Bullerutredning, Riksten DP4,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bullerutredning, Riksten DP4,"

Transkript

1 Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Revidering Riksten friluftstaden Botkyrka koun Nina Vesterli Johan Aslan Jan Pons Rev 1 Datu Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan Stockhol T: D: +46 (0) F: Unr: Raböll Sverige AB Org nr Bullerutredning, Riksten DP4, Botkyrka koun 1. Saanfattning Utförda bullerberäkningar visar att alla bostäder so byggs ca från Pålaalsvägen och ca 20 från Hanvedens allé koer att uppfylla riktvärdet db(a). Vid de planerade bostäderna finns det oråden ed axial ljudnivå so understiger db(a), där uteplatser kan placeras. Skottbullernivåer från Hacksjöskjutbana uppfyller kravet db(i) över hela orådet. O:\29AKU\2912\ \06 Rapporter och PM\ _Bullerutredning Riksten Friluftstaden_ doc Bullerutredning, Riksten DP4, Botkyrka koun. Unr (8)

2 2. Bakgrund Raböll Akustik har fått i uppdrag att utreda trafikbullersituationen vid Riksten DP4 i Botkyrka koun. Denna rapport avser trafikbullerberäkningar inför planerad nybyggnation av bostadsbebyggelse sat en förlängning av Hanvedens allé. 3. Allänt o trafikbuller När an talar o buller används ofta begreppen ekvivalent ljudnivå (L Aeq ), so är den genosnittliga ljudnivån under en given tidsperiod, vanligtvis ett dygn, och axial ljudnivå (L Aax ), so är den högsta förekoande ljudnivån under en viss period. Ekvivalent ljudnivå fungerar relativt bra so ått o bullerkällan är en starkt trafikerad väg ed någorlunda jänt flöde. Maxial nivå ger ett bättre ått på bullerpåverkan från en indre väg där enstaka fordon kan ge en avsevärd störning, särskilt nattetid. När an använder axialnivå so ått avses den bullernivå so inte får överskridas er än 5 gånger per natt. trafikbuller består av flera oönskade ljud, och inte av enstaka rena toner. En liten stegring av bullernivån kan öka störningen högst påtagligt. O antalet fordon på en väg fördubblas ökar ljudnivån ed 3 db(a), vilket nära nog upplevs so en fördubbling av störningen. För varje decibel starkare buller ökar störningarna ed 20 %, i edel per person. O:\29AKU\2912\ \06 Rapporter och PM\ _Bullerutredning Riksten Friluftstaden_ doc 3.1 Hälsokonsekvenser, störningseffekt Buller är i första hand en hälsofråga. Sönstörningar på grund av buller kan ed tiden ge allvarliga hälsoeffekter. Påverkan på sön har konstaterats vid ljudnivåer över 45 db(a). Risken för sönstörningar ökar ed antalet bullertillfällen. Långvarig exponering kan leda till ökad stress so innebär förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdoar. Även o an inte upplever sig so störd kan an påverkas negativt. Buller är dessuto både störande och irriterande, vilket kan ge koncentrationssvårigheter och däred påverka både prestations- och inlärningsförågan. Irritation eller störning av trafikbuller är dock inte enbart en fråga o ljudnivå. Människor reagerar ycket olika på ett och saa ljud, vilket också beror på rådande oständigheter när an utsätts för ljudet. Miljön kan inte betraktas so god ur iljöedicinsk synpunkt även o riktvärden för olika trafikslag inte överskrids. Vid en ekvivalent ljudnivå på Bullerutredning, Riksten DP4, Botkyrka koun. Unr (8)

3 db(a) utanför fasad är ellan 2 och 10 % ycket störda av buller. Flygbuller stör est, där är 10 % ycket störda, och tågbuller inst, 2 % är ycket störda. För vägtrafikbuller är 6 % ycket störda vid db(a). Andelen ganska ycket störda varierar ellan 10 och 30 % för de olika trafikslagen (Källa: Ljudboken, Ljudlandskap för bättre hälsa). 3.2 Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad I tabell 1 nedan saanfattas de av Riksdagen antagna riktvärdena för trafikbuller so bör tilläpas vid nybyggnad eller väsentlig obyggnad av trafikinfrastruktur, sat vid nybyggnad av bostäder (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). Riktvärdena gäller för peranentbostäder, fritidsbostäder, sat vårdlokaler där vårdtagare vistas under bostadsliknande förhållanden. Tabell 1. Riktvärden för trafikbuller so noralt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller nybyggnad/väsentlig obyggnad av trafikleder. Utrye Högsta trafikbullernivå db(a) Ekvivalentnivå Maxialnivå Inohus (nattetid) Utohus (frifältsvärde) Vid fasad På uteplats 3.3 Avsteg från riktvärden Enligt Boverkets Allänna råd 2008:1 kan det i vissa saanhang vara aktuellt att göra avsteg från riktvärdena. Dessa avsteg kan tilläpas: I centrala delar av städer eller större orter ed bebyggelse av stadskaraktär Vid koplettering ed ny tätare bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer O:\29AKU\2912\ \06 Rapporter och PM\ _Bullerutredning Riksten Friluftstaden_ doc Tyst sida: innebär en dygnsekvivalent ljudnivå lägre än 45 db i frifältsvärde. Detta är den saanlagda ljudnivån från alla bullerkällor i ogivningen. Maxialnivån skall vara under db. Ljuddäpad sida: innebär en dygnsekvivalent ljudnivå ellan 45- db i frifältsvärde. Detta är den saanlagda nivån från alla bullerkällor i ogivningen. Maxialnivån skall vara under db. I de fallen att den dygnsekvivalenta ljudnivån på fasad uppgår till - db bör nybyggnad av bostäder kunna edges. Dock under förutsättningen att en tyst eller ljuddäpad sida åstadkos. Minst hälften av bostadsruen i varje lägenhet sat uteplats bör vara placerade åt detta håll. I de fallen att den dygnsekvivalenta ljudnivån på fasad uppgår till - db bör nybyggnad av bostäder endast i vissa fall edges. Dock under förutsättningen Bullerutredning, Riksten DP4, Botkyrka koun. Unr (8)

4 att en tyst eller ljuddäpad sida åstadkos. Minst hälften av bostadsruen i varje lägenhet sat uteplats bör vara placerad åt detta håll. 4. Bedöningsgrunder för skottbuller Naturvårdsverket anger i sina allänna råd o buller från skjutbanor, NFS 2005:15, ett intervall på 75 dbai för skottbuller dagtid vid bostäder. Man anger i tilläpningsanvisningarna att Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedöning so görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan edföra att avsteg kan behövas göras, såväl uppåt so nedåt från de angivna riktvärdena. Tabell 2. Riktvärden NFS 2005:15 Bostäder för peranent boende och fritidshus. Helgfri åndag - fredag Lördag, söndag och helgdag Natt 2 O:\29AKU\2912\ \06 Rapporter och PM\ _Bullerutredning Riksten Friluftstaden_ doc Oråde Bullerutredning, Riksten DP4, Botkyrka koun. Unr Dag och kväll kl dbai Dag kl dbai Bostäder för peranent boende och fritidshus Nyanläggning eller väsentlig obyggnad av bana. Banor byggda före 1982 so därefter inte väsentligt förändrat verksaheten. Banor byggda före 1982 ed obetydlig störningspåverkan. Undervisningslokaler och friluftsoråden Nyanläggning eller väsentlig obyggnad av bana. Banor byggda före 1982 so därefter inte väsentligt förändrat verksaheten. Banor byggda före 1982 ed obetydlig störningspåverkan. Kväll kl dbai Natt ot vardag kl sat ot lör-,sönoch helgdag kl dbai avser endast ilitär övningsverksahet. Nattetid bör annan skjutverksahet inte förekoa. 4(8)

5 5. Beräkningsförutsättningar 5.1 Avgränsningar Beräkningarna innefattar planerade bostäder vid Riksten i Botkyrka koun, se figur 1. Buller från vägtrafik har beräknats enligt data från tabell 2. Figur 1: överoråde för. Den gula kvadraten arkerar ungefärlig placering av planerade bostäder. O:\29AKU\2912\ \06 Rapporter och PM\ _Bullerutredning Riksten Friluftstaden_ doc 5.2 Beräkningsetod Ekvivalent och axial ljudnivå från vägtrafikbuller har beräknats enligt Nordisk beräkningsodell, rev 1996, i datorprograet SoundPLAN 7.1. Beräkningsresultaten redovisas på kartor so visar bullerspridningen i orådet. I bullerspridningsberäkningen ingår fasadreflexer i byggnader, vilket ger upp till 3 db(a) högre ljudnivå precis fraför fasaderna. Utohusriktvärdet avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivå utan fasadreflex i varje byggnads egna fasad, en inklusive reflexer i ogivande bebyggelse. Hänsyn har tagits till detta i utvärderingen av beräknade resultat. Beräkningsresultaten förutses enligt gällande standard ha en noggrannhet på ±3 db-enheter. Bullerutredning, Riksten DP4, Botkyrka koun. Unr (8)

6 5.3 Terräng, bebyggelse So underlag för beräkningen har följande digitala filer använts: Terrängodell: Nina Vesterli, grundkarta-419_större_oråde.dwg, Situationsplan: Nina Vesterli, Detaljplaneskiss.pdf, Trafiksiffror har erhållits från Nina Vesterli, Botkyrka koun, : Trafiksiffror: Trafikflöde fullt utbyggt.pdf Tabell 3. Trafikinforation. Fordon per årsedeldygn Skyltad hastighet [K/h] Andel tunga fordon, [%] Hanvedens allé (förlängning) Pålaalsvägen (norr) Pålaalsvägen (söder) O:\29AKU\2912\ \06 Rapporter och PM\ _Bullerutredning Riksten Friluftstaden_ doc Bullerutredning, Riksten DP4, Botkyrka koun. Unr (8)

7 6. Resultat Tabell 4: Beräkningarna på bullerutbredningskartorna är gjorda 2 över arken, inklusive fasadreflex. Nr Innehåll 01 Ekvivalent ljudnivå, Hanvedens allé, utan hus. 02 Maxial ljudnivå, Hanvedens allé, utan hus. 03 Ekvivalent ljudnivå, Pålaalsvägen, utan hus. 04 Maxial ljudnivå, Pålaalsvägen, utan hus. 05 Ekvivalent ljudnivå, Pålaalsvägen & Hanvedens allé utan hus. 06 Maxial ljudnivå, Pålaalsvägen & Hanvedens allé utan hus. 07 Ekvivalent ljudnivå, Pålaalsvägen & Hanvedens allé, ed hus. 08 Maxial ljudnivå, Pålaalsvägen & Hanvedens allé, ed hus. Ekvivalent ljudnivå, Pålaalsvägen (30 % tung trafik) & 09 Hanvedens allé. Maxial ljudnivå, Pålaalsvägen (30 % tung trafik) & 10 Hanvedens allé. Tabell 5: Frifältsvärden på fasadljudnivåkartorna, utan reflex i egen fasad. 11 Ekvivalent fasadljudnivå, Pålaalsvägen & Hanvedens allé, ed hus. 12 Maxial fasadljudnivå, Pålaalsvägen & Hanvedens allé, ed hus. 6.1 Skottbuller Beräkningar visar att den högsta teoretisk erhållna ljudnivån var ca 54 dbai, se vår rapport :2. 7. Känslighetsanalys O:\29AKU\2912\ \06 Rapporter och PM\ _Bullerutredning Riksten Friluftstaden_ doc 7.1 Sänkt hastighet Hastigheten på Pålaalsvägen är i dagsläget k/h. Att sänka hastigheten på Pålaalsvägen från k/h till k/h, koer innebära en förskjutning (närare vägen) av den ekvivalenta db(a) gränsen på ca Högre byggnad En högre första byggnad vid korsningen Pålaalsvägen och Hanvedens allés väg ger inte någon synlig förbättring, o byggnaden placeras efter den ekvivalenta db(a) gränsen för bakoliggande oråde. 7.3 Utökad tung trafik Att utöka tung trafik på pålaalsvägen ed bibehållet antal fordon, från 20 % till 30 % koer innebära en förskjutning (bort från väg) av den ekvivalenta db(a) gränsen på ca 5. Bullerutredning, Riksten DP4, Botkyrka koun. Unr (8)

8 8. Slutsats och koentarer Utförda bullerberäkningar visar att alla bostäder so byggs ca från Pålaalsvägen och ca 20 från Hanvedens allé koer att uppfylla riktvärdet db(a). och db(a) gränsen ligger ca på 30 respektive 15 från Pålaalsvägen. Enligt beräkningar koer den axiala ljudnivån vara diensionerande för bostädernas fasadisolering (ed fasadisolering enas i detta fall vägg, fönster och luftdon). För att innehålla krav inohus för bostäder, bör inte den axiala ljudnivån överskrida 45 db(a), se tabell 1. Detta innebär att fasadljudsisoleringen (R w + C tr ) bör vara inst 35 db(a) för denna placering av huskroppar, för att innehålla krav på bostäder. Möjligheten att bygga närare Pålaalsvägen och Hanvedens allé finns. För att innehålla krav på bostäder so ligger närare än ca från Pålaalsvägen och ca 20 från Hanvedens allé, kan avstegsfall utnyttas o byggnaden har en ljuddäpad sida. Genogående lägenheter bör då byggas så att inst hälften av boningsruen kan placeras ot ljuddäpad sida. Vid de planerade bostäderna finns det oråden ed axial ljudnivå so understiger db(a), där uteplatser kan placeras. Vid ätning av skottbuller kunde inte något ljud från skjutbanan uppfattas vid angivet oråde. Mätning visade att inget ljud överskred riktvärdet db(i) ino orådet vilket bekräftas av beräknat värde på 54 db(i). O:\29AKU\2912\ \06 Rapporter och PM\ _Bullerutredning Riksten Friluftstaden_ doc Raböll Sverige AB Akustik Handläggare Johan Aslan Bullerutredning, Riksten DP4, Botkyrka koun. Unr Granskare Jan Pons 8(8)

9 Bullerberäkning för Unr: Ekv.nivå från väg utan hus, 2 över ark 01 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Hanvedens inforation allé (förlängning) från Raböll fordon/dygn, ÅDT k/h, - 10% 10 tung %tung trafik trafik - k/h Nyblev. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Ekvivalent nivå db(a), inkl fasadreflex < < <= < <= < <= < <= <= Längdskala 1: Datu:

10 Bullerberäkning för Unr: Max.nivå från väg utan hus, 2 över ark 02 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Hanvedens inforation allé (förlängning) från Raböll fordon/dygn, ÅDT k/h, - 10% 10 tung %tung trafik trafik - k/h Nyblev. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Maxial nivå db(a), inkl fasadreflex 85 < 80 < <= < <= 80 < <= 75 < <= <= Längdskala 1: Datu:

11 Bullerberäkning för Unr: Ekv.nivå från väg utan hus, 2 över ark 03 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Pålaalsvägen inforation från Raböll Norr: ÅDT fordon/dygn, 80-10% k/h, tung trafik 20 %tung - k/h trafik Nyblev. Söder: ÅDT fordon/dygn, % tung k/h, trafik %tung k/htrafik Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Ekvivalent nivå db(a), inkl fasadreflex < < <= < <= < <= < <= <= Längdskala 1: , Datu:

12 Bullerberäkning för Unr: Max.nivå från väg utan hus, 2 över ark 04 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Pålaalsvägen inforation från Raböll Norr: ÅDT fordon/dygn, 80-10% k/h, tung trafik 20 %tung - k/h trafik Nyblev. Söder: ÅDT fordon/dygn, % tung k/h, trafik %tung k/htrafik Körundav. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Maxial nivå db(a), inkl fasadreflex 85 < 80 < <= < <= 80 < <= 75 < <= <= Längdskala 1: , Datu:

13 Bullerberäkning för Unr: Ekv.nivå från väg utan hus, 2 över ark 05 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Hanvedens inforation allé (förlängning) från Raböll fordon/dygn, ÅDT k/h, - 10% 10 tung %tung trafik trafik - k/h Nyblev. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Körundav. Pålaalsvägen - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Norr: 30 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Söder: 3100 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Ekvivalent nivå db(a), inkl fasadreflex < < <= < <= < <= < <= <= Längdskala 1: , Datu:

14 Bullerberäkning för Unr: Max.nivå från väg utan hus, 2 över ark 06 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Hanvedens inforation allé (förlängning) från Raböll fordon/dygn, ÅDT k/h, - 10% 10 tung %tung trafik trafik - k/h Nyblev. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Körundav. Pålaalsvägen - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Norr: 30 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Söder: 3100 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Maxial nivå db(a), inkl fasadreflex 85 < 80 < <= < <= 80 < <= 75 < <= <= Längdskala 1: , Datu:

15 Bullerberäkning för Unr: Ekv.nivå från väg ed hus, 2 över ark 07 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Hanvedens inforation allé (förlängning) från Raböll fordon/dygn, ÅDT k/h, - 10% 10 tung %tung trafik trafik - k/h Nyblev. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Körundav. Pålaalsvägen - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Norr: 30 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Söder: 3100 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Ekvivalent nivå db(a), inkl fasadreflex < < <= < <= < <= < <= <= Längdskala 1: , Datu:

16 Bullerberäkning för Unr: Max.nivå från väg ed hus, 2 över ark 08 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Hanvedens inforation allé (förlängning) från Raböll fordon/dygn, ÅDT k/h, - 10% 10 tung %tung trafik trafik - k/h Nyblev. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Körundav. Pålaalsvägen - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Norr: 30 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Söder: 3100 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Maxial nivå db(a), inkl fasadreflex 85 < 80 < <= < <= 80 < <= 75 < <= <= Längdskala 1: , Datu:

17 Bullerberäkning för Unr: Ekv.nivå från väg utan hus, 2 över ark 09 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Hanvedens inforation allé (förlängning) från Raböll fordon/dygn, ÅDT k/h, - 10% 10 tung %tung trafik trafik - k/h Nyblev. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Körundav. Pålaalsvägen - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Norr: 30 fordon/dygn, k/h, 30 %tung trafik Söder: 3100 fordon/dygn, k/h, 30 %tung trafik Ekvivalent nivå db(a), inkl fasadreflex < < <= < <= < <= < <= <= Längdskala 1: , Datu:

18 Bullerberäkning för Unr: Max.nivå från väg utan hus, 2 över ark 10 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Hanvedens inforation allé (förlängning) från Raböll fordon/dygn, ÅDT k/h, - 10% 10 tung %tung trafik trafik - k/h Nyblev. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Körundav. Pålaalsvägen - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Norr: 30 fordon/dygn, k/h, 30 %tung trafik Söder: 3100 fordon/dygn, k/h, 30 %tung trafik Maxial nivå db(a), inkl fasadreflex 85 < 80 < <= < <= 80 < <= 75 < <= <= Längdskala 1: , Datu:

19 Bullerberäkning för Unr: Ekv.nivå från väg ed hus, 2 grid (rutnät för beräkning) 11 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Hanvedens inforation allé (förlängning) från Raböll fordon/dygn, ÅDT k/h, - 10% 10 tung %tung trafik trafik - k/h Nyblev. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Körundav. Pålaalsvägen - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Norr: 30 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Söder: 3100 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Ekvivalent nivå db(a), frifälsvärde < < <= < <= < <= < <= <= Längdskala 1: , Datu:

20 Bullerberäkning för Unr: Max.nivå från väg ed hus, 2 grid (rutnät för beräkning) 12 Grundkarta grundkarta-419_större_oråde.dwg, från kounen : Kartunderlag till MKB för Nibble Öso.dwg enligt Hanvedens inforation allé (förlängning) från Raböll fordon/dygn, ÅDT k/h, - 10% 10 tung %tung trafik trafik - k/h Nyblev. - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Körundav. Pålaalsvägen - ÅDT % tung trafik - 40 k/h Norr: 30 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Söder: 3100 fordon/dygn, k/h, 20 %tung trafik Maxial nivå db(a), frifälsvärde 85 < 80 < <= < <= 80 < <= 75 < <= <= Längdskala 1: , Datu:

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller Uppdrag Åtgärdsförslag vägtrafikbuller Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng Rapportnr 61441040026-03r2 Datu 2012-09-27 Raböll Sverige AB Box 5343,

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11 Handläggare RAPPORT 1 (7) Datu 2011-09-08 Uppdragsnr 565468 Tel +46 (0)10 505 60 24 Kund Mobil +46 (0)70 184 57 24 Tyresö Koun Fax +46 10 505 00 10 Sophia Norran Winter paul.appelqvist@afconsult.co Sahällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Bullerutredning Dalen 16, Danderyd.

Bullerutredning Dalen 16, Danderyd. Uppdrag Dalen 16 Beställare Strabag Projektutveckling AB Att Björn Nitschke Handläggare Michel Yousif Granskare Stefan Troëng Rapportnr 61290931781:r2 Datu 2012-05-10 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan

Läs mer

Trafikbullerutredning Åby 1:27

Trafikbullerutredning Åby 1:27 Uppdrag Åby 1:27, Haninge Beställare Haninge kommun Att David Jones Handläggare Jan Pons Granskare Michel Yousif Rapportnr 1320014038 Datum 2015-04-24 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

Bullerutredning Nolgärdesvägen

Bullerutredning Nolgärdesvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Bullerutredning Stenungsunds koun Kristina Hellströ Peter Lindquist Stefan Troëng 29102r1 Datu 2013-02-04 Raböll Sverige AB Box, Vädursgatan 6 2 27

Läs mer

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

REV B REV A

REV B REV A Uppdragsnr: 1 (6).01 REV B 2014-02-25 REV A 2014-02-03 2013-05-30 Trafikbuller Saanfattning har utrett bullersituationen för tre planerade flerbostadshus i Vadstena geno beräkningar av trafiksituation

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Sweco Connect AB. Org.nr 556083-8624 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Connect AB. Org.nr 556083-8624 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2010-01-14 RAPPORT Mora koun INDUSTRIOMRÅDE ÖRJANSTÄPPAN UPPDRAGSNUMMER 6500639000 Beräkning av skattade bullernivåer ÅVC och föreslag på bullerdäpande åtgärder sat bedöning av bullergränsvärden

Läs mer

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Hållsta :, Eskilstuna Rapport -000.doc Revidering Antal sidor: Bilagor: 0-0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0-0 k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning

10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Husby Rekarne :8 Rapport 0-0600.doc Antal sidor: Bilagor: B0-B0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-06- g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

PM 10167371.01. Förutsättningar

PM 10167371.01. Förutsättningar Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 har utfört beräkningar för en detaljplan för Kattesjön i Diö, Älhults koun. Beräkningarna har utförts ed avseende på buller från väg- och järnvägstrafik. Förutsättningar Beräkningar

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Växthusvägen, Järfälla kommun Trafikbullerutredning

Växthusvägen, Järfälla kommun Trafikbullerutredning Projekt: Rapport: -07050400-A Datu: 2007-05-04 Antal sidor: 7 Bilagor: /A01 A62 Växthusvägen, Järfälla koun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Järfälla Koun Madeleine Lundbäck Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Läs mer

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44 REPORT Author Mia Lindros Phone +46 10 5 25 44 Mobile +467036889 E-ail ia.lindros@afconsult.co Date 01/07/2015 Project ID 709533 Client Östra Göinge Koun, Linnea Widing Trafikbullerutredning Hanaskog ÅF

Läs mer

PM

PM Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 2013-03-11 Sjöparken 2013 Bullerutredning har av Alvesta koun fått i uppdrag att genoföra beräkningar av tågtrafikbuller för Sjöparken so ligger i centrala Alvesta. WSP har tidigare

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Trafikbullerutredning Tyresö Kumla 3:245

Trafikbullerutredning Tyresö Kumla 3:245 o:\29aku\2913\13200023\06 rapporter och pm\13200023 kumla r4.doc Uppdrag Tyresö Kumla 3:245 Beställare Listuddens mark och Projektering AB Att Handläggare Granskare Rapportnr Hans Gans Michel Yousif Jan

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Trafikbullerutredning Eskilstuna Centrum, Eskilstuna kommun

Trafikbullerutredning Eskilstuna Centrum, Eskilstuna kommun Uppdrag Eskilstuna Verkmästaren 6 & 7 Beställare Eskilstuna kommun Handläggare Johan Aslan Granskare Jan Pons Rapportnr 1320000242 Datum 2013-05-28 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

Trafikbullerutredning Studentvägen

Trafikbullerutredning Studentvägen Uppdrag Studentvägen, Uppsala Beställare A-sidan arkitektkontor AB Att Åsa Flarup Källmark Handläggare Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapportnr 13200076 Datum 2013-12-19 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Ljudutbredning utan och med åtgärd redovisas på bifogade kartor. Beräknade punktvärden på gården samt vid fasad redovisas i nedanstående tabell.

Ljudutbredning utan och med åtgärd redovisas på bifogade kartor. Beräknade punktvärden på gården samt vid fasad redovisas i nedanstående tabell. eo0.docx 0-0-8-4 PM 04-0-04 Förslag bullerdäpande åtgärder för s förskola i Kilafors Bullerbegränsande åtgärder för s förskola i Kilafors har utförts so kopleent till pågående fratagande av järnvägsplan

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

Svärdsliljan 5, Västerås Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse

Svärdsliljan 5, Västerås Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse Rapport nuer: 2014-129 r02.2 Datu: 2015-02-06 Rev 2: 2016-08-10 Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse M:\Uppdrag\2014\2014-129 JC, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-129 r02.2 Svärdsliljan

Läs mer

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2 PM Handläggare Mikael Ekhol Telefon +46 10 505 38 45 Mobil +46722396194 E-ail ikael.ekhol@afconsult.co Datu 2016-04-14 Project ID 712184 Svensk Bostadsutveckling AB Tavastgatan 48 118 24 Stockhol Torsten

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri för Vikingstad Rapport -12121400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokuent\\-12121400.doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Danderyds sjukhus Akutvårdsbyggnad 52/22

Danderyds sjukhus Akutvårdsbyggnad 52/22 RAPPORT 587064 A 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.co Datu 2013-12-20 White Arkitekter AB Att: Tobias Stenark Box 4700 116 92 Stockhol Uppdragsnr

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Bullerutredning för fastigheter i Karlslund

Bullerutredning för fastigheter i Karlslund PM UPPDRAG Bullerberäkning Karlslund UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Ricardo Ocapo Daza UPPRÄTTAD AV Ricardo Ocapo Daza Jennie Marklund 2016-03-24 Bullerutredning för fastigheter i Karlslund Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Rapport: 2015:60 / Version: 1.0 Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Dokumentinformation Titel: Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Serie nr: 2015:60 Projektnr: 999

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5)

PM-10220859.02. Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg. Sammanfattning. Uppdrag. Uppdragsnr: 10220859 1 (5) Uppdragsnr: 10220859 1 (5) PM-10220859.02 Trafikbuller vid Malmgatan 3-5, Varberg Sammanfattning I den denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer vid de planerade bostashusen vid Malmgatan 3-5 i Varberg.

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Rapport 11030-12112700.doc Antal sidor: 5 Bilagor: - Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping

Läs mer

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning Tingberg 3:72, Lödöse Tingberg 3:72, Lödöse Beställare: Projektledare Konsult: Uppdragsledare Handläggare Lillemor Alvåker Furuskogsvägen 5 446 32 Älvängen Lillemor Alvåker GF Konsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial c:\akustik\sp-7.3 projekt\hamplingen\13200193 hamplingen trafikbuller.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Hämplingen Formbetong Anläggning AB Jan Pons Granskare Rapportnr 13200193 Arbetsmaterial Datum

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

2014-12-09 Revidering nr 1

2014-12-09 Revidering nr 1 1(5) Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult PM Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2014-12-09 Revidering nr 1 Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult En översiktlig översyn av bullernivåerna vid kv Lejonet i Älmhult

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Beräkning av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-2 rev 2 Datum: 2016-04-04 Antal sidor: 7 Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund Innehåll 1. Underlag... 2 2. Bakgrund... 2 3. Riktvärden för ljud från industriverksamhet... 3 4. Riktvärden för ljud från trafik... 3 5. Riktvärden för byggbuller... 4 6. Förutsättningar... 5 6.1. Trafikuppgifter...

Läs mer

Inventering buller. Stockholm 2012-02-22. Objekt: Inre hamnen, Oskarshamn. Ramböll Sverige AB Akustik Granskad

Inventering buller. Stockholm 2012-02-22. Objekt: Inre hamnen, Oskarshamn. Ramböll Sverige AB Akustik Granskad O:\30BRS\3012\61161254123\Inventering buller\rapport\bullerinventering Inre Hamnen rev 3.doc AKUSTIK Objekt: Inre hamnen, Oskarshamn Inventering buller Stockholm 2012-02-22 Ramböll Sverige AB Akustik Granskad

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - D / detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod, förutsättningar samt

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

Bullerutredning Norrbacka, Märsta, Sigtuna kommun

Bullerutredning Norrbacka, Märsta, Sigtuna kommun GRANSKNINGS- KOPIA 2013-09-03 Uppdrag Norrbacka, Sigtuna Beställare Sigtuna kommun Att Magnus Gustavsson Handläggare Johan Aslan Granskare Stefan Troëng Rapportnr 13200025:R1 Datum 2013-09-03 Ramböll Sverige

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN Uppdragsnummer: 10176234_05 1 (6) WSP Akustik 120 31 Stockholm Projektengagemang Projektledning Hus Att. Lena Pettersson Box 47146 100 74 Stockholm Stockholm 2013-04-16 PM URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Helgö, skottbuller, Ekerö kommun

Helgö, skottbuller, Ekerö kommun Rapport nummer: 2014-182 r01 Datum: 2015-01-30 Helgö, skottbuller, Ekerö kommun L:\2014\2014-182 SS Helgö, påverkan av skottbuller, Combitech AB\Rapporter\2014-182 r01.docx Bild: karta över Helgö med omnejd,

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

BULLERUTERDNING, REV 2. Ångloket, Knivsta

BULLERUTERDNING, REV 2. Ångloket, Knivsta BULLERUTERDNING, REV 2 Ångloket, Knivsta 2017-01-19 BULLERUTERDNING, REV 2 Ångloket, Knivsta KUND KONSULT WSP Environental Sverige 121 88 Stockhol-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer