Ärendenr: TRV 2013/17360

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-04-26 Ärendenr: TRV 2013/17360"

Transkript

1 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Nord Angelica Hultqvist Samhällsbehov Besöksadress: Sundsbacken Luleå Telefon: Direkt: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E4, Norrbottens län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Karta Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 respektive bilaga 2. Bakgrund och målbild I Region Nord färdigställs under år 2013 ett antal ombyggnadsprojekt utmed väg E4. Denna utredning grundar sig i att det utmed E4 i Norrbottens län sker fyra mer omfattande ombyggnationer. Dessa är projekten: Kinnbäck Jävre; byggs om från tidigare 13 meter bred landsväg utan mitträcke till mötesfri landsväg med mitträcke på en sträcka av 8660 meter, varav 6710 meter inom Norrbottens län. Boviken Rosvik (Deletapp 1, Norrfjärden Rosvik, aktuell år 2013); byggs om från 13 meter bred landsväg utan mitträcke till mötesfri landsväg med mitträcke på en sträcka av 8740 meter. Nickbyn; byggs om till mötesfri landsväg med mitträcke på en sträcka av 1860 meter. Kalix Töre (Deletapp 3:1, Rolfs Nyborgvägen); befintlig 13 meters landsväg på sträckan mellan Innanbäcken och Nyborgsvägen byggs om

2 genom förlängning av befintligt mitträcke på en del och målad mittlinje på övriga sträckningen. Utmed vägen sker även avsmalning. Sammanlagd sträcka för ombyggnation är 1600 meter. Väg E4 utgör ett av Sveriges viktigaste stråk för långväga person- och godstransporter och ingår i såväl det nationella stamvägnätet som det av EU utpekade Trans-European Transport Network (TEN-T) och är därmed av särskild internationell betydelse. Vägen är ytterligare utpekad som riksintresse för kommunikationer och är prioriterad i aktuell transportplan Lokalt och regionalt fungerar vägen som en uppsamlingsförbindelse för person- och godstransporter till befolkningstäta regioner, större industrier, arbetsplatser, utbildningsorter samt kommun- och regioncentra. I och med etablering av nya handelsområden i Haparanda/Tornio har även trafikmängden ökat och beräknas öka ytterligare, varvid framkomlighet och trafiksäkerhet är viktiga beståndsdelar. Det långsiktiga hastighetsanspråket för väg E4 i Norrbottens län är 110 km/tim. Ny- eller ombyggnad Samtliga aktuella projekt syftar till att öka trafiksäkerheten respektive framkomligheten utmed E4. Projektet Kinnbäck Jävre innebär att hela sträckan projekterats som mötesfri landsväg 2+1 körfält med mitträcke inom befintlig bredd 13 meter. Sidoområdet är sedan tidigare åtgärdat med säkerhetszon över 10 meter vid referenshastighet 110 km/tim. Ombyggnationen följer den befintliga vägens plan- och profilläge som sedan tidigare har en god standard enligt Vägar och gators utformning (VGU). Projektet Boviken Rosvik har delats in i två etapper. Deletapp 1, Norrfjärden Rosvik, som är aktuell år 2013 byggs om från 13 meter bred landsväg utan mitträcke till mötesfri landsväg med mitträcke. Inom projektet byggs två nya trafikplatser (varav en i nuläget) samt att ett antal korsningar byggs om. Ytterligare har vägportar för lokal trafik och gångoch cykeltrafik liksom parallellvägar anlagts. Referenshastighet vid planering av projektet har varit 110 km/tim. Projektet Nickbyn innebär att nuvarande 13 meters landsväg utan mitträcke byggs om till mötesfri landsväg med mitträcke. E4 har sedan tidigare anslutande projekt varit förberedd för 2+1, vägens höjdpunkt är flyttad och målning av kantlinjer är utförd. Nya parallellvägar och anslutningsvägar från fastigheter anläggs både öster och väster om väg E4 liksom att säkerhetszon säkerställs enligt gällande norm. Viltstängsel finns på i stort sett hela sträckan. Referenshastighet vid planering av projektet har varit 110 km/tim. 2(17)

3 Projektet Kalix Töre (Deletapp 3:1, Rolfs Nyborgvägen) innebär att befintlig 13 meters landsväg byggs om genom att mitträcke förlängs på del av sträckan samt bli 1+1 med målad mittlinje. Ytterligare sker avsmalning av vägen vid Rolfs såg. Med undantag för en ca 350 m lång sträcka förbi infart till Rolfs såg och infart till väg 957, som är utbyggd med vänstersvängfält och mittremsa, är befintlig E4 på aktuellt avsnitt 13 m bred med godtagbar profilstandard. Ombyggnaden medför ytterligare en väsentlig standardförbättring genom säkrare korsningar och säkra gångpassager. Cyklister får möjlighet till en mer säker trafikmiljö med breda vägrenar och anslutning in på befintligt cykelvägnät. Förslaget till ny högsta tillåtna hastighet överensstämmer med de referenshastigheter som används i planerings- och projekteringsprocessen. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Genom att bygga om E4 till en mötesfri landsväg förbättras trafiksäkerheten och framkomligheten. Då säkerhetsstandarden längs sträckan har ökat anser Trafikverket att det finns skäl att även höja den högsta tillåtna hastigheten för att öka tillgängligheten för fordonstrafik och trafikantacceptansen längs med sträckan. Utmed sträckan Kinnbäck Jävre inbjuder nuvarande utformning till höga hastigheter och trafikfarliga omkörningar med stor risk för dödlig utgång eller allvarliga personskador till följd. På aktuell sträcka sker en mängd miljöfarliga transporter och vägen trafikeras med busstrafik där busshållplatser är placerade vid särskilt anordnade bussfickor eller i direkt anslutning till vägen. Separat gång- och cykelvägnät saknas, dock kan de parallellvägar som byggs samt befintliga nyttjas om önskvärt. Andelen oskyddade trafikanter som förekommer utmed sträckningen både längdled och tvärs bedöms som mycket få. De som önskar korsa kommer kunna nyttja öppning i mitträcke respektive vägport under E4. Viltstängsel finns på större delen av sträckningen sedan tidigare. Trafikmängden på E4 orsakar buller för närliggande bostäder, dock innebär ombyggnationen ingen ökning. Vägsträckan omfattas inte av väsentlig ombyggnad. Vid en förändring av hastigheten ändras bullernivåerna. Ökar hastigheten från 90 km/tim till 110 km/tim ökar ekvivalentnivån med 2-3 db(a). Boenden finns utmed gällande vägsträckor. Buller från vägtrafiken överskrider riktvärdet 55 db(a) upp till ca 100 m från vägen. De värst utsatta, dvs mer än 10 dba över riktvärdena har åtgärdats. Sträckningen Norrfjärden Rosvik har haft hög trafikbelastning och betydande brister i trafiksäkerhet och framkomlighet. Det stora antalet anslutningar har i utredningar lyfts som ett särskilt problem ur 3(17)

4 trafiksäkerhetssynpunkt. Delsträckningen Boviken-Antnäs, finns med på regeringens så kallade 100-lista över de mest olycksdrabbade vägsträckorna i Sverige. Ytterligare har vägen ansetts vara en betydande barriär för korsande oskyddade trafikanter. Utmed sträckningen byggs i deletapp 1 en flera korsningspunkter byggs om. Parallellvägnätet byggs även ut för att möjliggöra att stänga direktutfarter mot E4 och styra korsande trafik till de planskilda korsningarna. Vid en förändring av hastigheten ändras bullernivåerna. Ökar hastigheten från 90 km/tim till 110 km/tim ökar ekvivalentnivån med 2-3 db(a). Boende finns utmed gällande vägsträckor. Buller från vägtrafiken överskrider riktvärdet 55 db(a) upp till ca 100 meter från vägen. De värst utsatta, dvs. mer än 10 dba över riktvärdena har åtgärdats. Sträckningen förbi Nickbyn är en del av vägavsnittet S Gäddvik S Råneå där utbyggnad till mötesfri landsväg har skett i etapper under flera år. Utmed sträckan har E4 sedan tidigare varit förberedd för 2+1 med dubbla heldragna målade mittlinjer, vägens höjdpunkt är flyttad och målning av kantlinjer är utförd. Gång- och cykeltrafik färdas i mindre mängd både längsgående och korsande trafik utmed vägen. I och med ombyggnation planeras reglering genom förbud av gående och cyklister och de kommer framledes att hänvisas till parallellvägar liksom rörbro under vägen. I samband med vägombyggnaden kommer vägområdet att rensas på hinder som stenar, stolpar och träd eller kompletterande vägräcken. Ingen förändring av dagens plan- och profilstandard är aktuell. Ett viltstängsel finns på bägge sidor om E4 längs hela vägsträckan. Ombyggnaden har klassats som väsentlig och riktvärdet 55 db(a) kommer att överskridas vid tre fastigheter utifrån referenshastigheten 110 km/tim. Två av fastigheterna får bullerskydd medan den tredje löses in av Trafikverket. Projektet Kalix Töre har delats in i ett antal etapper och utbyggnad av mötesfri landsväg samt förbättrande åtgärder genom tätort har skett under ett antal år och fortsätter med flera deletapper framledes. Ombyggnaden i aktuell deletapp medför en väsentlig standardförbättring genom säkrare korsningar och säkra gångpassager. Cyklister får möjlighet till en mer säker trafikmiljö med breda vägrenar och anslutning in på befintligt cykelvägnät medan vägens utformning genom avsmalning och målning främjar för bättre anpassning till gällande hastighetsgränser och trafikantförståelse. Förslag till hastighetsbegränsningar Delsträcka 1, mellan Västerbottens länsgräns och 80 meter söder om väg 508 bro över väg E4 Trafikverket Region Nord föreslår en hastighetsgräns om 110 km/tim. Vilket innebär att hastigheten höjs från 90 km/tim mellan Västerbottens 4(17)

5 länsgräns och 600 meter söder om bro över väg E4, Trafikplats Jävre Södra och är oförändrad mellan 600 meter söder om bro över väg E4, Trafikplats Jävre Södra och 80 meter söder om väg 508, bro över väg E4. Delsträcka med lokala trafikföreskrifter om motorväg, mellan 80 meter söder om väg 508 bro över väg E4 och 190 meter norr om väg bro över väg E4 trafikplats Boviken Sträckan är motorväg enligt Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala trafikföreskrifter, 25 TFS 2011:262. Ny föreskrift beslutad dock ej förändring av faktiska begränsningspunkter. Trafikverket Region Nord föreslår ingen hastighetsbegränsning, vilket innebär att hastigheten är oförändrad. Av- och påfartsramper Då samtliga sex aktuella ramper utmed sträckning med lokal trafikföreskrift om motorväg ingår i beslut i lämplig omfattning utifrån rådande förutsättningar föreslås inga förändringar av aktuell lokal trafikföreskrift (LTF) eller nya LTF:er. Delsträcka 2 mellan 190 meter norr om väg bro över väg E4 trafikplats Boviken och 280 meter norr om väg 510 Harrbäcken Trafikverket Region Nord föreslår en hastighetsgräns om 90 km/tim. Vilket innebär att hastigheten är oförändrad. Delsträcka 3, mellan 280 meter norr om väg 510 Harrbäcken och meter sydost om väg 953 Åkroken Trafikverket Region Nord föreslår en hastighetsgräns om 110 km/tim. Vilket innebär att hastigheten höjs från 90 km/tim mellan 280 meter norr om väg 510 Harrbäcken och väg 574,575 Rosvik samt mellan 200 meter söder om väg 607 Nickbyn och 90 meter norr om bro över väg E4 Trafikplats Persön. Hastigheten är oförändrad på sträckan mellan väg 574,575 Rosvik och 250 meter söder om väg 607 Nickbyn samt på sträckan mellan 90 meter norr om bro över väg E4 Trafikplats Persön och 1700 meter sydost om väg 953 Åkroken. Delsträcka 4, mellan 1700 meter sydost väg 953 Åkroken och meter öster om väg 724 Harrioja Trafikverket Region Nord föreslår en hastighetsgräns om 90 km/tim. Vilket innebär att hastigheten är oförändrad. Delsträcka 5, mellan 3400 meter öster väg 724 Harrioja 200 meter väster väg 736 västra anslutningen Salmis Trafikverket Region Nord föreslår en hastighetsgräns om 110 km/tim. Vilket innebär att hastigheten är oförändrad. 5(17)

6 Delsträcka 6, mellan 200 meter väster väg 736 västra anslutningen, Salmis - Riksgränsen Trafikverket Region Nord föreslår en hastighetsgräns om 90 km/tim. Vilket innebär att hastigheten är oförändrad. Trafikverket föreslår att Trafikverkets föreskrifter TRVTFS 2011:5 om hastighetsbegränsning på väg E4 i Norrbottens län ska upphävas. Förslag till ändring av LTF om hastighet presenteras nedan i tabell på sidan Beskrivning av delsträckor med motivering till valda hastighetsbegränsningar Delsträcka 1, mellan Västerbottens länsgräns och 80 meter söder om väg 508 bro över väg E4 Delsträckan är sedan tidigare mötesseparerad landsväg med 2+1 körfält med hastighetsbegränsningen 110 km/tim mellan 600 meter söder om bro över väg E4, Trafikplats Jävre Södra och 700 meter norr om bro över väg 506, Trafikplats Piteå Södra, dvs. till motorvägs startpunkt. Övrig sträckning av delsträckan dvs. mellan Västerbottens länsgräns och 600 meter söder om bro över väg E4, Trafikplats Jävre Södra har under år 2013 byggts om enligt Vägar och Gators Utformning (VGU) till en mötesseparerad landsväg med mitträcke. Delsträckan klarar kriterierna för högsta tillåtna hastighet 110 km/tim vad gäller mötesseparering och sidoområdet. Delsträckan uppfyller inte kraven för säkerhetsstandard för 110 km/tim vad gäller planfria korsningar, med god standard i av- och påfarter och vad gäller förekomst av långsamtgående trafik och oskyddade trafikanter. Utmed sträckan har inget behov av bulleråtgärder funnits då utförda bullerberäkningar visar att ekvivalentnivån 65 db(a) utomhus vid fasad inte överstigs för något bostadshus längs sträckan. Vägens båda sidor har viltstängsel och busshållplatser byggs ut. Vägen är viktig för arbetspendling och regional utveckling. Hastighetsanspråket på långsikt för hela väg E4 är 110 km/tim. Därför är 110 km/tim vid en samlad bedömning en lämplig högsta tillåten hastighet. Delsträcka med lokala trafikföreskrifter om motorväg mellan 80 meter söder om väg 508 bro över väg E4 och 190 meter norr om väg bro över väg E4 trafikplats Boviken Sträckan är motorväg enligt Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala trafikföreskrifter, 25 TFS 2011:262. Ny föreskrift har beslutats sedan tidigare TRVTFS beslutades, dock ej förändring av faktiska 6(17)

7 begränsningspunkter. Trafikverket Region Nord föreslår ingen hastighetsgräns, då hastighetsbegränsning om 110 km/tim på motorväg föreskrivs i 9 kap 1 trafikförordningen, TrF. Därmed prövas inte sträckan i denna beredning. Av- och påfartsramper Då samtliga sex aktuella ramper utmed sträckning med lokal trafikföreskrift om motorväg ingår i beslut i lämplig omfattning utifrån rådande förutsättningar föreslås inga förändringar av aktuell LTF eller nya LTF:er utmed denna sträcka. Delsträcka 2 mellan 190 meter norr om väg bro över väg E4 trafikplats Boviken och 280 meter norr om väg 510 Harrbäcken Delsträckans geometriska standard är låg och sidoområdet är mellan 3-7 meter brett. Sträckan har två körfält och är mötesseparerad med räfflad mittlinje. Sträckan klarar kriterierna för högsta tillåtna hastighet 90 km/tim vad gäller antalet korsande fordon, sidoområde, antal oskyddade trafikanter. Sträckan uppfyller inte kravet på mötesseparering i form av räfflad mittremsa, med omkörningsfält. Eftersom vägen är viktig för arbetspendling och regional utveckling har den högre hastighetsanspråk. Därför är 90 km/tim, vid en samlad bedömning, en lämplig högsta tillåten hastighet. Delsträcka 3, mellan 280 meter norr om väg 510 Harrbäcken och meter sydost om väg 953 Åkroken Sträckan mellan 280 meter norr om väg 510 Harrbäcken och väg 574, 575 Rosvik byggs under år 2013 i projektet Boviken Rosvik deletapp 1 Norrfjärden Rosvik om till mötesseparerad väg med mitträcke 2+1 körfält och sidoområde mellan 7-10 meter. Ett antal direktutfarter stängs och utbyggnad av parallellvägnät sker. På flera avsnitt sätts slänträcken. Sträckan har sedan tidigare viltstängsel. Sträckan mellan väg 574, 575 Rosvik och väg 575 Ersnäs har en geometrisk standard som är mindre god och sidoområdet är mellan 7-10 meter brett. Sträckan är mötesseparerad landsväg med 2+1 körfält och har sedan tidigare 110 km/tim. Sträckan mellan väg 575 Ersnäs och Trafikplats Gäddvik Södra har en geometrisk standard som är mindre god, sidoområdet består mestadels av vajerräcke. Sträckan är mötesseparerad landsväg med 2+2 körfält och har sedan tidigare 110 km/tim. Sträckan mellan Trafikplats Gäddvik södra och Trafikplats Rutvik har en geometrisk standard som är mindre god och sidoområdet är mellan (17)

8 meter brett. Sträckan är mötesseparerad landsväg med 2+1 körfält och har sedan tidigare 110 km/tim. Sträckan mellan Trafikplats Rutvik och 250 meter söder väg 607 Nickbyn har en geometrisk standard som är mindre god och sidoområdet är mellan 7-10 meter brett. Sträckan är mötesseparerad landsväg med 2+1 körfält och har sedan tidigare 110 km/tim. Sträckan mellan 250 meter söder om väg 607 Nickbyn och 90 meter norr om bro över väg E4 Trafikplats Persön och har under år 2013 byggts om till mötesfri väg, 2+1 körfält. Gång- och cykeltrafik färdas i mindre mängd både längsgående utmed vägen och korsande. I och med ombyggnation planeras reglering genom förbud av gående och cyklister och oskyddade trafikanter kommer framledes att hänvisas till parallellvägar liksom rörbro under vägen. Ingen förändring av dagens plan- och profilstandard är aktuell. Sträckan 90 meter norr om bro över väg E4 Trafikplats Persön och 200 meter väster väg 699 Töre har en geometrisk standard som är mindre god och sidoområdet är mellan 7-10 meter brett. Under år 2013 har en komplettering av mitträcke skett genom Börjelslandet där LTF om 90 km/tim bibehålls utifrån bullerhänseende. Sträckan är mötesseparerad landsväg med 2+1 körfält och har sedan tidigare 110 km/tim. Sträckan mellan 200 meter väster väg 699 Töre meter sydost väg 953 Åkroken har en geometrisk standard som är mindre god och sidoområdet är mellan 7-10 meter brett. Sträckan mötesseparerad landsväg med 2+1 körfält och har sedan tidigare 110 km/tim. Hela delsträckan mellan 280 meter norr om väg 510 Harrbäcken och meter sydost om väg 953 Åkroken klarar kriterierna för högsta tillåtna hastighet 110 km/tim vad gäller mötesseparering och sidoområde. Delsträckan uppfyller inte kraven för säkerhetsstandard för 110 km/tim vad gäller planfria korsningar, med god standard i av- och påfarter samt oskyddade trafikanter. Vägen är viktig för arbetspendling och regional utveckling. Hastighetsanspråket på lång sikt för hela väg E4 är 110 km/tim. Därför är 110 km/tim vid en samlad bedömning en lämplig högsta tillåten hastighet. Delsträcka 4, mellan 1700 meter sydost väg 953 Åkroken och meter öster om väg 724 Harrioja Delsträckans geometriska standard är låg och sidoområdet är mellan 3-7 meter brett. Sträckan har två körfält och är mötesseparerad med räfflad mittlinje. Sträckan klarar kriterierna för högsta tillåtna hastighet 90 km/tim vad gäller antalet korsande fordon, sidoområde, antal oskyddade trafikanter. Sträckan uppfyller inte kravet på mötesseparering i 8(17)

9 form av räfflad mittremsa, med omkörningsfält. Utmed sträckan har åtgärder skett i samband med Kalix tätort liksom i deletappen i projekt mellan Rolfs och Nyborgsvägen. Där åtgärder skett finns sedan tidigare reglering med LTF om lägre hastigheter än 90 km/tim genom 50 respektive 70 km/tim (Länsstyrelsen i Norrbottens läns LTF 25 TFS 2012:75) samt lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område (Kalix kommuns LTF :315). Eftersom vägen är viktig för arbetspendling och regional utveckling har den högre hastighetsanspråk. Därför är 90 km/tim, vid en samlad bedömning, en lämplig högsta tillåten hastighet. Delsträcka 5, mellan 3400 meter öster väg 724 Harrioja 200 meter väster väg 736 västra anslutningen Salmis Sträckan har en geometrisk standard som är mindre god och sidoområdet är mellan 7-10 meter brett. Sträckan är mötesseparerad landsväg med 2+1 körfält. Sträckan klarar kriterierna för högsta tillåtna hastighet 110 km/tim vad gäller mötesseparering och sidoområdet. Sträckan uppfyller inte kraven för planfri korsning med god standard i av- och påfarter och antal oskyddade trafikanter. Vägen är viktig för arbetspendling och regional utveckling. Hastighetsanspråket på lång sikt för hela väg E4 är 110 km/tim. Därför är 110 km/tim vid en samlad bedömning en lämplig högsta tillåten hastighet. Delsträcka 6, mellan 200 meter väster väg 736 västra anslutningen Salmis - Riksgränsen Delsträckans geometriska standard är mindre god och sidoområdet är mellan 3-7 meter brett. Sträckan har två körfält och är mötesseparerad med räfflad mittlinje. Sträckan klarar kriterierna för högsta tillåtna hastighet 90 km/tim vad gäller antalet korsande fordon, sidoområde, antal oskyddade trafikanter. Sträckan uppfyller inte kravet på mötesseparering i form av räfflad mittremsa, med omkörningsfält. Eftersom vägen är viktig för arbetspendling och regional utveckling har den högre hastighetsanspråk. Därför är 90 km/tim, vid en samlad bedömning, en lämplig högsta tillåten hastighet. 9(17)

10 Delsträcka Längd (km) Vägtyp, vägbredd (m) 2KF, MLV, MML, MV* Trafikflöde total Trafikflöde tung trafik (Lb) Uppfyller minimivärden för sikt och horisontalradier för föreslagen hastighetsgräns Ange ja/nej Sidoområde säkerhetszon uppfyller standard för föreslagen hastighetsgräns: Ange ja/nej Gång- och cykelväg (GC) Ange ja/nej Hastighetsgräns (km/tim) Föreslagen hastighetsgräns km/tim ATK**Angeja/nej Beskrivning av delsträckorna och prövning mot de långsiktiga stödkriterierna med motivering Trafikförhållanden och vägegenskaper Tabellen visar trafikförhållanden och vägegenskaper för respektive delsträcka. Delsträcka 1 29,6 MLV 2+1 körfält 13 m bred Delsträcka 2 5,2 MLV 2+1 körfält 13 m bred Delsträcka 3 95,4 MLV 2+1 körfält 13 m bred Delsträcka 4 40,2 2 körfält 13 m bred 3 Delsträcka 5 11,8 MLV 2+1 körfält 13 m bred ja ja nej 90 resp 110 km/t im ja ja nej 90 km/t im ja ja nej 2 90 resp 110 km/t im ja ja nej 5 90 km/t im ja ja nej 110 km/t im 110 km/ti m 90 km/ti m 110 km/ti m 90 km/ti m 110 km/ti m nej ja ja ja ja Delsträcka 6 8, ja ja nej ja 10(17)

11 körfält 9 m bred km/t im km/ti m *2KF= 2 körfält, MLV=Mötesfri landsväg, MML=Motortrafikled, MV=Motorväg ** Automatisk trafiksäkerhetskamera (ATK) 1. Ådt varierar markant över delsträckan. Högsta ådt har uppmätts i anslutning till trafikplatser vid Luleå. 2. Parallellvägnät som kan nyttjas av oskyddade trafikanter finns under flera sektioner av delsträckan dock inga utpekade cykelvägar. 3. På del av sträckning Rolfs Nyborgsvägen sker avsmalning i samband med ombyggnation. Hastigheten begränsas utmed denna sträckning genom LTF:er. 4. Ådt varierar markant över delsträckan. Högsta ådt har uppmätts i anslutning till bro över Kalixälven i Kalix. 5. Parallellvägnät som kan nyttjas av oskyddade trafikanter finns under flera sektioner av delsträckan liksom att det under sträckan Rolfs och förbi Kalix centrum finns utpekade cykelvägar. Lokala trafikföreskrifter (LTF) I tabellen nedan anges förslag på nya alternativt förändrade LTF. För befintliga nu gällande LTF:er utmed E4 i Norrbottens län som ej angivits nedan föreslås ingen förändring i nuläget. Delsträcka Plats, LTFnummer Hastighet gällande (km/tim) Förslag hastighet km/tim Förslag på utsträckning Motiv Delsträcka 1 Delsträcka 2 Delsträcka 3 Inga förändringar gällande LTF föreslås. Inga förändringar gällande LTF föreslås. Rosvik väg 575 södra infart 90 (nuläge) 90 (belägen på föreslagen 110 km/tim - sträcka) 90km/tim: Mellan 200 meter söder om väg och 200 meter norr om samma väg. Förslag till ny föreskrift. Trevägskorsning med hög andel sekundärtrafik, begränsad möjlighet till skyddad avsväng. Rosvik väg 574/575 (Länsstyr elsen i Norrbotte ns läns LTF 25 TFS 2011:56) 70/90 70/90(belä gen på föreslagen 110 km/tim sträcka. Utformning i enlighet med dagens föreskrift med komplettering 90 km/tim för fordon i nordlig färdriktning: Mellan 400 meter söder om väg 574/575 och 190 meter söder om Förslag till förändrad föreskrift genom komplettering. Fyrvägskorsning med hög andel sekundärtrafik, främst via väg 575 från Rosvik, Olycksdrabbad korsning. ATK finns placerad i bägge färdriktningar. 11(17)

12 samma väg Delsträcka 4 Rolfs- Nyborgsvägen ( Länsstyr elsen i Norrbotte ns läns LTF 25TFS 2012:75) 70/50 80/50 1 gällande 70 km/tim föreslås förändras till 80 km/tim mellan 800 meter nordväst östra anslutningen av väg 957 och 660 meter sydost om samma anslutning Förslag till förändrad föreskrift. Ombyggnation till avsmalnad väg med parallellt gång- och cykelvägnät på stor del av sträckan med referenshastighet 80/km/tim under projektering gör att LTF om 80 km/tim förespråkas. 2 gällande 50 km/tim mellan 660 meter sydost om östra anslutningen av väg 957 och gränsen för tättbebyggt område 2 föreslås ej förändras Delsträcka 5 Delsträcka 6 3 gällande 70 km/tim mellan gränsen för tättbebyggt område och 360 meter sydost om väg 715 Ingen förändring av befintliga LTF:er föreslås. Ingen förändring av befintliga LTF:er föreslås. 3 föreslås ej förändras 12(17)

13 Miljö Buller Tabellen visar aktuella värden för buller (riktvärde: 30 dba ekv och 45 dba max i bostäder). Delsträcka Före justering: Bullernivån överskrider riktvärdena i bostäder Ange ja/nej Efter justering: Bullernivån överskrider riktvärdena i bostäder Ange ja/nej Före justering: Bullernivån överstiger 10 db över riktvärdena i bostäder Ange ja/nej Delsträcka 1 nej nej nej nej Delsträcka 2 nej nej nej nej Delsträcka 3 nej nej nej nej Delsträcka 4 nej nej nej nej Delsträcka 5 nej nej nej nej Delsträcka 6 nej nej nej nej Efter justering: Bullernivån överstiger 10db över riktvärdena i bostäder Ange ja/nej Vägsträckorna och ombyggnationerna Kinnbäck- Jävre, Norrfjärden-Rosvik samt Rolfs-Nyborgsvägen omfattas inte av väsentlig ombyggnad. Vid en förändring av hastigheten ändras bullernivåerna. En ökning från 70 till 90 km/tim ökar ekvivalenta ljudnivån med cirka 3 db(a). Ökar hastigheten från 90 till 110 km/tim ökar ekvivalentnivån med 2-3 db(a). Motsvarande gäller för en minskning av hastigheterna. Boenden finns utmed gällande vägsträckor. Buller från vägtrafiken överskrider riktvärdet 55 db(a) upp till ca 100 m från vägen. De värst utsatta, dvs. mer än 10 dba över riktvärdena har åtgärdats. Sträckan förbi Nickbyn klassas som väsentlig ombyggnad. Hastighetshöjningen medför en ökning av bullret med 2 dba enligt Miljökonsekvensbeskrivning. På denna sträcka genomförs åtgärder för tre hus (9 personer) för att klara riktvärdena. Se tabell nedan. Fastighet Ljudnivå före hastighetshöjningen db(a) vid fasad Persön 17: Persön 22: Persön 22: Ljudnivå efter hastighetshöjningen db(a) vid fasad Alternativa lösningar Om ingen reglering av hastighetsbegräsningen görs på de ombyggda sträckorna skulle nuvarande hastighetsbegränsning gälla. De 13(17)

14 samhällsekonomiska vinsterna med att bygga en väg med högre säkerhetsstandard skulle gå förlorade och trafikanterna skulle få en sämre tillgänglighet. Vilka som berörs av regleringen Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen. Kostnader och andra konsekvenser Konsekvenser av förslaget Konsekvenser av aktuell ombyggnad har tagits fram enligt vedertagna beräkningsmodeller. Följande konsekvenser och effekter kan påvisas. Dödade beräkningar har visat färre dödade per ombyggd sträckning enligt nedan: Kinnbäck Jävre: basår antal 0,005, Prognosår 1 antal 0,005 samt Prognosår 2 antal 0,004. Norrfjärden - Rosvik: basår antal 0,0234, Prognosår 1 antal 0,0214 samt Prognosår 2 antal 0,016. Nickbyn: Eva-kalkyl saknas. Kvalificerad bedömning har givit 0,0661 färre döda. Koldioxid beräkningar har visat ökning av koldioxid enligt nedan: Kinnbäck Jävre: basår summa 98 ton/år, Prognosår 1 summa 61 ton/år samt Prognosår 2 summa 50 ton/år Norrfjärden Rosvik: basår summa 462 ton/år, Prognosår 1 summa 399 ton/år samt Prognosår 2 summa 317 ton/år. Buller Se rubriken Miljö Buller sidan 13. Luft, överskridande MKN Ingen av vägsträckorna får överskridande av MKN för luft genom höjd hastighet dvs. 0 meter. Tillgänglighet, ändrad restid totalt - beräkningar har visat en minskning av den totala restiden med 12,7 kilofordonstimmar/år för personbilar respektive 0,43 kilofordonstimmar/år för lastbilar för projektet Kinnbäck Jävre samt 47,5 kilofordonstimmar/år för personbilar respektive 2,1 kilofordonstimmar/år för lastbilar för projektet Norrfjärden - Rosvik. 14(17)

15 Samhällsekonomisk effekt Den samhällsekonomiska effekten för respektive projekt har beräknats uppgå till vinst kronor/år för Kinnbäck - Jävre och kronor/år för Norrfjärden - Rosvik. De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av föreskrifterna. Föreskrifterna bedöms inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Måluppfyllelsebedömning Transportpolitiskt mål Bedömning av åtgärdens bidrag till måluppfyllelse inkl. motivering Tillgänglighet Positivt bidrag Säkerhet Marginellt positivt bidrag Miljö Marginellt negativt bidrag Jämställdhet Oklart bidrag Det övergripande målet* Oklart bidrag * Bedömning av såväl samhällsekonomisk effektivitet som långsiktig hållbarhet. Bidraget bedöms enligt följande: - Positivt bidrag - Marginellt positivt bidrag - Ingen påverkan - Marginellt negativt bidrag - Negativt bidrag - Oklart bidrag (t.ex. för att åtgärden ger både positiv och negativ påverkan) - Kunskap saknas Ikraftträdande och informationsinsatser Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 30 augusti Det finns behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för föreskrifternas ikraftträdande. Samordning med trafiköppning på den ombyggda sträckningen av E4 bör ske. Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser. Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT. 15(17)

16 Datum: Angelica Hultqvist Trafikingenjör Bilagor: Bilaga 1 Översiktkarta över delsträckor Bilaga 2 Detaljerad karta över delsträckor E4 Norrbottens län 16(17)

17 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Nord Angelica Hultqvist Samhällsbehov Besöksadress: Sundsbacken Luleå Telefon: Direkt: Bilaga 1: Karta Delsträcka 1) mellan Västerbottens länsgräns och 80 meter söder om väg 508, bro över väg E4 Delsträcka med lokala trafikföreskrifter om motorväg, mellan 80 meter söder om väg 508, bro över väg E4 och 190 meter norr om väg , bro över väg E4, trafikplats Boviken Delsträcka 2) mellan 190 meter norr om väg , bro över väg E4, trafikplats Boviken och 280 meter norr om väg 510 Harrbäcken Delsträcka 3) mellan 280 meter norr om väg 510 Harrbäcken och meter sydost om väg 953 Åkroken Delsträcka 4) mellan 1700 meter sydost väg 953 Åkroken och meter öster om väg 724 Harrioja Delsträcka 5) mellan 3400 meter öster väg 724 Harrioja 200 meter väster väg 736, västra anslutningen, Salmis Delsträcka 6) mellan 200 meter väster väg 736, västra anslutningen, Salmis - riksgränsen

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd Stefan Johansson Enhet Samhällsbehov Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.u.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-06-04 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka) 1(9) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar aktuella

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad. (2 bilagor)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad. (2 bilagor) [Motpartens ärendeid] 1(6) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E4, Västernorrlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av ) 1(11) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E6, Hallands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad [Motpartens ärendeid] 1(6) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 51, Östergötlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/33545

Ärendenr: TRV 2012/33545 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010 123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 24--3 Ärendenr: TRV 23/6846 Trafikverket Region Väst Joakim Bergman Samhälle Trafikmiljö Telefon: 77-92 92 www.trafikverket.se joakim.bergman@trafikverket.se

Läs mer

Hösten 2012 fanns alltså hela den sträckning av väg 990 som detta beredningsunderlag och konsekvensutredning behandlar klar.

Hösten 2012 fanns alltså hela den sträckning av väg 990 som detta beredningsunderlag och konsekvensutredning behandlar klar. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-06-10 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Den sträckning som väg 697 har var tidigare väg 44 mellan Uddevalla och Trestad center (väg 45 mellan Trollhättan och Vänersborg).

Den sträckning som väg 697 har var tidigare väg 44 mellan Uddevalla och Trestad center (väg 45 mellan Trollhättan och Vänersborg). Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-01-14 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Besöksadress: Nygatan 17 542 30 Mariestad Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se

Läs mer

Väg E22 i Skåne byggs på sträckan Rolsberga - Fogdarp om till motorväg. och beräknas att vara klar och öppnas för trafik den 19 juni 2014.

Väg E22 i Skåne byggs på sträckan Rolsberga - Fogdarp om till motorväg. och beräknas att vara klar och öppnas för trafik den 19 juni 2014. Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-02-27 Ärendenr: TRV 2014/4156 Trafikverket Region Syd Bertil Nordström Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se bertil.nordstrom@trafikverket.se

Läs mer

Sidor 1(10) Utbyggnads- och planeringsläget för väg 23 i Kronobergs län kan sammanfattas enligt följande: (uppdelad i 2 etapper)

Sidor 1(10) Utbyggnads- och planeringsläget för väg 23 i Kronobergs län kan sammanfattas enligt följande: (uppdelad i 2 etapper) 1(10) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 23, Kronobergs län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/86131

Ärendenr: TRV 2012/86131 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-11-30 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt 010-1235940 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/1533

Ärendenr: TRV 2012/1533 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-20 Trafikverket Box 810 781 28 Borlänge Besöksadress: Nattviksgatan 8, Härnösand Telefon: 0771-921 921 Texttelefon: 0243-750 90 trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 och 2.

Karta. Bakgrund och målbild. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 och 2. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

2013-03-01 Ärendenr: TRV 2012/XXXX

2013-03-01 Ärendenr: TRV 2012/XXXX Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-03-01 Trafikverket Region Syd Sylwia SerokaMiszczuk Enhet Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:010 123 6051 Beredningsunderlag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/1506

Ärendenr: TRV 2012/1506 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-04 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se 010-1235940 Beredningsunderlag

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/41311

Ärendenr: TRV 2012/41311 2012-08-23 Trafikverket Region Öst Rolf Åkerlund Enhet Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se eskilstuna@trafikverket.se Direkt: 010 124 01 20 Beredningsunderlag

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län REMISS 2016-12-08 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/106106 Trafikverket Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 gunlog.magnusson@ trafikverket.se Förslag

Läs mer

Remiss av Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg E4 i Norrbottens län

Remiss av Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg E4 i Norrbottens län REMISS Luleå 2010-05-31 Enligt sändlista Ärendenr: TRV2010/53834 A Trafikverket Box 809 971 25 Luleå Besöksadress: Sundsbacken 2-4 Telefon: 0771-921921 www.trafikverket.se lulea@trafikverket.se Richard

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle

Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-03-06 Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/46588

Ärendenr: TRV 2012/46588 Trafikverket Region Syd Sylwia Seroka-Miszczuk Enhet Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:010 123 6051 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 23 i Kronobergs

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Ärendenr: TRV 2012/15041 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Avdelning Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/53913 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

Bilaga 1 Översiktliga kartor som visar aktuella sträckor med hastighetsförändringar.

Bilaga 1 Översiktliga kartor som visar aktuella sträckor med hastighetsförändringar. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-02 Ärendenr: TRV 2012/1511 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson Trafikmiljö Besöksadress: N Kaplansgatan 1 www.trafikverket.se Tele fredrik.h.jansson@trafikverket.se

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/44550 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

2012-12-10 Ärendenr: TRV 2011/78088

2012-12-10 Ärendenr: TRV 2011/78088 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-12-10 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson Avdelning: Trafikmiljö Kaplansgatan 1 Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post fredrik.h.jansson@trafikverket.se

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik. Lickershamn. Tingstäde. Bro

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik. Lickershamn. Tingstäde. Bro Beredningsunderlag 1(7) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik Lickershamn 149 Kaup Burge Lärbro 148 Lummelunds bruk Krusmyntagården

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. 2012-05-23 Ärendenr: TRV 2012/16296

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. 2012-05-23 Ärendenr: TRV 2012/16296 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-23 Trafikverket Region Väst Lena Löfvenholm Samhälle Besöksadress: Hamntorget, Karlstad Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se lena.lofvenholm@trafikverket.se

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län. 1(8) Datum:2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:27521 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län. Delsträcka 1 Motala tpl

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. [Motpartens ärendeid] 1(23) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E18, Stockholms län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Tid: 2016-09-01, kl.08:30-11:15 Plats: Regionens hus sal A 12 Remiss, Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Jönköpings län TRV

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län. Hammars Ir evik Kappels hamn 688 Fårösund Burge Lic k er s hamn 149 670

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län. Hammars Ir evik Kappels hamn Fårösund Lic k er s hamn Burge 149 Lärbro

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län. Visby V ibble Åm inne Högklint Blåhäl Roma G nisvärd 140 143 Bjärges Katthamm

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(9) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län. Visby V ibble Högklint Västerhejde Åm inne Blåhäl Roma G nisvärd Tofta

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län

28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län Dnr 17 059 Sammanfattning Trafikverket genomför nationellt ett arbete med anpassningar

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34 i Östergötlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34 i Östergötlands län. Beredningsunderlag väg 34 1(13) Datum: 2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:27489 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 32 från Björkeryd till Motala inom F- och E-län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 32 från Björkeryd till Motala inom F- och E-län. Beredningsunderlag väg 32 1(13) Datum: 2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:26192 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 32 från Björkeryd till Motala inom F- och E-län. De1 7 Motala

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt Trafikkonferens 2015-06-03 Stefan Johansson, SSYt Pendlarparkering Trafikverkets tjänsteutbud 2013 Trafikverket ska inte erbjuda särskilda platser för parkering av vägfordon utöver på rastplats och parkerings-/rastficka

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1 (2) Johan Hellgren Östergarn Skags 277 623 68 Katthammarsvik Stig Hellgren Östergarn Skags 281 623 68 Katthammarsvik Trafikverket Region Stockholm Gotlandskontoret (ärendenr:

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon:

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: Konsekvensutredning för riksväg 15 2012-07-31 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se gunilla.ragnarsson@trafikverket.se Direkt: 010-123 60 43 Förslag till föreskrifter

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1(2) Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Klas

Läs mer

Stråk 2 regional plan. Workshop

Stråk 2 regional plan. Workshop Stråk 2 regional plan Workshop 2014-12-12 Korta fakta om stråket Stråket är ganska heterogent vad gäller bredd och annan teknisk standard Väg 164 Vägen är genomgående smal, på sina håll mycket smal Vägrenar

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västerbottens län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

FRAMSTÄLLAN. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box STOCKHOLM

FRAMSTÄLLAN. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box STOCKHOLM FRAMSTÄLLAN Solna 2012-11-07 Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ärendenr: TRV 2012/79648 Trafikverket Ärendemottagningen Enhet Trafikmiljö Box 810 781

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard. Lycksele Richard Hultmar Sktm

Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard. Lycksele Richard Hultmar Sktm Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard Lycksele 2013-04-11 Richard Hultmar Sktm Hastighetsfrågan i planeringsdirektivet Det är viktigt att systematiskt fortsätta anpassa hastighetsgränserna

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jämtlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jämtlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jämtlands län 2016-03-01 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser

Införande av nya hastighetsgränser Projektledare Lars Ljungberg 026-147341 1 Införande av nya hastighetsgränser 2008-2009 Projektledare Lars Ljungberg 026-147341 2 Nya hastighetsgränser Riksdagsbeslut maj 2007: Vägverket, länsstyrelserna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

Förändringar i VGU 2015

Förändringar i VGU 2015 Generellt Den nya versionen av VGU har främst inneburit Justeringar av fel. Smärre förtydliganden. Kompletteringar av sådant som det fanns stora brister i eller helt saknades. Nedan finns lite översiktligt,

Läs mer

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller 0080711 reviderad 0080819 Bullerutredning, Skälbymotet Västerås Bakgrund På uppdrag av Västerås stad har SWECO gjort en bullerutredning för Skälbymotet i Västerås. Bullerutredningen består av bullerberäkningar

Läs mer

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering Rapport nummer: 2016-002 r01 Datum: 2016-06-21 Granskningskopia PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie Trafikbullerutredning för väglokalisering L:\2016\2016-002 MB E20 Vägtrafikbuller, Structor

Läs mer

Notariatet, kommunhuset i Högsby. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Remissvar - Trafikverkets förslag till hastighetsbegränsningar inom Högsby kommun

Notariatet, kommunhuset i Högsby. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Remissvar - Trafikverkets förslag till hastighetsbegränsningar inom Högsby kommun Trafiknämnd Högsby 2016-05-16 Tid för sammanträde måndagen den 23 maj 2016 kl. 11:30 Kallelse 1 (1) Ersättarna för kännedom Lokal Notariatet, kommunhuset i Högsby Anders Svensson Ordförande Ulla Nilsson

Läs mer

Förslag till föreskrifter om riksväg 66 i Dalarnas län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Förslag till föreskrifter om riksväg 66 i Dalarnas län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Konsekvensutredning för riksväg 66 2012-04-03 Airi Tamminen Kundnära tjänster Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt: 010-123 58 96 Förslag till föreskrifter om riksväg 66 i Dalarnas län och

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

Vägmarkeringsstandard för kantlinjer vid olika vägtyper, utan vägbelysning

Vägmarkeringsstandard för kantlinjer vid olika vägtyper, utan vägbelysning 2 Val av standard Vid val av vägmarkeringsstandard skall först standard för n enligt tabellen nedan väljas. Standard för övriga längsgående vägmarkeringar väljs därefter för respektive vägtyp enligt TABELL

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-09-30 Dnr TN 2013/65 Dnr KS 2013/7 Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Bakgrund I motion till kommunfullmäktige

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer

Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson

Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson Bakgrund Omkring år 2000: Vägverket sökte möjligheter för att öka

Läs mer

TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION

TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland SAMMANFATTNING E20 är en av de tre statliga infrastrukturella förbindelserna

Läs mer

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun Planerade bostadshus 2015-09-09 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer