Framtida väghållningsansvar i Leksand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtida väghållningsansvar i Leksand"

Transkript

1 Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

2 Innehåll... 3 Utfört arbete... 3 Fortsatt arbete... 3 Nyckeltal Övergripande målsättning... 5 Innebörden i den övergripande målsättningen... 5 Inkomna synpunkter på utredning... 5 Sammanfattning av inkomna synpunkter... 6 Bemanning... 6 Kompetens, effektivitet... 6 Ekonomi... 6 Rättvisa... 6 Alternativ 1B, kommunen ger bidrag i form av drift samt ekonomiskt bidrag till upprustning av enskilda vägar... 6 Konsekvenser av alternativ 1B... 8 Kalkyl för alternativ 1B Förslag till regelverk Definitioner Ägare av enskild väg Drift Upprustning Bidrag till omprövnings- och anläggningsförrättningar Driftsbidrag enskilda vägar Ansökan om kommunalt bidrag i form av drift av enskild väg Väg som erhåller kommunalt bidrag i form av drift Krav på väg till vilken kommunen ger bidrag i form av drift Upprustningsbidrag enskilda vägar Förslag till bidrag för vägbelysning Nyexploatering Kompletterande av befintlig belysning (nyanläggning) Driftsbidrag vägbelysning Upprustningsbidrag vägbelysning (19)

3 För allmänna förutsättningar och bakgrundsbeskrivning så hänvisas till rapporten Utfört arbete Kommunens engagemang i skötsel av enskilda vägar har under lång tid varit en fråga som på olika sätt berört och engagerat kommunens tjänstemän, politiker och invånare. Frågan har med jämna mellanrum utretts och diskuterats i Leksand, i stort sett så har man varje årtionde sedan 1970 haft uppe frågan för behandling. Det nu pågående arbetet har utförts enligt följande: Tidpunkt Våren 2007 Hösten 2007 Våren 2008 Hösten 2008 Vintern Beskrivning Information i plankommittén och KS. Beslut i plankommittén om att utreda väghållningsansvaret och kommunens åtagande i enskilda vägar. Rapportmottagare var KS. Utredningen genomförs Rapporten färdig, beslut i KS om bred information och inhämtande av synpunkter Information till politiska partier vid 2 tillfällen och information till allmänheten vid 6 tillfällen Möjlighet att lämna synpunkter på utredningen, fram till 1 feb 2009 Våren 2009 (3 april) Sammanställning och redovisning av inkomna synpunkter till styrgruppen Fortsatt arbete Vid styrgruppsmötet den 3 april 2009 fick arbetsgruppen i uppgift att inför vårens budgetarbete ta fram en konsekvensbeskrivning för alternativ 3 och ett alternativ som är en kombination av alternativ 1 och 2 i utredningen (alternativ 1B). Uppgiften innehöll även uppdraget att ta fram förslag till regelverk som stöd för de två alternativen. 3 (19)

4 Nyckeltal 2008 Nedan redovisas ett antal nyckeltal gällande Leksand för Nyckeltal Värde Enhet Definition Gatuverksamhetens totala kostnad per m 38,91 kr Andel per skattekrona 2,4 % D/U kostnad per invånare 833,79 kr Gatuverksamhetens totala kostnad per meter väg inkl kapitalkostnader (huvudgator, lokalgator, GC-väg, enskilda vägar med kommunal väghållning) Gatuverksamhetens totala kostnad i förhållande till kommunens totala skatteintäkten Gatuverksamhetens drift och underhållskostnad per invånare D/U kostnad per m 31,71 kr D/U kostnad enskilda vägar med kommunal väghållning per m Vinterväghållningens andel av den totala D/U kostnaden Beläggningsunderhållets andel av den totala D/U kostnaden Gatubelysningens andel av den totala D/U kostnaden 19,82 kr 39 % 5 % 28 % Drift och underhållskostnaden per meter väg (huvudgator, lokalgator, GC-väg, enskilda vägar med kommunal väghållning) Drift och underhålls kostnaden för enskilda vägar med kommunal väghållning per meter Vinterväghållningens andel av gatuverksamhetens totala drift och underhållskostnaden Beläggningsunderhållets andel av gatuverksamhetens totala drift och underhållskostnaden Gatubelysningens (kommunens kostnader för kommunalt och statligt vägnät) andel av gatuverksamhetens totala drift och underhållskostnaden. Kostnad vinterväghållning per m Kostnad gatubelysning / ljuspunkt 12,23 kr 626,78 kr Den totala kostnaden för vinterväghållning per meter väg (huvudgator, lokalgator, GC-väg, enskilda vägar med kommunal väghållning) Drift- och underhållskostnad per ljuspunkt för gatubelysning på kommunala gator, enskilda vägar samt vägar där Vägverket är väghållare, där kommunen bekostar belysningen 4 (19)

5 Övergripande målsättning Den övergripande målsättningen är att: Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och ökat engagemang från vägs ägare. Innebörden i den övergripande målsättningen Den övergripande målsättningen innebär: Tydlighet i ägande och ansvar Tydliga regelverk (bidragsformer, omfattning, krav, kvalitet etc) Säkerställa och utveckla kompetens inom vägdrift, upphandling, ekonomi, trafikfrågor rörande enskilda vägar etc Långsiktigt säkerställa fungerande driftsverksamhet (vägdrift, beredskap, trafiksäkerhet etc) Långsiktigt säkerställa planering och finansiering av upprustning Inkomna synpunkter på utredning Efter informationsmötena under hösten 2008 och fram till 1 februari 2009 fanns möjligheten att lämna synpunkter på utredningen Framtida väghållningsansvar i Leksand Inkomna svar totalt: 73 st Var av dubbletter till LBAB och KS: 19 st (totalt 54) Antal byar och föreningar som representeras i svaren: 83 st Antal svar som tydligt tagit ställning för alt 1: 43 (av 54) Antal svar som tydligt tagit ställning för alt 2: 1 (av 54) Antal svar som tydligt tagit ställning för alt 3: 3 (av 54) Antal svar som inte tydligt angett ställningstagande: 7 (av 54) 5 (19)

6 Sammanfattning av inkomna synpunkter En sammanställning över samtliga synpunkter finns i särskilt dokument (bilaga 1). Skälen till att huvuddelen av synpunkterna tydligt förordar utredningens alternativ 1 kan sammanfattas i: Bemanning Svårigheten att skapa engagemang i byarna för att arbete i en samfällighetsförening. Svårt att få människor att ställa upp i styrelser. Kompetensbrist gällande upphandlingar och väghållning. Kompetens, effektivitet Kommunen har anställd personal med rätt kompetens och har bättre möjlighet att bedriva en effektiv väghållning. Det innebär dålig effektivitet med flera (många) samfällighetsföreningar i stället för en professionell förvaltare. Vi får mest för pengarna om kommunen sköter vägarna. Vi får ett sammanhållet ansvar och vägarna hanteras lika runt om i kommunen. Ekonomi Det är dålig ekonomi att låta föreningarna sköta väghållningen. Man får ökade kostnader pga tappat momsavdrag och ineffektivitet etc. Väghållningen utgör idag en väldigt liten del av skatten och man bör kunna satsa mer. Det finns en viss acceptans för att skatte/avgiftsmässigt bidra med mera pengar. Höga kostnader för lantmäteriförrättningar som inte ger något bättre vägunderhåll. Rättvisa Det ska vara rättvis fördelning av resurser mellan byarna och tätorten. Kommunen har en gång ur rättviseskäl åtagit sig väghållningen inom kommunen. Att betala väghållningen via skattsedeln innebär att alla kommuninvånare är med och betalar för alla vägar och gator, solidariskt och utifrån bärkraft. I vissa delar av kommunen är turisttrafiken stor bla på grund av kommunens marknadsföring. Alternativ 1B, kommunen ger bidrag i form av drift samt ekonomiskt bidrag till upprustning av enskilda vägar Alternativ 1B är kombination av utredningens alternativ 1 och 2, samt en anpassning utifrån politisk diskussion, genomförda informationsträffar och inkomna synpunkter. Alternativet innebär att kommunen formulerar ett nytt beslut gällande enskilda vägar, som tydliggör ägandet av vägarna och att kommunen ger bidrag i form 6 (19)

7 av drift. Beslutet ska även tydliggöra ansvaret vägs ägare har när det gäller upprustning. Förslagsvis kan beslutet innehålla att en utvärdering ska göras efter 5 år. Nytt kommunalt beslut ska innehålla ett regelverk gällande enskilda vägar som klargör: Ägandet av vägarna Definition av drift och upprustning Vilka vägar som erhåller kommunalt bidrag i form av driftsåtgärder Längs vilka vägar och i vilken omfattning som kommunen ska ansvara för driften av vägbelysning Regler för ekonomiskt bidrag till upprustning av vägar och vägbelysning Villkor och nivå gällande kommunalt bidrag till lantmäteriförrättning Nya regler som styr upp driften av enskilda vägar kan innebära att vissa vägar som idag sköts av kommunen inte längre får kommunalt bidrag i form av drift. Kommunen utvecklar det upprustningsbidrag som redan idag finns gällande beläggning av asfalt till att gälla åtgärd som bibehåller eller ökar vägens kvalitet med avseende på linjeföring, trafiksäkerhet, bärighet (bla som nyanläggning eller återställande av trummor och diken för bättre vattenavledning) och ytskikt (slitlager av grus eller asfalt). Ansvaret för att initiera upprustning ligger på vägens ägare. Kommunen inrättar ett vägråd med representanter för kommunen, Leksandsbostäder gata/park och ägarna av enskilda vägar. I vägrådet förs en dialog om drift- och upprustningsfrågor samt avstämning av utfört arbete. Kommunen erhåller statsbidraget i form av årligt driftsbidrag för de enskilda vägar som är statsbidrags berättigade. Ett eventuellt upprustningsbidrag från staten hänförs till det specifika vägobjekt för vilket man sökt bidrag. Detta alternativ innebär att det behöver bildas väghållningsorganisationer (samfällighetsföreningar eller annan väghållningsorganisation) i byarna och inom områden med detaljplaner med enskild väghållning för att kunna utdebitera avgifter (fondera pengar) för att ha till upprustning av vägar och vägbelysning. 7 (19)

8 Konsekvenser av alternativ 1B KONSEKVENS FÖR: FÖRDELAR NACKDELAR Kommunen (som organisation, beslutande, bidragsgivare) Kommunen kan formulera ett nytt beslut angående kommunens åtagande Med ett nytt regelverk så vet kommunen vad man har för åtagande Har ett nytt regelverk som stöd för att fatta beslut Inrätta ett vägråd 1 för dialog mellan byarna och kommunen i vägfrågor, framförallt upprustningar Kommunen får en part (LBAB) för alla vägdrifts- och trafikfrågor Man vet att det finns kompetens för drift av vägarna och för upphandlingar (LBAB) Man får en samordnad drift av enskilda vägar och därmed ett likvärdigt utförande Sitter fast i ett system, som det inte är tänkt att det ska fungera enligt lagstiftningen. Att sköta enskilda vägar är ett frivilligt åtagande Kommunen tar på sig ett ansvar, drift av enskilda vägar, för många år framåt Skattemedel måste avsättas till drift av enskilda vägar och vägbelysning Det kan uppstå svårigheter i prioriteringar gentemot lagstadgade verksamheter så som skola, vård och omsorg Kommunen kommer även i fortsättningen få klagomål på de enskilda vägarna Behöver lägga resurser på att driva upprustningsplanering, vägråd 1 kan skapa förväntningar 1 Exempelvis så skulle ett vägråd kunna bestå av representanter för respektive fjärding, kommunen och Leksandsbostäder Sweco Environment AB 8 (19)

9 Man behöver inte ha något bidragssystem för årligt driftsbidrag Kommunen kan inte avsätta pengar i den omfattning som byarna vill upprusta Kärnverksamhet Leksandsbostäder Gata/Park Kan samordna administrativa resurser med väghållningen av kommunala gator Kommunen får regler för finansiering av upprusning av enskilda vägar Kommunen vet vilka pengar man behöver (kan) avsätta i budget Med ett tydligt beslut vet LBAB vilket uppdrag man har och vet förutsättningarna Har ett regelverk att stödja beslut på Får en bredare bas för att säkerställa kompetensen i organisationen Kan samordna upphandlingen av exv all vinterväghållning (både kommunala gator och enskilda vägar) Genomföra upphandling av skötsel av enskilda vägar Behöver organisera en beredskapsverksamhet för enskilda vägar Kan få svårt att planera resurser för upprustningsåtgärder då man är beroende av kommunens bidrag och finansiering via fastighetsägarna Leksandsbostäder kommer även i 9 (19)

10 Via effektiv upphandling kvalitetssäkra entreprenörer Kan samordna maskiner med väghållningen av kommunala gator fortsättningen få klagomål på de enskilda vägarna (speciellt i gränsen mellan drift och upprustning) Kommuninvånarna/Övriga trafikanter Finns regler för upprustning och finansiering så behöver inte LBAB stå till svars för utebliven upprustning Nytt regelverk innebär inventeringar och beslut om förändringar i verksamhetens omfattning etc När samfällighetsföreningar bildas får LBAB en motpart att diskutera med Alla kommuninvånarna är med och betalar driften av enskilda vägar Alla kommuninvånarna är med och bidrar till upprustningen av enskilda vägar Ett tydligt regelverk ger en jämn standard i hela kommunen gällande driften av Alla kommuninvånarna är med och betalar driften av enskilda vägar Alla kommuninvånarna är med och bidrar till upprustningen av enskilda vägar Det kan bli ojämn standard på enskilda vägar då vissa byar väljer att inte 10 (19)

11 vägarna Man får samma standard på skötsel av exv vinterväghållningen upprusta vägar Görs inga upprustningar alls får vi en försämrad vägstandard i kommunen Fastighetsägare, byar, föreningar Kommuninvånarna har ett ställe att vända sig i vägfrågor Vet vad som gäller och vet vad man kan förvänta sig i form av service Man behöver inte för vägdriften bilda en gemensam organisation (samfällighetsföreningar) Man behöver inte se till att ha kompetens i drifts och upphandlings frågor Man slipper engagera sig i upphandlingar av drifts- och upprustningsåtgärder Fastighetsägarna inkl fritidsboende behöver inte bidra till driften av enskilda vägar (via särskild avgift) Nya regler kan innebära inskränkningar i den drift som kommunen idag sköter Har inte direkt möjlighet att påverka kvalitén på driften Kan inte anlita lokala (byns) entreprenörer för att utföra vägskötsel Har svårt att samordna driften med annan vägdrift i byarna Vägstandarden försämras om ingen upprustning sker Fastighetsägarna inkl fritidsboende får avsätta pengar till upprustning 11 (19)

12 Får möjlighet att vara med och påverka väghållningen via vägrådet Får en medfinansiär när det gäller upprustning då kommunen tillskjuter skattemedel via upprustningsbidrag Kommunen kan inte avsätta pengar till bidrag i den omfattning som byarna vill upprusta Ekonomi Där skogsbilvägar ansluter till byvägar så ska skogsbruket bidra till upprustningar Får möjlighet att i egen kassa spara pengar till upprustning (exv via vägavgift) Genom att bilda samfällighetsföreningar så får man en struktur för att hantera vägavgifter mm. Skattemedel finansierar driften De ekonomiska förutsättningarna är förutsägbara med ett tydligt regelverk Statsbidraget går till kommunen På statsbidragsberättigade vägar kan Skattemedel finansierar driften Utifrån reglerna för upprustningsbidrag behöver kommunen avsätta pengar för upprustning av enskilda vägar Det kan uppstå svårigheter i prioriteringar gentemot lagstadgade verksamheter så 12 (19)

13 statligt bidrag erhållas för upprustning. som skola, vård och omsorg Ekonomiskt effektivare att en part sköter alla enskilda vägar Har en större volym vägar och kan vid upphandlingar få ett bättre pris Där skogsbilvägar ansluter till byvägar så ska skogsbruket bidra till upprustningar Föreningar/byar får möjlighet att i egen kassa spara pengar till upprustning (exv via vägavgift) 13 (19)

14 Kalkyl för alternativ 1B För att klara behovet av bärighets förstärkningar av vägar och dikning för god vattenavrinning (ej dikesrensning) behövs uppskattningsvis ca kr per år (ca 6 km/år och då tar det 50 år att gå igenom det enskilda vägnätet). För att klara en nybeläggning av asfalt vart 25:år behöver man årligen belägga de enskilda vägarna för ca kr per år. Idag finns 16,5 mil belagda enskilda vägar som i snitt kostar ca 350 kr per meter (2009) att belägga. Detta ger följande beräkning m * 350 kr/m * 4 % = kr. Kalkyl Kostnader nuvarande drift (2008 års nivå) Driftskostnad enskilda vägar Driftskostnad vägbelysning längs enskilda vägar Summa kostnader kr kr kr Intäkter Statligt bidrag (2008) kr Summa kommunal driftskostnader kr Beräknad kostnad för upprustning (framtida behov) För att klara nybeläggning vart 25:e Förstärkning och dikning Summa upprustnings behov kr kr kr Finansiering av upprustning (framtida behov) Kommunalt upprustningsbidrag Finansiering av föreningar/byar kr kr Summa finansiering kr Sammanfattning av beräknad drifts- och upprustningskostnad Kommunens årliga kostnader för drift- och upprustningsbidrag ( ) Föreningars/byars årliga kostnader för upprustning Statens kostnader för årligt driftsbidrag kr kr kr I ovanstående tabell redovisas inte kommunens bidrag till och föreningar/byars kostnader för att bilda samfällighetsföreningar eller annan väghållningsorganisation. Sweco Environment AB 14 (19)

15 Förslag till regelverk Nedan redovisas ett förslag till regelverk som kan justeras i den politiska hanteringen. Definitioner Ägare av enskild väg De allra flesta vägarna i byarna ligger på samfälld mark. Samfälld mark kan även omfatta annan mark än den mark som är avsedd för vägar. Ägare av den samfällda marken är de fastigheter som har andel i samfälligheten. Delägarna i den samfällda marken kan vara många fler än de som bor längs vägen (delägarna kan exv bo på annan ort). Ägare av vägarna är de (fastigheter) som en gång i tiden byggt vägarna vanligtvis de som är delägare i samfälligheten. Inom områden med bildade samfällighetsföreningar (tidigare vägföreningar och vägsamfälligheter) är de ingående fastigheterna delägare i enskild väg. Drift Kommunens bidrag fullgörs genom kommunens driftsåtagande som endast gäller normal drift av vägen vilket innebär: För barmarksunderhåll Hyvling/sladdning, dammbindning, dikesrensning, skötsel av väg- och sidotrummor, dikesslåtter, tillsyn av broar, underhåll och utplacering av vägmärken och vägmarkeringar samt reparation av mindre uppkomna vägskador, För vinterväghållning Snöröjning, halkbekämpning, ishyvling, snödikning, trumtining och sandupptagning För vägbelysning Tillsyn, seriebyten, besiktning och reparationer Nät- och elkostnader 15 (19)

16 Upprustning Upprustning av väg innebär sådan åtgärd som bibehåller eller ökar vägens kvalitet med avseende på linjeföring, trafiksäkerhet, bärighet (bla som nyanläggning eller återställande av trummor och diken för bättre vattenavledning) och ytskikt (slitlager av grus eller asfalt) Upprustning av vägbelysning kan innebära sådan åtgärd som bibehåller eller ökar anläggningens funktion och elsäkerhet (bla byte av elkabel, fundament, stolpar, armaturer, styrutrustning etc). Bidrag till omprövnings- och anläggningsförrättningar Ansökan ska göras skriftligen på avsedd blankett till kommunen. Beslut om kommunalt bidrag ska vara fattat innan förrättning påbörjas. Kommunen bidrar med 50 %, dock högst 750 kr per fastighet, av förrättningskostnaderna i samband med bildande av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar för enskilda vägar. Driftsbidrag enskilda vägar Ansökan om kommunalt bidrag i form av drift av enskild väg Kommunalt bidrag i form av drift kan sökas av samfällighetsförening eller annan väghållningsorganisation. Ansökan ska göras skriftligen på avsedd blankett till kommunen. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 1 september året före det år för vilken kommunalt bidrag i form av drift söks. För väg som redan erhåller bidrag i form av drift behöver ansökan ej förnyas. Väg som erhåller kommunalt bidrag i form av drift Kommunen lämnar bidrag i form av drift till: enskild väg med statligt driftsbidrag (statsbidragsberättigad väg kategori A, B och C) som utgör utfart för minst 1 fastighet där boende är folkbokförd på fastigheten. enskild väg, utan statligt driftsbidrag, längre än 100 m i anslutning till byar, som utgör utfart för minst 1 fastighet där boende är folkbokförd på fastigheten. 16 (19)

17 enskild väg som av kommunen bedöms som väsentlig för det rörliga kultur- och friluftslivet exv. väg till friluftsområde, motionsanläggning, allmän badplats etc. Enskild väg (utfartsväg) som ansluter till annan väg och är kortare än 100 m erhåller ej kommunalt driftsbidrag. Där flera utfartsvägar finns kan endast en av vägarna erhålla kommunalt driftsbidrag, kommunen avgör vilken av vägarna som är lämpligast. Krav på väg till vilken kommunen ger bidrag i form av drift Innan väg ges kommunalt bidrag i form av drift ska väg besiktigas och godkännas av kommunen. Vägar som idag erhåller kommunal skötsel och som även i fortsättningen är berättigad till bidrag enligt ovan men inte klarar kraven nedan ska ges möjlighet att under en 3 årsperiod rätta till bristerna. Krav på väg utan statsbidrag till vilken kommunalt bidrag ges: Körbanan ska ha en bredd av minst 3 meter med god framkomlighet och i hela sin sträckning medge rationell drift (staket, murar etc i anslutning till körbana). Vägkropp med god bärighet för året runt bruk. Slitlager, grus- eller asfaltbeläggning med god funktion anpassad till vägens bärighet och den dimensionerande trafiken. Diken och trummor ska finnas för god dränering och avvattning av vägkroppen (trumma genom väg min 300 mm, sidotrumma min 200 mm, beaktande av vandringshinder ska ske). Godtagbar vändplan ska finnas (väghållnings-, räddnings-, renhållningsfordon etc ska kunna vända) Mötesplats eller annan likvärdig möjlighet till möte mellan fordon (bedöms av kommunens driftsansvarige). Upprustningsbidrag enskilda vägar Kommunen ger, i mån av tillgång på bidragsmedel, samfällighetsföringen eller annan väghållningsorganisation möjlighet att söka upprustningsbidrag för vägar som erhåller kommunalt driftsbidrag och som betjänar minst 2 17 (19)

18 fastigheter där boende är folkbokförda på fastigheterna samt är mer än 200 m lång. Ansökan ska göras skriftligen på avsedd blankett till kommunen. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 1 september året före det år som åtgärden ska genomföras. Beslut om kommunalt upprustningsbidrag ska vara fattat innan arbetet påbörjas. Upprustningsbidrag ges med högst 50 % av verklig och verifierad kostnad (inkl moms) efter utfört och av kommunen godkänt arbete. Där statligt upprustningsbidrag ges kan kommunalt upprusningsbidrag ges med högst 50 % av resterande kostnad. Kommunen lämnar upprustningsbidrag till: Åtgärder avseende linjeföring, trafiksäkerhet och bärighet (bla som nyanläggning eller återställande av trummor och diken för bättre vattenavledning) Slitlager av grus eller asfalt Eventuella kostnader för förarbeten och justering bekostas helt av sökande. Arbeten ska utföras enligt vedertagen praxis och på ett professionellt sätt. Förslag till bidrag för vägbelysning Nyexploatering För områden med enskild väghållning för gator, vägar och gc-vägar bekostar exploatören vägbelysning. Därefter övertar bildad samfällighetsförening belysningsanläggningen och svarar för framtida drift, underhåll och förnyelse. Kompletterande av befintlig belysning (nyanläggning) För områden med statlig väghållning ska ansökan om kompletterande belysning lämnas till Vägverket. För områden med enskild väghållning för gator, vägar och gc-vägar ska ansökan om kompletterande belysning lämnas till kommunen. Förutsättningen för kommunalt anläggningsbidrag är att reglerna för kommunaltdriftsbidrag för väg uppfylls. 18 (19)

19 Driftsbidrag vägbelysning För enskilda vägar som kommunen beviljat driftsbidrag för väg ger kommunen, i enlighet med dessa regler, även bidrag i form av drift av befintlig vägbelysningsanläggning. Upprustningsbidrag vägbelysning Kommunen ger, i mån av tillgång på bidragsmedel och angelägenhetsgrad, samfällighetsföringen eller annan väghållningsorganisation möjlighet att söka upprustningsbidrag för vägbelysning längs enskilda vägar som erhåller kommunalt driftsbidrag för väg. Ansökan ska göras skriftligen på avsedd blankett. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 1 september året före det år som åtgärden ska genomföras. Beslut om kommunalt upprustningsbidrag ska vara fattat innan arbetet påbörjas. Bidrag kan utgå med högst 50 % av verklig och verifierad kostnad (inkl moms) för upprustning av vägbelysning. Eventuella kostnader för förarbeten och justering bekostas helt av sökande. Arbeten ska utföras enligt vedertagen praxis och på ett professionellt sätt samt att elsäkerhetsbesiktning ska ha gjorts. 19 (19)

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010.04.12 1 OLIKA TYPER AV VÄGAR Statliga vägar Kommunala gator Enskilda vägar 2010.04.12 En väg där staten (genom Vägverket) är väghållare enligt väglagen. Gator inom detaljplanelagt

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i Jönköpings kommun

Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i Jönköpings kommun Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i Jönköpings kommun Ks/2012:489 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för kommunal bidragsgivning till enskild

Läs mer

BELYSNINGSPOLICY FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

BELYSNINGSPOLICY FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN 2009-01-28 (2) BELYSNINGSPOLICY FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN ALLMÄNT Inom Smedjebackens kommun finns idag ungefär 3205 väg- och gatubelysningspunkter. Förutom ovan nämnda väg- och gatubelysningspunkter finns

Läs mer

Viksäters samfällighetsförening

Viksäters samfällighetsförening Viksäters samfällighetsförening Vi i styrelsen vill hälsa nya medlemmar inflyttade under 2007 välkomna och till samtliga medlemmar vill vi lämna aktuell information. Vi bifogar kontaktuppgifter för Viksäters

Läs mer

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30 Välkomna till Årsmöte 2016 Lindåsskolans matsal Onsdag 23 mars 18.30 Kallelse Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Östra Lindås kallar härmed medlemmarna till årsmöte 2016. Mötet kommer att hållas i

Läs mer

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Kniva Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Våra vägar i Leksand Problembild nuvarande väghållning

Våra vägar i Leksand Problembild nuvarande väghållning Våra vägar i Leksand Problembild nuvarande väghållning Boende utmed enskild väg har ofta inte kännedom om vem som äger vägen och därmed vem som har det yttersta ansvaret för väghållningen. Många av de

Läs mer

Asfaltdagen 2015 Peter Ekdahl. Vad är nu detta?

Asfaltdagen 2015 Peter Ekdahl. Vad är nu detta? Vad är nu detta? 1 Med komponentredovisning blir underhållsinsatser med bestående värde en tillgång för kommunen 3 När och varför? Kravet på komponentredovisning har införts från och med år 2014. Detta

Läs mer

BESTÄMMELSER OM VÄGBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR

BESTÄMMELSER OM VÄGBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR BESTÄMMELSER 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Diarienummer 2016-01-22 MSN0009/16 Handläggare Kristveig Sigurdardottir Telefon 023-870 49 E-post: kristveig.sigurdardottir@falun.se Miljö-

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING 2014-04-11 FUNKTIONSBESKRIVNING För drift- och underhållsåtgärder på kommunala gator, vägar, GC-vägar och torg inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde. Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr

Läs mer

Granskning av kommunala beslut och handlingar rörande vägföreningar

Granskning av kommunala beslut och handlingar rörande vägföreningar HYLTE KOMMUN Granskning av kommunala beslut och handlingar rörande vägföreningar December 2007 Sven-Olof Ludvigsson 2 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 2 Bakgrund sid. 3 Uppdrag, revisionsfrågor

Läs mer

Grus Indränkt makadam Asfalt 33,3% 45,8% 20,8% 100,0%

Grus Indränkt makadam Asfalt 33,3% 45,8% 20,8% 100,0% Eneby Enlunda Vägsamfällighet ENKÄT Svara senast 25 maj 202 Enkäten är anonym Du får detta brevutskick för att vi saknar e-postadress till dig. Vi ser helst att du svarar på enkäten via internet genom

Läs mer

KVALITETSHANDBOK 1. Inledning 2. Vinterväghållning 3. Underhåll av vägnätet 4. Diken och vägtrummor 5. Vägområde och körbanebredd 6.

KVALITETSHANDBOK 1. Inledning 2. Vinterväghållning 3. Underhåll av vägnätet 4. Diken och vägtrummor 5. Vägområde och körbanebredd 6. Rev 3, 2011-04-20/BEWN Grimsta vägsamfällighet KVALITETSHANDBOK 1. Inledning 2. Vinterväghållning 3. Underhåll av vägnätet 4. Diken och vägtrummor 5. Vägområde och körbanebredd 6. Vägars jämnhet 7. Mötesplatser

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Lars Edgren 2013-09-30 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...2 2.3. Metod

Läs mer

Utredning avseende konsekvenser av ändrat huvudmannaskap för enskilda vägar m.m. inom Eskilstuna kommun

Utredning avseende konsekvenser av ändrat huvudmannaskap för enskilda vägar m.m. inom Eskilstuna kommun Utredning avseende konsekvenser av ändrat huvudmannaskap för enskilda vägar m.m. inom Eskilstuna kommun Febr 2003 Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning 3 2.

Läs mer

2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303

2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 33 Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109 1(1) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13:00-15.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 84 Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta

Läs mer

Omprövning av Seskarö ga:ll

Omprövning av Seskarö ga:ll - LANTMÄTERIET Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2013-11-06 Ärendenummer Förrättningslantmätare Jonas Pettersson Ärende Omprövning av Seskarö ga:ll Kommun: Raparanda Län: Norrbotten - Handläggning Sökande,

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Årsmötesprotokoll 20130323

Årsmötesprotokoll 20130323 Årsmötesprotokoll 20130323 Mötet avhölls i Styrsöskolans Musiksal kl 11.00. Närvarande: 52 medlemmar Styrsö Vägförening Box 23 430 84 STYRSÖ 1. Årsmötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och

Läs mer

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2010 12 09 1 Inledning 1 Normalstandard och krav på

Läs mer

Sammanfattning av förslag till förnyelseplan 2014

Sammanfattning av förslag till förnyelseplan 2014 Sammanfattning av förslag till förnyelseplan 2014 Varför Förnyelseplan? Planen beskriver status på samfällighetens väg vad som behöver göras och när det behöver göras för att vidmakthålla vägens funktion.

Läs mer

Plan för skog, mark, ängar och hagar Skyttstennäs Tomtägarförening. Skyttstennäs Tomtägarförening. Markplan 2015 2018. Skyttstennäs Tomtägarförening

Plan för skog, mark, ängar och hagar Skyttstennäs Tomtägarförening. Skyttstennäs Tomtägarförening. Markplan 2015 2018. Skyttstennäs Tomtägarförening Skyttstennäs Tomtägarförening Markplan 2015 2018 Innehåll: Inledning Syfte och mål Organisation Arbetsområden - Skogsansvarig - Ramavtal lokala entreprenörer - Röjardagar - vår och höst - Kvarter och Kvartersmästare

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Beslutande ledamöter Åtvidabergs bibliotek, kl.13.30-16.10 Lars-Åke Bergstrand (S), ordförande Björn Moum (M), vice ordförande Anki Sjöö-Törner (S) Fredrik

Läs mer

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar yttrande till Miljödepartementet SABO har beretts tillfälle

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 Detaljplan för del av MOLLÖSUNDS TÄTORT äldre delen Orust kommun Västra Götalands län Reviderad 2001 12 05 Upprättad 2001 07 09 ORUST KOMMUN Miljö- och byggnadsenheten GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tidplan

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27 Verksamhet Hur gick det 2010 Expansion inom samtliga sektioner exklusive invandrarbyrå Kvalitet Av 14 mätbara mål var 7 uppfyllda Familjehemsvården granskades

Läs mer

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Leksand kl. 13.00-13.35-13.35 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD)

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor 2012-11-16 LJ2012/1621 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Lars Wallström Landstingsstyrelsen Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor Bakgrund Landstingsfullmäktige har 2012-06-19-20, 72 beslutat

Läs mer

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet.

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet. Datum Ärende 2015-02-04 V -2014-509-12 Er referens Rickard Kalm Hej! Norrköping Vatten och Avfall har nu sammanställt de frågor och svar som uppkom på informationsmötet den 21 januari 2015. Frågor och

Läs mer

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18 Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Detaljplan för SJÖDAL, HÅKANKILA 2:36 M.FL Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 10-1216 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN GÅNARP 43:1, M FL ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts

Läs mer

Underhållsinventering av asfaltsbelagda vägar inom Mälarbadens Samfällighetsförening med kostnadsprognos

Underhållsinventering av asfaltsbelagda vägar inom Mälarbadens Samfällighetsförening med kostnadsprognos 1 Underhållsinventering av asfaltsbelagda ar inom Mälarbadens Samfällighetsförening med kostnadsprognos Upprättad av Christer Westergren Marcus Falk Infrastructure Project Westergren AB Kvicksund 2012-10-07

Läs mer

Dnr Ten 2011/810 Upphandling av drift och skötsel av park- och gatubelysning 2012-2015. Bygg- och miljöförvaltningen förslag till beslut

Dnr Ten 2011/810 Upphandling av drift och skötsel av park- och gatubelysning 2012-2015. Bygg- och miljöförvaltningen förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-14 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/810 Upphandling av drift och skötsel av park- och gatubelysning 2012-2015 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningen förslag till beslut

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 Sida 1 (5) UTKAST 2015-12-08 Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 1 Parter och avtalets syfte Detta avtal har upprättats mellan Helsingborgs kommun (nedan benämnt Staden) och Region

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 2 3 4 5.1.2.3.4 6.1.2.3.4 7 8 9 10 Allmänt

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens BilagaB 2009-12-29 Christer Rosenblad Stadsmiljö 08-508 262 94 christer.rosenblad@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

BRF URNAN 1 ORG.NR. 716419-5294 BIRKASTAN VASASTAN SÄKERHETSDÖRRAR. Utredning samt beslut för fortsatt arbete Obs. ett förslag avser ändring av stadga

BRF URNAN 1 ORG.NR. 716419-5294 BIRKASTAN VASASTAN SÄKERHETSDÖRRAR. Utredning samt beslut för fortsatt arbete Obs. ett förslag avser ändring av stadga SÄKERHETSDÖRRAR Utredning samt beslut för fortsatt arbete Obs. ett förslag avser ändring av stadga 0 Ska dörrbyte finansieras av föreningen eller enskild medlem? Styrelsen önskar att medlemmarna avgör

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

Granskning av underhåll av kommunens gator och vägar

Granskning av underhåll av kommunens gator och vägar Kommunrevisionen 2007-12-12 Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av kommunens gator och vägar På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Bakgrund/Problemformulering Under senare år har olika nationella utredningar visat att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat, vilket utöver det psykiska lidandet

Läs mer

Månadsbrev augusti 2015

Månadsbrev augusti 2015 Datum 2015-09-15 Månadsbrev augusti 2015 Många klagar på att det inte har varit någon bra sommar men jag måste säga att det nog har varit en av de bästa semestersomrarna jag haft på länge. Jag gick mer

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

Med grund i det jag anfört ovan ställer jag mig starkt kritisk till förslaget att heltidsarvodera förbundsordförande.

Med grund i det jag anfört ovan ställer jag mig starkt kritisk till förslaget att heltidsarvodera förbundsordförande. Jag, Nicklas Kövamees, har i egenskap av förbundskassör läst utredningen om arvoderingen av förbundsordförande. Nedan följer de kommentarer jag har att lämna på utredningen; till de delar av utredningen

Läs mer

Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun

Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun Styrdokument Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 3.02) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 31 Beslutshistorik Antagen

Läs mer

Byggnadstillsynen, miljö- och hälsoskyddet och miljövården samt de självstyrande områdena

Byggnadstillsynen, miljö- och hälsoskyddet och miljövården samt de självstyrande områdena Promemoria Tarja Hartikainen, Ulla Hurmeranta, Tuulia Innala, Miira Riipinen 10.12.2015 Byggnadstillsynen, miljö- och hälsoskyddet och miljövården samt de självstyrande områdena Livskraftiga och handlingskraftiga

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Kalmar kommun Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.1.1 Revisionskriterier 1 1.2 Metod

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING 204-04-29 (6) Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING GATUKOSTNADSUTREDNING avseende detaljplan för Ådö Upplands-Bro kommun SAMRÅDSHANDLING 2 (6) INLEDNING I samband med upprättande av ny detaljplan för Ådö har

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur

Medfinansiering av transportinfrastruktur Medfinansiering av Förslag till nytt system för den långsiktiga planeringen av samt riktlinjer och processer för medfinansiering SOU 2011:49 Utvärdering av förhandlingsarbetet i den senaste åtgärdsplaneringen

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Extra Årsstämma 2015 - Logarn Västervikens Samfällighetsförening. Datum och tid: 18 juli kl 10.00 - Aspö Hembygdsgård

Extra Årsstämma 2015 - Logarn Västervikens Samfällighetsförening. Datum och tid: 18 juli kl 10.00 - Aspö Hembygdsgård Dagordning Extra Årsstämma 2015 - Logarn Västervikens Samfällighetsförening 1. Mötets öppnande Datum och tid: 18 juli kl 10.00 - Aspö Hembygdsgård 2. Val av mötesordförande 3. Frågan om mötet är stadgeenligt

Läs mer

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet.

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att trafiköar i betong åstadkommer en fartdämpning som är till gynnar trafiksäkerheten inom våra bostadsområden.

Läs mer

DOM 2014-05-16 Stockholm

DOM 2014-05-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-05-16 Stockholm Mål nr P 8833-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-06 i mål nr P 1304-13, se bilaga KLAGANDE P S MOTPART Gällivare

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Granskning av underhåll vid gatu- och trafikenheten

Granskning av underhåll vid gatu- och trafikenheten Revisionsrapport 2015:1 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2015 Granskning av underhåll vid gatu- och trafikenheten Västerås stad Innehåll Innehåll...1 Sammanfattning...2 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Analys av förslag: Kommunal Flexibilitet

Analys av förslag: Kommunal Flexibilitet Analys av förslag: Kommunal Flexibilitet 1. Beskrivning av arbetet 1.1.Bakgrund och uppgift Vid Årsta Havsbads samfällighets årsstämma 2011 beslöts att bifall för två motioner avseende analys och konsekvensbeskrivning

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Motala cykelplan 2016-2030

Motala cykelplan 2016-2030 Motala cykelplan 2016-2030 Del 2 Behovsanalys Version 0.5 Remissversion Innehållsförteckning 1 Behovsanalys Motala cykelplan... 1 1.1 Användning och uppdatering av behovsanalysen... 1 1.2 Strategi för

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan mnkr, Total kostnad drift och underhåll

Läs mer

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Datum Dnr 2012-05-10 2012-T0111-5 1(6) Miljö-, byggnadsoch teknikförvaltningen Samtliga berörda på Västergatan Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Bakgrund Tekniska nämnden har fått i

Läs mer

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal.

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal. Tjänsteutlåtande Projektledare 2014-03-04 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: Anne-Sophie.Arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Arbetsupplägg för projektet Väsby Entré och projektbudget

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) 01-14 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-01. att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa enligt bilaga 2, vilket innebär en höjning av anläggningsavgiften på 20 %,

PROTOKOLL 2016-02-01. att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa enligt bilaga 2, vilket innebär en höjning av anläggningsavgiften på 20 %, Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-01 15 Ändring av VA-taxan KS-2015/44 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa enligt bilaga

Läs mer

3.3.8 DEN KOMMUNALA FINANSIERINGSPRINCIPEN

3.3.8 DEN KOMMUNALA FINANSIERINGSPRINCIPEN 3.3.8 DEN KOMMUNALA FINANSIERINGSPRINCIPEN STELLAN MALMER OCH PATRIK ZAPATA Finansieringsprincipen innebär att staten inte skall ålägga kommuner och landsting nya uppgifter utan att de får möjlighet att

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SVARTSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Svartsö ga:2) Perioden 2014-07-01 till 2015-06-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SVARTSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Svartsö ga:2) Perioden 2014-07-01 till 2015-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR SVARTSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Svartsö ga:2) Perioden 2014-07-01 till 2015-06-30 Styrelsens arbete Styrelsen valdes vid årsstämma 2014-08-23 och har avhållit sex protokollförda

Läs mer