10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning"

Transkript

1 Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Urmakaren, Kumla Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping k:\lime easy\dokument\10933\ doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, Jönköping, Sweden Phone +46 (0)

2 Rapport Kv. Urmakaren, Kumla Uppdragsgivare: Kumla Bostäder AB Box Kumla Uppdrag: Att beräkna förväntade ljudnivåer från väg- och tågtrafiken vid de planerade bostäderna. Handläggare: Kvalitetskontroll: k:\lime easy\dokument\10933\ doc Sida 2 (6)

3 Rapport Innehåll 1. Bakgrund och syfte Riktvärden för trafikbuller Förutsättningar Trafikdata Vägtrafik Tågtrafik Utförda beräkningar Resultat från beräkningar Ljudnivåer utomhus Bakgrund och syfte Kumla bostäder AB arbetar med en ny detaljplan för Kv Urmakaren som skall möjliggöra nybyggnation av bostäder i centrala Kumla. Det aktuella planområdet angränsar till vägtrafik och ca 250 meter västerut passerar järnvägen, varför man efterfrågar en bullerutredning avseende väg och järnvägstrafik. Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda vid byggnadsfasaderna i framtiden. 2. Riktvärden för trafikbuller I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs , fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur redovisas i sammanfattning nedan. Utrymme Högsta trafikbullernivå, db(a) Ekvivalentnivå Maximalnivå Inomhus (nattetid) Utomhus (frifältsvärden) Vid fasad 55 På uteplats 70 Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 k:\lime easy\dokument\10933\ doc Sida 3 (6)

4 Rapport För bedömning av bostädernas lämplighet och möjligheten till eventuella avsteg från riktvärden med hänsyn till trafikbuller skall ett stort antal faktorer vägas in. För mer vägledning kring dessa frågor hänvisas till Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg - och spårtrafik. Nedan anges några av de vägledande principerna som enligt Boverket bör gälla vid avsteg från riktvärdena enligt Infrastrukturpropositionen. Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till dba, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dba vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45 50 dba vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 3. Förutsättningar Det aktuella området ligger inom röd markering enligt figur nedan och påverkas främst av ljudnivåer från vägtrafik (Kyrkogatan, Götgatan) men även av ljudnivåer från tågtrafiken. Byggnaderna planeras ha fem våningar där våning 1-4 avser bostäder och våning 5 innehåller förråd samt teknikutrymmen. Figur 1 Aktuellt ligger inom röd markering. k:\lime easy\dokument\10933\ doc Sida 4 (6)

5 Rapport Trafikdata Nedan redovisas framtida trafiksiffror avseende väg och tågtrafik Vägtrafik För vägtrafiken på de lokala gatorna har trafikmängder erhållits från Kumla kommun. Dessa siffror bygger på mätresultat från I utredningen har vi använt en uppskattad trafikökning om 1 % per år till Idag är den skyltade hastigheten 50 km/h på de aktuella vägarna men inom fem år bedömer kommunen att det skall vara 40 km/h. Följande trafikmängder har använts i beräkningarna: Vägtrafik år 2025 ÅDT Andel tung trafik Hastighet Kyrkogatan % 40 km/h Götgatan % 40 km/h Sveavägen % 40 km/h Köpmangatan % 40 km/h 4.2. Tågtrafik Uppgifter angående tågtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafiken avser prognos för Tågtyp Antal/dygn Medellängd Hastighet Godståg m 90 km/h Pendeltåg 20 80m 60 1 km/h Övriga IR-tåg m 60 1 km/h 1) Pendeltågen bedöms stanna vid stationen och hastigheten har anpassats till detta i modellen. 5. Utförda beräkningar Beräkningarna har utförts enligt de Nordiska beräkningsmodellerna för väg och tågtrafikbuller, SNV rapport 4653 och SNV rapport 4935 och genomförts i programmet SoundPlan ver 7.1. k:\lime easy\dokument\10933\ doc Sida 5 (6)

6 Rapport Resultat från beräkningar Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor med ljudnivåer från tågtrafiken vid samtliga fasader. Bilaga 100 Bilaga 101 Bilaga 102 Bilaga 103 Bilaga 104 Ekvivalent ljudnivå vid fasader (adderat väg- och tågtrafik) Maximal ljudnivå vid fasader från vägtrafik Maximal ljudnivå vid fasader från tågtrafik Ljudutbredning i markplan, ekvivalent ljudnivå Ljudutbredning i markplan, maximal ljudnivå 7. Ljudnivåer utomhus Av bilaga 100 och 103 framgår att de dygnsekvivalenta ljudnivåerna utmed den värst utsatta fasaden i söder uppgår till 59 dba och således överskrider man riktvärdet 55 dba vid den aktuella byggnaden. För att möjliggöra bostadsbebyggelse längs dessa gator skall således en bedömning av bostädernas lämplighet och möjligheten till eventuella avsteg från riktvärden med hänsyn till trafikbuller göras. För mer vägledning kring dessa frågor hänvisas till Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg - och spårtrafik. För att avsteg från riktvärdena skall kunna medges anges i rådet bl a att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dba vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45 50 dba vid fasad) vid hälften av bostadsrummen. Av bilaga 100 och 103 framgår att de dygnsekvivalenta ljudnivåerna utmed den norra fasaden är mellan 45 och 48 dba. Med genomgående lägenheter uppfyller man således kravet på en ljuddämpad sida. I bilagorna 102, 102 och 104 framgår att de maximala ljudnivåerna från väg- och tågtrfaiken är med god marginal under riktvärdet på 70 dba vid uteplatser och balkonger på den norra fasaden. k:\lime easy\dokument\10933\ doc Sida 6 (6)

7 KV URMAKAREN, KUMLA Situation framtidsprognos Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasader ÖVRIGT Ljudnivåer vid fasad redovisas såsom frifältsvärden (likt riktvärdena). Ekvivalent ljudnivå L A,eq (dba) > <= 45 PROJEKTNUMMER BILAGA 100 HANDLÄGGARE GRANSKAD DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

8 KV URMAKAREN, KUMLA Situation framtidsprognos Maximal ljudnivå vid fasader vägtrafik ÖVRIGT Ljudnivåer vid fasad redovisas såsom frifältsvärden (likt riktvärdena). Maximal ljudnivå L A,max (dba) > <= 60 PROJEKTNUMMER BILAGA 101 HANDLÄGGARE GRANSKAD DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

9 KV URMAKAREN, KUMLA Situation framtidsprognos Maximal ljudnivå vid fasader tågtrafik ÖVRIGT Ljudnivåer vid fasad redovisas såsom frifältsvärden (likt riktvärdena). Maximal ljudnivå L A,max (dba) > <= 60 PROJEKTNUMMER BILAGA 102 HANDLÄGGARE GRANSKAD DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

10 KV URMAKAREN, KUMLA Situation framtidsprognos Dygnsekvivalent ljudnivå 2m över mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter ÖVRIGT Kartan visar ljudnivåerna såsom frifältsvärden (likt riktvärdena). Kolumnerna i tabellerna avser: våningsplan dygnsekvivalent ljudnivå (väg- + tågtrafik) maximal ljudnivå från vägtrafik maximal ljudnivå från tågtrafik Ekvivalent ljudnivå L A,eq (dba) > <= Skala (i A3) 1: m PROJEKTNUMMER BILAGA 103 HANDLÄGGARE GRANSKAD DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

11 KV URMAKAREN, KUMLA Situation framtidsprognos Maximal ljudnivå 2m över mark (vägoch tågtrafik) samt ljudnivåer i beräkningspunkter ÖVRIGT Kartan visar ljudnivåerna såsom frifältsvärden (likt riktvärdena). Kolumnerna i tabellerna avser: våningsplan dygnsekvivalent ljudnivå (väg- + tågtrafik) maximal ljudnivå från vägtrafik maximal ljudnivå från tågtrafik Maximal ljudnivå L A,max (dba) > <= Skala (i A3) 1: m PROJEKTNUMMER BILAGA 104 HANDLÄGGARE GRANSKAD DATUM JÄRNVÄGSGATAN JÖNKÖPING

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Kvarteret Trädgårdsmästaren i Salems kommun

Kvarteret Trädgårdsmästaren i Salems kommun Miljöredovisning 2006-10-27 2 (10) Sammanfattning Hemgården byggnads AB planerar att uppföra bostadsbebyggelse i kvarteret Trädgårdsmästaren. Området ligger mellan två bostadsområden och består idag av

Läs mer

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 08.15 Plats OBS!!!! Riskhanteringsenheten, Brandstationen Kl. 10.00-12.00 Utbildning

Läs mer

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad 2015-03-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse 2015-03-05 PLANBESKRIVNING

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 Antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-03-05 76. Laga kraft 2015-04-07. ljusdal.se PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller Rapport 2014-12-05 Upprättad av: Christoffer Westas Janco Granskad av: Ulf Olsson Revidering 2, 2015-01-30 RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Samrådsredogörelse 2014-05-22 Bn 114/2014 Enligt sändlista (för samråd) Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Sammanfattning av planförslaget Planen syftar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD),

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer