Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredningsunderlag och Konsekvensutredning"

Transkript

1 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: Direkt: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E45, Västra ötalands län och konsekvensutredning enligt förordningen (007:144) om konsekvensutredning vid regelgivning Karta Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Bakgrund och målbild Denna hastighetsberedning görs med anledning av att Trafikverket bygger om väg E45 mellan öteborg och Trollhättan. Vägen har delvis fått ny sträckning och byggs som fyrfältsväg med motorvägsstandard. Ombyggnationen ska vara färdigställd december 01. Trafikverket kommer att ansöka om lokal trafikföreskrift om motorväg på sträckan mellan Södra Surte och väg 01 undantaget sträckorna genom öta och över Torpabron. På de sträckor på väg E45 som saknar mittseparering behöver hastigheten anpassas då vägen inte motsvarar standarden för aktuell hastighet. Vid tidigare översyn av europavägarnas hastigheter undantogs väg E45 med anledning av den pågående ombyggnationen. Utredningen avser väg E45 i Västra ötalands län. 1(16) TDOK 010:14 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning v.1.0

2 Väg E45, även kallad Inlandsvägen, är en av Sveriges viktigaste vägar och en central åder i västsvensk gods- och persontrafik. Den ingår som en länk i det nationella stamvägnätet och sträcker sig från öteborg norrut genom Dalsland, Värmland och vidare. Internationellt är vägen utpekad som en del i det transeuropeiska nätverket (TEN). Väg E45 är ett utpekat pendlarstråk och har stor betydelse för näringslivets transporter samt arbetspendling inom regionen. Vägen är rekommenderad för transporter av farligt gods undantaget sträckan mellan Stenaterminalen och trafikplats ullbergsmotet. Väg E45 är prioriterad i nationell plan Målbilden avseende långsiktigt hastighetsanspråk för väg E45 i Västra ötaland är 100 km/tim undantaget sträckorna i öteborg där det på grund av trafikmängder är lägre hastigheter. Ny- eller ombyggnad Vid Lärje i öteborgs kommun har Trafikverket byggt en ny tågviadukt över väg E45. I samband med byggnationen ändrades sträckningen på väg E45 till att få en bättre plan och profil än tidigare och en gång- och cykelväg byggdes. Man har också bytt mitträcket på en större del av sträckan mellan Slakthusgatan i öteborg och trafikplats Lärjemotet. Mellan väg E6.0 Ramnebacken i trafikplats Agnesbergsmotet och trafikplats Södra Surtemotet byter Trafikverket i samband med ombyggnationen av väg E45 mitträcket och separerar de oskyddade trafikanterna. Mellan Södra Surte och Trollhättan byggs E45 om till fyrfältsväg med mitträcke och god standard enligt VUs krav. Undantaget är sträckorna genom öta och över Torpabron där befintlig väg E45 trafikeras. Utöver vägombyggnaden byggs också dubbelspår och nya pendeltågsstationer. Utbyggnaden är projekterad för 110 km/tim förutom delen genom Lilla Edet som projekterats för 90 km/tim. Motivet till den lägre referenshastigheten är den horisontella profilen. Typsektionen för delen mellan Södra Surte och Norra Älvängen är normal standard, 1,5 meter bred. Sträckan är ca mil lång och det är tätt mellan trafikplatserna. Mellan Norra Älvängen och Trollhättan är typsektionen låg standard, 18,5 meter bred. Trafikverket föreslår en lägre hastighet än vad som är projekterat med anledning av de korta avstånden mellan trafikplatserna och den lägre standarden på typsektionen. (16)

3 Sträckan mellan Ånimskog och Åmål kommer att byggas om till mötesfri landsväg med referenshastigheten 100 km/tim. Ombyggnationen finns med i nationell plan Förslag till hastighetsbegränsningar Delsträcka med lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område mellan Stenaterminalen och trafikplats Fiskhamnsmotet (E45.01). Delsträcka med bashastighet mellan trafikplats Fiskhamnsmotet (E45.01) och 100 meter söder om Slakthusgatan. Delsträckan har variabel hastighet mellan trafikplats Järntorgsmotet och trafikplats Lilla Bommenmotet enligt VVFS 007:100. Delsträcka 1 mellan 100 meter söder om Slakthusgatan, öteborg och väg E6.0 Ramnebacken i trafikplats Agnesbergsmotet föreslås få sänkt hastighetsbegränsning 80 km/tim. Delsträcka mellan väg E6.0 Ramnebacken i trafikplats Agnesbergsmotet och väg 00 lässnäs föreslås få höjd hastighetsbegränsning 100 km/tim. Delsträcka med bashastighet mellan väg 00 lässnäs och 850 meter söder om väg 0 i trafikplats Södra Lilla Edetmotet Delsträcka mellan 850 meter söder om väg 0 i trafikplats Södra Lilla Edetmotet och Holmsvägen, Trollhättan föreslås få höjd hastighetsbegränsning 100 km/tim. Delsträcka med lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område Trollhättan. Delsträcka med bashastighet mellan norra gränsen för tättbebyggt område Trollhättan och trafikplats Stallbacka (4, 44, 47, 015) Mellan trafikplats Stallbacka (4, 44, 47, 015) och trafikplats Båberg (44, 08) är väg E45 gästväg på väg 44. Delsträcka 4 mellan väg 44 i trafikplats Båberg och 1 meter söder om väg 064 Liden, föreslås få oförändrad hastighetsbegränsning 100 km km/tim. (16)

4 Delsträcka 5 mellan 1 meter söder om väg 064 Liden och väg 1 Solberg, föreslås få sänkt hastighetsbegränsning 80 km/tim. Delsträcka 6 mellan väg 1 Solberg och väg 8 Ånimskog, föreslås få höjd hastighetsbegränsning 100 km/tim. Delsträcka 7 mellan väg 8 Ånimskog och väg 58 St Berga föreslås få sänkt hastighetsbegränsning 80 km/tim. Delsträcka 8 mellan väg 58 St Berga och Värmlands länsgräns föreslås få oförändrad hastighetsbegränsning 100 km/tim. Trafikverket föreslår att Vägverkets föreskrifter (VVFS 008:19) om hastighetsbegränsningar på väg E45 i Västra ötalands län ska upphävas. Förslag till ändring av LTF om hastighet presenteras nedan i tabell på sidan 5. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Väg E45 byggs om till fyrfältsväg med god standard mellan Surte och Trollhättan. Trafikverket vill anpassa hastigheten efter den säkerhetsstandard vägen håller och på så sätt öka framkomligheten och trafiksäkerheten på väg E45. Delsträckorna 5 och 7 saknar mittseparering och har fasta hinder i sidoområdet. De uppfyller inte trafiksäkerhetskraven för nu gällande hastighetsbegränsningar. Beskrivning av delsträckorna och prövning mot de långsiktiga stödkriterierna med motivering Trafikförhållanden och vägegenskaper Tabellen visar trafikförhållanden och vägegenskaper för respektive delsträcka. Del sträcka Längd (km) Väg-typ, väg-bredd (m) KF, MLV, MML, MV Trafik flöde personbi l (Pb) Trafikfl öde tung trafik (Lb) eo metrisk standar d* enl. VU Sidoområde Säker hetszon ångoch cykel väg (C) Hastig hets gräns (km/tim) Före slagen hastig hets gräns km/tim Ange ja/ 4(16) ATK** Ange ja/

5 1 6, KF KF, MV 18-1 MV, 18 MLV, 1 KF, 7-9 MLV,1 KF, 9-11 MLV, L M L L ja ja * Ang (=od), L (= Låg) respektive M (= Mindre god). ** Automatisk trafiksäkerhetskamera (ATK) Lokala trafikföreskrifter (LTF) Delsträc ka Plats, LTFnummer 1 Marieholmsmotet 14FS 010:405 Marieholmsmotet 14FS 010:404 Lärje 14FS 010:9 Lärje 14FS 010:91 Agnesbergsmotet 14FS 010: och Hastig het gällan de (km/ti m) Förslag hastighet km/tim Förslag på utsträckning Motiv Nordlig färdriktning 450 meter söder om väg E6.0 Ramnebacken och 10 meter norr om väg E6.0 Ramnebacken Södergående riktning. 50 meter norr om väg E6.0 Ramnebacken och 80 meter söder om väg E6.0 Ramnebacken Anpassning till jämna hastigheter 1 och Agnesbergsmotet 14FS 010:9 Bohus 14FS 010:56 Bohus 14FS 010:518 Anpassning till jämna hastigheter 5(16)

6 Bohus 14FS 010:517 Bohus 14FS 010:514 Bohus 14FS 010:515 Bohus 14FS 010:516 Lilla Viken 14FS 010:51 Lilla Viken 14FS 010:51 Älvängen 14FS 006:111 rönnäs, väg FS 004:75 NY öta 14FS 009:9 Lilla Edet 14FS 009:97 Lilla Edet 14FS 009:94 NY NY Norrgående färdriktning Mellan 100 meter söder om väg 00 norra och väg 00 norra. Bashastigh et Nedtrappning av hastighet inför cirkulationsplats och därefter får väg E45 bashastighet Norrgående färdriktning Mellan 00 meter söder om väg 014 norra anslutning i Lilla Edets kommun och 10 meter norr om väg 014 södra anslutning i Trollhättans kommun. Södergående färdriktning 0 meter norr om väg 014 södra anslutning i Trollhättans kommun och Del som ännu inte är utbyggd. Del som ännu inte är utbyggd. 6(16)

7 NY 60 NY 60 NY NY Väg 01- väg FS 010:11 Tillfällig väg E45 14TFS011:7 Tillfällig väg E45 14TFS011:8 Väg.01 14FS 008:41 6 väg 014 norra anslutning i Lilla Edets kommun. Norrgående avfartsväg i trafikplats Sjuntorpsmotet Södergående avfartsväg i trafikplats Sjuntorpsmotet Norrgående färdriktning 00 meter söder om väg 01 norra anslutningen och södra gränsen för tättbebyggt område Trollhättan Södergående färdriktning Södra gränsen för tättbebyggt område Trollhättan och 100 meter söder om väg 01 norra anslutningen Skarp avfartsväg Skarp avfartsväg ränsar mot tättbebyggt område. Avvaktar eventuellt kommunalt beslut om hastighetsförändri ng. ränsar mot tättbebyggt område. Avvaktar eventuellt kommunalt beslut om hastighetsförändri ng Miljö Buller Tabellen visar aktuella värden för buller (riktvärde: 0 dba ekv och 45 dba max i bostäder). Delsträcka Före justering: Efter justering: Före justering: Efter justering: Bullernivån överskrider riktvärdena i Bullernivån överskrider riktvärdena i Bullernivån överstiger 10 db över riktvärdena Bullernivån överstiger 10db över riktvärdena 7(16)

8 bostäder bostäder i bostäder i bostäder Ange ja/ Ange ja/ Ange ja/ Ange ja/ * * 6 * 7 * 8 *, sänkningen bidrar positivt., kan finnas enstaka fastighet som blir åtgärdsberättigad, kan finnas enstaka fastighet som blir åtgärdsberättigad * Alla som ingår i Trafikverkets åtgärdsprogram har fått erbjudande om fönsteråtgärder för en förbättrad inomhusmiljö Beskrivning av delsträckor med motivering till valda hastighetsbegränsningar Delsträcka 1: mellan 100 meter söder om Slakthusgatan, öteborg och väg E6.0 Ramnebacken i trafikplats Agnesbergsmotet. Delsträckan har fyra körfält med två körfält i vardera riktningen och mötesseparering. Vägbredden varierar mellan 19-4 meter. Oskyddade trafikanter tar sig utefter sträckan på lokalvägar och den nybyggda gångoch cykelbanan vid Lärje. Sträckan har en trafikplats vid väg 190 och en plankorsning för industrispår vid industriområdet i Marieholm. Sträckan har industriområde på den västra sidan mellan Slakthusgatan och Lärje. I den södergående färdriktningen finns en utbyggd busshållplats i Agnesberg. Trafikmängden varierar mellan ca fordon per dygn. Högsta tillåtna hastighet är idag 90 km/tim. Startpunkten på delsträckan är flyttad 900 meter åt norr. Sträckan mellan gamla och nya startpunkten har lokal trafikföreskrift om km/tim. Den lokala trafikföreskriften upphävs och aktuell sträcka övergår till bashastighet. Trafikverket vill anpassa den nya startpunkten på delsträckan till bättre anpassad plats. 8(16)

9 Delsträckan uppfyller en säkerhetsstandard för 80 km/tim. Trafikverket föreslår därför en sänkning till 80 km/tim för att öka kapaciteten på sträckan och därmed öka både framkomlighet och trafiksäkerhet. Delsträcka : mellan väg E6.0 Ramnebacken i trafikplats Agnesbergsmotet och väg 00 lässnäs. Delsträckan byggs med fyra körfält med två körfält i vardera riktningen och är mötesseparerad. Sidoområdena uppfyller VUs krav för god standard och sidoräcken har satts upp där sidoområdena kräver det. Utmed sträckan har bulleråtgärder utförts genom att bullerplank satts upp för fastigheter som berörs. Viltstängsel finns mellan Alafors och väg 00 lässnäs undantaget förbi tätorterna. Trafikmängden är fordon per dygn. ång- och cykeltrafiken är separerad längs hela sträckan. Mellan trafikplats Södra Surtemotet och väg 00 lässnäs kommer Trafikverket att ansöka om lokal trafikföreskrift om motorväg. Delsträckan har idag 90 km/tim. I Agnesberg finns en utbyggd busshållplats i den norrgående färdriktningen och i den södergående färdriktningen har Trafikverket en rastplats. Sträckan mellan trafikplats Södra Surtemotet och trafikplats Södra Skepplandamotet är ca o km lång och utefter sträckan finns det 10 trafikplatser. Vägbredden är 1,5 meter. Vägen har tätorter på östra sidan och den västra sidan är öppna partier med några industriområden. I trafikplatserna Nödinge, Bohus, Nol och Norra Älvängen finns utbyggda motorvägsbusshållplatser. Dessa ska användas av ersättningsbussar för pendeltågen. Sträckan mellan trafikplats Södra Skepplandamotet och väg 00 lässnäs har vägbredden 18,5 meter. Vägen omges till större delen av öppen mark men bebyggelse finns på enstaka platser intill vägen. Delsträckan uppfyller en säkerhetsstandard för 100 km/tim. Trafikverket föreslår därför hastighetsbegränsningen 100 km/tim för att öka kapaciteten på sträckan och därmed öka både framkomlighet och trafiksäkerhet. Delsträcka mellan 850 meter söder om väg 0 i trafikplats Södra Lilla Edetmotet och Holmsvägen, Trollhättan. 9(16)

10 Delsträckan byggs till fyrfältsväg med två körfält i vardera riktningen och är mötesseparerad. Vägbredden är 18,5 meter. Sidoområdena uppfyller VUs krav för god standard och sidoräcken har satts upp där sidoområdena kräver det. Utmed sträckan har bulleråtgärder utförts genom att bullerplank sats upp för fastigheter som berörs. Vägen omges till största delen av öppen mark men har bebyggelse på båda sidor i Lilla Edet. Viltstängsel finns utefter hela sträckan. Trafikmängden är fordon per dygn. Delsträckan har idag 90 km/tim. Mellan väg 014 norra anslutningen i Lilla Edets kommun och väg 014 södra anslutning Trollhättans kommun är väg 014 gästväg på väg E45. Sträckan är ca 0 meter och är en tvåfältsväg med ett körfält i vardera riktningen och utan räfflad mittlinje. Tills sträckan är ombyggd kommer hastigheten att regleras med lokal trafikföreskrift. Mellan 5 meter söder om Holmsvägen och Holmsvägen i Trollhättan finns idag en lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område. LTF nr Trollhättans Stad håller idag på och ser över gränsdragningarna för en ny lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område. Trafikverket kommer att ansöka om lokal trafikföreskrift om motorväg på sträckorna mellan trafikplats Södra Lilla Edetmotet och väg 014 norra anslutningen i Lilla Edets kommun samt mellan 014 södra anslutningen i Trollhättans kommun och väg 01. Delsträckan uppfyller säkerhetsstandard för 100 km/tim. Trafikverket föreslår därför hastighetsbegränsningen 100 km/tim. Delsträcka 4 mellan väg 44 i trafikplats Båberg och 1 meter söder om väg 064 Liden. Delsträckan är utbyggd till mötesfri landsväg och vägbredden är 1 meter. Vägen går genom ett varierat landskap. Högsta tillåtna hastighet är idag 100 km/tim. Viltstängsel finns utmed sträckan. Vägens sidoområden har punktvis kompletterats med räcken för att uppnå god standard på sträckan. Utefter sträckan finns tre trafikplatser. Mellan trafikplats ötered och trafikplats Vänersborg finns en korsning med väg 060. Korsningen är utbyggd med vänstersvängfält och väg 060 har stopplikt mot trafik på väg E45. Trafikverket föreslår bibehållen hastighetsbegränsning 100 km/tim eftersom delsträckan har en säkerhetsstandard för 100 km/tim. 10(16)

11 Delsträcka 5 mellan 1 meter söder om väg 064 Liden och väg 1 Solberg. Sträckan har två körfält med ett i vardera riktningen. Vägbredden varierar mellan 7,5 1 meter. Räfflad vägmitt saknas. Vägens sidoområde är delvis säkrat. Viltstängsel finns mellan Liden och Ekenäs mosse. Utefter sträckan finns tre plankorsningar, Frändefors, Erikstad och norr om Mellerud. Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) finns på sträckan. Högsta tillåtna hastighet är idag 90 km/tim. Delsträckan uppfyller idag en säkerhetsstandard för 80 km/tim. Trafikverket föreslår därför en sänkning av hastigheten till 80 km/tim då delsträckan saknar både mittseparering och säkra sidoområden. Delsträcka 6 mellan väg 1 Solberg och väg 8 Ånimskog Delsträckan är utbyggd till mötesfri landsväg med säkra sidoområden. Vid Köpmannebro finns en öppningsbar bro över Dalslands kanal och där upphör mötessepareringen på en ca 500 meter lång sträcka. Vägbredden är 1 meter. Delsträckan går genom ett varierat landskap. Viltstängsel finns på sträckan. Högsta tillåtna hastighet är idag 90 km/tim. Delsträckan har en säkerhetsstandard för 100 km/tim. Trafikverket föreslår därför en höjning av hastigheten till 100 km/tim eftersom delsträckan är utbyggd till mötesfri landsväg med säkra sidoområden. Delsträcka 7 mellan väg 8 Ånimskog och väg 58 St Berga. Delsträckan har två körfält med ett i vardera riktningen. Vägbredden varierar mellan 9-11 meter. Räfflad vägmitt saknas. Vägens sidoområden är inte säkrade, det förekommer bland annat flera bergsskärningar inom säkerhetszonen. Viltstängsel finns utefter vissa partier på delsträckan. En plankorsning finns söder om Strömstadsvägen i Åmål. Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) finns på sträckan. Högsta tillåtna hastighet är idag 90 km/tim mellan väg 8 Ånimskog och 00 meter norr om väg 57 Kasenberg. Mellan 00 meter norr om väg 57 Kasenberg och väg 58 St Berga är idag högsta tillåtna hastighet 100 km/tim. Mellan väg 164 och väg 58 St Berga finns en lokal trafikföreskrift om km/tim. 11(16)

12 Sträckan mellan Ånimskog och Åmål kommer att byggas om till en mötesfri landsväg med referenshastigheten 100 km/tim. Ombyggnationen finns med i nationell plan. Delsträckan har en säkerhetsstandard för 80 km/tim. Trafikverket föreslår därför en sänkning av hastigheten till 80 km/tim då delsträckan saknar både mittseparering och säkra sidoområden. Delsträcka 8 mellan väg 58 St Berga och Värmlands län. Delsträckan är utbyggd till mötesfri landsväg med säkra sidoområden. Vägbredden är 1 meter. Viltstängsel finns på sträckan. Högsta tillåtna hastighet är idag 100 km/tim. Startpunkten för delsträckan är flyttad 1 km åt norr då det på sträckan finns två korsningar med vänstersvängfält. Trafikverket anser därför att det bör vara en lägre hastighet på sträckan. Delsträckan har en säkerhetsstandard för 100 km/tim. Trafikverket föreslår därför bibehållen hastighet 100 km/tim. Alternativa lösningar De sträckor som inte är mötesseparerade byggs om till mötesfria vägar. Sträckan mellan Ånimskog och Åmål kommer att byggas om till mötesfri landsväg med referenshastigheten 100 km/tim. Ombyggnationen finns med i nationell plan Den tvåfältiga sträckan mellan väg 064 Liden och väg 1 Solberg finns inte i dagsläget några planer på att bygga om till mötesseparerad väg. Om ingen reglering av hastighetsbegränsningen görs på den ny- och ombyggda sträckan skulle hastighetsbegränsningen vara 110 km/tim, eftersom Länsstyrelsen i Västra ötalands län kommer att till invigningen av väg E45 beslutat om lokala trafikföreskrifter om motorväg. Motorvägen kommer då att få hastighetsbegränsningen 110 km/tim vilket är en högre hastighet än vad som är önskvärt med tanke på trafiksäkerhet och framkomlighet. Vilka som berörs av regleringen 1(16)

13 Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen. Kostnader och andra konsekvenser Konsekvenser av förslaget Tabellen visar konsekvenser framtagna enligt vedertagna beräkningsmodeller. Konsekvenser Dödade/10 år Koldioxid Buller över riktvärden (förändring totalt) Buller 10 db över riktvärden (förändring totalt) Buller över riktvärden (efter justering) Buller 10 db över riktvärden (efter justering) Luft, överskridande MKN Tillgänglighet: ändrad restid totalt ändrad restid/resa Samhällsekonomisk effekt totalt Mått Antal Ton/år Procent Procent Antal Antal Meter Kilofordonstimmar/år Minuter/sekunder Kilokronor/år Kvantitet :49-85 De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 1 trafikförordningen (1998:176) och utmärkning av föreskrifterna. Föreskrifterna bedöms inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Måluppfyllelsebedömning Transportpolitiskt mål Bedömning av åtgärdens bidrag till måluppfyllelse inkl. motivering Delmål: Tillgänglighet Marginellt negativt bidrag Delmål: Transportkvalitet Positivt bidrag Delmål: Säkerhet Positivt bidrag Delmål: Miljö Positivt bidrag Delmål: Regional utveckling Marginellt negativt bidrag 1(16)

14 Delmål: Jämställdhet Oklart bidrag Marginellt positivt bidrag Stadsbyggnad Marginellt negativt bidrag Det övergripande målet* * Bedömning av såväl samhällsekonomisk effektivitet som långsiktig hållbarhet. Bidraget bedöms enligt följande: - Positivt bidrag - Marginellt positivt bidrag - Ingen påverkan - Marginellt negativt bidrag - Negativt bidrag - Oklart bidrag (t.ex. för att åtgärden ger både positiv och negativ påverkan) - Kunskap saknas Ikraftträdande och informationsinsatser Föreskriften föreslås träda i kraft Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser. Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT. Datum:. Elisabeth Lunman Handläggare Bilaga: Karta 14(16)

15 15(16)

16 Bilaga 1: Karta 16(16)

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Ärendenr: TRV 2012/15041 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Avdelning Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010

Läs mer

2012-12-10 Ärendenr: TRV 2011/78088

2012-12-10 Ärendenr: TRV 2011/78088 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-12-10 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson Avdelning: Trafikmiljö Kaplansgatan 1 Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post fredrik.h.jansson@trafikverket.se

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

Bilaga 1 Översiktliga kartor som visar aktuella sträckor med hastighetsförändringar.

Bilaga 1 Översiktliga kartor som visar aktuella sträckor med hastighetsförändringar. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-02 Ärendenr: TRV 2012/1511 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson Trafikmiljö Besöksadress: N Kaplansgatan 1 www.trafikverket.se Tele fredrik.h.jansson@trafikverket.se

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. 2012-05-23 Ärendenr: TRV 2012/16296

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. 2012-05-23 Ärendenr: TRV 2012/16296 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-23 Trafikverket Region Väst Lena Löfvenholm Samhälle Besöksadress: Hamntorget, Karlstad Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se lena.lofvenholm@trafikverket.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/33545

Ärendenr: TRV 2012/33545 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010 123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-06-04 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka) 1(9) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar aktuella

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad [Motpartens ärendeid] 1(6) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 51, Östergötlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/86131

Ärendenr: TRV 2012/86131 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-11-30 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt 010-1235940 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd Stefan Johansson Enhet Samhällsbehov Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.u.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 24--3 Ärendenr: TRV 23/6846 Trafikverket Region Väst Joakim Bergman Samhälle Trafikmiljö Telefon: 77-92 92 www.trafikverket.se joakim.bergman@trafikverket.se

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av ) 1(11) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E6, Hallands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Den sträckning som väg 697 har var tidigare väg 44 mellan Uddevalla och Trestad center (väg 45 mellan Trollhättan och Vänersborg).

Den sträckning som väg 697 har var tidigare väg 44 mellan Uddevalla och Trestad center (väg 45 mellan Trollhättan och Vänersborg). Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-01-14 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Besöksadress: Nygatan 17 542 30 Mariestad Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/1506

Ärendenr: TRV 2012/1506 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-04 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se 010-1235940 Beredningsunderlag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/1533

Ärendenr: TRV 2012/1533 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-20 Trafikverket Box 810 781 28 Borlänge Besöksadress: Nattviksgatan 8, Härnösand Telefon: 0771-921 921 Texttelefon: 0243-750 90 trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Hösten 2012 fanns alltså hela den sträckning av väg 990 som detta beredningsunderlag och konsekvensutredning behandlar klar.

Hösten 2012 fanns alltså hela den sträckning av väg 990 som detta beredningsunderlag och konsekvensutredning behandlar klar. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-06-10 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad. (2 bilagor)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad. (2 bilagor) [Motpartens ärendeid] 1(6) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E4, Västernorrlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Läs mer

Sidor 1(10) Utbyggnads- och planeringsläget för väg 23 i Kronobergs län kan sammanfattas enligt följande: (uppdelad i 2 etapper)

Sidor 1(10) Utbyggnads- och planeringsläget för väg 23 i Kronobergs län kan sammanfattas enligt följande: (uppdelad i 2 etapper) 1(10) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 23, Kronobergs län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Väg E22 i Skåne byggs på sträckan Rolsberga - Fogdarp om till motorväg. och beräknas att vara klar och öppnas för trafik den 19 juni 2014.

Väg E22 i Skåne byggs på sträckan Rolsberga - Fogdarp om till motorväg. och beräknas att vara klar och öppnas för trafik den 19 juni 2014. Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-02-27 Ärendenr: TRV 2014/4156 Trafikverket Region Syd Bertil Nordström Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se bertil.nordstrom@trafikverket.se

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 och 2.

Karta. Bakgrund och målbild. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 och 2. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

2013-03-01 Ärendenr: TRV 2012/XXXX

2013-03-01 Ärendenr: TRV 2012/XXXX Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-03-01 Trafikverket Region Syd Sylwia SerokaMiszczuk Enhet Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:010 123 6051 Beredningsunderlag

Läs mer

2012-11-12 Ärendenr: TRV 2012/1681

2012-11-12 Ärendenr: TRV 2012/1681 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Besöksadress: Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se Direkt: 0920-243814 Beredningsunderlag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/41311

Ärendenr: TRV 2012/41311 2012-08-23 Trafikverket Region Öst Rolf Åkerlund Enhet Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se eskilstuna@trafikverket.se Direkt: 010 124 01 20 Beredningsunderlag

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/46588

Ärendenr: TRV 2012/46588 Trafikverket Region Syd Sylwia Seroka-Miszczuk Enhet Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:010 123 6051 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 23 i Kronobergs

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/53913 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle

Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-03-06 Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

E20 byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

E20 byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet 2010-07 I juni 2009 invigdes ny motorväg på en 12 km lång sträcka förbi Götene. Sträckan mellan Alingsås och Vårgårda är idag ej mötesseparerad landsväg.

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län REMISS 2016-12-08 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/106106 Trafikverket Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 gunlog.magnusson@ trafikverket.se Förslag

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Utbyggnaden av Väg 45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan. Kort om projektet bakgrund. Kort om projektet varför?

Utbyggnaden av Väg 45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan. Kort om projektet bakgrund. Kort om projektet varför? Utbyggnaden av Väg 45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Kort om projektet bakgrund Götaälvdalen viktig regional och nationell transportled för varor och människor Dålig framkomlighet

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/44550 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län. 1(8) Datum:2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:27521 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län. Delsträcka 1 Motala tpl

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik. Lickershamn. Tingstäde. Bro

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik. Lickershamn. Tingstäde. Bro Beredningsunderlag 1(7) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik Lickershamn 149 Kaup Burge Lärbro 148 Lummelunds bruk Krusmyntagården

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

2013-04-26 Ärendenr: TRV 2013/17360

2013-04-26 Ärendenr: TRV 2013/17360 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-04-26 Trafikverket Region Nord Angelica Hultqvist Samhällsbehov Besöksadress: Sundsbacken 2-4 971 25 Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se angelica.hultqvist@trafikverket.se

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN 2012-07-03 1C140004.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Susanna Sandelius Peter Fors Uppsala 2012-07-03 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012 Referensgruppsmöte Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser 9 februari 2012 Slutrapport Innehåll Genomförande av nya hastighetsgränser, statlig väg och kommuner Effekter landsbygd - VTI Effekter

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät 3 Vägnät och trafik 3.1 Vägnät Väg 73 är av stor betydelse för regionen och ingår i huvudvägnätet. Väg 73 trafikförsörjer stora delar av Haninge kommun och förbinder kommunen med Stockholm och Nynäshamn.

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län. Visby V ibble Åm inne Högklint Blåhäl Roma G nisvärd 140 143 Bjärges Katthamm

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län. Hammars Ir evik Kappels hamn 688 Fårösund Burge Lic k er s hamn 149 670

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län. Hammars Ir evik Kappels hamn Fårösund Lic k er s hamn Burge 149 Lärbro

Läs mer

2013-02-22 Ärendenr: TRV 2013/7726

2013-02-22 Ärendenr: TRV 2013/7726 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd 551 91 Jönköping Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Stefan Johansson Enhet: Samhällsbehov Stefan.u.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Tid: 2016-09-01, kl.08:30-11:15 Plats: Regionens hus sal A 12 Remiss, Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Jönköpings län TRV

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34 i Östergötlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34 i Östergötlands län. Beredningsunderlag väg 34 1(13) Datum: 2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:27489 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. [Motpartens ärendeid] 1(23) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E18, Stockholms län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

2014-02-07 Ärendenr: TRV 2014/8157

2014-02-07 Ärendenr: TRV 2014/8157 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-02-07 Trafikverket Region Öst Namn: Rolf Åkerlund Enhet: Trafikmiljö Besöksadress: Tullg. 8, Eskilstuna Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer