Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2"

Transkript

1 O:\29AKU\2913\ \06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr r8 Datum Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm T: D: F: Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 Ramböll Sverige AB Org nr Sammanfattning Alla byggnader uppfyller inte gällande riktvärden. Byggnaderna B-E, J, O och H2-H5 uppfyller riktvärdet på 55 dba vid fasad. För byggnaderna A, K, H1, F, H och L-N måste avstegsfall enligt nya bullerförordningar tillämpas och man måste vara noggrann vid utformning av planlösningen samt i vissa lägen utforma bullerdämpade balkonger/uteplatser. Byggnaden G uppfyller inte riktvärdet och avstegsfall enligt ny bullerförordning kan ej användas. Ytterligare utredning bör utföras. Vid de planerade byggnaderna finns det områden med maximal ljudnivå som understiger 70 dba, där uteplatser kan placeras. Ramböll Sverige AB Akustik Handläggare Granskare Michel Yousif Jan Pons Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 1(8)

2 O:\29AKU\2913\ \06 Rapporter och PM\ 2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Innehållsförteckning Bakgrund Allmänt om trafikbuller Hälsokonsekvenser, störningseffekt Västerås riktlinjer Förordning om riktvärden för trafikbuller Beräkningsförutsättningar Avgränsningar Beräkningsmetod Indata Resultat Slutsats och kommentarer Bakgrund Ramböll Akustik har fått i förnyat uppdrag att utreda trafikbullersituationen vid kvarteret Kungsljuset 2 i Västerås. Efter vår tidigare bullerutredning har planerade byggnader fått nya placeringar och ny form på takvåningarna och dagens (2014 års) trafiksiffror skall användas. Denna rapport avser trafikbullerberäkningar inför planerad nybyggnation. 4. Allmänt om trafikbuller När man talar om buller används ofta begreppen ekvivalent ljudnivå (L Aeq ), som är den genomsnittliga ljudnivån under en given tidsperiod, vanligtvis ett dygn, och maximal ljudnivå (L Amax ), som är den högsta förekommande ljudnivån under en viss period. Ekvivalent ljudnivå fungerar relativt bra som mått om bullerkällan är en starkt trafikerad väg med någorlunda jämnt flöde. Maximal nivå ger ett bättre mått på bullerpåverkan från en mindre väg där enstaka fordon kan ge en avsevärd störning, särskilt nattetid. När man använder maximalnivå som mått avses den bullernivå som inte får överskridas mer än 5 gånger per natt. Vägtrafikbuller består av flera oönskade ljud, och inte av enstaka rena toner. En liten stegring av bullernivån kan öka störningen högst påtagligt. Om antalet fordon på en väg fördubblas ökar ljudnivån med 3 dba, vilket nära nog upplevs som en fördubbling av störningen. För varje decibel starkare buller ökar störningarna med 20 %, i medel per person. Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 2(8)

3 O:\29AKU\2913\ \06 Rapporter och PM\ 4.1 Hälsokonsekvenser, störningseffekt Buller är i första hand en hälsofråga. Sömnstörningar på grund av buller kan med tiden ge allvarliga hälsoeffekter. Påverkan på sömn har konstaterats vid ljudnivåer över 45 dba. Risken för sömnstörningar ökar med antalet bullertillfällen. Långvarig exponering kan leda till ökad stress som innebär förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Även om man inte upplever sig som störd kan man påverkas negativt. Buller är dessutom både störande och irriterande, vilket kan ge koncentrationssvårigheter och därmed påverka både prestations- och inlärningsförmågan. Irritation eller störning av trafikbuller är dock inte enbart en fråga om ljudnivå. Människor reagerar mycket olika på ett och samma ljud, vilket också beror på rådande omständigheter när man utsätts för ljudet. Miljön kan inte betraktas som god ur miljömedicinsk synpunkt även om riktvärden för olika trafikslag inte överskrids. Vid en ekvivalent ljudnivå på 55 dba utanför fasad är mellan 2 och 10 % mycket störda av buller. Flygbuller stör mest, där är 10 % mycket störda, och tågbuller minst, 2 % är mycket störda. För vägtrafikbuller är 6 % mycket störda vid 55 dba. Andelen ganska mycket störda varierar mellan 10 och 30 % för de olika trafikslagen. 4.2 Västerås riktlinjer I Västerås Översiktsplan 2026, antagen av kommunfullmäktige anges kommunens riktlinjer för buller vilka främst tillämpas vid nyplanering. Vid nybyggnad av bostäder eller nybyggnad alternativt väsentlig ombyggnad av gatunätet ska de nationella riktvärdena för trafikbuller tillämpas: 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus, 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst 5 ggr per natt, ) 55 db(a), frifältsvärde*, ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 70 db(a), frifältsvärde*, maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. För spårtrafik 55dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats i direkt anslutning till bostad, 60dB(A) ekvivalentnivå för bostadsområdet i övrigt (vid fasad) *Frifältsvärde: ljudnivå utan inverkan av ljudreflex i betraktad fasad, dock inklusive reflexer från omgivande bebyggelse, skärmar etc. Strax framför en fasad erhålls nivåer som är cirka 3 db(a) högre än frifältsvärdet, på grund av ljudreflexen. Vad gäller inomhusvärdena kan en schablondämpning för ej åtgärdad normalfasad antas om 25 db(a) i fasad vilket motsvarar ekvivalentnivå 55 db(a) respektive maximalnivå 70 db(a) utomhus för att klara riktvärdena. I översiktsplanen anges även vilka avsteg från riktvärdena som kan accepteras, dessa är i enlighet med Boverkets Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik: Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 3(8)

4 O:\29AKU\2913\ \06 Rapporter och PM\ I de fall stadsplaneringen visar att riktvärdet om 55 db(a) ekvivalentnivå vid fasad överskrids ska planeringen säkerställa att den andra sidan blir en tyst sida där bullret inte får överstiga 45 db(a) ekvivalentnivå. I undantagsfall, företrädesvis i tätare stadsmiljö, i anslutning till kollektivtrafik och när man gjort vad som kan anses vara tekniskt möjligt och motiverat med hänsyn till stadsbilden och kraven om en god boendemiljö, kan högre bullernivåer, dock understigande 50 db(a) ekvivalentnivå, accepteras även på tyst sida. Samtliga lägenheter ska ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen, i första hand utrymmen för sömn och vila. Samtliga boende ska ha tillgång till en uteplats, på balkong eller i marknivå, där bullret inte bör överstiga 45 db(a) ekvivalentnivå. I undantagsfall kan högst 50 db(a) ekvivalentnivå tillåtas. För uteplats gäller alltid riktvärdet 70 db(a) maximalnivå, men lägre maxnivåer bör eftersträvas. Maximalnivån 70 db(a) utomhus får överskridas högst fem gånger per maxtimme för medeldygn. Vidare anges i Översiktsplanen att det i flygplatsernas närhet ska hänsyn tas till risk för bullerstörningar. Inom flygbullerzonen bör ingen ny bostadsbebyggelse eller nya vård- och undervisningslokaler tillåtas. Undantag kan göras för elevbostäder och undervisningslokaler som tillhör utbildning knuten till Västerås flygplats. 4.3 Förordning om riktvärden för trafikbuller. Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dba ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dba ekvivalent ljudnivå samt 70 dba maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 60 dba ekvivalent ljudnivå kombinerat med uteplats om högst 50 dba och 70 dba maximal ljudnivå inte överskridas. Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dba ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå mellan kl och uppgår till högst 70 dba vid fasad och som minst hälften av bostadsrummen är vända mot. Som ovan gäller även här högst 50 dba ekvivalent ljudnivå samt 70 dba maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Ref: Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 4(8)

5 O:\29AKU\2913\ \06 Rapporter och PM\ 5. Beräkningsförutsättningar 5.1 Avgränsningar Beräkningsområdet innefattar planerade bostäder på kvarteret Kungsljuset 2 i Västerås. Buller från vägtrafik har beräknats enligt data från tabell 2. Se figur 1 för område med nybyggnation. Figur 1. Byggnadernas placering A-H, J-O samt H1-H6. Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 5(8)

6 O:\29AKU\2913\ \06 Rapporter och PM\ 5.2 Beräkningsmetod Ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafikbuller har beräknats enligt Nordisk beräkningsmodell, rev 1996, i datorprogrammet SoundPLAN 7.1. Beräkningsresultaten redovisas på kartor som visar bullerspridningen i området. I bullerspridningsberäkningen ingår fasadreflexer i byggnader, vilket ger upp till 3 dba högre ljudnivå precis framför fasaderna. Utomhusriktvärdet avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivå utan fasadreflex i varje byggnads egna fasad, men inklusive reflexer i omgivande bebyggelse mm. Beräkningsresultaten förutses enligt standard ha en noggrannhet på ±3 db-enheter. 5.3 Indata Terräng, bebyggelse Från Helena Kihlén, Västerås stad, Sitplan_kung.dwg Plan_01_kung.dwg Kompletterande terräng, bebyggelse Från Helena Kihlén, Västerås stad, Aspvredsgatan.dwg Trafik Från Lars Strömgren, Ramböll, Trafikanalys kungsljuset.docx placering av byggnader Från Aron Swartz, Tovatt Architects & Planners AB, sitplan_con_kung.dwg A01_sitplan_ny_1000_kung Tabell 2. Trafikflödessiffror som användes för bullerberäkningen. Väg Antal fordon/dygn Skyltad hastighet [km/h] Andel tunga fordon [%] Gideonsbergsgatan Smalbäcksgatan Emausgatan Aspvretsgatan Bergslagsvägen E Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 6(8)

7 O:\29AKU\2913\ \06 Rapporter och PM\ 6. Resultat Resultatet av beräkningarna redovisas som bullerutbredningskartor samt fasadnivåkartor enligt tabell 3 nedan. Beräkningarna avser vägtrafik. Tabell 3: Bullerutbredningskartor och ljudnivå vid fasad Karta nr Innehåll 01 Ekvivalent ljudnivå 2 möm (inklusive fasadreflex) 02 Maximal ljudnivå 2 möm (inklusive fasadreflex) 03 Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy mot NV (frifältsvärde) 04 Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy mot NO (frifältsvärde) 05 Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy mot SV (frifältsvärde) 06 Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy mot SSV (frifältsvärde) 07 Ekvivalent ljudnivå 4 möm (inklusive fasadreflex), skolområde 08 Maximal ljudnivå 4 möm (inklusive fasadreflex), skolområde Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 7(8)

8 O:\29AKU\2913\ \06 Rapporter och PM\ 7. Slutsats och kommentarer Utförda bullerberäkningar visar att byggnaderna B-E, J, O och H2-H5 uppfyller riktvärdet 55 dba, ekvivalent ljudnivå vid fasad. Byggnaderna A, K, H1, F, H och L-N har områden som överstiger riktvärdet 55 dba vid fasad. Avsteg kan utnyttjas enligt nya bullerförordningen. Dock under förutsättningen att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet är placerade mot tyst sida med nivåer mindre än 55 dba vid fasad. Planlösningen i dessa byggnader måste studeras noga i förhållande till ljudnivåer vid fasad och i vissa fall bör balkonger/uteplatser ljuddämpas för att krav skall kunna innehållas. Byggnad G uppfyller inte riktvärdet om 55 dba vid fasad och kan inte utnyttja avstegsfall enligt ny bullerförordning då deras placering gör att tyst/ljuddämpad sida ej finns. Närmare utredning för dessa byggnader bör utföras. Vid de planerade byggnaderna finns det områden med maximal ljudnivå som klart understiger 70 dba, där uteplatser/lekplatser kan placeras, se figur 2. Figur 2. Skrafferat område visar platser där uteplats/lekplatser kan placeras. Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 8(8)

9 Kungsljuset 2 Unr: Planerad situation Ekvialent ljudnivå från väg, 2 m över mark Karta Indata Grundkarta Sitplan_con_kung.dwg från kommunen : Kartunderlag Aspvredsgatan.dwg till MKB för Nibble Ösmo.dwg Trafikdata: enligt information från Ramböll Väg Trafikdata: ÅDT % tung trafik - 70 km/h Nyblev. Se rapport - ÅDT % tung tabell trafik km/h Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 km/h Ekvialent nivå från trafik db(a), inkl fasadreflexer 70 < < <= < <= 55 < <= < <= 55 <= 50 Teckenförklaring Väg Planerade byggnader Befintliga byggnader Garage Beräkning: Michel Yousif Granskning: Jan Pons Datum:

10 80 75 Kungsljuset 2 Unr: Planerad situation Maximal ljudnivå från väg, 2 m över mark Karta Indata Grundkarta Sitplan_con_kung.dwg från kommunen : Kartunderlag Aspvredsgatan.dwg till MKB för Nibble Ösmo.dwg Trafikdata: enligt information från Ramböll Väg Trafikdata: ÅDT % tung trafik - 70 km/h Nyblev. Se rapport - ÅDT % tung tabell trafik km/h Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 km/h 80 Maximal nivå från trafik db(a), inkl fasadreflexer < 80 < <= 75 < <= < <= 75 < <= 70 <= Teckenförklaring Väg Planerade byggnader Befintliga byggnader Garage Beräkning: Michel Yousif Granskning: Jan Pons Datum:

11 Kungsljuset 2 Unr: Planerad situation Ekvialent ljudnivå från väg, Vy mot NV Karta 03 Indata Grundkarta Sitplan_con_kung.dwg från kommunen : Kartunderlag Aspvredsgatan.dwg till MKB för Nibble Ösmo.dwg Trafikdata: enligt information från Ramböll Väg Trafikdata: ÅDT % tung trafik - 70 km/h Nyblev. Se rapport - ÅDT % tung tabell trafik km/h Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 km/h Maximal nivå från trafik db(a), frifält Teckenförklaring Väg 70 < < <= < <= 55 < <= < <= 55 <= 50 Beräkning: Michel Yousif Granskning: Jan Pons Datum:

12 Kungsljuset 2 Unr: Planerad situation Ekvialent ljudnivå från väg, Vy mot NO Karta 04 Indata Grundkarta Sitplan_con_kung.dwg från kommunen : Kartunderlag Aspvredsgatan.dwg till MKB för Nibble Ösmo.dwg Trafikdata: enligt information från Ramböll Väg Trafikdata: ÅDT % tung trafik - 70 km/h Nyblev. Se rapport - ÅDT % tung tabell trafik km/h Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 km/h Maximal nivå från trafik db(a), frifält Teckenförklaring Väg 70 < < <= < <= 55 < <= < <= 55 <= 50 Beräkning: Michel Yousif Granskning: Jan Pons Datum:

13 Kungsljuset 2 Unr: Planerad situation Ekvialent ljudnivå från väg, Vy mot SO Karta 05 Indata Grundkarta Sitplan_con_kung.dwg från kommunen : Kartunderlag Aspvredsgatan.dwg till MKB för Nibble Ösmo.dwg Trafikdata: enligt information från Ramböll Väg Trafikdata: ÅDT % tung trafik - 70 km/h Nyblev. Se rapport - ÅDT % tung tabell trafik km/h Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 km/h Maximal nivå från trafik db(a), inkl frifält Teckenförklaring Väg 70 < < <= < <= 55 < <= < <= 55 <= 50 Beräkning: Michel Yousif Granskning: Jan Pons Datum:

14 Kungsljuset 2 Unr: Planerad situation Ekvialent ljudnivå från väg, Vy mot SSV Karta 06 Indata Grundkarta Sitplan_con_kung.dwg från kommunen : Kartunderlag Aspvredsgatan.dwg till MKB för Nibble Ösmo.dwg Trafikdata: enligt information från Ramböll Väg Trafikdata: ÅDT % tung trafik - 70 km/h Nyblev. Se rapport - ÅDT % tung tabell trafik km/h Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 km/h Maximal nivå från trafik db(a), frifält Teckenförklaring Väg 70 < < <= < <= 55 < <= < <= 55 <= 50 Beräkning: Michel Yousif Granskning: Jan Pons Datum:

15 55 Kungsljuset 2 Unr: Planerad situation Ekvivalent ljudnivå från väg, 4 m över mark Karta 07 Indata Grundkarta Sitplan_con_kung.dwg från kommunen : Kartunderlag Aspvredsgatan.dwg till MKB för Nibble Ösmo.dwg Trafikdata: enligt information från Ramböll Väg Trafikdata: ÅDT % tung trafik - 70 km/h Nyblev. Se rapport - ÅDT % tung tabell trafik km/h Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 km/h 50 Ekvivalent nivå från trafik db(a), inkl fasadreflexer 70 < < <= < <= 55 < <= < <= 55 <= 50 Teckenförklaring Väg Planerade byggnader Befintliga byggnader Beräkning: Michel Yousif Granskning: Jan Pons Datum:

16 Kungsljuset 2 Unr: Planerad situation Maximal ljudnivå från väg, 4 m över mark Karta Indata Grundkarta Sitplan_con_kung.dwg från kommunen : Kartunderlag Aspvredsgatan.dwg till MKB för Nibble Ösmo.dwg Trafikdata: enligt information från Ramböll Väg Trafikdata: ÅDT % tung trafik - 70 km/h Nyblev. Se rapport - ÅDT % tung tabell trafik km/h Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 km/h Maximal nivå från trafik db(a), inkl fasadreflexer < 80 < <= 75 < <= < <= 75 < <= 70 <= Teckenförklaring Väg Planerade byggnader Befintliga byggnader Beräkning: Michel Yousif Granskning: Jan Pons Datum:

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Trafikbullerutredning Åby 1:27

Trafikbullerutredning Åby 1:27 Uppdrag Åby 1:27, Haninge Beställare Haninge kommun Att David Jones Handläggare Jan Pons Granskare Michel Yousif Rapportnr 1320014038 Datum 2015-04-24 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104

Läs mer

Bullerutredning, Riksten DP4,

Bullerutredning, Riksten DP4, Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Revidering Riksten friluftstaden Botkyrka koun Nina Vesterli Johan Aslan Jan Pons Rev 1 Datu 2012-12-07 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

Bullerutredning i Sigtuna kommun, Midgårdsvägen/Vikingavägen

Bullerutredning i Sigtuna kommun, Midgårdsvägen/Vikingavägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Bullerutredning Märsta Sigtunahem Nils Wiklund Johan Aslan Jan Pons Datum 2013-07-04 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm T: +46-10-615

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - D / detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod, förutsättningar samt

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Vedhall, Åkerhög 1:3 trafikbullerutredning för planerade villor

Vedhall, Åkerhög 1:3 trafikbullerutredning för planerade villor Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. PM 3460-A / Vedhall, trafikbullerutredning för planerade villor Till detta pm hör ritningarna 3460/1-3 och 11-13 Vi har beräknat ljudnivå från biltrafik

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

Trafikbullerutredning Dp Siggbo, Tierps kommun

Trafikbullerutredning Dp Siggbo, Tierps kommun o:\sto3\xak\2017\13200211\06 rapporter och pm\13200211 dp siggbo trafikbuller rev2.doc Uppdrag Dp Siggbo, Tierp Beställare Tierps kommun Att Adam Nyström Handläggare Jan Pons Granskare Lars Kjellström

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Trafikbullerutredning Tyresö Kumla 3:245

Trafikbullerutredning Tyresö Kumla 3:245 o:\29aku\2913\13200023\06 rapporter och pm\13200023 kumla r4.doc Uppdrag Tyresö Kumla 3:245 Beställare Listuddens mark och Projektering AB Att Handläggare Granskare Rapportnr Hans Gans Michel Yousif Jan

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Allmänt om trafikbuller

1. Bakgrund. 2. Allmänt om trafikbuller Uppdrag Tibbleängen Beställare Villamarken Exploatering i Stockholm AB Handläggare Jan Pons Granskare Rapportnr 1320031547 Datum 2017-11-30 Rev4 2017-12-22 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

Tibbleängen. Sammanfattning. Uppdrag Tibbleängen Beställare Villamarken Exploatering i Stockholm AB Handläggare Jan Pons Rapportnr

Tibbleängen. Sammanfattning. Uppdrag Tibbleängen Beställare Villamarken Exploatering i Stockholm AB Handläggare Jan Pons Rapportnr c:\akustik\sp-7.4 projekt\tibbelängen\kartor\1323\1320031547 tibbelängen trafikbuller rev5 1326.doc Uppdrag Tibbleängen Beställare Villamarken Exploatering i Stockholm AB Handläggare Jan Pons Rapportnr

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Rackarberget. Sammanfattning. Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , Åsa Flarup Källmark

Rackarberget. Sammanfattning. Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , Åsa Flarup Källmark Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Rackarberget A-sidan Arkitekter Åsa Flarup Källmark Jan Pons Lars Kjellström 1320023236 AK01 rev1 Datum 2016-09-19 Rev 2016-10-11 Ramböll Sverige

Läs mer

Trafikbullerutredning Studentvägen

Trafikbullerutredning Studentvägen Uppdrag Studentvägen, Uppsala Beställare A-sidan arkitektkontor AB Att Åsa Flarup Källmark Handläggare Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapportnr 13200076 Datum 2013-12-19 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Rapport: 2015:60 / Version: 1.0 Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Dokumentinformation Titel: Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Serie nr: 2015:60 Projektnr: 999

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial c:\akustik\sp-7.3 projekt\hamplingen\13200193 hamplingen trafikbuller.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Hämplingen Formbetong Anläggning AB Jan Pons Granskare Rapportnr 13200193 Arbetsmaterial Datum

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Trafikbullerutredning, Örnens väg

Trafikbullerutredning, Örnens väg Uppdrag Örnens väg Beställare Haninge kommun Att Therese Seglert Handläggare Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 132001:r2 Datum 2015-09-11 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 Stockholm

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Buller utredning Måby hotell

Buller utredning Måby hotell Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Måby hotell Peab Bostad AB genom Ramböll samhällsbyggnad Uppsala Anders Attelind Michel Yousif Jan Pons 61381147814AK2 Datum 2012-11-13 Ramböll Sverige

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

Trafikbullerutredning Rev.1 Oppeby Gårds förskola

Trafikbullerutredning Rev.1 Oppeby Gårds förskola Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapport nr Nyköpings kommun Sofie Wigerblad Nina Eklund Jan Pons 1320035291 Rev1 Datum 2018-06-14 Revidering 2018-08-30 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

2014-12-09 Revidering nr 1

2014-12-09 Revidering nr 1 1(5) Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult PM Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2014-12-09 Revidering nr 1 Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult En översiktlig översyn av bullernivåerna vid kv Lejonet i Älmhult

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Trafikbullerutredning Eskilstuna Centrum, Eskilstuna kommun

Trafikbullerutredning Eskilstuna Centrum, Eskilstuna kommun Uppdrag Eskilstuna Verkmästaren 6 & 7 Beställare Eskilstuna kommun Handläggare Johan Aslan Granskare Jan Pons Rapportnr 1320000242 Datum 2013-05-28 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Analys av bullerutredning (WSP 150315) baserad på nya bullerregler i förordning (2015:216) om trafikbuller vid

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

Trafikbullerutredning Mikaelsplan

Trafikbullerutredning Mikaelsplan Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Mikaelsplan, Uppsala A-sidan arkitektkontor AB Tomas Blom Michel Yousif Jan Pons 1320001372R2 Datum 2014-06-10 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning Tingberg 3:72, Lödöse Tingberg 3:72, Lödöse Beställare: Projektledare Konsult: Uppdragsledare Handläggare Lillemor Alvåker Furuskogsvägen 5 446 32 Älvängen Lillemor Alvåker GF Konsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Trafikbullerutredning, Ursvik

Trafikbullerutredning, Ursvik Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare NCC Jenny Gibson Johan Aslan Jan Pons Datu 2012-09-11 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol T: +46-10-615 00 D: +46 (0)10 615 64 53 F:

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Projekt: 542865 Rapport: 542865-B Förhandskopia Datum: 2009-04-15 Antal sidor: 6 Bilagor: 542865/B01 - B02 Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Patrik Sjunghamn

Läs mer

Trafikbullerutredning Sjödalsbacken, Huddinge kommun

Trafikbullerutredning Sjödalsbacken, Huddinge kommun Uppdrag Sjödalsbacken, Huddinge kommun Beställare Bonava Att Jan Mesch Handläggare Jan Pons Granskare Lars Kjellström Rapportnr 1320024241 Datum 2016-12-12 Rev 2017-03-02 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13.

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13. PM01 1 (8) Handläggare Åsa Lindkvist Tel +46 (0)10 505 60 41 Mobil +46 (0)70 184 57 41 Fax +46 10 505 00 10 Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2014-05-13 Piteå kommun Helena Rutström Uppdragsnr 595509 Kv.

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET VIOLEN, VARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET VIOLEN, VARA Rapport 15-228-R1 2015-11-17 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Bullerskyddsåtgärder Hastighetssänkning samt bullerdämpande asfalt

Bullerskyddsåtgärder Hastighetssänkning samt bullerdämpande asfalt Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Michel Yousif 132007389 PM1 Datum 2015-11-13 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller Uppdrag Åtgärdsförslag vägtrafikbuller Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng Rapportnr 61441040026-03r2 Datu 2012-09-27 Raböll Sverige AB Box 5343,

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Bild över den planerade bebyggelsen på Vårsta 1:34, erhållen av beställaren. Att: Torbjörn Granberg Högalidsgatan 38B STOCKHOLM

Bild över den planerade bebyggelsen på Vårsta 1:34, erhållen av beställaren. Att: Torbjörn Granberg Högalidsgatan 38B STOCKHOLM Rapport nummer: 2016-137 r01 Datum: 2016-07-14 3 Botkyrka (Vårsta 1:34) Trafikbullerutredning \\STRSRV04\Akustik_Projekt\2016\2016-137 ANK 3 Botkyrka Trafikbuller, Torbjörn Granberg\Rapporter mm\2016-137

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

Inventering buller. Stockholm 2012-02-22. Objekt: Inre hamnen, Oskarshamn. Ramböll Sverige AB Akustik Granskad

Inventering buller. Stockholm 2012-02-22. Objekt: Inre hamnen, Oskarshamn. Ramböll Sverige AB Akustik Granskad O:\30BRS\3012\61161254123\Inventering buller\rapport\bullerinventering Inre Hamnen rev 3.doc AKUSTIK Objekt: Inre hamnen, Oskarshamn Inventering buller Stockholm 2012-02-22 Ramböll Sverige AB Akustik Granskad

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

Trafikbullerutredning Sörby 3:6

Trafikbullerutredning Sörby 3:6 Uppdrag Sörby 3:6, Gävleborg Beställare TST Gruppen Att Håkan Sandin Handläggare Jan Pons Granskare Monica Waaranperä Rapportnr 1320010513 R1 rev2 2014-11-04 Datum 2014-10-22 Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Tyresö Centrum Trafikbuller

Tyresö Centrum Trafikbuller Projekt: 34-00759 Rapport: B Datum: 2007-09-03 Antal sidor: 11 Bilagor: Tyresö Centrum Trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Calle Holmlund 169 82 Stockholm Tel: 08-782 88 21 Uppdrag: I denna rapport redovisas

Läs mer

Bullerutredning gällande FÖP i Funbo

Bullerutredning gällande FÖP i Funbo AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Andreas Novak 2009-12-11 --- 61290936875:1 Beställare: Att: Uppsala kommun Göran Carlén Objekt: Funbo, Uppsala Bullerutredning gällande FÖP i Funbo Sammanfattning

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning Startboxen, Solna

Trafikbullerutredning Startboxen, Solna Rapport NCC Property Development AB Trafikbullerutredning Startboxen, Solna 2015-05-19 Trafikbullerutredning Startboxen, Solna Rapport Datum 2015-05-19 Uppdragsnummer 1320010727 Utgåva/Status Revidering

Läs mer

Trafikbullerutredning Vårdboende Brandbergen Centrum

Trafikbullerutredning Vårdboende Brandbergen Centrum Uppdrag Vårdboende Brandbergen Centrum Beställare Haninge Kommun Att Tove Dåderman Handläggare Jan Pons Rapportnr 1320020362 Datum 2016-03-17 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (39) PM 20 Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus på bostadsgård

Läs mer