10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning"

Transkript

1 Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Husby Rekarne :8 Rapport doc Antal sidor: Bilagor: B0-B0 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Soundcon AB Järnvägsgatan, Jönköping, Sweden Phone +6 (0)

2 Rapport Kv. Husby Rekarne :8 Uppdragsgivare: Eskilstuna koun Planavdelningen Alva Myrdals gata 6 86 Eskilstuna Uppdrag: Att beräkna förväntade trafikbullernivåer för det aktuella planorådet sat redovisa ev. åtgärder för att sänka trafikbullernivåerna till planorådet. Handläggare: Kvalitetskontroll: g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Sida ()

3 Rapport Innehåll. Bakgrund.... Riktvärden för trafikbuller.... Förutsättningar.... Trafikdata..... Vägtrafik..... Tågtrafik.... Utförda beräkningar Resultat från beräkningar.... Ljudnivåer utohus..... Ekvivalenta ljudnivåer..... Maxiala ljudnivåer vägtrafik..... Maxiala ljudnivåer tågtrafik Koentarer.... Bakgrund Eskilstuna koun har kontaktat Soundcon AB då an önskar uppdatera tidigare trafikbullerutredning Kv. Husby Rekarne :8. Planorådet i fråga är beläget söder o Eskilstuna centru vid orådet Skogstorp. Exploatören önskar att bygga ett bostadsoråde vid rubricerat nänt planoråde bestående av friliggande villor, radhus/kedjehus. Uppdateringen avser beräkning då fastigheter flyttats något för att inska bullerutbredningen ino orådet. Beställaren önskar även att det anges ytterligare förslag på erforderliga åtgärder för att inska den axiala ljudnivån vid innergård/uteplats för planerat bostadsoråde.. Riktvärden för trafikbuller I saband ed Infrastrukturpropositionen, 6/:, so antogs -0-0, fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig obyggnad av trafikinfrastruktur redovisas i saanfattning nedan. Utrye Högsta trafikbullernivå, db(a) Ekvivalentnivå Maxialnivå Inohus 0 (nattetid) Utohus (frifältsvärden) Vid fasad På uteplats 0 g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Sida ()

4 Rapport Förutsättningar Det aktuella orådet ligger ino röd arkering enligt figur nedan och påverkas fräst av ljudnivåer från järnväg österut en även från Rosenforsvägen söderut.. Trafikdata Nedan redovisas fratida trafiksiffror avseende väg och tågtrafik... Vägtrafik För Rosenforsvägen har trafikängder erhållits från Eskilstuna koun. Dessa siffror bygger på tillgängliga siffror 00. I utredningen har vi använt en uppskattad trafikökning o % per år till 0. Följande trafikängder har använts i beräkningarna: Vägtrafik år 0 ÅDT Andel tung trafik Hastighet Rosenforsvägen 00,8 % 0 k/h g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Sida ()

5 Rapport Tågtrafik Uppgifter angående tågtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafiken avser prognos för 00. Tågtyp Antal/dygn Medellängd Hastighet Godståg 00 0 k/h Pendeltåg/persontåg k/h ) Varav längden för ett godståg uppgår till 600 för beräkning av axial ljudnivå.. Utförda beräkningar Beräkningarna har utförts enligt de Nordiska beräkningsodellerna för väg och tågtrafikbuller, SNV rapport 6 och SNV rapport och genoförts i prograet SoundPlan ver.. 6. Resultat från beräkningar Resultat från beräkningarna redovisas i bilagor dels so utbredningskartor och so ekvivalenta och axiala ljudnivåer vid husfasader sat valda punkter runto planoråde. Ljudutbredningskartorna inkluderar fasadreflexer. Ljudnivåer vid husfasader/uteplatser och valda punkter runto planoråde redovisas so frifältsvärden. Ekvivalenta och axiala ljudnivåer vid fasad/uteplats sat runto planoråde redovisas,8 över ark för att representera en noral vistelse vid uteplats. Alternativ : Utan bullerskydd Bilaga B0 Ekvivalent ljudnivåutbredning över ark sat ljudnivåer vid fasader/planoråde. Bilaga B0 Maxial ljudnivåutbredning (väg) över ark sat ljudnivåer vid fasader/planoråde. Bilaga B0 Maxial ljudnivåutbredning (tåg) över ark sat ljudnivåer vid fasader/planoråde. g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Sida ()

6 Rapport Alternativ : Med bullerskydd Bilaga B0 Ekvivalent ljudnivåutbredning över ark sat ljudnivåer vid fasader/planoråde. Bullerskär ellan husfader, uted Rosenforsvägen sat vid bostadsfasaderhar en höjd på cirka, över ark. Bilaga B0 Maxial ljudnivåutbredning (väg) över ark sat ljudnivåer vid fasader/planoråde. Bullerskär ellan husfader, uted Rosenforsvägen sat vid bostadsfasader har en höjd på cirka, över ark. Bilaga B06 Maxial ljudnivåutbredning (tåg) över ark sat ljudnivåer vid fasader/planoråde. Bullerskär ellan husfader, uted Rosenforsvägen sat vid bostadsfasader har en höjd på cirka, över ark. Alternativ : Med bullerskydd Bilaga B0 Ekvivalent ljudnivåutbredning över ark sat ljudnivåer vid fasader/planoråde. Bullerskär ellan husfader, uted Rosenforsvägen sat vid bostadsfasader har en höjd på cirka, över ark. Bilaga B08 Maxial ljudnivåutbredning (väg) över ark sat ljudnivåer vid fasader/planoråde. Bullerskär ellan husfader, uted Rosenforsvägen sat vid bostadsfasader har en höjd på cirka, över ark. Bilaga B0 Maxial ljudnivåutbredning (tåg) över ark sat ljudnivåer vid fasader/planoråde. Bullerskär ellan husfader, uted Rosenforsvägen sat vid bostadsfasader har en höjd på cirka, över ark. g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Sida 6 ()

7 Rapport Ljudnivåer utohus.. Ekvivalenta ljudnivåer Resultat från beräkningarna visar att an för satliga alternativ uppfyller riktvärdet dba vid fasad... Maxiala ljudnivåer vägtrafik Utan bullerskydd (bilaga 0) så hanar ljudnivån på dba vid närsta husfasader (ot Rosenforsvägen). Med bullerskyddsåtgärder enligt alternativ & (bilagor B0 och B08) så hanar ljudnivån på 0 dba vid närsta husfasad. Utförs bullerskyddsåtgärder enligt alternativ & så understiger ljudnivån riktvärdet 0 dba för hela planorådet... Maxiala ljudnivåer tågtrafik Utan bullerskydd (bilaga 0) så hanar ljudnivån ino intervallet - dba vid närst liggande husfasader (ot Järnväg). Detta innebär att nästintill hela planorådet utsätts för ljudnivåer so överstiger riktvärdet 0 dba. Vid utförande av bullerskyddsåtgärder enligt alternativ & (bilagor B06 och B0) så kan riktvärdet 0 dba vid uteplats uppfyllas för satliga fastigheter. Detta förutsätter att uteplatser placeras bako husfasader in ot innergård där ljudnivån understiger 0 dba, alternativt att uteplatser placeras bako lokala skärar eller i närheten av skärar so binder ihop hus placerade närst järnvägen. 8. Koentarer Önskar an begränsa den axiala ljudnivån från tåg så att riktvärdet för uteplats 0 dba innehålls för hela planorådet så krävs det att föreslagna bullerskärar ellan husfasader sat skärar vid planorådets ytterkant (väst, syd) har en höjd på,- över ark. Med föreslagna skärar vars höjd uppgår till cirka, över ark så bedös det ljudnivån koer att inskas ed cirka - db beroende på var ino planorådet an befinner sig g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Sida ()

8 Kv. Huusby Rekarene :8 Dygnsekvivalent ljudnivå över ark 8 6 Vänster kolun i tabeller avser ekv. ljudnivå, itten kolun axial ljudnivå från vägtrafik och höger kolun axial ljudnivå från tågtrafik. Satliga Ekvivalent ljudnivå L A,eq > <= B JÖNKÖPING

9 Kv. Huusby Rekarene :8 Maxial ljudnivå över ark (VÄG) 8 6 Vänster kolun i tabeller avser ekv. ljudnivå, itten kolun axial ljudnivå från vägtrafik och höger kolun axial ljudnivå från tågtrafik. Satliga Maxial ljudnivå L A,ax > <= B JÖNKÖPING

10 Kv. Huusby Rekarene :8 Maxial ljudnivå över ark (TÅG) 8 6 Vänster kolun i tabeller avser ekv. ljudnivå, itten kolun axial ljudnivå från vägtrafik och höger kolun axial ljudnivå från tågtrafik. Satliga Maxial ljudnivå L A,ax > <= B JÖNKÖPING

11 Kv. Huusby Rekarene :8 Dygnsekvivalent ljudnivå över ark 6 Vänster kolun i tabeller avser ekv. ljudnivå, itten kolun axial ljudnivå från vägtrafik och höger kolun axial ljudnivå från tågtrafik. Satliga Bullerskydd uted väg och ellan huskroppar sat vid husfader är arkerad so blå linje och har en höjd på cirka. över ark Ekvivalent ljudnivå L A,eq > <= B JÖNKÖPING

12 Kv. Huusby Rekarene :8 Maxial ljudnivå över ark (VÄG) 6 Vänster kolun i tabeller avser ekv. ljudnivå, itten kolun axial ljudnivå från vägtrafik och höger kolun axial ljudnivå från tågtrafik. Satliga Bullerskydd uted väg och ellan huskroppar sat vid husfader är arkerad so blå linje och har en höjd på cirka. över ark Maxial ljudnivå L A,ax > <= B JÖNKÖPING

13 Kv. Huusby Rekarene :8 Maxial ljudnivå över ark (TÅG) 6 Vänster kolun i tabeller avser ekv. ljudnivå, itten kolun axial ljudnivå från vägtrafik och höger kolun axial ljudnivå från tågtrafik. Satliga Bullerskydd uted väg och ellan huskroppar sat vid husfader är arkerad so blå linje och har en höjd på cirka. över ark Maxial ljudnivå L A,ax > <= B JÖNKÖPING

14 Kv. Huusby Rekarene :8 Dygnsekvivalent ljudnivå över ark 6 6 Vänster kolun i tabeller avser ekv. ljudnivå, itten kolun axial ljudnivå från vägtrafik och höger kolun axial ljudnivå från tågtrafik. Satliga Bullerskydd uted väg och ellan huskroppar sat vid husfader är arkerad so blå linje och har en höjd på cirka. över ark Ekvivalent ljudnivå L A,eq > <= B JÖNKÖPING

15 Kv. Huusby Rekarene :8 Maxial ljudnivå över ark (VÄG) 6 6 Vänster kolun i tabeller avser ekv. ljudnivå, itten kolun axial ljudnivå från vägtrafik och höger kolun axial ljudnivå från tågtrafik. Satliga Bullerskydd uted väg och ellan huskroppar sat vid husfader är arkerad so blå linje och har en höjd på cirka. över ark Maxial ljudnivå L A,ax > <= B JÖNKÖPING

16 Kv. Huusby Rekarene :8 Maxial ljudnivå över ark (TÅG) 6 6 Vänster kolun i tabeller avser ekv. ljudnivå, itten kolun axial ljudnivå från vägtrafik och höger kolun axial ljudnivå från tågtrafik. Satliga Bullerskydd uted väg och ellan huskroppar sat vid husfader är arkerad so blå linje och har en höjd på cirka. över ark Maxial ljudnivå L A,ax > <= B JÖNKÖPING

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Hållsta :, Eskilstuna Rapport -000.doc Revidering Antal sidor: Bilagor: 0-0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0-0 k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri för Vikingstad Rapport -12121400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokuent\\-12121400.doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553

Läs mer

11880 Saltängen Laxå Trafikbullerutredning

11880 Saltängen Laxå Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Saltängen Laxå Rapport -000.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 0- Uppdragsansvarig Jönköping 0-0- k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, Jönköping,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Södra Vägen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Revidering 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-12

PROJEKTRAPPORT Södra Vägen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Revidering 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-12 PROJEKTRAPPORT Södra Vägen, Nässjö Rapport -18062500.doc Revidering 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-12 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datu 2018-08-16 www.soundcon.se Rapport -18062500 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Östra Stora Rör 2:1 m fl, Borgholm Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-16

PROJEKTRAPPORT Östra Stora Rör 2:1 m fl, Borgholm Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-16 PROJEKTRAPPORT Östra Stora Rör 2:1 fl, Borghol Rapport -17040300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-16 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datu 2017-04-04 www.soundcon.se Rapport -17040300

Läs mer

11658 Tahe 1:66, Taberg Trafikbullerutredning

11658 Tahe 1:66, Taberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11658 Tahe 1:66, Taberg Rapport 11658-15061500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-06-15 k:\lime easy\dokument\11658\11658-15061500.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 08

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 08 PROJEKTRAPPORT 00 Övre Skålen, Jönköping Rapport 00-000.doc Antal sidor: Bilagor: 0 0 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datu 0-0- www.soundcon.se Rapport 00-000 Innehåll. Bakgrund och syfte.... Riktvärden

Läs mer

10522 Regementsstaden, Borås Trafikbullerutredning

10522 Regementsstaden, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10522 Rapport 10522-10061500.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Jönköping 2010-06-15 g:\kontakt\dokuent\10522\10522-10061500.doc Soundcon AB

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Åsen-området, Bålsta, Håbo kommun

Åsen-området, Bålsta, Håbo kommun Projektrapport Åsen-orådet, Bålsta, Håbo koun Bullerutredning Projekt: 33-02071 Rapport 33-02071-A Antal sidor: 4 Bilagor: A01 A09 Uppdragsansvarig Leif Dahlback Uppsala 2004-09-06 Kungsgatan 16, 753 32

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 16

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 16 PROJEKTRAPPORT Svärdfisken etapp 2, Varberg Rapport -170110.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 16 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datu www.soundcon.se Rapport -170110 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 2 2.

Läs mer

11804 Kv. Byttorpshörn, Borås Trafikbullerutredning

11804 Kv. Byttorpshörn, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Rapport 01-15121500.doc Revidering 2 Antal sidor: 11 Bilagor: 1-15 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-11-28 k:\lime easy\dokument\\-15121500.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

11129 Bogesund 1:235 m.fl., Ulricehamn Trafikbullerutredning

11129 Bogesund 1:235 m.fl., Ulricehamn Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11129 Bogesund 1:235 m.fl., Ulricehamn Rapport 11129-13042300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01-03 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-04-24 k:\lime easy\dokument\11129\11129-13042300.doc

Läs mer

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Rapport 11422-15060200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-06-05 k:\lime easy\dokument\11422\11422-15060200.doc

Läs mer

11331 Torp Segelhotellet, Uddevalla Trafikbullerutredning

11331 Torp Segelhotellet, Uddevalla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11331 Torp Segelhotellet, Uddevalla Rapport 11331-14040200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-04-02 k:\lime easy\dokument\11331\11331-14040200.doc

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

10885 Kv Flodhästen, Kalmar Trafikbullerutredning

10885 Kv Flodhästen, Kalmar Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Flodhästen, Kalmar Rapport -12032300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 10 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-03-26 g:\kontakt\dokument\\-12032300.doc Soundcon AB

Läs mer

Trafikbullerutredning, Ursvik

Trafikbullerutredning, Ursvik Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare NCC Jenny Gibson Johan Aslan Jan Pons Datu 2012-09-11 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol T: +46-10-615 00 D: +46 (0)10 615 64 53 F:

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Lektionen, Sollentuna Rapport -000.doc Antal sidor: Bilagor: 0 0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0- k:\lime easy\dokument\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Blomberg, Nässjö Rapport -15111800.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-18 k:\lime easy\dokument\\-15111800.doc Soundcon AB

Läs mer

11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Trafikbullerutredning

11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Rapport 11134-13043000.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-04-30 k:\lime easy\dokument\11134\11134-13043000.doc

Läs mer

11396 Kv Drotten 10, Jönköping Trafikbullerutredning

11396 Kv Drotten 10, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11396 Kv Drotten 10, Jönköping Rapport 11396-14061600.doc Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2014-06-23 k:\lime easy\dokument\11396\11396-14061600.doc

Läs mer

Bullerutredning - Gökegård

Bullerutredning - Gökegård Rapport 72-B/ Rolf Cedås/ Bullerutredning - Gökegård Beställare: Partille Koun Beställarens representant: Malin Pettersson Rådgivande ingenjörer ino Ljud, Buller, Vibrationer. I denna rapport redovisar

Läs mer

PM 10167371.01. Förutsättningar

PM 10167371.01. Förutsättningar Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 har utfört beräkningar för en detaljplan för Kattesjön i Diö, Älhults koun. Beräkningarna har utförts ed avseende på buller från väg- och järnvägstrafik. Förutsättningar Beräkningar

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED Rapport 17-204-R1 2017-09-20 6 sidor, 4 bilagor,, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 ikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

Utsäljeskolan, Huddinge

Utsäljeskolan, Huddinge Uppdrag: 10-17211 PM 01 Datu 20 Upprättad av: Daniel Lindforss Telefon: Beställare: 070-294 68 50 Huddinge Sahällsfastigheter AB E-post: Geno: daniel@akustikkonsulten.se Torbjörn Wallin, Huddinge Trafikbullerutredning

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 6

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 6 PROJEKTRAPPORT Jönköpings Tändsticksfabrik 1 Rapport -16102700.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum www.soundcon.se Rapport -16102700 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Trafikbullerutredning

10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Rapport A 10686-11041200.doc Revidering 8 Antal sidor: 9 Bilagor: G01-06 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-11 g:\kontakt\dokument\10686\10686-11041200.doc

Läs mer

11744 Kv Domherren väster, Jönköping Trafikbullerutredning

11744 Kv Domherren väster, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11744 Kv Domherren väster, Jönköping Rapport 11744-16040600.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-08 k:\lime easy\dokument\11744\11744-16040600.doc

Läs mer

10678 Vingpennan 1, Jönköping Trafikbullerutredning

10678 Vingpennan 1, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10678 Vingpennan 1, Jönköping Rapport 10678-13121900.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 06 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-20 k:\lime easy\dokument\10678\10678-13121900.doc

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Trafikbuller Tullinge 16:121, Botkyrka kommun.

Trafikbuller Tullinge 16:121, Botkyrka kommun. Rådgivande ingenjörer ino Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 7417-B / / Susanne Andersson Trafikbuller, Botkyrka koun. Till denna rapport tillhör bullerkarta 7417-1 till 7417-4 Vi har fått i uppdrag av

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Vallen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Kv Vallen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kv Vallen, Nässjö Rapport -18011600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2018-01-19 www.soundcon.se Rapport -18011600 Innehåll

Läs mer

Växthusvägen, Järfälla kommun Trafikbullerutredning

Växthusvägen, Järfälla kommun Trafikbullerutredning Projekt: Rapport: -07050400-A Datu: 2007-05-04 Antal sidor: 7 Bilagor: /A01 A62 Växthusvägen, Järfälla koun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Järfälla Koun Madeleine Lundbäck Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08

PROJEKTRAPPORT Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08 Bilaga 2 PROJEKTRAPPORT 12298 Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning Rapport 12298-17070300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg

Läs mer

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal PM BULLER Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad, Stockholms län Granskningshandling 2013-08-23 Projektnummer: Dokumenttitel: Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal, PM Buller Skapat av: Andreas Berg,

Läs mer

11899 Närlunda, Ekerö Trafikbullerutredning

11899 Närlunda, Ekerö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Närlunda, Ekerö Rapport -16071100.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-07-11 k:\lime easy\dokument\\-16071100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

11312 Knäpplan etapp 2, Förskola, Hjo Bullerutredning

11312 Knäpplan etapp 2, Förskola, Hjo Bullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11312 Knäpplan etapp 2, Förskola, Hjo Bullerutredning Rapport 11312-14032400.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2014-03-24

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT Trafikbullerutredning Rapport -16090200.doc Revidering 4 Antal sidor: 12 Bilagor: B01-14 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum 2017-06-29 www.soundcon.se Rapport -16090200 Innehåll 1.

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8 PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Rapport -16100600.doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum www.soundcon.se Rapport -16100600 Innehåll 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

RAPPORT. Lucktomten och Bussgaraget KRAMFORS KOMMUN BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND

RAPPORT. Lucktomten och Bussgaraget KRAMFORS KOMMUN BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND RAPP KRAMFORS KOMMUN Lucktoten och Bussgaraget UPPDRAGSNUMMER BULLERUTREDNING SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND KENT SUNDVALL RICARDO OCAMPO DAZA SEBASTIAN LARSSON Uppdragsledare Akustiker,

Läs mer

REV B REV A

REV B REV A Uppdragsnr: 1 (6).01 REV B 2014-02-25 REV A 2014-02-03 2013-05-30 Trafikbuller Saanfattning har utrett bullersituationen för tre planerade flerbostadshus i Vadstena geno beräkningar av trafiksituation

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Gårö 1:14, Gnosjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-06

PROJEKTRAPPORT Gårö 1:14, Gnosjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-06 PROJEKTRAPPORT 12353 Gårö 1:14, Gnosjö Trafikbullerutredning Rapport 12353-17102300.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2017-12-08

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5

PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Rapport -17083000.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-08-31 www.soundcon.se

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

PM

PM Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 2013-03-11 Sjöparken 2013 Bullerutredning har av Alvesta koun fått i uppdrag att genoföra beräkningar av tågtrafikbuller för Sjöparken so ligger i centrala Alvesta. WSP har tidigare

Läs mer

11662 Strandängen Etapp 2-8, Jönköping Trafikbullerutredning

11662 Strandängen Etapp 2-8, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 66 Strandängen Etapp -8, Jönköping Rapport 66-090900.doc Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 0-09-09 k:\lime easy\dokument\66\66-090900.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Harby 1:81 m fl, Trekanten, Kalmar kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Harby 1:81 m fl, Trekanten, Kalmar kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Harby 1:81 m fl, Trekanten, Kalmar kommun Rapport -17032200.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-03-24 www.soundcon.se

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT 11996 Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning Rapport 11996-16092100.doc Revidering 3 Antal sidor: 8 Bilagor: C01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Rapport 11671-16010800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kristinaskolan, Lindesberg Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-07

PROJEKTRAPPORT Kristinaskolan, Lindesberg Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-07 PROJEKTRAPPORT Rapport -19042900.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-07 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2019-04-29 www.soundcon.se Rapport -19042900 Innehåll 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

RAPPORT. Stensta Ormsta Buller VALLENTUNA KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG UPPDRAGSNUMMER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Stensta Ormsta Buller VALLENTUNA KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG UPPDRAGSNUMMER [INTERNGRANSKAD] RAPP VALLENTUNA KOMMUN Stensta Orsta Buller UPPDRAGSNUMMER 000 BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG [INTERNGRANSKAD] 2016-08-08 REV 2017-04-18 MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD SJÖHOLM UPPDRAGSLEDARE Sweco Environent

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor:

PROJEKTRAPPORT Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: PROJEKTRAPPORT 12566 Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning Rapport 12566-18042400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2018-04-26

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 8

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 8 PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Rapport -16100600.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum www.soundcon.se Rapport -16100600 Innehåll 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. ASTERN OCH BLÅKLINTEN

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. ASTERN OCH BLÅKLINTEN Rapport 16-293-R1 2016-12-22 4 sidor, 6 Bilagor,, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 ikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING KV. ASTERN OCH BLÅKLINTEN SAMMANFATTNING

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12183 Kv Brandvakten 7, Kalmar Trafikbullerutredning Rapport 12183-17031600.doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT 11996 Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning Rapport 11996-16092100.doc Revidering 2 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fiskebäck 3:76, Habo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Fiskebäck 3:76, Habo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Fiskebäck 3:76, Habo Rapport -17121400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Henrik Runström Datum 2017-12-14 www.soundcon.se Rapport -17121400

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 PROJEKTRAPPORT 12582 Junkaremålens strand, Tranås Trafikbullerutredning.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2018-08-07 www.soundcon.se

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Ljung 1:19 m fl i Ljung, Herrljunga kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Ljung 1:19 m fl i Ljung, Herrljunga kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12659 Ljung 1:19 m fl i Ljung, Herrljunga kommun Rapport 12659-18092100.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2018-09-26

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kv Afrika 5 & 6, Sölvesborg Rapport -17011600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-01-18 www.soundcon.se Rapport -17011600

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Halltorp 1:10, Borgholm Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-06

PROJEKTRAPPORT Halltorp 1:10, Borgholm Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-06 PROJEKTRAPPORT Halltorp 1:10, Borgholm Rapport -18050200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2018-05-02 www.soundcon.se Rapport -18050200

Läs mer

Ny skola och förskola i Brunna, Botkyrka

Ny skola och förskola i Brunna, Botkyrka Uppdrag: 10-17114 PM 01 Datu Upprättad av: Telefon: Beställare: 0730-78 09 96 Botkyrka koun E-post: Geno: per@akustikkonsulten.se Joni Leppäaho Ny skola och förskola i Brunna, Botkyrka Trafikbullerutredning

Läs mer

Adjunkten 6 i Varberg

Adjunkten 6 i Varberg Adjunkten 6 i Varberg Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 104 36 40 Version: 1 2018-03-21 Uppdragsnr: 104 36 40 Version: 1 Adjunkten 6 i Varberg Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson:

Läs mer

1 Beskrivning av ärendet

1 Beskrivning av ärendet 1 Beskrivning av ärendet Sweco har fått i uppdrag att utföra en bullerutredning för en del av planorådet Kvarnåsen 1 och Årjäng 2:143 i centrala Årjäng. Syftet ed den nya detaljplanen är att öjliggöra

Läs mer

Trafikbullerutredning Stora Sundby, Mariefred Strängnäs kommun

Trafikbullerutredning Stora Sundby, Mariefred Strängnäs kommun RAPPORT 1 (9) Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.co Datu 2012-11-09 Anna Nilsson Trädgårdsgatan 23 645 31 Strängnäs Uppdragsnr Stora

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Finland 19, Sölvesborg Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 10

PROJEKTRAPPORT Kv Finland 19, Sölvesborg Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 10 PROJEKTRAPPORT Kv Finland 19, Sölvesborg Rapport -18062000.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 10 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum www.soundcon.se Rapport -18062000 Innehåll 1. Bakgrund och

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 PROJEKTRAPPORT Strandängen Kvarter F, Jönköping Rapport -18012500.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2018-01-25 www.soundcon.se

Läs mer

Beställare: Region Västmanland genom Jan Simonsson Antal sidor: 17. Projekt: Varav bilagor: 11

Beställare: Region Västmanland genom Jan Simonsson Antal sidor: 17. Projekt: Varav bilagor: 11 Rapport R-1 Region Västanland geno Jan Sionsson Antal sidor: 17 Projekt: Varav bilagor: 11 Projektansvarig: Claes Söderströ Datu: 2017-05-02 oråde, Sala Beräkning av trafikbuller inför nyproduktion av

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Laggkärlet 7, Linköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04

PROJEKTRAPPORT Laggkärlet 7, Linköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04 PROJEKTRAPPORT Laggkärlet 7, Linköping Rapport -18081500.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2018-08-17 www.soundcon.se Rapport

Läs mer

11683 Kv Husaren, Halmstad Trafikbullerutredning

11683 Kv Husaren, Halmstad Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Husaren, Halmstad Rapport -15081400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-08-14 rev 2016-03-23 k:\lime easy\dokument\\-15081400.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 PROJEKTRAPPORT 11475 Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning Rapport 02 11475-17032300.doc Antal sidor: 6 Bilagor: B01-B04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum

Läs mer

Bullerutredning Nolgärdesvägen

Bullerutredning Nolgärdesvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Bullerutredning Stenungsunds koun Kristina Hellströ Peter Lindquist Stefan Troëng 29102r1 Datu 2013-02-04 Raböll Sverige AB Box, Vädursgatan 6 2 27

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Jan Nord UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

UPPDRAGSLEDARE. Jan Nord UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson PM UPPDRAG 11045 HAMMARSHUS DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER 2510165 UPPDRAGSLEDARE Jan Nord UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM Rev: 2012-09-27 GRANSKAD AV Albin Hedenskog ORIGINALHANDLING Haarshus En detaljplan

Läs mer

11060 Egelsta 2:8, Eskilstuna Trafikbullerutredning

11060 Egelsta 2:8, Eskilstuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11060 Egelsta 2:8, Eskilstuna Trafikbullerutredning Rapport 11060-13011800.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2013-01-21

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Spädbarnet, Jönköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Kv Spädbarnet, Jönköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Bilaga 2 PROJEKTRAPPORT Kv Spädbarnet, Jönköping Rapport -17021300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-02-16 www.soundcon.se Rapport

Läs mer

Vindbyggarna i Lysekil AB. Norra Skalhamn. Trafikbullerutredning för detaljplan. Uppdragsnr: Version:

Vindbyggarna i Lysekil AB. Norra Skalhamn. Trafikbullerutredning för detaljplan. Uppdragsnr: Version: Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsnr: 105 33 49 Version: 1 2018-07-19 Uppdragsnr: 105 33 49 Version: 1 Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult:

Läs mer

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2 PM Handläggare Mikael Ekhol Telefon +46 10 505 38 45 Mobil +46722396194 E-ail ikael.ekhol@afconsult.co Datu 2016-04-14 Project ID 712184 Svensk Bostadsutveckling AB Tavastgatan 48 118 24 Stockhol Torsten

Läs mer

Trafikuppgifter för Tynningöleden år 2015 har erhållits från Trafikverket. Väg/delsträcka Fordon/ÅMD Tung trafik, % Hastighet, km/h

Trafikuppgifter för Tynningöleden år 2015 har erhållits från Trafikverket. Väg/delsträcka Fordon/ÅMD Tung trafik, % Hastighet, km/h PM 02 Handläggare Telefon 010-505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 E-post per.lindkvist@afconsult.co Beställare Ralf Sass Trafikverket Datu Uppdragsnuer 702832 vägfärja, leden Trafikbullerberäkning 1 Uppdrag

Läs mer

11850 J D Stenqvist, Nissafors Extern och trafikbullerutredning

11850 J D Stenqvist, Nissafors Extern och trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11850 J D Stenqvist, Nissafors Extern och trafikbullerutredning Rapport 11850-16022900.doc Antal sidor: 13 Bilagor: 01-09 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Dörby 7:7, m fl i Smedby, Kalmar kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: 16

PROJEKTRAPPORT Dörby 7:7, m fl i Smedby, Kalmar kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: 16 PROJEKTRAPPORT Dörby 7:7, m fl i Smedby, Kalmar kommun Rapport -1811100.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 16 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum 018-1-11 www.soundcon.se Rapport -1811100 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

10497 Solrosen 7, Borås Trafikbullerutredning

10497 Solrosen 7, Borås Trafikbullerutredning rojektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10497 Rapport 10497-11030300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: Uppdragsansvarig agnus Ingvarsson Jönköping 2011-03-03 g:\kontakt\dokument\10497\10497-11030300.doc

Läs mer

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11 Handläggare RAPPORT 1 (7) Datu 2011-09-08 Uppdragsnr 565468 Tel +46 (0)10 505 60 24 Kund Mobil +46 (0)70 184 57 24 Tyresö Koun Fax +46 10 505 00 10 Sophia Norran Winter paul.appelqvist@afconsult.co Sahällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Olivier Fégeant UPPRÄTTAD AV. Olivier Fégeant

UPPDRAGSLEDARE. Olivier Fégeant UPPRÄTTAD AV. Olivier Fégeant PM02 UPPDRAG, Bullerutredning UPPDRAGSNUMMER 1151144000 UPPDRAGSLEDARE Olivier Fégeant UPPRÄTTAD AV Olivier Fégeant GRANSKAD AV Leonard Kolan Bullerutredning, Coop-toten Uppdrag Bullerutredning för nybyggnad

Läs mer

11940 Karlssons äng, Kalmar Trafikbullerutredning

11940 Karlssons äng, Kalmar Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Karlssons äng, Kalmar Rapport -16051900.doc rev 1 Antal sidor: 9 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Jönköping k:\lime easy\dokument\\-16051900.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-09

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-09 PROJEKTRAPPORT Rapport -18121200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-09 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum 2018-12-13 www.soundcon.se Rapport -18121200 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 2 1.1. Trafikbullernivåer

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6

PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6 PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Rapport -18061900.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2018-06-14 www.soundcon.se Rapport -18061900 Innehåll

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning. Rapport doc Revidering 1 Antal sidor: 6

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning. Rapport doc Revidering 1 Antal sidor: 6 PROJEKTRAPPORT 11475 Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning Rapport 02 11475-17032300.doc Revidering 1 Antal sidor: 6 Bilagor: C01-C04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12179 Kv Rörläggaren 5-7, Kumla Trafikbullerutredning Rapport 12179-17022700.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-02-28

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 04

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 04 PROJEKTRAPPORT 12142 Öxnehaga 2:1, Jönköping Trafikbullerutredning Rapport 12142-17020300.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-02-03

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 06

PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 06 PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Rapport -18110600.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2018-11-06 www.soundcon.se Rapport

Läs mer