Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (10) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt Grundskolenämnden Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens programförslag till ny grundskola för 720 elever i skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för beslut om godkännande att inleda förstudie. Sammanfattning Nämnden beslutade i april 2012 om inriktning och genomförande av programstudie för ny grundskola på del av fastigheten 2:60 i Flemingsberg. Detaljplanen för fastigheten som antogs av Kommunfullmäktige i november 2012 har överklagats. Planområdet ligger väster om Bergavägen, strax norr om Kästavägen, söder om Lövstastigen och intill Lövstadalgångens kulturlandskap. Det nu aktuella planområdet ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt landskap. Enligt detaljplaneprogrammet bör därför föreslagen bebyggelse så långt som möjligt placeras och utformas i enlighet med landskapets karaktär. Med hänsyn till landskapsbilden har också byggrätten för de byggnader som får uppföras begränsats till 20 procent av den totala fastighetsytan jämfört med 25 procent för den tidigare beslutade Kästaskolan. Detaljplanens relativt snäva byggrätt i förhållande till behov av lokalytor har påverkat utformning av grundskola och idrottshall. Byggrättens maximala höjdnivå på 17 meter har utnyttjats och inneburit en grundskolebyggnad i fyra plan och en fullstor idrottshall i två plan. Skolgården blir relativt begränsad samtidigt som det finns tillgång till en mycket fin naturskog med fornminnen väster om planområdet som kan utnyttjas för planerade pedagogiska aktiviteter och lek. Den nya skolan som planeras för 720 elever i skolåren 4-9 blir den mest yteffektiva skolan i kommunen på 10,3 kvm/elev beroende på en modern planlösning som saknar korridorytor. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (10) Lokaler för musik, rörelse och drama blir också tillgänglig för Huddinge kulturskolas verksamhet. Den totala preliminärt beräknade investeringskostnaden för skolbyggnaden på kvm byggnadsteknisk yta, BTA, är 282 mnkr. Investeringskostnaden inkluderar även del av idrottshallen med 17,7 mnkr och 817 kvm som har beräknats motsvara skolans eget ytbehov för idrott. Skolbyggnaden har också planerats med en fritidsgård för ungdomar. Kultur- och fritidsnämnden ges huvudansvaret för idrottshallens drift och får ett eget hyreskontrakt i likhet med vad som gäller för andra större idrottshallar i kommunen. På samma sätt får Kultur- och fritidsnämnden ansvaret för fritidsgårdens drift och ytor på 271 kvm i skolbyggnadens plan 4. Med en BTA-yta på kvm och en investeringskostnad för skolbyggnaden på 282 mnkr blir produktionskostnaden per kvm kr vilket ligger i nivå med produktionskostnaden för den tidigare av nämnden beslutade Kästaskolan. Den här redovisade programutredningen har arbetats fram skyndsamt på grund av komplicerade planlösningar för både skola och idrottshall. Tidplanen för hela projektet fram till planerat färdigställande höstterminen 2016 är pressad. Produktionsärende till nämnden och Kommunstyrelsen beräknas kunna redovisas vid årsskiftet 2013/2014. Beskrivning av ärendet Behovet av en ny grundskola har beskrivits i nämndens lokalförsörjningsplan för , och i Mål och Budget 2011, 2012 och Nämnden beslutade i april 2012 om inriktning och genomförande av programstudie för ny grundskola på del av fastigheten 2:60 i Flemingsberg. Detaljplanen för fastigheten som antogs av Kommunfullmäktige i november 2012 har överklagats. Planområdet ligger väster om Bergavägen, strax norr om Kästavägen, söder om Lövstastigen och intill Lövstadalgångens kulturlandskap. Ett planprogram för hela Vistabergsområdet, Planprogram för Vistaberg trädgårdsstad i gammal bygd, godkändes av kommunstyrelsen i oktober Områdets västra skogsbryn anges som naturmark. Kulturmiljö-, natur- och rekreationsvärden inom och i anslutning till det nu aktuella programområdet ska så långt möjligt respekteras och värnas.

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (10) Då planprogrammet för Vistaberg utarbetades beaktades inte behovet av en framtida grundskola. Behovet har dock sedan cirka fyra år tillbaka varit uppenbart och hela området har studerats av kommunens exploateringsansvariga för att finna en möjlig placering av grundskola, förskola och idrottshall. Arbetet ledde fram till nuvarande detaljplan för del av fastigheten Glömsta 2:60. Det nu aktuella planområdet ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt landskap. Enligt detaljplaneprogrammet bör därför föreslagen bebyggelse så långt som möjligt placeras och utformas i enlighet med landskapets karaktär. Med hänsyn till landskapsbilden har också byggrätten för de byggnader som får uppföras begränsats till 20 procent av den totala fastighetsytan jämfört med 25 procent för den tidigare beslutade Kästaskolan. Detaljplanen anger möjlighet att bygga både skola/förskola och en fullstor idrottshall. När förvaltningen och projektgruppen analyserade de olika lokalernas ytbehov under hösten 2012 upptäcktes dock svårigheter att, med bibehållet önskemål om en skolbyggnad i tre plan, klara de olika lokalernas ytbehov inom ramen för fastighetens byggrätt som är kvm. I förslaget som redovisas i detta ärende har byggrätten utnyttjats maximalt både på bredden och höjden för både skola och en fullstor idrottshall för seriespel. Detaljplanens antagande att det även skulle kunna rymmas en förskola för 100 barn är inte genomförbart. En fortsatt utbyggnad av hela Vistabergsområdet pågår och antas fullt utbyggt omfatta närmare bostäder. De närmast berörda skolorna, Vistaskolan, Annerstaskolan, Källbrinksskolan och Stenmoskolan klarar inte av att ta emot den elevantalsökning som genereras av nuvarande och framtida barn- och elevantalsökning.

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (10) Höstterminen 2012 har förvaltningen tvingats sätta upp en paviljong för ca 50 elever/två förskoleklasser på Vistaskolan för att klara lokalbehovet för Vistabergs- och Kästaområdets sexåringar. Till höstterminen 2013 måste ytterligare paviljonger för cirka 75 elever/tre klasser sättas upp. Först läsåret 2015/2016 kommer Vistaskolan att avlastas av den nya F-6 skolan för 400 elever i Kästa. Läsåret därpå 2016/2017 sker en avlastning för befintliga skolor genom färdigställande av den nya 4-9 skolan för 720 elever som nu utreds på del av fastigheten Glömsta 2:60. Förvaltningens synpunkter Behovet av en ny grundskola för skolåren 4-9 är på kort och lång sikt mycket stort i delar av Flemingsberg, Fullersta och det som benämnes Vistabergsområdet. Befintliga grundskolor i närområdet saknar möjlighet att expandera och mottagandet av antalet sexåringar måste delvis ske i paviljongbyggnader som har satts upp vid Vistaskolan höstterminen 2012 och som kommer att sättas upp även höstterminen Även höstterminen 2014 kan det bli aktuellt med ytterligare paviljonger innan Kästaskolan blir klar till höstterminen 2015.

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (10) Kommunens statistiker har tagit fram en särskild befolkningsprognos (2012) för det upptagningsområde som gäller Annerstaskolan, Vistaskolan, Källbrinksskolan och Stenmosskolan. Det inkluderar delar av Flemingsberg, Fullersta och hela Vistabergsområdet och prognosen redovisar en beräknad ökning från med cirka 600 elever i skolåren 4-9. På ytterligare längre sikt måste man räkna med en fortsatt elevökning genom ny bostadsförtätning av området och Västra Glömsta när Södertörnsleden är byggd. Ambitioner för den nya grundskolan Vistabergsområdet saknar det mesta av närservice och evenemangsmöjligheter. Skolan kan fylla en del av detta behov genom att så långt som möjligt göras tillgänglig och uthyrningsbar utanför skoltid. På grund av en pressad tidsplan för att kunna få en ny grundskola färdigställd till höstterminen 2016, så har under en relativt kort utredningsperiod ett preliminärt lokalprogram med skisser tagits fram för både grundskola och fullstor idrottshall för seriespel. Det förslag som projektgruppen hittills utarbetat är ritningar och kalkyler i ett mycket tidigt programskede vilka kommer att bearbetas vidare i ett fortsatt utredningsarbete. Detaljplanens relativt snäva byggrätt i förhållande till behov av lokalytor har påverkat utformning av grundskola och idrottshall. Byggrättens maximala höjdnivå på 17 meter har utnyttjats och inneburit en grundskolebyggnad i fyra plan och en fullstor idrottshall i två plan. Skolgården är något mindre än önskvärt, 16 kvm/elev mot 20 kvm/elev. Samtidigt finns tillgång till en mycket fin naturskog med fornminnen väster om planområdet som kan utnyttjas för planerade pedagogiska aktiviteter. En bärande idé för hela lokalutformningen har varit att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Olika typer av rum och lokalytor möjliggör många olika lärosituationer för såväl enskilda elever som för mindre och större elevgrupper. Denna flexibla lokalutformning kan möta behov av nya arbetssätt i en föränderlig framtid. Lokalerna ska möjliggöra ett skolarbete där de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Facksalar för hantverk och experiment ska förenas med rum för drama, rytmik, dans, musik och skapande i bild, text och form. Förutsättningar skapas så att modern teknik självklart ska kunna användas som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (10) Lärararbetsplatser planeras i alla våningsplan och i alla sammanhang där eleverna finns. Såväl i ljusgård och trapphus som i hemvister och andra lokaler ska alla elever synas och bli sedda. Samtidigt med denna öppenhet ska det finnas rum som också ger tid till ostördhet och koncentration både för individ och grupp. Planlösning Grundskolan planeras i fyra våningsplan för maximalt 720 elever i sex hemvistområden för 120 elever i vardera område. Hemvistområdena har basrum som utnyttjas effektivt även när skolarbetet bedrivs i övriga lokaler som fack- och hantverkssalar samt i musik/dramarum och idrott. I skolans entréplan finns skolrestaurang och matsal med 244 platser och tre matlag, teknik-, textil-, trä- och metallsalar med förrådsytor samt plats för vaktmästeri och datatekniker. Skolrestaurangen görs tillgänglig för uthyrning och externa aktiviteter för de boende i Vistabergsområdet. I plan 2 inplaceras tre olika hemvistområden för maximalt 360 elever med nio olika basrum på 60 kvm med intilliggande ytor för mindre och större elevgrupper. Här finns också lärararbetsplatser, bibliotek, administration och studio för individuell undervisning eller mindre elevgrupp. Detta våningsplan kan lika väl fungera för elever i skolåren 4-6 som för F-3 med skolbarnsomsorg om behoven i en framtid förändras. Även i plan 3 finns tre olika hemvistområden för maximalt 360 elever likt plan 2, varav ett hemvistområde kan ges en variation med miniaula för 60 elever och i övrigt varierad storlek på basrummen. Här finns även lärararbetsplatser, gemensamma personal- och konferensrum och skolhälsovård. Elever i skolåren 7-9 kan här ha sina naturliga hemvister. Plan 4 rymmer lokaler för musik med inspelningsstudio, drama, dans och teater som ger mycket goda möjligheter för Huddinges kulturskola att bedriva sin verksamhet för Vistabergsområdets barn och ungdomar. Här finns också en fritidsgård som kommer att drivas i Kultur- och fritidsförvaltningens regi. Andra lokaler planeras för NO, hemkunskap, kemi, fysik, biologi samt lärararbetsplatser. Högst upp i byggnaden på detta våningsplan och i kombination med facksalarna skulle ett mindre observatorium med stjärnkikare kunna skapas för att ge skolan en unik prägel med naturvetenskaplig inriktning. Här finns även möjlighet till att laborationer och växtodling kopplas till läroämnena på samma plan. När det handlar om en så pass stor sammanhållen skolbyggnad i fyra

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (10) våningsplan och för 720 elever, så krävs en centralt placerad och kombinerad ljusgård och trapphall. Den ger en tydlig förbindelse mellan våningsplanen och underlättar orienteringen samt ger dagsljus åt en annars mörk inre kärna i den djupa byggnaden. Byggnadsdjupet möjliggör särskilt god samverkan mellan rummen och aktiviteterna. I stort sett all yta i huset kan användas av verksamheten och korridorer har undvikts i de olika våningsplanen. Därmed får vi en mycket yteffektiv skola med cirka 10,3 kvm per elev. Skolgården och närmiljön Drygt halva tomten eller 16 kvm/elev kan disponeras som skolgård för eleverna. Resterande del upp till den totala ytan på kvm upptas av skolbyggnad, idrottshall, bil- och cykelparkering samt angöringsytor från lokalgatan Bergavägen. Med placeringen mot Lövstadalgången i en solig södersluttning mot kulturmark med skog och hällmark, hagar, ängsmark med betande får, ger skolgården ändå bra kvaliteter och stora möjligheter. Tillgången till en fantastisk naturskog med fornminnen väster om skoltomten utgör en värdefull pedagogisk tillgång för elevernas egen forskning, lärande och lek. Illustrationsplan; Maria Hernberg, WSP,

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (10) Skolgårdens funktioner Skolgården ska stimulera till utevistelse och lärande. Fysisk aktivitet och en miljö för spontanlek ska erbjudas alla elever oavsett ålder, kön och funktionshinder. Gården ska också erbjuda trygghet och situationer med avkoppling och vila vilket bland annat tillgodoses av de bänkar och bord som placeras på uteplatser i anslutning till entréer och vid lekytor. Även om det bara kan ske i begränsad omfattning sparas så mycket naturmark och skog som möjligt. En hel del trädplantering måste ske för att skärma av olika ytor och ge skugga. Lek för yngre elever tillgodoses genom gung- och snurrlek, rutsch-, klätter-, boll-, fantasi- och naturmarkslek. På grund av utrymmesskäl kan endast en mindre bollplan på 30x15 meter med konstgräs skapas på den kuperade tomten bredvid idrottshallen. Kollektivtrafik, angöring och parkering För att barnen ska kunna ta sig tryggt till skolan byggs en gång- och cykelväg på 3,5 meter längs Bergavägen, dock på motsatt sida mot skoltomten. Övergång sker via ett övergångsställe med avsmalnad väg. Föräldrar som lämnar sina barn kan göra det på båda sidor om Bergavägen som efter ombyggnad blir en 5,3 meter bred lokalgata. Öster om Bergavägen möjliggörs i samband med ombyggnaden en vändplan för bussar. Därmed skapas en möjlighet för skolbussar och dylikt att trafikera området. Bergavägen är i dagsläget för smal för att möta SL:s krav för att trafikera vägen med buss. Glömstavägen trafikeras idag av busslinje 740 (Kungens kurva-huddinge station) med närmsta hållplats vid Bergavägen dit gångavståndet är ca 650 meter från skoltomten. Enligt planprogrammet planeras det också en ny busslinje Huddinge-Glömsta med hållplats på Talldalsvägen ca 800 meter från skolan. Riktlinjerna för planering av kollektivtrafik i Stockholms län är att avstånd på 500 meters avstånd till busshållplats ska vara riktvärde för områden med hög arbetsplatstäthet och dit hör skolan med den storlek vi nu planerar för. Förvaltningen anser att kommunen måste verka för att skolan kan nås med mindre bussar i närtrafik som trafikerar Huddinge/Glömsta/Vistaberg och skolan/bergavägen när behoven under dagen är som störst. Det skulle kunna reducera bilåkandet i ett område där många barn och ungdomar kommer att röra sig när skolan är inflyttad och idrottshallen är i bruk.

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (10) På skolgårdssidan byggs cykelparkering för 100 cyklar och plats för 20 mopeder. Bilparkering anordnas enligt parkeringsnormen 0,6 per arbetande för 73 bilar med separerad in- och utfart. Handikapparkering anläggs både vid skolans och idrottshallens entréer. Angöring för dagliga matvarutransporter och annat till skolan, sophämtning och hämtning för återvinning sker genom anläggning av vändplan för en 12- meters lastbil. In- och utfarter till och från Bergavägen för transporter sker via personalens parkering. Markförorening och dagvattenhantering Skolgården innehåller förorenad mark efter tidigare bilskrot som måste saneras och tas bort. Fortsatt utredning kommer att beskriva omfattningen av markföroreningen i nästa utredningsskede inför produktionsärende. Planprogrammet för Glömsta 2:60 föreskriver att hårdgjorda ytor ska undvikas så långt det är möjligt inom skolans område. Med tanke på att byggnader upptar ca hälften av fastigheten och att även vissa ytor vid byggnader och lekplatser måste hårdgöras, så krävs stora och kostsamma åtgärder för att så långt som möjligt klara dagvattenhanteringen inom fastigheten. Sedumtak anläggs på byggnader i så stor utsträckning som möjligt. Ett fördröjningsmagasin och två infiltrationsmagasin anläggs. Vattnet leds i fall mot dagvattenbrunnar med ledningar som dras till fördröjningsmagasin. Energi- och yteffektiv skola Enligt riktlinjerna för kommunens byggande på kommunal mark uppförs skolan med passivhusteknik i likhet med Kästaskolan. Solcellsanläggning planeras för att ytterligare reducera energiförbrukningen. Byggnaden ska projekteras, certifieras och verifieras som Passivhus enligt FEBY12 och klara kravet för specifik energianvändning om 25 kwh/kvm/år. För fullständig kravspecifikation se Befintliga grundskolor i kommunen har idag en genomsnittlig energianvändning på ca 190 kwh/kvm/år. Energiberäkningar över byggnadens livscykelperiod och hur det påverkar investeringskostnaden kommer att genomföras under det fortsatta utredningsskedet. Skolbyggnadens verksamhetsyta, LOA, är beräknad till kvm. Utifrån 720 elever blir ytan per elev 10,3 kvm. Det blir den mest yteffektiva skolan i hela Huddinge och ett resultat av en modern planlösning med en i stort sett helt korridorfri skola.

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (10) Preliminär investerings- och hyreskostnad Den totala preliminärt beräknade investeringskostnaden för skolbyggnaden på kvm byggnadsteknisk yta, BTA, är 282 mnkr. Investeringskostnaden inkluderar även del av idrottshallen på 17,7 mnkr och 817 kvm som har beräknats motsvara skolans egentliga ytbehov för idrott. Kultur- och fritidsnämnden ges huvudansvaret för idrottshallens drift och får ett eget hyreskontrakt i likhet med vad som gäller för andra större idrottshallar i kommunen. På samma sätt får Kultur- och fritidsnämnden ansvaret för fritidsgårdens drift och ytor på 271 kvm i skolbyggnadens plan 4. Med en BTA-yta på kvm och en investeringskostnad för skolbyggnaden på 282 mnkr blir produktionskostnaden per kvm kr vilket ligger i nivå med produktionskostnaden för Kästaskolan. Årshyran beräknas preliminärt med 17 mnkr och ger en delårshyra för 2016 med 7,1 mnkr och resterande årshyreseffekt på 9,9 mnkr för Finansieringen av grundskolans hyreskostnad bedöms kunna klaras inom ramen för nuvarande resurstilldelningsystem förutsatt att hyreskostnaderna kan balanseras mellan olika år. Inventarier och grundutrustning till den nya skolan kan mycket preliminärt beräknas till ca 15 mnkr. Jukka Kuusisto Utbildningschef Bengt Hammarlund Lokalplaneringschef Bilagor 1. Preliminär hyresoffert från Huge Fastigheter AB den 27 mars Ritningsskisser med planlösningar Beslutet delges Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

11 4-huge HF l (2) Huddinge kommun Grundskalenämnden HUDDINGE Preliminär hyresoffert avseende ny grundskola i Glömsta Huge Fastigheter AB har efter beställning utfört en programstudie för uppförande av en ny grundskalebyggnad för skolåren 4-9 samt en fristående fullstar idrottshall som ligger till grund för denna preliminära hyresoffe1t. Den föreslagna nyproducerade byggnaden är anpassad för 720 elever och totalt 120 personal. Huset byggs som passivhus i fyra våningar med entreplan i suterräng. Idrottshallen byggs i två våningar med entre, omklädningsrum och förråd i suterräng med idrottssal på övre planet. Skolbyggnaden omfattar totalt ca m 2 LOA (ca m 2 BTA) och idrottshallen är ca l 878m 2 LOA exklusive läktare (ca 2 501m 2 BTA). Lokalerna ska vara tillräckligt flexibla för att efter behov kunna göras om till andra årskurser. Skollokalerna ska även kunna göras tillgängliga och uthyrningsbara för olika aktiviteter och evenemang, de kommer även att innehålla en fritidsgård om ca 271 m 2 LOA för vilken kultur- och fritidsnämnden kommer att teckna separat avtal. Siwlan ska uppföras i passivhusteknik och dätmed är ett flettal av hiterierna för miljöbyggnad uppfyllda. Skolan skall vara mycket energieffektiv och skall miljöklassas. Byggnaden är eluppvärmd (bergvärme) och har ett BBR hav om 55 kwh/m 2 och år. Därutöver skall byggnaden, genom att projekteras, cettifieras och verifieras som Passivhus enligt FEBY12, klara havet för specifik energianvändning om 25 kwh/m 2 För fullständig havspecifikation se Energiberäkningar kommer att utföras i senare skede för att säkerställa havuppfyllnad. Grundskolor i Huddinge har idag, enligt den senaste statistiken, en genomsnittlig användning på ca 190 kwh/m 2 /år. Nyttjandet av lokalerna har stor påverkan på energiåtgången och till hjälp för att följa upp detta installeras ett antal olika mätsystem. Mål vad gäller miljöklassning är satt till silver. Vad gäller indikatorbetygenergi gäller nivå guld. Skolan planeras vara klar för inflyttning vid höstterminens start 2016 med reservation för att projekttidsplanen (bilaga 4) är hårt pressad. Detta förutsätter byggproduktionsstart under våren 2014 vilket innebär att erforderliga politiska beslut om produktion måste fattas senast februari I det fall projektet avbryts måste Huddinge kommun genom grundskalenämnden svara för upparbetade projekteringskostnader. Total investeringskostnad har beräknats till tkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Avtal för idrottshall och fritidsgård tecknas med kultur- och fritidsnämnden och byggkostnader avseende dessa lokaler har hyresberäknats i separat offert. Då skolan kommer att använda idrottshallen i sin verksamhet föreslås att ca 17,7 mh av den totala Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

12 4-IIJge Sid 2 (2) investeringen för hallen belastar grundskalenämndens hyra vilket har bedömts motsvara kostnaden för en idrottslokal för skolans eget behov. Tomten omfattar ca m 2 och kostnaden för marklösen till Huddinge kommun är ca 12,5 mb (617 kr/ m 2 ). Räntekostnaden avseende marklösen har inte fördelats utan har lagts i sin helhet på grundskalenämndens hyra. Preliminär hyra för ifrågavarande investering uppgår till tkr/år exklusive moms och inkluderar ränta för marklösen. Kostnad för drift och underhåll är beräknad enligt schablon. Kostnaderna för den föreslagna nyproduktionen är preliminätt angivna. När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Hudinge kommun. Den slutliga kostnaden får avvika från den preliminära med högst + - l O % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge mars Vi ber er också notera att innehållet i denna offert avser en förhyrning med Huddinge kommun som hyresgäst och verksamhetsutövare. Om lokalerna ska användas _av en privat anordnare uppstår konsekvenser för vilka hänsyn måste tas i kostnads- och hyres beräkning. Huge Fastigheter AB d,t;;erj!:.;fl VD lt-«qd1. Henrik Örneblad Affärsområdeschef kommunal service Bilagor: l Hyresberäkning Kostnadssmnnlanställning Programhandling och ritning Projekttidsplan

13 ~huge annbra HYRESBERÄKNING (preliminär vid uthyrning till kommunen) Bilaga 1 Projekt: Objekt: Glömsta Ny skola Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: Investering enligt kostnadsberäkning Investering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 2,82% 70% mån o o LOA LOA (Tot yta skola kvm varav 271 kvm fritidsgård för vilken yta och byggkostnad om tkr fördelats på KUF) (17,7 mkr ingår vilket motsvarar byggkostnad för 817 kvm av idrottshallen.) Avskrivningstid år ~ 1 ~ 11 ~~~~ ~ j~ 1 ~~~ I ~~~~~~ l~ l i l i l i l i l i i1i ~~~l~!~ ~ 1 ~ 1! ~l~~~~~ i1 ~~l~ l l~! i l i i i l i l i l i l j! i~ i!~ l~ i~ l~ l~~~ l ~f ~ l~~ i l~ i~ l~~~! ~I~ i i l Il~ jim! ~ l I~~ i i~ i l~ l i l~! 1 i~ i1l ~l i l i l~ i i l 1! 1i1i ~~l l~ l j! j~ i i ii j l~ l i ii l ~ i i i~! i i i i i i i i i i i i~ i i i i il i i i i i i i i i i 1 i~ i i i i i i ~i i i i i i i i i i ~1 i l Kapital investering : ~~P:i,t,~~ ::~:9~t :v~r~~ :: : :: : :::: : ::::::::::::::: : :::::::::::::: : ::::::::: :: : : :::::::: :Q::::::::::::::::::::::::::::::g, : : ::::::::::::::::::::::::: ::: m:::::::::::::::::::::::::::::p :::: :: ::::::::::::::::::::::p:: Drift : yr,:~~r~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::: : :::::1 ::~m :1 :::::::::::::::::::m =:g~~ :::::::::::::::::::1:: ~~1 ::::::::::::: : ::: j ::=?.~t : ::=:: : ::::::::: 1 ::g:~1 :: Marklösen kvm * :r:9r$l,ia~ : t~:r~4 ::r,!,(rr: :::::::::::::::::::: :::::::: : ::::::~~~ :~~~ : ::: : : :: ::: 1P.~ ::~~P: :::::::::::::::~~ :1~P :::::::::::: ~p,::~~~ ::::::: :::: : :~~::~~~ :: kr/kvm ) 5-årig statsobligation+ 1,5 %-enhet perden 1:a i månaden då hyresberäkning sker. SE GVB 5Y per : 1,32% 2) Index sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid l 2 Annuitetsfaktor 102,8% 35,2% 21,7% 11,6% 5,0%

14 ~huge BIL z Projektnr: Projektbenämning: Glömsta Sko/a / BUF Projektledare: Johan Månsson Kostnader Offert Budget Prognos l Prognos 21 Prognos 4 Utfall Datum Upprättad/ifylld av Johan Månsson Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader Produkt ionskostnader Oförutsett Administrativa kostnader Omfördelningar BUF/KUF l l Totalt l o l oj o o o "~~;.n:~~.w;'~f~z ~fy~f~jf"aw$;31".4~1;: -/f7/41.00fyaf~~jz: t:wfy/fifx:x.~ww::rw:.w~wa: Reservationer och prisläge: Ingen fiberframdragning medräknad Priser indexregleras enligt entreprenadindex E84 med mars 2013 som basmånad. ~~f;%,:';.."0å7.(4,0."~..?r-?. ;;?//. ~1)~~"'«.!.(, ~~~~~.(,}.?;~~ff'0,.; ;:(.(,..: w«"':-;.~~6.. wt~~~z~0 (Y.-.0~~..;0,~ ~ :.r;y...;::.r~~?x~.o/1$x~~/'b;o/6,...~1.0f~1?12h;:.r;.;:?"'::y$f2,.,m;0 "'~$;Y..(t~l.~{~;:~w«,..~;7t"';;y...;: o/...;;:~;r.:,~;; W4f?/~%;~ W$;..0 Anmärkningar, förklaring till avvikelser och förändringar: Marksanering ingår med kr. Marklösen till Huddinge kommun kr. Ingår EJ ovan. Dagvatten+Sedum ingår med kr. Bollplan ingår med kr. Skolgårdsutrutning ingår med kr. Markarbeten för hela tomten ingår med kr. Ytor för Fritidsgård belastar ej BUF, kostnad ca kr. Nedgrävning av högspänningsledning ingår med kr Samtliga priser exkl moms

15 '" '" "' '" FORRAD/SOPOR KÄLLSORT. + TEKNIK + r =-fo:= = = =::iii====:jf==4-====jj \trttug tvsyq;h FORRAD 0 "' KOK,...,...,,..., "' o + i POflf Q Q o ~ ~-!. _ Q d PLAN 1 '" CAFt TERRASS

16 HEMVISTOMRADE 1 * f:::j o~:~ PLAN 2

17 PLAN 3,

18 \8 \ O \ 0 \0 \ 0 \ 0 \ O \ 0 ooo o o <6 o o ~ o 0 oooo + B """" + YlA for~ PLAN 4

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut Sida 1 (8) 2015-03-24 Handläggare fastighetskontoret Karin Westling Projektavdelningen Telefon: 08-505 26 922 karin.westling@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Sophie Dahlberg Utvecklingsavdelningen

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Detaljplan för Borgeby 34:1 m. fl. Borgeby skola i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län

Detaljplan för Borgeby 34:1 m. fl. Borgeby skola i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län 1(8) Detaljplan för Borgeby 34:1 m. fl. Borgeby skola i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län Planbeskrivning Bakgrund och syfte Gamla skolan i Borgeby är belägen i byns norra del öster om och intill Norra

Läs mer

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked 2014-11-18 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/686-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2014-2018 med inriktning för åren 2019-2023 för grundskolenämnden

Lokalförsörjningsplan 2014-2018 med inriktning för åren 2019-2023 för grundskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-15 GSN-2013/475.250 1 (21) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Lokalförsörjningsplan 2014-2018 med inriktning

Läs mer

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen 1(5) 2014-09-12 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola (BUN 2013/250, RS 2014/418) Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Återvinning 5. Tillgänglighet 6. Utemiljö Inledning

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov. ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-12-01 DNR2015/1641-1.2.1 2015-11-16 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut gällande AB

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2

Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2 2013-10-23 1 (5) Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2 Vid nämndens möte 2013-06-04 informerades om ett första steg i utredningen om lokalfrågor inom nämndens ansvarsområde. Då redovisades

Läs mer

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22 ILLUSTRATION 2014-09-22 UTSKOGENS FÖRSKOLA Gestaltningsbeskrivning Allmänt Utskogens förskola planeras som en självförsörjande enhet för ca 160 barn, motsvarande 8 avdelningar, med eget tillagningskök.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-16 DNR BUN 2014.318 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser

Läs mer

Sammanfattning Förslaget med omorganisationen innebär att nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan.

Sammanfattning Förslaget med omorganisationen innebär att nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan. 10 maj 1 (10) HANDLÄGGARE Marianne Widercrantz, Annika Sundell, Monika Reuterstrand Förslag till beslut Nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan. Skolan

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer

6. Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättning för särskilt boende på Ljusterö inför budget 2017.

6. Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättning för särskilt boende på Ljusterö inför budget 2017. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:10 Dnr. KS 2014/0310 Förstudie särskilt boende för äldre på Ljusterö Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Motion (S) om inventering av förskolebarns möjligheter till utelek

Motion (S) om inventering av förskolebarns möjligheter till utelek Avdelningen för stadsmiljö Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-08-26 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-09-26 Motion (S) om inventering av förskolebarns

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Utlåtande 2014:88 RI+V (Dnr 023-555/2014) AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/715 Lokalförsörjningschef 2015-01-21 Lena Larsson Kultur- och fritidschef Kommunstyrelsen Ny skola och sporthall Alsike

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Banken-Växeln, Hägerstensåsen

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Banken-Växeln, Hägerstensåsen Handläggare Anja Norman08-737 21 48 Styrelseärende 2014-08-2 Ärende nr 18 Dnr 2014/1357-3.2.3 2014-06-18 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Banken-Växeln,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdeshandlingar 2011-06-15 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott er 2011-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott Onsdagen den 15 juni 2011,

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Bostadsmarknad och betalningsvilja Maria Pleiborn 2013-03-22 2013-03-22 Två delar Hur mycket bostäder tål marknaden att det produceras

Läs mer

Älvstranden Bildningscentrum

Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden Bildningscentrum Bildningsbegreppet "Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan. Utbildningen har enbart sina yttre

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB Dnr Sida 1 (8) 2014-11-11 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Brygga och bad vid Trinntorp

Brygga och bad vid Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Brygga och bad vid Trinntorp Del av fastigheterna Trinntorp 1:1, Brevik 1:1 och Brevik

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN i Mölnlycke Härryda kommun 1 2 Inbjudan till markanvisningstävling Enebacken i Mölnlycke INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag

Läs mer

Ny grundskola F-9 samt mötesplats i Glömsta - godkännande att inleda produktion

Ny grundskola F-9 samt mötesplats i Glömsta - godkännande att inleda produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/344.272 Ny grundskola F-9 samt mötesplats i Glömsta - godkännande att inleda produktion

Läs mer

Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande

Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 GSN-2014/1485.252 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Grundskoenämnden Om-och tibyggnad av Stenmoskoans

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Utlåtande 2014: RI+V (Dnr 023-555/2014) AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2016 4 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav 5 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-02-15 Antagandehandling Dnr: 09BMN1037 Handläggare: Thobias Nilsson Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan Detaljplan för skola Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Louise Heimler. HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning.

Louise Heimler. HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning. 1(8) PLANBESKRIVNING Planavdelningen Louise Heimler Tfn 08-508 273 68 2010-02-01 Dp 2009-14922-54 Laga kraft 2011-12-01 Detaljplan för del av Innanhavet 2 m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen i Stockholm

Läs mer

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214 Samrådsredogörelse 1(9) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping SPN-000/000 den 28 maj 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta.

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-08-11 Plats: Tågarpskolan ( OBS!, samling i huvudentrén på Tågarpskolan) Tid: 2015-08-17 kl. 18:00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare

Läs mer

7:9. Rydebäck, Ärendet. att tillämpa samt. bety- 26 augusti 2014. Bengt Larsen Ordförande. Bilagor Begäran om. planändring.

7:9. Rydebäck, Ärendet. att tillämpa samt. bety- 26 augusti 2014. Bengt Larsen Ordförande. Bilagor Begäran om. planändring. HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 augusti 2014 Ärende nr 7:9 Handläggare: Nina Begovic, 042-100 52 94 Stadsbyggnadsnämnden Planuppdrag för del av fastigheten Rya R 1:30, Helsingborgs stad,, Dnr

Läs mer

Boendelösningar nyanlända

Boendelösningar nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 SN-2016/928.709 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Boendelösningar

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Eva Sterte 2012-05-10 KSN-2012-0641 Jan Malmberg Mats Sandmark

Handläggare Datum Diarienummer Eva Sterte 2012-05-10 KSN-2012-0641 Jan Malmberg Mats Sandmark KS 16 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Eva Sterte 2012-05-10 KSN-2012-0641 Jan Malmberg Mats Sandmark Kommunstyrelsen Uppsala Innebandyallians och Upsala Friidrott: Ansökan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun

Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun Handlingar Plankarta med illustration Plan- och genomförandebeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning

Läs mer

ESLÖ S K MMU. Inft2012-05- 2. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) 2012-05-23. Drw. Barn- och familjenämnden. Plats och tid

ESLÖ S K MMU. Inft2012-05- 2. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) 2012-05-23. Drw. Barn- och familjenämnden. Plats och tid ESLÖ S K MMU Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) 2012-05-23 Inft2012-05- 2 Drw Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga nä rva rande Lena Emilsson (S) Jonas

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2011

Beslut om bidragsbelopp 2011 29 november 2010 GSN-2010/.182 1 (7) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg 08-53536014 susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2011 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2011. Grundskolenämnden

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 6

Kommunstyrelsen. Ärende 6 Kommunstyrelsen Ärende 6 Samhällsbyggnad Mattias Persson 0571-28114 mattias.persson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-04-13 Sida 12) Tillbyggnad av fastigheten Deldalen 1 i Åmotfors Beredning Beredning

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2011-11-02 Kontaktperson fastighetskontoret Ira Lagercrantz Fastighetsavdelningen Till Underhållsenheten fastighetsnämnden Telefon: 08-508 27 612 2011-11-22

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

del av STRÖMSTAD 4:25 (ODELSBERGSSKOLAN) PLANBESKRIVNING Detaljplan för STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagandehandling 2008-05-27

del av STRÖMSTAD 4:25 (ODELSBERGSSKOLAN) PLANBESKRIVNING Detaljplan för STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagandehandling 2008-05-27 Antagen av KF 2008-12-19 Laga kraft 2009-01-15 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av STRÖMSTAD 4:25 (ODELSBERGSSKOLAN) STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagandehandling 2008-05-27 WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal.

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal. Tjänsteutlåtande Projektledare 2014-03-04 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: Anne-Sophie.Arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Arbetsupplägg för projektet Väsby Entré och projektbudget

Läs mer

planprogram 2012-11-27 Detaljplan för KUNGBÄCK 1:38 m. fl. (Stensvik) Strömstads kommun, Västra Götalands län 1. (12)

planprogram 2012-11-27 Detaljplan för KUNGBÄCK 1:38 m. fl. (Stensvik) Strömstads kommun, Västra Götalands län 1. (12) planprogram --7 Detaljplan för KUNGBÄCK :38 m. fl. (Stensvik) Strömstads kommun, Västra Götalands län. () Innehållsförteckning INLEDNING 3 Bakgrund Planens syfte och huvuddrag PLANDATA 3 Läge, areal och

Läs mer

Valbo-Ön 5:60, Sofiedalsvägen 24

Valbo-Ön 5:60, Sofiedalsvägen 24 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Antagen av BMN: 2009-05-18 Dnr: 08BMN1317 Laga kraft: Handläggare: Jonas Olsson Valbo-Ön 5:60, Sofiedalsvägen 24 Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

Kv Tjädern (Sofieberg)

Kv Tjädern (Sofieberg) Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 2009-00007-214 (P09006) Arkivnummer: P1583 B Detaljplan för Kv Tjädern (Sofieberg) inom stadsdelen Tälje i Södertälje Upprättad 2010-02-10 LAGAKRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

RAPPORT UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB

RAPPORT UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB RAPPORT NYA TIUNDASKOLAN uppdragsnummer 3413444102 Beskrivning av träd runt tiundaskolan samt bedömning huruvida de omfattas av biotopskydd - underlag för ansökan om biotopskyddsdispens 2015-03-26 Reviderad

Läs mer

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Borgerliggrupp träffas kl 18:00 Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5

Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5 1 LAGAKRAFTHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5 Funäsdalen 13:32 och 77:5, Funäsdalen HÄRJEDALENS KOMMUN, Jämtlands län MBN 290 PLAN 0041/2010 Planförfattare

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl.

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Habo kommun Planbeskrivning Antagen 11 december 2013 Laga kraft 8 januari 2014 Genomförandetiden utgår 8 januari 2029 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer