PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun"

Transkript

1 PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum: Uppdragsnummer Reinertsen: Uppdragsnamn: Trafikutredning Floda, Lerums Kommun Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Kilsgatan 4 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B SE Göteborg SE Stockholm SE Malmö SE Stenungsund Telefon Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax Fax REINERTSEN Sverige AB Org nr Säte: Göteborg Innehar F-skattebevis. Momsreg.nr. SE

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 4 Förutsättningar... 4 Befintlig situation... 5 Befintliga rörelsemönster gående, cyklister och bilister... 7 Förutsättningar... 9 Antaganden... 9 Resultat... 9 Beräkningar Beräkningar för tabell 2: Beräkningar för tabell 3: Alternativ Fördelar Nackdelar Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder Alternativ Fördelar Nackdelar Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder Alternativ Fördelar Nackdelar Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder Diskussion Slutsats \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 2 av 17

3 Bakgrund Befintliga förskolan Blåsippans Förskola på Linvägen ska byggas ut och utökas med nya lokaler öster om befintlig förskolebyggnad. Den tillkommande byggnaden utgörs av en tvåvåningsbyggnad förbunden via bro till den befintliga förskolebyggnaden. Mellan Linvägen och Bäckstigen ska ett LSS-boende byggas. Detaljplaneområdet är beläget i nordvästra delen av Floda öster om Uddaredsvägen och norr om naturområdet Oskarshöjd. Området avgränsas av Linvägen i norr och Bäckstigen i öster (se bild 1 visandes det geografiska läget). För att möjliggöra trafik till och från de nya fastigheterna måste Linvägen utformas så att fordonstrafik kan trafikera vägen och att detta kan ske i samspel med gång- och cykeltrafik. Under försommaren 2014 har ett PM tagits fram av Tyréns (Analys av trafiklösningar för detaljplan för fastigheten Uddared 1:101 m.fl, sluthandling ). I detta PM redogörs för ett antal tänkbara lösningar för trafiksituationen i anslutning till de nya fastigheterna. Lerums Kommun har utifrån Tyréns PM valt ut tre av de föreslagna alternativa lösningarna gällande utformningen. I detta PM studeras dessa alternativ vidare. Bild 1 Geografiska läget för det studerade området \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 3 av 17

4 Bild 2 Området för de nya fastigheterna. Syfte Syftet med detta PM är att vidare analysera de tre olika alternativen för trafiklösning som i tidigare skede tagits fram. De olika alternativen bedöms utifrån trafiksäkerhet, tillgänglighet samt ur ett allmänt övergripande perspektiv där hänsyn tas till befintliga trafikflöden, rörelsemönster och nyttjandegraden av de olika trafikantslagen för att slutligen kunna välja ett av alternativen. Förutsättningar LSS-boendet kommer att ha 6 lägenheter med 1 boende per lägenhet. Personalen kommer att bestå av 4 personer åt gången, med något färre under natten. Förskolan kommer efter utbyggnaden att ha kapacitet för cirka 110 barn. Personalantalet på förskolan kommer att vara strax 20 personer. Befintliga förskolan har 73 barn och 15 anställda. Till förskolans kök kommer varuleveranser 2-3 gånger i veckan. Till LSS-boendet kommer inga regelbundna transporter (förutom i in- och utflyttnings skeden). Övriga transporter och fordonsrörelser utgörs av sopbilar till de båda fastigheterna samt lämning och hämtning av barn och personal som tar sig till och från arbetsplatserna. Sophämtning sker 1 gång per vecka och sker samordnat till de båda fastigheterna. Hämtning och lämning av barn till och från förskolan med bil ska ske via parkeringen mot Uddaredsvägen. Dessa transporter får ej ske via Linvägen. Linvägen måste således vara skyltad så att denna trafik till och från förskolan ej tillåts på Linvägen. I de alternativ som föreslår vändning av fordon med så kallad backvändning antas detta vara godtagbart för de som sköter sopbilstransporterna då det inte finns andra möjligheter att utföra vändning av fordonen. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 4 av 17

5 Befintlig situation Linvägen och Bäckstigen är gång- och cykelvägar (så kallade GC-vägar). Linvägen trafikeras av bilar som ska till och från fastigheterna 1:58 och 1:123 samt varutransporter som ska till den befintliga förskolan, i övrigt belastas vägen inte av någon fordonstrafik. Dessa transporter angör förskolan på Linvägen via Blåklintsvägen/Vitsippevägen och backvändning sker på Linvägen. Övriga fordon till förskolan hänvisas till parkeringen som finns i anslutning till Uddaredsvägen. Bild 3 Linvägen Korsningen mellan Linvägen och Bäckstigen går över en kulverterad bäck. Befintliga förskolan har fyra avdelningar med plats för cirka 70 barn och personalantalet är 15 personer. Bild 4 kulverteringen i korsningen Linvägen och Bäckstigen Där det nya LSS-boendet föreslås byggas är det i dag en gräsbelagd bollplan. Övrig mark består av öppen terräng med en del större träd samt en större parkliknande lekyta tillhörande förskolan. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 5 av 17

6 Linvägen lutar brant upp mot Uddaredsvägen och Havrevägen lutar relativt brant upp från korsningen med Linvägen/Bäckstigen. Sikten i korsningen Linvägen/Vitsippevägen är begränsad både för de som kommer på Linvägen och de som kommer på Vitsippevägen. Fastighetsgränserna ligger så att det är svårt att ta till extra siktförhöjande utrymme för vägen. Befintliga bredder på Linvägen och Bäckstigen är cirka 2,5-3 meter. Vitsippevägen är relativt smal i korsningen med Linvägen men längre upp mot korsningen av Blåklintsvägen breddas den upp och möjlighet finns för fordon att mötas här. Bild 5 Vitsippevägen upp mot korsningen Blåklintsvägen. Bilden visar möjligheter för möten av fordon A B C Bild 6 - Bilder visande korsningen Linvägen och Vitsippevägen sett från a) Linvägen öster om korsning b) Linvägen väster om korsning c) Vitsippevägen \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 6 av 17

7 A B C D Bild 7 Bilder visande korsningen mellan Linvägen och Bäckstigen sett från a) Havrevägen b) Linvägen c) Bäckstigen söder om korsningen d) Bäckstigen norr om korsningen Befintliga rörelsemönster gående, cyklister och bilister De målpunkter som finns i området är Floda Pendeltågstation, Floda centrum, befintlig skola och förskola i norr (Hästhagens Förskola med två avdelningar och Hästhagenskolan med fritids och årskurs 1-5), Blåsippans förskola på Linvägen samt de olika bostadshusen i området som människor rör sig till och från. Linvägen, som idag är en gång- och cykelväg, trafikeras av enstaka fordon som ska till och från fastigheterna 1:58 och 1:123 samt varutransporter till och från Blåsippans Förskola. I och med att Linvägen enbart är avsedd för genomgående gång- och cykeltrafik finns det ingen genomgående väg för bilar i västöstlig riktning genom området. Bild 7 visar befintliga cykelbanor i området. Rörelsemönstret i området har studerats en vardagsmorgon i september ( ) mellan cirka klockan 07:00 och klockan 09:00. Den studerade perioden antas vara morgonens maxtimmar och antas vara likvärdiga vid maxtimmarna under eftermiddag när trafikantflödet är reversibelt. Resultat är sammanställt i tabell 1. Några noteringar som gjorts under tiden som rörelsemönstret studerats: Det största flödet sker på Bäckstigen där rörelser sker dels ner mot pendeltågsstationen dels norrut upp mot skolan och förskolan. Det är fler gående än cyklister som rör sig i området. Något som kan bero på årstiden och väderleken vid det aktuella observationstillfället. Cirka 25 % av observerat antal rörelser på Linvägen utgörs av cyklister och 75 % utgörs av gående. En stor andel av de som rör sig i området är barn uppskattningsvis i åldrarna 6-12 år. Andelen barn av de som rör sig på Linvägen och Bäckstigen uppskattas utifrån studien till 70 %. Lämning av barn till förskolan på Linvägen verkar till största del ske via ingången mot Uddaredsvägen. Ett fåtal, cirka 5 stycken, lämningar noterades via Linvägen och lämning skedde då via transport med cykel. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 7 av 17

8 Det verkar vara flest gående- och cyklister i rörelse mellan cirka klockan 7.15 och 7.45, därefter avtar flödena och efter klockan 8.15 är det endast ett fåtal som rör sig i området. Flödena av gående och cyklister under återstående delen av dagen fram till eftermiddagens maxtimma bedöms vara väldigt låga Ett fåtal bilar rör sig på Linvägen och Havrevägen. Under observationstillfället sågs totalt 4 stycken bilar varav en avsåg transport till förskolan på Linvägen. Tabell 1 Trafikmängder för gående, cyklister och fordonstrafik under observerad vardagmorgon mellan cirka klockan 7-9 Bild 8 cykelvägar i och i anslutning till det studerade området \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 8 av 17

9 Framtida trafikflöden Förutsättningar Transporterna till de båda tillkommande fastigheterna kommer bestå av sophämtning 1 gång/ vecka som sker samordnat till de båda fastigheterna samt leveranser till förskolan 2-3 gånger/ vecka. I övrigt finns inga uppgifter om transporter. LSS-boendet kommer ha en bruttoarea på cirka 600 kvadratmeter. Om fastigheten skulle vara en vanlig bostadsfastighet av samma storlek skulle fastigheten generera cirka 16 fordonsresor/ dygn. LSS-boendet kommer ha 6 boenden och en personal på maximalt 4 personer åt gången. Förskolan kommer ha en bruttoarea på cirka 1300 kvadratmeter. Det kommer finnas plats för 110 barn och personalantalet kommer vara 20 stycken. Förskolan har idag 73 barn och 15 anställda. Förskolan har en befintlig parkering som rymmer cirka 8-10 bilar. Ser man på ytan och kapaciteten för den utbyggda förskolan bör en parkeringsplats finnas som rymmer ca 20 bilar. Antaganden Resultat Antagande har gjorts att 50 % av de boende på LSS-boendet samt personalen både på LSS-boendet och förskolan tar sig till- och från arbetet gåendes eller med cykel från närliggande pendeltågs- och busstation. Fördelningen mellan cykel och gående av dessa antas 75 % vara gående och 25 % cyklister. Återstående 50 % tar sig till- och från fastigheterna med bil. All biltrafik som personalen till förskolan genererar sker till parkeringen vid Uddaredsvägen och all biltrafik som personal till LSS-boendet genererar sker via Linvägen. Förskolan och LSS-boendet antas få 1 övrig transport vardera per vardagsdygn. Av de 110 barn som ska lämnas och hämtas vid förskolan antas 70 % av dessa hämtningar och lämningar ske med bil. Antagande bygger på bebyggelsestruktur och erfarenheter från liknande förskolor. De fordonstransporter som genereras vid lämning- och hämtning till förskolan sker 100 % via parkeringen mot Uddaredsvägen. Linvägen ska, enligt projektets förutsättningar, inte belastas av fordonstrafiken som genereras av hämtning och lämning av barn. För att detta ska efterlevas krävs väl genomtänkt och välanpassad skyltning av Linvägen. De nya fastigheterna genererar en ökning av befintlig cykel- och gångtrafik på Linvägen med uppskattningsvis 9 cykelrörelser och 28 gångrörelser per vardagsdygn (Tabell 3). Det totala antalet framtida fordon på Linvägen uppskattas till cirka 16 stycken per vardagsdygn (Tabell 2). Tabell 2 Uppskattade totala trafikmängder för fordonstrafik som genereras till- och från LSS-boendet och den tillbyggda förskolan angivet i antal resor per vardagsdygn. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 9 av 17

10 Tabell 3 Uppskattat antal tillkommande gående- och cyklister på Linvägen i och med utökad förskoleverksamhet och nytt LSS-boende angivet i antal resor per vardagsdygn. I tabell ovan räknas vuxen plus dagisbarn som en personrörelse. Beräkningar Beräkningar för tabell 2: Transporter: Förskola: (0,5 sopbil/ 5 vardagsdygn)x2 + (1 övrig transport/vardagsdygn)x2 + (3 leveranser/ 5 vardagsdygn)x2. Ger 3,4 transporter per vardagsdygn. LSS-boende: (0,5 sopbil/ 5 vardagsdygn)x2 + (1 övrig transport/vardagsdygn)x2. Ger 2,2 transporter per vardagsdygn. Övrig personal, övrig biltrafik: Förskola: 110 barn, 70 % åker bil: (110x0,7x)x2 ger 154 resor Personal trafikerar Uddaredsvägen: 20 anställda, 50 % åker bil: (20x0,5)x2 ger 20 resor LSS-boende: 4 personal, 50 % åker bil: (4x0,5)x2 ger 4 resor 6 boende, 50 % av dessa gör en resa med bil per dag: (6x0,5)x2 ger cirka 6 resor Totalt antal fordon på Linvägen: Transporter 5,6 st. (3,4+2,2) + Biltrafik personal 4 st. + Övrig biltrafik 6 st. ger cirka 16 fordonsrörelser Beräkningar för tabell 3: Förskola 37 nya förskolebarn, varav 30 % går/cyklar: 37x0,3x2 ger 22 nya rörelser varav 75 % går och 25 % cyklar vilket ger 16,5 gående, 5,5 cyklister 5 nya anställda på förskolan, vara 50 % går/cyklar: 5x0,5x2 ger 5 nya rörelser varav 75 % går och 25 % cyklar vilket ger cirka 4 gående, 1 cyklist Totalt: 20,5 gående och 6,5 cyklister LSS-Boende 6 nya boende: 50 % går eller cyklar:6x0,5x2 ger 6 nya rörelser. Av dessa går 75 % och 25 % cyklar vilket ger 4,5 gående och 1,5 cyklister. 4 nya anställda:50 % går eller cyklar: 4x0,5x2 ger 4 nya rörelser. Av dessa går 75 % och 25 % cyklar vilket ger 3 gående och 1 cyklist Totalt: 7,5 gående och 2,5 cyklister \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 10 av 17

11 Föreslagna lösningar Nedan redovisas de olika tidigare framtagna förslagen på trafiklösningar, deras för- och nackdelar samt förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Alternativ 1 Alternativ 1 föreslår en trafiklösning med genomgående enkelriktad trafik på Linvägen. Infart sker via Blåklintsvägen/Vitsippevägen och utfart via Havrevägen. Angöringsytor för förskolan och LSS-boendet som möjliggör förbipasserande trafik finns längs med Linvägen. Bild 9 Alternativ 1. Bildkälla: Adwice Fördelar Nackdelar Transporter och övriga fordon behöver inte göra backvändningar för att ta sig ut från området. Säker angöring till förskola och LSS-boende som inte hindrar övrig trafik på Linvägen. Befintlig natur behöver inte tas i anspråk för vändytor, ingreppet i befintlig natur blir mindre än om ytor för vändning behövs. Bra flyt i fordonstrafiken, det kommer att upplevas som smidigt för både transporter och personbilar att ta sig till och från de nya verksamheterna. Risk finns för att Linvägen blir en genomfartsväg för att ta sig igenom området i västöstlig riktning vilket leder till ökat trafikflöde på vägen. Biltrafik och tunga transporter kommer att trafikera korsningen Linvägen/Bäckstigen där det idag är en kulvertering. Bärigheten för kulverteringen måste utredas och eventuella förstärkningsåtgärder vidtas, vilket leder till ökade kostnader i byggskedet. Trafiksäkerheten mellan motorfordon och GC-trafikanter i korsningen mellan Linvägen/Vitsippevägen och Linvägen/Bäckstigen måste säkerställas på ett tillfredsställande sätt. Sikten i korsningarna måste vara god så att möjlighet att i god tid upptäcka andra trafikanter finns. Tydlig separering mellan gång- och cykeltrafikanter och övrig fordonstrafik längs Linvägen måste göras så att en situation inte uppstår där fordonstrafiken tar över hela vägbredden och gör att trafikmiljön uppfattas som osäker för gående och cyklister. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 11 av 17

12 Havrevägen är delvis smal och det kan uppstå problem med mötande trafik. Havrevägens trafik är i dagsläget dubbelriktad, men vändning sker innan korsningen med Bäckstigen. Huruvida den ska fortsätta vara dubbelriktad bör utredas. Havrevägen lutar relativt brant uppåt från korsningen med Bäckstigen. Detta kan eventuellt leda till problem vid halt väglag vid stopp/start av fordonstrafik. Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder I korsningen mellan Linvägen och Bäckstigen bör åtgärder göras för att säkerställa trafiksäkerheten. En rad tänkbara lösningar finns och ett förslag är att välja en kombination av ett par av dessa: Siktförbättrande åtgärder i form av röjning i korsningen samt siktspeglar för både trafikanter på Linvägen och Bäckstigen. Skyltning som varnar för korsande cykel- och gångöverfart. Målning på GC-vägen med så kallade rumble stripes som påkallar cyklisters uppmärksamhet att något händer och att hastigheten därmed bör sänkas. Förhindra snabba cykelrörelser i anslutning till korsningen genom att sätta upp hinder i form av cykelfålla eller liknande. Korsningen mellan Linvägen och Vitsippevägen bör förses med liknande trafiksäkerhetshöjande åtgärder som korsningen med Bäckstigen. Det är viktigt att det blir tydligt för GC-trafikanterna vart GC-vägen fortsätter på andra sidan korsningen. För att separera GC-vägen från den enkelriktade körbanan föreslås räfflad målning i kombination med trafikrör. Avgränsningen bör göras tydlig och inte vara utrymmeskrävande i bredd i och med att GC-vägen endast är 2 meter bred, vilket är smalt för att vara en GC-väg. Infarten till fastighet 1:123 bör fortsättningsvis ske via Vitsippevägen och inte via Linvägen om så är möjligt, detta för att minska fordonstrafiken på den västra delen av Linvägen. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 12 av 17

13 Alternativ 2 Alternativ 2 föreslår en trafiklösning med in- och utfart via Blåklintsvägen/Vitsippevägen. Vändning för samtliga fordon sker via backvändning på därför avsedd yta i anslutning till LSS-boendet. Angöringsyta för förskolan och LSS-boendet finns längs med Linvägen. Bild 10 Alternativ 2. Bildkälla: Adwice Fördelar Nackdelar Gång- och cykeltrafiken på Bäckstigen påverkas ej. Korsningen Linvägen/Bäckstigen behöver inte stabilitetsutredas vid befintlig kulvert. Det föreligger inte någon risk för genomfartstrafik genom området via Linvägen. Vändning sker vid LSS-boendet vilket anses vara säkrare för oskyddade trafikanter än vid vändning i anslutning till förskolan där barn finns i rörelse i området. Ytan för vändning vid LSS-boendet kan uppfattas som trång vid de tillfällen då vändningsrörelser sker i samband med att transporter angör LSS-boendet. All trafik ska in och ut via samma gata, vilket ökar trafikflödet och buller i jämförelse med förslag på lösning med genomgående trafik. Det kan bli trångt med mötande trafik i korsningen mellan Linvägen och Vitsippevägen. Trafiksäkerheten för GC-trafikanter i korsningen mellan Linvägen och Vitsippevägen måste säkerställas på ett tillfredsställande sätt. Sikten i korsningen måste vara god så att möjlighet att i god tid upptäcka andra trafikanter finns. Tydlig separering mellan gång- och cykeltrafikanter och övrig fordonstrafik längs Linvägen måste göras så att en situation inte uppstår där fordonstrafiken tar över hela vägbredden och gör att trafikmiljön uppfattas som osäker för gående och cyklister. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 13 av 17

14 Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder I korsningen mellan Linvägen och Vitsippevägen bör åtgärder göras för att säkerställa trafiksäkerheten. Det är också viktigt att det blir tydligt för GC-trafikanterna vart GC-vägen fortsätter på andra sidan korsningen. En rad tänkbara lösningar finns och ett förslag är att välja en kombination av ett par av dessa: Siktförbättrande åtgärder i form av röjning i korsningen samt siktspeglar för både trafikanter på Linvägen och Bäckstigen Skyltning som varnar för korsande cykel- och gångöverfart Målning på GC-vägen med så kallade rumble stripes som påkallar cyklisters uppmärksamhet att något händer och att hastigheten sänks Förhindra snabba cykelrörelser genom att sätta upp hinder i form av cykelfålla eller liknande För att separera GC-vägen från körbanan föreslås räfflad målning i kombination med trafikrör. Avgränsningen bör göras tydlig och inte vara utrymmeskrävande i bredd i och med att GC-vägen endast är 2 meter bred, vilket är smalt för att vara en GC-väg. För att öka framkomligheten för mötande trafik på Vitsippevägen ner mot Linvägen bör siktförbättrande åtgärder göras i korsningen och korsningen breddas upp så mycket som möjligt för att undvika konflikter vid eventuella möten mellan olika fordon. Infarten till fastighet 1:123 bör fortsättningsvis ske via Vitsippevägen och inte via Linvägen om så är möjligt, detta för att minska fordonstrafiken på den västra delen av Linvägen. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 14 av 17

15 Alternativ 3 Alternativ 3 föreslår en trafiklösning med in- och utfart via Havrevägen. Vändning för samtliga fordon sker via backvändning på därför avsedd yta i anslutning till förskolan. Angöringsyta för förskolan och LSSboendet finns längs med Linvägen och angöringen kan ske utan hinder för övriga trafikanter. Bild 11 Alternativ 3. Bildkälla: Adwice Fördelar Nackdelar Bra genomgående utformning av GC-vägen längs Linvägen. Konflikt mellan fordonstrafik och GCtrafikanter i korsningen med Vitsippevägen undviks. Det föreligger inte någon risk för genomfartstrafik genom området via Linvägen. Bättre utformning av vändmöjligheten än i alternativ 2 där fordon inte kan vända när annat fordon står i vändytan/angöringsytan. Samtliga fordon ska backvända på samma ställe. Kan bli trångt och rörigt vid rusningstrafik. All trafik ska in och ut via samma gata, vilket ökar trafikflödet och buller i jämförelse med förslag på lösning med genomgående trafik. Backvändning vid förskolan bör undvikas i och med risker med barn som vistas i området. För att parkera med fören åt öst på förskolans angöringsyta krävs vändning med två backrörelser. För att parkera på angöringsplatsen vid LSS-boendet måste fordonen först köra bort till förskolan och vända. Biltrafik och tunga transporter kommer att trafikera korsningen Linvägen/Bäckstigen där det idag är en kulvertering. Bärigheten för kulverteringen måste utredas och eventuella förstärkningsåtgärder vidtas, vilket leder till ökade kostnader i byggskedet. Trafiksäkerheten i korsningen med Bäckstigen och dess GC-trafikanter måste säkerställas på ett tillfredsställande sätt. Sikten i korsningen med Bäckstigen måste vara god för dels de som kommer på Linvägen och dels de som kommer på Bäckstigen så att möjlighet att i god tid upptäcka andra trafikanter finns. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 15 av 17

16 Tydlig separering mellan gång- och cykeltrafikanter och övrig fordonstrafik längs Linvägen måste göras så att en situation inte uppstår där fordonstrafiken tar över hela vägbredden och gör det osäkert för gående och cyklister. Havrevägen är delvis smal och det kan uppstå problem med mötande trafik. Havrevägens trafik är i dagsläget dubbelriktad, men vändning sker innan korsningen med Bäckstigen. Huruvida den ska fortsätta vara dubbelriktad bör utredas. Havrevägen lutar relativt brant uppåt från korsningen med Bäckstigen. Detta kan eventuellt leda till problem vid halt väglag vid stopp/start av fordonstrafik. Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder I korsningen mellan Linvägen och Bäckstigen bör åtgärder göras för att säkerställa. En rad tänkbara lösningar finns och ett förslag är att välja en kombination av ett par av dessa: Siktförbättrande åtgärder i form av röjning i korsningen samt siktspeglar för både trafikanter på Linvägen och Bäckstigen. Skyltning som varnar för korsande cykel- och gångöverfart. Målning på GC-vägen med så kallade rumble stripes som påkallar cyklisters uppmärksamhet att något händer och att hastigheten sänks. Förhindra snabba cykelrörelser genom att sätta upp hinder i form av cykelfålla eller liknande. För att separera GC-vägen från körbanan föreslås räfflad målning i kombination med trafikrör. Avgränsningen bör göras tydlig och inte vara utrymmeskrävande i bredd i och med att GC-vägen endast är 2 meter bred, vilket är smalt för att vara en GC-väg. Infarten till fastighet 1:123 bör fortsättningsvis ske via Vitsippevägen och inte via Linvägen om så är möjligt, detta för att minska fordonstrafiken på den västra delen av Linvägen. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 16 av 17

17 Diskussion De analyserade alternativen på trafiklösningen i området har alla sina för- och nackdelar. Alla förslagen påverkar det nuvarande gång- och cykelstråket med tillkommande konfliktpunkter i korsningspunkterna mellan GC-trafik och fordonstrafik. Det är av stor vikt att välja det förslag som är bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt och att den valda lösningen fungerar väl med den trafik som genereras av de nya verksamheterna. Då en stor andel av de som rör sig i området är barn är det extra viktigt att GC-trafikanterna kan färdas genom området på ett fortsatt tryggt och säkert sätt. I de studerade alternativen ges förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder som de olika alternativa trafiklösningarna kan kompletteras med. Utformning enligt alternativ 1 är fördelaktig då det inte sker några backvändningar, det finns bra plats för angöring och det blir ett bra flöde för biltrafiken. Alternativ 1 är mindre lämpligt med avseende på att det skapas konfliktpunkter mellan GC-trafikanter och fordonstrafik i två korsningspunkter, det finns risk för att trafikflödet på Linvägen ökar i och med tillkomsten av genomfartsmöjlighet i området samt att korsningen med Bäckstigen troligtvis måste förstärkas för att kulverteringen under denna ska tåla passager av tunga transporter och övrig fordonstrafik. I alternativ 2 föreligger ingen risk för genomfartstrafik i området, konflikt mellan GC-trafikanter och fordonstrafik begränsas till korsningen mellan Linvägen och Vitsippevägen. Backvändning förekommer men sker på yta i närheten av LSS-boendet. Negativa aspekter med detta alternativ är att det trots allt krävs att fordon backvänder och att utrymmet för detta i enstaka fall kan uppfattas som trångt då flera fordon nyttjar parkering, vändyta och angöring samtidigt. Dessa situationer antas dock uppstå sällan och vara under en kort tid varpå det inte anses kunna vara något större problem. Det finns risk för att det blir utrymmesproblem för mötande fordon i korsningen mellan Linvägen och Vitsippevägen. Trafiklösning enligt alternativ 3 innebär att det bara blir konflikt mellan GC-trafikanter och fordonstrafik i en korsningspunkt. Denna lösning har en rad negativa konsekvenser och några av dem är att backvändning sker vid förskolan vilket ur trafiksäkerhetssynpunkt inte är önskvärt, för att komma till de båda angöringsplatserna krävs att fordonen först backvänder och i vissa fall krävs det två backvändningar för att fordon ska placeras på rätt sätt på angöringsytan. Alternativet innebär också att korsningen mellan Linvägen och Bäckstigen måste stabilitetsutredas för att säkerställa att vägöverbyggnaden klarar av tunga fordonstransporter. Utfarten mot Havrevägen är att anse som mindre lämplig då Havrevägen i detta parti är smal och lutar relativt brant ner mot korsningen. Slutsats Utifrån ovan förd diskussionen av de olika förslagen i detta PM och jämförelse dem emellan föreslås att utformning för trafiklösning görs i enlighet med Alternativ 2 som utgångspunkt, men med en rekommendation om att korsningen Linvägen/Vitsippevägen förses med bland annat siktförbättrande åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Andra förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder framgår av genomgången av utformningen i tidigare stycke i detta PM. \\reinertsen.com\prosjekt\re_gbg\14\se_136_trafik_och_design\136_00460_tr_floda_trafikutredning\handlingar\pm\pm utformning.docx Sida 17 av 17

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Uppdragsledare: Fredrik Johnson Sida: 1 av 7 Upprättad av: Sophie Cronquist Datum: 2015-03-17

Uppdragsledare: Fredrik Johnson Sida: 1 av 7 Upprättad av: Sophie Cronquist Datum: 2015-03-17 PM TRAFIK Utredning direktlänk mellan Rurik Holms väg och Wilhelm Thams väg Uppdragsledare: Fredrik Johnson Sida: 1 av 7 Upprättad av: Sophie Cronquist Datum: 2015-03-17 Uppdragsnr. 13600480 Granskat av:

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Trafikutredning Duvehed II

Trafikutredning Duvehed II Kungsbacka kommun Göteborg 2015-06-08 Datum 2015-06-08 Uppdragsnummer 1320013979 Utgåva/Status ARBETSMATERIAL Åsa Kinell Martin Rudolphi Åsa Kinell Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered

Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered Beställare: Uppdragsledare: Kvalitetsgranskare: Trafik: Denis Nähring, Partille Kommun Susanna Ohlin, Sweco Civil Charlotte Berglund, Sweco TransportSystem

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN RAPPORT TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN 2013-05-24 Sammanfattning Inom Näsby Parks företagsområde planeras för 280 nya bostäder inom två kvarter, kallad Nytorp. Nya förutsättningar gör det nödvändigt

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Alla exempel och förslag i lathunden är tagna från GCM-handbok: utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Boken

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

LOKALISERINGSUTREDNING för en ny förskola i Stehag, Eslövs kommun

LOKALISERINGSUTREDNING för en ny förskola i Stehag, Eslövs kommun LOKALISERINGSUTREDNING för en ny förskola i Stehag, Eslövs kommun 150526 Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret Postadress: 241 80 Eslöv Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun 2015 01 27 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa

Läs mer

Bildhuggaren. Trafikutredning

Bildhuggaren. Trafikutredning Bildhuggaren Trafikutredning Kommunstyrelsens förvaltning 26 februari 2016 Handläggare Ioulia Christidi Gatu- och trafiksektionen Kommunstyrelsens förvaltning Innehåll 1 Syfte... 5 2 Beskrivning av nuläge...

Läs mer

Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd

Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd Datum / Version: 2011-08-25 / 2 Dok.nr: Sidan 1 av 11 Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Johan Nilsson 2011-08-25 / 2 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp RAPPORT 2012 VERSION 1.0 Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp Hassan Baghdarusefi 2012 II Innehållsförteckning Sammanfattning... V 1. Inledning... 1

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

1. Trafikförhållanden

1. Trafikförhållanden PM Uppdrag Nedervetil, detaljplan, trafikutredning i korsningen rv13/lv748/lv17946 Kund Dan Stenlund PM nr 1 Datum 30052016 Från Kopia till Mikko Uljas Christoffer Rönnlund 1. Trafikförhållanden Byområdet

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010 september 2010 TITEL: Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp tätort Dnr:. BESTÄLLARE: Tekniska nämnden - Falköpings Kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Johan Larsson HANDLÄGGARE: Christina

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 1 PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 INLEDNING Jomala kommuns gång- och cykelvägplan är ett planeringsinstrument för utbyggnaden av kommunens gång- och cykelvägar. Dokumentet har benämnts

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Samrådshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: XX mars

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Dnr Sida 1 (13) 2013-12-17 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-07 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM

KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM 2011-06-20 RAMBÖLL TRAFIK- OCH SAMHÄLLSPLANERING Helsingborg Uppdrag: Komplettering av trafikplanen Beställare: Kommunledningskontoret, Ängelholms kommun Konsult:

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Synpunkter och förslag på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1

Synpunkter och förslag på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1 Synpunkter på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1 består av 153 fastigheter och omfattar Simborgarvägen samt Häggkullevägen. Styrelsen fick vid föreningens årsstämma 2013-09-19 i uppdrag att vara

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå 2014-10-24 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Samhällsbyggnad är en konsultverksamhet

Läs mer

Trafikutredning Isabergstoppen

Trafikutredning Isabergstoppen 1980 1670 0 2830 2500 320 2830 2330 320 4140 TextFärger Olycka utan personskada Grön : eller okänd svårhetsgrad Gul : Lindrig olycka Röd : Svår olycka Svart: Dödsolycka Symboler Sjukhusrapport Polisrapport

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer