Trafikbullerutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikbullerutredning"

Transkript

1 C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh :1 Beställare: Att: Bygg-Fast Utveckling AB John Hunter Objekt: Ribby Ängar 1:478, Haninge kommun Trafikbullerutredning 1. Sammanfattning Förutsatt att hastighetsskylten 50/70 km/tim på Österhaningevägen strax före avfarten till Ribby Allé flyttas 150 m längre ut mot öster så uppfylls alla gällande krav för trafikbuller utomhus vid bostäder. I annat fall får man anlägga en 150 m lång bullervall utmed Österhaningevägen, mitt för det aktuella bostadsområdet. Vallen krön måste då ligga minst 1 m över vägbanans höjd. Fönster och fönsterdörr i fasad mot gata och väg måste ha ljudisolering mot trafikbuller motsvarande R w + C tr = 30 db för att ljudkraven inomhus i boningsrum skall uppfyllas, medan det för övriga fasader räcker det med R w + C tr = 24 db 2. Bakgrund Man planerar att uppföra bostadshus inom del av detaljplaneområde Ribby Ängar II i Haninge kommun. I denna rapport redovisas vilka ljudnivåer den omgivande trafiken ger upphov till utomhus i området och vid fasad. Dessutom redovisas vilka ljudkrav som måste ställas på fönster och fönsterdörrar för att Boverkets ljudkrav inomhus i bostäder skall uppfyllas. 3. Allmänt om trafikbuller Trafikbuller från bilar, tåg och flyg upplevs ofta som det största lokala miljöproblemet i tätorter. År 2003 utsattes drygt 2 miljoner personer i Sverige för buller högre än 55 db(a) dygnsekvivalent ljudnivå vid sin bostad. Buller mäts i decibel A, som förkortas db(a). Enheten är sådan att en förändring med 8-10 db(a) upplevs som en halvering eller fördubbling av bullret. Den minsta förändring som normalt uppfattas av människan är 2-3 db(a). På följande skala visas några exempel på ljudnivåer. Ramböll Sverige AB Organisationsnummer Box 17009, Krukmakargatan STOCKHOLM Tfn

2 Ramböll Akustik Rapport nummer :1 2(5) Hörtröskel Tyst kontorsrum Storstadsgata Rockkonsert Sovrum Samtal Startande lastbil Startande jetplan db(a) Figur 1 Exempel på ljudnivåer Värdena är ungefärliga och beror bl.a. på avståndet till det som bullrar. Hur störande ett ljud är beror inte bara på nivån, utan även på t ex karaktären, hur länge störningen pågår och vilken inställning man har till den. För att beskriva trafikbuller används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå: Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i tiden. För trafikbuller är tiden ett årsmedeldygn, sk. dygnsekvivalent ljudnivå. Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för maximalnivå eller maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses med maximalnivå den högsta momentana ljudnivå som uppstår när ett fordon passerar. I figur 2 visas ett exempel på registrering under två timmar av buller med starkt varierande ljudnivå. Bullret orsakas främst av motorerna och hjulens kontakt med underlaget. Bullret ökar med fordonets hastighet. Den ekvivalenta ljudnivån påverkas av hur många fordon som passerar. Det gör inte den maximala, eftersom den avser bullret från ett passerande fordon.

3 Ramböll Akustik Rapport nummer :1 3(5) Den dygnsekvivalenta ljudnivån ökar med 3 db(a) om fordonsmängden fördubblas, och sjunker med 3 db(a) om avståndet till vägen fördubblas. Maximalnivån avtar med minst 6 db(a) för varje avståndsfördubbling till vägen. Ljudnivån ökar i allmänhet ju högre över marken man befinner sig. Det beror på att ljudet dämpas när det stryker över marken, en effekt som minskar med höjden. En annan orsak är att ljudet går över hinder, som t ex kullar, hus och bullerskärmar. Det sedvanliga sättet att utreda bullret från trafikleder är att datorberäkna det. Naturvårdsverket har, tillsammans med övriga nordiska länder, tagit fram en beräkningsmodell för vägtrafik. I modellen tas hänsyn till antalet fordon, deras hastighet och andelen tunga fordon (lastbilar, bussar). Ljudutbredningen korrigeras för avståndsdämpning, terrängens inverkan och byggnaders skärmning. 4. Ljudkrav för trafikbuller Utomhus Enligt Länsstyrelsen i Stockholms Län gäller följande villkor (avstegsfall B) för trafikbuller utomhus vid nybyggnad av bostäder: Minst hälften av varje lägenhets boningsrum skall vara vända mot en bullerdämpad sida där den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 55 db(a) Bostadsinnehavarna skall ha tillgång till balkong eller uteplats där ekvivalentnivån inte överskrider 55 db(a), och maximalnivån som högst är 70 db(a) Inomhus Boverket kräver i BBR att nybyggda bostäder vid ljudklass C (baskrav) inomhus skall ha trafikbullernivåer som i boningsrum inte överskrider: 30 db(a) i dygnsekvivalent ljudnivå i sov- och vardagsrum, i kök 35 db(a). 45 db(a) i maximal ljudnivå nattetid kl i sov- och vardagsrum. Boverket tillåter upp till 5 st. överskridande av maximalnivån nattetid. 5. Trafikuppgifter Följande trafikuppgifter är inhämtade från Trafikverket och från kommunens trafikkontor, där uppgifter om Ribby Allé avser fullt utbyggt detaljplaneområde. Tabell 1. Trafikuppgifter för år 2020 Rv 73 Rv 259 Ribby Allé Lokalgata i området Antal fordon per vardagsmedeldygn, st Andel tunga fordon, % ,5 <1 Antal tunga fordon per natt kl >>5 >5 <5 <5 Skyltad hastighet, km/h /

4 Ramböll Akustik Rapport nummer :1 4(5) 6. Beräknad trafikbullernivå Utgående från trafikuppgifter enl. tabell 1 samt situationsplan har trafikbullersituationen beräknats enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägbuller, Naturvårdsverkets rapport Boverket tillåter att maximalnivån 70 db(a) på uteplats/balkong överskrids upp till tre gånger för den mest trafikerade timmen under dag- och kvällstid. Antalet passager av tunga fordon på Ribby Allé eller på lokalgatorna i området bedöms inte överskrida tre stycken någon timme, varför beräknade maximalnivåer från trafiken på Ribby Allé baseras på den som erhålls från lätta fordon (personbilar och lätta lastfordon). Den maxnivån är 13 db(a) lägre än den från tunga lastfordon. Eftersom antalet passager av tunga fordon nattetid på Ribby Allé och på lokalgatorna inom bostadsområdet inte kommer att överstiga fem stycken nattetid kl är maximalnivåerna från trafik på dessa gator baserad på lätta fordon (personbilar och lätta lastfordon). Beräknade bullernivåer redovisas på bilagda bullerkartor, karta 1 redovisar den dygnsekvivalenta ljudnivån och karta 2 den maximala ljudnivån vid fordonspassager. Redovisade buller vid fasader mot Rv. 259, Österhaningevägen, bygger på att befintlig hastighetsskyltning 50/70 km/tim strax före Ribby Allé flyttas 150 m öster ut för att skona husen. 7. Resultat och kommentarer 7.1 Balkonger och uteplatser På alla balkonger och uteplatser uppfylls länsstyrelsens anvisningar för trafikbuller utomhus. 7.2 Fasader Ingen bostad har över 55 db(a) i dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad, utom enrummare vid gaveln närmast Ribby Allé på två hus av typ 3. Dessa enrummare har dock ett fönster som medger vädring åt ett håll där ekvivalentnivån inte överstiger 55 dba(a). Därmed uppfylls länsstyrelsens krav för samtliga bostäder. 7.3 Inomhusnivåer och ljudisolering fönster/fönsterdörr Boverkets krav på högsta tillåtna ljudnivå inomhus i bostadsrum är 30 db(a) i dygnsekvivalent ljudnivå och högst 45 db(a) i maximalnivå nattetid vid ljudklass C. För avskilt kök som inte är öppet mot vardagsrum gäller högst 35 db(a) i ekvivalentnivå. Utgående från: beräknad trafikbullernivå vid fasad gällande ljudkrav inomhus beräknad ljudisolering för yttervägg rummens ytterväggsarea och fönsterarea beräknad rumsdämpning har vi beräknat den ljudisolering som fönster och fönsterdörrar måste ha mot trafikbuller.

5 Ramböll Akustik Rapport nummer :1 5(5) Resultatet är att samtliga fönster och fönsterdörrar i sov- och vardagsrum/kök med fasader och utsikt direkt mot trafikerad gata och väg skall ha en ljudisolering mot trafikbuller motsvarande R w + C tr = 30 db. Detta gäller även inne i bostadsområdet. För fönster i övriga fasader och rum räcker det med fönster/fönsterdörrar som uppfyller ljudkravet R w + C tr = 24 db. Observera att ett fönsters värde på R w + C tr (ljudisolering mot buller från vägtrafik < 80 km/h) normalt är 5-9 db lägre än fönstrets R w värde (ljudisolering mot tal). Detta senare mått skall inte användas när det gäller trafikbuller. Ramböll Sverige AB Akustik Claes Pagoldh Granskad Stefan Troëng

6 FÖRKLARINGAR > 55 db(a) = db(a) = db(a) Ej markerade fasader har ekvivalentnivåer under 45 db(a) RIBBY ÄNGAR 1:478 TRAFIKBULLERKARTA 1 BERÄKNAD DYGNSEKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD

7 FÖRKLARINGAR > 70 db(a) = db(a) = db(a) Ej markerade fasader har maximalnivåer under 60 db(a) RIBBY ÄNGAR 1:478 TRAFIKBULLERKARTA 2 BERÄKNAD MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

RAPPORT 12113 E FÖRHANDSKOPIA 1 (14)

RAPPORT 12113 E FÖRHANDSKOPIA 1 (14) RAPPORT 12113 E FÖRHANDSKOPIA 1 (14) Kund Nordic PM Johan Thermaenius Box 10101 121 28 Stockholm Datum 2014-06-26 Uppdragsnummer 12113 Bilagor E01 E10 Rapport E (Förhandskopia) Najaden, Haninge Trafikbuller

Läs mer

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan 12172 RAPPORT B(FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Lindholmsvägen 22, 186 45 Vallentuna Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-06-10 12172 B01-B10 Rapport B (Förhandskopia)

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

RAPPORT 14179 A 1 (12)

RAPPORT 14179 A 1 (12) RAPPORT 14179 A 1 (12) Kund Prenova Urban Öhman Datum Uppdragsnummer 14179 2015-02-04 Rapport A Runstenen, Gävle Bullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A02 Rapport 14179 A Runstenen, Gävle Bullerutredning

Läs mer

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid 613 81 Oxelösund Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2014-05-23 14072 Rapport A (Förhandskopia)

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik RAPPORT B 1 (10) Handläggare Charlotte Nilsson Tel +46 10 505 60 21 Mobil +46 70 184 57 21 Fax +46 10 505 00 10 Charlotte.nilsson@afconsult.com Datum 2013-02-20 Sofia Hjertqvist Planarkitekt Västervik

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12012 RAPPORT B 1 (11) Kund SW Projektutveckling AB Stig Mörtsjö Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12012 Bilagor B01, B02 2012-06-05 Rapport A Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten. Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten. Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01 2 (28) Titel: Bullerutredning Landvetter Datum: 2012-04-03 Beställare: Härryda kommun Kontakt: Björn Sundén

Läs mer

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Cederlund Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0157-425 0 Öste rå k( Till Kommunfullmäktige Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: 14011-2 Antal sidor + bilagor: 7 + 7 Rapportdatum: 2014-02-18

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

TEKNISKA ÅTGÄRDSPLAN MOT TRAFIKBULLER 2015-2020 NÄMNDEN. Antagen av tekniska nämnden 2014-12-18. Sida 1 av 14

TEKNISKA ÅTGÄRDSPLAN MOT TRAFIKBULLER 2015-2020 NÄMNDEN. Antagen av tekniska nämnden 2014-12-18. Sida 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN ÅTGÄRDSPLAN MOT TRAFIKBULLER 2015-2020 Antagen av tekniska nämnden 2014-12-18 Sida 1 av 14 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Inledning 3 1. Bakgrund 3 2. Politiska mål 3-4 2:1 Miljöprogram

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. för vägtrafikbuller i Nacka kommun. 2011-11-25 Trafikenheten

ÅTGÄRDSPROGRAM. för vägtrafikbuller i Nacka kommun. 2011-11-25 Trafikenheten ÅTGÄRDSPROGRAM för vägtrafikbuller i Nacka kommun Trafikenheten 2011-11-23 Beställare: Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Nacka Kommun Granitvägen 15 131 81 Nacka Emil Hagman

Läs mer

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Rapport 10589-12031300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-03-17

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer