Bullerutredning Villa Roskullen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bullerutredning Villa Roskullen"

Transkript

1 Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö

2 Bullerutredning Villa Roskullen Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare Johan Jönsson Granskare Skeppsgatan Malmö Telefon Fax Unr Organisationsnummer

3 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ Innehållsförteckning 1. Förutsättningar Metod Utredningsområde Trafik Höjddata Allmänt om buller Riktvärden för trafikbuller Resultat... 9 Bilagor Utbredningskartor av ekvivalent och maximal ljudnivå samt punktberäkningar vid fasad. Bilaga 1 Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark, nuläge. Bilaga 2 Ekvivalent ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark, prognos. Bilaga 3 Ekvivalent ljudutbredning från järnvägstrafik 2 meter ovan mark, nuläge och prognos. Bilaga 4 Ekvivalent ljudutbredning från sammanslagning av väg- och järnvägstrafik 2 meter ovan mark, nuläge. Bilaga 5 Ekvivalent ljudutbredning från sammanslagning av väg- och järnvägstrafik 2 meter ovan mark, prognos. Bilaga 6 Maximal ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark, nuläge. Bilaga 7 Maximal ljudutbredning från vägtrafik 2 meter ovan mark, prognos. Bilaga 8 Maximal ljudutbredning från järnvägstrafik 2 meter ovan mark, nuläge och prognos. Bilaga 9 Punktberäkning vid fasad, ljudnivå från vägtrafik i nuläget. Bilaga 10 Punktberäkning vid fasad, ljudnivå från vägtrafik i prognos. Bilaga 11 Punktberäkning vid fasad, ljudnivå från järnvägstrafik i nuläge och prognos. Bilaga 11 Punktberäkning vid fasad, ljudnivå sammanslagning av väg- och järnvägstrafik i nuläge. Bilaga 12 Punktberäkning vid fasad, ljudnivå sammanslagning av väg- och järnvägstrafik i prognos. i Bullerutredning Villa Roskullen Unr

4 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ Bullerutredning Villa Roskullen Rapport 1. Förutsättningar Uppdraget omfattar beräkning och beskrivning av vägtrafikbuller och järnvägstrafikbuller i samband med detaljplanen Hindås 1:11 Villa Roskullen, Härryda kommun. Enligt detaljplanen ska den befintliga byggnaden Villa Roskullen planläggas för bostadsändamål, dessutom ska två flerbostadshus byggas i området. Planen innebär också att en lokalagata öppnas upp för genomfartstrafik. Strax utanför planområdet finns idag en befintlig förskola, i utredningen ingår även att beskriva bullersituationen för förskolan. Syftet med detta är enbart att beskriva ljudsituationen där efter önskemål från beställaren. Resultatet av utredningen redovisas i text samt i bilagor med utbredningskartor för ekvivalent och maximal ljudnivå, samt i bilagor med punktberäkningar. Syftet med utredningen är att beskriva bullersituationen i området med bebyggelse enligt detaljplanen i dagens trafiksituation, samt med trafiksiffror för en framtida prognos år I utredningen kommenteras också hur de beräknade ljudnivåerna står sig i förhållande till gällande riktvärden. Tidigare (2014) genomfördes en bullerutredning i området Bocköhalvön i Hindås Härryda kommun, med fokus på bostäder norr om järnvägen. Vissa trafikuppgifter samt indata kring markhöjder i området som använts i den utredningen har återanvänts, se mer information i kapitel Trafik. 1.1 Metod Beräkningarna har genomförts enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik med hjälp av programmet SoundPLAN version Utredningsområde Utredningsområdet ligger söder om järnvägsstationen i Hindås, cirka tre mil öster om Göteborg, se figur 1 och 2. 1 av 10 Bullerutredning Villa Roskullen Unr

5 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ Figur 1 Översiktsbild, blått område markerar utredningsområdet. Kartutdrag hämtat från maps.google.se Figur 2 Illustrationskarta: Källa Härryda kommun. 2 av 10 Bullerutredning Villa Roskullen Unr

6 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ 1.3 Trafik Uppgifter om järnvägstrafiken på Kust till kustbanan kommer från Trafikverket via Härryda kommun och användes i tidigare genomförd bullerutredning för Bocköhalvön, dessa trafikuppgifter har nu återanvänts. Tabell 1, anger trafikuppgifter för Kust till kustbanan år Godstågen och de lokdragna persontågen beräknas passera stationen i Hindås utan att stanna. De moderna motorvagnarna av typen Regina, beräknas stanna på stationen i Hindås och har därför en varierande hastighet i närheten av stationen. De maximala ljudnivåerna från järnvägstrafiken kommer från ett 650 meter långt godståg som passerar området utan att stanna. Tabell 1. Trafikuppgifter för järnväg, nuläge och prognosår. Tågtyp Antal per Medellängd Maxlängd Hastighet km/h dygn Godståg moderna motorvagnar av typen Regina Lokdragna persontåg Hastigheten för motorvagnarna av typen Regina har varierande hastighet i närheten av stationen enligt figur 3, dessa tåg beräknas stanna. Figur 3. Varierande hastighet för tåg som stannar. Uppgifterna om trafikeringen av vägtrafik i området kommer från Härryda kommun och antaganden i samråd med kommunen. Kommunen har även använt sig av trafikmätningar på Hindås stationsväg och Fagerhultsvägen, se tabell och figur på nästa sida för mer information. 3 av 10 Bullerutredning Villa Roskullen Unr

7 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ Figur 4. Bild över trafiknätet i beräkningsmodellen SoundPlan. Röd linje markerar planområdet, blå färg i byggnaden markerar förskolan. Tabell 2. Trafikuppgifter i området Trafikering Hastighet (km/h) Tung trafik (%) 2015 (ÅDT) 2035 (ÅDT) Kommentar Boråsvägen 50 i nuläget 7 % i prognos Hindås stationsväg % Fagerhultsväg 50 försumbar Gammelgårdsvägen 40 försumbar Lokalgata 40 försumbar Häggsjöhultsvägen 40 försumbar Trafikuppgifter på Boråsvägen kommer från tidigare genomförd bullerutredning för Bocköhalvön, via Härryda Kommun Längs Hindås Stationsväg trafikerar över 100 bussar dagligen, detta beaktas genom att öka den tunga trafiken på vägen. 3. Häggsjöhultsvägen öppnas upp för genomfart i detaljplanen, gatan trafikeras dels av trafik till en parkeringsplats i planområdet och dels som genomfart mellan Fagerhultsvägen och Hindås stationsväg. 4 av 10 Bullerutredning Villa Roskullen Unr

8 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ 1.4 Höjddata Underlag kring höjddata har erhållits från Härryda kommun. Ett av de två bostadshusen som detaljplanen innefattar är planlagt som ett suterränghus. Se figur nedan för bild av höjddata i området och hur suterränghuset är placerat i terrängen. Figur 5. Utdrag av markmodell från SoundPlan, vägen närmast i bild är Fagerhultsvägen och byggnaden till höger i figuren är suterränghuset. 5 av 10 Bullerutredning Villa Roskullen Unr

9 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ 2. Allmänt om buller Buller definieras ofta som oönskat ljud, vilket gör att när ljud uppfattas som störande kan variera från person till person. Örat uppfattar ljud med olika frekvens olika starkt. För att beskriva upplevelsen av ljud används ofta en frekvensvägning A som efterliknar örats förmåga att uppfatta ljudstyrka vid olika frekvenser av ljud. Denna A-vägda ljudtrycksnivå har enheten db(a), och kallas ibland lite förenklat enbart för ljudnivå. Bullernivå uttrycks vanligtvis som A-vägd ljudtrycksnivå, dvs med enheten db(a). Allmänt kan sägas att buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 db(a), likaså att en fördubbling eller halvering av trafikflödet ger 3 db(a) skillnad i den ekvivalenta ljudnivån. En tumregel är också att en förändring med 8-10 db(a) upplevs som en halvering eller fördubbling av bullret. Den minsta förändring som normalt uppfattas av människan är 2-3 db(a). Det finns dock undersökningar som visar på att även lägre förändringar kan uppfattas ge stor skillnad. På skalan visas några exempel på ljudnivåer. Nedanstående värden är ungefärliga och beror bl a på avståndet till det som bullrar. Hörtröskel Tyst kontorsrum Storstadsgata Rockkonsert Sovrum Samtal Startande lastbil Startande jetplan db(a) Figur 6 Exempel på ljudnivåer vid olika aktiviteter Hur störande ett ljud är beror inte bara på nivån, utan även på t ex karaktären, hur länge störningen pågår och vilken inställning man har till den. För samhällsbuller används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå: Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i tiden. Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för maximalnivå eller maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses med maximalnivå den högsta momentana ljudnivå som uppstår när ett fordon passerar. 6 av 10 Bullerutredning Villa Roskullen Unr

10 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ Ljudnivå, db(a) I figuren nedan ges ett exempel på ekvivalent och maximal ljudnivå. Figuren visar ett starkt varierande buller under två timmar Maximalnivå 55 db(a) Ekvivalentnivå 41 db(a) :00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 Klockan Figur 7 Exempel på ljudnivåregistrering På korta avstånd mellan en bullerkälla och en mottagare är avståndet avgörande för ljudtrycksnivån. På längre avstånd har parametrar som markdämpning, vind och temperaturförhållanden stor betydelse för ljudutbredningen. Det innebär exempelvis att ljudnivån normalt är lägre på 2 m höjd ovan mark än 10 m ovan mark. Det innebär samtidigt att det är svårare att med bullerskärmar dämpa ljudet högre upp i luften eftersom det mesta av ljudet kommer att passera över skärmen. 7 av 10 Bullerutredning Villa Roskullen Unr

11 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ 2.1 Riktvärden för trafikbuller Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni Förordningen grundas i Plan- och bygglagens 2 kap 6 a om hur bostäder ska lokaliseras och anpassas till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till möjligheterna att förebygga bullerstörningar från både vägtrafik och spårbunden trafik. Bostäder bör därför lokaliseras så att följande nivåer ej överskrids: Utomhus vid fasad 55 db(a) ekvivalent ljudnivå* Utomhus vid uteplats 50 db(a) ekvivalent ljudnivå Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad 70 db(a) maximal ljudnivå** *Om 55 db(a) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 db(a) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 db(a) maximal ljudnivå inte överskrids under nattid **Om 70 db(a) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 db och max 5 ggr/timme under dagtid Med uteplats avses särskilt avgränsat område i direkt anslutning till bostad, vård- eller undervisningslokal. Uteplatser innefattar även del av skolgårdar. Strax framför en vanlig (reflekterande) husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket normalt ger ca 3 db(a) högre ljudnivå framför fasaden. Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivån utan inverkan av fasadreflex men inkluderar reflexer från omgivande bebyggelse mm. I förordningen anges att mindre lägenheter, mindre än 35 kvm, ska undantas från kravet om 55 db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad och istället bör den ekvivalenta ljudnivån vid dessa lägenheter ej överskrida 60 db(a) vid fasad. I de fall utomhusriktvärden inte kan uppnås med tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder ska inriktningen vara att inomhusnivåerna inte överskrids. För ljudnivåer inomhus gäller de riktvärden som beslutades inom Proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter: Inomhus 30 db(a) ekvivalentnivå Inomhus 45 db(a) maximalnivå nattetid för bostäder Samtliga riktvärden som presenteras ovan gäller för permanentbostäder och fritidsbostäder. För vårdlokaler samt undervisningslokaler gäller enbart riktvärden för inomhusnivåer. Med undervisningslokaler avses de rum där undervisning bedrivs och där låg bullernivå eftersträvas. 8 av 10 Bullerutredning Villa Roskullen Unr

12 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ 3. Resultat Beräkningarna har genomförts både för vägtrafik och järnvägstrafik separat och sammanslaget. De sammanslagna ljudutbredningarna och punktberäkningarna visar enbart ekvivalent ljudnivå och kan sägas representera hur upplevelsen av ljudet är på platsen då både ljud från väg och järnväg slås samman. För bostäderna i planområdet gäller både riktvärden för utomhusnivå och inomhusnivå. För utomhusnivåer gäller 55 db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad, samt 50 db(a) ekvivalent ljudnivå och 70 db(a) maximal ljudnivå vid uteplats. För inomhusnivå gäller 30 db(a) ekvivalent ljudnivå samt 45 db(a) maximal ljudnivå. Resultatet visar att ljudnivåerna från vägtrafiken är relativt låga, det är ljudet från järnvägen som är dominerande i området. De ekvivalenta ljudnivåerna är dock under riktvärdet för utomhusnivå vid fasad även vid sammanslagning av ljudnivå från väg och järnväg. De maximala ljudnivåerna från järnvägen är relativt höga. Vilket bör beaktas vid val av hur uteplatser placeras. Dock är antalet godståg som trafikerar banan relativt litet och även om 70 db(a) maximal ljudnivå kan överskridas på uteplatser beroende på val av placering, så uppfylls den kompletterande texten kring riktvärdet: Om 70 db(a) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 db och max 5 ggr/timme under dagtid De maximala ljudnivåerna vid Suterränghusets fasader når upp till 76 db(a), flerbostadshusen i västra delen av planförslaget beräknas få maximala ljudnivåer upp till 75 db(a) och Villa Roskullen beräknas få 78 db(a) i maximal ljudnivå vid fasad. Boverket skriver att riktvärden för maximala ljudnivåer inomhus inte bör överskridas mer än 5 gånger per natt i utrymme för sömn och vila. Hur många gånger som de maximala ljudnivåerna överskrids beror på hur många tåg som trafikerar banan nattetid. Detta innebär att val av fönster och ventilation är viktigt så att inomhusnivån om 45 db(a) för maximala ljudnivåer uppfylls. 9 av 10 Bullerutredning Villa Roskullen Unr

13 O:\Mma1\Str\2016\ \3_PROJEKT\ 3.1 Förskolan Förskolan ligger utanför detaljplanen och inga krav att genomföra åtgärder kommer anges för denna detaljplan oavsett beräknat resultat. För förskolan är praxis att lektionssalar uppfyller riktvärden för inomhusnivåer dagtid när undervisning bedrivs. Det är också praxis att större delen av skolgården, där barn och elever vistas jämställs med kraven för uteplats. Beräkningar visar att ljudnivåerna söder om skolbyggnaden klarar kraven för uteplats. Ljudnivåerna vid förskolans fasad är beräknade till under 55 db(a) ekvivalent ljudnivå och upp till 77 db(a) maximal ljudnivå. 4. Slutsats De ekvivalenta ljudnivåerna i området är generellt sett låga och inga överskridanden av ekvivalenta ljudnivåer har beräknats i detaljplanen. De maximala ljudnivåerna från passerande tåg och då framförallt passerande godståg ger höga ljudnivåer. Detta bör beaktas vid val av fönster och ventilation, så att riktvärdet om 45 db(a) för maximal ljudnivå inomhus i bostäder uppfylls. 10 av 10 Bullerutredning Villa Roskullen Unr

14 Villa Rosenkullen Ljudutbredning 2 meter ovan mark, Ekvivalentnivå (från vägtrafik) - nuläge BILAGA 1 Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola Övrig byggnad Höjdlinjer Planområde Ljudnivå ekv db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Skala A4 1: Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

15 Villa Rosenkullen Ljudutbredning 2 meter ovan mark, Ekvivalentnivå (från vägtrafik) - prognos 2035 BILAGA 2 Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola Övrig byggnad Höjdlinjer Planområde Ljudnivå ekv db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Skala A4 1: Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

16 Villa Rosenkullen Ljudutbredning 2 meter ovan mark, Ekvivalentnivå (från järnväg) - både nuläge och prognos BILAGA 3 Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola Övrig byggnad Höjdlinjer Planområde Ljudnivå ekv db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Skala A4 1: Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

17 Villa Rosenkullen Ljudutbredning 2 meter ovan mark, Ekvivalentnivå, sammanslaget väg och järnväg 2015 BILAGA 4 Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola Övrig byggnad Höjdlinjer Planområde Ljudnivå ekv db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Skala A4 1: Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

18 Villa Rosenkullen Ljudutbredning 2 meter ovan mark, Ekvivalentnivå, sammanslaget väg och järnväg 2035 BILAGA 5 Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola Övrig byggnad Höjdlinjer Planområde Ljudnivå ekv db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Skala A4 1: Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

19 Villa Rosenkullen Ljudutbredning 2 meter ovan mark, Maximalnivå (från vägtrafik) - nuläge BILAGA 6 Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola Övrig byggnad Höjdlinjer Planområde Ljudnivå max db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Skala A4 1: Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

20 Villa Rosenkullen Ljudutbredning 2 meter ovan mark, Maximalnivå (från vägtrafik) - prognos 2035 BILAGA 7 Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola Övrig byggnad Höjdlinjer Planområde Ljudnivå max db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Skala A4 1: Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

21 Villa Rosenkullen Ljudutbredning 2 meter ovan mark, Maximalnivå (från järnväg) - både nuläge och prognos BILAGA 8 Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola Övrig byggnad Höjdlinjer Planområde Ljudnivå max db(a) <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Skala A4 1: Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

22 Villa Rosenkullen Punktberäkningar, frifältsvärde vid fasad (vån/ekv/max), ljudnivå från vägtrafik - nuläge BILAGA Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola 7 Övrig byggnad Höjdlinjer. Planområde vid fasad vid fasad med överskridande utomhus 2 m ovan mark Nivåtabell Vån/Ekv/Max Skala A4 1: m Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

23 Villa Rosenkullen Punktberäkningar, frifältsvärde vid fasad (vån/ekv/max), ljudnivå från vägtrafik - prognos 2035 BILAGA Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola 7 Övrig byggnad Höjdlinjer. Planområde vid fasad vid fasad med överskridande utomhus 2 m ovan mark Nivåtabell Vån/Ekv/Max Skala A4 1: m Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

24 Villa Rosenkullen Punktberäkningar, frifältsvärde vid fasad (vån/ekv/max), ljudnivå från järnväg - både nuläge och prognos BILAGA Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola 7 Övrig byggnad Höjdlinjer. Planområde vid fasad vid fasad med överskridande utomhus 2 m ovan mark Nivåtabell Vån/Ekv/Max Skala A4 1: m Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

25 Villa Rosenkullen Punktberäkningar, frifältsvärde vid fasad (vån/ekv), ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg sammanslaget - nuläge BILAGA Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola 7 Övrig byggnad Höjdlinjer. Planområdet vid fasad vid fasad med överskridande utomhus 2 m ovan mark Nivåtabell Vån/Ekv Skala A4 1: m Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

26 Villa Rosenkullen Punktberäkningar, frifältsvärde vid fasad (vån/ekv), ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg sammanslaget - prognos 2035 BILAGA Teckenförklaring Planerad bostad Befintlig bostad Befintlig förskola 7 Övrig byggnad Höjdlinjer. Planområdet vid fasad vid fasad med överskridande utomhus 2 m ovan mark Nivåtabell Vån/Ekv Skala A4 1: m Skeppsgatan 5, Malmö Datum:

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Bullerutredning Kobben 2

Bullerutredning Kobben 2 Rapport LAHOLMS KOMMUN Malmö 2015-01-05 Datum 2015-01-05 Uppdragsnummer 1320010702 Utgåva/Status 1 Ingrid Berg Oscar Lewin Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Bullerutredning, Hedeskoga

Bullerutredning, Hedeskoga Ystad kommun Bullerutredning, Hedeskoga Malmö 2016-07-12 Bullerutredning, Hedeskoga Datum 2016-07-12 Uppdragsnummer 1320022352 Utgåva/Status 1 Erik Hedman Johan Jönsson Erik Hedman Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

Bullerutredning Haganäs bostadsområde

Bullerutredning Haganäs bostadsområde Rapport ÄLMHULTS KOMMUN Bullerutredning Haganäs bostadsområde Malmö 2013-10-08 Bullerutredning Haganäs bostadsområde Datum 2013-10-08 Uppdragsnummer 1320002808 Utgåva/Status 1 Katarina Wallinder Oscar

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Bullerutredning Hagabo skola

Bullerutredning Hagabo skola Rapport HORISONT ARKITEKTER Malmö 2015-08-12 Datum 2015-08-12 Uppdragsnummer 1320015613 Utgåva/Status 1 Jens Karlsson Oscar Lewin Karl Thurén Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Aulis Konsult & Utveckling AB Bullerutredning Gripen 17. Luleå

Aulis Konsult & Utveckling AB Bullerutredning Gripen 17. Luleå Aulis Konsult & Utveckling AB Bullerutredning Gripen 7 Luleå 20-0-24 Bullerutredning Gripen 7 Datum 20-0-24 Uppdragsnummer 32002272 Utgåva/Status Maria Åberg Johan Jönsson Erik Hedman Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

Bjönekulla fastighets AB. Hyllinge gamla skola. Malmö

Bjönekulla fastighets AB. Hyllinge gamla skola. Malmö Bjönekulla fastighets AB Malmö 2016-07-08 Bullerutredning Datum 2016-07-08 Uppdragsnummer 1320022284 Utgåva/Status 1 Agneta Olsson Karl Thurén Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Bullerutredning Rävlanda 4:118

Bullerutredning Rävlanda 4:118 Härryda Kommun Bullerutredning Rävlanda 4:118 Malmö 2015-05-30 Bullerutredning Rävlanda 4:118 Datum 2015-05-30 Uppdragsnummer 1320021028 Utgåva/Status 1 Erik Hedman Karl Thurén Oscar Lewin Uppdragsledare

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Bullerutredning Flygeltofta

Bullerutredning Flygeltofta Blueprint, Fastighetsprojektering och Förvaltning AB Malmö 2016-09-19 Datum 2016-09-19 Uppdragsnummer 1320015187 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Karl Thurén Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - D / detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod, förutsättningar samt

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Bullerutredning Kabbarp 8:110

Bullerutredning Kabbarp 8:110 PM VFF Östgöta AB Bullerutredning Kabbarp 8:110 Malmö 016-05-30 Datum 016-05-30 Uppdragsnummer 13001374 Utgåva/Status (reviderad 017-0-15) Erik Hedman Anna Persson Karl Thurén Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Rapport: 2015:60 / Version: 1.0 Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Dokumentinformation Titel: Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Serie nr: 2015:60 Projektnr: 999

Läs mer

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning Tingberg 3:72, Lödöse Tingberg 3:72, Lödöse Beställare: Projektledare Konsult: Uppdragsledare Handläggare Lillemor Alvåker Furuskogsvägen 5 446 32 Älvängen Lillemor Alvåker GF Konsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström PM Handläggare Johanna Åström Tel +46 10 505 46 19 Mobil +46 (0)7 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2014-09-30 Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström Uppdragsansvarig

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Analys av bullerutredning (WSP 150315) baserad på nya bullerregler i förordning (2015:216) om trafikbuller vid

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer

Bullerutredning Torngatans förlängning

Bullerutredning Torngatans förlängning Älmhults kommun Bullerutredning Torngatans förlängning Förhandskopia Malmö 011-01-11 Bullerutredning Torngatans förlängning Datum 011-01-11 Uppdragsnummer 6166159 Utgåva/Status Förhandskopia Erik Hedman

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Beräkning av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-2 rev 2 Datum: 2016-04-04 Antal sidor: 7 Handläggare:

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen PM FOJAB Arkitekter AB Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen Malmö 2013-09-30 Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Projekt: 542865 Rapport: 542865-B Förhandskopia Datum: 2009-04-15 Antal sidor: 6 Bilagor: 542865/B01 - B02 Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Patrik Sjunghamn

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15112 C 1 (9) Kund Wästbygg Christofer Söderström Vallgatan 5 170 67 Solna Datum Uppdragsnummer 15122 Bilagor C01 2015-11-06 Rapport C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för kv. Katten

Detaljplan för kv. Katten Projektrapport Detaljplan för kv. Katten Trafikbullerutredning Projekt: 575236 Rapport B Bilagor Antal sidor: 8 Uppdragsansvarig Hans Viklund Luleå 2012-06-14 ÅF-Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN Motala I Gräns för arbetsplan Pendelparkering Hållplatser för lokala bussar Möjlig bullerskärm G H F Ny bro över väg 34 D Gång- och cykelväg 1123 Fornåsa 1050 B K L C E Hållplats för expressbussar Befintlig

Läs mer

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 15178 A 1 (9) Kund Tobin Properties AB, Humlegårdsgatan 19 A 114 46 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15178 2015-09-15 Rapport A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN Uppdragsnummer: 10176234_05 1 (6) WSP Akustik 120 31 Stockholm Projektengagemang Projektledning Hus Att. Lena Pettersson Box 47146 100 74 Stockholm Stockholm 2013-04-16 PM URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS

Läs mer

Tyresö Centrum Trafikbuller

Tyresö Centrum Trafikbuller Projekt: 34-00759 Rapport: B Datum: 2007-09-03 Antal sidor: 11 Bilagor: Tyresö Centrum Trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Calle Holmlund 169 82 Stockholm Tel: 08-782 88 21 Uppdrag: I denna rapport redovisas

Läs mer

Bullerutredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1 och 2

Bullerutredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1 och 2 Ulricehamns kommun Bullerutredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1 och 2 Malmö 2017-03-16 Bullerutredning Krämaren 4 och Norra Amerika 1 och 2 Datum 2017-03-16 Uppdragsnummer 1320026466 Utgåva/Status 1

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

miljöassistans Bullerutredning för Åstorp 113:137 Lennart Pehrsson Åstorp Beräknad ljudutbredning för framtida bostäder

miljöassistans Bullerutredning för Åstorp 113:137 Lennart Pehrsson Åstorp Beräknad ljudutbredning för framtida bostäder miljöassistans Lennart Pehrsson Bullerutredning för 113:137 Beräknad ljudutbredning för framtida bostäder Denna rapport ersätter rapport daterad 2017-04-10 i sin helhet Innehåll 1. Uppdraget 2. Omgivningen

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

Trafikbullerutredning Åby 1:27

Trafikbullerutredning Åby 1:27 Uppdrag Åby 1:27, Haninge Beställare Haninge kommun Att David Jones Handläggare Jan Pons Granskare Michel Yousif Rapportnr 1320014038 Datum 2015-04-24 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104

Läs mer

Bullerutredning Kronandalen

Bullerutredning Kronandalen Luleå kommun Bullerutredning Kronandalen Luleå 2016-09-14 Bullerutredning Kronandalen Datum 2016-09-14 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status 1 Anders Sjöholm Johan Jönsson Erik Hedman Uppdragsledare

Läs mer

Bullerutredning Revisorn 8

Bullerutredning Revisorn 8 Rapport Säljfast Olofström AB Malmö 2017-11-02 Datum 2017-11-02 Uppdragsnummer 1320023582 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Oscar Lewin Erik Hedman Uppdragsledare Handläggare Granskare Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Bullerutredning Höörs stationsområde

Bullerutredning Höörs stationsområde FOJAB Arkitekter AB Bullerutredning Höörs stationsområde Malmö 018-05-5 Bullerutredning Höörs stationsområde Datum 018-05-5 Uppdragsnummer 130030881 Utgåva/Status Erik Hedman Oscar Lewin Erik Hedman Uppdragsledare

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Bullerutredning Hentorp

Bullerutredning Hentorp Skövde kommun Malmö 2011-04-18 Datum 2011-04-18 Uppdragsnummer 61441038924 Utgåva/Status Rapport Hans Wiktorson Albert Skarphedinsson Anna Karlsson Erik Hedman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer