Buller vid Trädgårdsstaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buller vid Trädgårdsstaden"

Transkript

1 RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn

2 Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare: Beställare: Lovisa Indebetou, Jesper Nordlund, AB CA Fastigheter genom Fojab Arkitekter AB Emma Olvenmyr, , Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Preliminär version Beställare Revidering efter nytt justerat förslag Beställare Huvudkontor Lund: Åldermansgatan Lund tel fax Lokalkontor Stockholm: Barnhusgatan Stockholm tel fax

3 Förord I samband med att man planerar fortsatta utbyggnader i Lomma hamn fick Trivector Traffic våren 2009 i uppdrag av CA Fastigheter genom Fojab Arkitekter AB att studera vilka ljudnivåer som kommer att uppnås vid den planerade bebyggelsen i Trädgårdsstaden, både vid fasad och på uteplatser. I uppdraget har även ingått att beräkna vilken fasadisolering som krävs för att riktvärdena inomhus ska klaras. Kontaktperson på Fojab har varit Emma Olvenmyr. Bullerberäkningarna har utförts av civ ing Lovisa Indebetou och civ ing Jesper Nordlund. Rapporten har i huvudsak författats av Lovisa. Lund augusti 2009 AB

4

5 Innehållsförteckning Förord 1. Förutsättningar och antaganden 1 2. Beräkningsmetod 2 3. Riktvärden 3 4. Buller längs Hamnallén 4 5. Buller vid Södra Västkustvägen 8 6. Buller vid Sjögatan Sammanfattning 11

6

7 1 1. Förutsättningar och antaganden Bebyggelsen Beräkningar av ljudnivåer vid fasad och på eventuella uteplatser har genomförts för området Trädgårdsstaden som ligger väster om Hamnallén/Södra Västkustvägen. I söder begränsas området av Sjögatan. I väster begränsas området av Strandfurugränd och i norr av Sommargatan. I Figur 1.1 nedan visas var den studerade bebyggelsen är belägen. Sommargatan Trädgårdsstaden Strandfurugränd Södra Västkustvägen Hamnallén Sjögatan Figur 1.1 Studerat område i Lomma Hamn

8 2 Trafikmängder Vid beräkningarna tas endast hänsyn till buller från Södra Västkustvägen, Hamnallén och Sjögatan. Uppgifter om trafikmängden på de studerade gatorna bygger på full utbyggnad av Lomma hamn och kommer från Trivectors simuleringar av trafiken som genomfördes på uppdrag av Lomma kommun under Enligt dessa simuleringar kommer trafiken vid full utbyggnad i hamnen att uppgå till f/d på Södra Västkustvägen vid Sommargatan och trafiken på Hamnallén kommer att uppgå till f/d i höjd med Trädgårdsstaden. Trafiken på Sjögatan beräknas uppgå till 860 f/d. Andel tung trafik Vid beräkningarna antas att den tunga trafiken på Hamnallén kommer att utgöra 5 % av den totala trafiken, d v s totalt ca 120 tunga fordon per dygn. Av dessa kommer ca 90 att vara bussar. Eftersom bussarna troligtvis kommer att trafikera sträckan med minst 5 fordon under natten (kl 22-06) kommer bussarna (d v s tunga fordon) att vara dimensionerande för maximal ljudnivå nattetid. På Södra Västkustvägen antas andelen tunga fordon vara större, 10 %. Sjögatan kommer att trafikeras av mycket lite tung trafik; endast någon sopbil etc. De tunga fordonen kommer att vara så få att det blir personbilarna som blir dimensionerande för maximal ljudnivå nattetid. Hastighet Tillåten hastighet på Södra Västkustvägen i höjd med Sommargatan och på Hamnallén är 50 km/h. Tillåten hastighet på Sjögatan är 30 km/h. 2. Beräkningsmetod Eftersom det är komplicerat att mäta bullernivåer (samtidigt som resultatet ofta är osäkert) genomförs oftast beräkningar istället. Bullernivåerna har i detta fall beräknats med hjälp av Trivectors datorprogram Buller VÄG 8.6 Programmet för vägbuller bygger på den modell som svenska Naturvårdsverket tagit fram i samarbete med övriga nordiska länder. De bullernivåer som anges i resultatet är ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ekvivalentnivån beskriver den genomsnittliga bullernivån över en viss tidsperiod (vanligtvis ett dygn). Maxnivån är det högsta värde som erhålles under tidsperioden.

9 3 3. Riktvärden Riktvärden för bostäder I samband med infrastrukturpropositionen som antogs i mars 1997 (Infrastrukturinriktning för framtida transporter, 1996/97:53) fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller, se Tabell 3.1. I propositionen angavs också ett åtgärdsprogram i två etapper mot störningar i trafikbuller i befintlig bebyggelse för den statliga infrastrukturen. I propositionen anges att riktvärden som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Noteras bör här att riktvärdet på 55 dba i ekvivalent ljudnivå utanför fasad inte motsvarar god ljudmiljö utan kan snarare betecknas som en acceptabel ljudmiljö. Vid 55 dba i buller från vägtrafik upplever några av de boende sig som starkt störda. Påverkan på sömnen (hjärnaktivitet, hjärtfrekvens och andningsförändringar) har konstaterats vid maximala ljudnivåer över 40 dba. Risken för sömnstörningar har konstaterats vid fler än fem bullertoppar på 45 dba. Vid utformning av ny bebyggelse anges också hur viktigt det är med en tyst sida. Med tyst sida avses enligt Boverket en sida som har lägre ekvivalent ljudnivå än 45 dba. Tabell 3.1 Riktvärden för buller från vägtrafik (enligt Infrastrukturinriktning för framtida transporter, 1996/97:53). Utrymme Ekvivalentnivå (dba) Maximalnivå (dba) Inomhus: (nattetid) Utomhus: - vid fasad (frifältsvärde) 55 - på uteplats De angivna riktvärdena är dock inte helt entydiga, t ex anges inte vad som menas med uteplats. Vissa kommuner tolkar detta som hela tomten medan andra endast tolkar det som markerade uteplatser som t ex altaner m m. Vissa kommuner godkänner överskridande av riktvärde på den del av tomten som vetter mot vägen om det finns en annan del av tomten som är bullerskyddad så att riktvärdena klaras på denna del. I Naturvårdsverkets förslag 1 till tolkning anges att som uteplats ska betraktas iordningställt område/yta såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i direkt anslutning till bostäder, fritidshus eller vårdlokal. Vidare före- 1 Naturvårdsverket, Dnr Rv, Riktlinjer för trafikbuller vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur Förslag till utveckling av definitioner, 2001

10 4 slår man att riktvärdet på 55 dba i ekvivalent ljudnivå på uteplats ska innefatta fasadreflex. Vidare anger man från Naturvårdsverkets sida att riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats ska inkludera fasadreflex och att i avvaktan på fortsatt utredningsarbete får riktvärdet överskridas högst 5 gånger per maxtimme under dag/kväll ( ). Utifrån Naturvårdsverkets förslag till tolkning har för denna utredning antagits att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå på uteplats ska innefatta fasadreflex. 4. Buller längs Hamnallén Bebyggelsens utformning Bebyggelsens utformning längs Hamnallén kommer att vara fristående villabebyggelser och radhus, se Figur 4.1. Längst i söder kan bebyggelsen längs Brukstorget komma att utgöras av förskola. Den bebyggelse som kommer att ligga närmast Hamnallén kommer att ligga på ett avstånd av 16 m från gatumitt till huskropparna. Körytan på gatan uppgår till cirka 7 m. På motsatt sida av gatan finns reflekterande fasader.

11 5 Bältesgränd Hamnallén Brukstorget Figur 4.1 Bebyggelsens utformning längs Hamnallén. Ljudnivåer vid fasad Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad (frifältsvärde) på både första och andrabostadsplanet blir 58 dba vid de fasader som ligger allra närmast gatan. Detta är över riksdagens riktvärde på 55 dba. Därmed bör de fastigheter som ligger närmast gatan inte ha sovrum orienterade i riktning mot gatan. Vädringsfönster bör även de läggas i riktning in mot gårdarna. Den maximala ljudnivån blir 78 dba. Detta gäller även fastigheter som ligger lite indragna från vägen som den östligaste fastigheten söder om Bältesgränd som får ekvivalenta ljudnivåer på 57 dba och maximala ljudnivåer på 76 dba vid fasad. Vid huset väster om Brukstorget kommer dock de ekvivalenta ljudnivåerna endast att vara 53 dba och de maximala 69 dba.

12 6 Ljudnivåer på uteplatser I förslaget finns inga uteplatser orienterade i riktning mot vägen framför den egna fasaden. Tomterna är dock utformade så att det skulle kunna gå att anlägga uteplatser norr, söder eller väster om huskropparna. I och med att bullerplank mot Hamnallén föreslås sättas upp vid de fastigheter som ligger närmast denna gata klaras riktvärdena oavsett var uteplatserna anläggs. Då glipor byggs igen med bullerplank och förrådsbyggnader klaras även riktvärdena för ljudnivåer vid uteplats för fastigheter längre in i området. I Figur 4.2 nedan visas tänkbara uteplatser, medan den höjd på bullerplanken som krävs för att klara riktvärdena anges i Tabell 4.1. Figur 4.2 Bebyggelsens utformning längs Hamnallén.

13 7 Tabell 4.1 Ljudnivåer på uteplatser samt förslag till bullerskydd Nr Ljudnivåer på uteplats Bullerplankens höjd ut mot Hamnallén 1 Riktvärdena för både ekvivalent och maximal ljudnivå klaras vid uteplatsen klaras, då glipan mellan de båda huvudbyggnaderna är igenbyggd. 2 I och med att förrådsbyggnad ligger i östra tomtgränsen klaras riktvärdena oavsett uteplatsens lokalisering. 3 Anläggs uteplatsen väster eller norr om huset klaras både den ekvivalenta och den maximala ljudnivån, då ett 1,6 m högt plank skärmar av bullret vid fastighetens norra del. 4 Riktvärde för ekvivalent ljudnivå på uteplats kommer att klaras och bli högst 54 dba. Beroende på hur mindre förrådsbyggnader etc utformas (markerade med grått och grönt ovan) kan dessa komma att ge tillräcklig bullerskydd så att riktvärde för uteplats klaras. Med ett 1 m högt plank klaras riktvärdena. 5 I och med det 1,6 m höga planket mot Hamnallén klaras den maximala ljudnivån vid uteplatsen. 6 Riktvärdena för uteplats klaras i och med det 1,8 m höga planket i tomgräns mot Hamnallén. Bullerplank norr om byggnaden bör ha en höjd på minst 1,6 m. Mellan huvudbyggnad och mindre förrådsbyggnad bör bullerplanks höjd vara minst 1 m. Bullerplank mellan de båda förrådsbyggnaderna bör vara minst 1,6 m högt. Mellan de båda förrådsbyggnaderna bör bullerplanket ha en höjd på minst 1,8 m för att klara riktvärdena. 7 Riktvärdena för uteplats klaras i och med det 1,6 m höga bullerplank som föreslogs för punkt 5. Se punkt 5. 8 Riktvärdet för uteplats klaras i och med det 1 m höga bullerplank som föreslogs för punkt 4 ovan samt den förrådsbyggnad som skärmar av buller från Hamnallén. 9 I och med att förrådsbyggnad skärmar av bullret från Hamnallén klaras riktvärdena för uteplats, trots den glipa som finns mellan soprum och förrådsbyggnad vid fastigheterna öster om denna. Se punkt 4. Fasadisolering För att klara riktvärdena på 30 dba i ekvivalent ljudnivå och 45 dba i maximal ljudnivå inomhus nattetid krävs att fasaden reducerar ljudet med 33 dba vid de fasader som ligger närmast Hamnallén. För den östligaste fastigheten söder om Bältesgränd, som ligger lite längre från vägen, krävs en fasadisolering på 31 dba. Detta motsvarar då ljudklass C inomhus. Vid ljudnivåer framför fasad som överstiger 55 dba är det många kommuner som kompenserar detta genom att kräva högre ljudklass. Vill man klara ljudklass B eller A krävs än bättre ljudisolerande förmåga i fasaden. Vid byggnaden väster om Brukstorget blir ljudnivåerna så låga att det räcker med en ljudisolerande förmåga i fasaden på endast 24 dba för att klara riktvärden inomhus (äldre hus med kopplade tvåglasrutor brukar man räkna med ger en fasadisolering på 25 dba).

14 8 5. Buller vid Södra Västkustvägen Förutsättningar Bostadshusen ut mot Södra Västkustvägen kommer att utformas som radhus med uteplatser orienterade i riktning bort från vägen, se Figur 5.1. Avståndet till Södra Västkustvägen varierar men bebyggelsen allra närmast vägen ligger på ett avstånd av cirka 20 m från fasad till gatumitt. Körytan på gatan är cirka 10 m. På motsatt sida av gatan saknas bebyggelse. I figuren nedan visas även i vilka punkter bullerberäkningar genomförts och som hänvisas till senare i texten. 6 3 Södra Västkustvägen Figur 5.1 Bebyggelsens utformning längs Södra Västkustvägen samt beräkningspunkter för ljudnivå. Ljudnivå vid fasad För de delar av fastigheterna som kommer att ligga närmast vägen, d v s det nordligaste huset i längan som ligger parallellt med Södra Västkustvägen, (beräkningspunkt 1 i figuren ovan) kommer den ekvivalenta ljudnivån vid fasad (frifältsvärde) på både våning 1 och 2 att bli 57 dba. Därmed

15 9 överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå och sovrum bör därför vara orienterade i riktning bort från vägen. Den maximala ljudnivån blir 75 dba. För det sydligaste huset i denna radhuslänga (beräkningspunkt 2) beräknas ljudnivån vid fasad mot vägen uppgå till 55 dba både på våning 1 och 2. Därmed klaras riksdagens riktvärde på 55 dba precis. Den maximala ljudnivån beräknas bli 72 dba. Alla de fem sydligaste bostäderna i radhuslängan klarar riktvärdet på 55 dba i ekvivalent ljudnivå vid fasad. Den östra fasaden på den nordligast belägna radhuslängan (som ligger parallellt med Strandfurugränd) vetter ut mot Södra Västkustvägen. Den ekvivalenta ljudnivån vid denna fasad (beräkningspunkt 3) beräknas till 53 dba och den maximala till 68 dba. Riktvärdet på 55 dba vid fasad klaras därmed. Ljudnivå på uteplatser Ljudnivåerna på uteplats har studerats vid det nordligaste och sydligaste huset i östra radhuslängan (beräkningspunkt 4 och 5) samt för den östligaste fastigheten i den norra radhuslängan (beräkningspunkt 6). Samtliga uteplatser kommer att klara de riktvärden som gäller för uteplats. Fasadisolering För att klara riktvärdena på 30 dba i ekvivalent ljudnivå och 45 dba i maximal ljudnivå inomhus nattetid krävs att fasaderna närmast Södra Västkustvägen dämpar ljudet med 30 dba. Detta motsvarar ljudklass C inomhus. Som tidigare nämnts är det dock många kommuner som kompenserar ekvivalenta ljudnivåer vid fasad som överstiger 55 dba genom att kräva högre ljudklass. Vill man klara ljudklass B eller A krävs än bättre ljudisolerande förmåga i fasaden. Längre bort från vägen behöver fasadernas ljudisolerande förmåga inte vara lika god. Vid östra fasaden på östra radhuset i den nordligaste radhuslängan behöver fasaden bara reducera ljudet med 23 dba. Vid sydligaste husets östra fasad i den östra radhuslängan behöver fasaden bara reducera ljudet med 27 dba.

16 10 6. Buller vid Sjögatan Förutsättningar Bebyggelsen längs Sjögatan kommer att utformas som parhus eller fristående villabebyggelse och kommer att ligga på ett avstånd av cirka 13 m från gatumitt, se Figur 6.1. Sjögatan Figur 6.1 Bebyggelsens utformning längs Sjögatan. Körytan på Sjögatan är cirka 7 m. På motsatt sida av Sjögatan finns bebyggelse som kommer att ge reflektioner i fasader på motsatt sida av gatan. Resultat: Vid beräkningarna förutsätts att den tunga trafiken på gatan är mycket sparsam och endast någon enstaka tung transport per dag förekommer. Då kommer de lätta fordonen att vara dimensionerande för den maximala ljudnivån och de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad beräknas uppgå till 54 dba på både första och andra våningsplanet. Motsvarande maximala ljudnivåer då ett lätt fordon passerar är 72 dba på första våningsplanet och 71 dba på andra våningsplanet. Detta innebär att riktvärden för ekvivalent ljudnivå kommer att klaras utan några åtgärder vid fasad. Förutsatt att uteplatser inte förläggs allra närmast vägen klaras riktvärdena även för uteplatser för både ekvivalent och maximal ljudnivå. Det innebär också att det inte ställs några höga krav på fasadernas ljudisolerande förmåga; det räcker med 27 dba på första våningsplanet och 26 dba på andra.

17 11 7. Sammanfattning De ekvivalenta ljudnivåerna vid de fasader som kommer att ligga allra närmast Hamnallén och Södra Västkustvägen kommer att bli ett par decibel över riktvärdet på 55 dba. Därför bör sovrum i dessa fastigheter i möjligaste mån orienteras i riktning bort från vägarna. I och med de bullerplank som anläggs längs med Hamnallén, med en höjd på mellan 1-1,8 m, kommer riktvärden för både maximal och ekvivalent ljudnivå vid uteplats att klaras oavsett var dessa anläggs. Förutsatt att uteplatser längs Sjögatan inte förläggs allra närmast vägen klaras både riktvärdena för uteplatser och ekvivalent ljudnivå vid fasad. Den maximala ljudnivån vid fasad uppgår till 72 dba för första våningen och 71 dba för andra våningen. För att klara riksdagens riktvärden för ljudnivå inomhus, d v s ljudklass C, krävs att fasaderna närmast Hamnallén kan dämpa ljudet med 33 dba och fasaderna närmast Södra Västkustvägen kan dämpa ljudet med 30 dba. Vid Sjögatan räcker det med en dämpning på 27 dba. För bostäderna närmast Hamnallén och Södra Västkustvägen bör man dock överväga att förbättra den ljudisolerande förmågan i fasaderna ytterligare så att åtminstone ljudklass B klaras för att på så sätt till viss del kompensera för att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids något.

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Rapport: 2015:60 / Version: 1.0 Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Dokumentinformation Titel: Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Serie nr: 2015:60 Projektnr: 999

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Eslöv den 20121020. Lagrummet som kommunen åberopar är, miljöbalken 9 kap 3, samt miljöbalken 26 kap 9. Se bifogat material.

Eslöv den 20121020. Lagrummet som kommunen åberopar är, miljöbalken 9 kap 3, samt miljöbalken 26 kap 9. Se bifogat material. Eslöv den 20121020 2012-10- 2 h Till Länsstyrelsen i Skåne. Vi, de boende på Rapsgatan i Eslöv, vill överklaga Eslövs Kommuns Gata Trafik och Parks beslut att inte fortsätta att bygga en vall som skydd

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Buller vid Apotekaren 24

Buller vid Apotekaren 24 . PM:2015:33 / Version:1.0. Buller vid Apotekaren 24 Nynäshamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Apotekaren 24, Nynäshamns kommun Serie nr: PM: 2015:33 Projektnr: 999 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

Åtgärdsplan för buller från kommunala vägar

Åtgärdsplan för buller från kommunala vägar TRAFFIC AB RAPPORT 2011:90 VERSION 1.1 Åtgärdsplan för buller från kommunala vägar Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Åtgärdsplan för buller från kommunala vägar, Lomma kommun Serie nr: 2011:90 Projektnr:

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Buller vid ny bebyggelse vid Saturnusgatan

Buller vid ny bebyggelse vid Saturnusgatan RAPPORT 2008:46 VERSION 1.1 Buller vid ny bebyggelse vid Saturnusgatan - Bergsjön, Göteborgs stad Dokumentinformation Titel: Buller vid ny bebyggelse vid Saturnusgatan - Bergsjön, Göteborgs stad Serie

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Bullerutbredningskartor vid Östra Bräckevägen

Bullerutbredningskartor vid Östra Bräckevägen RAPPORT 2008:55 VERSION 0.2 Bullerutbredningskartor vid Östra Bräckevägen - Göteborgs stad Dokumentinformation Titel: Bullerutbredningskartor vid ny bebyggelse vid Saturnusgatan - Göteborgs stad Serie

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Buller vid kvarteret Hagalund 1:1

Buller vid kvarteret Hagalund 1:1 Rapport 2016:75, Version 1.2 Buller vid kvarteret Hagalund 1:1 - Borlänge kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Hagalund 1:1, Borlänge kommun Serie nr: 2016:75 Projektnr: 18261 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Häggenäs, Ludvigsborg

Bullerutredning för detaljplan för Häggenäs, Ludvigsborg Rapport 2018:41, Version 1.2 Bullerutredning för detaljplan för Häggenäs, Ludvigsborg - Hörby kommun Dokumentinformation Titel: Bullerutredning för detaljplan för Häggenäs i Ludvigsborg - Hörby kommun

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Buller vid ny bebyggelse vid korsningen Häradsvägen-Tunagatan

Buller vid ny bebyggelse vid korsningen Häradsvägen-Tunagatan Rapport:2017:82 / Version 0.9 Buller vid ny bebyggelse vid korsningen Häradsvägen-Tunagatan I Borlänge kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid korsningen Häradsvägen -Tunagatan i Borlänge kommun Serie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Buller del av Oskarshamn 3:3, Elefanten 30 och Björnbacka

Buller del av Oskarshamn 3:3, Elefanten 30 och Björnbacka Rapport:2017:39, Version: 0.9 Buller del av Oskarshamn 3:3, Elefanten 30 och Björnbacka Oskarshamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller del av Oskarshamn 3:3, Elefanten 30 och Björnbacka - Oskarshamns

Läs mer

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Buller vid Björnparken

Buller vid Björnparken Rapport 2015:68 version 1.0 Buller vid Björnparken - Karlstads kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Björnparken - Karlstads kommun Serie nr: 2015:68 Projektnr: 15140 Författare: Petra Ahlström

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Buller vid kvarteret Föreningen

Buller vid kvarteret Föreningen Rapport 2016:23, Version 1.1 Buller vid kvarteret Föreningen - Borlänge kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid kvarteret Föreningen, Borlänge kommun Serie nr: 2016:23 Projektnr: 888 Författare: Lovisa

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus.

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. 15U28486 Trafikbullerutredning Sammanfattning Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

Buller vid Hästhagen i Angered

Buller vid Hästhagen i Angered TRAFFIC AB RAPPORT 2011:77 VERSION 1.0 Buller vid Hästhagen i Angered ISO-linjer för olika alternativ Dokumentinformation Titel: Buller vid Hästhagen i Angered ISO-linjer för olika alternativ Serie nr:

Läs mer

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN Uppdragsnummer: 10176234_05 1 (6) WSP Akustik 120 31 Stockholm Projektengagemang Projektledning Hus Att. Lena Pettersson Box 47146 100 74 Stockholm Stockholm 2013-04-16 PM URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Rapport 11030-12112700.doc Antal sidor: 5 Bilagor: - Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

Tyresö Centrum Trafikbuller

Tyresö Centrum Trafikbuller Projekt: 34-00759 Rapport: B Datum: 2007-09-03 Antal sidor: 11 Bilagor: Tyresö Centrum Trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Calle Holmlund 169 82 Stockholm Tel: 08-782 88 21 Uppdrag: I denna rapport redovisas

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN Motala I Gräns för arbetsplan Pendelparkering Hållplatser för lokala bussar Möjlig bullerskärm G H F Ny bro över väg 34 D Gång- och cykelväg 1123 Fornåsa 1050 B K L C E Hållplats för expressbussar Befintlig

Läs mer

Väg- och tågbuller vid Dagny 8

Väg- och tågbuller vid Dagny 8 Rapport: 2015:57 / Version: 1.3 Väg- och tågbuller vid Dagny 8 Borlänge Dokumentinformation Titel: Väg- och tågbuller vid Dagny 8, Borlänge Serie nr: 2015:57 Projektnr: 15122 Författare: Axel Persson,

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

2014-12-09 Revidering nr 1

2014-12-09 Revidering nr 1 1(5) Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult PM Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2014-12-09 Revidering nr 1 Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult En översiktlig översyn av bullernivåerna vid kv Lejonet i Älmhult

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning

Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Projekt: 542865 Rapport: 542865-B Förhandskopia Datum: 2009-04-15 Antal sidor: 6 Bilagor: 542865/B01 - B02 Kv. Munksundet, Enköping Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Patrik Sjunghamn

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström PM Handläggare Johanna Åström Tel +46 10 505 46 19 Mobil +46 (0)7 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2014-09-30 Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström Uppdragsansvarig

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Buller vid ny bebyggelse vid Saturnusgatan

Buller vid ny bebyggelse vid Saturnusgatan RAPPORT 2008:46 VERSION 1.1 Buller vid ny bebyggelse vid Saturnusgatan - Bergsjön, Göteborgs stad Dokumentinformation Titel: Buller vid ny bebyggelse vid Saturnusgatan - Bergsjön, Göteborgs stad Serie

Läs mer

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning Projekt: 31-02538 Rapport: 31-02538-04081100-A Datum: 2006-02-21 Revision 1: 2006-02-27 Revision 2: 2006-03-06 Revision 3: 2006-12-20 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-02538/A01 A02 Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

Bullerutredning för fastigheten Höllviken 8:42

Bullerutredning för fastigheten Höllviken 8:42 1 PM 2018:01 Lovisa Indebetou Reviderad 2018-01-11 Bullerutredning för fastigheten Höllviken 8:42 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 00 info@trivector.se 2 1. Inledning

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

Gamla Nynäsvägen, Haninge kommun

Gamla Nynäsvägen, Haninge kommun Projekt: 542128 Rapport: 542128-A Datum: 2009-05-06 Antal sidor: 5 Bilagor: 542128-A01 Gamla Nynäsvägen, Haninge kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Vattenfall AB Värme Drefviken Jarmo Alanko

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (39) PM 20 Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus på bostadsgård

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1.

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1. F7 Trafikbuller Onsdagens aktiviteter Mätning av trafikbuller och fasadisolering Kl 10-12 - Grupp 1. Kl 13-15 - Grupp 2. Kl 15-17 - Gästföreläsning om mätningar av ljud och vibrationer med Sigmund Olafsen

Läs mer