TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018"

Transkript

1 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR Hagaskolan, Enebyskolan och Brageskolan Brageskolan Österängsvägen Sköldvägen Upprustning av Föreningsvägen och Ringbacken/Ringen Gång- och cykelväg Kungsvägen till Långängsvägen Belysning gc-väg utmed Enebybergsvägen Belysning gc-väg utmed Danderydsvägen Sätraängsvägen etapp Cykelöverfarter Budgetreserv TRAFIKINVESTERINGAR Svalnässkolan och I ur och skur Äventyret Norevägen Skärviksvägen Vilans väg etapp Vilans väg etapp Västra banvägen Cykelöverfarter TRAFIKINVESTERINGAR Cykelparkeringar Danderyds sjukhus Ekebyskolan Baduhilds förskola Alfhemsvägen Östbergavägen Vägvisning hela cykelvägnätet NYA CYKELÖVERFARTER 25 5 UTFORMNING BUSSHÅLLPLATSER 27 1

3 Förord Enligt den av kommunfullmäktige antagna Trafikstrategi för Danderyds kommun skall ett treårigt trafiksäkerhetsprogram tas fram och årligen uppdateras. Sedan 2015 presenterar förvaltningen även cykelinvesteringar finansierade i verksamhetens budget i programmet, varför det går under namnet Trafikinvesteringsprogram Programmet presenterar förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelsatsningar för de kommande tre åren där föreslagna åtgärder för 2016 även har kostnadsberäknats. Ett tydligt fokus när det gäller trafiksäkerhetsåtgärder ligger på att skapa säkra skolvägar. Genom att möjliggöra för barn och unga att tryggt kunna ta sig till och från skolan kan även många bilresor undvikas som uppkommer då föräldrar skjutsar sina barn. Dessa bilresor bidrar i sig till sämre trafiksäkerhet och miljö runt skolorna och behöver därför ersättas av exempelvis resor till fots eller på cykel. Till grund för de i trafikinvesteringsprogrammet föreslagna trafiksäkerhetsåtgärderna ligger i huvudsak utredningen Säkra skolvägar som genomfördes 2012 på uppdrag av kommunen. I utredningen har områden kring kommunens skolor inventerats ur trafiksäkerhetssynpunkt och åtgärdsförslag tagits fram. Det finns ett behov av att genomföra en ny utredning av kommunens skolvägar. Majoriteten av de åtgärder som föreslagits i den tidigare utredningen är nu genomförda. För att skapa en övergripande bild av brister i vägnätet i anslutning till kommunens skolor, bör därför trafiksituationen på nytt utredas. Förslag på förbättringsåtgärder samt prioriteringsordning ska också upprättas inom ramen för utredningen som avses genomföras under Av den anledningen kan föreslagna åtgärder för åren komma att ändras eller kompletteras efter behov beroende på vad en ny utredning visar. Utöver utredningen Säkra skolvägar ligger även Cykelplan för Danderyds kommun 2014 till grund för flera av de förslag till åtgärder som redovisas i trafikinvesteringsprogrammet. I många fall går trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder för ett ökat cyklande hand i hand. Cykelplanens åtgärdsprogram behöver revideras vilket kan leda till kompletteringar av föreslagna cykelåtgärder. 2

4 1. Trafikinvesteringar 2016 Åtgärdslista för 2016 är kostnadsberäknad för att inrymmas i beslutad budget för trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt cykelinvesteringar. 1.1 Hagaskolan, Enebyskolan och Brageskolan Hagaskolan har 120 elever i åldrarna 6-9 år och cirka 20 anställda. Enebyskolan har 170 elever i åldrarna 6-8 år samt fritidshem och cirka 20 anställda. Brageskolan har cirka 290 elever i åldrarna 9-12 år, fritidshem och hemvist för elever i skolåldern 4-6 år och cirka 40 anställda. Tekniska kontoret avser att omvandla befintlig gångväg utmed Björkvägen mellan Enebybergsvägen och Österängsvägen, till kombinerad gång- och cykelväg. Sträckan är sammantaget ca 420 meter. Gång- och cykelvägen kommer att utgöra ett säkrare stråk för skolbarn till de tre skolorna. Stråket knyter dessutom an till befintligt cykelstråk utmed Enebybergsvägen vilket ökar skolornas tillgänglighet. Åtgärderna är prioriterad i Säkra skolvägar. Kostnad: 400 tkr Gamla Norrtäljevägen Hagaskolan Brageskolan Enebybergsvägen Björkvägen Enebyskolan Karta 1: Blå markering visar gångväg som breddas och omvandlas till gång- och cykelväg. 3

5 1.2 Brageskolan Österängsvägen Idag saknas trottoar helt utmed Österängsvägen mellan Brageskolan och Gamla Norrtäljevägen. Vägen utgör skolväg för många barn och unga som tvingas dela utrymme med övrig trafik. Detta kan leda till att föräldrar skjutsar sina barn till skolan vilket ytterligare försämrar trafikläget i området. Tekniska kontoret avser att bygga en trottoar mellan Björkvägen och Gamla Norrtäljevägen, totalt en sträcka om 340 meter. Kostnad: 600 tkr Karta 2: Blå markering visar sträckning för ny trottoar. 4

6 1.3 Sköldvägen På Vasaskolan och Djursholms Montessoriskola Svalan går idag cirka 500 barn och unga. Av dessa är det många som dagligen använder Sköldvägen som skolväg. Sköldvägen saknar idag trottoar och under rusningstid tvingas därför stora mängder oskyddade trafikanter samsas med biltrafik på en begränsad yta. Sträckningen är dessutom rak vilket inbjuder till att köra fortare med ytterligare försämrad trafiksäkerhet som resultat. För att höja trafiksäkerheten utmed vägen, avser Tekniska kontoret att anlägga en gång- och cykelbana utmed Sköldvägen mellan Lokevägen och Vendevägen, en sträcka på totalt 600 meter. På så vis får de många oskyddade trafikanterna en egen yta att röra sig på och slipper ta sig fram tillsammans med övrig trafik. En viss avsmalning av vägbanan gör dessutom vägen mindre attraktiv att köra fort på. Hastighetsmätning har visat på överskridanden och tekniska kontoret ser att åtgärden kan komma att ha dämpande effekt på medelhastigheten. Kostnad: 650 tkr Karta 3: Blå markering visar sträckning utmed vilken ny gång- och cykelväg anläggs. 5

7 1.4 Upprustning av Föreningsvägen och Ringbacken/Ringen Gång- och cykelbanan utmed Vendevägen, Föreningsvägen och Ringbacken/Ringen används dagligen av ett stort antal gående och cyklister. Utmed sträckan finns bland annat roslagsbanans station Mörby, en viktig start och målpunkt för många arbetspendlare varav ett flertal cyklar till och från stationen. Gång- och cykelbanan utgör en del av kommunens huvudstråk för cykel och trafikeras även av pendlingscyklister på väg till eller från Stockholm. Standarden på gång- och cykelbanan uppfyller inte de mål som anges för huvudstråk i Cykelplan för Danderyds kommun. I korsningen Ringbacken Föreningsvägen svänger gång- och cykelbanan i en skarp kurva som idag har dålig sikt och innebär kraftiga inbromsningar för cyklister. Tekniska kontoret avser att bredda cykelbanan utmed Vendevägen, Föreningsvägen och Ringbacken/Ringen, från Vendevägen i höjd med Åkarnas hus till Ängsvägen, en sträcka på totalt 550 meter. Utöver breddning anläggs även cykelöverfarter vid fyra punkter Dessutom rätas kurvan vid korsningen Ringbacken Föreningsvägen ut något för att skapa bättre sikt och framkomlighet. Utmed stråkets södra del är vägbanan smalare än vad den är norr om parkeringsplatsen. Detta innebär att möjligheten till breddning är mer begränsad än utmed resterande del av sträckningen. Kostnad: 1100 tkr Karta 4: Blå markering visar gång- och cykelväg 6 som breddas. Röda markeringar visar var cykelöverfarter kommer att anläggas.

8 1.5 Gång- och cykelväg Kungsvägen till Långängsvägen Gång- och cykelvägen som löper från Kungsvägen till Långängsvägen och har kopplingar till Idalavägen, Villavägen och Fasanvägen. I närheten av vägen finns också Montessoriförskolan Solvändan, Idala förskola samt Långängsskolan. Vägens underlag är idag grus vilket inte är lämpligt ur ett cyklistperspektiv. Grusat underlag ökar risken för singelolyckor då det är svårt att bromsa på och risken för att köra omkull ökar. Dessutom är grus inte ett lämpligt underlag för cyklar med smalare däck. Tekniska kontroet avser att asfaltera gång- och cykelvägen mellan Kungsvägen och Långängsvägen. Kostnad: 600 tkr Karta 5: Blå markering visar sträckning för gång- och cykelväg som får ny beläggning. 7

9 1.6 Belysning gc-väg utmed Enebybergsvägen Utmed delar av Enebybergsvägen saknas idag belysning avsedd för gående och cyklister. Där gång- och cykelvägen är friliggande och är lokaliserad en bit ifrån vägen är spilljuset från gatubelysningen begränsad. Detta är dels problematiskt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, men också sett till tryggheten utmed sträckningen. En del av sträckan löper dessutom parallellt med skog och buskage vilket under dygnets mörka timmar kan förstärka känslan av otrygghet. Tekniska kontoret avser att anlägga belysning utmed gång- och cykelvägen som löper parallellt med Enebybergsvägen strax söder om Enebyängens handelsplats, samt utmed sträckningen Gymnasievägen till Edsbergsvägen. Totalt rör det sig om belysning utmed 1350 meter gång- och cykelväg. Kostnad: 1100 tkr Karta 6: Blå markering visar sträckning där gc-väg får ny belysning. 8

10 1.7 Belysning gc-väg utmed Danderydsvägen Utmed Danderydsvägen löper ett av kommunens huvudstråk för cykel. På sträckningen mellan Rinkebyvägen och Fenjavägen är stråket friliggande med god standard. Dock saknas belysning avsedd för gående och cyklister utmed sträckan vilket är problematiskt då gatubelysningen utmed Danderydsvägen inte når till det friliggande stråket. Detta är dels problematiskt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, men också sett till tryggheten utmed sträckningen. Gång- och cykelvägen är omgiven av fält och saknar därmed naturlig övervakning som bebyggelse ofta innebär. Det kan kännas otryggt att gå och cykla här under dygnets mörka timmar vilket i sin tur kan få till följd att alternativa vägar används eller att cykel som färdmedel helt väljs bort. Tekniska kontoret avser att anlägga belysning utmed gång- och cykelvägen mellan Rinkebyvägen och Fenjavägen, totalt en sträcka på 650 meter. Kostnad: 600 tkr Karta 7: Blå markering visar sträckning där gc-väg ges ny belysning. 9

11 1.8 Sätraängsvägen etapp 1 Hastigheterna utmed Sätraängsvägen har efter mätningar visat sig vara generellt höga på vägen. Vägens utformning med bred vägbana och raka sträckningar bidrar sammantaget till att vägens hastighetsgräns ofta överskrids. Vägen behöver få en utformning som bättre överensstämmer med rådande hastighetsgräns. På så vis skulle trafiksäkerheten förbättras avsevärt för de många oskyddade trafikanter som rör sig utmed vägen och trafikmiljön förbättras för närboende Tekniska kontoret avser att bredda befintlig trottoar utmed Sätraängsvägen mellan Danarövägen och Baldersvägen och omvandla den till gång- och cykelbana, totalt en sträcka om 470 meter. Kostnad: 650 tkr Karta 8: Blå markering visar sträckning där trottoar breddas och omvandlas till gc-bana. 10

12 1.9 Cykelöverfarter I och med de nya reglerna kring cykelöverfarter som beskrivs närmre i kapitel 4, avser Tekniska kontoret att förbättra framkomligheten för cyklister i korsningar utmed kommunens större cykelstråk. Inledningsvis ska den nya typen av cykelöverfarter i första hand anläggas utmed det regionala cykelstråket. Utformningen bör omfatta upphöjd och färglagd överfart samt skyltning i enlighet med transportstyrelsens regler. Under år 2016 avser Tekniska kontoret att anlägga cykelöverfarter i följande korsningar: Enebybergsvägen Sätraängsvägen Enebybergsvägen Skogsviksvägen Noragårdsvägen Klockar Malms väg Noragårdsvägen Genvägen Noragårdsvägen Klingstavägen Kostnad: 600 tkr 11

13 1.10 Budgetreserv Tekniska kontoret föreslår att mindre trafikinvesteringar som kan komma att bli aktuella under året tilldelas en del av budgeten då det kan vara svårt att förutse kommande behov. Exempel på åtgärder är: trafiksäkrade busshållplatser, chikaner, säkring av övergångsställen eller fartgupp samt anläggning av nya cykelöverfarter (se kapitel 4). Kostnad: 700 tkr PROJEKT KOSTNAD (tkr) 1.1 Hagaskolan, Enebyskolan och Brageskolan Brageskolan Österängsvägen Sköldvägen Upprustning av Föreningsvägen och Ringbacken/Ringen Gång- och cykelväg Kungsvägen till Långängsvägen Belysning gc-väg utmed Enebybergsvägen Belysning gc-väg utmed Danderydsvägen Sätraängsvägen etapp Cykelöverfarter Budgetreserv 700 TOTAL KOSTNAD (tkr)

14 2. Trafikinvesteringar 2017 Trafikinvesteringar 2017 och 2018 presenteras enligt en avvägning mellan bedömning av prioritet och planerad budget för trafikinvesteringar kommande år. Prioritetsordningen kan komma att förändras vid ändrade förutsättningar eller vid möjliga samordningsvinster. Framtagande av ny rapport Säkra skolvägar och ett uppdaterat åtgärdsprogram för cykelplanen kommer troligen att påverka dessa förutsättningar. 2.1 Svalnässkolan och I ur och skur Äventyret Svalnässkolan har 100 elever i åldrarna 6-9 år, fritidshem och hemvist, och cirka 12 anställda. I ur och skur - Äventyret har 5 avdelningar med totalt cirka 50 barn i åldrarna 1-5 år och cirka 10 anställda. Tekniska kontoret avser att anlägga gång- och cykelbana utmed Ymervägen mellan de båda korsningarna vid Emblavägen, total sträcka ca 700 meter. Stråket är en viktig länk mellan skolorna och befintligt cykelstråk utmed Norrängsvägen och cykelstigen utmed den gamla banvallen. Den östra korsningen (Emblavägen/Ymervägen) skall säkras och en bättre koppling till cykelstigen på den gamla banvallen bör skapas. Vidare skall två fartgupp rustas upp och skyltas utmed Emblavägen. Åtgärderna är prioriterade i Säkra skolvägar. Svalnässkolan I ur och skur Äventyret Emblavägen Ymervägen Karta 9: Blå markering visar sträcka där befintlig gångbana breddas och omvandlas till gång- och cykelbana. Säkrad passage för gång- och cykel markerad i svart/gult. Röda kvadrater visar fartgupp som skall rustas upp och skyltas. 13

15 2.2 Norevägen Utmed Norevägen från Stockholmsvägen i riktning mot Lokevägen, upplevs trafiksituationen idag som otrygg till följd av höga hastigheter på vägen, vilket också trafikmätningar som kommunen utfört visar. Tekniska kontoret avser därför att bygga en trottoar på vägens norra sida, från Stockholmsvägen till korsningen med Skärviksvägen, en sträcka på totalt 200 meter. Åtgärden innebär dels att gående får en tryggare miljö att röra sig i, samt att vägen smalnas av och därmed upplevs mindre attraktiv att köra fort på. Karta 10: Blå markering visar sträcka där trottoar breddas/anläggs. 14

16 2.3 Skärviksvägen Utmed Skärviksvägen rör sig idag många barn och unga på väg till och från skola. Utmed vägen finns en trottoar som är i undermåligt skick och som dessutom håller en standard som knappt rymmer gående. Detta får till följd att gående nu är tvungna att delvis gå i vägbanan. Tekniska kontoret avser att rusta upp och bredda trottoaren från Norevägen till Skärviksvägen 25, totalt en sträcka på ca 300 meter Karta 11: Blå markering visar sträcka där trottoar breddas/anläggs. 15

17 2.4 Vilans väg etapp 1 Vilans väg utgör idag skolväg för en stor del av de barn och unga som är elever på Balderskolan. Utmed merparten av vägen finns trottoar men undantag finns, bland annat utmed sträckan mellan Västbovägen och Baldersvägen, totalt en sträcka på180 meter. Vägen är här smal och det är vanligt att föräldrar parkerar utmed vägen under tiden de hämtar och lämnar sina barn vid skolan. Detta får till följd att gående tvingas längre ut i vägbanan vilket utgör ett trafiksäkerhetsproblem. Idag trafikeras även vägen av busstrafik. På grund av vägens smala utformning är det med befintlig trafiksituation inte möjligt att ta ytterligare vägutrymme i anspråk för att bygga en trottoar. Det är i nuläget inte heller möjligt att enkelrikta vägen så länge buss trafikerar sträckan i båda riktningarna. Arriva utreder tillsammans med kommunen nya linjedragningar för de lokala busslinjerna och ett förslag innebär att busstrafik flyttas från Vilans väg. En sådan förändringen sker i så fall tidigast i slutet av år Under förutsättning att de ovan nämnda förändringar kommer till stånd avser Tekniska kontoret att under 2017 enkelrikta den aktuella sträckan och bygga en trottoar. På så vis skapas ett sammanhängande och trafiksäkert gångstråk utmed Vilans väg. Karta 12: Blå markering visar sträckning för ny trottoar samt enkelriktning. 16

18 2.5 Vilans väg etapp 2 Utmed Vilans väg mellan Kvarnvägen och Danarövägen saknas idag trottoar. Även denna del av Vilans väg fungerar som skolväg och det finns därmed ett behov av en ny trottoar för att skapa ett separerat utrymme för oskyddade trafikanter. Tekniska kontoret avser att bygga en trottoar utmed Vilans väg som knyter samman trottoaren utmed Danarövägen med den trottoar utmed Vilansväg som börjar väster om Kvarnvägen. Karta 13: Blå markering visar sträckning för ny trottoar. 17

19 2.6 Västra banvägen Den cirka 5 meter breda Västra banvägen saknar idag separat gångväg. Vägen trafikeras dagligen av ett stort antal oskyddade trafikanter och är särskilt populär bland cyklister som pendlar varav ett stort antal från andra kommuner. Bristen på eget utrymme för gående innebär en otrygg trafikmiljö där gående tillsammans med cyklister och motorfordon tvingas dela på en begränsad yta. Tekniska kontoret avser att bygga en trottoar utmed vägen mellan Gethagsvägen och Enebybergs station, en sträcka på 650 meter. Genom åtgärden får gående en egen yta att röra sig på medan cyklister även fortsättningsvis tar sig fram i blandtrafik Karta 14: Blå markering visar sträckning som får ny trottoar. 18

20 2.7 Cykelöverfarter Arbetet med att anlägga cykelöverfarter fortsätter under 2017 med följande korsningar: Mörbyleden Svärdvägen Edsviksvägen Golfbanevägen Golfbanevägen Golfvägen Golfvägen August Wahlströms väg Mörbygårdsvägen Kevinge strand Mörbygårdsvägen Mörbylund 19

21 3. Trafikinvesteringar Cykelparkeringar Danderyds sjukhus Varje dag reser flera tusen resenärer till och från tunnelbanestationen och bussterminalen vid Danderyds sjukhus. Många väljer att gå och cykla till platsen och trycket på befintliga cykelparkeringar är mycket högt. Särskilt utsatt är tunneln precis öster om tunnelbanans norra entré. I tunneln finns idag en cykelparkering med plats för ca 100 cyklar. Parkeringen är dock överbelagd vilket får till följd att cyklar parkeras på alternativa platser i anslutning till tunneln, ofta på ett sätt som leder till försämrad tillgänglighet. De cyklar som parkeras utanför cykelparkeringen kan inte heller låsas fast i något vilket ökar stöldrisken. Brist på cykelparkering utgör ett stort hinder för arbetet med att öka andelen cykelresor och bidrar till att resenärer istället väljer alternativa färdmedel, ofta mindre hållbara Tekniska kontoret avser att anlägga väderskyddade cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast cykelns ram strax utanför den befintliga cykelparkeringen. Minst 50 nya parkeringsplatser för cykel bör uppföras. Karta 15: Röd ring visar plats för ny cykelparkering. 20

22 3.2 Ekebyskolan Baduhilds förskola Danderydsvägen utanför Ekebyskolan och Baduhilds förskola trafikeras dagligen av flera tusen bilar. I anslutning till skolorna är hastighetsgränsen 30 km/h mellan 07:30 och 18:00, övrig tid 40 km/h. Hastighetsefterlevnaden är dock dålig och trafikmiljön utanför skolorna upplevs som mycket osäker då många barn och unga går eller cyklar i anslutning till vägen och korsar denna på väg till skolorna. Den osäkra miljön bidrar också till att många föräldrar väljer att skjuts sina barn till skolan i bil vilket ytterligare försämrar trafiksituationen i området. Tekniska kontoret avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed den aktuella sträckan. Detta sker i form av att de båda busshållplatserna som idag utgörs av två fickhållplatser, omvandlas till kantstenshållplatser. Det södra hållplatsläget flyttas också upp så att det hamnar mittemot det norra. En mittrefug anläggs mellan hållplatserna vilket leder till att det inte kommer vara möjligt att köra om bussar som befinner sig vid respektive hållplatsläge. Innan och efter hållplatserna anläggs också övergångsställen. Sammantaget förväntas åtgärderna få en hastighetsdämpande effekt på trafiken, samtidigt som oskyddade trafikanter får säkrare punkter där de kan korsa vägen. Genom åtgärderna frigörs också utrymme så att den befintliga cykelbanan utmed Danderydsvägens västra sida kan ledas bakom hållplatsen. Bild 1: Exempel på busshållplatsutformning, Edsviksvägen Klingsta. 21

23 3.3 Alfhemsvägen På Vasaskolan och Djursholms Montessoriskola Svalan går idag cirka 500 barn och unga. Hämtning och lämning vid skolan sker vid flera platser. En stor del av trafiken vid skolan går utmed Alfhemsvägen. Utmed vägen löper idag en relativt smal trottoar och vägen i sig är rak och bred. Trots farthinder är hastigheterna ofta höga vilket är särskilt problematiskt i anslutning till skolor där många barn och unga rör sig Tekniska kontoret avser att bredda trottoaren och tillskapa en gång- och cykelbana och samtidigt smalna av körbanan för att skapa mer utrymme för oskyddade trafikanter, totalt en sträcka om 460 meter. En smalare körbana innebär också att det blir mindre attraktivt att köra fort utmed sträckan. Karta 16: Blå markering visar sträckning där trottoar breddas. 22

24 3.4 Östbergavägen Utmed Östbergavägen saknas idag trottoar. Många oskyddade trafikanter rör sig dagligen utmed vägen varav ett flertal på väg till eller från Djursholms Ridhus. Av dessa är många barn och unga. Vägen är bitvis rak och har en utformning som inbjuder till att köra snabbt vilket kraftigt försämrar trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanter som tvingas dela utrymme med övrig trafik. Tekniska kontoret avser att bygga trottoar utmed Östbergavägen mellan Djursholms Ridhus och Danderydsvägen, totalt en sträcka om 480 meter. Karta 17: Blå markering visar sträckning för ny trottoar. 23

25 3.5 Vägvisning hela cykelvägnätet Majoriteten av Danderyds kommuns cykelvägnät saknar idag vägvisning. Den skyltning som finns är i huvudsak koncentrerad till det regionala cykelstråket. I kommunens cykelplan anges att cykelvägnätet ska skyltas upp med fokus på regionala cykelstråk och huvudstråk. Av skyltningen skall tydligt framgå viktiga målpunkter såväl lokalt som regionalt, avstånd till dessa samt vilken typ av stråk cyklisten befinner sig på. Även viktiga servicefunktioner som kollektivtrafiknoder med mera bör framgå. Ett komplett vägvisningssystem för cykel är av stor vikt för att öka cykelvägnätets tillgänglighet. Detta är särskilt viktigt för att cyklister som saknar lokalkännedom ska kunna hitta fram till sina målpunkter. Vägvisning är även viktigt för att visa på att det faktiskt finns cykelstråk som leder till olika målpunkter. Tveksamhet kring detta riskerar annars att bidra till att resenärer väljer bort cykeln som färdmedel. Tekniska kontoret avser att skylta upp det kommunala cykelvägnätet med fokus på regionala stråk och huvudstråk. Skyltning ska ske utifrån en cykelvägvisningsplan. Kontakt kommer även att tas med omkringliggande kommuner för så att principen för vägvisningen överensstämmer. Exempel på klassificering av cykelstråk samt skyltning 24

26 4. Nya cykelöverfarter I och med ett regeringsbeslut som trädde i kraft den 1 september 2014 gäller nya trafikregler för cykelpassager och cykelöverfarter. Cykelpassager En ny företeelse cykelpassage införs där cyklister har väjning mot trafiken på korsande gata. Trafikreglerna för denna är i princip de som gällde för cykelöverfart tidigare. Dock skärps reglerna så att en cyklist/mopedförare som ska färdas ut på en cykelpassage måste sänka hastigheten innan utfart. Cykelpassagen kan anges med vägmarkering M16 (benämns numera cykelpassage eller cykelöverfart). Cykelöverfart Nya regler för cykelöverfarten innebär en tydlig prioritering av cykeltrafiken. Trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på överfarten. För att det klart ska framgå att det finns en cykelöverfart ska det finnas vägmarkering för cykelöverfart, M16, och dessutom kompletterad med väjningslinje, M14, på ömse sidor av cykelöverfarten. Ett nytt slags vägmärke, B8 cykelöverfart, ska också finnas före överfarten. Cykelöverfarten kräver ett beslut om en lokal trafikföreskrift. En förutsättning för detta är att trafikmiljön vid cykelöverfarten är säkrad så att fordon inte kan köras fortare än 30 km/tim. Uppställningsregler Förbud att stanna på eller inom tio meter före ett övergångsställe eller cykelöverfart har kompletterats med att gälla även före en cykelpassage. Även flyttning av felparkerat fordon inom fem meter före cykelpassage är numera möjlig. Trafiksäkerheten Avsikten med de nya reglerna är att göra det säkrare, enklare och tydligare vad som gäller för cyklande och andra trafikanter. Om det verkligen blir så återstår att se. Ute i trafiken kommer trafikanterna att möta dels de nya säkrade cykelöverfarterna men också cykelpassager som kan förekomma både med och utan markering. Som cyklande/ mopedförare ska du förstå vilken typ av korsning du närmar dig för att samspelet ska fungera. Sannolikt behövs en stor informationsinsats om de olika trafikreglerna. När regeringen kommer att gå ut med sådan information är inte känt. (SKL, 2014) Exempel på hur cykelöverfart kan utformas. Nya vägmärket B8 används i kombination med B3 25

27 Med anledning av de nya trafikreglerna avser Tekniska kontoret att anlägga ett antal cykelöverfarter utmed stråk vars funktion ställer höga krav på framkomlighet och få stopp. Inledningsvis rör detta i första hand det regionala cykelstråket. De nya cykelöverfarterna antas bidra till färre stopp för cyklister vilket framförallt är en fördel utmed stråk där många pendlingscyklister passerar. Avsikten är att framöver även anlägga cykelöverfarter utmed fler av kommunens mer trafikerade cykelstråk. Enebybergsvägen/Björkvägen Enebybergsvägen/Skolvägen Enebybergsvägen/Askvägen Enebybergsvägen/Fenixvägen Enebybergsvägen/Ringvägen Enebybergsvägen/Sunnanängs vägen Enebybergsvägen/Sätraängs vägen Enebybergsvägen/Skogsviksvägen Noragårdsvägen/Klockar Malms väg Noragårdsvägen/Genvägen Edsviksvägen/Golfbanevägen Golfbanevägen/Golfvägen Noragårdsvägen/Klingstavägen Mörbyleden/Svärdvägen Golfvägen/August Wahlströms väg Mörbygårdsvägen/Kevinge Strand Mörbygårdsvägen Förslag på platser för nya cykelöverfarter. Röda punkter visar cykelöverfarter som kommer att anläggas inom ramen för projekt Enebybergsvägen. 26

28 5 Utformning busshållplatser Ett antal av de busshållplatser som finns i kommunen är idag utformade på ett sätt så att kollisioner riskerar att uppstå mellan busspassagerare och cyklister. Det handlar främst om busshållplatser utmed gång- och cykelstråk där utrymmet i anslutning till busshållplatsen delas mellan passagerare, cyklister och gående. Gång- och cykelbanor löper ofta mellan busskur och vägbana och där flödet av cyklister är stort och där dålig sikt ökar risken för kollisioner, bör berörda busshållplatser få en ny utformning. Behovet av dessa åtgärder finns även prioriterade i Cykelplan för Danderyds kommun Typskiss A Typskiss B Tekniska kontoret avser att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter invid följande busshållplatser utöver dem som ingår i ovan föreslagna projekt: Danderydsvägen, Lillkalmarvägen (Kantstenshållplats) Edsviksvägen, Borgenvägen (Kantstenshållplats) Stockholmsvägen, Sjöstigen (Fickhållplats) Målet bör vara att anlägga busshållplats enligt typskiss A. 27

29 Lillkalmarvägen Borgenvägen Sjöstigen Bristfälligt utformade busshållplatser i behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 28

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 Danderyds kommun Tekniska kontoret, 2014-06-11 Dnr: TN 2013/0177 Projektledare: Jonas Frejd Bitr. projektledare: Jonas Ackebo Text: Jonas Ackebo Fotografier/bilder/illustrationer:

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Dokumentinformation Titel: Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Serie nr: 2013:38 Projektnr:

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Bakgrundsdel. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23

Bakgrundsdel. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23 Bakgrundsdel Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23 Cykelplan Trollhättan 2013 Cykelplan Trollhättan 2013, bakgrundsdel, har upprättats av en projektgrupp bestående av Andreas Emanuelsson, Utredningsingenjör

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Cykelplan 2014-2018 Hallstahammars kommun Prästgårdsgatan 1 734 80 Hallstahammar Tfn 0220-240 00 www.hallstahammar.se

Cykelplan 2014-2018 Hallstahammars kommun Prästgårdsgatan 1 734 80 Hallstahammar Tfn 0220-240 00 www.hallstahammar.se Cykelplan 2014-2018 Cykelplanen är framtagen av tekniska förvaltningen under 2012-2013. Planen har varit ute på samråd till allmänheten, nämnder och övriga intressenter mellan april - juni 2013. Totalt

Läs mer

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Dnr Sida 1 (13) 2013-12-17 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-07 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

TRAFIKMILJÖN I NORRVIKEN NULÄGESRAPPORT

TRAFIKMILJÖN I NORRVIKEN NULÄGESRAPPORT TRAFIKMILJÖN I NORRVIKEN NULÄGESRAPPORT 2015-11-12 Theodor Bratt Björn Sax Kaijser Anja Quester den 12 november 2015 TRAFIKMILJÖN I NORRVIKEN NULÄGESRAPPORT Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning...

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2015-02-02 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2015-2017 Trafikinvestering från 2014, ny gång- och cykelbana genom Idrottsparken vid Stockhagens IP. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR 2015

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

8 LÖVESTAD. 8.1 Ortens karaktär

8 LÖVESTAD. 8.1 Ortens karaktär L 8 LÖVESTAD 8.1 Ortens karaktär Lövestad växte fram som stationssamhälle under mitten av 1800-talet i samband med att järnvägssträckningen Ystad - Eslöv togs i bruk. I anslutning till den gamla stationen

Läs mer

CYKELPLAN FÖR TIERPS KOMMUN

CYKELPLAN FÖR TIERPS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN CYKELPLAN FÖR TIERPS KOMMUN Tierps Kommun Medborgarservice 815 80 TIERP Uppdragsledare: Izabella Öberg Besöksadress: Centralgatan 7 Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: 0293-2180

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Bakgrund Våra gator behöver ses över utifrån ett framkomlighetsperspektiv för att försäkra oss om att vi har gator där utryckningsfordon och snöröjning kan komma

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Motala cykelplan 2016-2030

Motala cykelplan 2016-2030 Motala cykelplan 2016-2030 Del 2 Behovsanalys Version 0.5 Remissversion Innehållsförteckning 1 Behovsanalys Motala cykelplan... 1 1.1 Användning och uppdatering av behovsanalysen... 1 1.2 Strategi för

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18 Ramböll Sverige AB --- Österåkers kommun Söralidsvägen Stockholm 2007-04-18 Österåkers kommun Datum 2007-05-04 Uppdragsnummer Utgåva/Status Leverans ver. 3 Stefan Thelander Stefan Thelander Johanna Appelberg

Läs mer

Parkeringsövervakning med MC

Parkeringsövervakning med MC Utvärdering Parkeringsövervakning med MC www.stockholm.se/trafikkontoret 1 November 2012 Rapporten är framtagen på uppdrag av Stockholms stad, Trafikkontoret Erik Hollander 08-508 262 15 erik.hollander@stockholm.se

Läs mer

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Förenklad åtgärdsvalstudie Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Skåne 2014-06-13 2 Förenklad åtgärdsvalstudie cykelförbindelser Malmö-Arlöv-Åkarp- Hjärup-Lund 1. BAKGRUND... 4

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns 2012-01-07 Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun Efter att ha tagit del av Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun, vill Sorundanet framföra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 2004-11-17 Beslutshandling KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret / Samhällsbyggnadskontoret Nämndhuset

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

Cykelvägsplan Kävlinge kommun

Cykelvägsplan Kävlinge kommun Cykelvägsplan Kävlinge kommun Antagen av Tekniska nämnden 2014-xx-xx Remissversion 2014-09-08 Kävlinge kommun Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Datum: 2014-09-08

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Trafikkonferen. sen 2015-06-03. Trafikreglering

Trafikkonferen. sen 2015-06-03. Trafikreglering Trafikkonferen sen 2015-06-03 Trafikreglering Nya trafikregler vid cykling - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter blev cykelpassager - Regeringen har ställt till det med en mellanlösning - skapar

Läs mer

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD Vasa stad har som mål att få folk att cykla mera. Trafikmiljön i Vasa börjar utvecklas så att man

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum Trafikstrategi för Karlskrona Vision stråk i Landbrogatan Vy över Landbrogatan norrut mot stationen en tidig sommarmorgon. Landbrogatan är en mycket vacker gata med ett storslaget perspektiv från Ronnebygatan

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Forma framtidens cykelstråk

Forma framtidens cykelstråk Forma framtidens cykelstråk Beskrivning I ett framtida levande, hållbart och mångfacetterat Linköping som lockar nya invånare och behåller redan inflyttade studenter krävs bland annat att en attraktiv

Läs mer

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70)

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) 2013-03-08 LOS/AW Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har beretts möjlighet att

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper November 2014 GK-2012/550 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. STAMNÄT MED HÖG FRAMKOMLIGHET...

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

TRAFIKMILJÖN RUNT ABRAHAMSBERGSSKOLAN TRAFIKKONTORET

TRAFIKMILJÖN RUNT ABRAHAMSBERGSSKOLAN TRAFIKKONTORET TRAFIKMILJÖN RUNT ABRAHAMSBERGSSKOLAN TRAFIKKONTORET Arbetsgrupp Beställare Fariba Daryani, Tra kkontoret Stockholm stad Maria Andberger, Tra kkontoret Stockholm stad Utredningsförfattare Anna Molén Thorson,

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 23 april 2014, kl. 15.00 i Art Labs lokaler, Bryggargränd 4, Gnesta Gruppmöten

Läs mer

Kartläggning, bedömning och åtgärder för gång- och cykelvägnätet. Piteå kommun

Kartläggning, bedömning och åtgärder för gång- och cykelvägnätet. Piteå kommun Kartläggning, bedömning och åtgärder för gång- och cykelvägnätet Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Alla exempel och förslag i lathunden är tagna från GCM-handbok: utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Boken

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (6) 2016-01-12 Handläggare Björn Hansson 08-508 262 84 Till Trafiknämnden 2016-02-04 Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer