Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats."

Transkript

1 /3 Rev Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och flyg med hänsyn till nybyggnad av bostäder vid område norr om Korpkulla. Vibrationer från väg och järnväg behandlas översiktligt. Beräkningarna grundas på planskiss från ÅWL Arkitekter Huskroppar och planlösningar är i detta skede inte färdigstuderade. Riktvärden för trafikbuller och vibrationer redovisas. Förslag ges till planbestämmelser. Beräkningarna visar att lägenheter på normalplan får ekvivalent ljudnivå högst dba utanför minst hälften av bostadsrummen och uppfyller avstegsfall B. Lägenheter på de tre nedre våningarna mot Bryggerivägen och de fyra nedre våningarna mot järnvägen får högst 5- dba utanför minst hälften av bostadsrummen. Enkelsidiga hörnlägenheter får ekvivalent upp till dba utanför hälften av bostadsrummen med 5 % inglasning av balkong och uppfyller därmed avstegsfall B. Balkonger på husets utsida (fasad mot gata eller järnväg) får ekvivalent ljudnivå över dba på balkonger, delvis inglasade balkonger till enkelsidiga hörnlägenheter får dock högst dba. Balkonger på husets utsida får maximal ljudnivå över 7 dba, gäller även balkonger mot gården på de övre våningarna. Uteplatser på gården får högst /7 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. Förslaget uppfyller därmed minst avstegsfall B. Påverkan på ljudnivån vid befintlig bebyggelse är marginell och inte uppfattbar. 1 Inledning Nedan redovisas buller från vägtrafik, spårtrafik och flyg med hänsyn till nybyggnad av bostäder vid område norr om Korpkulla. Påverkan av vibrationer behandlas översiktligt. Förslaget redovisar en i huvudsak sluten bebyggelse med höjden 5 våningar mot väster (järnvägen) och 4 våningar mot öster (Bryggerivägen). Beräkningsförutsättningar: Planskiss normalplan enligt ÅWL Arkitekter och BERNSTRÖM AKUSTIK HB HANGVAR BÄCKS 216 TELEFON / BANKGIRO: LÄRBRO TELEFAX

2 /3 Rev Vägtrafikuppgifter enligt kommunen Spårtrafikuppgifter enligt Trafikverket Flygbuller enligt Luftfartsverkets redovisning av influensområde Stockholm-Arlanda flygplats Länsstyrelsens beslut angående riksintresset Stockholms-Arlanda flygplats avseende influensområde buller Beräkning av väg- och spårtrafik enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell för vägtrafikbuller och buller från spårbunden trafik med beräkningsprogrammet Cadna v Bullerkällor 2.1 Vägtrafik Följande vägtrafikuppgifter har erhållits från kommunen. Vägtrafik prognos 22 Gata Fordon/dygn Hastighet Tunga fordon km/h % Bryggerivägen Industrivägen 25 4/3 1 Kvarnvägen Väsbyvägen Tegelvägen Parkgatan Spårtrafik Följande spårtrafikuppgifter har erhållits från Trafikverket. Spårtrafik prognosår 215, gäller enligt Trafikverket även fram emot 23 Prognosår 22 Antal tåg per Medel / maxlängd, Medel / maxhastighet, vardagsdygn m km/h Pendeltåg ca / 2 7 / 14 Lokdragna persontåg ca 25 2 / 4 15 / 16 Snabbtåg ca / 14 2 / 2 Godståg ca 4 6 / 75 9 / 1

3 /3 Rev Befintlig bullerskärm längs järnvägen har medräknats, antagen skärmhöjd 2,5 m över rälsöverkant. Ekvivalentnivån från järnvägen har beräknats med angiven medelhastighet och medellängd. Maximalnivån har beräknats med angiven maxhastighet och maxlängd. 2.3 Flygtrafik Se Luftfartsverkets redovisning av flygbuller enligt bilaga. 3 Riktvärden 3.1 Väg- och spårtrafik Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut proposition 1996/97:: Ekvivalent ljudnivå högst dba utanför fasad och 3 dba inomhus Maximal ljudnivå högst 7 dba på uteplats och 45 dba inomhus nattetid Riktvärden enligt rapporten Trafikbuller och planering del I-IV (Länsstyrelsen och Stockholms stad): Kvalitetsmål / grundvärden: Ekvivalent ljudnivå 3 dba inomhus och dba utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i tätbebyggelse, Ekvivalent ljudnivå 4 dba utomhus vid bostadens tysta sida, Maximal ljudnivå 45 dba inomhus kl 19-7 och 7 dba utomhus vid fasad, balkong och uteplats. Avstegsfall A: Ekvivalent ljudnivå 3 dba inomhus, Ekvivalent ljudnivå betydligt lägre än dba (högst 45-5 dba helst ner mot 4 dba) utanför minst hälften av boningsrummen Maximal ljudnivå 45 dba inomhus kl 19-7, Tyst uteplats kan anordnas i anslutning till bostaden. Avstegsfall B: Ekvivalent ljudnivå 3 dba inomhus, Ekvivalent ljudnivå dba utanför minst hälften av boningsrummen, Maximal ljudnivå 45 dba inomhus kl 19-7, Ekvivalent ljudnivå dba och maximal ljudnivå 7 dba vid uteplats.

4 /3 Rev Hel inglasning av balkonger godtas inte som åtgärd för att uppnå riktvärdena. Däremot kan balkongutformning, glasskärm, ljudabsorbent m m minska ljudnivån på balkongen och därmed utanför delar av fasaden. Ett sätt att förbättra situationen vid bullerutsatt bebyggelse kan vara att minst ett fönster orienteras mot tyst sida eller mot skärmad balkong för att klara dba utanför minst hälften av bostadsrummen i avstegsfall B. Boverket redovisar i rapporten Buller i planeringen (Boverket 28:1) förslag till tilllämpning av riktvärden för trafikbuller enligt riksdagens beslut. Enligt rapporten bör endast följande skäl kunna motivera avsteg från riktvärdena vid nybyggnad av bostäder: Det finns ett väl dokumenterat behov att bygga nya bostäder som inte på rimligt sätt kan tillgodoses på annan, mindre bullerutsatt plats, Det kan påvisas att tillkomsten av bostäder, trots vissa avsteg från bullerriktvärdena, kan innebära påtagliga fördelar för den långsiktiga samhällsutvecklingen, Kommunen bedriver ett målmedvetet arbete för att komma tillrätta med hälsoeffekter orsakade av buller, både för befintliga och nytillkommande bostäder Följande principer bör vara vägledande när avsteg från riktvärdena övervägs: Riktvärden för ljudnivån inomhus ska alltid uppfyllas, Nya bostäder bör inte accepteras där ekvivalentnivån vid fasad överstiger 65 dba. Är ljudnivån högre måste åtgärder vidtas vid källan innan platsen kan anses vara lämplig. Åtgärderna kan då vara trafikomläggning, hastighetssänkning, tystare vägbeläggning, skärmar el dyl, Nya bostäder bör endast i undantagsfall accepteras där ekvivalentnivån vid fasad överstiger 6 dba och då under förutsättning att en tyst sida, högst 45 dba vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-5 dba vid fasaden, klaras. Aktuell handlingsplan bör finnas som bl a redovisar planerade kompensationsåtgärder, Nya bostäder bör kunna medges där ekvivalentnivån vid fasad ligger mellan -6 dba och då under förutsättning att tyst sida, högst 45 dba vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-5 dba vid fasad, klaras, Vid avsteg från riktvärdena bör ljudklass B, vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus, I vissa särskilda situationer kan det finnas motiv för vidare avsteg i de största städernas centrala delar. Detta bör då kopplas till särskilda villkor om konsekvensbeskrivningar, kompensationsåtgärder och optimal utformning. Vad gäller definition av maximalnivån skriver Boverket att med riktvärdet 7 dba på uteplats avses den mest bullrande fordonstypen under ett årsmedeldygn. Riktvärdet får överskridas högst fem gånger per max trafiktimme under dag / kväll kl 6-22 och avser frifältsvärde.

5 /3 Rev Enligt Boverket bör i enskilda fall upp till hälften eller i särskilda fall tre fjärdedels inglasning av balkong eller uteplats godkännas som åtgärd för att begränsa bullret. Ekvivalent utomhusnivå bör enligt Boverket inte överstiga 65 dba på bullerutsatt sida. Trafikverket redovisar i rapporten Buller och vibrationer vid planering av bebyggelse ( ) sin syn på trafikbuller och anger följande riktvärden: 3 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad 7 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Maximalnivån får enligt Trafikverket överskridas högst i följande omfattning: 45 dba inomhus får överskridas högst 5 gånger per natt kl 22-6 och dba får aldrig överskridas 7 dba vid uteplats får överskridas högst 5 gånger per maxtimme i medeltal under året Trafikverkets uppfattning skiljer delvis från Boverkets i fråga om avstegsfall. Boverket medger avsteg vid ekvivalent 6-65 dba vid fasad även om det bara går att åstadkomma en ljuddämpad sida, dvs högst 5 dba. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 5 dba bör upp till dba accepteras. Trafikverket anser att låg ljudnivå inomhus och tyst sida, högst 45 dba, bör krävas om det är hög nivå ute för att inte överklaga detaljplanebeslut. 3.2 Flygbuller Utdrag ur Boverkets allmänna råd 29:1 Flygbuller i planeringen: Vid planering och bygglovprövning för nya bostäder bör följande kunna uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning: att lokaliseringen säkerställer att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls att lokaliseringen säkerställer att bebyggelsen kan placeras och utformas så att FBN dba ekvivalentnivå utomhus vid byggnadens fasader inte överskrids att lokaliseringen säkerställer att bebyggelsen kan placeras och utformas så att maximalnivån 7 dba inte överskrids utomhus vid byggnadens fasader mer än 3 gånger per dag / kväll samt att lokaliseringen säkerställer att bebyggelsen kan placeras och utformas så att maximalnivån 7 dba inte överskrids utomhus vid byggnadens fasader mer än tre gånger per årsmedelnatt.

6 /3 Rev Tredje och fjärde punkten ovan gäller inte försvarets verksamhet, räddningshelikopter och ambulansflyg. Vad gäller tredje punkten ovan menar Trafikverket att maximalnivån 7 dba får överskridas högst 3 gånger per årsmedeldag / kväll. 3.3 Vibrationer Enligt Naturvårdsverkets och Banverkets riktlinjer för nybyggnad av järnvägsinfrastruktur ska man klara,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande vistas, främst utrymmen för sömn och vila (Banverket och Naturvårdsverket, 26). Trafikverket anser att samma riktvärde ska tillämpas vid nybyggnad av bebyggelse. 4 Resultat och kommentarer 4.1 Väg- och spårtrafik Beräknad ekvivalent och maximal ljudnivå från väg- och spårtrafik redovisas i figurer. Ljudnivån redovisas dels sammanlagt för väg- och spårtrafik, dels för enbart spårtrafik. Beräkningar har gjorts dels för full utbyggnad (figur 1-2), dels för etappvis utbyggnad (figur 3-4). Byggnadens utformning och planlösningar är som tidigare nämnts inte färdigstuderade. Följande redovisning är därför preliminär. Utformningen studeras vidare i syfte att bland annat uppnå en god ljudmiljö för lägenheter och uteplatser / gårdsmiljö. Öppen portik mot väster (järnvägen) har liten inverkan på ljudnivån vid gårdsfasader och på gården. Uteplats på gården bör dock inte placeras omedelbart intill portiken Full utbyggnad Alla lägenheter på normalplanet får ekvivalent ljudnivå högst dba utanför minst hälften av bostadsrummen. Lägenheter på de tre nedre våningarna mot Bryggerivägen och de fyra nedre våningarna mot järnvägen (uppskattningsvis cirka 75 % av samtliga lägenheter) får högst 5- dba utanför minst hälften av bostadsrummen. Enkelsidiga hörnlägenheter får högst dba utanför minst hälften av bostadsrummen med högst 5 % inglasning av balkong. Balkonger på husets utsida (fasad mot gata eller järnväg) får ekvivalent ljudnivå över dba på balkonger, delvis inglasade balkonger till enkelsidiga hörnlägenheter får dock högst dba. Balkonger på husets utsida får maximal ljudnivå över 7 dba, gäller även balkonger mot gården på de övre våningarna. Uteplatser på gården får högst /7 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. Förslaget uppfyller därmed minst avstegsfall B.

7 /3 Rev Om öppningen mot Bryggerivägen stängs minskar ljudnivån vid gårdsfasaderna med ca -3 dba (en beräkningspunkt 5 dba). Den lägsta ekvivalenta ljudnivån vid gårdsfasad är fortfarande ca 5 - dba och den högsta ca - dba. Att stänga öppningen ger ingen eller marginell skillnad. Se figur 1 och 5 a-e Etapputbyggnad Ekvivalent ljudnivå har beräknat för två alternativa utbyggnadsordningar: Figur 3 Figur 4 Utbyggnadsordning ost - syd - väst Utbyggnadsordning syd - ost - väst Vid delutbyggnad får i båda alternativen flertalet lägenheter över dba utanför mer än hälften av bostadsrummen och uppfyller inte något av avstegsfallen. Först vid full utbyggnad uppfylls avstegsfall B enligt avsnitt Flygbuller I bilaga redovisas beräknat influensområde runt Arlanda flygplats enligt Luftfartsverket. Inom detta influensområde kan bullerstörningar förekomma och flygbuller bör beaktas för att minimera risk för störning och för att skydda verksamheten på Arlanda. Två olika slags influensområden redovisas: Område som framledes kan komma att beröras av ekvivalentnivå FBN dba eller högre Område utanför rött område som framledes kan komma att beröras av maximalnivåer överstigande 7 dba tre gånger per årsmedeldygn Planscherna visar att området ligger utanför båda dessa områden. En mindre del av området berörs dock av maximalnivåer över 7 dba avseende riksintresset Stockholm-Arlanda flygplats influensområde buller. 4.3 Vibrationer Ingen mätning eller bedömning av vibrationer (gäller främst järnvägen) har gjorts i detta skede. Risken för vibrationer beror bl a på aktuella markförhållanden, banuppbyggnad, grundläggning och byggnadskonstruktioner. Med flervåningsbyggnad med stomme av betong bedöms erfarenhetsmässigt risken för vibrationer över gällande riktvärden vara mycket liten, även vid lösa jordarter som lera. Kompletterande mätning och bedömning av vibrationer bör utföras.

8 /3 Rev Vibrationsmätningar på Arlandabanan vid bl a Åvägen 4, 1 m väster om järnvägen mittför det nu aktuella området, redovisar,3-,6 mm/s vibrationshastighet i byggnad. Okända markförhållanden. (Ingemansson rapport S ) 5 Föreslagna åtgärder 5.1 Avstegsfall Med aktuell lokalisering blir det nödvändigt att tillämpa avstegsfall. Som framgått ovan uppfyller alla lägenheter avstegsfall B om enkelsidiga hörnlägenheter förses med delvis inglasade balkonger. De nedre våningarna får högst ca 5 dba vid fasad mot gården. 5.2 Inomhusnivåer Beroende på val av fasad och fönster m m är det möjligt att uppfylla ljudklass B eller C inomhus. Ljudklass B kan vara svårt att uppnå i rum med både fönster och balkongdörr på husets utsida (maximalnivån dimensionerande). Ljudklass C kan exempelvis uppnås med utfackningsvägg med puts samt fönster och balkongdörrar med ljudreduktion R w,lab ca 44 db mot gata och järnväg, övriga fasader lägre krav. Ljudklass B bedöms preliminärt kunna uppnås med utfackningsvägg med förstärkt ljudreduktion, fönster med R w,lab db och balkongdörr med R w,lab db i fasad mot gata och järnväg, övriga fasader lägre krav. Balkongdörrar med dessa ljudkrav är oftast inåtgående vilket kan vara oacceptabelt med hänsyn till tillgänglighet. Ljudklass B kan därför vara svårt eller omöjligt att klara i de mest utsatta fasaderna. Fasad och fönster dimensioneras för att uppfylla ljudklass B eller C avseende bussar. Anm. Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 25:6 avseende lågfrekvent buller som SL brukar rererera till kan inte uppnås med rimliga fönsterkonstruktioner. SLs synpunkter brukar lämnas utan avseende. 5.3 Förslag till planbestämmelser Följande planbestämmelser avseende trafikbuller föreslås gälla, avstegsfall B: Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst dba ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster, Bostäder ska utföras så att ekvivalent ljudnivå i boningsrum inte överstiger 3 dba och maximal ljudnivå inte överstiger 45 dba mellan kl 22-6 (ljudklass C). Högst 26 respektive 41 dba skall dock eftersträvas (ljudklass B).

9 /3 Rev Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats till bostäderna ska utföras eller placeras så att de utsätts för högst dba ekvivalent ljudnivå och högst 7 dba maximal ljudnivå (frifältsvärden). 5.4 Påverkan på befintlig bebyggelse Förslaget förändrar ljudnivån marginellt vid befintlig bebyggelse, se tabell: Ungefärlig förändring Befintlig bebyggelse norr om öster om söder om kvarteret kvarteret kvarteret Ekvivalent ljudnivå + 1 dba - 1 dba dba Maximal ljudnivå + 1 dba dba + -1 dba Förändringarna är inte uppfattbara med hörseln och knappt mätbara. BERNSTRÖM AKUSTIK HB Richard Bernström

10 /3 Rev Figur 1 a. Ekvivalent ljudnivå, dba, entréplan. Väg + spårtrafik. Med skärm på vissa balkonger (svart markering i figuren).

11 /3 Rev Figur 1 b. Ekvivalent ljudnivå, dba, översta våning. Väg + spårtrafik. Med skärm på vissa balkonger (svart markering i figuren).

12 /3 Rev Figur 1 c. Ekvivalent ljudnivå, dba, högsta värde på någon våning i respektive beräkningspunkt. Väg + spårtrafik. Med skärm på vissa balkonger (svart markering i figuren).

13 /3 Rev Figur 1 d. Ekvivalent ljudnivå, dba, högsta värde på någon våning i respektive beräkningspunkt. Enbart spårtrafik. Med skärm på vissa balkonger (svart markering i figuren).

14 /3 Rev Figur 2 a. Maximal ljudnivå, dba, entréplan. Väg + spårtrafik. Med skärm på vissa balkonger (svart markering i figuren).

15 /3 Rev Figur 2 b. Maximal ljudnivå, dba, översta våning. Väg + spårtrafik. Med skärm på vissa balkonger (svart markering i figuren).

16 /3 Rev Figur 2 c. Maximal ljudnivå, dba, högsta värde på någon våning i respektive beräkningspunkt. Väg + spårtrafik. Med skärm på vissa balkonger (svart markering i figuren).

17 /3 Rev Figur 2 d. Maximal ljudnivå, dba, högsta värde på någon våning i respektive beräkningspunkt. Enbart spårtrafik. Med skärm på vissa balkonger (svart markering i figuren).

18 /3 Rev Figur 3 a. Etapputbyggnad del öst. Ekvivalent ljudnivå, dba, entréplan. Väg + spårtrafik.

19 /3 Rev Figur 3 b. Etapputbyggnad del öst. Ekvivalent ljudnivå, dba, översta våning. Väg + spårtrafik.

20 /3 Rev Figur 3 c. Etapputbyggnad del öst + syd. Ekvivalent ljudnivå, dba, entréplan. Väg + spårtrafik.

21 /3 Rev Figur 3 d. Etapputbyggnad del öst + syd. Ekvivalent ljudnivå, dba, översta våning. Väg + spårtrafik.

22 /3 Rev Figur 4 a. Etapputbyggnad del syd. Ekvivalent ljudnivå, dba, entréplan. Väg + spårtrafik.

23 /3 Rev Figur 4 b. Etapputbyggnad del syd. Ekvivalent ljudnivå, dba, översta våning. Väg + spårtrafik.

24 /3 Rev Figur 4 c. Etapputbyggnad del syd + öst. Ekvivalent ljudnivå, dba, entréplan. Väg + spårtrafik.

25 /3 Rev Figur 4 d. Etapputbyggnad del syd + öst. Ekvivalent ljudnivå, dba, översta våning. Väg + spårtrafik.

26 /3 Rev Öppet / slutet mot Bryggerivägen (här illusterat med en hög skärm) -3 Figur 5 a. Skillnad mellan öppet / slutet mot Bryggerivägen. Ekvivalent ljudnivå, dba, entréplan. Väg + spårtrafik.

27 /3 Rev Öppet / slutet mot Bryggerivägen (här illusterat med en hög skärm) -3 Figur 5 b. Skillnad mellan öppet / slutet mot Bryggerivägen. Ekvivalent ljudnivå, dba, plan 1 tr. Väg + spårtrafik.

28 /3 Rev Öppet / slutet mot Bryggerivägen (här illusterat med en hög skärm) -3 Figur 5 c. Skillnad mellan öppet / slutet mot Bryggerivägen. Ekvivalent ljudnivå, dba, plan 2 tr. Väg + spårtrafik.

29 /3 Rev Öppet / slutet mot Bryggerivägen (här illusterat med en hög skärm) -2 1 Figur 5 d. Skillnad mellan öppet / slutet mot Bryggerivägen. Ekvivalent ljudnivå, dba, plan 3 tr. Väg + spårtrafik.

30 /3 Rev Öppet / slutet mot Bryggerivägen (här illusterat med en hög skärm) 1 Figur 5 e. Skillnad mellan öppet / slutet mot Bryggerivägen. Ekvivalent ljudnivå, dba, plan 4 tr. Väg + spårtrafik. Obs bara 4 våningar mot Bryggerivägen.

/12 Rev Revidering anges kursivt. Avser komplettering med plan 1.

/12 Rev Revidering anges kursivt. Avser komplettering med plan 1. 2013-01-16 1/12 PEAB / KF Fastigheter, Spånga Översiktlig beräkning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas översiktlig beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder m m inom kvarteret Ferdinand

Läs mer

/6. Enligt trafikflödesmätning i juni 2013 har Skulptörvägen knappt 1200 fordon per dygn. Denna lägre siffra har använts i beräkningen.

/6. Enligt trafikflödesmätning i juni 2013 har Skulptörvägen knappt 1200 fordon per dygn. Denna lägre siffra har använts i beräkningen. 2013-11-11 1/6 AB Borätt Kv Bysten 1, Johanneshov Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Bysten 1, Skulptörvägen, Johanneshov.

Läs mer

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53):

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53): 2008-04-27 1/7 Seniorgården AB Kv Porträttet, Tyresö strand Beräkning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av vägtrafikbuller med hänsyn till planerad nybyggnad av seniorbostäder inom

Läs mer

/16 Rev Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53):

/16 Rev Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53): 2012-02-21 1/16 Seniorgården AB Strandvik, Gustavsberg Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder vid Strandvik. Revidering 2012-03-17 avser

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar.

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar. 2012-05-03 1/12 AB Stockholmshem / Sweco Architects Rubinvägen, Hägersten Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för planerad nybyggnad av bostäder vid Rubinvägen

Läs mer

Bernström akustik. PEAB Bostad AB Kv Månstenen, Solberga Redovisning av trafikbuller /12. 1 Sammanfattning

Bernström akustik. PEAB Bostad AB Kv Månstenen, Solberga Redovisning av trafikbuller /12. 1 Sammanfattning 2012-09-19 1/12 PEAB Bostad AB Kv Månstenen, Solberga Redovisning av trafikbuller 1 Sammanfattning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Månstenen, Solberga,

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Bernström akustik. Järntorget Herrhagsvägen / Lingvägen Redovisning av trafikbuller /14 Rev

Bernström akustik. Järntorget Herrhagsvägen / Lingvägen Redovisning av trafikbuller /14 Rev 2013-06-03 1/14 Järntorget Herrhagsvägen / Lingvägen Redovisning av trafikbuller 1 Sammanfattning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av studentlägenheter vid Herrhagsvägen / Lingvägen,

Läs mer

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus.

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. 15U28486 Trafikbullerutredning Sammanfattning Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15112 C 1 (9) Kund Wästbygg Christofer Söderström Vallgatan 5 170 67 Solna Datum Uppdragsnummer 15122 Bilagor C01 2015-11-06 Rapport C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010

EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010 Anders Westin/AW anders.westin@westinakustik.se SKRIVELSE 1 2010-04-23 EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010 1 INLEDNING På bifogade 11

Läs mer

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Projekt: 542865 Rapport: 542865-B Förhandskopia Datum: 2009-04-15 Antal sidor: 6 Bilagor: 542865/B01 - B02 Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Patrik Sjunghamn

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (39) PM 20 Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus på bostadsgård

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13.

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13. PM01 1 (8) Handläggare Åsa Lindkvist Tel +46 (0)10 505 60 41 Mobil +46 (0)70 184 57 41 Fax +46 10 505 00 10 Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2014-05-13 Piteå kommun Helena Rutström Uppdragsnr 595509 Kv.

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning Projekt: 31-02538 Rapport: 31-02538-04081100-A Datum: 2006-02-21 Revision 1: 2006-02-27 Revision 2: 2006-03-06 Revision 3: 2006-12-20 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-02538/A01 A02 Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Projekt: 31-03111 Rapport: 31-03111-A (förhandskopia) Datum: 2005-03-29 Antal sidor: 6 Bilagor: Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Uppdragsgivare: Söderby Entreprenad

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 15178 A 1 (9) Kund Tobin Properties AB, Humlegårdsgatan 19 A 114 46 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15178 2015-09-15 Rapport A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

Bullerutredning gällande FÖP i Funbo

Bullerutredning gällande FÖP i Funbo AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Andreas Novak 2009-12-11 --- 61290936875:1 Beställare: Att: Uppsala kommun Göran Carlén Objekt: Funbo, Uppsala Bullerutredning gällande FÖP i Funbo Sammanfattning

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

/34. Detaljplan för Grammet 1 m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp Redovisning av trafikbuller

/34. Detaljplan för Grammet 1 m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp Redovisning av trafikbuller 2013-06-24 1/34 Detaljplan för Grammet 1 m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-1809 Redovisning av trafikbuller 1 Inledning På uppdrag av JM AB redovisas nedan beräkning av trafikbuller för

Läs mer

Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240 687

Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240 687 Kv Böljan 3, Helsingborg Trafikbuller och vibrationer 2013-12-11, rev 140113 Uppdragsnummer 240 687 1 (7) Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - D / detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod, förutsättningar samt

Läs mer

Tyresö Centrum Trafikbuller

Tyresö Centrum Trafikbuller Projekt: 34-00759 Rapport: B Datum: 2007-09-03 Antal sidor: 11 Bilagor: Tyresö Centrum Trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Calle Holmlund 169 82 Stockholm Tel: 08-782 88 21 Uppdrag: I denna rapport redovisas

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Beräkningen grundas på planskisser från beställaren.

Beräkningen grundas på planskisser från beställaren. 2018-10-19 1/5 Ruthström & Larsson Bygg AB Järnvägen 2 & 3 m fl, Visby Beräkning av trafikbuller 1 Allmänt Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder m m inom kvarteret Järnvägen

Läs mer

2014-12-09 Revidering nr 1

2014-12-09 Revidering nr 1 1(5) Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult PM Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2014-12-09 Revidering nr 1 Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult En översiktlig översyn av bullernivåerna vid kv Lejonet i Älmhult

Läs mer

/40 Rev JM AB Kajen 6, 7, Brohuset m fl, Liljeholmskajen Redovisning av trafikbuller

/40 Rev JM AB Kajen 6, 7, Brohuset m fl, Liljeholmskajen Redovisning av trafikbuller 2012-10-17 1/40 JM AB Kajen 6, 7, Brohuset m fl, Liljeholmskajen Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder vid Kajen 6, 7, Berghus 3 och

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kajen 6, 7 och Brohuset, Liljeholmskajen Översiktlig redovisning av trafikbuller /9.

Bernström akustik. JM AB Kajen 6, 7 och Brohuset, Liljeholmskajen Översiktlig redovisning av trafikbuller /9. 2011-03-31 1/9 JM AB Kajen 6, 7 och Brohuset, Liljeholmskajen Översiktlig redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas översiktlig beräkning av buller från väg- och spårtrafik för nybyggnad

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum:

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum: Rapport R080203 2rev5 Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8 Projekt: 080203 Handläggare: Johan Selleskog 2008-09-05 Kv Fältet 1, Solna Beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik 1 Projektbeskrivning

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Beräknade trafikbullernivåer

Beräknade trafikbullernivåer 12009 PM D 1 (7) Kund Täby kommun Datum Uppdragsnummer 12009 Bilagor: D01-D03 2016-09-12 PM D Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerunderlag för fortsatt planering. I denna PM redovisas ekvivalenta och

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

TR R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén

TR R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén TR10149614 R01 Trädgårdsstaden etapp 3 - Tyresö kommun Bullerberäkning för del av Strandallén 2011-03-23 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Andreas Novak TR10149614 R01 Trädgårdsstaden etapp 3 -

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX Ny detaljplan för fastigheterna Prästbordet 1:16, 1:17, Gäveränge 2:76, del av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77,

Läs mer