RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1."

Transkript

1 repo001.docx MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

2 repo001.docx Sweco Gjörwellsgatan 22 Box SE Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco TransportSystem AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm En del av Sweco-koncernen Johanna Fick Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0)

3 repo001.docx Innehåll 1 Inledning Bakgrund Uppdragets omfattning Beskrivning av området och anslutande vägnät 2 2 Placering av in- och utfart Anslutning till Turistvägen Anslutning till Vassgatan: Val av lämplig anslutning 4 3 Trafikmängder Dagens trafikflöden Trafikalstring Trafikalstring från handelsetableringen Trafikalstring från Brofästet Öland Flödesfördelning av förväntad trafikalstring Framtida trafik Startläge Prognosår Kapacitetsberäkningar Förutsättningar och antaganden Trafikverkets krav på servicenivå Startläge Korsning K Korsning K Korsning K Korsning K Korsning K Korsning K Korsning K Prognosår Korsning K Korsning K Korsning K Korsning K Korsning K Korsning K6 24 TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 FJ p:\7102\ _mörbylånga_coop\000\07_arbetsmaterial\leverans \rapport_ _slutlig leverans.docx

4 repo001.docx Korsning K Sammanställning och rekommendation Diskussion och slutsats Förslag till fortsatt arbete 27 BILAGOR TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 FJ p:\7102\ _mörbylånga_coop\000\07_arbetsmaterial\leverans \rapport_ _slutlig leverans.docx

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund Mörbylånga kommun har nyligen undertecknat ett köpeavtal för del av fastigheten Algutsrum 20:10 för uppförande av en ny varubyggnad med byggnadsyta på mellan 2500 och 3000 kvm. Sweco har på grund av det fått i uppdrag att göra en trafikutredning för att ta reda på hur mycket trafik etableringen förväntas ge samt utreda om den förväntade trafikökningen kan leda till framkomlighetsproblem på Turistvägen och Brovägen. Hänsyn ska även tas till den trafik som kommer att genereras av det planlagda handelsområdet öster om Brovägen. Figur 1. Geografisk översiktbild. Planområdet illustreras med röd ring i karta. 1.2 Uppdragets omfattning I uppdraget ingår följande moment: Utreda och föreslå lämplig placering av in- och utfarten till handelsetableringen väster om Brovägen. Räkna upp dagens trafikmängder till startläget år 2015 (då byggstart är planerad) och prognosår (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

6 Beräkna trafikalstringen från handelsetableringen väster om Brovägen och uppskatta hur tillkommande trafik kommer att fördela sig på kringliggande vägnät. Göra kapacitetsberäkningar med hjälp av Capcal Beräkningarna görs för dimensionerande trafik sommar- respektive årsdygn (SDT och ÅDT) och för prognosår 2015 och Studera tidigare Capcal-utredning kring handelsområdet, Brofästet Öland, öster om Brovägen för att utreda om det finns risk för att framkomligheten till och från området kommer att försämras av den nya handelsetableringen. 1.3 Beskrivning av området och anslutande vägnät Planområdet är beläget i norra utkanten av Färjestaden, strax söder om Ölandsbron vid trafikplats Färjestaden. Området avgränsas i norr av Turistvägen, i väster av Vassgatan och i öster av Brovägen. Söder om planområdet går en gång- och cykelväg som leder mellan ett bostadsområde och Brovägen. Planområdet har en bruttoarea på totalt kvm, varav ytan som ska bebyggas uppgår till mellan 2500 och 3000 kvm. 2 (28) Figur 2. Planområdet för handelsetablering illustreras med röd markering i kartan. Öster om Brovägen håller handelsområdet Brofästet Öland på att byggas, detta illustreras med grön markering. Blått streck illustrerar ungefärlig placering av handelsområdets anslutningsväg. Trafiken på Öland ökar påtagligt under sommaren. Turistvägen leder ner till havet och Möllstorps camping. Vassgatan leder dels ner till ett sommarstugeområde, dels till ett nybyggt bostadsområde med många barnfamiljer som bor där permanent. Brovägen går öster om planområdet och tillhör det statliga vägnätet. I anslutning till planområdet TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

7 övergår Brovägen till en cirkulation, till vilken även Turistvägen och på- och avfarter till Ölandsbron ansluter. En förutsättning för handelsetableringen inom planområdet är att framkomligheten i cirkulationen inte försämras, eftersom det i sin tur skulle hindra framkomligheten på Brovägen och Ölandsbron. Det nya handelsområdet, Brofästet Öland, som håller på att byggas öster om Brovägen ansluter till cirkulationen. Handelsområdet tillåter totalt cirka kvm handelsyta. Enligt uppgift från Mörbylånga kommun förväntas handelsområdet alstra mellan fordons-rörelser/dygn beroende på verksamhet. Det kommer att medföra ökade trafikmängder i området. TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 3 (28)

8 2 Placering av in- och utfart Nedan beskrivs två olika alternativ till hur handelsområdet kan anslutas till befintligt vägnät. Anslutning kan ske antingen till Turistvägen norr om planområdet eller till Vassgatan väster om planområdet. Alternativen beskrivs med för- och nackdelar. Därefter görs en analys av alternativen för en rekommendation. 2.1 Anslutning till Turistvägen För- och nackdelar: (-) Anslutning mot Turistvägen innebär många korsningspunkter på en kort sträcka, vilket är negativt både ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt. (Förutom korsningspunkter mot Brovägen och Vassgatan finns ytterligare en korsningspunkt mellan dessa. Det är en infart till en pendelparkering norr om Turistvägen.) (-) Anslutning mot Turistvägen innebär att sträckan till Brovägen blir relativt kort, vilket kan skapa framkomlighetsproblem på Brovägen vid eventuell köbildning in mot handelsetableringen. Problem kan skapas om bilister på Turistvägen ska svänga vänster in till parkeringen och får invänta mötande trafik eller bilister som står i vägen på infarten. Det kan medföra köer som sträcker sig till Brovägen och stoppa upp trafiken i cirkulationen. 2.2 Anslutning till Vassgatan: För- och nackdelar: (+) Anslutning mot Vassgatan innebär mindre risk för köbildning, eftersom Vassgatan är en återvändsgata och således har lite trafik. Eventuell kö in mot handelsetableringen bedöms kunna hanteras på Vassgatan om in- och utfarten placeras en bit in på gatan (d.v.s. en bit från korsningen med Turistvägen). (-) Anslutning mot Vassgatan innebär en något längre körsträcka för fordon från Brovägen än en anslutning mot Turistvägen. 2.3 Val av lämplig anslutning Utifrån denna översyn rekommenderas att in- och utfarten placeras mot Vassgatan. Detta eftersom risken för köbildning som stör Brovägen är betydligt mindre än vid en anslutning mot Turistvägen. 4 (28) Under projekteringsskedet bör angöring för gång- och cykeltrafik ses över. Det kan gärna ske via separata anslutningar till befintligt gång- och cykelnät för att minska konfliktrisken med biltrafiken. Längs Vassgatan finns en gång- och cykelväg som ansluter till bilvägen i korsningen med Turistvägen. Eftersom trafiken i korsningen kommer att öka med etableringen kan korsningen och anslutningen till gång- och cykelvägen från Vassgatan behöva ses över. TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

9 3 Trafikmängder Nedan redovisas dagens trafikmängder på kringliggande gatunät och beräknade trafikmängder efter utbyggnaden av handelsetableringen och Brofästet Öland. Detta har inom ramen för denna utredning antagits ske Startåret är enbart teoretiskt, då utbyggnaden i verkligheten troligen kommer att ta längre tid. Trafiken räknas även upp till prognosår 2035, för att förändringen över tiden av korsningspunkternas framkomlighet ska kunna studeras. 3.1 Dagens trafikflöden Mörbylånga kommun genomförde under sommaren 2013 trafikmätningar på ett antal vägar i anslutning till planområdet. Mätningarna gjordes under två veckors tid, från till Resultatet, som har räknats om till sommardygnstrafik (SDT) och preliminär 1 årsdygnstrafik (ÅDT), redovisas i Figur 3. Resultatet av mätningarna redovisas även i Bilaga 1 samt dess omräkning till preliminär årsdygnstrafik och sommardygnstrafik i Bilaga PLANOMRÅDE ÅTD (tung): 8177 (631) f/d SDT (tung): (484) f/d 2037 ÅTD (tung): 8606 (773) f/d SDT (tung): (575) f/d 2038 ÅTD (tung): 2595 (227) f/d SDT (tung): 3244 (198) f/d 2039 ÅTD (tung): 5200 (376) f/d SDT (tung): 6482 (289) f/d 2040 ÅTD (tung): 598 (10) f/d SDT (tung): 750 (8) f/d 2041 ÅTD (tung): 4314 (588) f/d SDT (tung): (451) f/d Figur 3. Totalt uppmätta trafikmängder från trafikflödesmätningen 25/7 5/8 2013, omräknade till sommardygnstrafik (SDT) och årsdygnstrafik (ÅDT). Antalet tunga/stora fordon redovisas inom parentes. 1 Preliminärt eftersom omräkningen inte har kvalitetsgranskats. TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 5 (28)

10 Preliminär årsdygnstrafik har räknats fram genom att använda samma variationsindex som närliggande ÅDT-mätningar har. Det innebär att framtagna värden innehåller viss osäkerhet och således bör betraktas med försiktighet. För punkt 2038 och 2040 finns det inga statliga mätpunkter att knyta trafiken till och eftersom Turistvägen och Vassgatan utgör en del av det lokala vägnätet är det svårare att bedöma hur trafiken ser ut fördelat över hela året. För att ändå kunna jämföra trafiken i dessa punkter med övriga mätpunkter har preliminära flöden räknats fram genom att använda samma procentuella skillnader mellan uppmätta flöden och framräknade flöden som i de övriga mätpunkterna. Redovisade trafikflöden i punkt 2038 och 2040 innehåller därför en större osäkerhet än övriga mätpunkter och bör inte spridas utanför denna rapport. 3.2 Trafikalstring Trafikalstring från handelsetableringen Att beräkna den trafik som genereras av ett nytt planområde är förenat med viss osäkerhet. Av denna anledning bör resultatet hanteras med viss försiktighet. Tabell 1 visar trafikalstringstal för två olika typer av handelsverksamheter. Alstringstalen är tagna från rapporten SNE-RPD Framtagning av trafikalstringstal 2 och anger fordonsrörelser per dygn och 1000 kvm BTA (bruttoarea=total bebyggbar golvarea). Användningsområdet för planerad verksamhet inom planområdet är extern handelsetablering för dagligvaror. Tabell 1. Trafikalstringstal för olika typer av verksamhet. Källa: SNE-RPD Framtagning av trafikalstringstal. Verksamhet Detaljhandel Handel externetablering Fordonsrörelser per 1000 kvm BTA Den totala ytan som planläggs för etableringen är cirka kvm. Den slutliga byggnadsytan av tomten är ännu inte fastställd, men beräknas uppgå till mellan 2500 och 3000 kvm. För att ligga på den säkra sidan väljs det högre värdet, 3000 kvm, vid beräkning av trafikalstringen. Liksom för trafikflödena bedöms tillströmningen till butiken variera under året, med ett större antal besökande på sommaren. Av denna anledning delas beräkningen upp på sommartrafik och årsdygnstrafik. En stor andel av besökarna förväntas angöra butiken med bil. Därför väljs alstringstal inom det högre spannet. För årsdygnstrafiken antas 400 fordon/dygn och för sommartrafiken antas 600 fordonsrörelser/dygn (per 1000 kvm BTA). 6 (28) 2 Vägverket m. fl. (2009) SNE-RPD Framtagning av trafikalstringstal, Vägverket, Malmö TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

11 Tabell 2. Förväntad trafikalstring från handelsetableringen, fördelat på sommardygnstrafik och årsdygnstrafik., Verksamhet Trafik Alstring (fordonsrörelser/dygn) Handel externetablering Årsdygnstrafik (3000/1000)*400 = 1200 Handel externetablering Sommardygnstrafik (3000/1000)*600 = Trafikalstring från Brofästet Öland Enligt detaljplanen och MKB för handelsområdet öster om Brovägen kommer trafiken öka med mellan fordonsrörelser/dygn beroende på verksamhet. Uppgiften kring hur mycket trafik som förväntas genereras av det nya handelsområdet har tillhandahållits av Mörbylånga kommun. Då handelsområdet är under utbyggnad, och verksamheterna som ska etableras ännu inte är helt fastställda, används den högre förväntade trafikalstringen 3000 fordonrörelser/dygn för sommartrafiken. För årsdygnstrafiken är det rimligt att anta en något lägre alstring. Genom att använda samma procentuella skillnad mellan årsdygnstrafiken och sommartrafiken som för trafikalstringen av handelsetableringen erhålls en trafikmängd på 2000 fordonsrörelser/dygn för årsdygnstrafiken av handelsområdet öster om Brovägen. Då uppgifter inte finns om hur trafikalstringen fördelar sig mellan nytillkommen trafik och en omfördelning av befintlig trafik, förväntas all trafik vara nyalstrad. Det ger ett högt värde på den totala trafikökningen till följd av etableringen, men ger ett värsta scenario och därmed belastningsberäkningar på den säkra sidan Flödesfördelning av förväntad trafikalstring Hur trafiken från handelsetableringen och Brofästet Öland kommer att fördela sig på närliggande gator har uppskattats och redovisas i Bilaga 3-6. En sammanställning av trafikökningen på kringliggande vägnät fördelat på sommartrafik och årsdygnstrafik redovisas i Bilaga 7. TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 7 (28)

12 3.3 Framtida trafik Startläge 2015 Beräknade trafikmängder efter att Coop Extra och handelsområdet öster om Brovägen är utbyggt redovisas i Figur 4. Trafikmängderna har räknats fram genom att trafikalstringen från båda handelsetableringar har fördelats ut på dagens trafikmängder 3. Andelen tung trafik har antagits vara densamma som idag (se genomförda trafikmätningar 2013) ÅTD(tung): 9510 (730) f/d SDT(tung): (570)f/d ÅTD(tung): 9910 (890) f/d SDT(tung): (690)f/d Ny anslutning ÅDT: 1200 f/d SDT: 1800 f/d 2037 Ny anslutning ÅDT: 2000 f/d SDT: 3000 f/d 2038 ÅTD(tung): 3880 (340) f/d SDT(tung): 5160 (320) f/d 2039 ÅTD(tung): 5380 (400) f/d SDT(tung): 6750 (300) f/d 2040 ÅTD(tung): 1840 (30) f/d SDT(tung): 2610 (30) f/d 2041 ÅTD (tung): 5000 (680) f/d SDT(tung): (500) f/d Figur 4. Beräknade trafikflöden för startläget 2015, redovisade för årsdygnstrafik och sommardygnstrafik. Talen är avrundade till närmsta tiotal Prognosår 2035 För att kunna studera hur framkomligheten i korsningspunkterna ändras över tiden har trafiken räknats upp till prognosår 2035, se Figur 5. För personbilstrafiken har trafikuppräkningstal för Kalmar län 4 använts: 8 (28) 3 Trafikmätningar 2013, Mörbylånga kommun. 4 tillv%c3%a4xttal/trafikupprakningstal_for_eva_ pdf TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

13 Mellan år används kvoten 1,16, vilket motsvarar en ökning med ca 0,7 % per år. Mellan år används kvoten 1,08, vilket motsvarar en ökning med ca 0,4 % per år. Totalt sett, inklusive handelstrafik, ökar trafiken till år 2035 med ca 14 % från beräknade trafiknivåer under startåret Andelen tung trafik antas vara densamma som idag (se genomförda trafikmätningar 2013) ÅTD(tung): (830)f/d SDT(tung): (650)f/d ÅTD(tung):11290(1020)f/d SDT(tung): (780)f/d Anslutning Coop ÅDT: 1390 f/d SDT: 2080 f/d 2037 Anslutning Handelsomr. ÅDT: 2320 f/d SDT: 3480 f/d 2038 ÅTD(tung): 4420 (380)f/d SDT(tung): 5880 (360)f/d 2039 ÅTD(tung): 6130 (440)f/d SDT(tung): 7690 (350)f/d 2040 ÅTD(tung): 2090 (40) f/d SDT(tung): 2970 (30) f/d 2041 ÅTD (tung): 5690 (770) f/d SDT (tung): (570) f/d Figur 5. Beräknade trafikflöden för prognosår 2035, fördelade på årsdygnstrafik och sommardygnstrafik. Talen är avrundade till närmsta tiotal. 9 (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

14 4 Kapacitetsberäkningar 4.1 Förutsättningar och antaganden Nedan har kapaciteten i tre korsningspunkter beräknats när handelsetableringen och Brofästet Öland är fullt utbyggt. Vilka korsningar som avses visas i Figur 6. K4 K5 K1 K2 K3 K7 K6 10 (28) Figur 6. Studerade korsningspunker för kapacitetsberäkningarna. Generella förutsättningar och antaganden: Maxtimmen antas utgöra 12 % av den totala trafiken och inträffa på eftermiddagen. Skyltad hastighet i området är 50 km/tim på Vassgatan och Turistvägen och 60 km/tim på Brovägen. I Capcal kan endast hastigheter om 30, 50 och 70 km/tim väljas. Därför används hastighetsbegränsning 70 km/h på huvudvägnätet i beräkningarna. Det ger ett något sämre värde på framkomligheten. En gång- och cykelpassage finns över Turistvägen i korsningen med Brovägen (K3). Då passagen inte är utformad som ett övergångsställe tas ingen hänsyn till gående och cyklister i beräkningarna. 4.2 Trafikverkets krav på servicenivå Som bedömningsgrund för om studerade korsningar har erforderlig kapacitet används Trafikverkets krav på servicenivå vid nybyggnad, se Tabell 3. Nedanstående tabell TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

15 redovisar servicekrav uttryckt som belastningsgrad (b) under dimensionerande timme för korsningstyp A-F. Korsningstyp A-C och F motsvarar traditionell tre- och fyrvägskorsning respektive planskild trafikplats medan korsningstyp D motsvarar cirkulationsplats. Vid nybyggnad av en korsning ska belastningsgraderna i samtliga tillfarter uppfylla önskvärd servicenivå enligt nedanstående tabell. Om en korsning har god kapacitet över året kan ibland högre belastningsgrader (b<1) godkännas under kortare perioder för att inte riskera överdimensionering av den aktuella korsningen. I undantagsfall kan belastningsgrader över 1 godkännas om investeringen bedöms vara samhällsekonomisk lönsam. Särskilt godkännande måste då erhållas av Trafikverket. Tabell 3. Trafikverkets krav på servicenivå för korsningstyp A-F. Korsningstyp A-C/F motsvarar traditionella tre- och fyrvägskorsningar medan korsningstyp D motsvarar cirkulationsplats. Typ av anläggning Önskvärd servicenivå (b=belastningsgrad) Godtagbar servicenivå (b=belastningsgrad) Korsningstyp A-C/F b< 0,6 b<1 Korsningstyp D b<0,8 b<1 TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 11 (28)

16 4.3 Startläge 2015 För att studera framkomligheten i korsningspunkterna när handelsetableringen och Brofästet Öland är fullt utbyggt görs beräkningar för ett startår, vilket i detta läge är satt till Korsning K1 Korsning K1 avser handelsetableringens anslutning till Vassgatan. Antagen riktningsfördelning under maxtimmen är: 56 % 44 % 50 % 50 % 70 % 30 % Beräkningsresultaten med indata redovisas i följande bilagor: Bilaga 8. Beräkning för ÅDT, 2015 Bilaga 9. Beräkning för SDT, 2015 En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder visas i Tabell 4. Av tabellen framgår att framkomligheten i korsningen är god även efter utbyggnaden av Coop Extra. Sommartrafiken är dimensionerande, då belastningsgraden som mest uppgår till 0,12 på Vassgatans norra tillfart. Det ligger klart under värdet för VGU:s standardnivåer för framkomlighet, se Tabell 3. In mot korsningen sker heller ingen köbildning. Tabell 4. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K1, fördelat på årsdygnstrafik och sommardygnstrafik år ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Belastningsgrad Kölängd Medel Gatunamn ÅDT SDT ÅDT SDT ÅDT SDT Vassgatan N 0,09 0,12 0,1 0,1 0,1 0,1 Anslutningsväg Coop 0,06 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 Vassgatan S 0,01 0,01 0,1 0,0 0,0 0,0 12 (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

17 4.3.2 Korsning K2 Korsning K2 avser korsningen mellan Vassgatan och Turistvägen. Antagen riktningsfördelning under maxtimmen är: 40 % 60 % 48 % 52 % 56 % 44 % Beräkningsresultaten med indata redovisas i följande bilagor: Bilaga 10. Beräkning för ÅDT, 2015 Bilaga 11. Beräkning för SDT, 2015 En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder visas i Tabell 5. Av tabellen framgår att framkomligheten i korsningen är god även efter utbyggnaden av Coop Extra. Sommartrafiken är dimensionerande, då belastningsgraden som mest uppgår till 0,27 på Turistvägens norra tillfart. Det ligger klart under värdet för VGU:s standardnivåer för framkomlighet, se Tabell 3. In mot korsningen sker heller ingen köbildning. Tabell 5. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K2, fördelat på årsdygnstrafik och sommardygnstrafik år ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Belastningsgrad Kölängd Medel Gatunamn ÅDT SDT ÅDT SDT ÅDT SDT Turistvägen V 0,08 0,16 0,0 0,2 0,0 0,2 Turistvägen Ö 0,17 0,27 0,1 0,3 0,1 0,7 Vassgatan 0,09 0,07 0,1 0,0 0,1 0,0 TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 13 (28)

18 4.3.3 Korsning K3 Korsning K3 avser korsningen mellan Turistvägen och Brovägen. Antagen riktningsfördelning under maxtimmen är: 48 % 52 % 100 % 0 % 100 % 0 % Korsningen hanteras i Capcal som en trevägskorsning där endast trafik i södergående riktning på Brovägen är tillåten. Resultatet gällande belastningsgraden hanteras dock som en cirkulationsplats, dvs. att god kapacitet gäller upp till belastningsgrad 0,8. Att korsningen inte kan behandlas som en cirkulationsplats i Capcal beror på dess utformning med fem anslutningar (inkl. handelsplatsens). I Capcal kan nämligen enbart cirkulationsplatser med fyra anslutningar hanteras. Beräkningsresultaten med indata redovisas i följande bilagor: Bilaga 12. Beräkning för ÅDT, 2015 Bilaga 13. Beräkning för SDT, 2015 En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder visas i Tabell 6. För årsdygnstrafiken ligger belastningsgraden i båda tillfarter under 0,8. Framkomligheten är därför god enligt VGU:s standardnivåer för framkomlighet, se Tabell 3. Under sommaren överstiger emellertid belastningsgraden värdet 1 under maxtimmen, vilket innebär att kapaciteten i korsningspunkten är nådd. Problemet inträffar på Turistvägen, där belastningsgraden uppgår till 1,26. Det innebär att fordon på Turistvägen kommer få svårt att ta sig in i cirkulationen eftersom trafikflödet på Brovägen är stort. Tabell 6. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K2, fördelat på årsdygnstrafik och sommardygnstrafik år ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Belastningsgrad Kölängd Medel Gatunamn ÅDT SDT ÅDT SDT ÅDT SDT Turistvägen 0,61 1,26 0,9-2,0 - Brovägen N 0,63 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14 (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

19 En känslighetsanalys av resultatet visar att trafiken totalt måste minska med ca 8 % för att kapaciteten i korsningen ska fungera tillfredsställande efter etableringarna. Med tillfredställande menas här att belastningsgraden ligger under 1. Enligt VGU:s standardnivåer är framkomligheten god upp till belastningsgraden 0,8, men om en korsning har god kapacitet över året kan ibland högre belastningsgrader (b<1) godkännas under kortare perioder för att inte riskera överdimensionering av den aktuella korsningen. Eftersom beräkning av framtida trafikflöden är förenade med viss osäkerhet är det också möjligt att framtagna flöden är högt räknade och innehåller en säkerhetsmarginal på över 8 %. Om så är fallet kan det betyda att korsningspunken har kapacitet att klara ökade trafikmängder p.g.a. handeln när Coop Extra och handelsområdet öster om Brovägen är utbyggt. Dock visar resultatet att en ombyggnation av cirkulationsplatsen oavsett kommer vara nödvändig på sikt, se avsnitt 5.4. En åtgärd som skulle öka cirkulationsplatsens kapacitet är att dubbla antalet körfält inne i och in mot cirkulationen. För att studera effekten av åtgärden har framkomligheten för två körfält i korsningspunkten gjorts i Capcal. Resultatet redovisas i Bilaga 14 och visar att belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter (som mest 0,63 på Turistvägen under sommartrafiken) vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god för startläget Korsning K4 Korsning K4 avser korsningspunkten mellan Ölandsbrons södra avfartsramp för trafik i östergående riktning och Brovägen i cirkulationen. Antagen riktningsfördelning under maxtimmen är: 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 0 % Korsningen hanteras i Capcal som en trevägskorsning där endast trafik i södergående riktning på Brovägen är tillåten. Resultatet gällande belastningsgraden hanteras dock som en cirkulationsplats, dvs. att god kapacitet gäller upp till belastningsgrad 0,8. Att korsningen inte kan behandlas som en cirkulationsplats i Capcal beror på dess utformning med fem anslutningar (inkl. handelsplatsens). I Capcal kan nämligen enbart cirkulationsplatser med fyra anslutningar hanteras. TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 15 (28)

20 Beräkningsresultaten med indata redovisas i följande bilagor: Bilaga 23. Beräkning för ÅDT, 2015 Bilaga 24. Beräkning för SDT, 2015 En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder visas i Tabell 7. Belastningsgraden överstiger 0,8 på Ölandsbrons avfartsramp in i korsningen redan för årsdygnstrafiken. Kölängden uppgår under maxtimmen till 13 fordon, vilket motsvarar en längd på cirka 65 meter. Avfartstrampen är totalt ca 265 meter lång. För sommardygnstrafiken överstiger belastningsgraden 1 på Ölandsbrons avfartsramp, vilket innebär att kapaciteten i korsningspunkten är nådd. Tabell 7. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K4, fördelat på årsdygnstrafik och sommardygnstrafik år ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Belastningsgrad Kölängd Medel Gatunamn ÅDT SDT ÅDT SDT ÅDT SDT Avfartsramp 0,92 1,41 6,1-12,9 - Brovägen Norra 0,27 0,36 0,0 1,0 0,0 0,0 En åtgärd som skulle öka cirkulationsplatsens kapacitet är att dubbla antalet körfält inne i och in mot cirkulationen. För att studera effekten av åtgärden har framkomligheten för två körfält i korsningspunkten gjorts i Capcal (för sommartrafiken eftersom denna är dimensionerande). Resultatet redovisas i Bilaga 25 och visar att belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter (som mest 0,7 på Ölandsbrons avfartsramp) vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god för startläget Korsning K5 Korsningen K5 avser korsningspunkten mellan väg 958 tillfart och cirkulationen. Trafikmätningar saknas i korsningspunktens östra tillfart varpå flödet här måste uppskattas. För årsdygnstrafiken uppskattas det till samma flöde som på Brovägen väster om korsningspunkten, dvs fordon/dygn. För sommardygnstrafiken är det svårare att uppskatta flödet i den östra tillfarten, eftersom flödet på Brovägen norr om cirkulationen mer än dubblas under sommaren. Detta beror främst på ett ökat antal besökare till Ölands Djurpark under sommaren. Angivna trafikflöden för dagens trafik är skattade värden för både årsdygnstrafiken och sommardygnstrafiken, varpå de innehåller en stor osäkerhet. Med den stora ökningen måste även övriga flöden i korsningspunktens tillfarter anpassas så att de är rimliga i förhållande till den stora trafikökningen på Brovägens norra anslutning i cirkulationen. Till följd av besökare till Ölands Djurpark antas flödet i cirkulationen förbi korsningspunkten under sommaren öka från 5440 till 7155 fordon/dygn. Antagen riktningsfördelning under maxtimmen är: 16 (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

21 50 % 50 % 100 % 0 % 100 % 0 % Korsningen hanteras i Capcal som en trevägskorsning där endast trafik i västgående riktning på Brovägen är tillåten. Resultatet gällande belastningsgraden hanteras dock som en cirkulationsplats, dvs. att god kapacitet gäller upp till belastningsgrad 0,8. Att korsningen inte kan behandlas som en cirkulationsplats i Capcal beror på dess utformning med fem anslutningar (inkl. handelsplatsens). I Capcal kan nämligen enbart cirkulationsplatser med fyra anslutningar hanteras. Beräkningsresultaten med indata redovisas i följande bilagor: Bilaga 26. Beräkning för ÅDT, 2015 Bilaga 27. Beräkning för SDT, 2015 En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder visas i Tabell 8. Belastningsgraden understiger 0,8 i alla tillfarter, vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god även med befintlig utformning för startläget Tabell 8. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K5, fördelat på årsdygnstrafik och sommardygnstrafik år ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Belastningsgrad Kölängd Medel Gatunamn ÅDT SDT ÅDT SDT ÅDT SDT Brovägen Norra 0,30 0,67 0,3 1,7 0,4 3,9 Brovägen Östra, cirkulationen 0,27 0,47 0,27 0,0 0,0 0,0 17 (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

22 4.3.6 Korsning K6 Korsning K6 avser korsningspunkten mellan infarten till Brofästet Öland och cirkulationen. Antagen riktningsfördelning under maxtimmen är: 0 % 100 % 45 % 55 % 0 % 100 % Korsningen hanteras i Capcal som en trevägskorsning där endast trafik i norrgående riktning på Brovägen är tillåten. Resultatet gällande belastningsgraden hanteras dock som en cirkulationsplats, dvs. att god kapacitet gäller upp till belastningsgrad 0,8. Att korsningen inte kan behandlas som en cirkulationsplats i Capcal beror på dess utformning med fem anslutningar (inkl. handelsplatsens). I Capcal kan nämligen enbart cirkulationsplatser med fyra anslutningar hanteras. Beräkningsresultaten med indata redovisas i följande bilagor: Bilaga 28. Beräkning för ÅDT, 2015 Bilaga 29. Beräkning för SDT, 2015 En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder visas i Tabell 9. Resultatet visar att framkomligheten i korsningspunkten är god för årsdygnstrafiken, men mindre god under sommaren. Belastningsgraden under sommartrafikens maxtimme uppgår som mest till 0,92 på anslutningsvägen till handelsområdet. Det innebär att bilister från handelsområdet kommer få svårare att ta sig ut i cirkulationsplatsen och att det till viss del kommer att köa upp i tillfarten. Tabell 9. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K4, fördelat på årsdygnstrafik och sommardygnstrafik år ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Belastningsgrad Kölängd Medel Gatunamn ÅDT SDT ÅDT SDT ÅDT SDT Anslutningsväg till handelsområdet 0,35 0,92 0,3 4,3 0,6 8,4 Brovägen Södra 0,65 0,84 0,0 0,0 0,0 0,0 18 (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

23 En åtgärd som skulle öka cirkulationsplatsens kapacitet är att dubbla antalet körfält inne i och in mot cirkulationen. För att studera effekten av åtgärden har framkomligheten för två körfält i korsningspunkten gjorts i Capcal (enbart för sommartrafiken eftersom denna är dimensionerande). Resultatet redovisas i Bilaga 30 och visar att belastningsgraden ligger under 0,8 i alla tillfarter (som mest 0,49 för fordon som ska rakt fram i cirkulationen) vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god för startläget Korsning K7 Korsning K7 avser korsningspunkten mellan Brovägens södra anslutning till cirkulationen. Inga trafikmätningar har gjorts i Brovägens södra tillfart till cirkulationen varpå trafikflödet här måste uppskattas. Trafikverkets mätningar 5 från 2012 visar att flödet i den södra anslutningen uppgår till 7910 fordon/dygn (årsmedelsdygnstrafik). Under sommaren antas trafiken öka med samma procentuella andel som i punkt 2037, dvs. med ca 28 %. Det ger ett sommardygnstrafikflöde på 9980 fordon/dygn. Med de trafikalstringar som handelsetableringen och Brofästet Öland förväntas generera ökar årsdygnstrafiken och sommardygnstrafiken till ca 9000 respektive fordon/dygn år Antagen riktningsfördelning under maxtimmen är: 0 % 100 % 0 % 100 % 48 % 52 % Beräkningsresultaten med indata redovisas i följande bilagor: Bilaga 31. Beräkning för ÅDT, 2015 Bilaga 32. Beräkning för SDT, 2015 En sammanställning av resultatet avseende belastningsgrader och kölängder visas i Tabell 10. Resultatet visar att framkomligheten i korsningspunkten inte är tillfredställande med befintlig utformning utan kommer behöva byggas om till två körfält in mot och inne i cirkulationen. Jämförande beräkningar för kapaciteten i korsningspunkten om cirkulationen byggs om redovisas i Bilaga 33. Resultatet visar att belastningsgraden understiger 0,8 i samtliga tillfarter (som mest 0,76 på Brovägens södra anslutning), vilket innebär att framkomligheten i korsningen är god för startläget 2015 om cirkulationen byggs om med dubbla körfält. Dock ligger belastningsgraden nära 0,8, vilket gör det intressant att titta på om åtgärden är långsiktligt hållbar. 5 TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 19 (28)

24 Tabell 10. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K2, fördelat på årsdygnstrafik och sommardygnstrafik år ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Belastningsgrad Kölängd Medel Gatunamn ÅDT SDT ÅDT SDT ÅDT SDT Brovägen i cirkulation (västra anslutningen) 0,63 0,80 0,0 0,0 0,0 0,0 Brovägen Södra 0,94 1,52 6,6-13,6-4.4 Prognosår 2035 För att se hur framkomligheten påverkas med tiden görs även jämförande beräkningar för prognosår Korsning K1 Riktningsfördelning och svängningsandelar antas vara desamma som för startläge Beräkningsresultaten med indata redovisas i: Bilaga 15. Beräkning för ÅDT, 2035 Bilaga 16. Beräkning för SDT, 2035 En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder visas i Tabell 7. Av tabellen framgår att framkomligheten i korsningen är god även på sikt. Belastningsgraden ligger fortfarande långt under gränsen för VGU:s standardnivåer för framkomlighet, se Tabell 3. Tabell 11. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K2, fördelat på årsdygnstrafik och sommardygnstrafik år ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Belastningsgrad Kölängd Medel Gatunamn ÅDT SDT ÅDT SDT ÅDT SDT Turistvägen V 0,10 0,14 0,1 0,1 0,1 0,1 Turistvägen Ö 0,07 0,10 0,1 0,1 0,1 0,1 Vassgatan 0,01 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 20 (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

25 4.4.2 Korsning K2 Riktningsfördelning och svängningsandelar antas vara densamma som för startläge Beräkningsresultaten med indata redovisas i: Bilaga 17. Beräkning för ÅDT, 2035 Bilaga 18. Beräkning för SDT, 2035 En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder visas i Tabell 8. Av tabellen framgår att framkomligheten i korsningen är god även på sikt. Belastningsgraden ligger fortfarande långt under gränsen för VGU:s standardnivåer för framkomlighet, se Tabell 3. Tabell 12. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K2, fördelat på årsdygnstrafik och sommardygnstrafik år ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Belastningsgrad Kölängd Medel Gatunamn ÅDT SDT ÅDT SDT ÅDT SDT Turistvägen V 0,09 0,19 0,0 0,2 0,0 0,3 Turistvägen Ö 0,20 0,35 0,1 0,4 0,1 0,9 Vassgatan 0,10 0,08 0,1 0,0 0,1 0, Korsning K3 Riktningsfördelning och svängningsandelar antas vara densamma som för startläge Beräkningsresultaten med indata redovisas i: Bilaga 19. Beräkning för ÅDT, 2035 (befintlig utformning) Bilaga 20. Beräkning för SDT, 2035 (befintlig utformning) Då beräkningarna för 2015 visar på att kapaciteten i korsningen redan är nådd under maxtimmen för sommartrafiken redovisas ingen sammanställning av beräkningsresultatet för befintlig utformning av cirkulationsplatsen. För att studera vid befintlig utformning år 2035 se Bilaga 19 och 20 (observera att värden på kölängder inte är tillförlitliga vid belastningsgrader över 1). Resultatet visar som tidigare att kapaciteten är nådd under sommartrafiken. Till skillnad från startläget 2015 överstiger emellertid belastningsgraden på Turistvägen 0,8 även för årsdygnstrafiken (b=0,92). Istället visas en sammanställning av beräkningsresultatet för korsningspunkten om cirkulationen byggs om med två körfält. Detta för att se om åtgärden skulle vara hållbar TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 21 (28)

26 även på sikt. Resultatet redovisas i Bilaga 21 (årsdygnstrafik) och Bilaga 22 (sommardygnstrafik) och sammanställs nedan i Tabell 9 respektive Tabell 10. Resultatet visar att framkomligheten i korsningspunkten kommer vara god vid två körfält för årsdygnstrafiken, men att problem kan uppstå under sommarens maxtimme, då belastningsgraden överstiger 1 på Turistvägen (b=1,04). Överbelastningen är dock inte stor och kan gott ligga inom felmarginalen (höga alstringstal har valts för handelsetableringarna). Tabell 13. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K3, för årsdygnstrafiken år Att två siffor anges beror på att det är två körfält i vardera tillfart. ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Gatunamn Belastningsgrad Kölängd Medel Turistvägen 0,43/0,43 0,4/0,4 0,9/0,9 Brovägen N 0,27/0,44 0,0/0,0 0,0/0,0 Tabell 14. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K2, för sommardygnstrafiken år Att två siffor anges beror på att det är två körfält i vardera tillfart. ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Gatunamn Belastningsgrad Kölängd Medel Turistvägen 1,04/1, Brovägen N 0,34/0,57 0,0/0,0 0,0/0, Korsning K4 Riktningsfördelning och svängningsandelar antas vara densamma som för startläge Beräkningarna för 2015 visar på att kapaciteten i korsningen redan är nådd under maxtimmen för sommartrafiken med befintlig utformning. Därför har beräkningarna för prognosår 2035 istället gjorts för utformning med två körfält inne i och in mot cirkulationen. Detta för att se om åtgärden är hållbar även på sikt. Beräkningsresultatet med indata redovisas i: Bilaga 34. Beräkning för ÅDT, 2035 (två körfält) Bilaga 35. Beräkning för SDT, 2035 (två körfält) 22 (28) En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder redovisas i Figur 12 (årsdygnstrafik) och Figur 13 (sommardygnstrafik). Av tabellerna framgår att en ombyggnad till två körfält ger god framkomlighet i korsningspunkten även TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

27 på sikt. Belastningsgraden uppgår som mest till 0,81 på Ölandsbrons avfartsramp under sommartrafikens maxtimme, vilket ligger på gränsen till mindre god framkomlighet enligt Trafikverkets krav på servicenivå. Det anses dock vara ok, eftersom det gäller en begränsad tid och att köbildningen under maxtimmen inte överstiger avfartsrampens längd, varpå det inte bör köa upp och hindra framkomligheten på Ölandsbron. Sett över året är framkomligheten i korsningspunkten god och ligger långt under 0,8. Tabell 15. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K4, för årsdygnstrafiken år Att två siffor anges beror på att det är två körfält i vardera tillfart. ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Gatunamn Belastningsgrad Kölängd Medel Avfartsramp 0,54/0,54 0,7/0,7 1,5/1,5 Brovägen N 0,16/0,16 0,0/0,0 0,0/0,0 Tabell 16. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K2, för sommardygnstrafiken år Att två siffor anges beror på att det är två körfält i vardera tillfart. ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Gatunamn Belastningsgrad Kölängd Medel Avfartsramp 0,81/0,81 2,4/2,4 5,5/5,5 Brovägen N 0,20/0,20 0,0/0,0 0,0/0, Korsning K5 Riktningsfördelning och svängningsandelar antas vara densamma som för startläge Beräkningarna för 2015 visar på att kapaciteten i korsningen är god med befintlig utformning. Då beräkningarna i övriga korsningspunkter visar på att cirkulationen på sikt kommer att behöva byggas om till två körfält görs emellertid beräkningar för denna utformning även i denna korsningspunkt. Beräkningsresultatet med indata redovisas i: Bilaga 36. Beräkning för ÅDT, 2035 (två körfält) Bilaga 37. Beräkning för SDT, 2035 (två körfält) En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder redovisas i Tabell 17 (årsdygnstrafik) och Tabell 18 (sommardygnstrafik). Av tabellerna framgår att en ombyggnad till två körfält ger god framkomlighet i korsningspunkten på sikt. TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 23 (28)

28 Tabell 17. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K5, för årsdygnstrafiken år Att två siffor anges beror på att det är två körfält i vardera tillfart. ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Gatunamn Belastningsgrad Kölängd Medel Brovägen Norra 0,18/0,18 0,2/0,2 0,2/0,2 Brovägen Ö, i cirkulationen 0,19/0,12 0,0/0,0 0,0/0,0 Tabell 18. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K5, för sommardygnstrafiken år Att två siffor anges beror på att det är två körfält i vardera tillfart. ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Gatunamn Belastningsgrad Kölängd Medel Brovägen Norra 0,57/0,57 0,9/0,9 2,1/2,1 Brovägen Ö, i cirkulationen 0,42/0,20 0,0/0,0 0,0/0, Korsning K6 Riktningsfördelning och svängningsandelar antas vara densamma som för startläge Beräkningarna för 2015 visar på att kapaciteten i korsningen redan är mindre god under maxtimmen för sommartrafiken med befintlig utformning. Därför har beräkningarna för prognosår 2035 istället gjorts för utformning med två körfält inne i och in mot cirkulationen. Detta för att se om åtgärden är hållbar även på sikt. Beräkningsresultatet med indata redovisas i: Bilaga 38. Beräkning för ÅDT, 2035 (två körfält) Bilaga 39. Beräkning för SDT, 2035 (två körfält) En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder redovisas i Tabell 19 (årsdygnstrafik) och Tabell 20 (sommardygnstrafik). Resultatet visar att framkomligheten i korsningspunkten kommer vara god vid två körfält för årsdygnstrafiken, men att problem kan uppstå under sommarens maxtimme, då belastningsgraden ligger nära 1 på handelsområdets tillfart (b=0,91). Som mest kommer det köa upp med ca 6 fordon, vilket anslutningsvägen bedöms kunna hantera. 24 (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

29 Tabell 19. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K6, för årsdygnstrafiken år Att två siffor anges beror på att det är två körfält i vardera tillfart. ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Gatunamn Belastningsgrad Kölängd Medel Anslutningsväg till handelsområdet 0,26/0,26 0,2/0,2 0,2/0,2 Brovägen S 0,32/0,42 0,0/0,0 0,0/0,0 Tabell 20. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K2, för sommardygnstrafiken år Att två siffor anges beror på att det är två körfält i vardera tillfart. ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Gatunamn Belastningsgrad Kölängd Medel Anslutningsväg till handelsområdet 0,91/0,91 3,0/3,0 5,8/5,8 Brovägen S 0,40/0,55 0,0/0,0 0,0/0, Korsning K7 Riktningsfördelning och svängningsandelar antas vara densamma som för startläge Beräkningarna för 2015 visar på att kapaciteten i korsningen redan är mindre god under maxtimmen för sommartrafiken med befintlig utformning. Därför har beräkningarna för prognosår 2035 istället gjorts för utformning med två körfält inne i och in mot cirkulationen. Detta för att se om åtgärden är hållbar även på sikt. Beräkningsresultatet med indata redovisas i: Bilaga 40. Beräkning för ÅDT, 2035 (två körfält) Bilaga 41. Beräkning för SDT, 2035 (två körfält) En sammanställning av resultatet med avseende på belastningsgrader och kölängder redovisas i Tabell 21 (årsdygnstrafik) och Tabell 22 (sommardygnstrafik). Resultatet visar på att kapaciteten i korsningen är god under året, men att problem kan uppstå under sommarens maxtimme. Belastningsgraden uppgår som mest till 1,03 i Brovägens södra tillfart, vilket innebär att fordon söderifrån kan få svårt att köra in i cirkulationen och att det därför finns risk för köbildning söderut. Under övriga året är framkomligheten i korsningspunkten god. TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 25 (28)

30 Tabell 21. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K7, för årsdygnstrafiken år Att två siffor anges beror på att det är två körfält i vardera tillfart. ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Gatunamn Belastningsgrad Kölängd Medel Brovägen i cirkulation (västra anslutningen) 0,32/0,39 0,2/0,2 0,0/0,0 Brovägen Södra 0,60/0,60 0,8/0,8 1,8/1,8 Tabell 22. Sammanställning av belastningsgrader och kölängder för K7, för sommardygnstrafiken år Att två siffor anges beror på att det är två körfält i vardera tillfart. ( motsvarar det antal fordon i kö som inte överskrids under 90 % av timmen.) Gatunamn Belastningsgrad Kölängd Medel Brovägen i cirkulation (västra anslutningen) 0,42/0,50 0,0/0,0 0,0/0,0 Brovägen Södra 1,03/1, (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

31 5 Sammanställning och rekommendation 5.1 Diskussion och slutsats Mörbylånga kommun har tidigare upphandlat en kapacitetsutredning år Den syftade till att utreda hur mycket trafiken från planlagt handelsområde Brofästet Öland skulle kunna öka innan framkomlighetsproblem uppstår i cirkulationsplatsen till vilken det nya handelsområdet ska anslutas. Utredningen visar på att cirkulationen skulle klara en trafikökning på minst 4000 ÅDT. Emellertid bygger utredningen på prognosår 2025, där prognostiserade trafikflöden är betydligt lägre än vad som uppmättes på vägnätet sommaren Med anledning av detta bedöms trafikutredningens slutsats inte längre vara aktuell. Denna utredning ska visa på hur ytterligare en handelsetablering etableringen kommer att påverka trafiksituationen i cirkulationsplatsen med förutsättningen att Brofästet Öland är utbyggt. Som utgångspunkt i kapacitetsberäkningarna har höga tal valts på trafikökningarna som förväntas genereras av handelsetableringarna. Detta för att erhålla en säkerhetsmarginal i resultatet. Resultatet av Capcal-beräkningarna visar att kapaciteten kommer att vara god i korsningarna K1 och K2 både för startläget 2015 och på sikt. Däremot visar beräkningarna att det redan för startläget 2015 kommer att uppstå framkomlighetsproblem i cirkulationen med befintlig utformning. En ombyggnad till två körfält in mot och inne i cirkulationen skulle öka framkomligheten i cirkulationen. Resultatet av Capcal-beräkningarna visar att åtgärden skulle ge god kapacitet i samtliga tillfarter för årsdyngstrafiken, både för startläget 2015 och på sikt. För sommardygnstrafikens maxtimme kan kapaciteten i vissa korsningspunkter på sikt ligga nära eller strax över 1, vilket innebär att det under kortare perioder kan komma att bli framkomlighetsproblem (under övriga året är kapaciteten god). Det gäller i korsningspunkterna K3, K6 och K7. Med tanke på den höga ansatsen avseende trafikmängderna och att överskridandet kan anses marginellt bedöms åtgärden med dubbla körfält ändå räcka även på sikt. Ytterligare exploatering i området bör dock avvaktas tills man närmare vet hur mycket trafik som faktiskt kommer att genereras av handelsetableringarna väster och öster om Brovägen. 5.2 Förslag till fortsatt arbete Resultatet av Capcal-beräkningarna visar att cirkulationsplatsen på kommer att behöva byggas om till två körfält in mot och inne i cirkulationen. Åtgärden rekommenderas dock 6 Traffic Consulting (2002) Cirkulationsplats på Brovägen i anslutning till Färjestadens trafikplats, Mörbylånga kommun. TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10 27 (28)

32 avvaktas tills framkomligheten i korsningen börjar bli dålig, för att inte riskera att cirkulationen blir överdimensionerad (dvs. ombyggd innan behov finns). 28 (28) TRAFIKUTREDNING FÖR HANDELSETABLERING PÅ ALGUTSRUM 20:10

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län TRAFIKUTREDNING Tillhörande DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG Eda kommun, Värmlands län Mars 2012 Medverkande Beställare: Charlottenberg Shopping Center AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7001358 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO SOCIETY JOACIM THELIN SARA JOHANSSON repo002.docx 2013-06-14 Sweco 1 Inledning Bakgrund

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7000177 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO TRANSPORTSYSTEM SARA JOHANSSON Sweco Ändringsförteckning Version Datum Förändring

Läs mer

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Ramböll Sverige AB Borås Stad Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Göteborg 2008 03 11, rev 2008 08 11 Borås Stad Datum 2008 03 11, rev 2008 08 11 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Peter Johansson Staffan

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm TÄBY KOMMUN Roslags Näsby trafikanalys UPPDRAGSNUMMER 2127106000 EN TRAFIKANALYSSTUDIE HAR UTFÖRTS FÖR OMRÅDET VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY, FÖR ATT STUDERA HUR DEN REVIDERADE MARKANVÄNDNINGEN GER SKILLNADER I

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Trafikutredning Duvehed II

Trafikutredning Duvehed II Kungsbacka kommun Göteborg 2015-06-08 Datum 2015-06-08 Uppdragsnummer 1320013979 Utgåva/Status ARBETSMATERIAL Åsa Kinell Martin Rudolphi Åsa Kinell Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN RAPPORT TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN 2013-05-24 Sammanfattning Inom Näsby Parks företagsområde planeras för 280 nya bostäder inom två kvarter, kallad Nytorp. Nya förutsättningar gör det nödvändigt

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 Medverkande Beställare: Conceptor Konsult: WSP Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf, 010-722

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Kungsbacka kommun Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Göteborg 2015-03-10 Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Datum 2015-03-10 Uppdragsnummer 1320012119 Utgåva/Status Rebecka Gunnarsson

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Trafikutredning Isabergstoppen

Trafikutredning Isabergstoppen 1980 1670 0 2830 2500 320 2830 2330 320 4140 TextFärger Olycka utan personskada Grön : eller okänd svårhetsgrad Gul : Lindrig olycka Röd : Svår olycka Svart: Dödsolycka Symboler Sjukhusrapport Polisrapport

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON. Grontmij AB Väg & Trafik. Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad 2013-10-06

Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON. Grontmij AB Väg & Trafik. Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad 2013-10-06 Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad Grontmij AB Väg & Trafik Rapport 2 (16) Vår referens Väg & Trafik Morteza Ghoreishi Vahid Nouri Arvid Gentele

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun 2016-04-20 Dnr: Ks 2012/605.722 Sida 1 (5) Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Översiktskarta Tillväxtavdelningen Vellinge.se

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg Halmstad kommun Helsingborg 2016-07-06 Datum 2016-07-06 Uppdragsnummer 61450827962-008 Utgåva/Status Slutversion Kristoffer Persson John McDaniel Lars Nilsson John McDaniel Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

Synpunkter och förslag på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1

Synpunkter och förslag på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1 Synpunkter på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1 består av 153 fastigheter och omfattar Simborgarvägen samt Häggkullevägen. Styrelsen fick vid föreningens årsstämma 2013-09-19 i uppdrag att vara

Läs mer

3 Val av trafikplatstyper

3 Val av trafikplatstyper 3 Val av trafikplatstyper 3.1 Allmänt Trafikplatstyp bestäms av: referenshastighet i olika förbindelser trafikens storlek och sammansättning, dvs. ÅDT-DIM och DIM-dh terrängförhållandena med byggnadstekniska

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Osby kommun 25 augusti 2016

Osby kommun 25 augusti 2016 Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 Osby kommun 25 augusti 2016 Dokumenthistorik Projektnummer: 2012338 Version Dokumenttyp Författare Granskad Date Rev 0.8 Granskningshandling SN JO 20160512 Rev

Läs mer

RAPPORT Trafikprognoser

RAPPORT Trafikprognoser RAPPORT Trafikprognoser Kund Sollentuna Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter Vägalternativ 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet Antal sidor: : 54 50 Göteborg, augusti

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING ÅVC BOO UPPDRAGSNUMMER 2511255000 2014-09-19. Sweco Environment AB. Upprättad av Rikard Sjöholm Granskad av SECRID.

RAPPORT BULLERUTREDNING ÅVC BOO UPPDRAGSNUMMER 2511255000 2014-09-19. Sweco Environment AB. Upprättad av Rikard Sjöholm Granskad av SECRID. UPPDRAGSNUMMER 2511255000 BULLERUTREDNING ÅVC BOO Sweco Environment AB Upprättad av Rikard Sjöholm Granskad av SECRID repo001.docx 2012-03-2914 Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Beräkningsmetod

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Bildhuggaren. Trafikutredning

Bildhuggaren. Trafikutredning Bildhuggaren Trafikutredning Kommunstyrelsens förvaltning 26 februari 2016 Handläggare Ioulia Christidi Gatu- och trafiksektionen Kommunstyrelsens förvaltning Innehåll 1 Syfte... 5 2 Beskrivning av nuläge...

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Diseröd. Kungälvs kommun. Trafik- och bullerutredning PM 2014-06-25

Diseröd. Kungälvs kommun. Trafik- och bullerutredning PM 2014-06-25 Diseröd Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning PM 2014-06-25 2 Box 1551 SE-401 51 Göteborg ÅF Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 30 09. 09 Säte i Stockholm.

Läs mer