Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson"

Transkript

1 PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Uppdragsnummer Reinertsen: Uppdragsnamn: Trafikutredning Floda, Lerums Kommun Datum: Rev: Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Kilsgatan 4 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B SE Göteborg SE Stockholm SE Malmö SE Stenungsund Telefon Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax Fax REINERTSEN Sverige AB Org nr Säte: Göteborg Innehar F-skattebevis. Momsreg.nr. SE

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och förutsättningar... 3 Befintlig situation... 3 Föreslagna lösningar... 3 Alternativ A 15 parkeringsplatser... 3 Alternativ B 19 parkeringsplatser... 5 Alternativ C 18 parkeringsplatser... 7 Alternativ infartsväg... 8 Siktförhållanden i korsningen... 9 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Uddaredsvägen söderifrån Befintliga förhållanden Förslag på åtgärder Uddaredsvägen norrifrån Befintliga förhållanden Förslag på åtgärder Infartsvägen Diskussion Slutsats parkeringsutredning.docx Sida 2 av 12

3 Bakgrund Befintlig förskola planeras att byggas ut och i och med detta ställs krav på tillgång till fler parkeringsplatser i anslutning till förskolan. Synpunkter har inkommit vid samrådsmöte angående att befintlig parkering inte fungerar och därför inte enbart kan utökas med några enstaka platser. Bedömning har gjorts att situationen behöver studeras vidare innan antagande av en ny detaljplan. Boende vid Oscarshöjds villaväg påtalar att besökande parkerar längsmed deras väg då det inte finns tillräckligt med platser på befintlig parkering. Utfarten, som boende vid Oscarshöjds villaväg och förskolan delar, till Uddaredsvägen anses inte vara trafiksäker på grund av bland annat dåliga siktförhållanden och nivåskillnader. Synpunkter har framförts från sakägare att det är olämpligt att bygga ut befintlig parkering i det sydöstra hörnet, då det dels förfular miljön, beroende av att plantering finns i denna slänt och då det även är den ytan (slänten) som brukar användas till snöupplag på vintern. Syfte och förutsättningar Den utökade förskoleverksamheten ska enligt Lerum Kommuns gällande parkeringsnorm ha tillgång till totalt 20 parkeringsplatser. Eventuellt kan fyra av dessa, som avses för personalen, möjliggöras på Hästhagenskolan. Detta PM med tillhörande skisser ska utreda vad det finns för möjligheter till att kunna utöka befintlig parkering med 4 respektive 8 nya parkeringsplatser. Det ska också beredas ytor för möjlighet till cykelparkering och parkering med cykelsläp. Totalt ska det gå att parkera 8 stycken cyklar och ytor för detta ska finnas dels i anslutningen till parkeringen, dels i anslutning till förskolans nya angöring vid Linvägen. Frågan kring infartsvägen ska studeras och eventuellt förslag på ny alternativ infart skissas upp. Trafiksäkerheten ska även bedömmas vid denna och om så krävs trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås. Övriga förutsättningar: Befintliga träd ska bevaras (gäller främst de två träd som står närmast infartsvägen och befintlig parkering). Ytan närmast befintliga träd vid infartsvägen ska ej hårdgöras eller i större avseende ändras i höjdled. Parkeringsytan behöver inte inrymmas inom förskolans fastighetsgränser. Planteringen i befintliga parkeringens sydöstra hörn ska om möjligt bevaras. Befintlig situation Befintlig parkering inrymmer 12 platser. Parkeringen lutar med cirka 6,5 % ner mot förskolan. Infarten till parkeringen är brant, cirka 10 % lutning ner mot parkeringen. Siktförhållandena upp mot Uddaredsvägen är dåliga. Föreslagna lösningar Alternativ A 15 parkeringsplatser Befintlig parkeringsyta behålls som den är både vad gäller yta och höjdsättning. Parkeringsytan bör egentligen inte luta mer än max 3 % i längsled. För att uppnå detta blir resultatet att den idag redan branta infartsvägen blir ännu brantare och får en ny lutning på cirka 14 %, jämfört med dagens cirka 10 %. Detta är en alltför kraftig lutning särskilt när det inte finns ett vilplan i anslutning till korsningen. Med tanke på de parkeringsutredning.docx Sida 3 av 12

4 bevaransvärda träden vid infartsvägen är det inte heller en bra lösning att göra infartsvägen brantare då detta skulle medföra urschaktning vilket tros påverka trädens rötter. De tillkommande 3 platserna förläggs längs med Uddaredsvägen. Gångbanan på Uddaredsvägen flyttas österut. En 1,5 meter bred ny gångbana föreslås på infartsvägen som anknyter till Uddaredsvägens gångbana. Utrymme för cykelparkering föreslås i anslutning till den nya gångbanan på infartsvägen. Här ges utrymme för 4 cyklar och en eller ett par cykelkärror. Övriga 4 cykelplatser föreslås i anslutning till Linvägen (se vidare stycket Cykelparkering i detta PM). Ny stödmur liknande befintlig längs Uddaredsvägen sätts i bakkant på den flyttade gångbanan för att minska släntutbredningen. Eventuellt kan ytterligare en ny parkeringsplats inrymmas söder om parkeringsplats nummer 15. Huruvida detta är lämpligt måste utredas ytterligare med avseende på hur detta påverkar siktförhållandena i korsningen. Alternativ A parkeringsutredning.docx Sida 4 av 12

5 Alternativ B 19 parkeringsplatser Höjdsättningen på befintliga parkeringsytan bibehålls. Parkeringsytan bör egentligen inte luta mer än max 3 % i längsled. För att uppnå detta blir resultatet att den idag redan branta infartsvägen blir ännu brantare och får en ny lutning på cirka 14 %, jämfört med dagens cirka 10 %. Detta är en alltför kraftig lutning särskilt när det inte finns ett vilplan i anslutning till korsningen. Med tanke på de bevaransvärda träden vid infartsvägen är det inte heller en bra lösning att göra infartsvägen brantare då detta skulle medföra urschaktning vilket tros påverka trädens rötter. Befintlig parkeringsyta utökas med 3 nya platser (1 på norra sidan av och 2 på södra sidan) och ytterligare 4 nya platser anläggs längs med Uddaredsvägen. I anslutning till de nya platserna på västra sidan av Uddaredsvägen görs en kortare gångbana som är tänkt att ansluta till en gångpassage i samma läge som det norra farthindret. Troligtvis kommer de nya parkeringarna på västra sidan av Uddaredsvägen att påverka intilliggande slänt och viss röjning kommer troligtvis behövas (se bild nedan). Detta måste lösas i samråd med fastighetsägare till fastigheterna på Uddaredsvägen 23 och 25. Ny gångbana föreslås längs med infartsvägen och cykelparkering i anslutning till denna. Här ges utrymme för 4 cyklar och en eller ett par cykelkärror. Övriga 4 cykelplatser föreslås i anslutning till Linvägen (se vidare stycket Cykelparkering i detta PM). Tillkomsten av parkeringar på bägge sidor om Uddaredsvägen leder till en något smalare sektion vid norra farthindret och strax innan korsningen med Linvägen, där vägbanebredden blir cirka 6,45 meter istället för cirka 6,9 meter på övriga delar av vägen. Ny stödmur liknande befintlig längs Uddaredsvägen sätts i bakkant på den flyttade gångbanan för att minska släntutbredningen. Eventuellt kan en stödmur även behövas vid parkeringsplats nummer 15. Eventuellt kan ytterligare en ny parkeringsplats inrymmas söder om parkeringsplats nummer 19. Huruvida detta är lämpligt måste utredas ytterligare med avseende på hur detta påverkar siktförhållandena i korsningen. Yta för tänkt parkering längs med Uddaredsvägens västra sida. parkeringsutredning.docx Sida 5 av 12

6 Alternativ B parkeringsutredning.docx Sida 6 av 12

7 Alternativ C 18 parkeringsplatser Detta förslag på utformning är en kombination av de båda andra förslagen A och B. Utformningen av befintlig parkering görs enligt alternativ B och utformningen av Uddaredsvägens parkeringar görs enligt alternativ A. Utformningen av parkeringens sydöstra hörn förändras något jämfört med hur det utformas i alternativ B. Detta för att skapa yta för snöupplag vintertid samt för att underlätta åtkomsten till de parkeringsplatser som ligger längst in på parkeringen. Den del av befintlig planteringsyta som tas i anspråk i och med detta föreslås få en alternativ placering i anslutning till de nya cykelparkeringarna. Befintlig parkering utökas alltså med 3 nya platser och ytterligare 3 nya parkeringsplatser på Uddaredsvägen. I övrigt innebär förslaget samma principer gällande lutningar, infartsväg och gångbana som övriga två alternativ. Eventuellt kan ytterligare en ny parkeringsplats inrymmas söder om parkeringsplats nummer 18. Huruvida detta är lämpligt måste utredas ytterligare med avseende på hur detta påverkar siktförhållandena i korsningen. Alternativ C parkeringsutredning.docx Sida 7 av 12

8 Cykelparkering I samtliga utformningsalternativ ges utrymme för parkering av fyra stycken cyklar och en till ett par cykelkärror i anslutning till den nya gångbanan längs infartsvägen. I kombination med dessa ytor görs en yta med motsvarande kapacitet i anslutning till Linvägen. Alternativ A Alternativ B och C Linvägen Alternativ infartsväg I uppdraget ingår att studera möjligheten till en alternativ infart till parkeringen. Lutningen på infartsvägen ner till parkeringen är i dagsläget cirka 10 %. Lutningen på Linvägen är cirka 11 %. Att använda Linvägen som en alternativ infartslösning blir därför inte aktuellt eftersom det är just vägens lutning som är det största problemet. Skulle infarten till parkeringen istället ske via Linvägen måste Linvägen dels breddas dels få kraftigare överbyggnad för att klara ökad trafikmängd. En dragning via Linvägen skulle också ta en stor yta i anspråk av förskolans parkområde. Att lägga till ytterligare en parkeringsyta fristående från befintlig parkering och med egen infartsväg är heller ej en lösning som kan rekommenderas. Dels för att en redan dålig trafiksituation för anslutande vägar mot Uddaredsvägen försvåras ytterligare av en tillkommande infart dels att denna lösning skulle ta en stor del av förskolans parkyta i anspråk. Ovanstående resonemang leder till slutsatsen att det inte finns någon bra lösning för att kunna förespråka en ny infartsväg till parkeringen. Det som återstår då är istället att försöka förbättra den befintliga infartsvägen så mycket det går. Tänkbara förbättringar av infartsvägen: Bredda vägen något så att möte mellan fordon underlättas. Öka upp radierna i anslutningen till Uddaredsvägen. Detta skulle möjliggöra att fordon kan köra in och ut i ett snedare läge vilket skulle förbättra den resulterande lutningen något och skapa en variant av vilplan. Förbättra sikten i korsningen genom siktröjning och siktspeglar. Det är viktigt att den nya slänten i norra delen av korsningen hålls fri från sly och annan växtlighet som annars kan försämra siktförhållandena. Hastighetsdämpande åtgärder på Uddaredsvägen (se stycke Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i detta PM). parkeringsutredning.docx Sida 8 av 12

9 Lilafärgat område visar yta för breddning av infartsväg Siktförhållanden i korsningen Bilden nedan redovisar hur lång siktsträckan är för ett fordon som står på infartsvägen och väntar på att köra ut på Uddaredsvägen. Den fria sikten är cirka 38 meter söderut och cirka 44 meter norrut. Sikten i korsningen bedöms bli bättre norrut med den nya utformningen än vad den är i dagsläget. Detta på grund av att gaturummet breddas upp och att en del träd och annan vegetation tas bort i och med att gångbanan flyttas österut. Streckat område visande ungefärligt siktområde ut på Uddaredsvägen för personbil ståendes på infartsvägen parkeringsutredning.docx Sida 9 av 12

10 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Uddaredsvägen söderifrån Befintliga förhållanden Trafik som kommer söderifrån på Uddaredsvägen varnas för utfart från parkeringen med skylt A40 och tilläggsskylt infart 30 m innan infarten till parkeringen. Sikten försvåras av planket kring bostadsområdet vid Oscarshöjds villaväg. Fartreducerande gupp saknas. Förslag på åtgärder Komplettera med ett farthinder liknande det som finns norr om infarten till parkeringen. Farthindret bör vara utformat som ett väggupp för att minimera olägenheter för busstrafiken. Sätt upp dubbelriktad siktspegel på Uddaredsvägen så att de som ska ut från parkeringen och intilliggande fastigheter lättare kan se trafiken i båda färdriktningarna på Uddaredsvägen. Överväg att förändra höjden på planket närmast korsningen. Detta ska i så fall ske i samråd med fastighetsägare och boende i området som bör involveras i detta redan i ett tidigt skede. Komplettera skyltningen med varning för korsning (skylt A29-13), varning för farthinder (skylt A9-1) samt skylt som varnar för barn (skylt A15) Uddaredsvägen norrifrån Befintliga förhållanden Trafik som kommer norrifrån varnas för farthinder och lekande barn. Farthinder finns strax norr om infarten till parkeringen. Sikten är något bättre norrifrån än vad den är söderifrån. Förslag på åtgärder Befintligt farthinder rivs och ett nytt farthinder föreslås närmare infarten till parkeringen. Farthindret bör vara utformat som ett väggupp för att minimera olägenheter för busstrafiken. I utformningsalternativ B föreslås farthindret samordnas med en hastighetsäkrad gångpassage över Uddaredsvägen. Komplettera med varningsskylt A29-13 alternativt A40 med tilläggsskylt lika som befintlig söderifrån. Behåll skyltning som varnar för farthinder och barn. Sätt upp dubbelriktad siktspegel på Uddaredsvägen så att de som ska ut från parkeringen och intilliggande fastigheter lättare kan se trafiken i båda färdriktningarna på Uddaredsvägen. Infartsvägen I och med föreslagen breddning av infartsvägen till parkeringen och ökning av radierna i korsningen kommer sikten att bli bättre. Dessa åtgärder gör också att lutningsförhållandena blir mer fördelaktiga för de fordon som ska in och ut från infartsvägen. Det är viktigt att den nya slänten i norra delen av korsningen hålls fri från sly och annan växtlighet som annars kan försämra siktförhållandena. Föreslagna siktspeglar på Uddaredsvägen förbättrar möjligheten att se fordon på Uddaredsvägen och de bägge föreslagna farthindrena reducerar hastigheten i korsningen vilket förbättrar trafiksituationen i korsningen. parkeringsutredning.docx Sida 10 av 12

11 Schematisk bild visande föreslagna åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid infarten till parkeringen enligt de båda utformningsalternativen (vänstra bilden alternativ A och C, högra bilden alternativ B). På Uddaredsvägen bör det också, i båda riktningar, skyltas för varning för barn och farthinder. Diskussion Att få till en bra lösning för en utökning av befintlig parkeringsplats försvåras av de stora höjdskillnaderna i det aktuella området och gällande förutsättningar som begränsar möjligheten till utökning av parkeringen. Närliggande träd ska bevaras och får inte påverkas av en ombyggnad av parkeringen. Detta gör att parkeringen inte kan utökas norr om infartsvägen och möjliggör inga större höjdförändringar. Det är alltså inte genomförbart att förbättra parkeringens lutning i längsled då det leder till en alltför kraftig lutning på infartsvägen samt att det troligtvis inte är genomförbart då urschaktningen av vägen på grund av detta skulle påverka de bevaransvärda trädens rötter. Detta innebär, med gällande förutsättningar, att den branta lutningen på parkeringen dessvärre ej går att förbättra. De begränsningar och förutsättningar som råder gör att den kvarstående möjligheten för att inrymma totalt 16 respektive 20 parkeringsplatser i anslutning till förskolan bara kan realiseras genom att förlägga en del av dessa platser uppe på Uddaredsvägen samt att utöka befintlig parkeringsyta något i den södra delen. Det krävs också att ett par av dessa platser förläggs i anslutning till Hästhagenskolan (1 plats i alternativ B och 2 platser i Alternativ C). De boendes i villaområdets önskemål om att låta planteringsytan i sydöst vara kvar går dessvärre ej att beakta fullt ut i alternativ B och C. Dessa alternativ tar en del av denna yta i anspråk. En ny planteringsyta föreslås anläggas i anslutning till de nya cykelparkeringarna. Tillkomsten av parkeringsplatser längs Uddaredsvägens östra sida kan leda till försämrad sikt för de som ska ut på Uddaredsvägen från infartsvägen. Detta problem tros dock kunna lösas genom införande av i detta PM föreslagna åtgärder i korsningen för att förbättra trafiksäkerheten. Det är viktigt att slänten i norra delen av korsningen hålls fri från sly och annan växtlighet så att detta inte leder till försämrade siktförhållanden. Sikten, för en bil som står på infartsvägen och ska ut på Uddaredsvägen, är cirka 44 meter norrut och cirka parkeringsutredning.docx Sida 11 av 12

12 38 meter söderut. Denna siktsträcka får anses vara god med avseende på de låga hastigheterna på Uddaredsvägen i och med tillkomsten av väggupp och trafikmiljön och gaturummets utformning i övrigt. Dubbelsidig parkering, som föreslås i alternativ B, längs med Uddaredsvägen är inte optimal ur trafiksäkerhetssynpunkt då den skapar korsande personrörelser över Uddaredsvägen. Fördelar med de framtagna alternativen är att det kommer att finnas ytor för cykelparkeringar och att infartsvägen kompletteras med en smalare gångbana på den södra sidan. De föreslagna åtgärderna på trafiksäkerhetshöjande åtgärder underlättar in- och utfart till förskolan och villaområdet. Föreslagna utformningar gör inga större intrång på förskolans parkmark och de träd i närheten av infartsvägen som bedömts vara bevaransvärda kan stå kvar. Slutsats Alternativ A, med 15 parkeringsplatser, innebär att befintlig parkering får vara kvar i befintligt skick. Infartsvägen förbättras genom breddning och olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås på Uddaredsvägen för att förbättra trafiksituationen. Säkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister förbättras i och med tillkomsten av cykelparkering och separat gångväg på infartsvägens södra sida. Tillkommande parkeringsplatser förläggs längs med Uddaredsvägens östra sida och tillgängligheten till dessa är god då de ligger i anslutning till befintlig gångbana. Utformningen innebär inget korsande av Uddaredsvägen för att ta sig till och från parkeringarna. I föreslagen utformning uppfyller Alternativ A inte kravet på antalet parkeringsplatser som enligt kommunens parkeringsnorm ska finnas tillgängliga för förskolan. Även om 4 platser ytterligare kan förläggas i ansluttning till Hästhagenskolan saknas det med denna lösning 1 parkeringsplats, varpå detta förslag inte kan förespråkas. Alternativ B, med 19 parkeringsplatser, tar en något större yta i anspråk än befintlig parkeringsyta. Detta innebär att det kan bli problem med snöupplag under vintertid samt att det kan bli trångt och svårt att ta sig in och ut till parkeringsplatserna närmast förskolan. Denna lösning tar också i anspråk en del av den planteringsyta som boende vid Oscarshöjds villaväg anlagt. Infartsvägen förbättras genom breddning och olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås på Uddaredsvägen för att förbättra trafiksituationen. Säkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister förbättras i och med tillkomsten av cykelparkering och separat gångväg på infartsvägens södra sida. Att förlägga parkeringsplatser på bägge sidor om Uddaredsvägen är ur trafiksäkerhetssynpunkt inte att rekommendera då detta leder till många passager över Uddaredsvägen. Alternativ C, som är en kombination av alternativ A och B, ger totalt 18 parkeringsplatser i anslutning till förskolan. Alternativ C kombinerar de bägge andra alternativen och ger ett förslag på utformning där både befintlig parkering och Uddaredsvägen uttnyttjas på bästa möjliga sätt för att få till så många parkeringsplatser som möjligt. Detta med bibehållen hög trafiksäkerhet och tillgänglighet. För att inte få problem med ytor för snöupplag under vintertid samt för att öka utrymmet något för åtkomsten av de innersta parkeringsplatserna föreslås att en del av planteringsytan i parkeringens sydöstra hörn tas i anspråk. Ny plantering föreslås anläggas i anslutning till cykelparkeringen. Utifrån gällande förutsättningar är slutsatsen av den utredning som gjorts i detta PM och diskussionen av de förslag som tagits fram att utformning enligt Alternativ C är det förslag som på bästa sätt uppfyller och tillgodoser både gällande parkeringsnorm, trafiksäkerhet och tillgänglighet. parkeringsutredning.docx Sida 12 av 12

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Uppdragsledare: Fredrik Johnson Sida: 1 av 7 Upprättad av: Sophie Cronquist Datum: 2015-03-17

Uppdragsledare: Fredrik Johnson Sida: 1 av 7 Upprättad av: Sophie Cronquist Datum: 2015-03-17 PM TRAFIK Utredning direktlänk mellan Rurik Holms väg och Wilhelm Thams väg Uppdragsledare: Fredrik Johnson Sida: 1 av 7 Upprättad av: Sophie Cronquist Datum: 2015-03-17 Uppdragsnr. 13600480 Granskat av:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered

Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered Beställare: Uppdragsledare: Kvalitetsgranskare: Trafik: Denis Nähring, Partille Kommun Susanna Ohlin, Sweco Civil Charlotte Berglund, Sweco TransportSystem

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare gestaltning Norconsult AB

Läs mer

KS14.111. Oscarshöjd, Tillägg 1. Överenss. Planenheten 2015-04-09

KS14.111. Oscarshöjd, Tillägg 1. Överenss. Planenheten 2015-04-09 KS14.111 Blåsippanss förskola, Tillägg 1 Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning Antagandehandling Överenss stämmer med granskningshandlingen

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 2011-03-21 1 (10) Dnr Kst 2010/325 PROGRAMSAMRÅD PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 Planområdets läge Kommunledningskontoret

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

Trafikutredning Duvehed II

Trafikutredning Duvehed II Kungsbacka kommun Göteborg 2015-06-08 Datum 2015-06-08 Uppdragsnummer 1320013979 Utgåva/Status ARBETSMATERIAL Åsa Kinell Martin Rudolphi Åsa Kinell Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Bakgrund Våra gator behöver ses över utifrån ett framkomlighetsperspektiv för att försäkra oss om att vi har gator där utryckningsfordon och snöröjning kan komma

Läs mer

RAPPORT UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB

RAPPORT UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB RAPPORT NYA TIUNDASKOLAN uppdragsnummer 3413444102 Beskrivning av träd runt tiundaskolan samt bedömning huruvida de omfattas av biotopskydd - underlag för ansökan om biotopskyddsdispens 2015-03-26 Reviderad

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3 1(7) Antagandehandling 2011-08-19 Dnr PLAN 08-0060:14 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM Centrala Kristianstad, Kristianstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3 En tredje utställning

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2015-01-26 Agnes Hustad 08-590 970 68 Dnr: agnes.hustad@upplandsvasby.se BN/2012:86 Byggnadsnämnden Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande Sammanfattning

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA Trivector VÄLKOMMEN! 2 PROGRAM 9.30 Välkomna Introduktion Om ÅVS-processen, var står vi nu? Förstå situationen förutsättningar, problem och mål (ca

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer.

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer. Analys - aktivitet Lite bakgrund till hur vi har tänkt. Stora delar av Kanaltorget ligger i skugga framåt eftermiddagen. Något som gör att man vill dra sittplatser österut, mot Byälven. (Solgränsen är

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utställt för samråd under tiden 2014-09-15 till 2014-10-26

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 604 område vid kv Persiljan, Brunnsvik, (del av Innerstaden 1:91), Motala kommun

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 604 område vid kv Persiljan, Brunnsvik, (del av Innerstaden 1:91), Motala kommun A N T A G A N D E H A N D L I N G Handlingen består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för 604 område vid kv Persiljan, Brunnsvik,

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

X Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

X Planbeskrivning med genomförandebeskrivning ± Postadress: 241 80 Eslöv Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 Telefon: 0413-620 00 (växel) E-post: kommunen@eslov.se webb: www.eslov.se 46 ESLÖVS INFARTSVÄGAR APRIL 2013 Handläggningskarta SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Ramböll Sverige AB Borås Stad Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Göteborg 2008 03 11, rev 2008 08 11 Borås Stad Datum 2008 03 11, rev 2008 08 11 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Peter Johansson Staffan

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande

Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Färjestad 2:19 UTLÅTANDE HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande PROCESSEN Planförslaget för Färjestad 2:19 har upprättats med

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011

Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011 Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011 Tessjö Tessjöbor har kontaktat trafiksektionen och uttryckt sin oro över den bristfälliga

Läs mer

Trafikutredning Isabergstoppen

Trafikutredning Isabergstoppen 1980 1670 0 2830 2500 320 2830 2330 320 4140 TextFärger Olycka utan personskada Grön : eller okänd svårhetsgrad Gul : Lindrig olycka Röd : Svår olycka Svart: Dödsolycka Symboler Sjukhusrapport Polisrapport

Läs mer

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum Trafikstrategi för Karlskrona Vision stråk i Landbrogatan Vy över Landbrogatan norrut mot stationen en tidig sommarmorgon. Landbrogatan är en mycket vacker gata med ett storslaget perspektiv från Ronnebygatan

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

E-postformulär. Sida 1. Fyll i dina kontaktuppgifter. Given name Sara. Surname Friberg. E-mail sarfri@gmail.com. Phone 0702289572. Address Gådeåby 130

E-postformulär. Sida 1. Fyll i dina kontaktuppgifter. Given name Sara. Surname Friberg. E-mail sarfri@gmail.com. Phone 0702289572. Address Gådeåby 130 E-postformulär Fyll i dina kontaktuppgifter Given name Sara Surname Friberg E-mail sarfri@gmail.com Phone 0702289572 Address Gådeåby 130 City code 87193 City Härnösand Datum 20140227 Rubrik på medborgarförslaget

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING LERUM 7/9-2010 Rev 19/9 1(6)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING LERUM 7/9-2010 Rev 19/9 1(6) ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING LERUM 7/9-2010 Rev 19/9 1(6) Gångvägen bakom Hot Chilli Svag belysning. Ser inte marken mellan lyktorna. Utreds. Trygghetsbelysning. Gångvägarna på Åtorp-sidan av ån

Läs mer

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 2004-11-17 Beslutshandling KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret / Samhällsbyggnadskontoret Nämndhuset

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2014-11-17 Agnes Hustad 08-590 970 68 Dnr: agnes.hustad@upplandsvasby.se BN/2012:86 Byggnadsnämnden Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked 2014-11-18 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/686-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer