Buller- och vibrationsutredning Bråta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buller- och vibrationsutredning Bråta"

Transkript

1 DOKUMENT: 1_ DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta

2 Reinertsen Sverige AB Kilsgatan GÖTEBORG Tel Fax Buller- och vibrationsutredning Bråta, en sammanfattning De planerade bostadsområdena i Stora Bråta kommer vara utsatta för buller från vägtrafik på väg E20. Med hjälp av två bullerskyddsvallar går det att innehålla gällande riktvärden för vägtrafikbuller. Vibrationer från vägtrafik bedöms inte vara ett problem i de planerade bostadsområdena i Stora Bråta. Vissa av bostadshusen i Lilla Bråta är idag bullerstörda från vägtrafik från väg E20. Studerat prognosår 2030 visar att de ökade trafikflödena på väg E20 och lokalvägarna i Lilla Bråta (i samband med framtida exploatering) kommer ge upphov till ännu högre bullernivåer. DOKUMENTTITEL Buller- och vibrationsutredning Bråta BESTÄLLARE Lerums kommun DOKUMENTNUMMER 1_ UPPDRAGSNUMMER 1_00180 DATUM UPPDRAGSLEDARE Peter Lindqvist REV. DATUM BESKRIVNING UTFÖRD GRANSKAD GODKÄND KONSTRUKTÖR GRANSKAD Peter Lindqvist Javier Maresca SÖKVÄG Q:\14\SE_1_Energi_Installation\1_00180_Aku_Buller- _och_vibrationsutredning_brata\handlingar\rapport\1_00180_buller-_och_vibrationsutredning_bråta.doc

3 Rapport 1_ (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND BULLER Förutsättningar Beräkningsmetod Indata väg Indata terräng, bebyggelse Buller från vägtrafik Riktvärden Resultat Stora Bråta Lilla Bråta VIBRATIONER Riktvärden Slutsats Bilagor: Bullerutbredningskartor 1-6.

4 Rapport 1_ BAKGRUND 4(16) Lerums kommun planerar att exploatera en del av Stora Bråta strax norr om väg E20 för bostäder, se Figur 1. Figur 1. Planerat område för exploatering av bostäder i Stora Bråta, Västra Lerum. Området är gulskafferat. REINERTSEN akustik har fått i uppdrag av Lerums kommun att utreda de gulskafferade områdena för buller och vibrationer. För de två områdena som utreds i denna rapport provas lamellhus i det västra området och fristående villor i det östra området. För båda byggnadstyperna gäller tvåvåningshus med ett våningshöjdantagande på 3 m.

5 Rapport 1_ (16) I samband med vissa vägtekniska förändringar i Lilla Bråta utreds också en del av detta område med avseende på vägtrafikbuller, se Figur 2. Figur 2. Område i Lilla Bråta som utreds för vägtrafikbuller. Området är markerat med rött. 2 BULLER 2.1 Förutsättningar Den dominerande bullerkällan är vägtrafik på väg E20 mellan Stora och Lilla Bråta. Västra Stambanan (järnväg) ligger för långt bort för att bidra med betydande buller i området. Buller från lokala vägar i området förekommer också, men ger ett ringa bidrag till den totala ljudnivån. Endast trafik på Bråta Broväg och Lilla Bråtavägen avger buller som måste tas hänsyn till i bullerberäkningarna för Lilla Bråta.

6 Rapport 1_ (16) Beräkningsmetod Ekvivalent och maximal ljudnivå från väg- och spårtrafikbuller har beräknats enligt Nordisk beräkningsmodell, rev 1996, i datorprogrammet SoundAN 7.3 och Trivector Buller Väg II ver Beräkningsresultaten redovisas som värden och på kartor som visar bullerspridningen i området. I bullerspridningsberäkningen ingår fasadreflexer i byggnader, vilket ger upp till 3 dba högre ljudnivå precis framför fasaderna. Utomhusriktvärdena avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivå utan fasadreflex i varje byggnads egna fasad, men inklusive reflexer från omgivande bebyggelse o dyl. Den nordiska beräkningsmodellen anges vara giltig upp till cirka 300 meter från bullerkällan. Beräkningsresultatet har enligt standarden en noggrannhet på ±3 db-enheter vid m avstånd från bullerkälla, vid 200 m från bullerkälla är noggrannheten ±5 db-enheter. Beräkningsmodellen förutsätter en vind från bullerkälla mot mottagare med vindhastigheten 1,5 m/s.

7 Rapport 1_ (16) Indata väg Uppgifter om vägtrafik har hämtats från Trafikverket och Lerums kommun. Vägtrafikflödet har räknats upp till att motsvara prognosår Uppgifter om uppräkningstal har hämtats från VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning dimensioneringsgrunder och från Lerums kommun. Uppgifter om vägtrafik redovisas i Tabell 1. Tabell 1. Trafikuppgifter Bråta. Väg År ÅDT, f/d Andel tung trafik, % Hastighet, km/h E20 Bråta broväg mellan Stora Bråtavägen och Lilla Bråtavägen Lilla Bråtavägen mellan Bråta broväg och Ryd Västergårdsvägen Lilla Bråtavägen (mellan Ryd Västergårdsvägen och Bentzels väg *90 km/h för tung trafik ,2 100* Trafikintensiteten på lokalvägarna i Stora Bråta är låg även efter planerad utbyggnad. De nya bostäderna bedöms ge en trafikökning med ca 6 trafikrörelser per bostad och dygn på lokalvägarna. Det totala antalet befintliga och planerade bostäder beräknas till ca 80 st vilket genererar 480 trafikrörelser/dygn. Eftersom boende i området inte är beroende av endast en väg utan kan ta flera vägar ut eller till Stora Bråta blir trafikflödet på respektive lokalväg förmodligen lägre än 480 rörelser/dygn. Andel tung trafik på lokalvägarna är mycket låg och hastigheten 30 km/h gäller.

8 Rapport 1_ (16) Indata terräng, bebyggelse Uppgifter om nuvarande bebyggelse, gator, terräng inklusive höjder i form av digitalt kartmaterial har levererats från Lisa Söderström, Lerums kommun. Följande digitala filer har använts som underlag: Stora Bråta 3D (levererad ) Skiss Bråta gårdstomt (levererad ) Programområde översikt och jordartskarta (levererad ) Slutrapport vägutredning (Översiktlig väg- och trafikutredning för program för detaljplan i Stora Bråta, levererad ) Vägar är angivna som hårda ytor. Övriga ytor har angivits vara mjuk mark. Varje nybyggnad är placerad på dess lägsta punkt. Detta gör att vissa byggnader tar formen av ett suterränghus. 2.2 Buller från vägtrafik När man talar om buller används ofta begreppen dygnsekvivalent ljudnivå (L eq ), som är den genomsnittliga ljudnivån under ett dygn, och maximal ljudnivå (L max ), som är den högsta förekommande ljudnivån under en viss period. Dygnsekvivalent ljudnivå fungerar relativt bra som mått om bullerkällan är en starkt trafikerad väg med någorlunda jämnt flöde. Maximal nivå ger ett bättre mått på bullerpåverkan från en mindre väg där enstaka fordon kan ge en avsevärd störning, särskilt nattetid. Hög maximal ljudnivå uppstår ofta när tung trafik, till exempel lastbilar och bussar, passerar en mottagarpunkt. Vägtrafikbuller består av flera oönskade ljud, och inte av enstaka rena toner. En liten stegring av bullernivån kan öka störningen högst påtagligt. Om antalet fordon på en väg fördubblas ökar den ekvivalenta ljudnivån med 3 dba, vilket upplevs som nära nog en fördubbling av störningen (Källa: Trafikverket, Ny tumregel om vägtrafikljud och störning) Riktvärden Riksdagen har antagit riktvärden för trafikbuller. Dessa bör tillämpas vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur, samt vid nybyggnad av bostäder (Infrastrukturpropositionen 1996/97:). Följande riktvärden gäller för permanentbostäder, fritidsbostäder, samt vårdlokaler där vårdtagare vistas under bostadsliknande förhållanden: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst 5 ggr/natt 22-06) dba ekvivalentnivå utomhus frifältsvärde vid fasad 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas högst 5 ggr/timme dagtid)

9 Rapport 1_ Resultat 9(16) Stora Bråta En översiktlig bullerberäkning visar att bullerbidraget från lokalvägarna är obetydligt. Buller från väg E20 dominerar kraftigt. Endast väldigt nära lokalvägen (0-5 m avstånd från lokalvägens mitt) bidrar lokalvägarna till ökad dygnsekvivalent ljudnivå. Gränsen för maximal ljudnivå går på ca 7 m avstånd från vägmitt. Vägtrafikbuller från lokalvägarna i Stora Bråta är därför inte inkluderade i bullerberäkningen i området Stora Bråta. Den största utmaningen vad gäller vägtrafikbuller är att klara riktvärde dba ekvivalentnivå utomhus frifältsvärde vid fasad. Innehålls detta riktvärde innehålls även riktvärden för maximal ljudnivå med god marginal. Karta 1 redovisar hur bullersituationen i området skulle se ut prognosår 2030 om trafikflödet på väg E20 ökar till att motsvara angivet flöde i kap Även om terrängen ibland fungerar som ett naturligt bullerskydd tack vare att vägen går i skärning drabbas området av buller från väg E20. Speciellt mycket buller breder ut sig i områdets ostliga del (mot Hulanmotet). Här sluttar terrängen uppåt och bullret tränger långt upp mot befintlig bebyggelse, se karta 1. För att reducera ljudnivåerna måste någon form av bullerskyddsåtgärd utföras. I denna rapport utreds primärt bullerskyddsvall. En bullerskyddsvall på norra sidan E20 kommer inte öka bullernivåerna på motsatt sida vägen (Lilla Bråta).

10 Rapport 1_ (16) Terrängen nära E20 är lämplig för bullerskyddsvall som bullerskyddsåtgärd eftersom mycket yta finns att laborera med. Efter att ha studerat ett antal olika utföranden av vallen dras slutsatsen att bästa läget för vallen är ungefär enligt Figur 3. Östra området Västra området Figur 3. Bullerskyddsvallarnas huvudsakliga placering. Vall i grönt. Först studerades 4 st lamellhus placerade parallellt med Sandbäcksvägen i det västra området samt en villa per varje angiven fastighet i det östra området (totalt 23 villor), se Figur 3. Med en vall som löper parallellt med väg E20 enligt Figur 3 går det att innehålla aktuella riktvärden för buller för de 4 lamellhusen i det västra området. Att bullerskydda det östra villaområdet är svårare på grund av det korta avståndet till vägen och den sluttande terrängen. Att utföra en vall med sträckning enligt Figur 3 som skyddar alla 23 villor skulle innebära en mycket hög vall. Denna höjd känns inte realistisk och frågan är om den är praktiskt tillämpbar eftersom ju högre en vall blir desto mer yta tar den i anspråk. Den högsta delen av vallen beräknas öster om området, se Figur 3. Orsaken till den höga vallhöjden är den sluttande terrängen.

11 Rapport 1_ (16) Om 6 av de ostliga fastigheterna stryks kan vallen istället placeras i detta område, se Figur 4. Detta minskar höjden på vallen även om den fortfarande är att betrakta som hög. En lösning med två vallar som bullerskyddsåtgärd som innehåller alla riktvärden redovisas i karta 2. Båda vallarna är dimensionerade för att innehålla riktvärde dba ekvivalentnivå utomhus frifältsvärde vid fasad på högsta våningsplan (andra våningen). Observera att vissa planerade byggnader gränsar till överskridande, se karta 2. Till och med en liten justering av byggnadens läge kan innebära överskridanden av riktvärde dba ekvivalentnivå. Figur 4. Bullerskyddsvallarnas mest optimala placering. Vall i grönt. Den västra vallen skyddar byggnaderna i det västra området men ger också en skyddande effekt åt de västra byggnaderna i det östra området. För vallen gäller följande: Totalt ca 310 m Från väst: 3 m hög m, 4 m hög m, 5 m hög m Lutning 1:2 1 m toppbredd Den sydvästligaste byggnaden i det västra området är bullerkänslig vad gäller placering. Flyttas huskroppen längre upp i terrängen överskrids snabbt riktvärde dba ekvivalentnivå. Högsta ljudnivå i det västra området efter åtgärd uppstår på den västligaste byggnadens västra gavel, våning 2.

12 Rapport 1_ (16) Den östra vallen skyddar byggnaderna i det östra området. För vallen gäller följande: Totalt ca 365 m Från väst: 12 m hög 0-37 m, 8 m hög m, 6 m hög m, 8 m hög m, 10 m hög m, 13 m hög m Lutning 1:1,5 1 m toppbredd Högsta ljudnivå i det östra området efter åtgärd uppstår på andra våningen på de västligaste husen samt på det sydostligaste huset. Observera att ingen tyst sida på någon av de analyserade byggnaderna erhålls. En tyst sida ska understiga 45 dba dygnsekvivalent ljudnivå Lilla Bråta Karta 3 redovisar ekvivalent ljudnivå i området idag år Jämfört med rådande riktvärden råder höga bullernivåer. Karta 4 redovisar ekvivalent ljudnivå i området för prognosår Det ökade trafikflödet på väg E20 gör att den dygnsekvivalenta ljudnivån ökar med 1-2 db. Det ökade trafikflödet på Bråta broväg och Lilla Bråtavägen gör att den dygnsekvivalenta ljudnivån ökar med upp till 6 db för bostadshus intill Bråta broväg och Lilla Bråtavägen. Tabell 2 redovisar högsta beräknade dygnsekvivalenta ljudnivå för respektive bostadshus längs studerade lokalvägar i Lilla Bråta. Värdena i Tabell 2 är hämtade från karta 3 och 4. Tabell 2. Högsta beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer för bostadshus i Lilla Bråta. Värden i rött innebär överskridande av riktvärde. Fastighet L eq (dba) 2014 L eq (dba) 2030 Bråta 1: Bråta 1: Bråta 1:26 Bråta 1: Bråta 1:28 Bråta 1: Bråta 1:25 57 Bråta 1:69 58 Bråta 1: Bråta 1: Bråta 1: Bråta 1: Bråta 1: Bråta 1: Bråta 1:

13 Rapport 1_ (16) För att få ett begrepp om hur mycket de olika bullerkällorna bidrar till den totala ekvivalenta ljudnivån redovisas buller från endast vägtrafik på väg E20 på karta 5 (år 2014) och karta 6 (prognosår 2030). Beräknade maximala ljudnivåer i området redovisas i Tabell 3. Tabell 3. Beräknade maximala ljudnivåer. Värden i rött innebär överskridande av riktvärde. Fastighet L max (dba) 2014, max 5 överskridanden per natt L max (dba) 2014, max 5 överskridanden per mest belastad timme L max (dba) 2030, max 5 överskridanden per natt L max (dba) 2014, max 5 överskridanden per mest belastad timme Bråta 1:61 <70 <70 <70 <70 Bråta 1:71 <70 <70 <70 <70 Bråta 1:26 <70 <70 <70 <70 Bråta 1:24 <70 <70 <70 <70 Bråta 1: <70 <70 <70 <70 Bråta 1:25 <70 <70 78 <70 Bråta 1:69 <70 <70 78 <70 Bråta 1:21 <70 <70 75 <70 Bråta 1:23 <70 <70 73 <70 Bråta 1:14 <70 <70 72 <70 Bråta 1:12 75 <70 84 <70 Bråta 1:9 <70 <70 74 <70 Bråta 1: <70 <70 <70 <70 Bråta 1:6 <70 <70 71 <70 Beräknat värde L max (dba) 2014, max 5 överskridanden per natt kopplas samman med riktvärde 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst 5 ggr/natt 22-06). Beräknat värde L max (dba) 2014, max 5 överskridanden per mest belastad timme kopplas samman med riktvärde 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas högst 5 ggr/timme dagtid). Idag ligger endast fastighet Bråta 1:12 i riskzonen för att överstiga riktvärde 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst 5 ggr/natt 22-06), se Tabell 3. Den beräknade trafikökningen i Lilla Bråta medför ökade maximala ljudnivåer. Om trafikflöde för prognosår 2030 används riskerar 8 fastigheter att överstiga riktvärde 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst 5 ggr/natt 22-06), se Tabell 3. Dock, detta riktvärde riskerar överstigas endast om båda följande punkter inträffar: Fler än 5 tunga fordon nattetid kl passerar på lokalvägarna i Lilla Bråta Husets fasadisolering understiger schablonvärdet 25 db trafikbullerisolering

14 Rapport 1_ (16) 3 VIBRATIONER Det är svårt att ange skyddsavstånd när det gäller markvibrationer. Det finns en mängd parametrar att ta hänsyn till, varav många ofta inte är kända i de aktuella fallen. I Figur 5 anges de viktigaste parametrarna. Figur 5. Viktiga parametrar att ta hänsyn till när det gäller vibrationer i exempelvis en bostad nära en väg. När det gäller vägtrafik är vägbanans jämnhet av avgörande betydelse för uppkomsten av vibrationer. Vad gäller spridning av vibrationer är lera den sämsta marktypen eftersom den kan transportera vibrationer långa sträckor innan vibrationerna dämpas. Ur vibrationssynpunkt är byggnader med lätta bjälklag med långa spännvidder sämst. Med sådana bjälklag kan man till och med få en förstärkning av vibrationer under byggnadens grundläggning. 3.1 Riktvärden Svensk Standard SS anger att riktvärdet för komfortvibrationer med avseende på boendekomfort för bostäder inom hus i rum är 0,4 mm/s RMS Ett komfortvärde inom 0,4 1,0 mm/s RMS upplevs som måttlig störning, medan värden under 0,4 mm/s RMS upplevs som störande av väldigt få människor. Människans känseltröskel brukar anges till 0,2 mm/s RMS. Mycket höga nivåer av markvibrationer kan ge en ökad risk för byggnadsskador. För att orsaka byggnadsskador, direkt eller indirekt, krävs vibrationsnivåer i storleksordning 10 till 100 gånger större än de värden som normalt ger komfortstörningar för människor.

15 Rapport 1_ (16) Under förutsättning att vägbeläggningen är helt slät gäller avstånd mellan vibrationskälla (E20) och mottagare enligt Tabell 4. Brunnslock, potthål och dylikt kan innebära att väsentligt längre avstånd måste tillämpas. Man kan dock inte räkna med att beläggningen alltid skall vara helt perfekt. Detta gäller speciellt vid lera och andra dåliga markförhållanden då sättningar ofta kan förorsaka ojämnheter i vägbeläggningen. Tabell 4. Minimiavstånd mellan väg och bostad vid slät beläggning. Källa: Vägverket Publikation Undergrund Fordonens hastighet km/h 70 km/h 90 km/h Lös lera < 80 m < 100 m < 110 m Sand < 8 m < 10 m < 10 m Morän < 5 m < 5 m < 6 m

16 Rapport 1_ (16) 3.2 Slutsats Jordartskartan i Figur 6 visar att de geotekniska förutsättningarna som föreligger i planerat exploateringsområde med stor sannolikhet inte kommer medföra vibrationsproblem. I det östra området mellan Bråta Broväg och Korpåsliden dominerar jordarterna morän och grus. Med hjälp av Tabell 4 föreligger ingen risk för varken skadliga vibrationer eller för betydande komfortvibrationer från vägtrafik på E20. I det västra området runt Sandbäcksvägen dominerar både fast lera och något lösare lera samt ett ca 0,5 m tunt jordtäcke med berg under. Enligt Tabell 4 föreligger ingen risk för skadliga vibrationer eller för betydande komfortvibrationer från vägtrafik på E20. Eftersom den lokaltrafik i Stora Bråta förväntas bestå av i huvudsakligen lätta fordon i låg hastighet innebär de rådande geologiska förhållandena inga problem ur vibrationshänseende. Dock bör fartbulor och fartgupp i lerområden undvikas eftersom dessa hinder kan orsaka vibrationer i byggnader i närheten. Figur 6. Jordartskarta Bråta. Områden för planerad exploatering inringat i rött.

17 Stora Bråta, Lerums kommun Bullerutredning Projektnummer: 1_00180 Prognosår 2030 Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik E20 Mottagarhöjd 2 m Vägtrafik: E20, ÅDT , 100 km/h 8,2 % tung trafik Karta Beräkning: Peter Lindqvist Granskning: Javier Maresca : Ekvivalent ljudnivå i db(a), inkl. fasadreflex <= < <= < <= < <= < <= < <= < Teckenförklaring Emissionslinie Väg Befintlig bebyggelse Planerat expl.omr Skala 1: m C:\Peter\Brata\1.1 Leq bef sit m sgs

18 Stora Bråta, Lerums kommun Bullerutredning Projektnummer: 1_00180 Prognosår 2030 Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik E20 Mottagarhöjd 5 m Fasadnivåer för byggnadens översta vån. Bullerskyddsvallar Vägtrafik: E20, ÅDT , 100 km/h 8,2 % tung trafik Karta Beräkning: Peter Lindqvist Granskning: Javier Maresca : Byggnad känslig för placering Ekvivalent ljudnivå i db(a), inkl. fasadreflex <= < <= < <= < <= < <= < <= < Teckenförklaring Emissionslinie Väg Befintlig bebyggelse Planerat expl.omr. Nivå vid fasad Planerad bebyggelse Bullerskyddsvall Skala 1: m C:\Peter\Brata\1.7 Leq ny sit vallar v+o m mottagh sgs

19 1642 Lilla Bråta, Lerums kommun Bullerutredning Projektnummer: 1_ Befintlig situation 2014 Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik E20 Mottagarhöjd 5 m Fasadnivåer på byggnadens översta vån. Vägtrafik: E20: ÅDT , 100 km/h, 8,2 % tung trafik Bråta broväg: ÅDT 300, 30 km/h, 3 % tung trafik Lilla Bråtavägen: ÅDT , 30- km/h, 3 % tung trafik Beräkning: Peter Lindqvist Granskning: Javier Maresca : Karta Ekvivalent ljudnivå i db(a), inkl. fasadreflex <= < <= < <= < <= < <= < <= < Teckenförklaring Emissionslinie Väg Befintlig bebyggelse Nivå vid fasad Skala 1: m 1642 C:\Peter\Brata\LB Leq 1.bef sit m sgs

20 1642 Lilla Bråta, Lerums kommun Bullerutredning Projektnummer: 1_ Prognosår 2030 Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik E20 Mottagarhöjd 5 m Fasadnivåer på byggnadens översta vån. Vägtrafik: E20: ÅDT 48947, 100 km/h, 8,2 % tung trafik Bråta broväg: ÅDT 563, 30 km/h, 3 % tung trafik Lilla Bråtavägen: ÅDT , 30- km/h, 3 % tung trafik Beräkning: Peter Lindqvist Granskning: Javier Maresca : Karta Ekvivalent ljudnivå i db(a), inkl. fasadreflex <= < <= < <= < <= < <= < <= < Teckenförklaring Emissionslinie Väg Befintlig bebyggelse Fasadnivå toppvåning Skala 1: m 1642 C:\Peter\Brata\LB Leq 2.ny sit m sgs

21 1642 Lilla Bråta, Lerums kommun Bullerutredning Projektnummer: 1_ Prognosår 2014 Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik E20 Mottagarhöjd 5 m Fasadnivåer på byggnadens översta vån. Vägtrafik: E20: ÅDT 304, 100 km/h, 8,2 % tung trafik Karta Beräkning: Peter Lindqvist Granskning: Javier Maresca : Ekvivalent ljudnivå i db(a), inkl. fasadreflex <= < <= < <= < <= < <= < <= < Teckenförklaring Emissionslinie Väg Befintlig bebyggelse Fasadnivå toppvåning Skala 1: m 1642 C:\Peter\Brata\LB Leq 3.ny sit m endast E sgs

22 1642 Lilla Bråta, Lerums kommun Bullerutredning Projektnummer: 1_ Prognosår 2030 Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik E20 Mottagarhöjd 5 m Fasadnivåer på byggnadens översta vån. Vägtrafik: E20: ÅDT 48947, 100 km/h, 8,2 % tung trafik Karta Beräkning: Peter Lindqvist Granskning: Javier Maresca : Ekvivalent ljudnivå i db(a), inkl. fasadreflex <= < <= < <= < <= < <= < <= < Teckenförklaring Emissionslinie Väg Befintlig bebyggelse Fasadnivå toppvåning Skala 1: m 1642 C:\Peter\Brata\LB Leq 4.ny sit m endast E sgs

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller Uppdrag Åtgärdsförslag vägtrafikbuller Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng Rapportnr 61441040026-03r2 Datu 2012-09-27 Raböll Sverige AB Box 5343,

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Støyutredning Hammerfest

Støyutredning Hammerfest DOKUMENT: 15000100-03 DATUM: Støyutredning Hammerfest Delen Jansvannet Fuglenes Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg 113 31 Stockholm

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Trafikbullerutredning Åby 1:27

Trafikbullerutredning Åby 1:27 Uppdrag Åby 1:27, Haninge Beställare Haninge kommun Att David Jones Handläggare Jan Pons Granskare Michel Yousif Rapportnr 1320014038 Datum 2015-04-24 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Rapport: 2015:60 / Version: 1.0 Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Dokumentinformation Titel: Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Serie nr: 2015:60 Projektnr: 999

Läs mer

Bullerutredning, Riksten DP4,

Bullerutredning, Riksten DP4, Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Revidering Riksten friluftstaden Botkyrka koun Nina Vesterli Johan Aslan Jan Pons Rev 1 Datu 2012-12-07 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

Tyresö Centrum Trafikbuller

Tyresö Centrum Trafikbuller Projekt: 34-00759 Rapport: B Datum: 2007-09-03 Antal sidor: 11 Bilagor: Tyresö Centrum Trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Calle Holmlund 169 82 Stockholm Tel: 08-782 88 21 Uppdrag: I denna rapport redovisas

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Bullerutredning vägtrafik Kyrkenorum 4:210, Stenungsunds kommun

Bullerutredning vägtrafik Kyrkenorum 4:210, Stenungsunds kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Att Daniela Kragulj Berggren Handläggare Peter Lindquist Granskare Monica Waaranperä Rapportnr 612912141-1rev3 Datum 2012-04-25, rev. 2012-10-11 Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 15178 A 1 (9) Kund Tobin Properties AB, Humlegårdsgatan 19 A 114 46 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15178 2015-09-15 Rapport A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin UPPDRAG Bullerutredning Villa Fehr UPPDRAGSNUMMER 2222057000 UPPDRAGSLEDARE Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin DATUM GRANSKAD AV Johan Herzelius Bullerutredning Villa Fehr, Nättraby En ny detaljplan

Läs mer

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Rapport 11030-12112700.doc Antal sidor: 5 Bilagor: - Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Beräkning av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-2 rev 2 Datum: 2016-04-04 Antal sidor: 7 Handläggare:

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning. Tvärbanans förlängning till Sickla. Rapport nummer: 2013-155 r01 Datum: 2014-02-03

Buller- och vibrationsutredning. Tvärbanans förlängning till Sickla. Rapport nummer: 2013-155 r01 Datum: 2014-02-03 Rapport nummer: 03- r0 Datum: 04-0-03 Buller- och vibrationsutredning Tvärbanans förlängning till Sickla L:\03\03- LE Tvärbanans förlängning till Sickla, AB Storstockholms Lokaltrafik\Rapporter\03- r0..docx

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - D / detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod, förutsättningar samt

Läs mer

Att: Hamid Karim, Bjerking Uppsala Box 950 831 29 Östersund

Att: Hamid Karim, Bjerking Uppsala Box 950 831 29 Östersund Rapport nummer: 2011-041 r01 Datum: 2011-03-25 Rev. 2011-07-06 Stora Ursvik 2D, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning för skola L:\2011\2011-041 MS Stora Ursvik 2D, Sundbyberg stad\rapporter\2011-041

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Bullerutredning gällande FÖP i Funbo

Bullerutredning gällande FÖP i Funbo AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Andreas Novak 2009-12-11 --- 61290936875:1 Beställare: Att: Uppsala kommun Göran Carlén Objekt: Funbo, Uppsala Bullerutredning gällande FÖP i Funbo Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus.

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. 15U28486 Trafikbullerutredning Sammanfattning Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

Detaljplan för kv. Katten

Detaljplan för kv. Katten Projektrapport Detaljplan för kv. Katten Trafikbullerutredning Projekt: 575236 Rapport B Bilagor Antal sidor: 8 Uppdragsansvarig Hans Viklund Luleå 2012-06-14 ÅF-Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer

Läs mer

Bullerutredning Malmvägen

Bullerutredning Malmvägen DOKUMENT: 1_00290-01 DATUM: Bullerutredning Malmvägen www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 1 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Bullerutredning Malmvägen, en sammanfattning De tre olika

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg

Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg RIKTLINJE 1 (6) Dokumentdatum TDOK 2014:1021 2015-11-13 1.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Chef VO Planering 2016-01-01 [Ersätter] Skapat av Blidberg Karin PLkvh Ersatt av [Ersatt av] Buller och vibrationer

Läs mer

Bullerutredning, väg- och järnvägstrafik. Kilafors - Söderhamn Etapp 2: Marmaverken - Söderhamn. Trafikverket 2014-08-29

Bullerutredning, väg- och järnvägstrafik. Kilafors - Söderhamn Etapp 2: Marmaverken - Söderhamn. Trafikverket 2014-08-29 10193629 Trafikverket 2014-08-29 RAPPORT Marmaverken - Söderhamn Trafikverket Kund Trafikverket Konsult WSP Akustik, Göteborg Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: 010 722 50 00 www.wspgroup.se

Läs mer

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1.

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1. F7 Trafikbuller Onsdagens aktiviteter Mätning av trafikbuller och fasadisolering Kl 10-12 - Grupp 1. Kl 13-15 - Grupp 2. Kl 15-17 - Gästföreläsning om mätningar av ljud och vibrationer med Sigmund Olafsen

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

Bullerutredning Nolgärdesvägen

Bullerutredning Nolgärdesvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Bullerutredning Stenungsunds koun Kristina Hellströ Peter Lindquist Stefan Troëng 29102r1 Datu 2013-02-04 Raböll Sverige AB Box, Vädursgatan 6 2 27

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström PM Handläggare Johanna Åström Tel +46 10 505 46 19 Mobil +46 (0)7 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2014-09-30 Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström Uppdragsansvarig

Läs mer

Sammanställning av domar kring trafikbuller

Sammanställning av domar kring trafikbuller MILJÖSAMVERKAN 1 (26) 2010-01-12 Sammanställning av domar kring trafikbuller Denna sammanställning är framtagen av Miljösamverkan i Stockholms län 2009. En arbetsgrupp har gått igenom domar angående väg-

Läs mer

KOMPLETTERING TILL JÄRNVÄGSUTREDNING

KOMPLETTERING TILL JÄRNVÄGSUTREDNING RAPPORT KOMPLETTERING TILL JÄRNVÄGSUTREDNING Ostlänken, delen Norrköping (Loddby) Linköping C Kompletterande buller pm för Norrköpings resecentrum Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge TMALL 0004 Rapport

Läs mer