I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan."

Transkript

1 Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder, verksamheter och andra målpunkter längs sträckan. Enstaka fastigheter som nås från väg 28 via mindre anslutningar där ingen öppning i mitträcket anläggs, kan få förlängd resväg och därmed viss försämring av tillgängligheten. Mindre anslutningars inverkan på framkomligheten utmed väg 28 bedöms vara liten. Att ta bort möjligheten till vänstersvängar vid dessa medför dock att viss lokal trafik drabbas av längre resväg och därmed också restidsförlängningar. I de fall då denna lokala trafik utgörs av långsamtgående fordon kan detta ge viss påverkan på framkomligheten för övrig trafik på väg 28. Dessa flöden bedöms dock vara av mindre omfattning. Gående och cyklister kan i vissa fall få en försämrad tillgänglighet i området, då möjligheten att passera över vägen begränsas till ett fåtal punkter. Det föreslagna kompletterade länkarna för gång- och cykeltrafikanter innebär en ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanterna längs med vägen på dessa delar. Transportkvalitet/Framkomlighet Den aktuella sträckan måste betraktas i sitt sammanhang tillsammans intilliggande vägsträckor. I nollalternativet och alternativ A bedöms inte transportkvaliteten och framkomligheten påverkas i någon större utsträckning. Möjligen kan ökande trafikmängder succesivt leda till något försämrad framkomlighet. Alternativ B och C bedöms ge ökad transportkvalitet och framkomlighet. Hastigheten kan genom mötessepareringen och justering av linjeföring höjas från 80 till 100 km/h. Idag är omkörningsmöjligheterna små längs sträckan, men även om omkörning omöjliggörs på enfältssträckorna, så skapas garanterade omkörningsmöjligheter på tvåfältssträckorna. Räddningstjänsten får en något försämrad framkomlighet på de enfältiga avsnitten. Generellt sett anses dock fördelarna överväga nackdelarna vid utbyggnad med mitträcke. Framkomligheten kan påverkas mer tydligt i de situationer då trafikanter hamnar bakom ett brett långsamtgående fordon på enfältssträckorna. Om det på varje kilometer med enfältssträcka finns en parkeringsficka eller annan plats (till exempel en ögla) där ett långsamtgående fordon kan köra åt sidan, blir tidsfördröjningen som mest 1-2 minuter. Trafikverket Region Syd 34(38) Förstudie, Förslagshandling, Väg 28, delen Uddabygd-Holmsjö

2 Miljö Ombyggnaden och breddningen av väg 28 samt ombyggnad av anslutande vägar innebär intrång utanför vägområdet. Känsliga natur- och kulturmiljöer, exempelvis skyddsvärda träd, nyckelbiotoper, sumpskogar samt riksintresse för kulturmiljö och fornlämningar, områden utpekade i länsstyrelsens naturvårdsplan samt strandskyddade områden, kan komma att beröras av åtgärderna. Närmare studier av effekterna och konsekvenserna görs i arbetsplanskedet alternativt vägutredningsskedet, då det klargörs hur omfattande intrången blir. Mark behöver tas i anspråk där vägen breddas, för sidoområden, för nya sidovägar respektive gång- och cykelvägar samt för öglor. Breddning av bergsskärningar och bortröjning av trädvegetation för säkerhetszonen utmed vägen bedöms innebära en negativ konsekvens för i första hand landskapsbilden genom att vägrummet kommer att upplevas som något bredare och att en del stora karaktärskapande träd tas bort. Där vägen breddas innebär detta en viss ökning av mängden vägdagvatten som rinner av från vägbanan till följd av ökad areal hårdgjord yta. Stor del av vägdagvattnet infiltreras i vägslänter och vägdiken. Ökning av dagvattenmängden kan innebära en viss ökad belastning på vattendrag och sjöar med avseende på främst vattenlösliga föroreningar, exempelvis vägsalt. Saltet tillförs dock under den årstid då man har höga flöden i vattendragen, vilket ger en utspädningseffekt som bedöms begränsa de eventuella negativa konsekvenserna. Behovet av skyddsåtgärder med avseende på skyddsområdena för vattentäkter och utformning av åtgärderna studeras vidare under arbetsplanskedet. Påverkan på natur- och kulturmiljöområden bedöms som minimal i alternativ A, viss påverkan kan förutses i alternativ B på de ställen där vägen breddas. I alternativ C påverkas natur- och kulturmiljön där ny väg byggs. Föreslagna ombyggnationer av vägen förväntas inte innebära att trafiken på väg 28 ökar mer än den allmänna trafikökningen på våra vägar och bedöms således inte i sig medföra några förändringar när det gäller trafikmängden jämfört med nollalternativet. Ombyggnaden innebär dock i alternativ B och C att den högsta tillåtna hastigheten på vägen kan komma att höjas till 100 km/h, vilket är den generella hastigheten för mittseparerade 2+1-vägar. Detta ger en något förhöjd bullernivå. Beträffande riktvärden för bullernivåer tillämpas riktvärdet för väsentlig ombyggnad (55 dba i ekvivalentvärde vid fasad) utmed de delar av vägen där vägbreddning kommer att bli aktuell. För övriga delar av vägen tillämpas riktvärdet för befintlig miljö (65 dba ekvivalent nivå vid fasad). Utifrån det alternativ som väljs kommer således förslag till bullerskyddsåtgärder att arbetas fram i arbetsplaneskedet för de bostäder som får bullernivåer på mer än 55 dba i ekvivalentvärde vid fasad (riktvärde för väsentlig ombyggnad) alternativt mer än 65 dba ekvivalent nivå vid fasad (befintlig miljö). Trafikverket Region Syd 35(38) Förstudie, Förslagshandling, Väg 28, delen Uddabygd-Holmsjö

3 Kostnader I utredningsskedet bedöms kostnaderna översiktligt eftersom det finns många svårbedömda faktorer som normalt inte är kända förrän i senare skeden. Etapp Alternativ A- Trafiksäkerhetsåtgä rder för 80 km/h Alternativ B- Mötesfri landsväg i befintlig sträckning för 100 km/h Alternativ C- Mötesfri landsväg i ny sträckning för 100 km/h Uddabyggd - Spjutsbygd 18 Mkr 40 Mkr 44 Mkr Spjutsbygd - Nävragöl 23 Mkr 60 Mkr 60 Mkr (alternativ B) Nävragöl - Holmsjö 17 Mkr 17 Mkr (alternativ A) 17 Mkr (alternativ A) SUMMA (exkl. projektering, marklösen och arkeologi) Projektering, marklösen och arkeologi 58Mkr 117 Mkr 121 Mkr 5 Mkr 6 Mkr 6 Mkr TOTAL Anläggningskostnad 63Mkr 123 Mkr 127 Mkr Bedömd anläggningskostnad, prisnivå Samråd Under arbetet med förstudien har samråd hållits med intressenter och allmänhet. Samrådstiden pågick mellan 12 maj och 2 juni Ett informations- och samrådsmöte, som annonserades i dagspressen, hölls onsdagen den 11 maj 2011 i Ekegården i Nävragöl. Protokoll från mötet redovisas i bilaga 1. Samrådshandlingen fanns tillgänglig på Trafikverkets hemsida, på Trafikverkets kontor i Karlskrona samt på Näraboden i Nävragöl. Informationsbrev om projektet och samrådet skickades också till berörda myndigheter och intresseorganisationer. Totalt 11 yttranden kom in under samrådstiden. Yttrande från Karlskrona kommun biläggs i sin helhet, se bilaga 3. Samrådsyttrandena sammanfattas i en samrådsredogörelse i bilaga 2. Trafikverket Region Syd 36(38) Förstudie, Förslagshandling, Väg 28, delen Uddabygd-Holmsjö

4 5. Fortsatt arbete Förstudien, tillsammans med synpunkterna från samrådet och länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ligger till grund för Trafikverkets beslut om projektets fortsatta inriktning. Nästa steg i planerings- och projekteringsprocessen för projektet är att upprätta en arbetsplan, eller vägutredning om ny sträckning bedöms vara intressant att studera vidare. I samband med framtagande av vägutredning och/eller arbetsplan kommer en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att tas fram. Trafikverket planerar dela upp sträckan i etapper, då enbart delen Uddabygd Nävragöl finns med i nu gällande länsplan för regional transportinfrastruktur för åren Enligt beslut finns medel avsatta för utbyggnad under Frågor som kräver särskild uppmärksamhet Möjligheten att utföra säkrare sidoområden eller att sätta upp sidoräcken studeras i framtida arbetsplaneskede. Bullernivåer kommer att beräknas för den framtida trafikeringen (år 2030) och förslag till åtgärder kommer att tas fram utifrån gällande riktvärden i kommande arbetsplan för vägprojektet. Behovet av skyddsåtgärder med avseende på skyddsområdena för vattentäkter och utformning av åtgärderna studeras vidare under arbetsplanskedet. I det fortsatta projekteringsarbetet är det viktigt att stor omsorg läggs på placering och detaljutformning av gång- och cykelpassager, så att trafiksäkra utformningar med goda siktförhållanden fås. Trafikverket Region Syd 37(38) Förstudie, Förslagshandling, Väg 28, delen Uddabygd-Holmsjö

5 Källor STRADA Trafikverkets hemsida ( avseende trafikmängder Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, Karlskrona 2010 Länsstyrelsens GIS-tjänst ( Skogsstyrelsen (Skogens pärlor) ( Riksantikvarieämbetet ( Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Protokoll från samrådsmöte Samrådsredogörelse Yttrande från Karlskrona kommun Ritningar 101T T T T0104 Alternativ B Mötesfri landsväg för 100 km/h i befintlig sträckning, Sektion 0/000 5/500 Alternativ B Mötesfri landsväg för 100 km/h i befintlig sträckning, Sektion 5/500 11/000 Alternativ B Mötesfri landsväg för 100 km/h i befintlig sträckning, Sektion 11/000 16/587 Alternativ C Mötesfri landsväg för 100 km/h i ny sträckning, Sektion 0/000 5/500 Trafikverket Region Syd 38(38) Förstudie, Förslagshandling, Väg 28, delen Uddabygd-Holmsjö

6

7

8

9

10

11

12 BILAGA 2 FÖRSTUDIE, FÖRSLAGSHANDLING Väg 28, Karlskrona-Emmaboda delen Uddabygd-Holmsjö Karlskrona kommun, Blekinge län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd Samrådstiden pågick mellan 12 maj och 2 juni Ett informations- och samrådsmöte, som annonserades i dagspressen, hölls onsdagen den 11 maj 2011 i Ekegården i Nävragöl. Protokoll från mötet redovisas i särskilt protokoll/bilaga. Samrådshandlingen fanns tillgänglig på Trafikverkets hemsida, på Trafikverkets kontor i Karlskrona samt på Näraboden i Nävragöl. Informationsbrev om projektet och samrådet skickades också till följande berörda myndigheter och intresseorganisationer: Karlskrona kommun Karlskrona kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet Länsstyrelsen i Blekinge län Region Skåne Räddningstjänsten i Karlskrona Naturvårdsverket Försvarsmakten, Högkvarteret Riksantikvarieämbetet Räddningsverket Polismyndigheten i Blekinge Skogsstyrelsen Nävragöls hembygdsförening Holmsjö hembygdsförening Svenska kraftnät Rödeby Elverk Affärsverken Karlskrona AB IP-only Telecommunication AB Skanova Access AB 1(7)

13 E.ON Sverige AB Blekingetrafiken Naturskyddsföreningen i Karlskrona Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Enskilda vägen Redogörelse över inkomna yttranden Totalt 11 yttranden kom in under samrådstiden, vilka sammanfattningsvis redovisas nedan. Eventuella kommentarer om hur synpunkten beaktas i det fortsatta arbetet redovisas i kursiv stil. Svenska kraftnät har inga anläggningar i området och har ingenting att erinra mot upprättat förslag. Skogsstyrelsen påpekar att det finns en nyckelbiotop väster om väg 28 i höjd med avfartsvägen till Spjutsbygd, som inte går att se i kartmaterialet i Förstudien, då det finns flera andra värden där markerade på kartan. Åtgärder som kan komma att förändra naturmiljön negativt i nyckelbiotoper är samrådspliktiga enligt 12 kap 6 i miljöbalken. Räddningstjänsten har inget att erinra. Man påpekar dock att framkomligheten för utryckningsfordon bör analyseras närmare då man ser en risk att komma fram med utryckningsfordon vid trafikolyckor, samt föreslår att skyddet mot utsläpp av farliga ämnen förbättras där väg 28 passerar ett vattenskyddsområde norr om Spjutsbygd. Yttrande från Karlskrona kommun redovisas i sin helhet i särskild bilaga. 2(7)

14 Sammanställning över övriga inkomna yttranden Synpunkt att alternativ A är helt förkastligt, då det skulle innebära att en upprustning av vägen skjuts längre fram och inte blir genomförd på flera decennier. Bäst är alternativ C. Synpunkt att alternativ B och C innebär för långa sträckor med ett körfält, vilket kan skapa irritation om man hamnar bakom långsamtgående fordon. Förslag att ändra alternativ C genom att komplettera med ytterligare ett omkörningsfält i nordlig riktning på den del som byggs i ny sträckning, samt att de föreslagna omkörningssträckorna norr om denna del skiftar riktning. Kommentar: Andelen sträcka med omkörningsmöjlighet samt längd på enfältssträckor, är i alternativ B och C på önskad nivå i förhållande till rådande och prognosticerade trafikmängder. Synpunkt om dåliga siktförhållanden i korsningen i sektion 3/900. Krönet föreslås sänkas eftersom det skall vara en cykelpassage här. Frågan ställs om korsningen behöver vara öppen för biltrafik. Kommentar: Själva krönet har visserligen liten vertikalradie men båglängden är så kort att det inte innebär för korta siktlängder enligt de kriterier som gäller i projektet. I det fortsatta projekteringsarbetet är det viktigt att stor omsorg läggs på cykelpassagen får en trafiksäker utformning, med goda siktförhållanden. Det kan till exempel bli aktuellt med siktröjning vid sidan av vägen. För biltrafiken föreslås ingen öppning i mitträcket, det vill säga bara högersvängar blir då möjliga i anslutningarna. Synpunkt om skarpt krön vid sektion ca 5/600 vilket ger väldigt kort sikt. Kommentar: Själva krönet har visserligen liten vertikalradie men båglängden är så kort att det inte innebär för korta siktlängder enligt de kriterier som gäller i projektet. Däremot föreslås svackan strax norr om (sektion 5/750-5/950) höjas vilket förbättrar siktförhållandena. 3(7)

15 Synpunkt om dåliga siktförhållanden i korsningen i sektion 8/150 med bland annat enskild väg Krönet strax söder om korsningen föreslås sänkas och eventuellt borde kurvan rätas ut något, inte minst eftersom det skall vara en cykelpassage här. Kommentar: Själva krönet har visserligen liten vertikalradie men båglängden är så kort att det inte innebär för korta siktlängder enligt de kriterier som gäller i projektet. Inte heller horisontalkurvan har radier som ger för korta siktlängder. I det fortsatta projekteringsarbetet är det viktigt att stor omsorg läggs på att korsningen får en trafiksäker utformning, med goda siktförhållanden. Det kan till exempel bli aktuellt med siktröjning vid sidan av vägen. Möjligen kan korsningen behöva flyttas något. Synpunkt att förbättra sikten vid korsningen med enskild väg mot Kvarnagården genom att ha korsningen kvar i befintligt läge och sänka krönet söder om korsningen istället för föreslagen flytt av korsningen norrut. Kommentar: Att sänka krönet innebär intrång i intilliggande fastighet och bedöms vara en dyrare lösning än föreslagen flytt av korsningen. Att sänka krönet innebär också stora konsekvenser för trafiken på vägen under själva byggtiden då det saknas närliggande alternativ väg. Alternativt måste tillfällig förbifart byggas vilket innebär tillfälliga intrång och inte minst stora kostnader. Föreslaget nytt läge för korsningen innebär också förbättrade siktförhållanden för anslutningen från den enskilda vägen mot S Stensjö. Synpunkt om korsningen vid 7/730 borde kunna stängas. Kommentar: Korsningen föreslås i nuläget inte få någon öppning i mitträcket, det vill säga bara högersvängar blir då möjliga i anslutningen. I det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet kommer samråd hållas med berörda sakägare inför slutligt ställningstagande. 4(7)

16 Synpunkt att kurvan vid Djupgölen är besvärlig, både att den upplevs trång och för snäv i kombination med att det lätt uppstår halka på vintern. Kommentar: Vägens nuvarande linjeföring samt närheten till Djupgölen innebär att en omfattande ombyggnad av både vägens horisontalgeometri och vertikalgeometri krävs för att förbättra vägens standard. Hänsyn måste också tas till själva Djupgölen. En ombyggnad bedöms bli så omfattande och konsekvenser och kostnader så stora att den inte anses kunna vara motiverad på detta avsnitt. Synpunkt att förbättra sikten vid korsningen med enskild väg mot Sillhövda by. Kommentar: För att förbättra sikten föreslås en sänkning av krönet strax söder om korsningen. En alternativ lösning är en ny sträckning av den enskilda vägen mot Sillhövda by med planskild passage över järnvägen samt anslutning till väg 28 i nytt läge söder om Djupgölen. Motsvarande lösning är inte möjlig norr om Djupgölen på grund av höjdförhållandena och närheten mellan väg 28 och järnvägen. Synpunkt om att det saknas mitträcke även norr om Holmsjö. Kommentar: Sträckan norr om Holmsjö ingår inte i det aktuella projektet. Påpekande att det gäller 90 km/h och inte 100 km/h på de delar av väg 28 söder om Rödeby som har byggt som till mötesfri landsväg. Kommentar: Hastigheten kommer under 2011 höjas till 100 km/h på dessa sträckor. Synpunkt om att det inträffat många viltolyckor på en sträcka av 2 km norr om Spjutsbygds vägskäl. Är det tänkt att sätta upp viltstängsel? Kommentar: Frågan om viltstängsel kommer att utredas i kommande arbetsplaneskede alternativt vägutredningsskede. Synpunkt att med rådande trafikmängd borde man satsa på standardförbättringar på befintlig väg med justeringar på de farligaste ställena. Ska man nå bra resultat till vettig kostnad ska man satsa på siktröjning vid vägkanterna och att komplettera med viss profiljustering samt även viltstängsel på de farligaste viltövergångarna. 5(7)

17 Samfällighetsföreningen Kvarnagården-Säldemåla tillstyrker föreslagen ny sträckning av enskild väg mot Kvarnagården, förutsatt att den nya vägen förses med asfaltsbeläggning. Den nya korsningen föreslås förses med belysning, med hänsyn till den begränsade sikten norrut samt närliggande viltstråk. Påpekande att föreslagen ny sträckning i alternativ C delar fastigheten Bostorp 5:7 i två delar. Fastigheten rymmer 4 hektar betesmark som av Länsstyrelsen är klassad som mark med särskilda värden. Den föreslagna sträckningen delar går rakt igenom beteshagen och markområdet öster om den nya vägen blir då inte tillgängligt, vilket skulle göra djurhållning och avbetning omöjligt. Värdefull kulturmark riskerar då försvinna. Kommentar: Detaljerad sträckning av eventuell ny vägdragning får studeras djupare i kommande planerings- och projekteringsarbete. Då kommer också samråd hållas med berörda markägare och eventuella åtgärder diskuteras. Påpekande att föreslagen flyttning något österut vid Lugnadal (ca sektion 2/800) i alternativ B innebär att vägen med dess buller från trafiken kommer närmare bostadsfastigheten. Kommentar: Utifrån det alternativ som väljs kommer förslag till bullerskyddsåtgärder att arbetas fram i arbetsplaneskedet för de bostäder som får bullernivåer på mer än 55 dba i ekvivalentvärde vid fasad (riktvärde för väsentlig ombyggnad) alternativt mer än 65 dba ekvivalent nivå vid fasad (befintlig miljö). Samråd kommer då att hållas med berörda fastighetsägare. Synpunkt att hela sträckan Uddabygd länsgränsen upprustas till en standard som tillåter 100 km/h. Kommentar: Sträckan norr om Holmsjö ingår inte i det aktuella projektet. Synpunkt att trottoar anläggs utmed riksvägen i Holmsjö fram till avfarten Sillhövda kyrka samt att fartkameror sätts upp i tätorten Holmsjö. Kommentar: Sträckan i Holmsjö ingår inte i det aktuella projektet. 6(7)

18 Synpunkt att vägen bör breddas vid busshållplatser så att av- och påstigning kan ske på betryggande sätt. Kommentar: Placering och detaljerad utformning av busshållplatser kommer att studeras mer ingående i arbetsplaneskedet, då också ytterligare samråd kommer att hållas. Synpunkt att vägen bör rustas upp och anpassas för en hastighet på 100 km/h. Synpunkt att förhandlingar med berörda markägare redan nu påbörjas för tillstånd att spränga bort berg och åtgärda trafikfaror i anslutning till vägen. Kommentar: För åtgärder utanför befintligt vägområde krävs ny arbetsplan. Utifrån det alternativ i Förstudien som väljs kommer samråd och förhandlingar med markägare att ske i kommande arbetsplaneskede. Synpunkt att utfarterna vid Kvarnagårdsvägen och Sillhövda by åtgärdas med högsta prioritet i projektet. Kommentar: Åtgärder för att förbättra förhållandena i dessa båda korsningar finns med i samtliga utbyggnadsförslag i Förstudien. Synpunkt att det är ohållbart att bygga vidare på och bredda befintlig väg förbi fastigheterna Bostorp 3:5, 5:17. Alternativ B är helt uteslutet på denna del, då tillgänglighet och bullerkrav aldrig kommer att uppnås i detta alternativ. Det enda som är rimligt på denna sträcka är alternativ C. 7(7)

19

20

21

22

23

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde!

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! E22 Linderöd - Vä E22 Förbi Linderöd Anders Stjernström E22 Sätaröd-Vä Kerstin Åklundh Samråd & Sakägarsammanträde Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! 17 april 2012 19 april 2012 24 april 2012

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd ARBETSPLAN E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd Kristianstad kommun, Skåne län Samrådsredogörelse 2013-05-03 Projektnummer: 881097 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: 881097 Samrådsredogörelse

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Skånetrafiken. Under remisstiden har 8 yttranden inkommit vilka sammanfattas nedan och numreras 1-8.

Skånetrafiken. Under remisstiden har 8 yttranden inkommit vilka sammanfattas nedan och numreras 1-8. Till: Från: 2011-03-25 Trafikverket Box 543 291 25 Kristianstad Besöksadress: Björkhemsv. 17 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se diariet.kristianstad@trafikverket.se Helena Niordson Investering distrikt

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN 2012-07-03 1C140004.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Susanna Sandelius Peter Fors Uppsala 2012-07-03 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby STADSBYGGNADSKONTORET Helena Purmonen Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt planförfarande enligt Äldre plan- och

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

Sammanställning av Charette 1 Väg 288, delen Gimo - Börstil. Vägutredning

Sammanställning av Charette 1 Väg 288, delen Gimo - Börstil. Vägutredning Sammanställning av Charette 1 Väg 288, delen Gimo - Börstil Vägutredning GRUPP 21 54 Sammanställning av alla förslag B C A Bredda? Bredda Kortaste väg-alternativ 2 Sammanfattning av charette 1 i projektet

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD INNEHÅLL Trafikverkets plan Tidsanalys Olycksstatistik Boendemiljö Backaryd Alternativ till förbifart Miljöpåverkan Backaryds framtid Sammanfattning

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

del av Östra Karup 23:1 m fl

del av Östra Karup 23:1 m fl Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m fl i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2014 06 11 till 2014 07 23 för

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

1. Trafikförhållanden

1. Trafikförhållanden PM Uppdrag Nedervetil, detaljplan, trafikutredning i korsningen rv13/lv748/lv17946 Kund Dan Stenlund PM nr 1 Datum 30052016 Från Kopia till Mikko Uljas Christoffer Rönnlund 1. Trafikförhållanden Byområdet

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB till arbetsplan för Väg 35 Åtvidaberg- Linköping, Sandtorpet-Vårdsbergs kors

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB till arbetsplan för Väg 35 Åtvidaberg- Linköping, Sandtorpet-Vårdsbergs kors Miljökonsekvensbeskrivning, MKB till arbetsplan för Väg 35 Åtvidaberg- Linköping, Sandtorpet-Vårdsbergs kors Linköpings kommun, Östergötlands län 2012-12-04 rev 2015-10-15 Uppdragsnr: 106 909 koncept 2011-12-28

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214 Samrådsredogörelse 1(9) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping SPN-000/000 den 28 maj 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta.

Läs mer

Väg 27, förbi Backaryd till Hallabro

Väg 27, förbi Backaryd till Hallabro Miljökonsekvensbeskrivning, MKB Väg 27, förbi Backaryd till Hallabro Ronneby kommun, Blekinge län Vägplan, Samrådshandling 2016-05-16 Projektnummer: 145395 Dokumenttitel: Miljökonsekvensbeskrivning, MKB

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Utlåtande Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2014-12-01 till 2014-12-28 för att ge sakägare,

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Granskningshandling Dnr: BN 2012/6-215 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Hur samrådet har bedrivits Förslaget

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter Vägalternativ 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet Antal sidor: : 54 50 Göteborg, augusti

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Detaljplan för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Båstad 109:368, 109:370 m.fl. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Granskningsutlåtande Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2015-02-09 till 2015-03-08 för att

Läs mer

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 66/2010 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Inventering av bostadsfastigheter. Rapport fasadinventering.

Inventering av bostadsfastigheter. Rapport fasadinventering. Inventering av bostadsfastigheter. Rapport fasadinventering. E4 Ljungby Toftanäs, vägplan Uppdragsnummer: 137665 Handläggare: Tomas Andersson, Pehrsco AB Ljungby 2016-02-09 Uppdraget avser att i fält inventera

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012).

Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). Bullerkarta 1. Vägtrafikbuller i dag TPL Handen (Bullerutredning TPL Handen, Structor 2012). 30 4.4 Luft Luftkvaliteten vid trafikplats Handen är i första hand beroende av kvaliteten på bakgrundsluften,

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) 2011-10-14 Anna Zimdahl Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län PLANHANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 10-1216 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN GÅNARP 43:1, M FL ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Förstudie Östborn, korsningen väg 850/862. Falu kommun, Dalarnas län Slutrapport 2013-05-28 Objektnr: 130851

Förstudie Östborn, korsningen väg 850/862. Falu kommun, Dalarnas län Slutrapport 2013-05-28 Objektnr: 130851 Förstudie Östborn, korsningen väg 850/862 Falu kommun, Dalarnas län Slutrapport 2013-05-28 Objektnr: 130851 Översiktskarta. Korsningen väg 850/862 ligger vid den blå pilen Titel: Förstudie korsningen väg

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05 E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer