Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning"

Transkript

1 Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Rev med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt en ny utformning av byggnaden på södra delen av Rangeringen 5. Rev med justering av utformning av Exporten 12, kompletterande illustrationer samt resultat från vibrationsmätning. Uppdrag: Planerade bostäder har ett centralt läge i Kävlinge med utmärkt kollektivtrafik och närhet till befintlig service och affärsutbud. Uppdraget består i att beräkna ekvivalent och maximal ljudnivå från väg och tågtrafik. Sammanfattning: Majoriteten av de planerade bostadsfastigheterna innehåller Boverkets riktvärden för trafikbuller utomhus. För ett fåtal lägenheter på Rangeringen 5 i väster samt Exporten 12 längs Bangatan tillämpas Boverkets allmänna råd 2008:1 principer för intresseavvägning då ljudnivån överstiger dygnsekvivalentnivå 55 dba och kompensationsåtgärder planeras i form av ljuddämpad sida och en väl bullerskyddad uteplats. Vibrationsmätning har utförts inom området. Den visar att det är låga vibrationsnivåer och att det är god marginal till riktvärdet för bostäder. Tyréns AB Madelene Persson Clara Göransson

2 2 (24) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning Riktvärden Boverket Banverket Intresseavvägning enligt Boverkets allmänna råd Trafikuppgifter Indata för järnvägstrafiken Indata för vägtrafiken Bullerberäkning Beräkningsmodell Antaganden Resultat Lantmannen 12/13 samt Exporten Rangeringen 5 Södra Rangeringen 5 Norra Vibrationsmätning Mätmetod, utrustning mm Mätresultat Kommentar Tabeller över beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer Rangeringen 5 Södra Rangeringen 5 Norra... 23

3 3 (24) 2 Inledning I centrala Kävlinge på fastigheterna Rangeringen 5, Exporten 12, Lantmannen 12/13 planeras det för ett nytt område med bostäder och eventuellt verksamheter. Området är centralt beläget med mycket god kollektivtrafik och på promenadavstånd till järnvägsstationen. Området ligger dessutom nära Kävlinge centrum med service och affärer. Nedan ses ett förslag för utformning av fastigheterna. Fridhemsgatan Figur 1: Översikt över området Rangeringen 5, Exporten 12 och Lantmannen 12/13, se även ritning 00.

4 4 (24) 3 Riktvärden 3.1 Boverket Vid nybyggnad av bostäder gäller Boverkets byggregler, BBR. När det gäller ljudförhållandena i byggnader t ex från trafikbuller så anger Boverket att byggnader och deras installationer ska utformas så att ljud från byggnadens installationer, från angränsande utrymmen, likväl som ljud utifrån, dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. Bostäder Boverkets byggregler hänvisar som ett allmänt råd till att föreskriftens krav på byggnaden skall anses vara uppfyllt om kraven enligt ljudklass C i SS (utg3) för bostäder och SS för lokaler uppnås. I denna utredning beaktas endast utomhuskrav för bostäder då verksamheter endast har krav inomhus. I tabellen nedan återges krav enligt SS ljudklass C avseende högsta tillåtna trafikbullernivåer för bostäder inomhus. Värden utomhus avser frifältsvärden enligt Boverkets allmänna råd 2008:1. Tabell 1: Riktvärden för trafikbuller enligt BBR ljudklass C. Utrymme Dygnsekvivalent nivå, L eq, dba Inomhus Bostadsrum 30 *) 45 **) Utomhus Utanför fönster till minst hälften av utrymmena för sömn, vila och daglig samvaro 55 - Maximalnivå, L max, dba Utanför övriga fönster 55***) På uteplats 55****) 70****) *) enligt BBR tillåts 35 dba ekvivalentnivå i utrymmen för matlagning och hygien. Inga krav på högsta maxnivå. **) gäller nattetid (kl 22-06) och får ej överskridas mer än 5 gånger per natt ***) i undantagsfall kan avsteg från kravet accepteras. Då avsteg från kravet accepteras bör övriga utomhuskrav skärpas med 10 db ****) I standard SS anges 3 db lägre nivåer men i Boverkets allmänna råd 2008:1 är nivåerna ändrade till ovanstående. Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 skall man vid planering av nya bostäder säkerställa att bebyggelsen genom placering och åtgärder kan utformas så att 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. Vid uteplats i anslutning till bostad gäller också att maximalnivå 70 dba skall uppfyllas. Boverkets principer för intresseavvägning då ekvivalentnivån överskrider 55 dba vid fasad redovisas i kapitel 4.

5 5 (24) 3.2 Banverket Banverket och Naturvårdsverket har 1996 gemensamt publicerat Planeringsmål och riktvärden för buller och vibrationer från spårburen trafik Dnr S /SA60. Som planeringsmål och riktvärde för miljökvalitet gäller följande: Tabell 2: Planeringsmål - Riktvärden för miljökvalitet Utrymme Dygnsekvivalent nivå, L eq, dba Inomhus Bostadsrum ) Utomhus Övriga trädgården 60 - På uteplats, särskilt avgränsat område ) Utrymme för sömn och vila kl Maximalnivå, L max, dba 4 Intresseavvägning enligt Boverkets allmänna råd Boverket anger att det i vissa fall kan vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln, dvs tabell 1. För studerade kvarter är motiven bland annat att planområdet är centralt beläget med mycket god kollektivtrafik och promenadavstånd till järnvägsstationen. Området ligger dessutom nära Kävlinge centrum med service och affärer. Intresseavvägning för trafikbullernivåer i intervallet dba är aktuellt i området och följande principer bör enligt Boverket gälla då bostäder planeras i detta intervall: dba Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till dba, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dba vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45 50 dba vid fasad). Boverket anger att minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

6 6 (24) 5 Trafikuppgifter 5.1 Indata för järnvägstrafiken Följande antal tåg passerar stationsområdet i Kävlinge enligt prognos 2030, Peter Andersson Tyréns: Tabell 3: Indata för järnvägstrafik Tågtyp Tåglängd Medel / Max Hastighet vid stationen X m / 165 m 100 km/h 14 st Lokaltåg 74 m / 150 m 50 km/h 154 st Antal tåg per dygn Öresundståg 200 m / 240 m 50 km/h resp 160 km/h 24 st (uppehåll) + 40 st Godståg 560 m / 750 m 100 km/h 46 st Enligt uppgift gäller att tåg som passerar utan att göra uppehåll på stationen, dvs de som orsakar högst bullernivå, passerar företrädesvis på spår 3 och Indata för vägtrafiken Trafikflöden för år 2030, där trafikökningen från en utbyggnad av Kävlinge Östra Centrum är inkluderat. Tabell 4: Indata för vägtrafik år 2030 Vägavsnitt Antal fordon/dygn Andel tung trafik Skyltad hastighet Framtidsgatan Bangatan % 40 km/h Fridhemsgatan % 40 km/h Bygdegatan och lokalgatorna inne i området 500 0% 40 km/h Endast enstaka tunga fordon bedöms passera och är därför inte dimensionerande för bullerskyddsåtgärder.

7 7 (24) 6 Bullerberäkning 6.1 Beräkningsmodell I detta projekt har vi använt de Nordiska beräkningsmodellerna för tåg respektive vägtrafik. Tågtrafikbuller har beräknats enligt Nordiska trafikbullermodellen redovisad i Naturvårdsverkets rapport 4935 Buller från spårburen trafik Nordisk beräkningsmodell. Vi har använt beräkningsprogrammet Soundplan 6.5 och redovisar både ekvivalent samt maximal ljudnivå. Vägtrafikbuller har beräknats enligt Nordiska trafikbullermodellen redovisad i Naturvårdsverkets rapport 4653 Vägtrafikbuller Nordisk beräkningsmodell genom att använda beräkningsprogrammet Soundplan 6.5, Trivector Buller Tåg Version och Trivector Buller Väg 8.6 och redovisar både ekvivalent samt maximal ljudnivå. 6.2 Antaganden Förutom redovisade ritning 00 gäller följande antaganden för bullerberäkningarna: Antal våningar samt bostädernas placering och utformning har uppgivits av beställaren: Exporten 12: 2 vån (uppskattats till 6 m) Lantmannen 12/13: 4 vån (uppskattats till 14 m) Rangeringen 5 Norra : 4 vån ~ 14 m Rangeringen 5 Södra Hus S/Hus N: 8 resp 10 vån ~ 26 resp 33 m Nytt bullerskydd vars topp ligger på plushöjden 17,2 m, bullerskyddets krön ligger på plushöjden 17,2 meter och därmed varierar bullerskyddets höjd över mark längs sträckningen. Den nya skärmens höjd över rälsens överkant är ca 2,5 meter och ansluter mot befintlig vall i söder. Skärmens placering syns i Figur 1 Vid Rangeringen 5 Norra finns ett nytt bullerskydd 1,8 m högt över innergården dvs 5,8 m över marknivån i förlängningen av den västra fasaden (se Figur 9), samt en skärm i förlängningen av fasadlivet med samma höjd som huset, för bullerskydd av fasad innanför balkongen (se Figur 9).

8 8 (24) Vid Rangeringen 5 Södra Hus N finns en vinkel/förlängning av fasaden på samma sätt som för det Rangeringen Norra, denna har samma höjd som huset (se exempel i Figur 8). Exporten 12 har i beräkningarna ett helt kringbyggt kvarter 7 Resultat På bifogade kartor med bullernivåer markerade som färgzoner framgår utbredningen av tågbuller respektive vägtrafikbuller. Beräkningarna visar resultat 2 m över mark och avser ljudnivå inkl fasadreflex för järnvägstrafik samt samt exkl fasadreflex för vägtrafik. Ljudnivåer exkl fasadreflex redovisas även för samtliga våningsplan mer detaljerat i tabellform för Rangeringen 5. Ritning 00. Översikt över beräknat område, vägar, fastighetsbeteckningar Utbredning 2 m över mark: Ritning 1. Ritning 2. Ritning 3. Ritning 4. Tågtrafik - Dygnsekvivalent ljudnivå, Leq Tågtrafik - Maximal ljudnivå, Lmax Vägtrafik Dygnsekvivalent ljudnivå, Leq Vägtrafik Maximal ljudnivå, Lmax 7.1 Lantmannen 12/13 samt Exporten 12 Vägtrafik Lantmannen 12/13 Vid beräkningarna har det konstaterats att ekvivalent ljudnivå från vägtrafiken 55 dba innehålls vid samtliga fasader för fastigheten Lantmannen 12/13, dvs riktvärdet innehålls och inga ytterligare åtgärder erfordras. Exporten 12 Figur 2: Ett exempel på hur fribyggartomter på Exporten 12 kan se ut, norr är uppåt i figuren. Exporten 12 är tänkt att delas i tomter som bebyggs individuellt. Byggnaderna skall ligga i tomtgräns mot gatan och får motbyggas i tomtgräns mot granne. Beräkningarna är gjorda enligt ritning 00 med helt kringbyggt kvarter och efter

9 9 (24) delstudier kan följande anvisningar ges för att få accepterade bullernivåer i det praktiska genomförandet. Ett genomförande kan se ut som figur 3. Figur 3: Ett exempel på hur en fribyggartomt på Exporten 12 kan se ut. För fasader mot gator i norr, öster och söder klaras riktvärdet 55 dba ekvivalent ljudnivå. Inga krav behöver ställas på planlösningarna. De fastigheter som vetter mot Bangatan/Framtidsgatan får en ekvivalent bullernivå från vägtrafiken på 57/56 dba för bottenvåning respektive plan 1. Fasad mot gård får nivåer på omkring 45 dba och om planlösning utförs med minst hälften av boningsrummen mot denna sida klaras kravet på tyst/ljuddämpad sida enligt Boverkets allmänna råd. Fastigheterna klarar kraven för maximal ljudnivå på uteplats 70dBA om uteplatsen placeras på minst 9 meter avstånd från körbanekant. Om den placeras närmare kan den skyddas av en omkring 2 meter hög skärm/ mur eller plank.

10 10 (24) Järnvägstrafik För järnvägstrafiken innehålls riktvärdet Leq 55 dba vid samtliga fasader för planerade fastigheter på Lantmannen 12/13 samt Exporten Rangeringen 5 Södra Den södra delen består av två separata torn med en rektangulär bas som består av 2 plan, bottenvåning och plan 1 trappa. Indragningen i öster, för det två tornen, mot Bangatan medför lägre ljudnivåer från vägtrafiken vid plan 2 och högre våningsplan. Figur 4: Perspektiv på planerat hus för Rangeringen 5 Södra. Sett från sydväst. Balkongerna är utformade för att samtidigt utgöra en del av bullerskyddet och bidrar således till att sänka bullernivån vid bakomvarande fasad och fönster. Av denna anledning är balkongerna sammanhängande och har täta balkongräcken med en höjd på 1,2 m (ytvikt minst 15 kg/m 2 ). Balkongerna är också försedda med ljudabsorbenter i takets undersida för att reducera ljusreflektionen och därmed ytterligare reducera trafikbullernivån. Samtliga balkonger, från plan 2 och högre är försedda med sammanhängande täta balkongräcken samt ljudabsorbenter. I Figur 5 och Figur 6 nedan, visas för bottenvåning och plan 1 vilka balkonger som kräver åtgärder för att innehålla riktvärden. Det planeras även för en gemensam uteplats på gårdssidan där det finns goda möjligheter till att utforma en trevlig och väl bullerskyddad utemiljö.

11 11 (24) Leq 40-45dBA (järnväg) Lmax 60-65dBA (järnväg) Leq 50-51dBA (väg) Lmax 70dBA (väg) Leq 55dBA (väg) Lmax 72dBA (väg) Förutsatt balkongåtgärd Leq 57dBA (väg) Lmax 75dBA (väg) Leq 49-51dBA (väg) Lmax 68-72dBA (väg) Figur 5: Översikt över bullernivåer för bottenvåningen Rangeringen 5 Södra från järnväg och vägtrafik, där den ekvivalenta ljudnivån och maximala ljudnivån i varje punkt redovisas för det dimensionerande trafikslaget (väg eller järnväg).

12 12 (24) Leq 52dBA (järnväg) Lmax 72dBA (järnväg) Leq 50-51dBA (väg) Lmax 70dBA (väg) Leq 54dBA (järnväg) Lmax 73dBA (järnväg) Leq 55dBA (väg) Lmax 71dBA (väg) Förutsatt balkongåtgärder Leq 50dBA (järnväg) Lmax 68dBA (järnväg) Leq 50dBA (järnväg) Lmax 69dBA (järnväg) Förutsatt balkongåtgärder Leq 49/47dBA (väg/järnväg) Lmax 70dBA (väg/järnväg) Förutsatt balkongåtgärder Leq 57dBA (väg) Lmax 74dBA (väg) Figur 6: Översikt över plan 1 för Rangeringen 5 Södra med ljudnivåer för det dimensionerande trafikslaget (väg eller järnväg).

13 13 (24) I figuren nedan visas ljudnivån utomhus från järnvägstrafiken för plan 2-7 Hus N samt plan 2-9 Hus S. Vid balkonger är ljudnivån beräknad innanför balkongräcket för att motsvara ljudnivån utanför öppningsbara fönster. HUS N Ej öppningsbart fönster HUS S Figur 7: I figuren visas ekvivalenta ljudnivåer från järnvägstrafik för Rangeringen 5 Södra. Redovisade ljudnivåer förutsätter att balkongåtgärder är utförda för samtliga balkonger med sammanhängande balkongräcke, höjd på 1,2 m (ytvikt minst 15 kg/m2) samt ljudabsorbenter i taket. Ljudnivåer i tabellform samt maximala ljudnivåer redovisas sist i rapporten.

14 14 (24) I figuren nedan visas ljudnivån utomhus från vägtrafiken för plan 2-7 Hus N samt plan 2-9 Hus S. Vid balkonger är ljudnivån beräknad innanför balkongräcket för att motsvara ljudnivån utanför öppningsbara fönster. HUS N HUS S Figur 8: I figuren visas ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik för Rangeringen 5 Södra. Redovisade ljudnivåer förutsätter att balkongåtgärder är utförda för samtliga balkonger med sammanhängande balkongräcke, höjd på 1,2 m (ytvikt minst 15 kg/m2) samt ljudabsorbenter i taket. Ljudnivåer i tabellform samt maximala ljudnivåer redovisas sist i rapporten.

15 15 (24) Sammanfattning av beräknade ljudnivåer Rangeringen 5 Södra Tre bostadslägenheter planeras på bottenvåningen samt åtta lägenheter på plan 1, se Figur 5, Figur 6. Endast en lägenhet har Leq > 55 dba mot Bangatan men har då hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida Leq < 50dBA, övriga lägenheter innehåller Leq 55dBA utanför öppningsbara fönster. För de två separata tornen vilka benämns Hus N samt Hus S har 15 av 18 lägenheter respektive 11 av 24 lägenheter Leq < 55dBA utanför samtliga öppningsbara fönster. De resterande lägenheterna har Leq 56-59dBA men har då hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida < 50dBA. På gården kommer det att finnas en gemensam uteplats där riktvärdet innehålls. Vi tycker att det är en kvalitet att de privata uteplatserna åt söder och öster har en ljudmiljö som i innehåller riktvärdet med några enstaka undantag. 7.3 Rangeringen 5 Norra Norra huset på Rangeringen 5 har på samma sätt som det södra huset anpassats för att i största möjliga mån innehålla 55dBA vid fasad. Bostäder planeras för plan 1-4. Samtliga balkonger från plan 1 och uppåt har ett sammanhängande balkongräcke, höjd på 1,2 m (ytvikt minst 15 kg/m2) samt ljudabsorbenter i taket. Det planeras även en gemensam uteplats för huset vilken kan utformas på ett sätt så att även en god ljudmiljö kan erhållas. Exempel på lägenhetsindelning samt för vilka balkonger som balkongåtgärder krävs kan ses nedan i figuren.

16 16 (24) Balkonger med balkongåtgärder, plan 1 och uppåt Fasadhög skärm som bullerskydd Mur 1,8m över gården som bullerskydd för järnvägen Sammanhängande balkonger med balkongåtgärder mot vägen plan 1 och uppåt Balkonger med balkongåtgärder plan 2 och uppåt Figur 9: Exempel på lägenhetsindelning Rangeringen 5 Norra. Gården i väster är 4 m högre än gatan samt mur (blå streck i figuren) 1,8 m hög över gården. Här visas vilka balkonger som kräver balkongåtgärder med sammanhängande balkongräcke, höjd på 1,2 m (ytvikt minst 15 kg/m2) samt ljudabsorbenter i taket.

17 17 (24) Figur 10: Redovisade ekvivalenta ljudnivåer från järnvägtrafik, Rangeringen 5 Norra förutsätter att balkongåtgärder är utförda enligt Figur 9. Maximala ljudnivåer redovisas i slutet av rapporten.

18 18 (24) Figur 11: Redovisade ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik Rangeringen 5 Norra förutsätter att balkongåtgärder är utförda enligt Figur 9. Maximala ljudnivåer redovisas i slutet av rapporten. Sammanfattning av beräknade ljudnivåer Rangeringen 5 Norra Utformning med balkonger med bullerskyddsåtgärder kommer att medföra att Leq 55 dba innehålls för samtliga öppningsbara fönster, plan 1-4. Om bostäder planeras på bottenvåningen och har fönster mot lägen som i figur 11 har markerats med ekvivalent ljudnivå 56dBA måste planlösningen utföras så att minst hälften av boningsrummen ligger mot ljuddämpade sidor med maximalt 50dBA. Privata uteplatser/balkonger för de nordvästra lägenheterna bedöms innehålla 70dBA på huvudsakliga delar av vistelsezonen. De genomgående väst/östliga lägenheterna medför att riktvärden för privat uteplats innehålls för plan 1 mot järnvägen samt för högre våningsplan mot Bangatan i öster.

19 19 (24) 8 Vibrationsmätning 8.1 Mätmetod, utrustning mm En mätning av markvibrationer har genomförts av Bengt Petersson och Jonas Paulin vid Tyréns under perioden Mätningen utfördes som en obevakad kontinuerlig mätning med utrustning monterad på bottenplattan i en befintlig byggnad inom Rangeringen 5. Byggnaden är belägen på drygt 100 meters avstånd från järnvägen. Utomhustemperaturen har under hela mätperioden varit omkring 0-7 plusgrader och marken har varit fri från tjäle. Mätningen är utförd enligt anvisningarna i SS Vibration och stöt - Mätning och bedömning av komfort i byggnader. Mätutrustning av fabrikat AvaTrace T4 serienummer 6175 användes och den var inställd för mätning enligt SS Mätningen omfattade tre kanaler; en i vertikalled och två var monterade för mätning i horisontell riktning (tvärs respektive längs spåret. 8.2 Mätresultat Mätresultatet visar inga registrerade vibrationsnivåer över 0,1 mm/s i någon riktning. Enligt de dagliga grafiska tidtabellerna har både godståg samt passagerartåg trafikerat spåret under mätperioden. Riktvärdet för bostäder är enligt SS ,4mm/s. 8.3 Kommentar Mätresultatet visar låga vibrationsnivåer inom planområdet och att det är god marginal till riktvärdet för bostäder. Mätresultatet stämmer väl med det faktum att Kävlinge kommun meddelat att man inte har fått in några synpunkter från boende i närområdet gällande störande markvibrationer från trafik.

20 20 (24) 9 Tabeller över beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer 9.1 Rangeringen 5 Södra N3 N4 N2 HUS N N5 N1 N6 S4 S3 S5 HUS S S2 S1 Figur 12: Översikt över beräkningspunkter N1-N6 respektive S1-S5 för Rangeringen 5 Södra, Hus N och Hus S.

21 21 (24) I tabellerna nedan redovisas ljudnivån från järnvägstrafik respektive vägtrafik vid respektive våningsplan i beräkningspunkter enligt figuren ovan. Det markerade fönstret vid beräkningspunkt N2 planeras som ett fast dvs inte öppningsbart alternativt så kan det komma att utgå helt. Tabell 5: Rangeringen 5 Södra, Hus S, ljudnivå från järnvägstrafik Utrymme Dygnsekvivalent nivå, L eq, dba, järnvägstrafik Maximal ljudnivå L max, dba järnvägstrafik Beräkningspunkter se figur 12 S1 / S2 / S3 / S4 / S5 S1 / S2 / S3 / S4 / S5 Bottenvåning se separat figur se separat figur Plan 1 se separat figur se separat figur Plan 2 45 / 55/ 52 / 48 / / 74 / 74 / 67 / 55 Plan 3 48 / 57 / 54 / 51 / / 76 / 73 / 70 / 55 Plan 4 49 / 58 / 56 / 53 / / 77 / 74 / 72 / 55 Plan 5 50 / 59 / 56 / 54 / / 77 / 74 / 72 / 55 Plan 6 50 / 59 / 56 / 54 / / 77 / 74 / 72 / 54 Plan 7 50 / 59 / 56 / 55 / / 77 / 74 / 72 / 54 Plan 8 50 / 59 / 57 / 55 / / 77 / 74 / 73 / 54 Plan 9 50 / 59 / 57 / 57 /40 70 / 76 / 76 / 75 / 57 Tabell 6: Rangeringen 5 Södra, Hus S, ljudnivå från vägtrafik Utrymme Dygnsekvivalent nivå Leq dba vägtrafik Maximalnivå, L max, dba, vägtrafik Beräkningspunkter se figur 12 S4 / S5 S4 / S5 Bottenvåning se separat figur se separat figur Plan 1 se separat figur se separat figur Plan 2 38 / / 53 Plan 3 44 / / 61 Plan 4 45 / / 64 Plan 5 45 / / 63 Plan 6 44 / 48 61/ 63 Plan 7 43 / / 60 Plan 8 43 / / 60 Plan 9 43 / / 60

22 22 (24) Tabell 7: Rangeringen 5 Södra, Hus N, ljudnivå från järnvägstrafik Utrymme Dygnsekvivalent nivå, L eq, dba, järnvägstrafik Maximal ljudnivå, L max, järnvägstrafik Beräkningspunkter se figur 12 N1 / N2 / N3 / N4 / N5 / N6 N1 / N2 / N3 / N4 / N5 / N6 Bottenvåning se separat figur se separat figur Plan 1 se separat figur se separat figur Plan 2 50 / 56 / 51 / 53 / 42 / / 75 / 71 / 73 / 59 / 69 Plan 3 53 / 58 / 53 / 54 / 43 / / 77 / 72 / 73 / 58 / 72 Plan 4 53 / 59 / 54 / 55 / 41 / 54 70* / 77 / 72 / 73 / 58 / 72 Plan 5 54 / 60 / 54 / 56 / 41 / 54 70* / 77 / 72 / 73 / 58 / 72 Plan 6 54 / 60 / 55 / 56 / 41 / 55 70* / 77 / 73 / 73 / 58 / 73 Plan 7 55 / 60 / 55 / 56 / 41 / 55 70* / 77 / 73 / 73 / 58 / 73 *Bedöms innehållas i delar av vistelsezonen för privat uteplats Tabell 8: Rangeringen 5 Södra, Hus N, ljudnivå från vägtrafik Utrymme Dygnsekvivalent nivå Leq dba vägtrafik Maximal ljudnivå, L max, dba, vägtrafik Beräkningspunkter se figur 12 N4 / N5 / N6 N4 / N5 / N6 Bottenvåning se separat figur se separat figur Plan 1 se separat figur se separat figur Plan 2 45 / 42 / <40 63 / 51 / 50 Plan 3 46 / 47 / / 59 /59 Plan 4 46 / 47 / / 62 / 60 Plan 5 46 / 48 / / 62 / 63 Plan 6 46 / 48 / / 61 / 63 Plan 7 46 / 47 / / 61 / 62

23 23 (24) 9.2 Rangeringen 5 Norra Balkonger med balkongåtgärder, plan 1 och uppåt R1 R2 R7 Fasadhög skärm som bullerskydd R6 Mur 1,8m över gården som bullerskydd för järnvägen Sammanhängande balkonger med balkongåtgärder mot vägen plan 1 och uppåt Balkonger med balkongåtgärder plan 2 och uppåt R5 R3 Figur 13: Exempel på lägenhetsindelning Rangeringen 5 Norra. Höjd gård 4 m över gatan samt mur 1,8 m hög över gården. Ljudnivåer i figuren förutsätter sammanhängande balkongräcken som bullerskydd samt absorbenter i tak längs de 4 fasaderna med balkonger. I följande tabeller redovisas ljudnivån i beräkningspunkterna markerade i figuren ovan inkluderat de bullerskyddsåtgärder som är beskrivna i figuren ovan. R4

24 24 (24) Tabell 9: Rangeringen 5 Norra, ljudnivå från järnvägstrafik Utrymme Dygnsekvivalent nivå, L eq, dba, järnvägstrafik Maximal ljudnivå, L max, järnvägstrafik Beräknings -punkter R1 / R2 / R3 / R4 / R5 / R6 / R7 R1 / R2 / R3 / R4 / R5 / R6 / R7 BV 53 / 51 / <45 / 46 /-/-/ / 70 / <60 / 65 / - / - / 73 Plan 1 53 / 53 / <45 / 52 / 51 / 49 / / 72 / <60 / 70 / 70 / 70 / 77 Plan 2 53 / 53 / <45 / 52 / 54 / 53 / / 72 / <60 / 70 / 73 / 70* / 78 Plan 3 54 / 54 / <45 / 53 / 55 / 55 / / 72 / <60 / 73 / 74 / 70* / 78 Plan 4 55 / 55 / <45 / 55 / 55 / 55 / / 72 / <60 / 73 / 74 / 70* / 78 * Bedöms innehållas i delar av vistelsezonen för privat uteplats. Tabell 10: Rangeringen 5 Norra, ljudnivå från vägtrafik. Utrymme Dygnsekvivalent ljudnivå, L max, dba, vägtrafik Maximal ljudnivå, L max, dba, vägtrafik Beräkningspunkter R1 / R2 / R3 / R4 R1 / R2 / R3 / R4 Bottenvåning 55 / 52 / 56 / / 70 / 75 / 69 Plan 1 53 / 53 / 53 / / 70 / 71 / 69 Plan 2 51 / 53 / 52 / / 69 / 69 /69 Plan 3 50 / 52 / 50 / / 68 / 67 / 67 Plan 4 50 / 52 / 50 / / 67 / 66 / 66

25 1 Symboler Emissionslinje Järnväg Befintlig bostad Industri Framtida Bostäder Ekvivalent ljudnivå i db(a) <= > 65 Fastigheter Exporten 12, Rangeringen 5 och Lantmannen 12, 13 Ljudnivå från järnvägstrafik prognosår 2030 inkl fasadreflex m Adress: Isbergs gata Malmö Tel: Fax: E-post: Uppdrag: Bullerberäkning Kävlinge Nummmer: Datum: Handläggare: Madelene Persson

26 2 Symboler Emissionslinje Väg Befintlig bostad Industri Framtida Bostäder Maximal ljudnivå i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < Fastigheter Exporten 12, Rangeringen 5 och Lantmannen 12, 13 Ljudnivå från järnvägstrafik prognosår 2030 inkl fasadreflex m Adress: Isbergs gata Malmö Tel: Fax: E-post: Uppdrag: Bullerberäkning Kävlinge Nummmer: Datum: Handläggare: Madelene Persson

27 3 Symboler Emissionslinje Väg Befintlig bostad Industri Framtida Bostäder Ekvivalent ljudnivå i db(a) <= > 65 Fastigheter Exporten 12, Rangeringen 5 och Lantmannen 12, 13 Ljudnivå från vägtrafik prognosår 2030 exkl fasadreflex m Adress: Isbergs gata Malmö Tel: Fax: E-post: Uppdrag: Bullerberäkning Kävlinge Nummmer: Datum: Handläggare: Madelene Persson

28 4 Symboler Emissionslinje Väg Befintlig bostad Industri Framtida Bostäder Maximal ljudnivå i db(a) <= > 80 Fastigheter Exporten 12, Rangeringen 5 och Lantmannen 12, 13 Ljudnivå från vägtrafik prognosår 2030 exkl fasadreflex m Adress: Isbergs gata Malmö Tel: Fax: E-post: Uppdrag: Bullerberäkning Kävlinge Nummmer: Datum: Handläggare: Madelene Persson

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus.

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. 15U28486 Trafikbullerutredning Sammanfattning Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240 687

Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240 687 Kv Böljan 3, Helsingborg Trafikbuller och vibrationer 2013-12-11, rev 140113 Uppdragsnummer 240 687 1 (7) Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 39 Sida 1 (3) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Upplands Väsby Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete Teknik & Fastighet Thomas johansson Smedbyvägen 4 194 8 Upplandsväsby Uppdragsgivare

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Vedhall, Åkerhög 1:3 trafikbullerutredning för planerade villor

Vedhall, Åkerhög 1:3 trafikbullerutredning för planerade villor Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. PM 3460-A / Vedhall, trafikbullerutredning för planerade villor Till detta pm hör ritningarna 3460/1-3 och 11-13 Vi har beräknat ljudnivå från biltrafik

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010

EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010 Anders Westin/AW anders.westin@westinakustik.se SKRIVELSE 1 2010-04-23 EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010 1 INLEDNING På bifogade 11

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning Projekt: 31-02538 Rapport: 31-02538-04081100-A Datum: 2006-02-21 Revision 1: 2006-02-27 Revision 2: 2006-03-06 Revision 3: 2006-12-20 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-02538/A01 A02 Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (39) PM 20 Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus på bostadsgård

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING HAGAHEM 1 ÄLMHULT

TRAFIKBULLERBERÄKNING HAGAHEM 1 ÄLMHULT RAPPORT TRAFIKBULLERBERÄKNING HAGAHEM 1 ÄLMHULT RAPPORT 2013-05-24 Uppdrag: 248951, Bullerberäkning Hagahem 1, Älmhult Titel på rapport: Trafikbullerberäkning Hagahem 1 Status: Rapport Datum: 2013-05-24

Läs mer

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Projekt: 542865 Rapport: 542865-B Förhandskopia Datum: 2009-04-15 Antal sidor: 6 Bilagor: 542865/B01 - B02 Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Patrik Sjunghamn

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - D / detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod, förutsättningar samt

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 15178 A 1 (9) Kund Tobin Properties AB, Humlegårdsgatan 19 A 114 46 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15178 2015-09-15 Rapport A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15112 C 1 (9) Kund Wästbygg Christofer Söderström Vallgatan 5 170 67 Solna Datum Uppdragsnummer 15122 Bilagor C01 2015-11-06 Rapport C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum:

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum: Rapport R080203 2rev5 Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8 Projekt: 080203 Handläggare: Johan Selleskog 2008-09-05 Kv Fältet 1, Solna Beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik 1 Projektbeskrivning

Läs mer

Tyresö Centrum Trafikbuller

Tyresö Centrum Trafikbuller Projekt: 34-00759 Rapport: B Datum: 2007-09-03 Antal sidor: 11 Bilagor: Tyresö Centrum Trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Calle Holmlund 169 82 Stockholm Tel: 08-782 88 21 Uppdrag: I denna rapport redovisas

Läs mer

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Projekt: 31-03111 Rapport: 31-03111-A (förhandskopia) Datum: 2005-03-29 Antal sidor: 6 Bilagor: Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Uppdragsgivare: Söderby Entreprenad

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

RAPPORT R2013299-1. Kv. Triangeln 2, Södra Ersmarkgatan 2, Umeå. Beräkning av trafikbuller. Antal sidor: 15

RAPPORT R2013299-1. Kv. Triangeln 2, Södra Ersmarkgatan 2, Umeå. Beräkning av trafikbuller. Antal sidor: 15 RAPPORT R2013299-1 Beställare: Erik Ågren, Skiftesvägen 41A, 903 54 UMEÅ Vår referens: Erik Ågren tel: 070 342 68 94 erik.aegren@gmail.com Antal sidor: 15 Datum: 2013-04-18 Uppdragsnummer: 2013299 Uppdragsledare:

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11 Handläggare RAPPORT 1 (7) Datu 2011-09-08 Uppdragsnr 565468 Tel +46 (0)10 505 60 24 Kund Mobil +46 (0)70 184 57 24 Tyresö Koun Fax +46 10 505 00 10 Sophia Norran Winter paul.appelqvist@afconsult.co Sahällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Trafikbullerutredning Åby 1:27

Trafikbullerutredning Åby 1:27 Uppdrag Åby 1:27, Haninge Beställare Haninge kommun Att David Jones Handläggare Jan Pons Granskare Michel Yousif Rapportnr 1320014038 Datum 2015-04-24 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104

Läs mer

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13.

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13. PM01 1 (8) Handläggare Åsa Lindkvist Tel +46 (0)10 505 60 41 Mobil +46 (0)70 184 57 41 Fax +46 10 505 00 10 Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2014-05-13 Piteå kommun Helena Rutström Uppdragsnr 595509 Kv.

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström PM Handläggare Johanna Åström Tel +46 10 505 46 19 Mobil +46 (0)7 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2014-09-30 Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström Uppdragsansvarig

Läs mer

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Rapport: 2015:60 / Version: 1.0 Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Dokumentinformation Titel: Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Serie nr: 2015:60 Projektnr: 999

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Analys av bullerutredning (WSP 150315) baserad på nya bullerregler i förordning (2015:216) om trafikbuller vid

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning. Tvärbanans förlängning till Sickla. Rapport nummer: 2013-155 r01 Datum: 2014-02-03

Buller- och vibrationsutredning. Tvärbanans förlängning till Sickla. Rapport nummer: 2013-155 r01 Datum: 2014-02-03 Rapport nummer: 03- r0 Datum: 04-0-03 Buller- och vibrationsutredning Tvärbanans förlängning till Sickla L:\03\03- LE Tvärbanans förlängning till Sickla, AB Storstockholms Lokaltrafik\Rapporter\03- r0..docx

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

2014-12-09 Revidering nr 1

2014-12-09 Revidering nr 1 1(5) Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult PM Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2014-12-09 Revidering nr 1 Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult En översiktlig översyn av bullernivåerna vid kv Lejonet i Älmhult

Läs mer

Bullerutredning gällande FÖP i Funbo

Bullerutredning gällande FÖP i Funbo AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Andreas Novak 2009-12-11 --- 61290936875:1 Beställare: Att: Uppsala kommun Göran Carlén Objekt: Funbo, Uppsala Bullerutredning gällande FÖP i Funbo Sammanfattning

Läs mer