Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun"

Transkript

1 ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box Göteborg TEL FAX WWW cowi.se PM PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A PM_001 VERSION 2.0 UTGIVNINGSDATUM UTARBETAD Erik Frid GRANSKAD Henriette Rudhag GODKÄND Erik Frid

2 2/19 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl INNEHÅLL 1 Inledning Bakgrund Syfte Omfattning 3 2 Trafikflöden Fordonstrafik Kollektivtrafik Gång- och cykeltrafik 7 3 Kapacitetsberäkningar 7 4 Genomgång av framtagen strukturskiss Förslag för fordonstrafiken Förslag för kollektivtrafiken Förslag för gång- och cykeltrafiken 15

3 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 3/19 1 Inledning 1.1 Bakgrund COWI AB har fått i uppdrag av Ulricehamns kommun att sammanställa tidigare genomförda trafikanalyser samt till del komplettera dessa med avseende på föreslagen exploatering vid Ubbarp. Sammanställningen har tagit avstamp i tidigare framtagen trafikutredning, "Trafikutredning för exploatering vid Ubbarp, norr om Ulricehamnsmotet" (COWI ). 1.2 Syfte Denna sammanställning syftar till att beskriva trafikförutsättningarna för området i anslutning till föreslagna detaljplaner vid Ubbarp. Sammanställningen syftar även till att vara ett underlag för Ulricehamns kommuns beslut avseende utformning av trafiksystemet i och omkring detaljplaneområdena för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl. 1.3 Omfattning Sammanställningen omfattar beskrivning av trafikflöden, kapacitetsberäkningar och en genomgång, med för- och nackdelar, av föreslagen strukturskiss som är framtagen inom arbetet med detaljplanerna.

4 4/19 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 2 Trafikflöden I detta avsnitt beskrivs förutsättningar avseende fordonstrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. 2.1 Fordonstrafik Enligt Trafikverkets "Vägar och Gators utformning, VGU" (Publikation 2012:181) ska vägar utformas så att krav avseende servicenivå uppfylls för den trafikmängd som förväntas trafikera vägen under dimensionerande timme/maxtimmen det 20:e året efter trafiköppning. För aktuella detaljplaner och utbyggnaden av väg 40, vilka är nära kopplade i tiden, bedöms dessa vara utbyggda till år Därmed blir dimensionerande trafiksituation maxtimmen år Med hänsyn till föreslagna etableringar, i form av handel, trafikservice och restaurang, inom aktuella detaljplaner bedöms maxtimmen eftermiddag vara dimensionerande. Med ovanstående som bakgrund har inom ramen för tidigare framtagen trafikutredning, "Trafikutredning för exploatering vid Ubbarp, norr om Ulricehamnsmotet" (COWI ), en trafikprognos tagits fram för vägnätet på övergripande nivå, se figur 1, samt mer i detalj för korsningen mellan väg 46 och föreslagen infarten till detaljplanerna, se figur 2, för år Som jämförelse har även trafikprognoser för nuläget år 2015, utan ny väg 40, samt nollalternativet år 2015 respektive år 2035, med ny väg 40, tagits fram på övergripande nivå, se bilaga A-C. Med en separat infart från söder till detaljplaneområdet Ubbarp 8:20 beräknas föreslagen huvudinfart avlastas med ca fordon/dygn som bedöms trafikera från söder till handelsplatsen. Under dimensionerande timmen/maxtimmen för år 2035 beräknas huvudinfarten avlastas med motsvarande ca 200 fordon/timme.

5 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 5/19 Figur 1. Framtagen trafikprognos för år 2035 och med hänsyn till föreslagen exploatering, enligt "Trafikutredning för exploatering vid Ubbarp, norr om Ulricehamnsmotet" (COWI ). Angiven tillkommande trafik (+XXXX f/d) är jämfört med nollalternativet år 2035.

6 6/19 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl Figur 2. Framtagen trafikprognos för föreslagen huvudinfart till detaljplaneområdena och maxtimmen eftermiddag år 2035, enligt "Trafikutredning för exploatering vid Ubbarp, norr om Ulricehamnsmotet" (COWI ). 2.2 Kollektivtrafik I anslutning till befintlig korsning vid aktuella detaljplaner finns idag en busshållplats, Vist Festgård. Enligt Västtrafiks hemsida (besökt ) trafikeras hållplatsen av fyra busslinjer, enligt följande: Linje 209 Falköping-Ulricehamn Trafikerar 15 turer/vardagsdygn mot Ulricehamn och 14 turer/vardagsdygn från Ulricehamn. Tre turer/dygn och riktning på lördagar och söndagar. Linje 261 Ljung-Timmele-Ulricehamn Trafikerar fem turer/dygn mot Ulricehamn och fyra turer/dygn från Ulricehamn. Ej lördag och söndag. Linje 263 Dållebo-Ulricehamn Trafikerar en tur/dygn (på morgonen) mot Ulricehamn och en tur/dygn (på eftermiddagen) från Ulricehamn. Ej lördag och söndag. Linje 265 Trädet-Timmele-Ulricehamn Trafikerar en tur/dygn (på morgonen) mot Ulricehamn och två turer/dygn (på eftermiddagen) från Ulricehamn. Ej lördag och söndag. Sammantaget innebär detta att hållplatsen Vist Festgård trafikeras av 22 turer/vardagsdygn i riktning mot Ulricehamn och 21 turer/vardagsdygn i motsatta riktningen. Lördagar och söndagar trafikeras hållplatsen av tre turer per riktning. Med utgångspunkt i dagens trafikering bedöms resandet med kollektivtrafiken som litet till aktuell hållplats. Resandet bedöms öka som följd av utbyggnaden av aktuella detaljplaner men dock inte i någon större utsträckning med hänsyn till den relativt glesa turtätheten. En utökning av kollektivtrafiken, med fler turer/dygn till och från Ulricehamn, skulle kunna öka resandet till och från aktuellt område ytterligare.

7 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 7/ Gång- och cykeltrafik Inga data finns för antal gående och cyklister som passerar i höjd med detaljplaneområdena. Istället har en bedömning utifrån området och dess målpunkter utförts. Gång- och cykeltrafikflödena bedöms som litet förbi detaljplaneområdena idag. Främsta målpunkten för gång- och cykeltrafiken bedöms vara ridskolan som återfinns öster om väg 46. Föreslagen exploatering inom detaljplaneområdena bedöms innebära att ytterligare målpunkter för gång- och cykeltrafiken tillkommer. Som följd att detta och i kombination med utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 46 i anslutning till ny väg 40 och norrut från Vist Festgård bedöms gång- och cykeltrafikflödena öka längs väg 46, på hela sträckan från Ulricehamn och norrut. Ökningen bedöms dock som relativt liten, då flertalet av de sysselsatta och besökarna till föreslagen exploatering sannolikt kommer att åka bil. Lokalt i anslutning till föreslagen cirkulationsplats i höjd med detaljplaneområdena bedöms gång- och cykelflödena kunna bli något mer påtagliga då besökare rör sig mellan handelsplatserna på vardera sidan om vägen och till och från föreslagna busshållplatser. 3 Kapacitetsberäkningar I den tidigare framtagna trafikutredningen var utgångspunkten att föreslagen huvudinfart till detaljplanerna skulle utformas som cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen förutsattes bli ungefärlig lika stor som föreslagen cirkulationsplats i korsningen mellan väg 46 och Alängsgatan/Nyboholmsvägen, längre söderut läng väg 46. Det innebär en ytterdiameter på ca 40 meter. Resultatet, beräknade belastningsgrader för dimensionerande timmen/maxtimmen år 2035, för den cirkulationsplatsen redovisas i figur 3. Figur 3. Beräknade belastningsgrader för huvudinfarten till detaljplaneområdena utformad som cirkulationsplats, med ytterdiametern ca 40 meter, enligt "Trafikutredning för exploatering vid Ubbarp, norr om Ulricehamnsmotet" (COWI ).

8 8/19 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl För bedömning av tillräcklig kapacitet har belastningsgrader jämförts med Trafikverkets krav på önskvärd servicenivå. Enligt Trafikverkets "Vägar och Gators utformning, VGU" (Publikation 2012:181) ska servicenivån vid nybyggnad av väg uttryckt som belastningsgrad (b i figur 4) under dimensionerande timmen/maxtimmen uppfylla värden som redovisas i figur 4. Korsningstyp Önskvärd servicenivå Godtagbar servicenivå *)**) Korsningstyp A-C/F b 0,6 b < 1,0 Korsningstyp D b 0,8 b < 1,0 Korsningstyp E b 0,8 b < 1,0 Trafikplats b 0,8 b < 1,0****) *) Endast efter Trafikverkets godkännande. Anläggningen kan få förkortad livslängd. **) Belastning 1,0 kan godtas efter Trafikverkets godkännande om investeringen bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam. ***) Avser hastighetsreduktion för personbilstrafik på grund av tät trafik. ****) Köbildning får dock inte påverka primärvägen. Figur 4 Krav för servicenivå/belastningsgrad i korsning under dimensionerande timmen enligt Trafikverkets "Vägars och gators utformning, VGU" (Publikation 2012:181). Vid jämförelse med kravet på önskvärd servicenivå, för korsningstyp D cirkulationsplats, kan konstateras att beräknade belastningsgrader enligt tidigare genomförd trafikutredning är lägre än önskvärd servicenivå. Kapacitetsberäkningar har även genomförts för en mindre cirkulationsplats, för att om möjligt avgränsa en minsta storlek på cirkulationsplatsen, med en ytterdiameter på ca meter. Belastningsgraderna beräknas endast öka marginellt, se figur 5, jämfört med motsvarande för en större cirkulationsplats, enligt ovan. Figur 5. Beräknade belastningsgrader för huvudinfarten till detaljplaneområdena utformad som en mindre cirkulationsplats, med ytterdiametern ca meter.

9 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 9/19 Kapacitetsberäkningar har också genomförts för korsningen utformad som en fyrvägskorsning med väjningsplikt i tillfarterna från detaljplaneområdena. Resultatet redovisas i figur 6. Högsta belastningsgraden beräkna till 0,60 i tillfarten från öster, vilket innebär vid jämförelse med kravet på önskvärd servicenivå, för korsningstyp A-C/F flervägskorsning, att kapaciteten i korsningen beräknas vara tillräcklig. Figur 6. Beräknade belastningsgrader för huvudinfarten till detaljplaneområdena utformad som fyrvägskorsning med väjningsplikt. Belastningsgrader i korsningen har inte beräknats i detalj med hänsyn till en separat infart från söder till detaljplaneområdet Ubbarp 8:20. En sådan infart bedöms dock innebära att framför allt belastningsgraden i tillfarten från söder blir lägre, men kan också påverka belastningsgraden i övriga tillfarter positivt. Sammantaget bedöms en separat infart från söder innebära bättre kapacitet i föreslagen huvudinfart. Kapacitetsberäkningar har genomförts med hänsyn till gång- och cykeltrafikflöden för att studera dess påverkan på belastningsgraderna. I beräkningarna har antal gående och cyklister under maxtimmen antagits till 10 respektive 5 stycken per gångoch cykelöverfart i tillfarten från norr, väster och öster respektive enbart i tillfarten från söder. För gång- och cykelöverfarter i tillfarterna från norr, väster och öster i den större cirkulationsplatsen beräknas belastningsgraderna inte förändras med hänsyn till antagna gång- och cykeltrafikflöden. Inte heller för den mindre cirkulationsplatsen beräknas antagna gång- och cykeltrafikflöden påverka kapaciteten. För korsningen utformad som fyrvägskorsning beräknas endast belastningsgraden i tillfarten från Ubbarp 8:20 och ridskolan öka till 0,61, vilket innebär att kravet på önskvärd servicenivå överskrids. För gång- och cykelöverfart enbart i tillfarten från söder beräknas belastningsgraderna förändras, jämfört med tidigare beräkningar, endast för den mindre cirkulationsplatsen och tillfarten från söder. belastningsgraden beräknas i den tillfarten öka till 0,52, vilket fortsatt är lägre än kravet på önskvärd servicenivå.

10 10/19 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 4 Genomgång av framtagen strukturskiss I detta avsnitt beskrivs övergripande föreslagna åtgärder för fordonstrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik med fördelar och nackdelar uppdelat per trafikantkategori. I figur 7 redovisas inom detaljplanearbetet framtagen strukturskiss och i figur 8 och 9 redovisas motsvarande illustrationer för de två detaljplaneområdena. Figur 7 Strukturskiss för detaljplanerna Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl. (Norconsult )

11 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 11/19 Figur 8 Illustration av detaljplaneområdet Ubbarp 8:20. Figur 8 Illustration av detaljplaneområdet Vist 10:25 m fl.

12 12/19 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 4.1 Förslag för fordonstrafiken Nedan beskrivs förslag för fordonstrafiken med fokus på följande delar: Föreslagen cirkulationsplats som huvudinfart till detaljplaneområdena. Föreslagen separat infart till detaljplaneområdet Ubbarp 8:20. Anslutning av väg mot ridskolan. Ny anslutning av Vistaforsvägen. Ny anslutning av väg mot Vist och Gunnargården. Föreslagen cirkulationsplats som huvudinfart till detaljplaneområdena Fördelar Nackdelar Utformningen har hastighetsdämpande effekt vilket är fördelaktigt för trafiksäkerheten. Utformningen innebär en jämnare belastning ur kapacitetssynpunkt än en fyrvägskorsning. Utformningen kan hantera större trafikflöden än en fyrvägskorsning. Utformningen innebär en fortsättning på strukturen för val av korsning längre söderut längs väg 46. Utformningen innebär försämrad framkomlighet för genomgående trafik längs väg 46. Föreslagen separat infart till detaljplaneområdet Ubbarp 8:20 Fördelar Infarten innebär en avlastning av trafik vid huvudinfarten, med upp till fordon/dygn. Infarten innebär fler valmöjligheter för trafiklösningen internt inom detaljplaneområdet. Infarten kan innebära högre trafiksäkerhet inom detaljplaneområdet till följd av färre konflikter mellan tunga fordon och övrig trafik. Infarten innebär mindre behov av vändytor för tunga transporter inom detaljplaneområdet. Nackdelar Infarten innebär ytterligare en korsningspunkt på väg 46. Avståndet mellan föreslagna korsningar är kort. Mellan Ulricehamnsmotets norra cirkulationsplats och föreslagen cirkulationsplats som infart till detaljplaneområdena är avståndet ca 340 meter. Enligt tidigare version av "Vägar och gators utformning, VGU" bör avståndet mellan två korsningar/anslutningar i tätort minst uppgå till 300 meter vid 50 km/timme och 600 meter vid 70 km/timme. Infarten innebär ytterligare en konfliktpunkt med gång- och cykeltrafiken. Med rätt utformning av korsningen mellan infarten

13 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 13/19 och gång- och cykelvägen bedöms en trafiksäker lösning kunna uppnås. Risk finns för oönskade vänstersvängar från norr. Med rätt utformning av infarten i kombination med eventuella åtgärder mellan körriktningarna på väg 46 bedöms vänstersvängar från norr kunna undvikas och en trafiksäker lösning kunna uppnås. Risk finns att transporter till detaljplaneområdet Ubbarp 8:20 från norr väljer att vända i Ulricehamnsmotets norra cirkulationsplats för att angöra lastgården på baksidan av föreslagen byggnad. Antalet transporter bedöms vara relativt få jämfört med övrig prognostiserad trafik och inte trafikera under dygnets högst belastade timmar. Anslutning av väg mot ridskolan Fördelar Genom att samla anslutning till ridskolan och detaljplaneområdet Ubbarp 8:20 erhålls färre anslutningar längs väg 46. Nackdelar Risk finns för otydlig trafikföring/företrädesreglering till/från anslutningen mot ridskolan med bakgrund i att denna ansluts parallellt med lastgården på baksidan av föreslagen byggnad. Säkerställs tydlighet i trafikföringen på sträckan bedöms en trafiksäker lösning kunna uppnås. Ny anslutning av Vistaforsvägen Fördelar Den nya anslutningen, som förlängning genom detaljplaneområdet Vist 10:25 m fl, innebär en genare väg för trafik till och från Vist by m fl. Anslutningen innebär färre anslutningar till väg 46. Nackdelar Risk finns för smittrafik till och från Ulricehamn Ski Center via den nya anslutningen. Den nya anslutningen kan medföra en ökad trafikbelastning i föreslagen cirkulationsplats. Ny anslutning av väg mot Vist och Gunnargården Fördelar Anslutningen innebär färre anslutningar till väg 46. Nackdelar -

14 14/19 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 4.2 Förslag för kollektivtrafiken Nedan beskrivs förslag för kollektivtrafiken med fokus på följande delar: Placering av hållplatslägen söder om till cirkulationsplatsen (en utgångspunkt som kompletterats av kommunen som komplement till strukturskissen i figur 7 på sidan 10, där hållplatslägena redovisas norr om cirkulationsplatsen). Placering av hållplatslägen söder om cirkulationsplatsen Fördelar Placeringen innebär att hållplatslägena hamnar centralt i anslutning till detaljplaneområdena, mittemellan de två handelsplatserna. Placeringen innebär att så få gång- och cykelöverfarter som möjligt behövs omkring föreslagen cirkulationspalts. Placeringen innebär infart till och utfart från busshållplatserna till vägsträcka med låg hastighet. Placeringen bidrar till en konkurrenskraft kollektivtrafik för resande till och från detaljplaneområdena med hänsyn till det centrala läget i området. Nackdelar Placeringen innebär att hållplatslägena lokaliseras längs den del av väg 46 i anslutning till detaljplaneområdena som har högst trafikbelastning. Placeringen kan innebära påverkan på kapaciteten i cirkulationsplatsen med hänsyn till bussars infart till och utfart från respektive hållplatsläge. Placeringen innebär en omväg över infarten till detaljplaneområdet Ubbarp 8:20 för resenärer, vilka mestadels är barn och ungdomar, med målpunkt ridskolan, som följd av att gång- och cykelvägen mot Ridskolan föreslås norr om infarten till detaljplaneområdet. Det finns en risk att det istället genas längs infartens södra sida.

15 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 15/ Förslag för gång- och cykeltrafiken Nedan beskrivs förslag för fordonstrafiken med fokus på följande delar: Dubbla gång- och cykelvägar mellan detaljplaneområdena och Ulricehamnsmotets norra cirkulationsplats. Gång- och cykelöverfarter i anslutning till föreslagen cirkulationsplats. Anslutning av gång- och cykelväg mot ridskolan. Dubbla gång- och cykelvägar mellan detaljplaneområdena och Ulricehamnsmotets norra cirkulationsplats. Fördelar Dubbla gång- och cykelvägar parallellt med väg 46 innebär bra kopplingar och tillgänglighet till de båda detaljplaneområdena. Risken för spring/sneddning över vägen för att nå andra sidan minskas då möjlighet finns att välja sida beroende av målpunkt tidigt. Gång- och cykelvägen på östra sidan knyter samman befintligt och planerat gång- och cykelvägnät både söderut och norrut. Nackdelar Innebär en ytterligare gång- och cykelöverfart över väg 46 i Ulricehamnsmotets norra cirkulationsplats. Gång- och cykelöverfarter i anslutning till föreslagen cirkulationsplats Fördelar Gång- och cykelöverfarterna är placerade över de tillfarter till cirkulationsplatserna som har lägst trafikbelastning. Gång- och cykelöverfarterna är placerade i nära anslutning till föreslagen cirkulationsplats vilket innebär att fordonstrafiken håller låg hastighet. Gång- och cykelöverfarterna knyter samman detaljplaneområdena med föreslagna hållplatslägen. Nackdelar Gång- och cykelöverfarterna innebär inte genaste vägen mellan handelsplatserna, vilket kan medföra spring/sneddning över vägen söder om cirkulationsplatsen. En placering av gång- och cykelöverfarten söder om cirkulationsplatsen innebär en mer gen lösning. Gång- och cykelöverfarternas placering i kombination med hållplatslägena innebär fler gång- och cykelpassager än nödvändigt.

16 16/19 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl Anslutning av gång- och cykelväg mot ridskolan Fördelar Gång- och cykelvägen är separerad från övrig trafik. Nackdelar Anslutningens läge innebär passage av tillfartsvägen till/från detaljplaneområdet och ridskolan två gånger. Risk finns att gående och cyklister till ridskolan genar genom detaljplaneområdet, framför föreslagen byggnad, vilket å andra sidan kan innebära ökad trygghet jämfört med en gång- och cykelväg öster om föreslagen byggnad.

17 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 17/19 Bilaga A Trafikprognos för nuläget år 2015

18 18/19 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl Bilaga B Trafikprognos för nollalternativet år 2015

19 Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl 19/19 Bilaga C Trafikprognos för nollalternativet år XXXX f/d indikerar tillkommande trafik jämfört med nollalternativet år 2015.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län TRAFIKUTREDNING Tillhörande DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG Eda kommun, Värmlands län Mars 2012 Medverkande Beställare: Charlottenberg Shopping Center AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Cirkulationsplats vid Ubbarp

Cirkulationsplats vid Ubbarp SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46, Cirkulationsplats vid Ubbarp Ulricehamns kommun, Västra Götalands län VÄGPLAN, 2014-10-30 Projektnummer: 145649 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.1.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 Medverkande Beställare: Conceptor Konsult: WSP Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf, 010-722

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå 2014-10-24 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Samhällsbyggnad är en konsultverksamhet

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON. Grontmij AB Väg & Trafik. Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad 2013-10-06

Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON. Grontmij AB Väg & Trafik. Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad 2013-10-06 Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad Grontmij AB Väg & Trafik Rapport 2 (16) Vår referens Väg & Trafik Morteza Ghoreishi Vahid Nouri Arvid Gentele

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN RAPPORT TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN 2013-05-24 Sammanfattning Inom Näsby Parks företagsområde planeras för 280 nya bostäder inom två kvarter, kallad Nytorp. Nya förutsättningar gör det nödvändigt

Läs mer

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

RAPPORT Trafikprognoser

RAPPORT Trafikprognoser RAPPORT Trafikprognoser Kund Sollentuna Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Ramböll Sverige AB Borås Stad Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Göteborg 2008 03 11, rev 2008 08 11 Borås Stad Datum 2008 03 11, rev 2008 08 11 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Peter Johansson Staffan

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Trafikutredning Isabergstoppen

Trafikutredning Isabergstoppen 1980 1670 0 2830 2500 320 2830 2330 320 4140 TextFärger Olycka utan personskada Grön : eller okänd svårhetsgrad Gul : Lindrig olycka Röd : Svår olycka Svart: Dödsolycka Symboler Sjukhusrapport Polisrapport

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Framtidens gatunät i centrala Gustavsberg en sammanställning och bedömning av genomförda trafikutredningar

Framtidens gatunät i centrala Gustavsberg en sammanställning och bedömning av genomförda trafikutredningar 20150302 Handläggare Sofia Danielsson Samhällsbyggnadsavdelningen Framtidens gatunät i centrala Gustavsberg en sammanställning och bedömning av genomförda trafikutredningar Besöksadress: Skogsbovägen 9

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun 2016-04-20 Dnr: Ks 2012/605.722 Sida 1 (5) Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Översiktskarta Tillväxtavdelningen Vellinge.se

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7000177 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO TRANSPORTSYSTEM SARA JOHANSSON Sweco Ändringsförteckning Version Datum Förändring

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm TÄBY KOMMUN Roslags Näsby trafikanalys UPPDRAGSNUMMER 2127106000 EN TRAFIKANALYSSTUDIE HAR UTFÖRTS FÖR OMRÅDET VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY, FÖR ATT STUDERA HUR DEN REVIDERADE MARKANVÄNDNINGEN GER SKILLNADER I

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa

Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Kungsbacka kommun Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Göteborg 2015-03-10 Trafikutredning i samband med planprogram Åsa Datum 2015-03-10 Uppdragsnummer 1320012119 Utgåva/Status Rebecka Gunnarsson

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7001358 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO SOCIETY JOACIM THELIN SARA JOHANSSON repo002.docx 2013-06-14 Sweco 1 Inledning Bakgrund

Läs mer

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns 2012-01-07 Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun Efter att ha tagit del av Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun, vill Sorundanet framföra

Läs mer

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby

Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby STADSBYGGNADSKONTORET Helena Purmonen Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt planförfarande enligt Äldre plan- och

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2015-05-25 Handlingar Tillägg till detaljplan

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län 2015-10-15 Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-17 Laga kraft 2015-10-14 Handlingar

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Vägars och gators utformning

Vägars och gators utformning Vägars och gators utformning E XEMPEL SAMLING VÄGMÄRK EN DEL 1 Tr af ik ve r ke t s p u b lik a tio n 20 12 : 20 0 A n lä g g nin g s s t y r nin g Titel: Vägars och gators utformning. Exempelsamling vägmärken,

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Samrådshandling Maj 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för BJÖRRÖD 1:199 M FL i Landvetter, Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Trafikutredning Duvehed II

Trafikutredning Duvehed II Kungsbacka kommun Göteborg 2015-06-08 Datum 2015-06-08 Uppdragsnummer 1320013979 Utgåva/Status ARBETSMATERIAL Åsa Kinell Martin Rudolphi Åsa Kinell Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg Halmstad kommun Helsingborg 2016-07-06 Datum 2016-07-06 Uppdragsnummer 61450827962-008 Utgåva/Status Slutversion Kristoffer Persson John McDaniel Lars Nilsson John McDaniel Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

4 Tänkbara åtgärder. 4.1:1 Prognos för totalt trafikflöde år 2020, nollalternativ.

4 Tänkbara åtgärder. 4.1:1 Prognos för totalt trafikflöde år 2020, nollalternativ. 4 Tänkbara åtgärder Utifrån system- och bristanalysen och tidigare genomförd förstudie och vägutredning redovisas i detta kapitel förslag till åtgärder. Förslagen ställs mot ett nollalternativ som är referensram

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Sofia Heldemar Henrik Carlsson Sidan 2 av 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 3 METODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1 DAGENS SITUATION...

Läs mer