10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning"

Transkript

1 Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping g:\kontakt\dokument\10734\ doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, Jönköping, Sweden Phone +46 (0)

2 Rapport Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Åmåls kommun Box Åmål Uppdrag: Att beräkna förväntade ljudnivåer från spårtrafiken inom planområdet samt föreslå eventuella bullerskyddsåtgärder. Handläggare: Kvalitetskontroll: Torbjörn Appelberg Magnus Ingvarsson g:\kontakt\dokument\10734\ doc Sida 2 (7)

3 Rapport Innehåll 1. Bakgrund och syfte Riktvärden för trafikbuller Förutsättningar Trafikdata Utförda beräkningar Studerade bullerskyddsåtgärder Resultat från beräkningar Ljudnivåer utomhus Bakgrund och syfte Åmål kommun arbetar med en detaljplan för området kring Åmål 2:1, Måkeberg och Norra Hamnplan i Åmål. Syftet med planen är framförallt att ge möjlighet att bygga nya bostäder i attraktivt läge och service i Åmåls centrum. Det aktuella området angränsar i väster till spårtrafik på Norge/Vänerbanan, varför en trafikbullerutredning efterfrågats. Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda vid byggnadsfasaderna i framtiden. 2. Riktvärden för trafikbuller I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs , fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur redovisas i sammanfattning nedan. Utrymme Högsta trafikbullernivå, db(a) Ekvivalentnivå Maximalnivå Inomhus (nattetid) Utomhus (frifältsvärden) Vid fasad 55 På uteplats 70 Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 g:\kontakt\dokument\10734\ doc Sida 3 (7)

4 Rapport För bedömning av bostädernas lämplighet och möjligheten till eventuella avsteg från riktvärden med hänsyn till trafikbuller skall ett stort antal faktorer vägas in. För mer vägledning kring dessa frågor hänvisas till Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg - och spårtrafik. Nedan anges några av de vägledande principerna som enligt Boverket bör gälla vid avsteg från riktvärdena enligt Infrastrukturpropositionen. Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till dba, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dba vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45 50 dba vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dba, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dba vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45 50 dba vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dba. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dba utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dba vid fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dba bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor. 3. Förutsättningar Det aktuella området ligger i vid Vänerns strand och inom Åmåls tätort. Området angränsar i öster mot vattnet och i väster mot järnvägen. Huvudändamålet för planen är bostäder med inslag av centrumverksamhet/handel i bottenvåningarna utmed en strandpromenad. Planområdet inrymmer totalt ca 200 bostäder i flerbostadshus i varierande antal våningsplan upp till högst fem våningar. Norge/Vänerbanan utgörs av ett enkelspår på den aktuella sträckan och går på låg bank förbi planområdet. I figuren nedan visas en illustrationsplan över det aktuella området. g:\kontakt\dokument\10734\ doc Sida 4 (7)

5 Rapport Figur 1 Illustration över det aktuella området. 4. Trafikdata Trafikverket har i sitt samrådsutlåtande angivit att bullerberäkningar kopplade till nybyggnation vid järnvägen mellan Åmål och Grums bör baseras på följande framtida trafikering: Tågtyp Antal/dygn Medel/maxlängd Hastighet Godståg /650m 85 km/h Moderna motorvagnar 12 80/110m 85 km/h Lokdragna persontåg /180m 85 km/h 5. Utförda beräkningar Beräkningarna har utförts enligt de Nordiska beräkningsmodellerna för tågtrafikbuller, SNV rapport 4935 och genomförts i programmet SoundPlan ver Studerade bullerskyddsåtgärder I utredningen har vi studerat effekten av två olika bullerskyddsskärmar vid spåret, som har för avsikt att reducera ljudnivån i planområdet så att acceptabla ljudnivåer kan uppnås. Bullerskyddsskärmarna har anpassade så att om avstegsreglerna från g:\kontakt\dokument\10734\ doc Sida 5 (7)

6 Rapport gällande riktvärden får tillämpas kan, med vissa kompletterande åtgärder, samtliga bostäder erhålla en ljuddämpad sida samt godtagbara ljudnivåer vid uteplatser. Den studerade bullerskyddsskärmen är: 1. En 2,2 meter hög skärm över rälsens överkant och är placerad 4 meter från spårmitt. Skärmens längd är ca 300 meter och placering framgår i resultatbilagorna. Skärmen har ingen öppning vid vägövergången. 2. En 2,4 meter hög skärm över rälsens överkant och är placerad 4 meter från spårmitt. Skärmens längd är ca 300 meter och placering framgår i resultatbilagorna. Skärmen har en öppning vid vägövergången samt viks ner mot området längs vägkanterna. Det skall tilläggas att det inte är rimligt att uppnå riktvärdena med en bullerskyddsskärm vid spåret, då en sådan skärm skulle behöva vara orimligt hög (>4 meter). 7. Resultat från beräkningar Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor med ljudnivåer vid fasader samt ljudutbredningskartor enligt nedan. Situation utan bullerskyddsåtgärder Bilaga 01 Bilaga 02 Bilaga 03 Bilaga 04 Bilaga 05 Bilaga 06 Ekvivalent ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från söder Ekvivalent ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från norr Ljudutbredning ekvivalent ljudnivå 2m över mark samt siffervärden vid några utvalda fasader Maximal ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från söder Maximal ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från norr Ljudutbredning maximal ljudnivå 2m över mark samt siffervärden vid några utvalda fasader Situation med bullerskyddsskärm 1 vid spår Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 Ekvivalent ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från söder Ekvivalent ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från norr Ljudutbredning ekvivalent ljudnivå 2m över mark samt siffervärden vid några utvalda fasader Maximal ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från söder g:\kontakt\dokument\10734\ doc Sida 6 (7)

7 Rapport Bilaga 15 Bilaga 16 Maximal ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från norr Ljudutbredning maximal ljudnivå 2m över mark samt siffervärden vid några utvalda fasader Situation med bullerskyddsskärm 2 vid spår Bilaga 21 Bilaga 22 Bilaga 23 Bilaga 24 Bilaga 25 Bilaga 26 Ekvivalent ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från söder Ekvivalent ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från norr Ljudutbredning ekvivalent ljudnivå 2m över mark samt siffervärden vid några utvalda fasader Maximal ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från söder Maximal ljudnivå i färgskala vid fasader i vy från norr Ljudutbredning maximal ljudnivå 2m över mark samt siffervärden vid några utvalda fasader 8. Ljudnivåer utomhus Som framgår av bilagorna blir det relativt höga ljudnivåer från järnvägen utan bullerskyddsåtgärder. Utan bullerskyddsåtgärder är den ekvivalenta ljudnivån 65 dba och den maximala ljudnivån 88 dba vid de värst utsatta fasaderna. Riktvärdena på ekvivalent ljudnivå 55 dba och maximal ljudnivå 70 dba överskrids inom en stor del av planområdet. Ljudnivåerna är således så höga att bullerskyddsåtgärder krävs för att möjliggöra bostadsbyggande inom detaljplanen. Vi har därför i utredningen studerat en åtgärd i form av bullerskyddsskärm längs järnvägen som tidigare beskrivits. Med den föreslagna skärmen (båda alternativen) reduceras ljudnivåerna i så att endast bostäderna med fasad närmast järnvägen överstiger riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dba och inga bostäder får ekvivalenta ljudnivåer över 60 dba. De bostäder som har ekvivalenta ljudnivåer inom dba bedöms kunna erhålla en ljuddämpad sida genom t ex indragna balkonger, burspråk eller delvis inglasade balkonger. Av resultaten framgår också (bilaga 13 och 23) att riktvärdet på 55 dba med god marginal uppfylls i markplan. Av bilagorna som visar den maximala ljudnivån med bullerskyddsskärm framgår att de maximala ljudnivåerna trots åtgärden är över riktvärdet på 70 dba inom stora delar av området samt vid många bostadsfasader. I de fall där riktvärdet inte kan uppfyllas för uteplats inom bostaden bör gemensam uteplats på gårdarna kunna uppfylla riktvärdet om dessa lokalt avskärmas med plank eller dylikt. g:\kontakt\dokument\10734\ doc Sida 7 (7)

8 DEL AV ÅMÅL 2:1 Trafikbullerutredning Situation utan åtgärder Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad ÖVRIGT Kartan visar ljudnivåerna exklusive fasadreflexer, dvs frifältsvärden. Ekvivalent ljudnivå L A,eq (dba) > <= 45 PROJEKTNUMMER BILAGA 01 HANDLÄGGARE Torbjörn Appelberg GRANSKAD Magnus Ingvarsson DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

9 DEL AV ÅMÅL 2:1 Trafikbullerutredning Situation utan åtgärder Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad ÖVRIGT Kartan visar ljudnivåerna exklusive fasadreflexer, dvs frifältsvärden. Ekvivalent ljudnivå L A,eq (dba) > <= 45 PROJEKTNUMMER BILAGA 02 HANDLÄGGARE Torbjörn Appelberg GRANSKAD Magnus Ingvarsson DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

10

11 DEL AV ÅMÅL 2:1 Trafikbullerutredning Situation utan åtgärder Maximal ljudnivå vid fasad ÖVRIGT Kartan visar ljudnivåerna exklusive fasadreflexer, dvs frifältsvärden. Maximal ljudnivå L A,max (dba) > <= 60 PROJEKTNUMMER BILAGA 04 HANDLÄGGARE Torbjörn Appelberg GRANSKAD Magnus Ingvarsson DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

12 DEL AV ÅMÅL 2:1 Trafikbullerutredning Situation utan åtgärder Maximal ljudnivå vid fasad ÖVRIGT Kartan visar ljudnivåerna exklusive fasadreflexer, dvs frifältsvärden. Maximal ljudnivå L A,max (dba) > <= 60 PROJEKTNUMMER BILAGA 05 HANDLÄGGARE Torbjörn Appelberg GRANSKAD Magnus Ingvarsson DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

13

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Kvarteret Trädgårdsmästaren i Salems kommun

Kvarteret Trädgårdsmästaren i Salems kommun Miljöredovisning 2006-10-27 2 (10) Sammanfattning Hemgården byggnads AB planerar att uppföra bostadsbebyggelse i kvarteret Trädgårdsmästaren. Området ligger mellan två bostadsområden och består idag av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 08.15 Plats OBS!!!! Riskhanteringsenheten, Brandstationen Kl. 10.00-12.00 Utbildning

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 Antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-03-05 76. Laga kraft 2015-04-07. ljusdal.se PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad 2015-03-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse 2015-03-05 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD),

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Samrådsredogörelse 2014-05-22 Bn 114/2014 Enligt sändlista (för samråd) Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Sammanfattning av planförslaget Planen syftar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer