Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby"

Transkript

1

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR BUN ANDERS FORSBERG SID 1/2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om 5 miljoner kronor för projektet temporär lösning förskoleplatser i Karby. Omedelbar justering av Barn- och ungdomsnämnden. Ärendet i korthet Förskolan Tallstigens nuvarande lokaler är idag mycket slitna och är därför inte lämpliga att bedriva förskoleverksamhet i. En temporär lösning för Tallstigen behövs tills en ny förskola står klar i området dit verksamheten kan flytta. Den temporära lösningen innebär samtidigt en kapacitetsförstärkning av antalet förskoleplatser i Karby. Utökningen av antalet platser ska tillgodose det växande behovet i Karby fram tills dess att den nya förskolan står klar år Samhällsbyggnadsförvaltningen har under vintern/våren 2015 genomfört en förstudie avseende en ersättningslokal för förskolan Tallstigen i Karby. Förstudien återrapporteras till nämnden i bilaga. Projektet är inlagt i kommunens investeringsplan där medel om 4,2 miljoner finns reserverade. Projektet har nu kostnadsberäknats till ca 5 miljoner kronor vilket fodrar ett extra tillskott om 0,8 miljoner kronor. Denna summa ryms inom investeringsramen för i år då Ekens 4:e avdelning i Lindholmen kommer att kosta 4 miljoner kronor mindre än beräknat. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 1, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR BUN SID 2/2 Ett beslut om medel innan sommaren möjliggör att byggnationen kan utföras under sommaren med så liten påverkan som möjligt av verksamheten på Karbyskolan med tillhörande förskola. Handlingar 1. Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby 2. Förstudierapport tillfällig förskola Karby Marie Truedsson Utbildningschef Elisabeth Johansson Kanslichef Ska expedieras till: Akten Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunfullmäktige

4 DIARIENUMMER KS R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015 Förstudie tillfällig förskolelokal

5 DIARIENUMMER KS

6 Innehåll 1. Inledning Sammanfattning Förstudiens förutsättningar Uppdraget Förstudiearbetet Kommunens målsättning Alternativa lösningar... 6 Alternativ Alternativ 1a: Paviljonger strax norr om skoltomten Alternativ 1b Paviljonger väster om bostadsområdet Alternativ Alternativ Utvärdering av alternativ Fortsatt arbete Process och organisation Tider Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 2, 2 TR TFN:

7 1. Inledning Förskolan Tallstigens lokaler är idag mycket slitna och har brister i arbetsmiljön. Förskolan är idag belägen i separata lokaler vid Tallstigen 12. På grund av fastighetens skick behöver alternativa lokallösningar identifieras. Lokalerna ska inrymma 40 barn inledningsvis men förberedas för en utökning till 3 avdelningar om 60 barn. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta en förstudie för att identifiera och kostnadsbedömma alternativa lokallösningar för förskolan Tallstigen. 2. Sammanfattning Förstudiearbetet har bedrivits under ledning av kommunens Fastighetsavdelning under vintern Under arbetet har fyra alternativ utarbetats och utvärderats och ett av alternativen förordas för det fortsatta arbetet. Alternativen inrymmer såväl inne- som utemiljö för verksamheten. Sammantaget omfattar ombyggnationen/paviljongerna ca 400/500 kvm BTA. Att genomföra byggnadsåtgärderna beräknas ta ca 2-3 månader. Kostnadsuppskattningen uppgår till xxx mnkr. 4

8 3. Förstudiens förutsättningar 3.1 Uppdraget Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun har fått i uppdrag att ta fram en förstudie avseende temporära lokaler för förskolan Tallstigen i Karby. Lokalerna ska nyttjas fram till 2019 då en ny förskola förväntas stå klar i området. Lokalerna ska uppfylla nedanstående kriterier: 2 avdelningar (40 platser) med möjlighet till utökning av en avdelning (20 platser). BRA max 10 kvm/barn. Entréhallen kan med fördel vara gemensam för förskolan. Mottagningskök för den egna verksamheten Utvändig lekyta om minst 40 kvm/barn Angöring för leveranser Yta för hämtning och lämning Personalparkering Lokallösningen kan antingen bestå av nyttjande av skolans lokaler alternativt inhyrning av paviljonger. I samband med uppdragsgenomgången gjordes följande prioriteringar för uppdraget: 1- Tiden: Är absolut viktigast då nuvarande lokaler inte upplevs ändamålsenliga. Utredning pågår parallellt avseende eventuella skador i byggnaden. Den externa fastighetsägaren upplevs inte ta problemen på allvar varför även Fastighetsavdelningen ser positivt på flytten. 2- Ekonomi: Ekonomin är viktig men dock inte prioriterad före tidsaspekten. 3- Kvalitet: Utan att äventyra ändamålsenligheten och säkerheten för barnen i lokalerna prioriteras inte kvaliteten främst, då det endast är en tillfällig lokallösning. 4. Förstudiearbetet Förstudiearbetet har genomförts under fastighetsavdelningens ledning. Fyra alternativ har utarbetats i samråd med fastighetsavdelningens medarbetare, personal från Barn- och Ungdomsförvaltningen samt representanter från verksamheten. 5. Kommunens målsättning Lokalerna ska vara ändamålsenliga för sin verksamhet och investerade medel ska hanteras på ett varsamt sätt. 5

9 6. Alternativa lösningar Alternativ 1 Paviljonger Paviljonger för 3 avdelningar etableras på ny mark. Paviljongerna får inte plats på befintlig skoltomt och inte heller i närheten av Tallstigens nuvarande lokaler och lekytor. Det finns två alternativa placeringar av paviljonger Alternativ 1a Alternativ 1b Paviljonger strax norr om skoltomten Paviljonger väster om bostadsområdet, på åkrarna Alternativ 1a Befintlig lokal Alternativ 1b 6

10 6.1 Alternativ 1a: Paviljonger strax norr om skoltomten Nyckeltal Lokaler invändigt: ca 500 kvm = ca 8,3 kvm/barn Utemiljö: ca 2000 kvm lekyta = 33 kvm/barn Markägare: Vallentuna kommun Detaljplan Marken är delvis planerad som parkering och delvis som parkmark. Ytan detaljplanerad som parkering omfattar ca 1200 kvm. Denna yta är inte prickmark vilket skulle kunna medge ett tillfälligt bygglov för förskolan. Parkmarken intill skulle så kunna användas som en del av förskolegården. Mark Ytan består idag till största del av skog med mindre nivåskilldander. Markinvån bedöms inte behöva justeras märkbart. 7

11 Mediaförsörjning Både vatten och spillvatten finns i gatan utanför tomten. Kulturhistoriska värden I den bakre delen av en förskolegård gränsar mot mark med höga kulturhistoriska värden. 8

12 Åtgärder i huvudsak För att etablera en förskolepaviljong på befintlig parkeringsyta erfordras följande åtgärder: Förberedande markarbeten för placering av paviljongerna Anslutningar för vatten och spillvatten (eventuellt erfordras även nya anlsutningspunkter i gatan) Parkeringsfickor för lämning och hämtning, parallellt med gatan Lastplats för transporter och sophämtning parallellt med gatan Etablering av förskolegård, ca 2000 kvm o Sandlåda o Gungor (ställning flyttas med från Tallstigen, men nya gungor och fallskydd behövs) o Klätterställning och rutchkana (flyttas med från Tallstigen, men nytt fallskydd behövs) o Lekstuga (flyttas med från Tallstigen) o Belysning Paviljonger med tre hemvister, personalutrymmen och mottagningskök (ca 500 kvm) Avetablering paviljonger Återställande av mark efter avetablering paviljonger Avetablering av befintlig verksamhet Kostnadsuppskattning exkl. hyra Förberedande markarbeten Etablering och montage Myndighetskostnader och anslutningar Förskolegård Avetablering modul Återställande mark Administration (projektledning, byggledning, besiktning mm) Avetablering befintlig verksamhet Oförutsedda kostnader (10%) Summa: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Uppskattning genomförandetid Under förutsättning att bygglov erhålls och att upphandlingen av paviljongerna går enligt plan, borde lokalerna kunna levereras i början av höstterminen

13 Fördelar: Nya ändamålsenliga lokaler Ökar förskolans attraktivitet Ger närhet till naturen, förskolegården behöver inte vara så tillrättalagd Utrymme för att utöka antalet barn utan att planera om verksamheten Önskad storlek på utemiljön går att tillgodose bättre Nackdelar Investeringen är förbrukad efter avetablering, inget restvärde. Högre kostnad/kvm för kommunen Lokaler i skolbyggnaden står outnyttjade Hög investeringskostnad, kr/år tom 2019 Efter avetablering kommer de negativa spåren av detta finnas kvar. Risker: Upphandling av paviljonger pågår. Risk för överklagan. Bygglov beviljas inte Anslutningsavgifter 10

14 6.2 Alternativ 1b Paviljonger väster om bostadsområdet Nyckeltal Lokaler invändigt: ca 500 kvm = ca 8,3 kvm/barn Utemiljö: ca 2000 kvm lekyta = 33 kvm/barn Förutsättningar Markägare: Vallentuna kommun Arrendet och verksamheten som bedrivs på ytorna idag måste upphävas. Detaljplan Marken är inte detaljplanerad, vilket medge ett tillfälligt bygglov för förskolan. Mark Utan består idag till av åker för jordbruk och är märkbart längre ner än körbanan intill. Uppskattningsvis skiljer det ca 3 meter i höjdskillnad. 11

15 Mediaförsörjning Både vatten och spillvatten finns på andra sidan gatan utanför tomten. Kulturhistoriska värden Hela den potentiella förskolegården ligger på mark med höga kulturhistoriska värden. 12

16 Åtgärder i huvudsak För att etablera en förskolepaviljong på befintlig åker erfordras följande åtgärder: Förberedande markarbeten för placering av paviljongerna, kraftig uppbyggnad av marken, eventuellt slänt och mur eller terrassering? Anslutningar för vatten och spillvatten (eventuellt erfordras även nya anslutningspunkter) Parkeringsfickor för lämning och hämtning, parallellt med gatan Lastplats för transporter och sophämtning parallellt med gatan Etablering av förskolegård, ca 2000 kvm o Sandlåda o Gungor (ställning flyttas med från Tallstigen, men nya gungor och fallskydd behövs) o Klätterställning och rutschkana (flyttas med från Tallstigen, men nytt fallskydd behövs) o Lekstuga (flyttas med från Tallstigen) o Belysning o Solskydd på förskolegård, då naturlig vegetation saknas o Träd och övrig vegetation Paviljonger med tre hemvister, personalutrymmen och mottagningskök (ca 500 kvm) Avetablering paviljonger Återställande av mark Avetablering av befintlig verksamhet Kostnadsuppskattning exkl. hyra Förberedande markarbeten Etablering och montage Myndighetskostnader och anslutningar Förskolegård Avetablering modul Återställande mark Administration (projektledning, byggledning, besiktning mm) Avetablering av befintlig verksamhet Oförutsedda kostnader (10%) Summa: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Uppskattning genomförandetid Under förutsättning att hantering av arrende är möjlig med kort varsel, att bygglov erhålls och att upphandlingen av paviljongerna går enligt plan, borde lokalerna kunna levereras i mitten av höstterminen

17 Fördelar: Nackdelar Nya ändamålsenliga lokaler Ökar förskolans attraktivitet Utrymme för att utöka antalet barn utan att planera om verksamheten Önskad storlek på utemiljön går att tillgodose bättre Konstgjord natur, då ingen naturlig skog finns på förskolegården Investeringen är förbrukad efter avetablering, inget restvärde Högre kostnad/kvm för kommunen Lokaler i skolbyggnaden står outnyttjade Hög investeringskostnad, kr/år tom 2019 Efter avetablering kommer de negativa spåren av detta finnas kvar Risker: Upphandling av paviljonger pågår. Risk för överklagan Hantering av befintlig arrende Bygglov beviljas inte Anslutningsavgifter 14

18 6.3Alternativ 2 Förskola i bottenvåning I bottenvåningen i Karbyskolan finns idag tomställda lokaler om ca 400 kvm. I lokalerna har det tidigare pågått verksamhet för bl. a. dagbarnvårdare, fritids och elevhälsa. Nyckeltal Lokaler invändigt: ca 400 kvm = ca 6,7 kvm/barn (nyckeltalet 10 kvm/barn inbegriper även andra lokaler som i det här fallet kan samutnyttjas med skolan) Utemiljö: ca 1200 kvm lekyta = 20 kvm/barn (kan utökas med ca 200 kvm om gården även sträcker sig runt hörnan, norr om byggnaden) Alternativ 2 Befintlig lokal Ca 400 kvm 15

19 Förutsättningar Tekniska förutsättningar Golvet är uppbyggt med platonmatta med pågjutning och plastmatta, dvs förberett för att ventilera Höjderna på undertaken varierar Lägre bjälklagshöjd Vattenburen värme, radiatorer på fasadvägg med utanpåliggande ledningar Inga nivåskillnader på maken där förskolegård ska ligga (bortsett från skillnaden mellan entré och förskolegård) På ytan för förskolegården står idag ett gäng tallar, vilka några av dessa behöver avverkas för att ge plats till lekplatsutrustningen En sandlåda med baksand finns En första skadeutredning har gjorts. Fukt i fasadvägg konstaterades. Träfiberskivor på fasadvägg under fönster har troligtvis fuktskadats. Radonmätning visar på låga nivåer av radon. Golven har upplevts som kalla av tidigare verksamheter 16

20 Åtgärder i huvudsak För att etablera förskola in bottenvåningen erfordras följande åtgärder: Stor andel av mellanväggar rivs med erforderliga lagningar av golv och tak 4 nya fönster tas upp i fasad mot entrén (ev tidigare teknikrum) 3 WC byggs om till 2 RWC 2 skötrum byggs intill RWC med 1 wc i bås, höj- och sänkbart skötbord med vatten och vask, 2 tvättställ för barn Mekanisk ventilation av platonmatta Rivning av träfiberplatta och ersättning med icke organiskt isolerande material Komplettering och standardhöjning av belysning Entrétrappa ersätts med tillgänglighetsanpassad ramp, ca 15 meter med schakt. Etablering av förskolegård o Nedtagning och borttagning av ca 20 tallar med stubbar o Gungor (ställning flyttas med från Tallstigen, men nya gungor och fallskydd behövs) o Klätterställning och rutchkana (flyttas med från Tallstigen, men nytt fallskydd behövs) o Lekstuga (flyttas med från Tallstigen) o Komplettering belysning (borde kunna placeras på byggnadens fasad) Ombyggnation av styrning av uppvärmning. Ny shuntgrupp samt styr och rörarbeten (räkna med 250 tkr) Kostnadsuppskattning Invändiga arbeten Ombyggnation av uppvärmning Myndighetskostnader och anslutningar Förskolegård inkl. ramp Administration (projektledning, byggledning, besiktning mm) Avetablering Oförutsedda kostnader (10%) Summa: kr kr 0 kr kr kr kr kr kr Uppskattning genomförandetid Byggnationen kan färdigställas till höstterminen

21 Fördelar Befintliga lokaler används Nyrenoverade fräscha lokaler, anpassade efter förskolans behov Ökat samutnyttjande/samarbete mellan skola och förskola möjliggörs Mottagningskök erfordras ej, maten tas direkt in till avdelningarna alt. kan skolans matsal nyttjas Förskolan kan använda gemensamma utrymmen, t ex personalrum Mat och städ kan rulla inomhus Förskolegården är avskild från skolgården Lägre investeringskostnad Snabbaste lösningen Nackdelar Att lokalerna ligger i bottenvåningen Högre bröstningshöjd än normalt, barnen får ingen utblick i egen ögonhöjd. Mindre gård (ca 1200kvm om yta öster om skolan tas i anspråk) Relativt omfattande ombyggnation för att anpassa lokalerna till verksamheten Generell standardhöjning i lokalerna jmf med nu, dock något osäker framtida nyttjande. Anpassning till befintliga WC och kraftiga väggar begränsar rumsstorlekar något. Risker Risk att lokalerna inte anses attraktiva vilket kan komplicera rekryteringar Risk att befintlig personal slutar pga oattraktiva lokaler Risk att lokalerna inte anses attraktiva vilket kan minska antal förskolebarn Förskolan står utan förskollärare då personalen motsätter sig förslaget 18

22 6.4 Alternativ 3 Trestegsraket slöjd i bottenvåning för att skapa utrymme för klassrum i nuvarande slöjdsalar och därmed förskola i skolbyggnaden (E-huset) 1. Slöjdämnen flyttar till bottenvåningen. 2. Slöjdsalar och nuvarande lokal för dagbarnvårdare byggs om till klassverksamhet, tex. årskurs 1 och 2. Lokaler frigörs i E-huset för förskola. 3. Förskolegård anläggs på östra sidan om E-huset. Nyckeltal Lokaler invändigt nuvarande slöjdsalar samt lokal för dagbarnvårdare ca 485 kvm = ca 8 kvm/barn (nyckeltalet 10 kvm/barn inbegriper även andra lokaler som i det här fallet kan samutnyttjas med skolan) Nyckeltal E-huset ca 570 kvm = ca 9,5 kvm/barn Utemiljö: ca 900 kvm lekyta = ca 17 kvm/barn (kan utökas med ca 300 kvm om gården även sträcker sig runt hörnan, norr om byggnaden) Alternativ 3 Befintlig lokal 19

23 1. Slöjd till bottenvåningen Åtgärder i korthet För att etablera slöjdämnen i bottenvåningen erfordras följande åtgärder: Stor andel av mellanväggar rivs med erforderliga lagningar av golv och tak 3 WC byggs om till 2 RWC Mekanisk ventilation av platonmatta Ventilation träslöjd (spånsug), 4 st vid arbetsbänkar, 1 vid svarven, 1 vid sliprondell och 1 vid rikt/planhyvel, dvs 7 st (borde kunna återanvändas från entréplanet) 2 nya fönster tas upp i fasad, varav ett ska fungera som transportöppning vid leveranser till träslöjden Fördelning laster under maskiner för att minska risk för skador på golvkonstruktionen, 4 st Vibrationsdämpning av maskiner, 4 st Extra ljudisolerande undertak i träslöjden Rivning av träfiberplatta och ersättning med icke organiskt isolerande material Komplettering och standardhöjning av belysning Entrétrappa ersätts med tillgänglighetsanpassad ramp, ca 15 meter med schakt. 20

24 2. Slöjdsalar och dagbarnvårdarlokalen byggs om till klassrum med grupprum och fritids Åtgärder i korthet För att etablera grundskola i befintliga slöjdsalar och dagbarnvårdarlokal på entréplanet erfordras följande åtgärder: En del väggar rivs och några byggs upp 2 RWC byggs Mindre anpassningar i Dagbarnvårdarlokalen till klassrum, ytskiktsupprustning Byte av golvbeläggning till plastmatta (i dag har träslöjden trägolv, typ parkett) 21

25 3. Förskola i bottenvåning i E-huset Åtgärder i korthet För att etablera förskola in bottenvåningen av E-huset erfordras följande åtgärder: Klassrum med tillhörande grupprum/verkstad bedöms kunna användas för förskoleverksamhet, dvs endast mindre åtgärder. Ombyggnation av WC till skötrum Eventuellt erfordras mottagningskök då maten måste transporteras över skolgården Etablering av förskolegård o Nedtagning och stubborttagning av ca 10 tallar o Gungor (ställning flyttas med från Tallstigen, men nya gungor och fallskydd behövs) o Klätterställning och rutchkana (flyttas med från Tallstigen, men nytt fallskydd behövs) o Lekstuga (flyttas med från Tallstigen) o Komplettering belysning (borde kunna placeras på byggnadens fasad) Kostnadsuppskattning 1. Slöjd till bottenvåning Invändiga arbeten Ramp 2. Klassrum i slöjdflygel (invändiga arbeten) Klassrum i dagbarnvårdarlokal kr kr kr kr 3. Förskola i E-huset Invändiga arbeten Förskolegård Myndighetskostnader och anslutningar Administration (projektledning, byggledning, besiktning mm) Avetablering Oförutsedda kostnader (10%) Summa: kr kr 0 kr kr kr kr kr Uppskattning genomförandetid Byggnationen kan stå färdig till höstterminen

26 Fördelar Befintliga skollokaler används Den enskilda eleven vistas i kort tid per vecka i bottenvåningen Förskolan kan använda gemensamma utrymmen, t ex personalrum Städförråd finns, mat relativt nära Förskolegården är avskild från skolgården om man använder det norra hörnet Samarbete förskola förskoleklass Nackdelar Förskolegård öster om E-huset är sluttande, kan vara svårtillgänglig för mindre barn. Svårövervakat och otryggt utrymme i källaren för eleverna eleverna mer utspridda, personalen har svårare att finnas nära tillhands skolgårdsytan minskar för grundskolans elever arbetslag splittras Trippel ombyggnation för att anpassa lokalerna till verksamheten, mycket ombyggnation på samma gång ökar riskerna i barnens utemiljö Tidsaspekten, projektet tar tid att genomföra, vilket gör att förskolan riskerar att stå utan lokaler januari 2016 och grundskolan utan slöjdlokaler under en ombyggnationsperiod. Slöjd kan inte bedrivas i andra lokaler och slöjdpersonalen blir övertalig under den tid som ombyggnation sker. Tidsaspekten, projektet tar tid att genomföra och den tillfälliga lösningen står klar senare Risker Grundskolan står utan behöriga slöjdlärare Mycket ombyggnation på samma gång Brist på hantverkare under sommaren 23

27 7. Utvärdering av alternativ Följande kriterier ligger till grund för utvärderingen av alternativen 1. Tid; prioriterat då nuvarande lokaler behöver utrymmas 2. Ekonomi ; investeringskostnad (inkl. ekonomiska risker) och livslängd 3. Kvalitet; lokalerna ska vara ändamålsenliga men optimala har inte kravställts 8. Fortsatt arbete 8.1 Process och organisation Efter beslut i Kommunfullmäktige påbörjas arbetena så fort som möjligt. Med projektering och byggnation. Fastighetsavdelningen leder arbetet i samverkan med representanter från BUF. 8.2 Tider Efter beslut i Kommunfullmäktige påbörjas arbetena så fort som möjligt. 8.3 Ekonomi Kostnadsuppskattningen förutsätter att projektstart innan sommaren Därefter kan kostnader komma att behöva justeras. I kostnadsuppskattningen ovan ingår inte utrustning och inredning. Risker: Den största risken för genomförandet är att entreprenörer inte finns tillgängliga under önskad period vilket i slutändan påverkar tidpunkten för inflyttning. 24

r. Tjänsteskrivelse, zo16-01-11, Investeringsmedel zo16 2. Förslag, BUF Investeringsmedel zo16 VALLENTUNA KOMMUN Investeringsmedel 20t6 (BUN 2015.

r. Tjänsteskrivelse, zo16-01-11, Investeringsmedel zo16 2. Förslag, BUF Investeringsmedel zo16 VALLENTUNA KOMMUN Investeringsmedel 20t6 (BUN 2015. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-OL-26 e (41) g7 Investeringsmedel 20t6 (BUN 2015.653) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Barn- och ungdomsnämnden fastställer

Läs mer

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-05-02 DNR KS 2013.213 KRISTINA DAHL SID 1/2 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.133 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked 2014-11-18 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/686-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2015-03-13 DNR BUN 2015.115 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektrapportering-

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen måndagen den 29 februari 2016 kl. 14.30-16.45 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Martin Snickars, biträdande barn-

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET 2012-14 Bilaga 2. Kommentar. Kategori. 1-7 2012 2013 2014 Kategori 2 - Investeringar hos annan part Åtgärder utemiljö

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET 2012-14 Bilaga 2. Kommentar. Kategori. 1-7 2012 2013 2014 Kategori 2 - Investeringar hos annan part Åtgärder utemiljö FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET 2012-14 Bilaga 2 Kategori Objekt Benämnning BiNs förslag 1-7 2012 2013 2014 Kategori 2 - Investeringar hos annan part Åtgärder utemiljö Kommentar 2 Utemiljöåtgärder 1 000

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen 1(5) 2014-09-12 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola (BUN 2013/250, RS 2014/418) Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Beslut om alternativ, temporär lösning förskoleplatser i Karby

Tjänsteskrivelse Beslut om alternativ, temporär lösning förskoleplatser i Karby VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-05-19 DNR BUN 2014.318 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Beslut om alternativ, temporär

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Informationsbroschyren I informationsbroschyren redovisas generella lösningar för tänkt utförande av stambyte. Andra lösningar kommer att behöva anpassas framförallt

Läs mer

LOKALISERINGSSTUDIE FÖR ÄLDREBOENDE I MOLKOM

LOKALISERINGSSTUDIE FÖR ÄLDREBOENDE I MOLKOM KONCEPT LOKALISERINGSSTUDIE FÖR ÄLDREBOENDE I MOLKOM Bakgrund I kommunledningskontorets rapporter Behov av seniorboende i Karlstads mindre tätorter samt Lokaliseringsalternativ boende för äldre i tätorter

Läs mer

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Datum Dnr 2012-05-10 2012-T0111-5 1(6) Miljö-, byggnadsoch teknikförvaltningen Samtliga berörda på Västergatan Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Bakgrund Tekniska nämnden har fått i

Läs mer

RAPPORT UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB

RAPPORT UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB RAPPORT NYA TIUNDASKOLAN uppdragsnummer 3413444102 Beskrivning av träd runt tiundaskolan samt bedömning huruvida de omfattas av biotopskydd - underlag för ansökan om biotopskyddsdispens 2015-03-26 Reviderad

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-05-20

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-05-20 K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-05-20 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22 ILLUSTRATION 2014-09-22 UTSKOGENS FÖRSKOLA Gestaltningsbeskrivning Allmänt Utskogens förskola planeras som en självförsörjande enhet för ca 160 barn, motsvarande 8 avdelningar, med eget tillagningskök.

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2012-07-26

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2012-07-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 69 Renovering och byggnation av Mellbystrandsskolan och byggnation av idrottshall i Mellbystrand tidplan, kostnadsberäkning och begäran om igångsättningsbeslut

Läs mer

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl.

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. 1(5) Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. Ärendet Fastighetsägaren till Sjukhuset 9 och 10 har inkommit med ett förslag till bostadsbyggnation för området, samt inkommit med en begäran om ny/ändrad

Läs mer

Tjänsteskrivelse Byte av konstgräs Bällstaberg, äskande om investering

Tjänsteskrivelse Byte av konstgräs Bällstaberg, äskande om investering ÅSA BORGLUND SID 1/6 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Byte av konstgräs Bällstaberg, äskande om investering Förslag till beslut Fritidsnämnden

Läs mer

Till Länsstyrelsen i Stockholms Län, via Byggnadsnämnden Danderyd:

Till Länsstyrelsen i Stockholms Län, via Byggnadsnämnden Danderyd: Till Länsstyrelsen i Stockholms Län, via Byggnadsnämnden Danderyd: Överklagan gällande tillfälligt bygglov för påbyggnad av paviljong för skolverksamhet, Skolan 20, Vasavägen 5, Stocksund Dnr 2013-0912

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2015-02-28 DNR KS 2014.352 ANNA-CARIN MATTSSON SID 1/2 EXPLOATERINGSCHEF ANNA-CARIN.MATTSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLFMÄKTIGE Tjänsteskrivelse

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-02-18 Diarienummer BUN-2013-0105.60 Ärende färdigställs efter diskussion på AU pga två alternativa förslag

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING 1 (5) Detaljplan för fastigheterna Hartvigsgård 27 och 28 inom Backen i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar: Denna planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-20 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-05-04 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 TN/2010:44 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Tekniska nämnden Information

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad

Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-11 LS-LED15-1746-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2016 4 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav 5 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Läs mer

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås Helena Hansson Tel 021-39 23 68 DP 1650 2008-04-15 Dnr 06:10227-BN 540 Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar

Läs mer

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/715 Lokalförsörjningschef 2015-01-21 Lena Larsson Kultur- och fritidschef Kommunstyrelsen Ny skola och sporthall Alsike

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Fastighet Visningen Brf Visningen Visningsgatan 10 i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Brf Visningen Kv Visningen Visningsgatan 10 117 99 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

6. Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättning för särskilt boende på Ljusterö inför budget 2017.

6. Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättning för särskilt boende på Ljusterö inför budget 2017. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:10 Dnr. KS 2014/0310 Förstudie särskilt boende för äldre på Ljusterö Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov. ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-12-01 DNR2015/1641-1.2.1 2015-11-16 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut gällande AB

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-26 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 16.00-18.05, D-salen, Folkets Hus Annika Engelbrektsson, (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Ramsussen (S) Franz Maretta (S) Ulf Örtegren (FP)

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Louise Heimler. HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning.

Louise Heimler. HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning. 1(8) PLANBESKRIVNING Planavdelningen Louise Heimler Tfn 08-508 273 68 2010-02-01 Dp 2009-14922-54 Laga kraft 2011-12-01 Detaljplan för del av Innanhavet 2 m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen i Stockholm

Läs mer

Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2

Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2 2013-10-23 1 (5) Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2 Vid nämndens möte 2013-06-04 informerades om ett första steg i utredningen om lokalfrågor inom nämndens ansvarsområde. Då redovisades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden 2015-11-04. 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden 2015-11-04. 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag BESLUTSUNDERLAG 2015-11-04 Socialnämnden Ärende Beslutsunderlag 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag 48 Vägledning, boende för ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse

Läs mer

DOM 2014-12-22 Stockholm

DOM 2014-12-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-12-22 Stockholm Mål nr M 5733-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-21 i mål nr M 220-14,

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (26) Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-31 100 Hemställan om investeringsanslag till gemensamhetslokal Alléns stödboende (SN 2014.189) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdeshandlingar 2011-06-15 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott er 2011-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott Onsdagen den 15 juni 2011,

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-08-11 Plats: Tågarpskolan ( OBS!, samling i huvudentrén på Tågarpskolan) Tid: 2015-08-17 kl. 18:00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00. Borgerliggrupp kl 18:00. Utbildning för nämnden kl 14:00 Barn- och ungdomsnämnden 19 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 oktober 2004 kl 19:00 Borgerliggrupp kl 18:00 Utbildning för nämnden

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

Inriktningsbeslut för AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm

Inriktningsbeslut för AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm Utlåtande 2013:101 RI+RV (Dnr 311-814/2013) Inriktningsbeslut för AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Paragrafer 90 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 18.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-24 20 Gymnasieutbildning utomlands (UN 2016.007) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09 Handläggare Johan Widell Tel +46 (0)10 505 12 44 Mobil +46 (0)76 770 88 43 Fax +46 10 505 00 10 johan.widell@afconsult.com Datum 2013-01-09 Brf Sjöviksskogen Kv Årstaberg 4 Underhållsplan ÅF-Infrastructure

Läs mer

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag Prisexempel Ytskikt Målning Golv (rivning bef matta + nytt linoleum, sockling) Undertak (exkl. belysning) á pris 184kr/m2 1554kr/m2 440kr/m2+200kr rivning=640kr/m2 Fast inredning och rum Kapphyllor, ca

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-10-31 DNR: 13BMN72 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden. 01278 2011-11-18 DNR E2010-513- Annika Norberg Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 26 annika.norberg@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-12-15 Markanvisning för bostäder inom

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 310 Upphävande av beslut om F-9-skolor samt uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera

Läs mer

Skolor i Trelleborgs kommun

Skolor i Trelleborgs kommun 1(9) I MALMÖ AB Skolor i Trelleborgs kommun Del 3, fakta och förslag till strategi 2015-2021 Pilevallskolan nybyggnad hus D 15 09 23 Lars Karud, arkitekt SAR/MSA 2(9) I MALMÖ AB Kommunal grundskola idag

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2011-11-02 Kontaktperson fastighetskontoret Ira Lagercrantz Fastighetsavdelningen Till Underhållsenheten fastighetsnämnden Telefon: 08-508 27 612 2011-11-22

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2348/2005 Dnr planmodul: P 05/0029 Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad den 31 maj 2006 2 PLANBESKRIVNING

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 2s (33) s 17s Svar på motion (V) om nköp av lägenheter för flyktingar (KS 2015.002) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 08.05-11.05 ande Parisa Liljestrand (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Thomas

Läs mer

Detaljplan för Edsbacka

Detaljplan för Edsbacka Detaljplan för Edsbacka Fastigheten Edsberg 11:26, Edsberg Sollentuna kommun Plan- och genomförandebeskrivning 608 Laga kraft 2012-08-06 Dnr 2009/640 KS 203 Innehåll Planbeskrivning Handlingar 3 Bakgrund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Sammanträdesprotokoll 19 (37) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-10-18 116 Synskadeanpassning av byggnader (KS 2011.109) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS FLYTTBARA LOKALER FÖR SKOLA OCH FÖRSKOLA

ROOM FOR GREAT DAYS FLYTTBARA LOKALER FÖR SKOLA OCH FÖRSKOLA ROOM FOR GREAT DAYS FLYTTBARA LOKALER FÖR SKOLA OCH FÖRSKOLA LÖSNINGAR FÖR LEK OCH LÄRANDE, I DAG OCH I MORGON MODERNA MATERIAL LJUS INTERIÖR När ni snabbt behöver mer plats för er verksamhet ta hjälp

Läs mer

Hemställan om investeringsanslag till gemensamhetslokal på Alléns stödboende 12 KS

Hemställan om investeringsanslag till gemensamhetslokal på Alléns stödboende 12 KS Hemställan om investeringsanslag till gemensamhetslokal på Alléns stödboende 12 KS 2016.314 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-10-03 173 Hemställan om investeringsanslag till

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun

Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun Handlingar Plankarta med illustration Plan- och genomförandebeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning

Läs mer

Energikollen modul 21C

Energikollen modul 21C Energikollen modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Datum för gruppträff två kl xx den 00 månad i XX-hus Sammanfattning av rådgivningen Företaget använde

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 1 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 1 december 2005, kl. 07.30-09.40 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer