PM Sammanställning av upplevda problem och brister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Sammanställning av upplevda problem och brister"

Transkript

1 PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats i utredningsområdet. Sammanställningen baseras på workshop 1 den 15 januari 2014 och Öppet hus med allmänheten den 5 december 2013 samt en avstämning på workshop 2 den 12 februari Sammanfattningen delas in i kategorierna fjärrtrafik, lokal trafik, trafiksäkerhet, störningar samt gestaltning, varav en del problem/brister spänner över flera av kategorierna. Karta över utredningsområdet med trafikplatser, se bilaga 1. Sammanställning av problem och brister vid och mellan respektive trafikplats(er), se bilaga 2. Långväga trafik genom/förbi Karlskoga eller med start/mål i Karlskoga Framkomligheten och tillgängligheten är generellt dålig för fjärrtrafik, även inräknat den regionala busstrafiken. Alla konfliktpunkter såsom korsningar med trafiksignaler, cirkulationsplatser, smala filer och fartbegränsningar medför att genomfarten genom Karlskoga tar lång tid och att hastigheten upplevs som låg och ojämn. en upplever dessutom blandningen av stora cirkulationer och små korsningar som förvirrande. Störst problem med framkomligheten är på morgonen vid kl. 7-8 och på eftermiddagar vid kl Skyltad hastighet upplevs vara för låg, särskilt på de sträckor med 60 km/h, vilket har fått till följd att en stor andel av trafikanterna inte håller hastighetsbegränsningen. Den låga skyltade hastigheten medför även att fjärrtrafik i hög grad nyttjar vägen över Kosia (öster om sjön Möckeln) istället för E18 för att t.ex. ta sig från östra Karlskoga till Degerfors. Korsningarna med trafiksignaler är många och inte anpassade för grön våg, t.ex. är normalläget 1(9)

2 rött på natten för trafik färdandes på E18 och grönt för anslutande vägar. Tung trafik utgår ifrån att signalerna slår om till grönt och saktar därför inte in, vilket innebär en olycksrisk för trafik som kör ut från de anslutande vägarna. De många trafikljuskorsningarna gör att tung trafik måste stanna och starta igen, vilket medför att de kör mot rött ljus och tar för sig för att inte tappa tempo. Rödljuskörningar är vanliga även på dagen liksom omkörningar, kappkörningar, trängningar och genande i hög fart i cirkulationsplatserna. Inom utredningsområdet finns ingen ordnad uppställningsplats för långtradare, vilket får till följd att tung trafik parkerar på ett oorganiserat/oordnat sätt. Vid händelse av olycka på E18 saknas alternativa vägar som trafiken kan ledas om på. Brister upplevs i skyltning och information om framför allt lokala målpunkter som t.ex. ishallen. Trafik inom Karlskoga tätort Liksom för fjärrtrafiken är framkomligheten och tillgängligheten generellt dålig även för den lokala trafiken. Alla konfliktpunkter såsom korsningar med trafiksignaler, cirkulationsplatser, smala filer och fartbegränsningar medför att genomfarten genom Karlskoga tar lång tid och att hastigheten upplevs som låg och ojämn. Störst problem med framkomligheten är på morgonen och på eftermiddagar vid 16-tiden. Skyltad hastighet upplevs vara för låg, särskilt på de sträckor med 60 km/h, vilket har fått till följd att en stor andel av trafikanterna inte håller hastighetsbegränsningen. Den låga skyltade hastigheten undergräver även kollektivtrafikens konkurrenskraft. Korsningarna med trafiksignaler är många och inte anpassade för grön våg. E18 skapar barriäreffekter för oskyddade trafikanter. Vägen upplevs som farlig och osäker vilket försvårar och förhindrar gång- och cykeltrafik, både längs och tvärs E18. Att ta sig mellan områden på norra och södra sidan av vägen upplevs som svårt, otryggt och osäkert. Till exempel upplevs de flesta gång- och cykeltunnlarna som trånga och otrygga och entréerna till dessa är på flera ställen brant lutande. På E18 färdas en stor andel trafik med start och mål inom staden. Den lokala trafiken tar dock, där så är möjligt, alternativa vägar ( smitvägar ) för att undvika E18, vilket istället medför ökad trafik i bostadsområdena med störningar och förhöjd olycksrisk i korsningspunkterna på de lokala gatorna som följd. Alternativa vägar saknas dock på många ställen, t.ex. är E18 den enda möjligheten att nå centrum från de östra stadsdelarna. 2(9)

3 Otrygghet och olycksrisk längs och tvärs E18 en upplevs vara generellt dålig både för lokal trafik och fjärrtrafik. E18 har många konfliktpunkter såsom korsningar med trafiksignaler, cirkulationsplatser, smala filer och fartbegränsningar samt många trafikplatser som upplevs otydliga/otrygga ur beteendesynpunkt, varför konfliktsituationer uppstår. Korsningarna med trafiksignaler är många och upplevs farliga och skapar dessutom problem vid utryckning för räddningstjänsten. Rödljuskörningar är vanliga liksom omkörningar, kappkörningar, trängningar och genenade i cirkulationsplatserna, särskilt när det gäller tung trafik. Den tunga trafiken håller inte heller hastighetsbegränsningen och tar för sig för att inte tappa tempo. Vägen upplevs som farlig och osäker vilket försvårar och förhindrar gång- och cykeltrafik, både längs och tvärs E18. Den lokala trafiken tar, där så är möjligt, smitvägar/alternativa vägar för att undvika E18, vilket medför ökad trafik i bostadsområdena med bl.a. förhöjd olycksrisk i korsningspunkterna på de lokala gatorna som följd. Trafikmiljö, boendemiljö, hälsa, luft, buller och utsläpp Längs hela sträckan finns bullerproblem. De mest bullerutsatta bostäderna upplevs vara längs sträckorna Odlingen-Ekebykorset (3-4), nordost om Stora rondellen (4), Stackfallsvägen/Dimbovägen-Österleden (10-12) samt vid Trafikplats Immetorp (14); se kartbilaga. Korsningarna med trafiksignaler är många där tung trafik måste stanna och starta igen, vilket skapar en bullrigare trafik- och bostadsmiljö samt ökade avgasutsläpp. Den låga skyltade hastigheten har lett till ökad trafik över Kosia, med bl.a. ökade störningar som följd. Den lokala trafiken tar, där så är möjligt, smitvägar/alternativa vägar för att undvika E18, vilket medför ökad trafik i bostadsområdena med bl.a. med ökade störningar på lokala gatorna som följd. Farligt gods transporteras genom staden på E18 och innebär en stor risk för människor och miljö om en olycka skulle inträffa, t.ex. vad gäller boendes hälsa och utsläpp av farligt gods och släckvatten till dagvatten, vattendrag och sjön Möckeln. Trafikmängden varierar längs sträckan, med fordon per dygn både väster och öster om staden. Trafikmängden på den mest centrala sträckan, mellan Stora rondellen och Österleden (4-12), ligger på ca fordon per dygn. Störst trafikmängd i utredningsområdet är det på bron över Timsälven mellan Filipstadsvägen/ Statoil och Rosendalskorset (8-9) med fordon per dygn, som upplevs som en flaskhals med stora framkomlighetsproblem under rusningstrafik. 3(9)

4 Gaturummets utformning och upplevelse Många trafikplatser upplevs otydligt/otryggt utformade ur beteendesynpunkt, varför konfliktsituationer uppstår. Upplevelsen och utformningen av gaturummet upplevs mycket dålig på långa sträckor, särskilt i de östra delarna (t.ex. kring macken vid Sommarvägen). E18 upplevs ha fula/oattraktiva trafikplatser (särskilt de större), infarter, entréer och busshållplatser. Detta ger Karlskoga ett lågt attraktionsvärde. Trafikanter upplever inte att de är i en stad när de färdas på E18. Det saknas visuell kontakt med vatten/sjön Möckeln längs E18. Det finns brister i skyltning och information om framför allt lokala målpunkter som t.ex. ishallen. Sammanfattning Det finns framkomlighetsproblem för all typ av trafik p.g.a. av många konfliktpunkter (t.ex. trafiksignaler och cirkulationsplatser). Detta får som effekt att trafik väljer alternativa vägar (t.ex. över Kosia eller genom bostadsområden) där så är möjligt varför mindre vägar får högre trafikbelastning med störningar och förhöjd olycksrisk som följd. Alternativa vägar för den lokala trafiken saknas på många ställen. Många trafikanter upplever stora trafiksäkerhetsproblem med olyckor p.g.a. trafikanters beteende (t.ex. rödljuskörning och trängningar), särskilt vad gäller tung trafik. En orsak kan vara otydlig utformning av vägmiljön. Barriäreffekter för oskyddade trafikanter som upplever det svårt, osäkert och otryggt att passera vägen, både i plan och i gång- och cykeltunnel. Längs hela sträckan upplevs problem med buller och utsläpp samt att mängden transporter av farligt gods är stor. Upplevelsen och utformningen av gaturummet med fula/oattraktiva trafikplatser, entréer och busshållplatser samt utan visuell kontakt med sjön Möckeln. 4(9)

5 Bilaga 1: Karta med de 15 trafikplatserna/korsningarna längs E18 genom Karlskoga 5(9)

6 Bilaga 2: Tabell med problem och brister vid och mellan trafikplatser längs E18 genom Karlskoga Problem och brister vid och mellan trafikplatser längs E18 genom Karlskoga 1. Mosserud och anslutande vägar - Trafiksituationen generellt vid Mosserud. - Ökad trafik vid biogasanläggningen. - Fungerar inte med dagens långsamtgående fordon till/från Mosserud. 2. Trafikplats Odlingen och anslutande vägar - Kort påfart västerut/påfart har för liten svängradie och endast ett körfält, vilket medför problem för den tunga trafiken. - Farliga och sena filbyten för genomfartstrafik pga. att högerfilen blir svängfil/filer delar sig på ett svårtolkat sätt. - Skyltning av gång- och cykelvägar utefter E18 är bristfällig. 3. Ekebykorset och anslutande vägar - Busshållplatser på europaväg. - Trafiken håller för hög hastighet in mot Ekebykorset västerifrån. - Avgasutsläpp vid trafikljus. - sproblem. - Hårt trafikerad korsning med gång och cykel i samma plan. Många fotgängare och cyklister korsar vägen. - Stora målpunkter t.ex. skolor och stora arbetsplatser. Osäker miljö för alla barn, skolbarn och oskyddade trafikanter. - Spring över E18 på ej reglerade platser. - Bullerutsatta bostäder vid Brf Mårbacka samt mellan trafikplats Odlingen och Ekebykorset. - Trafiksignal i Ekebykorset orsakar köbildning i vänster svängfält. 4. Stora rondellen och anslutande vägar - Många trängningsolyckor när den tunga genomgående trafiken byter från vänster till höger körfält. - Den tunga trafiken respekterar inte väjningsplikten in i rondellen. - Köbildning från väster. - Genomfart Degerfors-Filipstad tar lång tid, hastigheten upplevs som låg och ojämn p.g.a. många konfliktpunkter /otrygga situationer/korsningar som upplevs otydliga ur beteendesynpunkt. - Påfartsrampen på Degerforsvägen innebär en olycksrisk. - Vägvisning och filer är otydliga, det är svårt att veta vilken fil man ska ta. Risk för konflikter och osäkerhet i körfältsval in i rondell. Vägvisningsskylten sitter för nära stora rondellen, man hinner inte byta fil pga. många tvära körfältsbyten. - Vägvisningsskylten sitter för nära rondell från Degerforshållet (delar sig i rondellfil och snabbfil förbi rondellen mot Örebro). - Filbyte efter rondellen i riktning mot Örebro (österut). - Begränsad höjd i Degerforsfilen genom rondellen, detta skyltas dåligt/är dåligt utmärkt/varnas inte för tillräckligt. Dessutom hal vägbana i kurvan. 6(9)

7 Problem och brister vid och mellan trafikplatser längs E18 genom Karlskoga - Risk att köra rakt igenom rondellen och hamna i mitten i ett lägre plan på den genomgående bilvägen eller på gång- och cykelvägen. - Dålig genomsikt/sikt in i rondellen, t.ex. från Drottningvägen samt från Örebrohållet pga. en kulle nära vägbanan. - Svårt att komma ut från t.ex. Drottningvägen. - Bullerutsatt område på södra sidan av E18 mellan Stora rondellen och Viaduktrondellen. - Mellan järnvägen och E18 saknas samordnad skötsel (mellan Stora rondellen och Viaduktrondellen). 5. Viaduktrondellen och anslutande vägar - Den nya rondellen skapar mer buller än tidigare när det var trafikljus. - Smala och otrygga gång- och cykeltunnlar. - Bra gång- och cykeltunnel. - Farligt gods-transporter innebär stora risker om det händer något. - Riskfylld placering för McDonalds. - I vänsterfilen blir man trängd av tung trafik som genar över körfälten, osäkerhet särskilt vid inkörningen i rondellen. Stor skillnad mellan den tunga trafikens höga hastighet jämfört hastighetsbegränsningen. - Rondellen är för snäv. - Många farliga filbyten när man åker från Bangatan ut på E18 mot Karlstad. - Barriär mot vattnet mellan Stora rondellen och Bofors. - stannar vid McDonalds/Max. - Rörig trafiksituation på Norra Viaduktgatan, övergångsstället kommer nära inpå E Boåsvägen/Hyttåsvägen-Stallbacken och anslutande vägar - Viloplatser för tung trafik, vildparkering förekommer för lastbilar till och från Bofors. - Svårt för polisen att kunna stoppa och ta fordon åt sidan. - Vilt (hjort och rådjur) i t.ex. Boås. - Kort påfart från Bofors (Boåsvägen södra sidan E18). - Underhållet av cykeltunneln väster om Stallbacksvägen är eftersatt. 8. Filipstadsvägen/Statoil och anslutande vägar Svängfält: - Vid vänstersväng från Statoil kan det bli konflikter eftersom trafik från Boforsområdet också har grönt. - Högersvängfält är korta. - Trafik över tomten för Boforsmässan, målpunkt är arbetsplatsen. - Svår korsning/dålig överfart att passera för fotgängare/cyklister. - Viktig passage för fotgängare/cyklister på väg till bl.a. Sandviksbadet. - Många bussresenärer till och från busshållplatser. 7(9)

8 Problem och brister vid och mellan trafikplatser längs E18 genom Karlskoga - Största problemet på sträckan, trångt med höga trafikflöden, Strömsbro utgör flaskhals, all trafik passerar här. Trafiksignal och plankorsning. - Huvudkorsning för Boforsområdet. - Köbildning vid Statoilkorset både på E18 och på Filipstadsvägen, svårt att komma ut på E18. - Vid rusningstrafik västerut köbildning ända fram till Noravägen, svårt att komma ut på E18 vid Rosendalskorset. - Onödig trafik som går på E18, t.ex. tung trafik till kraftvärmeverket. 9. Rosendalskorset och anslutande vägar - Gångvägar från busshållplatser har fel läge, särskilt på södra sidan. Gång- och cykelvägen längs E18 hänger inte ihop vid Rosendal. Folk genar över E18 till/från busshållplats. - Trångt vid busshållplatsen och avfart vid Rosendal (norra sidan). Accelerationsfält saknas på södra sidan E18, skapar konflikt vid busshållplats. - Påfart österut upp på E18 för kort/dålig. - Viloplatser för tung trafik, vildparkering förekommer för lastbilar till och från Bofors. - Tung trafik kommer in på Knektåsvägen. 10. Stackfallsvägen/Dimbovägen och anslutande vägar - Tunga trafiken kör om varandra under lång tid. Kan medföra att utryckningsfordon inte kommer fram trots blåljus på. - För många korsningar vid Sandviken. - Tung trafik kommer in på Knektåsvägen. - Buller från E18 vid samfälligheten Hurtig/Knektåsvägen är alldeles för högt. 11. Bergmästarevägen/Saxlyckevägen och anslutande vägar - Gång- och cykelöverfart sker i plan. - Farliga gångvägar längs E18. - Gång- och cykeltunnelns norrsida är brant och dålig. - Viktig målpunkt för cykel är Sandviksbadet. - Pendlarparkering för resenärer med Örebrobussar. - För många korsningar vid Sandviken. 12. Österleden och anslutande vägar - Rödljuskörning, främst nattetid. Trafiken stannar inte eftersom de vet att det slår om. - Svårt med 60 km/h, trafiken kommer snabbt österifrån. - Trevägskorsning med många målpunkter. - Enda gång- och cykeltunneln i östra delen för oskyddade trafikanter att passera E18 (mellan bostäder, skolor, service, friluftsområde), tunneln upplevs trång och smal samt brant mot norr. - Vänstersväng till Coop Forum samt gång- och cykelväg i samma plan. 8(9)

9 Problem och brister vid och mellan trafikplatser längs E18 genom Karlskoga 13. Sommarvägen och anslutande vägar - Farlig och svårtillgänglig korsning med trafiksäkerhetsproblem. - Bostäder är utsatta för buller från E18. - Tråkiga bullerplank vid östra infarten. - Gång- och cykelöverfart sker i plan. Tunneln vid Österleden används inte. - Många barn samt gång och cykel korsar till bl.a. fotbollsplaner, bad, bostäder, Sandviksbadet, skolor och handels- och industriområde. - Högersvängande från E18 in på Källmossvägen orsakar köbildning och stopp på E18. Konflikter vid mack/verkstad. - Trängningar vid körfältsbyten. - För korta högermagasin/avsvängandefält. - Busshållplats vid Mandels (Brickegården norra) är otrygg för oskyddade trafikanter. - vid Sommarvägen. Tråkig miljö runt macken. - Många kör in Källmossvägen förbi Coop istället för Österleden för att fortsätta norrut. 14. Trafikplats Immetorp och anslutande vägar - Bron upplevs trång pga. avsmalning och lastbilsomkörningar. - Gång- och cykelväg längs E18 hänger inte ihop vid Brickegården/Svartälven och därför svårt att komma fram med cykel. Smidig cykelväg saknas, nuvarande gång- och cykelpassage upplevs otrygg trots betongblocken. - Busshållsplatser medför spring över väg. - Påfarter från Valåsen är farliga och korta. - Tung trafik fastnar vid väjningsplikt vid påfart mot Örebro, särskilt på vintern. - Svårighet att komma ut på E18 västerut. - Problem vid korsningen där avfartsrampen från centrum möter Österviksvägen, väldigt dålig sikt in mot viadukten. 15. Järnvägsbron Immetorp och anslutande vägar - Bort med järnvägsbron, östra infarten. - Belysning Tolen-Immetorp saknas. 9(9)

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen.

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Info kopia till Vägverket Riggert Andersson Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Villaägarna tar ej ställning för eller emot Förbifart

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Problem och brister vid och mellan trafikplatser längs E18 genom Karlskoga

Problem och brister vid och mellan trafikplatser längs E18 genom Karlskoga Sammanställning av Workshop 1 del 1 (140115) och hus 1 (131205). Problem och brister redovisade från väster till öster på karta. hussynpunkternas geografiska placering är intolkade till en viss korsning/trafikplats.

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät 3 Vägnät och trafik 3.1 Vägnät Väg 73 är av stor betydelse för regionen och ingår i huvudvägnätet. Väg 73 trafikförsörjer stora delar av Haninge kommun och förbinder kommunen med Stockholm och Nynäshamn.

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 2004-11-17 Beslutshandling KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret / Samhällsbyggnadskontoret Nämndhuset

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED VÅREN 2014 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara Borås Stads prioritering gällande säkerhet och trygghet

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Trafiknätsanalys i Munkedals tätort September 2001 Medverkande Munkedals kommun Lars Hultman Eva Grönberg J&W Samhällsbyggnad Catharina Rosenkvist Inger Jansson Inger Widstrand Trafiknätsanalys för Munkedals

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

Presentation av Väg 225

Presentation av Väg 225 Sorunddanet mars 2006 Presentation av Väg 225 och förbättringsområden En resa från Ösmokorset via Sorunda Ridskola Berga Ristomta Porthus Spångbro Fullbro och Frölunda Mars 2006 1 Sorundanet mars 2006

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA. Kommunfullmäktige 2008-03-31 65

TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA. Kommunfullmäktige 2008-03-31 65 TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA Kommunfullmäktige 2008-03-31 65 Beslut att anta trafikplanen som bilaga till Fördjupning av översiktsplanen Mariefred-Läggesta, 2007-04-23. SAMMANFATTNING Trafikplanen

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2011 Innehåll Förord...1 Inledning...2 Skolvägskartläggningen...3 Katarinaskolan, Karis... 3 Vikingaåsens Skola, Åland...

Läs mer

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Januari 2011 Förord Dessa föreskrifter gäller vid arbete på gator och vägar inom Falköpings kommun där kommunen är väghållare. Föreskrifterna

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement VINSTA Terrängmodelleringen vid gång- och cykelöverfarten över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen fungerar även som ett bullerskydd. Den möter söderut en vall, kombinerad med plank vid gång- och cykelpassagen

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18 Ramböll Sverige AB --- Österåkers kommun Söralidsvägen Stockholm 2007-04-18 Österåkers kommun Datum 2007-05-04 Uppdragsnummer Utgåva/Status Leverans ver. 3 Stefan Thelander Stefan Thelander Johanna Appelberg

Läs mer

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 1 PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 INLEDNING Jomala kommuns gång- och cykelvägplan är ett planeringsinstrument för utbyggnaden av kommunens gång- och cykelvägar. Dokumentet har benämnts

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

12. Trafik. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan.

12. Trafik. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan. 12. Trafik Sammanfattning Vi bor lokalt och lever regionalt. Vi förflyttar oss allt mer, på grund av arbete, studier, för att handla och för att roa oss. Avstånd mäts mer i tid och mindre i mil. Samtidigt

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

TRAFIKUTREDNING. Röbäck - åtgärdsalternativ i och kring Röbäck Umeåprojektet, Västra länken, ny E12 delen Röbäck - Tvärvägen 2010-11-12

TRAFIKUTREDNING. Röbäck - åtgärdsalternativ i och kring Röbäck Umeåprojektet, Västra länken, ny E12 delen Röbäck - Tvärvägen 2010-11-12 TRAFIKUTREDNING Röbäck - åtgärdsalternativ i och kring Röbäck Umeåprojektet, Västra länken, ny E12 delen Röbäck - Tvärvägen 2010-11-12 Innehåll Beställare Trafikverket Kontaktperson Leif Strinnholm 090-17

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå 2014-10-24 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Samhällsbyggnad är en konsultverksamhet

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer

Planskild korsning i Sala stad

Planskild korsning i Sala stad TJÄNSTESKRIVELSE KOMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering och utveckling planarkitekt Anna Jägvald Planskild korsning i Sala stad Under våren och försommaren har representanter från Sala kommun, Företagarcentrum

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer