Trafikbullerutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikbullerutredning"

Transkript

1 Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: Rapportdatum: Handläggande akustiker Ansvarig akustiker Sanna Cramér Anders Schönbeck ACAD-International AB Sveavägen 151 Bg: Stockholm

2 Sammanfattning ACAD har utfört en trafikbullerutredning för planerade bostäder i Kv Elektronen i Edsberg. Totalt omfattar utredningen nio hus med ca 200 lägenheter. Beräkningarna visar att flertalet av bostäderna får minst hälften av boningsrummen mot sida med högst 55 db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad. För sju av hörnlägenheterna i Hus 3 krävs dock bullernedsättande åtgärder i form av balkongskärmar för att hälften av rummen ska uppfylla detta. Med ovanstående åtgärder och en gemensam uteplats på gården kan riktvärden enligt Stockholms län innehållas för projektet med tillämpning av avstegsfall B. Handling: Trafikbullerutredning Status: Sidan: 2 av 9

3 Innehåll 1 Uppdrag Förutsättningar Bedömningsunderlag Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län Kvalitetsmål Avstegsfall A Avstegsfall B Trafikmängd Resultat Utlåtande Ekvivalent ljudnivå Åtgärder Maximal ljudnivå Dimensionerande maximal ljudnivå för trafikbullernivåer inomhus Uteplats... 9 Bilagor: Beräkningsblad Ak till Ak Handling: Trafikbullerutredning Status: Sidan: 3 av 9

4 1 Uppdrag ACAD har på uppdrag av Papagi Holding AB beräknat trafikbullernivåer från vägtrafik för planerade bostäder i Kv Elektronen i Edsberg. Beräkningarna har utförts i beräkningsprogrammet Cadna/A. 2 Förutsättningar Nio nya flerbostadshus ska byggas i Kv Elektronen. Fem sammanlänkade hus byggs längs Frestavägen/Hovslagarevägen, och fyra punkthus byggs på den skyddade gården, se Figur 1. Kv Elektronen Frestavägen trafikeras av bussar både dag och nattetid. På Hovslagarevägen antas det förekomma en viss del tung trafik till och från industrier längre in på vägen, dock i huvudsak under dagtid. Knappt 100 meter söder om kvarteret sträcker sig Danderydsvägen som är en vältrafikerad genomfartsled mellan E4:an och E18. En översiktlig trafikbullerutredning har tidigare utförts av Svensk Teknikutveckling AB. Husen har sedan dess förskjutits närmare vägen, vilket ger högre ljudnivåer. Figur 1. Kv Elektronen ny bebyggelse, utdrag ur situationsplan. Handling: Trafikbullerutredning Status: Sidan: 4 av 9

5 3 Bedömningsunderlag Följande underlag har använts: Grundkarta med höjdinformation, från ÅWL Arkitekter. Trafikbullerutredning från Svensk Teknikutveckling AB, rapportnummer AK Situationsplan, planritningar och 3D-bilder, från ÅWL Arkitekter. Trafikbuller och planering II från Länsstyrelsen i Stockholms län och Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Beräkning enligt Nordiska beräkningsmodellen i programmet Cadna/A. Trafikuppgifter från Sollentuna kommun. 4 Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län I Stockholms län gäller generellt den så kallade Stockholmsmodellen. Det innebär följande: Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län Utrymme Högsta trafikbullernivå, [db(a)] Ekvivalent ljudnivå, LpAeq Maximal ljudnivå LpAFmax Inomhus ) (nattetid) Utomhus vid fasad (frifältsvärden) 55 - Utomhus vid balkong/uteplats (frifältsvärden) ) Värdet får överskridas högst 5 ggr/natt. Tabell 1 När riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas har följande kvalitetsmål och avstegsfall tagits fram av länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen för att underlätta tillämpning i planeringssituationer Kvalitetsmål 30 db(a) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 db(a) maximal ljudnivå inomhus. 55 db(a) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i tätbebyggelse (frifältsvärde). 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde). 70 db(a) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde). Handling: Trafikbullerutredning Status: Sidan: 5 av 9

6 Följande avstegsfall har syftet att underlätta i planeringssituationer där det är svårt att uppfylla riktvärdena, till exempel för bostäder i centrala lägen eller i andra lägen med bra kollektivtrafik Avstegsfall A Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 db(a) maximal ljudnivå och 55 db(a) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 db(a) d.v.s. cirka db(a). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden Avstegsfall B Från riktvärdena enligt ovan görs avsteg utomhus från riktvärdena på den tysta sidan. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till tyst sida om högst 55 db(a) för minst hälften av boningsrummen. 5 Trafikmängder Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan. Trafikuppgifterna är erhållna från Trafik- och fastighetskontoret, Sollentuna kommun i november Vägtrafik Väg Fordon/årsmedeldygn Andel tung trafik [%] Hastighet [km/h] Frestavägen 100 1) 10 1) 50 Danderydsvägen ) 10 1) 50 Hovslagarevägen ) 5 2) 30 1) Uppgifter från Sollentuna kommun. 2) Uppskattat värde. Vår uppskattning är att högst 10 st tunga fordon passerar på Hovslagarevägen nattetid. Tabell 2 Trafikmängder för vägtrafik. Handling: Trafikbullerutredning Status: Sidan: 6 av 9

7 6 Resultat Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade beräkningsblad som listas i Tabell 3. Beräkningsblad Ak Ak Ak Ak Ekvivalent ljudnivå vid värst utsatt del av fasad. Maximal ljudnivå vid värst utsatt del av fasad. Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark. Maximal ljudnivå 1,5 m över mark. Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från närbelägna byggnader. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån för ett årsmedeldygn. Maximal ljudnivå från vägtrafik är den ljudnivå som överskrids av 5 % av de tunga fordonen. Bullernivåerna är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran CadnaA. Tabell 3. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer. 7 Utlåtande 7.1 Ekvivalent ljudnivå Beräkningarna visar att flertalet av lägenheterna får minst hälften av boningsrummen mot sida med högst 55 db(a) vid fasad, se bilaga Ak För sju av hörnlägenheterna i Hus 3 krävs dock bullernedsättande åtgärder. Den ekvivalenta ljudnivån ligger mellan -63 db(a) vid alla fönster i dessa lägenheter Åtgärder Med en bullerskärm på balkongen enligt Figur 2 blir ljudnivån som högst 55 db(a) utanför hälften av fönstren i vardagsrummet och ett sovrum för berörda hörnlägenheter. Skärmen ska vara tät och gå mellan balkongplattornas golv och tak. Med denna åtgärd får lägenheterna hälften av boningsrummen mot sida med högst 55 db(a) vilket innebär att riktvärden enligt avstegsfall B kan innehållas även för dessa lägenheter. Förtydligande angående bullerskärmar på balkonger: Balkongerna kan om så önskas glasas in helt där de boende själva styr hur öppet eller stängt man vill ha inglasningen. Med öppning enligt Figur 2 erhålls den mest optimala bullerdämpningen och i detta läge innehålls riktvärdena enligt avstegsfall B. Det är mycket viktigt att konstruktionen är tät, inga glipor får förkomma mellan glaspartierna eller mellan glas och balkongplattor/vägg. Handling: Trafikbullerutredning Status: Sidan: 7 av 9

8 Figur 2. Hörnlägenhet i Hus 3, balkongskärm markerad med röd linje. 7.2 Maximal ljudnivå Den maximala ljudnivån vid fasader mot Frestavägen blir 79 db(a), se bilaga Ak Fasader intill Hovslagarevägen får höga maximala ljudnivåer på upp mot 86 db(a) vilket beror på att husen ligger mycket nära vägen. Den maximala ljudnivån vid gårdshusen ligger under 70 db(a) för alla fasader Dimensionerande maximal ljudnivå för trafikbullernivåer inomhus Inomhus gäller enligt BBR att maximal ljudnivå nattetid får överskrida 45 db(a) högst 5 ggr/natt. Vår bedömning är att högst 10 st tunga fordon passerar på Hovslagaregatan nattetid. 50 % av de tunga fordonen nattetid tillåts därför ge ljudnivåer som överskrider ljudkrav inomhus. I beräkningen redovisas de värden som överskrids av 5 % av de tunga fordonen, se bilaga Ak Enligt beräkningsmodellen ska angivna värden korrigeras med -6 db för att erhålla 50 %-percentilen för den maximala ljudnivån. Den maximala ljudnivån vid fasader intill Hovslagargatan blir då som högst 80 db(a), vid värst utsatt del av fasad. Detta värde bör användas vid dimensionering av fasadisolering för fasader mot Hovslagarevägen. Handling: Trafikbullerutredning Status: Sidan: 8 av 9

9 7.3 Uteplats Beräkningen visar att den ekvivalenta ljudnivån ligger under 50 db(a) på större delen av gården, se bilaga Ak Den maximala ljudnivån på samma del av gården ligger under 70 db(a) på hela gården, se bilaga Ak Flera lägenheter har tillgång till egen balkong eller uteplats på den tysta gården. En gemensam uteplats ordnas på gården så att riktvärden enligt avstegsfall B innehålls. Handling: Trafikbullerutredning Status: Sidan: 9 av 9

10 Ekvivalent ljudnivå > 0.0 db(a) > 35.0 db(a) > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) > 50.0 db(a) > 55.0 db(a) >.0 db(a) > 65.0 db(a) > 70.0 db(a) > 75.0 db(a) > 80.0 db(a) > 85.0 db(a) Projektnamn Kv Elektronen, Sollentuna Sveavägen Stockholm Tel: Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik, LpAeq db(a). Frifältsvärden vid värst utsatt del av fasad. Balkongskärm markerad med rött. Beräkning utförd av MWK Datum 1127 Ref. nr CadnaA: Version (32 Bit) Skala 1:700 Ritningsnummer Ak

11 Maximal ljudnivå > 0.0 db(a) > 35.0 db(a) > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) > 50.0 db(a) > 55.0 db(a) >.0 db(a) > 65.0 db(a) > 70.0 db(a) > 75.0 db(a) > 80.0 db(a) > 85.0 db(a) Projektnamn Kv Elektronen, Sollentuna Sveavägen Stockholm Beräkning utförd av MWK Datum 1127 Tel: Ref. nr Maximal ljudnivå, LpAFmax db(a), från tunga fordon nattetid. Frifältsvärden vid värst utsatt del av fasad som överskrids av 5 % av fordonen. CadnaA: Version (32 Bit) Skala 1:700 Ritningsnummer Ak

12 Ekvivalent ljudnivå > 0.0 db(a) > 35.0 db(a) > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) > 50.0 db(a) > 55.0 db(a) >.0 db(a) > 65.0 db(a) > 70.0 db(a) > 75.0 db(a) > 80.0 db(a) > 85.0 db(a) Projektnamn Kv Elektronen, Sollentuna Sveavägen Stockholm Tel: Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik, LpAeq db(a). Frifältsvärden 1,5 m över mark. Beräkning utförd av MWK Datum 1127 Ref. nr CadnaA: Version (32 Bit) Skala Ritningsnummer 1:700 Ak

13 Maximal ljudnivå > 0.0 db(a) > 35.0 db(a) > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) > 50.0 db(a) > 55.0 db(a) >.0 db(a) > 65.0 db(a) > 70.0 db(a) > 75.0 db(a) > 80.0 db(a) > 85.0 db(a) Projektnamn Kv Elektronen, Sollentuna Sveavägen Stockholm Tel: Maximal ljudnivå, LpAFmax db(a), från tunga fordon dagtid. Frifältsvärden 1,5 m över mark. Beräkning utförd av MWK Datum 1127 Ref. nr CadnaA: Version (32 Bit) Skala Ritningsnummer 1:700 Ak

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 9 + 12 Rapportdatum: 2015-05-11 Revidering: A Handläggande akustiker Ansvarig akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Jakobsbergs Centrum Uppdragsgivare: Origo Arkitekter Referens: Leontina Barreto Antal sidor + bilagor: 7 + 2 Rapportdatum: 2015-02-05 Handläggande akustiker Ansvarig akustiker Henrik

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Detaljplaneförslaget för Grindstolpen 1, Tyresö, Rev C Uppdragsgivare: Svanberg och Sjögren Bygg AB Referens: Kent Sjögren Vårt referensnummer: 14069-1 Antal sidor + bilagor: 10 +

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Klockstapeln, Sundbyberg Uppdragsgivare: HSB Bostad AB Referens: Jörgen Nygård Uppdragsnummer: 20178 Rapportnummer: 146-1-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2016-01-21

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw årt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 14 Rapportdatum: 2013-11-28 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Henrik Anréus

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Strand Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem AB Referens: Christer Nilsson Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 9 + Rapportdatum: 2012-07-03 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Erik

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: 14011-2 Antal sidor + bilagor: 7 + 7 Rapportdatum: 2014-02-18

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Tårpilen, Sollentuna Uppdragsgivare: Fastigheten Sollentuna TP 17, NCC Boende AB och Di-er entreprenader AB Referens: Andreas Holmberg, Veronica Beckius respektive Tommy Söderberg

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Ordonnansen 6 Uppdragsgivare: Aros Bostadsutveckling AB Referens: Thomas Hollaus Vårt referensnummer: 11328-3 Antal sidor + bilagor: 8 + 4 Rapportdatum: 2014-05-09 Ansvarig akustiker

Läs mer

Bilaga 4 Bullerutredning. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Bålsta Centrum

Bilaga 4 Bullerutredning. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Bålsta Centrum Bilaga 4 Bullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Bålsta Centrum Uppdragsgivare: ETTELVA arkitekter AB Referens: Maria Hjort Vårt referensnummer: 133-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 2 Rapportdatum:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

Kv Följa Berg. Trafikbullerutredning, ny utformning av huskroppar

Kv Följa Berg. Trafikbullerutredning, ny utformning av huskroppar Trafikbullerutredning, ny utformning av huskroppar Uppdragsgivare: Wallenstam Entreprenad AB Referens: Åsa Hedlund Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 8 Rapportdatum: Projektansvarig Kvalitetsansvarig

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev B

Trafikbullerutredning, Rev B Trafikbullerutredning, Rev B Detaljplaneutredning för Kv Arne Tiselius, Rickomberga Uppdragsgivare: Metod Arkitekter Referens: Staffan Karlsson Antal sidor + bilagor: 8 + 7 Rapportdatum: 2015-08-12 Revidering

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Detaljplaneförslaget för Grindstolpen 1, Tyresö, Rev E Uppdragsgivare: Svanberg och Sjögren Bygg AB Referens: Kent Sjögren Vårt referensnummer: 14069-1 Antal sidor + bilagor: 11 +

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Uppdragsgivare: Einar Mattson Projektering AB Referens: Jan Pechan Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 8 + 9 Rapportdatum: 2014-01-30 Handläggande akustiker

Läs mer

Kv Betongblandaren Bullerutredning från vägtrafik

Kv Betongblandaren Bullerutredning från vägtrafik Bullerutredning från vägtrafik Bullerutredning från vägtrafik Uppdragsgivare: Brunnberg & Forshed arkitektkontor AB Referens: Marianne Ocklind Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 10 + 14 Rapportdatum:

Läs mer

Trafikbullerutredning Strandängen, Jönköping

Trafikbullerutredning Strandängen, Jönköping Trafikbullerutredning Strandängen, Jönköping Uppdragsgivare: Tengbom Arkitekter Vårt referensnummer: 111-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 8 Rapportdatum: 2011-11-30 Projektansvarig Kvalitetskontroll Sanna

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev D

Trafikbullerutredning, Rev D Trafikbullerutredning, Rev D Detaljplaneutredning för Kv Arne Tiselius, Rickomberga Uppdragsgivare: Metod Arkitekter Referens: Staffan Karlsson Rapportnummer: 1-1-1D Antal sidor + bilagor: 10 + 16 Rapportdatum:

Läs mer

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning Projekt: 31-02538 Rapport: 31-02538-04081100-A Datum: 2006-02-21 Revision 1: 2006-02-27 Revision 2: 2006-03-06 Revision 3: 2006-12-20 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-02538/A01 A02 Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för STRÖPSTA 3:32, Nykvarn Uppdragsgivare: Lars-Bruna Andersson Rapportnummer: 104-1-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 4 Rapportdatum: 2015-10-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Tyresö Centrum Trafikbuller

Tyresö Centrum Trafikbuller Projekt: 34-00759 Rapport: B Datum: 2007-09-03 Antal sidor: 11 Bilagor: Tyresö Centrum Trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Calle Holmlund 169 82 Stockholm Tel: 08-782 88 21 Uppdrag: I denna rapport redovisas

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13.

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13. PM01 1 (8) Handläggare Åsa Lindkvist Tel +46 (0)10 505 60 41 Mobil +46 (0)70 184 57 41 Fax +46 10 505 00 10 Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2014-05-13 Piteå kommun Helena Rutström Uppdragsnr 595509 Kv.

Läs mer

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Projekt: 31-03111 Rapport: 31-03111-A (förhandskopia) Datum: 2005-03-29 Antal sidor: 6 Bilagor: Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Uppdragsgivare: Söderby Entreprenad

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Knivsta Ekeby 1:1 Uppdragsgivare: Knivsta Ekeby Fastighets AB Referens: Stefan Sparring Rapportnummer: 194-1 Antal sidor + bilagor: 6 + 6 Rapportdatum: 2016-04-08

Läs mer

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Projekt: 542865 Rapport: 542865-B Förhandskopia Datum: 2009-04-15 Antal sidor: 6 Bilagor: 542865/B01 - B02 Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Patrik Sjunghamn

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Trafikbullerutredning, revidering B

Trafikbullerutredning, revidering B Trafikbullerutredning, revidering B Förutsättningar för Uppdragsgivare: Tovatt Architects & Planners AB Referens: Stella Lindstam Uppdragsnummer: 110 Rapportnummer: 110-1-1B Antal sidor + bilagor: 6 +17

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Karlshäll 2, Mörby Centrum Uppdragsgivare: Wonderbox Referens: Håkan Johansson Rapportnummer: 17048-1-1 Antal sidor + bilagor: 7 + 9 Rapportdatum: 2017-04-28 Handläggande akustiker

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Trafikbullerutredning, revidering A

Trafikbullerutredning, revidering A Trafikbullerutredning, revidering A Torselden 8 Uppdragsgivare: Tors Fyr Ekonomisk Förening Referens: Peter Saxby Antal sidor + bilagor: 7 + 4 Rapportdatum: 2017-01-10 Revidering A: 2018-05-09 Akustiker

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Uppdragsgivare: Wåhlin Byggare AB Referens: Thomas Hörnfeldt Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 6 + 7 Rapportdatum: 2014-12-19 Handläggande akustiker

Läs mer

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Rapport 11030-12112700.doc Antal sidor: 5 Bilagor: - Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för enligt krav i detaljplan Uppdragsgivare: Metod Arkitekter AB Referens: Ulf Segerlund: Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 8 + 12 Rapportdatum: 2014-06-05

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Rudboda Uppdragsgivare: SKB Referens: Johan Jarding Rapportnummer: -1 Antal sidor + bilagor: 10 + 16 Rapportdatum: 2016-07-14 Handläggande akustiker Kvalitetsgranskad

Läs mer

Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Kv Mullvaden 11, Botkyrka kommun

Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Kv Mullvaden 11, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Mullvaden 11, Botkyrka kommun Uppdragsgivare: Mole Fastighets AB Referens: Cleme Kulhan Rapportnummer: 16421-2-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 8 Rapportdatum:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Klacken inför detaljplan Uppdragsgivare: Uppsala Hem samt Samur KB Referens: Klas Eriksson samt Marlene Zerne Ert referensnummer: Ansvar 17, projekt Klackparken

Läs mer

Trafikbullerberäkning

Trafikbullerberäkning Trafikbullerberäkning Uppdragsgivare: Wåhlin fastigheter ab Referens: Thomas Hörnfeldt Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 16 Rapportdatum: 2010-10-26 Revidering: A Projektansvarig Kvalitetskontroll

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning, Åkersberga Uppdragsgivare: Säby kulle fastighets AB Referens: Gustaf Andersson Rapportnummer: 181-1-1A Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2016-02-17 Handläggande akustiker

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Bullerutredning. Nya flerbostadshus på Annebodavägen

Bullerutredning. Nya flerbostadshus på Annebodavägen Bullerutredning Nya flerbostadshus på Uppdragsgivare: Blomsterfonden Referens: Claes Göran Wilander Vårt referensnummer: 11307-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 13 Rapportdatum: 2012-11-05 Projektansvarig Erik

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Norrmalm 4, Västerås Uppdragsgivare: Archus Arkitekter i Stockholm AB Referens: Mark Schultz Rapportnummer: -2 Antal sidor + bilagor: 11 + 16 Rapportdatum: 2017-03-07 Handläggande

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

Trafikbullerutredning, revidering A

Trafikbullerutredning, revidering A Trafikbullerutredning, revidering A Förutsättningar för Totterrassen Uppdragsgivare: Årehus AB Referens: Helen Olausson Uppdragsnummer: 105 Rapportnummer: 114-1-1A Antal sidor + bilagor: 7 + 9 Rapportdatum:

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15112 C 1 (9) Kund Wästbygg Christofer Söderström Vallgatan 5 170 67 Solna Datum Uppdragsnummer 15122 Bilagor C01 2015-11-06 Rapport C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev B

Trafikbullerutredning, Rev B Trafikbullerutredning, Rev B Uppdragsgivare: s Utvecklings AB Referens: Göran Reierstam Vårt referensnummer: 121-1-3B Antal sidor + bilagor: 11 + 25 Rapportdatum: 2016-04-11 Revidering B: 2017-02-02 Handläggande

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Fröfjärden Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB Referens: Oscar Månsson Uppdragsnummer: 620-710 Sundbypark Antal sidor + bilagor: 8 + 4 Rapportdatum: 2016-03-09

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Tuletorget enligt krav i detaljplan Uppdragsgivare: DMJ Bygg AB Referens: Dick Jagdell Ert referensnummer: Tuletorget Hus 4 Vårt referensnummer: 11264-4 Antal

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev A

Trafikbullerutredning, Rev A Trafikbullerutredning, Rev A Tappström, Uppdragsgivare: Wallenstam AB Referens: Björn Nitschke Uppdragsnummer: Ekerö Centrum BAK Rapportnummer: 181-2-2A Antal sidor + bilagor: 19 + Rapportdatum: 2017-03-17

Läs mer

RAPPORT R2013299-1. Kv. Triangeln 2, Södra Ersmarkgatan 2, Umeå. Beräkning av trafikbuller. Antal sidor: 15

RAPPORT R2013299-1. Kv. Triangeln 2, Södra Ersmarkgatan 2, Umeå. Beräkning av trafikbuller. Antal sidor: 15 RAPPORT R2013299-1 Beställare: Erik Ågren, Skiftesvägen 41A, 903 54 UMEÅ Vår referens: Erik Ågren tel: 070 342 68 94 erik.aegren@gmail.com Antal sidor: 15 Datum: 2013-04-18 Uppdragsnummer: 2013299 Uppdragsledare:

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

Trafikbullerutredning, revidering D

Trafikbullerutredning, revidering D Trafikbullerutredning, revidering D Förutsättningar för Uppdragsgivare: Tovatt Architects & Planners AB Referens: Stella Lindstam Uppdragsnummer: 110 Rapportnummer: 110-1-1D Antal sidor + bilagor: 7 +15

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för enligt krav i detaljplan Uppdragsgivare: Metod Arkitekter Referens: Ulf Segerlund Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 8 Rapportdatum: 2014-03-18 Revision:

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev D

Trafikbullerutredning, Rev D Trafikbullerutredning, Rev D Ryssbergen, Nacka Uppdragsgivare: NackaMark exploatering KB Referens: Kristina Kallin och Charlotte Danielsson Uppdragsnummer: Sicklaön 13:3, 0400 Antal sidor + bilagor: 12

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET VIOLEN, VARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET VIOLEN, VARA Rapport 15-228-R1 2015-11-17 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kista Äng enligt krav i detaljplan, revidering A Uppdragsgivare: SKB Referens: Johan Jarding Rapportnummer : 142-1 - 1 A Antal sidor + bilagor : 11 + 4 Rapportdatum:

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus.

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. 15U28486 Trafikbullerutredning Sammanfattning Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev B

Trafikbullerutredning, Rev B Trafikbullerutredning, Rev B Förutsättningar för Brolägdan Uppdragsgivare: Årehus AB Referens: Helen Olausson Uppdragsnummer: 15405 Rapportnummer: -1B Antal sidor + bilagor: 10 + 15 Rapportdatum: 2016-04-28

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

PM Trafikbuller Kv Vitsippan

PM Trafikbuller Kv Vitsippan Kv Vitsippan, Borås Ref.nr: 111-1 Datum: 2011-11-22 Sida: 1 av 4 PM Trafikbuller Kv Vitsippan Tillägg till trafikbullerutredning Bakgrund Kv Vitsippan är beläget norr om RV 40 i Borås och omfattar en högdel

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Trafikbulleremissioner Rimbo-Viby 1:16, Norrtälje Kommun

Trafikbulleremissioner Rimbo-Viby 1:16, Norrtälje Kommun 1 Stockholm 2009-01-21 Uppdragsgivare: Arkitektfirma Ingemar Stråe Projekt: Rimbo-Viby 1:16 Projektnummer: 08198-2 Antal sidor: 3 + 3 Trafikbulleremissioner Rimbo-Viby 1:16, Norrtälje Kommun Rev A Tel

Läs mer

Skanska Norra Sköndal. Trafikbullerutredning

Skanska Norra Sköndal. Trafikbullerutredning Skanska Norra Sköndal Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem AB Referens: Peter Skott Ert referensnummer: 132260-4107-9930 Vårt referensnummer: 101-1 Antal sidor + bilagor: 6 + 3 Rapportdatum:

Läs mer

TRAFIKBULLER I DEL AV KV LIDEN, LIDKÖPINGS KOMMUN

TRAFIKBULLER I DEL AV KV LIDEN, LIDKÖPINGS KOMMUN Rapport 11-176-R1 2012-02-28 3 sidor,2 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510 911 44 pontus.thorsson@akustikverkstan.se Direkt: 0706-59 37 99 TRAFIKBULLER I DEL AV KV LIDEN,

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Librobäck 12:8 och 12:9

FÖRHANDSKOPIA. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Librobäck 12:8 och 12:9 FÖRHANDSKOPIA Trafikbullerutredning Förutsättningar för Librobäck 12:8 och 12:9 Uppdragsgivare: Junior Livning Librobäck AB Referens: Janne Pettersson Rapportnummer: -1 Antal sidor + bilagor: 7 + 9 Rapportdatum:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning K varter A, Postgården, Årstafältet Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-06-15, Dnr 2013-005 Uppdragsgivare: E TTELVA Arkitekter Referens: Ja n Hardenborg R apportnummer:

Läs mer