Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad"

Transkript

1 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN GRANSKAD AV: PER NORMAN memo03.docx S w e co Drottninggatan 6 Box 676 SE , Sverige Telefon +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Sara Dahlsten Telefon direkt (8)

2 Innehåll 1 Bakgrund 3 Kompletteringar till utredning december Komplettering januari Syfte 3 3 Riktvärden 3 4 Utredningsområde 4 5 Trafikering 4 6 Beräkningar 5 7 Resultat 6 8 Slutsats och förslag till anpassningar 6 9 Källförteckning 8 Bilaga 1 Punkthus 1:1 Ekvivalent ljudutbredning 1:2 Maximal ljudutbredning 1:3 Sammanvägd ekvivalent ljudnivå 1:4 Sammanvägd maximal ljudnivå 1.5 Beräknad ljudnivå vid fasad 1.6 Sammanvägd ljudnivå vid fasad Bilaga 2 T-hus 2:1 Ekvivalent ljudutbredning 2:2 Maximal ljudutbredning 2:3 Sammanvägd ekvivalent ljudnivå 2:4 Sammanvägd maximal ljudnivå 2.5 Beräknad ljudnivå vid fasad 2.6 Sammanvägd ljudnivå vid fasad Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad 2

3 1 Bakgrund En bullerutredning för området Snedkanten i Leksands kommun utfördes av Vectura under våren I det fortsatta planarbetet har kommunen lyft önskemål om att komplettera utredningen med trafik på riksväg 70 samt angränsande vägar till utredningsområdet, Hagagatan och Bygatan. Denna rapport är därmed en uppdatering och komplettering av tidigare utförd utredning. Utredningen ligger till grund för fortsatt planarbete. Kompletteringar till utredning december 2015 I samråd med Leksandsbostäder och planarkitekt Anna Olsson på Leksands kommun har utredningen uppdaterats för att se effekter av möjliga anpassningar inom planområdet. En komplementbyggnad har placerats parallellt med Stationsgatan för ökad skärmning av främst vägtrafiken. Föreslagen huskropp har förskjutits längre västerut inom planområdet (enligt illustration nedan) för att ge ökat avstånd till dominerande trafikkällor. Uppdatering av beräkningsmodellen har också gjorts genom komplettering av komplementbyggnader i anslutning till spår som saknats på tidigare underlag. Bygatans längd har justerats då den inte har genomgående trafik till Stationsgatan. Spårtrafiken har fördelats på de två spåren utifrån vilka som stannar vid stationen respektive genomgående trafik. I samråd med Länsstyrelse och kommun utvärderas den sammanvägda nivån för väg- och spårtrafik och det är denna nivå som relateras till riktvärdet 55 dba. Ytterligare justering av byggnadsplacering har gjorts för att se vilket avstånd till Stationsgatan som krävs för att den sammanvägda ekvivalenta ljudnivån ska klara 55 dba för samtliga våningsplan. Komplettering januari 2016 Uppdaterad redovisning av ljudnivåer med huskropp placerad på avstånd från Stationsgatan så att riktvärde vid fasad kan uppfyllas för samtliga våningsplan och fasader under förutsättning att skärmande komplementbyggnad placeras mot Stationsgatan. Tillkommande redovisning av sammanvägda ljudnivåer (bilaga 1.6 och 2.6) 2 Syfte Syftet med utredningen är att se vilka ljudnivåer vägtrafiken i närområdet, samt riksväg 70 och spårtrafiken på Siljansbanan ger upphov till inom utredningsområdet. En sammanvägning av den ekvivalenta ljudnivån från de olika trafikslagen har gjorts för att visa den totala trafikbullerpåverkan inom området. 3 Riktvärden Regeringen har tagit fram en ny förordning som träder i kraft den 1 juni Då planprocessen för aktuellt område inleddes före detta datum gäller även fortsatt de krav som tidigare gällt vid planering och byggande av bostäder. Riktvärden för buller från vägar och järnvägar togs fram i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53. I propositionen 2013/14:128 anges att riktvärdena även fortsatt bör vara vägledande i planeringssammanhang. Vid planering av nya bostäder kan stöd även hämtas från Boverket Allmänna råd 2008:1. De allmänna råden började gälla den 1 mars 2008 och togs fram till den äldre plan- och bygglagen. Då arbetet med denna detaljplan påbörjades före den nya lagstiftningen är det fortfarande de allmänna råden som ska följas. 3

4 Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse, eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Bedömning av ljudsituationen utgår från den sammanvägda ljudnivån som relateras till riktvärdet 55 dba vid fasad för den ekvivalenta ljudnivån. 4 Utredningsområde Utredningsområdet ligger centralt i Leksand med Stationsgatan och Siljansbanan på östra sidan. Mellan spåret och utredningsområdet ligger ett antal byggnader som ger en viss skärmning av ljudet från spårtrafiken. Avståndet till spåret är ca 50 meter. Längre österut, ca 250 meter, går riksväg 70. Norr om området ligger Bygatan och i väster Hagagatan. Bild 1: Orienteringskarta, riksväg 70 ligger öster om utredningsområdet utanför bild. 5 Trafikering Trafiksiffror har erhållits från kommunen. Vägtrafiken grundar sig på mätningar utförda under 2013, enligt uppgift från kommun gäller dessa även för Mätpunkten är placerad strax norr om utredningsområdet längs Stationsgatan. Mätningar för Hagagatan och Bygatan har utförts under våren Trafikering för Rv70 har hämtats från trafikverkets mätpunkt i höjd med utredningsområdet, senaste trafikmätning utförd under För spårtrafiken har prognosen för 2030 använts. Tabell 1: ÅDT (årsdygnstrafik) på aktuell sträcka längs Stationsgatan. Mätsträcka (mätår) ÅDT Andel tung Hastighet [km/h] trafik [%] Stationsgatan (2013) * Rv 70 (2014) Hagagatan (2015) * Bygatan (2015) * *Uppmätt medelhastighet i samband med trafikmätning. I beräkningarna har hastigheten 40 km/h använts, vid lägre hastigheter dominerar motorljudet som antas vara konstant. 4

5 Tabell 2: Spårtrafik på Siljansbanan, prognos Tågtyp Antal Medellängd [m] Hastighet [km/h]* Godståg Reginatåg Intercitytåg *Godstågen stannar inte på stationen utan passerar i full hastighet. Persontågen har en gradvis acceleration/inbromsning vid stationen, där snitthastigheten bedömts till 65 km/h förbi utredningsområdet. 6 Beräkningar Beräkningar har utförts i programmet SoundPlan, version 7.3, för maximal och ekvivalent ljudnivå, enligt Naturvårdsverkets rapport 4653 (väg) och 4935 (spår). Indata i form av terrängmodell, trafikmängder, hastigheter och marktyper används i beräkningarna och har erhållits av beställaren. Den ekvivalenta och maximala ljudutbredningen redovisas i fasta intervall om 5 dba, på höjden 2 m över mark. Utbredningen visas både för spårtrafik och vägtrafik enskilt och som en sammanvägning av ljudnivån för de två trafikslagen. Beräknad ljudnivå vid föreslagna fasader redovisas också för samtliga våningsplan och fasader. Två förslag till byggnadsutformning har tagits fram, ett punkthus och ett T-format hus. Båda byggnaderna placeras på samma avstånd från Stationsgatan. Nedan ses illustration med punkthus. Avståndet till Stationsgatan har bedömts utifrån vad som krävs för att den sammanvägda ljudnivån ska kunna innehålla 55 dba för samtliga fasader och våningsplan. Det vinkelräta avståndet till vägmitt Stationsgatan är 37 meter. Båda byggnadstyperna planeras med 5 våningar. En förutsättning för att en 5 våningar hög byggnad ska innehålla riktvärdet för samtliga våningsplan är att en kompletterande skärmning görs mot Stationsgatan, i beräkningarna har därför en komplementbyggnad (förråds-/carport-/garage) placerats parallellt med Stationsgatan för att ge extra dämpning för främst vägbullret. Byggnaden är placerad 10 meter från vägmitt på Stationsgatan och sträcker sig ca 32 meter nord-sydlig riktning, se illustration nedan. Höjden har optimerats till 2,5 meter för att se vilken minimihöjd som krävs för att önskad ljudnivå ska uppnås. Utbredning som använts i beräkningen utgår från föreslagen placering och utformning på bostadsbyggnaden. Vid förändrad placering eller utformning kan kompletterande beräkningar krävas för att anpassa komplementbyggnadens placering (i nord-sydlig riktning) och längd. Bild 2. Urklipp från illustrationskarta med föreslaget punkthus. 5

6 7 Resultat Att beräkningen uppdaterats med fler byggnader i anslutning till spåret samt komplementbyggnad parallellt med Stationsgatan gör att både väg- och spårljudet dämpas bättre. Då dessa byggnader ligger nära ljudkällan får man en dämpning även för de övre våningsplanen och den sammanvägda ljudnivån kan uppfyllas för samtliga våningsplan. Beräkningsresultatet för ljudutbredning och vid föreslagna fasader redovisas i bilaga 1:1-6 punkthus och bilaga 2:1-6 T-hus. Vid en placering av bostadsbyggnaden längre österut på fastigheten så kommer den sammanvägda nivån att överstiga 55 dba för de övre våningsplanen. En redovisning av den sammanvägda ljudnivån vid fasad på två olika avstånd från Stationsgatan visas i Bilaga Punkthus Riktvärdet för sammanvägd ljudnivå, 55 dba vid fasad, uppfylls för samtliga fasader och våningsplan. Riktvärde för maximal ljudnivå vid uteplats, 70 dba, uppfylls för samtliga fasader avseende vägtrafik dock endast vid fasad mot väster avseende spårtrafik. Detta innebär att balkonger vid övriga fasader kräver anpassad utformning för att uppfylla riktvärdena för uteplats. En anpassad yta i markplan där riktvärdena för uteplats uppfylls kan uppfylla kravet på en skyddad uteplats. Utpekad yta i detaljplan uppfyller riktvärde för både ekvivalent och maximal ljudnivå. För inomhusnivåerna är det den maximala ljudnivån från spårtrafiken som dimensionerar kraven på fasadisolering. För att uppfylla riktvärdena för inomhusmiljö ska fasaden i sin helhet ha en fasadisolering motsvarande D+C=31 db. 7.2 T-hus Riktvärdet för sammanvägd ljudnivå, 55 dba vid fasad, uppfylls för samtliga fasader och våningsplan. Riktvärde för maximal ljudnivå vid uteplats 70 dba, uppfylls för samtliga fasader avseende vägtrafik. Avseende spårtrafik uppfylls riktvärdena för uteplats endast vid fasader mot väster samt mot norr och söder i benet på T-formen. Balkonger vid övriga fasader kräver anpassad utformning för att uppfylla riktvärdena. En anpassad yta i markplan där riktvärdena för uteplats uppfylls kan uppfylla kravet på en skyddad uteplats. I markplan uppfylls kriterierna för uteplats utan ytterligare åtgärder på västra sidan av huset i samma läge som angiven uteplats på illustration med punkthus. För inomhusnivåerna är det den maximala ljudnivån från spårtrafiken som dimensionerar kraven på fasadisolering. För att uppfylla riktvärdena för inomhusmiljö ska fasaden i sin helhet ha en fasadisolering motsvarande D+C=31 db. Skillnaden mellan hustyperna är små men T-formen skapar fler skyddade delar på fasaden vilket ger en positiv effekt för inomhusmiljön. 8 Slutsats och förslag till anpassningar Den stora påverkan på utredningsområdet kommer från Siljansbanan och Stationsgatan. Bygatan och Hagagatan ger med sin låga trafikering ett marginellt bidrag till bullersituationen inom området. Avståndet till riksväg 70 innebär att även den ger ett mindre bidrag till den totala ljudnivån i området. För att klara riktvärdena vid samtliga fasader och våningsplan på en 5-våningsbyggnad krävs att bostadsbyggnaden placeras på ett avstånd, från Stationsgatans vägmitt, om minst 37 meter och att en kompletterande skärmning (skärm/byggnad) görs mot Stationsgatan. 8.1 Placering av bostadsbyggnad För att 55 dba ekvivalent ska innehållas vid samtliga fasader och våningsplan krävs att byggnadskroppen placeras så att avståndet till Stationsgatan (vägmitt) är minst 37 meter. Ljudnivåerna vid fasad förutsätter en yttre skärmning mot stationsgatan enligt nedan. 6

7 Om bostadsbyggnaden placeras närmare uppfylls inte gällande riktvärde för de övre våningsplanen och det krävs då att lägenheterna på våningsplan som överskrider riktvärdet har en sådan planlösning att hälften av bostadsrummen är placerade mot tyst eller ljuddämpad sida. Endast den västra fasaden uppfyller dessa krav utan yttre anpassningar. 8.2 Komplementbyggnad längs med Stationsgatan Byggnaden parallellt med Stationsgatan ger en dämpningseffekt främst för vägtrafiken. Störst är effekten på de nedre våningsplanen. Dämpningseffekten blir större ju närmare ljudkällan man kommer vilket gör att byggnaden inte bör placeras längre än 10 meter från vägmitt på Stationsgatan. En placering närmare Stationsgatan ger bättre dämpning men fortfarande främst för de nedre våningsplanen, det har ingen påverkan på bostadsbyggnadens placering. En placering närmare vägen kan dessutom komma i konflikt med säkerhetsavstånd samt försvåra underhåll både på väg och byggnader samt snöröjning med mer. För att uppfylla dämpning så att riktvärdet vid fasad uppfylls för samtliga våningsplan får byggnaden inte understiga 2,5 meter i bakvägg mot Stationsgatan. Placeringen och utbredning i denna utredning utgår från föreslagen utformning och placering på bostadsbyggnaderna. I nord-sydlig riktning är placeringen anpassad för att minimera utbredningen samtidigt som tillräcklig skärmning av ljudet uppnås. Ljudinsläppet från nordost begränsas av kringliggande byggnader i norr och nordost (vid spår) här kan byggnaden därför ha en något mindre utbredning och går i linje med bostadsbyggnaden norra fasad. Från söder är det mer öppet mot Stationsgatan varför komplementbyggnaden behöver en större utbredning för att skärma effektivt. Totala längden på byggnaden är ca 32 meter med en liten lucka mellan byggnadskropparna. Den lilla luckan är placerad så att ljudläckaget är minimalt medan föreslagen utbredning/placering skärmar ljudet som kommer direkt mot fasaden. Avstånd från fastighetsgräns i norr är ca 12 meter och i söder ca 38 meter. Att förlänga byggnaden ytterligare söderut över de öppna parkeringsplatserna i söder (se illustration) ger endast en marginell förbättring av dämpningen då man fortfarande kommer att ha ett ljudinsläpp från sydost. En kortare längd gör att fasaden exponeras mer och riktvärdena kan inte innehållas på samtliga våningsplan. Det är viktigt att byggnaden mot Stationsgatan har en tät konstruktion både i väggen och mot mark för att undvika ljudläckage. Om utformning eller placering av bostadsbyggnaden förändras kan kompletterande beräkningar krävas för att anpassa komplementbyggnadens utbredning och placering. I det fall en skärmande komplementbyggnad inte uppförs kommer ljudnivåerna inte att uppfylla riktvärdena vid fasad och det krävs då att lägenheterna på våningsplan som överskrider riktvärdet har en sådan planlösning att hälften av bostadsrummen är placerade mot tyst eller ljuddämpad sida. Endast den västra fasaden uppfyller dessa krav utan yttre anpassningar. 8.3 Uteplats I det fall huskroppen flyttas längre västerut inkräktar man på markerat område för uteplats. Grönytan vid västra fasaden uppfyller dock fortfarande kriterierna för uteplats utan ytterligare åtgärder, alternativt kan en fristående avskärmning på grönytan vid södra fasaden göra att riktvärdena för uteplats uppfylls även här. För utemiljön är det mer effektivt med en fristående avskärmning på grönytan söder om bostadsbyggnaden än att förlänga förråds-/carport-/garagelängan mot Stationsgatan då man även vid en förlängning av byggnaden söderut skulle ha ett ljudinsläpp från infarten till parkeringen som gör att riktvärdena för uteplats inte uppfylls. 7

8 9 Källförteckning Regeringen, Infrastrukturpropositionen 96/97:53 Regeringen, proposition 2013/14:128 Regeringskansliet. Nationell Transportplan Naturvårdsverket (rev 1996). Vägtrafikbuller Nordisk beräkningsmodell. Rapport Naturvårdsverket/Banverket, Buller från spårburen trafik Nordisk beräkningsmodell Rapport Boverket, Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen 8

9 Vägtrafik Spårtrafik Trafikbullerutredning Snedkanten Ljudnivå > 75 Ekvivalent ljudutbredning vid föreslaget punkthus i db(a) HANDLÄGGARE PROJEKT NR: Sara Dahlsten ORT Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark Begränsningslinge för riktvärde i vitt <= 40 Bilaga 1: m

10 Vägtrafik Spårtrafik Trafikbullerutredning Snedkanten Ljudnivå > 95 Maximal ljudutbredning vid föreslaget punkthus i db(a) HANDLÄGGARE PROJEKT NR: Sara Dahlsten ORT Maximal ljudnivå 2 meter över mark <= 60 Bilaga 1: m

11 Trafikbullerutredning Snedkanten Ljudnivå > 75 Sammanvägd ljudnivå för väg- och spårtrafik i db(a) vid föreslaget punkthus HANDLÄGGARE PROJEKT NR: Sara Dahlsten ORT Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark <= 40 Bilaga 1: m

12 Trafikbullerutredning Snedkanten Ljudnivå > 95 Sammanvägd ljudnivå för väg- och spårtrafik i db(a) vid föreslaget punkthus HANDLÄGGARE PROJEKT NR: Sara Dahlsten ORT Maximal ljudnivå 2 meter över mark <= 60 Bilaga 1: m

13 Vägtrafik Spårtrafik Trafikbullerutredning Snedkanten Ljudnivå vid fasad för föreslaget punkthus Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad enligt: Våning Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå HANDLÄGGARE Sara Dahlsten Bilaga 1: m ORT PROJEKT NR:

14 Trafikbullerutredning Snedkanten Sammanvägd ljudnivå vid fasad för föreslaget punkthus (för maximal ljudnivå redovisas högsta beräknade värdet för sammanvägd maxnivå se bilaga 3) Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad enligt: Våning Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå HANDLÄGGARE Sara Dahlsten Bilaga 1: m ORT PROJEKT NR:

15 Vägtrafik Spårtrafik Trafikbullerutredning Snedkanten Ljudnivå > 75 Ekvivalent ljudutbredning vid föreslaget T-hus i db(a) HANDLÄGGARE PROJEKT NR: Sara Dahlsten ORT Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark Begränsningslinge för riktvärde i vitt <= 40 Bilaga 2: m

16 Vägtrafik Spårtrafik Trafikbullerutredning Snedkanten Ljudnivå > 95 Maximal ljudutbredning vid föreslaget T-hus i db(a) HANDLÄGGARE PROJEKT NR: Sara Dahlsten ORT Maximal ljudnivå 2 meter över mark <= 60 Bilaga 2: m

17 Trafikbullerutredning Snedkanten Ljudnivå > 75 Sammanvägd ljudnivå för väg- och spårtrafik i db(a) vid föreslaget T-hus HANDLÄGGARE PROJEKT NR: Sara Dahlsten ORT Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark <= 40 Bilaga 2: m

18 Trafikbullerutredning Snedkanten Ljudnivå > 95 Sammanvägd ljudnivå för väg- och spårtrafik i db(a) vid föreslaget T-hus HANDLÄGGARE PROJEKT NR: Sara Dahlsten ORT Maximal ljudnivå 2 meter över mark <= 60 Bilaga 2: m

19 Vägtrafik Spårtrafik Trafikbullerutredning Snedkanten Ljudnivå vid fasad för föreslaget T-hus Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad enligt: Våning Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå HANDLÄGGARE Sara Dahlsten Bilaga 2: m ORT PROJEKT NR:

20 Trafikbullerutredning Snedkanten Sammanvägd ljudnivå vid fasad för föreslaget T-hus (för maximal ljudnivå redovisas högsta beräknade värdet, för sammanvägd maxnivå se bilaga 3) Värden vid hus avser beräknat frifältsvärde vid fasad enligt: Våning Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå HANDLÄGGARE Sara Dahlsten Bilaga 2: m ORT PROJEKT NR:

21 Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad Redovisning av sammanvägd ljudnivå per våningsplan för typhus på fastigheten Snedkanten i Leksand kommun. Bostadsbyggnaden är redovisas på olika avstånd från vägmitt Stationsgatan samt utan skärmande komplementbyggnad längs med Stationsgatan. Den sammanvägda nivån har beräknats enligt formeln L s =10log(10^(L 1 /10)+10^(L 2 /10)) Beräkningspunkt Sammanvägd ljudnivå (väg/spår) avstånd 32 meter avstånd 37 meter avstånd 37 meter utan Fasad/våning komplementbyggnad Ekv [dba] Max [dba] Ekv [dba] Max [dba] Ekv [dba] Max [dba] Punkthus Norr Öster Söder Väster T-hus Norr Öster Söder Väster

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin UPPDRAG Bullerutredning Villa Fehr UPPDRAGSNUMMER 2222057000 UPPDRAGSLEDARE Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin DATUM GRANSKAD AV Johan Herzelius Bullerutredning Villa Fehr, Nättraby En ny detaljplan

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus.

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. 15U28486 Trafikbullerutredning Sammanfattning Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Rapport: 2015:60 / Version: 1.0 Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Dokumentinformation Titel: Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Serie nr: 2015:60 Projektnr: 999

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN Uppdragsnummer: 10176234_05 1 (6) WSP Akustik 120 31 Stockholm Projektengagemang Projektledning Hus Att. Lena Pettersson Box 47146 100 74 Stockholm Stockholm 2013-04-16 PM URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD] SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER 3314511000 BERÄKNING AV TRAFIKBULLER 2016-11-08 SARA BERGVIN Akustik - Rikard Sjöholm Sammanfattning En ny detaljplan tas fram

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

2014-12-09 Revidering nr 1

2014-12-09 Revidering nr 1 1(5) Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult PM Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2014-12-09 Revidering nr 1 Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult En översiktlig översyn av bullernivåerna vid kv Lejonet i Älmhult

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning Tingberg 3:72, Lödöse Tingberg 3:72, Lödöse Beställare: Projektledare Konsult: Uppdragsledare Handläggare Lillemor Alvåker Furuskogsvägen 5 446 32 Älvängen Lillemor Alvåker GF Konsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Analys av bullerutredning (WSP 150315) baserad på nya bullerregler i förordning (2015:216) om trafikbuller vid

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 15178 A 1 (9) Kund Tobin Properties AB, Humlegårdsgatan 19 A 114 46 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15178 2015-09-15 Rapport A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - D / detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod, förutsättningar samt

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

Att: Hamid Karim, Bjerking Uppsala Box 950 831 29 Östersund

Att: Hamid Karim, Bjerking Uppsala Box 950 831 29 Östersund Rapport nummer: 2011-041 r01 Datum: 2011-03-25 Rev. 2011-07-06 Stora Ursvik 2D, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning för skola L:\2011\2011-041 MS Stora Ursvik 2D, Sundbyberg stad\rapporter\2011-041

Läs mer

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Rapport 11030-12112700.doc Antal sidor: 5 Bilagor: - Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 39 Sida 1 (3) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Upplands Väsby Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete Teknik & Fastighet Thomas johansson Smedbyvägen 4 194 8 Upplandsväsby Uppdragsgivare

Läs mer

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun Planerade bostadshus 2015-09-09 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

Bullerutredning, Riksten DP4,

Bullerutredning, Riksten DP4, Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Revidering Riksten friluftstaden Botkyrka koun Nina Vesterli Johan Aslan Jan Pons Rev 1 Datu 2012-12-07 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15112 C 1 (9) Kund Wästbygg Christofer Söderström Vallgatan 5 170 67 Solna Datum Uppdragsnummer 15122 Bilagor C01 2015-11-06 Rapport C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010

EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010 Anders Westin/AW anders.westin@westinakustik.se SKRIVELSE 1 2010-04-23 EKERÖ BOSTÄDER, TAPPSTRÖM 3:1, EKERÖ FÖRSLAG FRÅN TOVATT ARKITEKTER TRAFIKBULLERBERÄKNINGAR APRIL 2010 1 INLEDNING På bifogade 11

Läs mer

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (39) PM 4411.01 2015-02-12. Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (39) PM 20 Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus på bostadsgård

Läs mer

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1.

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1. F7 Trafikbuller Onsdagens aktiviteter Mätning av trafikbuller och fasadisolering Kl 10-12 - Grupp 1. Kl 13-15 - Grupp 2. Kl 15-17 - Gästföreläsning om mätningar av ljud och vibrationer med Sigmund Olafsen

Läs mer

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström PM Handläggare Johanna Åström Tel +46 10 505 46 19 Mobil +46 (0)7 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2014-09-30 Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström Uppdragsansvarig

Läs mer

Hur vi jobbar med buller i Umeå

Hur vi jobbar med buller i Umeå Hur vi jobbar med buller i Umeå Bakgrund Verksamhetsöverskridande samarbete Bullerfrågan i detaljplaner Kravspecifikation bullerutredningar Magdalena Blomquist Biträdande planchef Detaljplanering/ Umeå

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

ANTAGEN 2011-09-12 LAGA KRAFT 2011-10-04

ANTAGEN 2011-09-12 LAGA KRAFT 2011-10-04 2011-08-10 Dnr KS 2011/574 Detaljplan för Polkan 5 m.fl. Arvika kommun, Värmlands län ANTAGEN 2011-09-12 LAGA KRAFT 2011-10-04 Detaljplan för Polkan 5 beskrivning 2(10) PLANBESKRIVNING Handlingar Planen

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET VIOLEN, VARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET VIOLEN, VARA Rapport 15-228-R1 2015-11-17 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

Bullerutredning Haganäs bostadsområde

Bullerutredning Haganäs bostadsområde Rapport ÄLMHULTS KOMMUN Bullerutredning Haganäs bostadsområde Malmö 2013-10-08 Bullerutredning Haganäs bostadsområde Datum 2013-10-08 Uppdragsnummer 1320002808 Utgåva/Status 1 Katarina Wallinder Oscar

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer