TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN"

Transkript

1 Rapport R sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, Lidköping, tel Direkt: TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN SAMMANFATTNING På uppdrag av A Lorentzon AB, genom Patrick Söder, har Akustikverkstan AB utfört beräkningar av förväntade trafikbullernivåer vid befintliga byggnader samt ny byggnad vid kv. Rönnen 8 i Skövde kommun. Ingen detaljerad studie har utförts för fastigheten i väster i hörnet Skolgatan och Richtersgatan då denna byggnad redan idag har beteckningen BK. Dock har beräkningar utförts för den. Där det i bygglovsskeendet inte är möjligt att uppnå bullernivåerna för bostäder så kan kontor placeras där istället. Ekvivalenta och maximala trafikbullernivåer (L Aeq24h ) utomhus på den andra befintliga byggnadens fasader uppfyller riktvärdet gällande trafikbuller och bostäder efter åtgärd. Överskridande av riktvärdet för de ekvivalenta trafikbullernivåerna observeras på ett flertal fasader vid den föreslagna nya byggnaden men med åtgärder i form av låg skärmning mot väg erhållar alla lägenheter nivåer för en ljuddämpad sida in mot gården. Alla lägenheter med enkelsidig exponering mot gården uppfyller riktvärdena enligt tabell 1. De beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåerna på alla balkonger/uteplatser i det nybyggda huset är lägre än 50 db(a), varvid riktvärdena gällande trafikbuller enligt Boverkets allmänna råd 2008:1, "Buller i planeringen" uppfylls efter åtgärd. Beräknade maximala trafikbullernivåer (L AFmax ) på alla balkonger/uteplatser i det nybyggda huset uppfyller riktvärdet eller riktvärdena gällande trafikbuller enligt Boverkets allmänna råd 2008:1, "Buller i planeringen" efter åtgärd. 1. UPPDRAGSGIVARE A Lorentzon AB, Vipans Gränd 4, Skövde Kontaktperson: Patrick Söder, Tel , UPPDRAG Att beräkna förväntade trafikbullernivåer vid befintliga byggnader samt vid föreslagen ny byggnad i kvarteret Rönnen 8, Skövde kommun, i syfte att utreda om man uppfyller riktvärdena gällande trafikbuller enligt Boverkets allmänna råd 2008:1, "Buller i planeringen" R1, sida 1 av 8

2 3. RIKTVÄRDEN Plats L paeq, db L pafmax, db Utanför fönster 55 - Vid uteplats Inomhus i utrymmen för sömn, vila eller daglig samvaro Inomhus i utrymmen för matlagning och personlig hygien 35 - Tabell 1: Kravvärden och riktlinjer för trafikbuller för bostäder, huvudregeln. Inomhusriktvärdet för maximal bullernivå gäller endast nattetid och i utrymmen för sömn, vila och daglig samvaro (ej hall, förråd, WC etc.). Övriga värden är dygnsmedelvärden (L Aeq24h ). Utomhusriktvärdet gäller utanför fönstren till utrymme för sömn, vila och daglig samvaro. Utomhusnivåerna är frifältsvärden, d v s utan inverkan av eventuella reflekterande ytor. Man kan i undantagsfall godkänna en högre nivå på en fasad, men då bör man skärpa kraven för uteplatsen samt för övriga fasader så att en tyst eller åtminstone ljuddämpad sida erhålls. I Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2005:6 Buller inomhus, finns även riktvärden för bullernivåer i lågfrekvensområdet i rum för sömn, vila och daglig samvaro (se tabell 2). Tersband (Hz) 31, Ljudtrycksnivå (db) , Tabell 2. Riktvärden för buller i bostadsrum vid låga frekvenser. De ovan beskrivna riktvärdena praktiseras allmänt vad gäller nybyggnation samt väsentlig ombyggnad av bostäder eller väg. För närvarande är endast riktvärdena utomhus intressanta. Inomhusnivåerna beror på byggnadernas utformning och fasadens konstruktion och dessa är inte fastlagda. Fasadernas ljudisolering måste dock studeras i bygglovsskedet för alla bostäder. 4. TRAFIKINFORMATION VID KV. RÖNNEN 8 Kv. Rönnen 8 är belägen i direkt anslutning till Skolgatan, Storgatan och Kungsgatan, Skövde. Kv. Rönnen och dess närliggande omgivning visas i figur 1. Kvarteret är centralt beläget mitt i staden med busshållsplats på Storgatan R1, sida 2 av 8

3 Befintligt hus i kv Rönnen Plats för nytt hus i kv Rönnen Figur 1: Befintligt och nytt hus i Kv. Rönnen och dess närliggande omgivning Trafikflöde på Skolgatan, Storgatan och Kungsgatan har erhållits från Skövde kommun och finns redovisat i tabell 3. Hastigheten på alla vägar förutom rondellen en vägbit är 50 km/h. På Skolgatan väster om rondellen har hastigheten sänkts till 40 km/h i beräkningarna då detta är kommunens avsikt för framtiden. Trafikflöde Antal fordon ÅMVD Hastighet (km/h) Andel tunga fordon (%) Skolgatan väster om rondell Skolgatan öster om rondell Storgatan söder om rondell Storgatan norr om rondell Kungsgatan Tabell 3: Trafikflöde på Skolgatan, Storgatan och Kungsgatan Eftersom ingen uppgift om hur stor del av trafiken som består av tunga fordon finns att tillgå har andelen tunga fordon uppskattats av undertecknad R1, sida 3 av 8

4 5. BERÄKNING 5.1 BERÄKNINGSMETOD Beräkning av förväntade trafikbullernivåer vid byggnaderna i kv Rönnen 8 från Skolgatan, Storgatan och Kungsgatan har utförts i enlighet med gällande beräkningsmodell, d v s enligt metoden beskriven i Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653) för vägtrafikbuller. Vid framtagandet av nya beräkningsmodeller för trafik har det uppdagats att dagens beräkningsmodell inte riktigt stämmer när det gäller vertikaldirektiviteten. I SP rapport 2005:51 Determination of Specific Swedish Road Vehicle Noise Emission Data kan man uttyda att vid en elevationsvinkel>35 grader ger dagens beräkningsmodell ungefär 2 db(a) för höga nivåer och ca 1 db(a) för elevationsvinkel > 25 grader. I denna rapport har dock ingen korrektion gjorts för detta. För beräkningarna har beräkningsprogrammet CadnaA ver använts där ovanstående beräkningsmodell ingår. Beräkningen i CadnaA bygger på en digital tredimensionell modell av området. Denna digitala modell har implementerats av undertecknad från kart- och ritningsmaterial som har tillhandahållits av Ritningen Arkitektbyrå AB. Bostadshusen är i förslaget så utformade att ljudreflexer upp till tredje ordningen bedömdes viktiga att ta med i beräkningarna för ekvivalentnivån och första ordningen för maximalnivån. Beräkningsnoggrannheten bedöms ligga inom intervallet +/- 1 db(a). 5.2 BERÄKNINGSRESULTAT Beräkningsresultat för den situationen med trafik enligt tabellerna 3 visas i Bilaga 1-12 enligt: Bilaga 1: Nollalternativ (inga bullerskyddsåtgärder): L Aeq24h 1,5 m över mark Bilaga 2: Nollalternativ (inga bullerskyddsåtgärder): L AFmax 1,5 m över mark Bilaga 3: Plan 1 befintliga byggnader och plan 2 nya byggnaden efter åtgärd: L Aeq24h 1,5 m över mark Bilaga 4: Plan 1 befintliga byggnader och plan 2 nya byggnaden efter åtgärd: L AFmax 1,5 m över mark Bilaga 5: Plan 2 befintliga byggnader och plan 3 nya byggnaden efter åtgärd: L Aeq24h 4,5 m över mark Bilaga 6: Plan 2 befintliga byggnader och plan 3 nya byggnaden efter åtgärd: L AFmax 4,5 m över mark Bilaga 7: Plan 3 befintliga byggnader och plan 4 nya byggnaden efter åtgärd: L Aeq24h 7,5 m över mark Bilaga 8: Plan 3 befintliga byggnader och plan 4 nya byggnaden efter åtgärd: L AFmax 7,5 m över mark Bilaga 9: Plan 5 nya byggnaden efter åtgärd: L Aeq24h 10,5 m över mark Bilaga 10: Plan 5 nya byggnaden efter åtgärd: L AFmax 10,5 m över mark Bilaga 11: Plan 6 nya byggnaden efter åtgärd: L Aeq24h 13,5 m över mark Bilaga 12: Plan 6 nya byggnaden efter åtgärd: L AFmax 13,5 m över mark Att resultatet redovisas för varje plan beror på att de olika planen har olika utseende i den nya byggnaden. Åtgärderna är gjorda för att påvisa möjligheten att erhålla bra boende för kv Rönnen. De kan komma att förändras i ett senare tillfälle i projekteringen, dock med bibehållen effekt gällande nivåerna på fasaderna. Mer detaljerad information om vad åtgärderna innefattar beskrivs för varje åtgärdstyp i avsnitt 6.2. Höjden 1,5 m över mark i bilaga 3 och 4 har använts för att beskriva ljudsituationen för personer som vistas i utomhusmiljön. I kartorna i bilagorna visas dels ljudnivåerna som isolinjer på angiven höjd över marken och dels som fasadnivåer i olika punkter. Isolinjerna är med reflexer medan fasadnivåerna är utan reflex i egna fasaden. Siffrorna på fasaderna i bilaga 1 och 2 är den högsta nivån som beräknats för den aktuella punkten oberoende av våningsplan. För övriga bilagor är nivån presenterad för respektive plan. I varje hus finns R1, sida 4 av 8

5 dessutom en sammanfattande ljudnivå på dygnsvärdet (24h) och talet är det högsta oavsett våningsplan. I beräkningarna utan åtgärd har inte hänsyn tagits till uteplatsernas placering. Ljudnivåerna på de fasader som är direktexponerade från väg överskrider riktvärdena enligt tabell 1, både vad gäller ekvivalent och maximal ljudnivå. Någon form av bullerskyddsåtgärder krävs för att få acceptabla ljudförhållanden i de planerade bostäderna. I Boverkets Allmänna råd 2008:1, "Buller i planeringen", anges att ekvivalenta och maximala ljudnivåer alltid bör betraktas samlat vid bedömning av risken för störning, dvs att hänsyn ska tas till den samlade bullersituationen. 6. BULLERSKYDDSÅTGÄRDER Fasaderna mot gatorna i kv Rönnen exponeras i många lägen för ljudnivåer över riktvärdena. Nedan redovisas beräkningsresultat för två olika alternativ, utan och med bullerskyddsåtgärder där med åtgärder redovisas per plan. 6.1 INGA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER I det första beräkningsalternativet används inga typer av bullerskyddsåtgärder. Bilaga 1 ( R1-B1) samt bilaga 2 ( R1-B2) redovisar resultat gällande L Aeq24h respektive L AFmax. Beräkningarna visar att ekvivalentnivåerna på de fasader som är direktexponerade från respektive väg överskrider riktvärdena enligt tabell 1. Detsamma gäller även den maximala ljudnivån. Ljudnivåerna på gården är samtidigt så höga att de inte kan anses som tyst eller ljuddämpad sida för alla plan. Befintlig byggnad längst i väster längs Richters gata förändras planmässigt inte enligt uppgift från beställare. Denna byggnad kommer därför inte att behandlas i resultatgenomgången. Byggnaden i vinkel med denna byggnad klarar riktvärdena gällande ekvivalentnivån men har en något hög maximalnivå på fasad. I Boverkets Allmänna råd 2008:1, "Buller i planeringen" definieras tyst sida och ljuddämpad sida enligt följande: Tyst sida: tyst sida är en sida med en dygnekvivalent ljudnivå som är lägre än 45 dba frifältsvärde... Även maximalnivån 70 dba gäller för att uppfylla definitionen av tyst sida Ljuddämpad sida: Ljuddämpad sida har en dygnsekvivalent ljudnivå mellan dba frifältsvärde som en totalnivå... Även maximalnivån 70 dba bör uppfyllas på ljuddämpad sida 6.2 ÅTGÄRDER I FORM AV LÅG SKÄRM SAMT HASTIGHETSSÄNKNING Då de olika våningsplanen ser olika ut i framförallt den nya byggnaden redovisas åtgärder och resultat för respektive plan. Den nya byggnaden har dock en annan plannumrering än de befintliga byggnaderna Plan 2 nya byggnaden, plan 1 befintliga byggnader I detta beräkningsalternativ placeras en 1 m hög skärm (över gatunivå) mot Skolgatan, dock med en öppning för att komma in i området. Dessutom har hastigheten sänkts till 40 km/h för skolgatan väster om rondellen. Den nya byggnadens uteplatser är till största delen innanför husets fasad. Bilaga 3 ( R1-B3) samt bilaga 4 ( R1-B4) redovisar resultat 1,5 m över mark gällande L Aeq24h respektive L AFmax. Med dessa åtgärder sänks nivåerna tillräckligt mycket så att en ljuddämpad sida erhålls på den nya byggnaden för de genomgående lägenheterna. Alla uteplatser erhåller nivåer under riktvärderna enligt tabell 1. Även de planerade bostäderna i det gamla tingshuset klarar riktvärdena enligt tabell R1, sida 5 av 8

6 6.2.2 Plan 3 nya byggnaden, plan 2 befintliga byggnader I detta beräkningsalternativ finns fortsatt en 1 m hög skärm mot Skolgatan, samt den gjorda hastighetssänkningen. Bilaga 5 ( R1-B5) samt bilaga 6 ( R1-B6) redovisar resultat 4,5 m över mark gällande L Aeq24h respektive L AFmax. I den nya byggnaden är det planerat enkelsidiga lägenheter, vilka är positionerade in mot gården. Dessa lägenheter klarar riktvärdena enligt tabell 1. De genomgående lägenheterna erhåller fortsatt en ljuddämpad sida. Alla uteplatser erhåller nivåer under riktvärdena enligt tabell 1. Även de planerade bostäderna i det gamla tingshuset klarar riktvärdena enligt tabell 1, då uteplatser inte är planerade inåt gården Plan 4 nya byggnaden, plan 3 befintliga byggnader Skärmen längs Skolgatan finns fortsatt med i beräkningarna men effekten av den är minimal från detta våningsplan och uppåt. Hastigheten är fortsatt 40 km/h enligt tidigare. Bilaga 7 ( R1-B7) samt bilaga 8 ( R1-B8) redovisar resultat 7,5 m över mark gällande L Aeq24h respektive L AFmax. Även på detta plan är det planerat enkelsidiga lägenheter, vilka är positionerade in mot gården. Dessa lägenheter klarar riktvärdena enligt tabell 1. De genomgående lägenheterna erhåller fortsatt en ljuddämpad sida. Alla uteplatser erhåller nivåer under riktvärdena enligt tabell Plan 5 nya byggnaden Skärmen längs Skolgatan finns fortsatt med i beräkningarna men ingen effekt erhålls av den på detta våningsplan och uppåt. Hastigheten är fortsatt 40 km/h enligt tidigare. Bilaga 9 ( R1-B9) samt bilaga 10 ( R1-B10) redovisar resultat 10,5 m över mark gällande L Aeq24h respektive L AFmax. Även på detta plan är det planerat enkelsidiga lägenheter, vilka är positionerade in mot gården. Dessa lägenheter klarar riktvärdena enligt tabell 1 och har de värden som överstiger 50 db(a) för ekvivalentnivån och 70 db(a) för maximalnivån i bilagorna. De genomgående lägenheterna erhåller fortsatt en ljuddämpad sida. Alla uteplatser erhåller nivåer under riktvärdena enligt tabell Plan 6 nya byggnaden Skärmen längs Skolgatan finns fortsatt med i beräkningarna men ingen effekt erhålls av den på detta våningsplan. Fortsatt 40 km/h på Skolgatan. För de fasader som i beräkningen vetter in mot gården och har högre nivåer än vad som gäller för ljuddämpad sida gäller att de antingen inte har ett fönster där eller att dessa fasader vetter mot rum som redan är utsatta för höga utomhusnivåer. Bilaga 11 ( R1- B11) samt bilaga 12 ( R1-B12) redovisar resultat 13,5 m över mark gällande L Aeq24h respektive L AFmax. De genomgående lägenheterna erhåller fortsatt en ljuddämpad sida. Båda uteplatserna erhåller nivåer under riktvärderna enligt tabell UTVÄRDERING MED BULLERSKYDDSÅTGÄRDER Då kv Rönnen har ett mycket centralt läge i Skövde bör kvarteret vara möjligt att hantera som ett avstegsfall som det används i Boverkets Allmänna råd 2008:1, "Buller i planeringen". Utvärderingen nedan baseras på beskrivning av möjliga avstegsfall med ljudnivåer för direktexponerade fasader mellan L Aeq24h = db, vilket är det aktuella fallet. I Boverkets Allmänna råd 2008:1 anges att avsteg kan medgivas under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst L Aeq24h = 45 db vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (högst L Aeq24h = 50 db vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Figur 2 visar utformningsfall som är markerade som gröna exempel R1, sida 6 av 8

7 och bör därmed vara acceptabla för avsteg från riktvärdena enligt Boverket. Figur 2: Gröna exempel i Boverkets allmänna råd 2008:1, d v s avsteg från riktvärdena som bör vara acceptabla (Bild från Boverket 2008:1) Gröna exempel definieras av (citerat ur Boverket 2008:1): Bebyggelsen konsekvent utformad och placerad för att minska bullret Samtliga balkonger och uteplatser mot gård Flertalet bostadsrum (samtliga sovrum) mot gård Centralt läge Hög fasadisolering. Ljudklass B enligt Svensk standard, vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfylls inomhus Exponering för en bullerkälla: väg- eller spårtrafik Väl genomtänkta lägenhetslösningar, även i hörn och gavlar Bebyggelsen minskar bullret för bakomliggande befintliga bostäder eller områden Bullerskärm mot trafiken om det är tekniskt genomförbart Vid behov vinklade burspråk för minskat buller och för att möjliggöra öppet fönster Den föreslagna utformningen av kv Rönnen uppfyller idag nästan alla dessa punkter. Detta innebär att kv Rönnen nästan uppfyller Boverkets riktlinjer för grönt exempel och bör vara möjligt att tillåta som avstegsfall. Beräkningsresultaten som visas i Bilaga 3, 5, 7, 9 och 11 visar att bullernivåerna ligger omkring L Aeq24h = 50 db för fasaden som vetter mot innergården där den andra fasaden har nivåer runt 60 db(a). Alla lägenheter som har en sida med fönster direkt mot en gata har i det aktuella förslaget också tillgång till en ljuddämpad sida, vilket är en förutsättning enligt Boverkets allmänna råd. I Boverkets Allmänna råd 2008:1 står det även att när det finns tillgång till en uteplats med god ljudmiljö i anslutning till bostaden, bör en sämre ljudmiljö kunna accepteras vid en extra uteplats R1, sida 7 av 8

8 Beräkningsresultaten som visas i Bilaga 4, 6, 8, 10 och 12 visar att bullernivåerna ligger omkring L AFmax = db för fasaden som vetter mot gården. Beräkningarna visar att alla uteplatser klarar riktvärdet för desamma. För att minska behovet av att sova med öppet fönster kan man satsa extra på en verkligt god ventilation i de nya lägenheterna. Fönster in mot gården skulle kunna göras fasta ifall att man inte når hela vägen fram gällande skärmning på plan 4 och 5. På så sätt ges ej möjlighet att utsättas för den nivå som finns utanför dessa fönster. Möjlighet till vädring finns ändå via uteplatsen. Anders Grimmehed Civilingenjör i akustik Granskad av Pontus Thorsson R1, sida 8 av 8

9 BILAGA 1: EKVIVALENTNIVÅ PLAN 2 UTAN ÅTGÄRD R1, sida B1 av B12

10 BILAGA 2: MAXIMALNIVÅ PLAN 2 UTAN ÅTGÄRD R1, sida B2 av B12

11 BILAGA 3: EKVIVALENTNIVÅ PLAN 2 EFTER ÅTGÄRD R1, sida B3 av B12

12 BILAGA 4: MAXIMALNIVÅ PLAN 2 EFTER ÅTGÄRD R1, sida B4 av B12

13 BILAGA 5: EKVIVALENTNIVÅ PLAN 3 EFTER ÅTGÄRD R1, sida B5 av B12

14 BILAGA 6: MAXIMALNIVÅ PLAN 3 EFTER ÅTGÄRD R1, sida B6 av B12

15 BILAGA 7: EKVIVALENTNIVÅ PLAN 4 EFTER ÅTGÄRD R1, sida B7 av B12

16 BILAGA 8: MAXIMALNIVÅ PLAN 4 EFTER ÅTGÄRD R1, sida B8 av B12

17 BILAGA 9: EKVIVALENTNIVÅ PLAN 5 EFTER ÅTGÄRD R1, sida B9 av B12

18 BILAGA 10: MAXIMALNIVÅ PLAN 5 EFTER ÅTGÄRD R1, sida B10 av B12

19 BILAGA 11: EKVIVALENTNIVÅ PLAN 6 EFTER ÅTGÄRD R1, sida B11 av B12

20 BILAGA 12: MAXIMALNIVÅ PLAN 6 EFTER ÅTGÄRD R1, sida B12 av B12

TRAFIKBULLER I DEL AV KV LIDEN, LIDKÖPINGS KOMMUN

TRAFIKBULLER I DEL AV KV LIDEN, LIDKÖPINGS KOMMUN Rapport 11-176-R1 2012-02-28 3 sidor,2 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510 911 44 pontus.thorsson@akustikverkstan.se Direkt: 0706-59 37 99 TRAFIKBULLER I DEL AV KV LIDEN,

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET VIOLEN, VARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET VIOLEN, VARA Rapport 15-228-R1 2015-11-17 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING ÄNGSHÖKEN M.FL. MED BOSTADSHUS

TRAFIKBULLERUTREDNING ÄNGSHÖKEN M.FL. MED BOSTADSHUS Rapport 15-022-R2 2015-07-07 5 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR RÅDHUSET 1, SKARA KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR RÅDHUSET 1, SKARA KOMMUN Rapport 14-129-R1 2014-09-26 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR RÅDHUSET

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Rapport 11030-12112700.doc Antal sidor: 5 Bilagor: - Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

TRAFIKBULLER I KV ZEBRAN, TROLLHÄTTAN

TRAFIKBULLER I KV ZEBRAN, TROLLHÄTTAN Rapport 10-63-R3 2012-05-09 8 sidor, 6 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 ilinka.schold@akustikverkstan.se Direkt:0730-24 28 02 TRAFIKBULLER I KV ZEBRAN, TROLLHÄTTAN

Läs mer

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Projekt: 542865 Rapport: 542865-B Förhandskopia Datum: 2009-04-15 Antal sidor: 6 Bilagor: 542865/B01 - B02 Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Patrik Sjunghamn

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1.

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1. F7 Trafikbuller Onsdagens aktiviteter Mätning av trafikbuller och fasadisolering Kl 10-12 - Grupp 1. Kl 13-15 - Grupp 2. Kl 15-17 - Gästföreläsning om mätningar av ljud och vibrationer med Sigmund Olafsen

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus.

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. 15U28486 Trafikbullerutredning Sammanfattning Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING GÄLLANDE TULLHOLMSSÅGEN KARLSTAD KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING GÄLLANDE TULLHOLMSSÅGEN KARLSTAD KOMMUN Rapport 1-188-R1 201-0-14 5 sidor, 6 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)0 231 2 25 TRAFIKBULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning Projekt: 31-02538 Rapport: 31-02538-04081100-A Datum: 2006-02-21 Revision 1: 2006-02-27 Revision 2: 2006-03-06 Revision 3: 2006-12-20 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-02538/A01 A02 Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. JÄRNSKOG

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. JÄRNSKOG Rapport 15-069-R1 2015-08-31 7 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (39) PM 20 Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus på bostadsgård

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA Rapport 16-045-R1 2016-02-26 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

2014-12-09 Revidering nr 1

2014-12-09 Revidering nr 1 1(5) Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult PM Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2014-12-09 Revidering nr 1 Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult En översiktlig översyn av bullernivåerna vid kv Lejonet i Älmhult

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN KATTEN

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN KATTEN Rapport 18-282-R1 2017-09-26 5 sidor, 2 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)520-40 23 01 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DEL AV BJÖRNDALEN 1:1 (GALAXEN) TROLLHÄTTAN STAD, ILLUSTRATIONSKARTA JUNI 2016.

TRAFIKBULLERUTREDNING DEL AV BJÖRNDALEN 1:1 (GALAXEN) TROLLHÄTTAN STAD, ILLUSTRATIONSKARTA JUNI 2016. Rapport 15-2-R1a 2016-07-15 6 sidor, 8 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 1 30 Lidköping, tel 00-911 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +(0) 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING DEL AV BJÖRNDALEN

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KÄLLSTORPS INDUSTRIOMRÅDE

TRAFIKBULLERUTREDNING KÄLLSTORPS INDUSTRIOMRÅDE Rapport 15-026-1a 2015-02-16 6 sidor, 6 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Projekt: 31-03111 Rapport: 31-03111-A (förhandskopia) Datum: 2005-03-29 Antal sidor: 6 Bilagor: Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Uppdragsgivare: Söderby Entreprenad

Läs mer

TRAFIKBULLER I PLANERAT BOSTADSOMRÅDE I HENTORP, SKÖVDE

TRAFIKBULLER I PLANERAT BOSTADSOMRÅDE I HENTORP, SKÖVDE Rapport 11-12-R1 2011-01-20 3 sidor, 2 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 070 231 72 25 anders.bertilsson@akustikverkstan.se TRAFIKBULLER I PLANERAT BOSTADSOMRÅDE I HENTORP,

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240 687

Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240 687 Kv Böljan 3, Helsingborg Trafikbuller och vibrationer 2013-12-11, rev 140113 Uppdragsnummer 240 687 1 (7) Kv Böljan 3, Helsingborg Utredning om trafikbuller och vibrationer till detaljplan Uppdrag 240

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 39 Sida 1 (3) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Upplands Väsby Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete Teknik & Fastighet Thomas johansson Smedbyvägen 4 194 8 Upplandsväsby Uppdragsgivare

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. MUNIN I SKARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. MUNIN I SKARA 13-180-PM1 2013-11-14 2 sidor, 4 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING KV. MUNIN

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Analys av bullerutredning (WSP 150315) baserad på nya bullerregler i förordning (2015:216) om trafikbuller vid

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING ASKESLÄTT LIDKÖPINGS KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING ASKESLÄTT LIDKÖPINGS KOMMUN Rapport 17-1-R1 2017-05-05 4 sidor, 3 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 00-911 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING ASKESLÄTT

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

PM 10172180.01 REV.B 2014-10-10

PM 10172180.01 REV.B 2014-10-10 Uppdragsnr: 101180 1 (6) PM 101180.01 REV.B 2014-10-10 Bullerberäkning, Närsjukvården i Finspång PM:et har reviderats på grund av ny utformning på vårdhemsbyggnaden och dess tillhörande tillfartsvägar.

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN ÄNGENÄS

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN ÄNGENÄS Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 Rapport 17-135-R1 2017-04-27 4 sidor, 3 bilagor mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning. Tvärbanans förlängning till Sickla. Rapport nummer: 2013-155 r01 Datum: 2014-02-03

Buller- och vibrationsutredning. Tvärbanans förlängning till Sickla. Rapport nummer: 2013-155 r01 Datum: 2014-02-03 Rapport nummer: 03- r0 Datum: 04-0-03 Buller- och vibrationsutredning Tvärbanans förlängning till Sickla L:\03\03- LE Tvärbanans förlängning till Sickla, AB Storstockholms Lokaltrafik\Rapporter\03- r0..docx

Läs mer

EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010

EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010 Anders Westin/AW anders.westin@westinakustik.se SKRIVELSE 1 2010-04-23 EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010 1 INLEDNING På bifogade 11

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15112 C 1 (9) Kund Wästbygg Christofer Söderström Vallgatan 5 170 67 Solna Datum Uppdragsnummer 15122 Bilagor C01 2015-11-06 Rapport C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

TRAFIKBULLER MOSSAGÅRDEN SKÖVDE

TRAFIKBULLER MOSSAGÅRDEN SKÖVDE Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 Rapport 17-263-R1b 2018-09-07 5 sidor, 4 bilagor johan.jernstedt@akustikverkstan.se Direkt: 0510-78 54 03 TRAFIKBULLER MOSSAGÅRDEN

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer

Vedhall, Åkerhög 1:3 trafikbullerutredning för planerade villor

Vedhall, Åkerhög 1:3 trafikbullerutredning för planerade villor Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. PM 3460-A / Vedhall, trafikbullerutredning för planerade villor Till detta pm hör ritningarna 3460/1-3 och 11-13 Vi har beräknat ljudnivå från biltrafik

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer