TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår"

Transkript

1 TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005

2

3 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr. i gatunätet, 4 karta Huvudgatunätet enligt ÖP 2005, karta 5 Tågtrafik 6 Konfliktpunkter väg - järnväg, karta 8 Cykelnät 9 Cykelnät, karta 10 Fordonstrafik 11 Nuvarande trafikflöden, karta 12 Korsningar och trafikplatser 13 Tpl Spillepengen, utformningsalt, karta 14 Framtida gatunät 15 Skede 1, karta 16 Skede 2, karta 17 Bakgrund I Norra Hamnen planeras ett logistikcentrum för transportintensiva verksamheter. En del av Funktionerna hamnar på den mark som kommer att fyllas ut med överskottsmassor från citytunnelbygget. I den södra delen av området planeras en containerhamn. Malmös containerhamn är idag belägen i Mellersta Hamnen men måste omlokaliseras på grund av den expanderande bilimporten. Väster om läget för en framtida containerhamn planeras ett färjeläge som ersättning för det som finns i Nyhamnen. Idag har Nordö-Link fyra avgångar per dygn till Travemünde. En utökning av antalet avgångar och destinationer kan komma att bli aktuellt. Plats finns för detta inom den planerade terminalen. I de norra och mellersta delarna av området kommer det att finnas mark avsatt för olika transportintensiva verksamheter och etableringar. Tanken är att skapa ett trimodalt logistikcenter mellan väg- järnvägs- och fartygstrafik i Öresundsregionen. Fågelreservat Bulkhamn Oljehamnen Oljevägen Logistikcentrum Sydkraft Färjeläge Kombiterminal Containerhamn Stena Metall Lappögatan Hemsögatan m Arbetsgrupp: Anders Nilsson, Gatukontoret Peter Björck, SBK Ann-Margret Rundqvist-Kartor - SBK Marie Å-Olsson - Layout, Foto, kartor - SBK 2 Syfte Syftet med rapporten är att i samband med planprogrammet för Norra Hamnen belysa trafikfrågor som berör den planerade utbyggnaden. Redogörelsen fokuserar på förändringar kring gatunätet och de konflikter som kan uppstå mellan biltrafik och järnväg.

4 Gatunät I hamnområdet planeras och diskuteras förändringar av gatunätet. Dessa har olika tidshorisont vilket avhandlas i kapitlet Framtida gatunät i slutet av rapporten. I övrigt se följande karta. 1. Ny anslutning till Oljehamnen För att öka säkerheten i samband med transporter av farligt gods från Oljehamnen ut i regionen vill CMP flytta infarten från Flintrännegatan till en förlängning av Spillepengsgatans norra del. Åtgärden medför att trafiken från Oljehamnen blandas med den övriga trafiken i hamnen i så liten omfattning som möjligt. Spillepengsgatan med parallell gc-bana måste då förlängas cirka 500 meter norrut till Oljevägen. 2. Blidögatans förlängning till Mellersta hamnen I förslag till översiktsplan för Malmö 2005 finns angivit en vägförbindelse från Norra Hamnen över Industrihamnen till Mellersta Hamnen och Terminalgatan. En sådan förbindelse skulle kunna avlasta Västkustvägen från trafiken som skall till eller från Mellersta Hamnen och österut till väge6/e20/e22 samtidigt som trafiken på Blidögatan skulle komma att öka ytterligare. Blidögatans karaktär som huvudgata skulle bli tydligare än vad den är idag. CMPs planer är att utveckla hela Mellersta Hamnen till en importhamn för nya bilar till Östersjömarknaden. 5. Lappögatan Lappögatan på sträckan väster om Flintrännegtantan fungerar idag som streetracingbana och är inte till gänglig för allmän trafik. I takt med att logistikverksamheten i Norra Hamnen växer måste gatan byggas ut i sin östvästliga sträckning och anslutas mot Spillepengsgatan. Den fungerar då som en infartsgata till logistikcentrat. Järnvägsspåret går söder om den tänkta sträckningen för Lappögatan och vägdragningen Lappögatan - Spillepengsgatan får ingen korsning med huvudspåret. Lappögatan blir då med avseende på framkomligheten till Norra Hamnen bättre än Blidögatan och Bjurögatan samt den möjliga kopplingen av Hemsögatan mot Spillepengsgatan. 6. Hemsögatans förlängning ut till Spillepengsgatan Hemsögatan blir i framtiden tillfart för Containerhamnen. I detaljplanen för Östra Hamnen, från 1960-talet, avslutas Hemsögatan i öster genom att vägen böjer ner och ansluter till Bjurögatan strax väster om Bjurögatans korsning med Spillepengsgatan. Möjligheten finns dock att förlänga Hemsögatan rakt ut mot Spillepengsgatan i likhet med Bjurögatan och Blidögatan. Osäkerheten är stor kring ett genomförande då anslutningen medför ytterligare en vägkorsning med spåret längs Spillepengsgatan samt därtill en ändring av detaljplanen. 3. Korsningen Blidögatan-Spillepengsgatan För att öka kapaciteten i korsningen Blidögatan-Spillepengsgatan pågår för närvarande studier som syftar till att öka antalet körfält i korsningen. Köer förekommer idag under rusningstid. Behovet av ökad kapacitet har framförallt aktualiserats av Citytunnelns masstransporter, främst från Hyllie och Malmö C, till deponier i Norra Hamnen vid Hemsögatan. Trafiken förväntas öka med flera tusen fordonspassager per dygn under de intensivaste byggperioderna. 4. TPL Spillepengen I dagsläget är köbildningen på morgonen omfattande, framförallt på Västkustvägen in mot centrum. Med en ökning av trafiken till Norra Hamnen och Västra Hamnen kommer situationen att försämras. En ombyggnad till planskild trafikplats planeras men går troligen inte att genomföra under de närmaste åren av ekonomiska skäl. Det saknas också en detaljplan som stödjer en sådan utformning. 3

5 NORRA HAMNEN OLJEHAMNEN Lappögatan Hemsögatan Bjurögatan Blidögatan Spillepengsg 3 4 Flintrännegatan Terminalgatan MELLERSTA HAMNEN 2 Industrihamnen ÖSTRA HAMNEN Västkustvägen Borrgatan Framtida planerade förändringar i gatunätet m Ny anslutning till Oljehamnen Blidögatans förlängning till Mellersta hamnen Ökat antal körfält Ombyggnad till planskild trafikplats Lappögatan ansluts mot Spillepengsgatan Hemsögatans förlängning 4

6 Spillepengsgatan NORRA HAMNEN OLJEHAMNEN Lappögatan Blidögatan Flintrännegatan Terminalgatan MELLERSTA HAMNEN INDUSTRIHAMNEN ÖSTRA HAMNEN Västkustvägen Borrgatan m Huvudgatunät enligt ÖP 2005 Infartsgata, befintlig Huvudgata, befintlig - planerad 5

7 Tågtrafik Konfliktpunkter mellan väg och järnväg Spåret ut till logistikcentrat går in från bangården under Sjölundaviadukten och löper parallellt med Borrgatan, Spillepengsgatan och Lappögatan. På vägen ut finns ett antal stickspår ner mot bland annat Tärnögatan, Sturkögatan, Aspögatan och Bjurögatan, Hemsögatan samt upp mot Oljehamnen. Endast korsningen med Västkustvägen under Sjölundaviadukten är planskild. Huvudspåret upp till Norra Hamnen från bangården korsar infarten till postterminalen, Fårögatan, Blidögatan, Bjurögatan, Ulvögatan, Flintrännegatan, och Renögatan. Dagens tågtrafik Enligt CMP körs idag tågtransporter till Oljehamnen, Tibnor, Gotthards och SYSAV Kemi. Tåg till Tibnor körs separat och övriga tåg samordnas. Trafikmängden är 2-4 växlingsturer per dag. Kombitåg körs från containerhamnen vid Mellersta Hamnen. Det finns framtida planer på att flytta containerverksamheten till Norra Hamnen. Korsningarna med Blidögatan och Fårögatan regleras med ljussignaler. Övriga gator är oreglerade vilket innebär att en man med flagga får gå före tåget i korsningen. Framtida tågtrafik Den planerade nya terminalen i Norra Hamnen kommer att fungera som en lokal kombiterminal för färjetrafiken, containertrafiken och för lokala logistikföretag i hamnområdet. Mellan färjeläget och logistikföretagen finns mark avsatt för en spårharpa som skall betjäna logistikcentrats olika delar. Omfattningen av järnvägstrafiken är i dagsläget oklar och bestäms av vilka företag som väljer att etablera sig inom logistikcentrat samt hur omfattande järnvägstrafiken på färja kommer att bli. De nya funktionerna kan uppskattningsvis ge ett tillskott på 2-4 kombitågturer per dag. Totalt blir tågtrafiken 4-8 tågturer per dag. Maximalt blir det då ca 15 tågrörelser dagligen. Den ökade tågtrafiken, biltrafikmängden och cykeltrafiken ställer krav på ett högre plankorsningsskydd än dagens. Bomanläggningar blir troligen nödvändiga i gatukorsningarna. Fördröjning och köbildning i gatunätet till följd av ökad tågtrafik med dagens utformning Med bomanläggningar i spårkorsningarna kan omfattande köbildning uppstå i gatunätet. Genom att tågpassager undviks i högtrafiktid på morgonen och kvällen så kan de största problemen förhindras men även under övrig tid kan svårigheter uppstå. Köproblemen vid korsningar mellan väg/järnväg uppstår framförallt till följd av de korta avstånden mellan Spillepengsgatan och spårkorsningarna i Blidögatan och Bjurögatan. Köer från Blidögatan och Bjurögatan kommer att växa ut i Spillepengsgatan vid längre tågpassager. I nedanstående följer en uppskattning av fördröjning och köförhållanden vid en framtida medelvardagssituation. 6

8 Bangårdens storlek ger möjlighet att sätta samman kombitåg på upp till 500 meters längd. Med antagandet att tåget kör i en hastighet av 30km/tim så tar en tågpassage ca 1 minut. För att bommarna vid en plankorsning ska hinna fällas i tid innan tåget når fram så finns sensor placerade som känner av när tåget passerar. Sensorernas placering anpassas efter tågets förväntade hastighet. Uppskattningsvis ger detta ytterligare en fördröjning med ca 1 minut. Det kan därmed förväntas att en tågpassage fördröjer trafiken med ca 2 minuter. Åtgärder för att minska köbildning och konflikter Överenskommelser bör göras med tågtrafikens intressenter så att tågturerna körs utanför högtrafiktid. Därutöver krävs åtgärder för att förbättra möjligheterna att ställa upp den fordonskö som bildas. Genom att tillfarten söderifrån i Spillepengsgatans södra del förses med dubbla körfält på hela sträckan, från trafikplats Spillepengen fram till korsningen med Blidögatan, så kan dagens trafiksituation klaras. Antalet konfliktpunkter mellan gata och järnväg kan minskas genom att en gata stängs. Hemsögatan och Bjurögatan korsningar med huvudspåret kan stängas. En förbindelse kan skapas mellan gatorna väster om spåret så att tillgängligheten bibehålls i det interna nätet. Blidögatan som har den mest trafikerade spårkorsningen får i framtiden till fordon per dygn av dessa är ca 45 % tung trafik. Blidögatan ansluter till Spillepengsgatan, den senare får till fordon per dygn och en stor del av den söderifrån kommande trafiken svänger in i Blidögatan. Under de två minuter då bommarna blockerar Blidögatan uppstår köbildning. Kön i den västra tillfarten blir 190 meter lång. Den kan med dagens utformning magasineras i gatan. I Blidögatans östra tillfart komer vänstersvängen från Spillepengsgatan att uppta körfälten både i Blidögatan och Spillepengsgatan. Rakt fram strömmen i Spillepengsgatan hindras då så att kön växer och blir totalt 350 meter lång. Med nuvarande utformning når den ut till Spillepengens trafikplats. Den kö på 100 meters längd som uppstår i Borrgatan kan magasineras i gatan. Möjligheten finns också att skapa planskilda korsningar där järnvägsspåret förläggs nedsänkt under marknivå. Stickspåren vid Bjurögatan och söder därom blir då svåra att utföra och använda. Kostnaderna för en sådan anläggning är mycket stora. 7

9 OLJEHAMNEN Lappögatan Spillepengsg Hemsögatan Bjurögatan Flintrännegatan Blidögatan Västkustvägen ÖSTRA HAMNEN MELLERSTA HAMNEN Borrgatan m Konfliktpunkter väg - järnväg Huvudspår Stickspår 8

10 Cykelnät Cykeltrafiknätet har en låg utbyggnadsgrad inom hamnområdet. Endast Borrgatan, Flintrännegatan och Spillepengsgatan har idag cykelbanor. Längs med Borrgatan och Spillepengsgatan är de dubbelriktade och byter på en del ställen sida mitt på sträckan. På dessa ställen bör kompletteringar ske så att cyklisten slipper korsa körbanan. Flintrännegatan saknar cykelbanor längs den norra delen och Borrgatan likaså utmed sin västra del. Ökning av antalet verksamheter i hamnområdet och Malmö stads satsning på cykeln som ett miljövänligt alternativ färdmedel, ställer krav på en ökad utbyggnad av cykelnätet. Flera av de breda gatorna så som Hemsögatan, Bjurögatan, Blidögatan och Lodgatan lämpar sig väl för cykelbanor. I första hand bör dagens fragmenterade nät kopplas samman så att en helhet uppnås. Det gäller framförallt Blidögatans del mellan Flintrännegatan och Borrgatan samt Borrgatans västra del. Blandningen av frekvent tung trafik och cykeltrafik är en trafiksäkerhetsrisk varför stor omsorg måste ägnas åt utformning av nätet. För att minska antalet konfliktpunkter vore det lämpligt med cykelbanor på båda sidor av gatan. De breda gatorna medger också en sådan utformning. Spårkorsningarna bör utformas med bommar för att öka säkerheten för cyklister. 9

11 OLJEHAMNEN Lappögatan Spillepengsg Hemsögatan Bjurögatan Blidögatan Flintrännegatan Västkustvägen Lodgatan ÖSTRA HAMNEN MELLERSTA HAMNEN Borrgatan m Cykelnät Huvudcykelväg, befintlig och planerad Lokal cykelväg, befintlig och föreslagen 10

12 Fordonstrafik Nuvarande trafik De mest trafikerade gatorna i denna del av hamnen är Spillepengsgatan och Blidögatan. I korsningen mellan dessa gator är högersvängen i Blidögatan och vänstersvängen i Spillepengsgatan den dominerande trafikströmmen. Så gott som all trafik i Blidögatan skall till eller från Spillepengens trafikplats. Trafikflödena för gatorna ute i Norra Hamnen varierar kraftigt med utfyllnadsaktiviteten i området, framförallt i avsnitt nära deponiplatser. Andelen tung trafik är stor och varierar mellan olika gator. I genomsnitt är en fjärdedel till hälften av alla fordon tunga lastfordon. Den befintliga trafiknivån visas i tabellen nedan och på följande karta. Tidigare studier som Gatukontoret har låtit göra visar att företagen i ett nytt logistikcenter i Norra Hamnen kan alstra upp till fordonsrörelser/dygn och en flyttad containerhamn cirka fordonsrörelser/dygn. Därtill kommer Nordö-Link/ Finnlines med upp till cirka fordonsrörelser/dygn baserat på sex dubbelturer/dygn (idag fyra dubbelturer/dygn). Andelen tung trafik förväntas bli mycket hög för samtliga verksamheter ovan. Totalt kan planerna på ett nytt logistikcenter således förväntas ge upp emot nya fordonsrörelser/dygn i Norra Hamnen. Osäkerheten är naturligtvis stor, eftersom innehållet och inriktningen för de planerade verksamheterna i Norra Hamnen är okända i dagsläget. Framtida trafik För områdena runt Norra Hamnen har en trafikprognos tagits fram. Prognosen gäller för år 2015 men med Västra Hamnen, Nyhamnen och Logistikcentrat fullt utbyggda. På så sätt blir konsekvenserna av en full exploatering enligt planerna i Malmös hamnområden tydliga. I prognosen för år 2015 ingår förutom utbyggnaderna i stadens hamnområden även en utbyggnad för övriga Malmö Stad som motsvarar den som angivits i Utbyggnadsstrategi för Malmö, pr 3062, Malmö Stadsbyggnadskontor. Trafiken i allmänhet är därtill något uppräknad främst för områden med ett externt läge. I tabellen nedan redovisas prognostiserad framtida trafik för två utvecklingsskeden. I efterföljande kapitel om Framtida gatunät redogörs för dessa skeden. Nuvarande och framtida trafikflöden i Norra Hamnen, antal fordon per dygn Gata Mätplats Befintlig trafik Framtida trafik Skede 1 Skede 2 Flintrännegatan NV Västkustvägen 8 400, (2004) Flintrännegatan S Blidögatan 5 000, (1995) Spillepengsgatan NV Blidögatan 6 500, (2005) Spillepengsgatan NV Västkustvägen , (2004) Bjurögatan SV Spillepengsgatan 3 200, (2002) Länken saknas Blidögatan SV Spillepengsgatan , (2005) Hemsögatan V Flintrännegatan 2 000, (1987) Lappögatan V Flintrännegatan Mätning saknas Borrgatan NO Aspögatan 7 100, (2000)

13 OLJEHAMNEN Spillepengsg Lappögatan (-87) Hemsögatan Bjurögatan (-02) (-05) (-05) (-04) Blidögatan (-95) Flintrännegatan (-00) Västkustvägen ÖSTRA HAMNEN MELLERSTA HAMNEN (-04) Borrgatan m Nuvarande trafikflöden (-05) antal fordon per dygn och räkneår 12

14 Korsningar och trafikplatser Med en ökad trafikbelastning till följd av nyexploateringar inom hamnområdet måste korsningsutformningen ses över främst i Spillepengsgatans korsningar med Blidögatan och trafikplats Spillepengen. För utbyggnaden av trafikplats Spillepengen finns två alternativa lösningar som bygger på att endera trafiken i relationen Västkustvägen - centrum prioriteras eller att trafiken mellan Inre Ringvägen och Spillepengsgatan ges förtur. Vilket av alternativen som kommer att realiseras är inte klarlagt. Korsningen Blidögatan - Spillepengsgatan En mer kapacitetsstark korsning såsom en trafiksignal eller cirkulationsplats kommer troligen att behövas på sikt. Utan hänsyn tagen till järnvägsspåret hade en cirkulationsplats i korsningen Blidögatan - Spillepengsgatan varit det lämpligaste valet inte minst med tanke på trafiksäkerheten. Nackdelen med en cirkulationsplats är att köer från järnvägskorsningen kan växa ut i cirkulationsplatsen och blockera andra trafikströmmar vid en bomfällning. Reglering med en trafiksignal i korsningen skulle innebära att köer från TPL Spillepengen in mot Blidögatan skulle kunna ställas upp på ett reglerat sätt och inte blockera andra trafikströmmar. Endast rörelserelationer in mot Blidögatan skulle behöva ställas i rött då tågen passerade. Trafik i nord-sydlig riktning upp längs Spillepengsgatan samt från Spillepengsgatan mot TPL Spillepengen skulle kunna flyta på oberoende av den pågående tågpassagen. Tpl Spillepengen, Västkustvägen går planskilt över cirkulationen En annan möjlig utformning för TPL Spillepengen är att låta Västkustvägen gå i ett övre plan som en långsträckt bro i likhet med TPL Sege. Åns läge omöjliggör en genomgående körbana i ett undre plan. Att låta Västkustvägen passera korsningen planskilt ger den genomgående trafiken in mot centrum och Västra Hamnen prioritet. Cirkulationens utformning kan då troligen bevaras intakt. Den omfattande lastbilstrafiken in och ut från Spillepengsgatan skulle fortsättningsvis komma att trafikera cirkulationen med medföljande stopp och inbromsningar i likhet med dagsläget. Detta gäller även trafik från det planerade logistikcentrat i Norra Hamnen. Trafiklösningen innebär att samtliga svängande relationer i korsningarna med Spillepengsgatan kan bevaras som idag. Vid utformningen av korsningen Spillepengsgatan - Blidögatan måste dock närheten till järnvägskorsningen vid Blidögatan beaktas. Prioriteringen av trafiken i Västkustvägen ställer större krav på korsningarna längre in mot centrum, exempelvis kan det ifrågasättas om korsningen Västkustvägen - Sjölundaviadukten kan klara av trafiktillväxten. Tpl Spillepengen, Spillepengsgatan - Inre Ringvägen går planskilt under cirkulationen En möjlig framtida utformning är att låta riktningen Spillepengsgatan - Inre Ringvägen gå igenom planskilt under cirkulationen. Denna utformning skulle gynna trafiken från Inre Ringvägen ut till hamnområdet. Studier av den befintliga trafiken i TPL Spillepengen har visat att relationen mellan Inre Ringvägen och hamnen har omfattande tung trafik. Utformningen skulle innebära att Inre Ringvägen förlängs längre ut i hamnen. Utformningen möjliggörs geometriskt i och med att Inre Ringvägen redan ligger nedsänkt under stambanan, strax söder om TPL Spillepengen och vägbanan behöver således inte justeras så mycket i höjdled vid passagen under cirkulationen. Utformning stödjer de stora trafikströmmarna till och från hamnen men innebär begränsningar för interntrafiken. Anslutningen till Statoils station måste flyttas till Bjurögatan. En viss tveksamhet finns också kring möjligheten att kunna ansluta Borrgatan mot Blidögatan. Ytterligare detaljstudier av utformningen måste göras för att klargöra dess effekter. 13

15 Spillepengsgatan - Inre Ringvägen går planskilt under cirkulationen. Spillepengsgatan - Västkustvägen går planskilt över cirkulationen. 14

16 Framtida gatunät Två utvecklingsskeden kan urskiljas. Ett första skede som bygger på att logistikcentrum för Norra Hamnen har byggts ut och ett andra skede där vägförbindelsen över Industrihamnen till Mellersta Hamnen förverkligats. Ombyggnaden av Spillepengens trafikplats kan tidsmässigt komma att genomföras i det första utvecklingsskedet. Logistikcentrum alstrar trafik som bör ledas utanför det inre gatusystemet. Genom att koppla samman Spillepengsgatan och Lappögatan fås en genomgående gatusträckning. Oljehamnens nya tillfart via Spillepengsgatans förlängning ansluts mot Lappögatan. Skede 1 Den ökade trafiken till Logistikcentrum bör prioriteras då Spillepengsgatan nivåmässigt får lika mycket trafik som Blidögatan. Spillepengsgatan bör därför ligga kvar med sin genomgående sträckning då en uppgradering av Blidögatan, genom en bro över Industrihamnen, troligtvis först kommer att ske på lång sikt. Ulvögatan kan tillfälligt anslutas mot Lappögatan. Tillsammans med Bjurögatans anslutning fås ett utifrånmatat gatusystem. Antalet konfliktpunkter med huvudspåret blir lika många som med dagens gatunät. Skede 2 Med en bro över Industrihamnen kommer vägför-bindelse att avlasta Västkustvägen från trafik som skall till eller från Mellersta Hamnen österifrån. Blidögatan blir då genomgående och Spillepengsgatans förlängning norrut underordnad. Om sträckningen Inre Ringvägen och Spillepengsgatan givits prioritet vid ombyggnaden av trafikplats Spillepengen så får Blidögatan förbättrad tillgänglighet. Korsningen Blidögatan och Spillepengsgatan kan då eventuellt utformas planskilt. Sannolikt ökar tågtrafiken efterhand. Det kan då bli nödvändigt att minska antalet konfliktpunkter mellan väg och järnväg. Genom att Bjurögatan och Hemsögatan länkas samman, väster om järnvägen, så försvinner två korsningar med huvudspåret. 15

17 OLJEHAMNEN Lappögatan Spillepengsg Hemsögatan Bjurögatan Blidögatan Flintrännegatan Västkustvägen ÖSTRA HAMNEN MELLERSTA HAMNEN Borrgatan m Framtida gatunät, Skede 1 Huvudgata Lokalgata Konfliktpunkt med huvudspår Konfliktpunkt med stickspår Trafiksignal 16

18 OLJEHAMNEN Lappögatan Spillepengsg Hemsögatan Bjurögatan Blidögatan Flintrännegatan INDUSTRIHAMNEN Västkustvägen ÖSTRA HAMNEN MELLERSTA HAMNEN Borrgatan m Framtida gatunät, Skede 2 Huvudgata Lokalgata Konfliktpunkt med huvudspår Konfliktpunkt med stickspår Trafiksignal 17

19

20

21

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen.

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Info kopia till Vägverket Riggert Andersson Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Villaägarna tar ej ställning för eller emot Förbifart

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN

E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN TEKNISK PM TRAFIK E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN Malmö stad, Skåne län ARBETSPLAN 2012-12-10 Trafikverkets Objekt: 881099 Projektnummer Malmö stad 9639 Arbetsplan.

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Planskild korsning i Sala stad

Planskild korsning i Sala stad TJÄNSTESKRIVELSE KOMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering och utveckling planarkitekt Anna Jägvald Planskild korsning i Sala stad Under våren och försommaren har representanter från Sala kommun, Företagarcentrum

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) och beslutar

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN RAPPORT TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN 2013-05-24 Sammanfattning Inom Näsby Parks företagsområde planeras för 280 nya bostäder inom två kvarter, kallad Nytorp. Nya förutsättningar gör det nödvändigt

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Planskild gång- och cykelpassage förbi järnvägen med access till perrongens södra ände KS-2014/974

Planskild gång- och cykelpassage förbi järnvägen med access till perrongens södra ände KS-2014/974 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johan Elfström Datum KS-2014/974 2014-08-29 Kommunstyrelsen Planskild gång- och cykelpassage förbi järnvägen med access till perrongens södra ände

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

Framtidens gatunät i centrala Gustavsberg en sammanställning och bedömning av genomförda trafikutredningar

Framtidens gatunät i centrala Gustavsberg en sammanställning och bedömning av genomförda trafikutredningar 20150302 Handläggare Sofia Danielsson Samhällsbyggnadsavdelningen Framtidens gatunät i centrala Gustavsberg en sammanställning och bedömning av genomförda trafikutredningar Besöksadress: Skogsbovägen 9

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå 2014-10-24 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Samhällsbyggnad är en konsultverksamhet

Läs mer

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns 2012-01-07 Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun Efter att ha tagit del av Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun, vill Sorundanet framföra

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

3. Körvägsalternativ. 3.1 Identifierade körvägar

3. Körvägsalternativ. 3.1 Identifierade körvägar 11 3. Körvägsalternativ 3.1 Identifierade körvägar Tolv olika körvägar mellan järnvägsstationen och CSK har identifierats som rimliga alternativ. Anslutning till CSK kan ske antingen via Södra Boulevarden

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper November 2014 GK-2012/550 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. STAMNÄT MED HÖG FRAMKOMLIGHET...

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län TRAFIKUTREDNING Tillhörande DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG Eda kommun, Värmlands län Mars 2012 Medverkande Beställare: Charlottenberg Shopping Center AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen: Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhagshusvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Utkom från trycket Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter den 30 mars 1989 om trafiksignaler, flerfärgssignaler; allmänna föreskrifter

Utkom från trycket Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter den 30 mars 1989 om trafiksignaler, flerfärgssignaler; allmänna föreskrifter Utkom från trycket Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter den 30 mars 1989 om trafiksignaler, flerfärgssignaler; allmänna föreskrifter Trafiksäkerhetsverket föreskriver med stöd av 83 vägmärkesförordningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

AKTUELLA PLANER 77 78 Mellanstaden-med lokala och regionala intressen i samverkan Aktuella planer Aktuella planer Karlskrona kommun har ingen övergripande planering eller policy för projektområdet Däremot

Läs mer

FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION

FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION Trafik plan 2oo6 FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 28 AUGUSTI 2006 foto: rolf hamilton foto: rolf hamilton Uppsala stad har hela charmen hos en gammal, vacker småstad. Samtidigt

Läs mer

KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM

KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM KOMPLETTERING AV TRAFIKPLANEN FÖR ÄNGELHOLM 2011-06-20 RAMBÖLL TRAFIK- OCH SAMHÄLLSPLANERING Helsingborg Uppdrag: Komplettering av trafikplanen Beställare: Kommunledningskontoret, Ängelholms kommun Konsult:

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg Naturskyddsföreningen i Göteborg Fjällgatan 3 E 413 17 Göteborg info.goteborg@snf.se 30 juni 2008 Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se Yttrande över Förslag till Översiktsplan för

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

är öppen för på- och avstigning.

är öppen för på- och avstigning. Detaljplaneprogram Linbanans stationer Programförslaget innehåller fyra linbanestationer mellan Häggvik station och Väsjön. Möjlighet finns att förlänga sträckan med ytterligare en station i Södersätra.

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

Sammanställning av Charette 1 Väg 288, delen Gimo - Börstil. Vägutredning

Sammanställning av Charette 1 Väg 288, delen Gimo - Börstil. Vägutredning Sammanställning av Charette 1 Väg 288, delen Gimo - Börstil Vägutredning GRUPP 21 54 Sammanställning av alla förslag B C A Bredda? Bredda Kortaste väg-alternativ 2 Sammanfattning av charette 1 i projektet

Läs mer

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 1 PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 INLEDNING Jomala kommuns gång- och cykelvägplan är ett planeringsinstrument för utbyggnaden av kommunens gång- och cykelvägar. Dokumentet har benämnts

Läs mer