10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning"

Transkript

1 Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Hållsta :, Eskilstuna Rapport -000.doc Revidering Antal sidor: Bilagor: 0-0 Uppdragsansvarig Jönköping k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan, Jönköping, Sweden Phone + (0)-0 0

2 Rapport -000 Hållsta :, Eskilstuna Uppdragsgivare: VAP VA-Projekt AB Ribbingsgatan 0 Örebro Uppdrag: Att utföra en trafikbullerutredning avseende rubricerat projekt sat ge förslag på åtgärder för att innehålla gällande riktvärden avseende trafikbuller. Handläggare: Kvalitetskontroll: k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Sida ()

3 Rapport -000 Innehåll. Bakgrund och syfte.... Riktvärden för trafikbuller.... Förutsättningar.... Trafikdata..... Vägtrafik..... Tågtrafik.... Utförda beräkningar.... Resultat från beräkningar.... Ljudnivåer utohus..... Ekvivalent ljudnivå..... Maxial ljudnivå väg..... Maxial ljudnivå tåg.... Övrigt.... Bakgrund och syfte VAP VA-Projekt AB i Örebro har tillsaans ed Eskilstuna koun kontaktat Soundcon AB då an öskar utförande av en trafikbullerutredning gällande detaljplanorådet Hållsta : ino Eskilstuna koun. Syftet ed utredningen ofattar beräkningar av ljudnivån till planerat oråde där an har för avsikt att anlägga ett bostadsoråde bestående av enplansvillor. I närheten till bostadsorådet passerar ett antal vägar sat järnväg varför det efterfrågas en trafikbullerutredning. Beställaren önskar att beräkning skall utföras för st olika alternativ: Alternativ bostadsoråde placerat längre ifrån Tandlavägen Alternativ bostadsoråde placerat närre Tandlavägen Alternativ bostadsoråde placerat ellan alternativ & sat att bostäder förses ed altaner där det finns öjlighet till inglasning för att inska ljudnivåer från väg sat järnväg. I de fall ljudnivåerna vid bostäder överstiger gällande riktvärden studeras åtgärdsförslag so ex. bullerskärning, höjd på skär sat längd uted närliggande vägar, järnväg sat eventuella lokala avskärningar. k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Sida ()

4 Rapport Riktvärden för trafikbuller I saband ed Infrastrukturpropositionen, /:, so antogs -0-0, fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig obyggnad av trafikinfrastruktur redovisas i saanfattning nedan. Utrye Högsta trafikbullernivå, db(a) Ekvivalentnivå Maxialnivå Inohus 0 (nattetid) Utohus (frifältsvärden) Vid fasad På uteplats 0 Källa: Infrastrukturpropositionen /: Boverkets Allänna råd 00: Buller i planeringen Planera för bostäder i oråden utsatta för buller från väg- och spårtrafik anges ovanstående riktvärden so huvudregel vid planering av nya bostäder. k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Sida ()

5 Rapport Förutsättningar Det aktuella orådet (Hållsta :) ligger cirka il söder o Eskilstuna stad. Planorådet angränsar ot Tandlavägen (syd) och Byringevägen (öst) sat järnväg (öst). I nedanstående figur visas planorådet Figur Kartöversikt över det aktuella orådet. Planoråde är arkerat ed rött.. Trafikdata.. Vägtrafik Uppgifter angående vägtrafiken har erhållits från Trafikverket och deras trafikflödeskartor. Trafikätningarna för Tandlavägen är genoförda år 00 och trafikätningar för Byringevägen är genoförda år 00. Vi har i beräkningarna antagit att trafikängden på satliga vägar ökas ed, % per år. Vägtrafik 0 ÅDT Andel tung trafik Hastighet Tandlavägen 00 % 0 k/h Byringevägen 00 % 0 k/h k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Sida ()

6 Rapport Tågtrafik Uppgifter angående tågtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafiken avser prognos för 00. Tågtyp Antal/dygn Medellängd Hastighet Godståg 00 0 k/h Pendeltåg/persontåg 00 0 k/h. Utförda beräkningar Beräkningarna har utförts enligt de Nordiska beräkningsodellerna för vägtrafikbuller, SNV rapport och SNV rapport och genoförts i prograet SoundPlan ver... Resultat från beräkningar Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor so ljudutbredningskartor sat ljudnivåer vid fasader (frifältsvärden). Alternativ Bilaga 0 Bilaga 0 Bilaga 0 Ekvivalent ljudnivå över ark sat ljudnivåer vid fasad. Maxial ljudnivå (väg) över ark sat ljudnivåer vid fasad. Maxial ljudnivå (tåg) över ark sat ljudnivåer vid fasad. Alternativ Bilaga 0 Bilaga 0 Bilaga 0 Ekvivalent ljudnivå över ark sat ljudnivåer vid fasad. Maxial ljudnivå (väg) över ark sat ljudnivåer vid fasad. Maxial ljudnivå (tåg) över ark sat ljudnivåer vid fasad. Alternativ Bilaga 0 Bilaga 0 Bilaga 0 Ekvivalent ljudnivå över ark sat ljudnivåer vid fasad. Maxial ljudnivå (väg) över ark sat ljudnivåer vid fasad. Maxial ljudnivå (tåg) över ark sat ljudnivåer vid fasad. k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Sida ()

7 Rapport Ljudnivåer utohus.. Ekvivalent ljudnivå Alternativ Resultat från beräkningarna visar att satliga fasader uppfyller riktvärde för ekvivalent ljudnivå ( dba) Alternativ Resultat från beräkningarna visar att vid koplettering av ett bullerskydd (plank) uted Tandlavägen ed en höjd på över vägbana (bilaga 0) så uppfylls riktvärde dba vid satliga fasader. Alternativ Resultat från beräkningarna visar att satliga fasader uppfyller riktvärde för ekvivalent ljudnivå ( dba).. Maxial ljudnivå väg Geno att anlägga uteplatser ot innergård så uppfylls riktvärde 0 dba för satliga uteplatser, både för alternativ, och. Det skall även tilläggas att för alternativ så understiger ljudnivån 0 dba vid sydliga fasader närst Tandlavägen och således innehålls riktvärdet 0 dba på uteplats. För alternativ ed koplettering av bullerskydd uted Tandlavägen så understiger ljudnivån 0 dba vid sydliga fasader närst Tandlavägen och således innehålls riktvärdet 0 dba på uteplats. Avseende alternativ ed delvis inglasning av altan så uppfylls riktvärdet 0 dba vid sydliga fasader ot Tandlavägen. Det skall även tilläggas att bostäder närst Tandlavägen har tillgång till uteplatser vid kortsidor (öster och västerut). Således innehålls riktvärdet 0 dba på uteplats... Maxial ljudnivå tåg Avseende alternativ & så kan placering av lokala skärar vid uteplatser enligt bilagor 0, 0 utföras så att riktvärdet 0 dba innehållas. Skärarna bör utforas enligt bilagor 0, 0 och ha en höjd på cirka -, över ark. Avseende alternativ ed delvis inglasning av altaner (bilaga 0), så kan riktvärdet 0 dba innehållas på altan. Alternativt kan altan förses ed lokala skärar enligt bilaga 0 och ha en höjd på cirka -, över ark. k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Sida ()

8 Rapport Övrigt Önskar an begränsa den axiala ljudnivån från tåg så att riktvärdet för uteplats 0 dba innehålls för hela planorådet krävs följande. En bullerval/plank skall placeras uted järnvägsspåret där skyddets toppkrön ligger cirka 0 från järnvägsspårets itt. Höjden på vallen/planket skall vara över järnvägsspåret och sträcka sig cirka 0-00 norrut sat söderut från övergången vid Tandlavägen. Total längd k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Sida ()

9 Kv. Hållsta : Dygnsekvivalent ljudnivå över ark Alternativ 0 0 Vänster kolun i tabeller avser ekvivalent ljudnivå, itten kolun avser axial ljudnivå (väg) och höger kolun avser axial ljudnivå (tåg). Satliga ljudnivåer redovisas i frifält. Bullerskydd är arkerat ed blått streck vid husfasader Ekvivalent ljudnivå L A,eq > <= JÖNKÖPING

10 Kv. Hållsta : Maxial ljudnivå över ark (väg) Alternativ 0 0 Vänster kolun i tabeller avser ekvivalent ljudnivå, itten kolun avser axial ljudnivå (väg) och höger kolun avser axial ljudnivå (tåg). Satliga ljudnivåer redovisas i frifält. Bullerskydd är arkerat ed blått streck vid husfasader Maxial ljudnivå L A,ax > <= JÖNKÖPING

11 Kv. Hållsta : Maxial ljudnivå över ark (tåg) Alternativ 0 0 Vänster kolun i tabeller avser ekvivalent ljudnivå, itten kolun avser axial ljudnivå (väg) och höger kolun avser axial ljudnivå (tåg). Satliga ljudnivåer redovisas i frifält. Bullerskydd är arkerat ed blått streck vid husfasader Maxial ljudnivå L A,ax > <= JÖNKÖPING

12 Kv. Hållsta : Ekvivalent ljudnivå över ark Alternativ Vänster kolun i tabeller avser ekvivalent ljudnivå, itten kolun avser axial ljudnivå (väg) och höger kolun avser axial ljudnivå (tåg). Satliga ljudnivåer redovisas i frifält. Bullerskydd är arkerat ed blått streck vid husfasader sat uted Tandlavägen Ekvivalent ljudnivå L A,eq > <= JÖNKÖPING

13 Kv. Hållsta : Maxial ljudnivå över ark (väg) Alternativ Vänster kolun i tabeller avser ekvivalent ljudnivå, itten kolun avser axial ljudnivå (väg) och höger kolun avser axial ljudnivå (tåg). Satliga ljudnivåer redovisas i frifält. Bullerskydd är arkerat ed blått streck vid husfasader sat uted Tandlavägen Maxial ljudnivå L A,ax > <= JÖNKÖPING

14 Kv. Hållsta : Maxial ljudnivå över ark (tåg) Alternativ Vänster kolun i tabeller avser ekvivalent ljudnivå, itten kolun avser axial ljudnivå (väg) och höger kolun avser axial ljudnivå (tåg). Satliga ljudnivåer redovisas i frifält. Bullerskydd är arkerat ed blått streck vid husfasader sat uted Tandlavägen Maxial ljudnivå L A,ax > <= JÖNKÖPING

15 Kv. Hållsta : Ekvivalent ljudnivå över ark 0 Alternativ Vänster kolun i tabeller avser ekvivalent ljudnivå, itten kolun avser axial ljudnivå (väg) och höger kolun avser axial ljudnivå (tåg). Satliga ljudnivåer redovisas i frifält. Bullerskydd är arkerat ed blått streck uted husfasader. Ekvivalent ljudnivå L A,eq > <= JÖNKÖPING

16 Kv. Hållsta : Maxial ljudnivå över ark (Väg) 0 Alternativ Vänster kolun i tabeller avser ekvivalent ljudnivå, itten kolun avser axial ljudnivå (väg) och höger kolun avser axial ljudnivå (tåg). Satliga ljudnivåer redovisas i frifält. Bullerskydd är arkerat ed blått streck uted husfasader. Maxial ljudnivå L A,ax > <= JÖNKÖPING

17 Kv. Hållsta : Maxial ljudnivå över ark (Tåg) 0 Alternativ Vänster kolun i tabeller avser ekvivalent ljudnivå, itten kolun avser axial ljudnivå (väg) och höger kolun avser axial ljudnivå (tåg). Satliga ljudnivåer redovisas i frifält. Bullerskydd är arkerat ed blått streck uted husfasader. Maxial ljudnivå L A,ax > <= JÖNKÖPING

10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning

10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Husby Rekarne :8 Rapport 0-0600.doc Antal sidor: Bilagor: B0-B0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-06- g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

11880 Saltängen Laxå Trafikbullerutredning

11880 Saltängen Laxå Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Saltängen Laxå Rapport -000.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 0- Uppdragsansvarig Jönköping 0-0- k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, Jönköping,

Läs mer

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri för Vikingstad Rapport -12121400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokuent\\-12121400.doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Södra Vägen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Revidering 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-12

PROJEKTRAPPORT Södra Vägen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Revidering 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-12 PROJEKTRAPPORT Södra Vägen, Nässjö Rapport -18062500.doc Revidering 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-12 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datu 2018-08-16 www.soundcon.se Rapport -18062500 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 08

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 08 PROJEKTRAPPORT 00 Övre Skålen, Jönköping Rapport 00-000.doc Antal sidor: Bilagor: 0 0 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datu 0-0- www.soundcon.se Rapport 00-000 Innehåll. Bakgrund och syfte.... Riktvärden

Läs mer

10522 Regementsstaden, Borås Trafikbullerutredning

10522 Regementsstaden, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10522 Rapport 10522-10061500.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Jönköping 2010-06-15 g:\kontakt\dokuent\10522\10522-10061500.doc Soundcon AB

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

11658 Tahe 1:66, Taberg Trafikbullerutredning

11658 Tahe 1:66, Taberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11658 Tahe 1:66, Taberg Rapport 11658-15061500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-06-15 k:\lime easy\dokument\11658\11658-15061500.doc

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 16

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 16 PROJEKTRAPPORT Svärdfisken etapp 2, Varberg Rapport -170110.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 16 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datu www.soundcon.se Rapport -170110 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 2 2.

Läs mer

11129 Bogesund 1:235 m.fl., Ulricehamn Trafikbullerutredning

11129 Bogesund 1:235 m.fl., Ulricehamn Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11129 Bogesund 1:235 m.fl., Ulricehamn Rapport 11129-13042300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01-03 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-04-24 k:\lime easy\dokument\11129\11129-13042300.doc

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

11804 Kv. Byttorpshörn, Borås Trafikbullerutredning

11804 Kv. Byttorpshörn, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Rapport 01-15121500.doc Revidering 2 Antal sidor: 11 Bilagor: 1-15 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-11-28 k:\lime easy\dokument\\-15121500.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Åsen-området, Bålsta, Håbo kommun

Åsen-området, Bålsta, Håbo kommun Projektrapport Åsen-orådet, Bålsta, Håbo koun Bullerutredning Projekt: 33-02071 Rapport 33-02071-A Antal sidor: 4 Bilagor: A01 A09 Uppdragsansvarig Leif Dahlback Uppsala 2004-09-06 Kungsgatan 16, 753 32

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Rapport 11422-15060200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-06-05 k:\lime easy\dokument\11422\11422-15060200.doc

Läs mer

11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Trafikbullerutredning

11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11134 Åh stiftsgård, Uddevalla kommun Rapport 11134-13043000.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-04-30 k:\lime easy\dokument\11134\11134-13043000.doc

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Lektionen, Sollentuna Rapport -000.doc Antal sidor: Bilagor: 0 0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0- k:\lime easy\dokument\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Blomberg, Nässjö Rapport -15111800.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-18 k:\lime easy\dokument\\-15111800.doc Soundcon AB

Läs mer

10885 Kv Flodhästen, Kalmar Trafikbullerutredning

10885 Kv Flodhästen, Kalmar Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Flodhästen, Kalmar Rapport -12032300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 10 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-03-26 g:\kontakt\dokument\\-12032300.doc Soundcon AB

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

11331 Torp Segelhotellet, Uddevalla Trafikbullerutredning

11331 Torp Segelhotellet, Uddevalla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11331 Torp Segelhotellet, Uddevalla Rapport 11331-14040200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-04-02 k:\lime easy\dokument\11331\11331-14040200.doc

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

11396 Kv Drotten 10, Jönköping Trafikbullerutredning

11396 Kv Drotten 10, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11396 Kv Drotten 10, Jönköping Rapport 11396-14061600.doc Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2014-06-23 k:\lime easy\dokument\11396\11396-14061600.doc

Läs mer

Trafikbullerutredning, Ursvik

Trafikbullerutredning, Ursvik Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare NCC Jenny Gibson Johan Aslan Jan Pons Datu 2012-09-11 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol T: +46-10-615 00 D: +46 (0)10 615 64 53 F:

Läs mer

11899 Närlunda, Ekerö Trafikbullerutredning

11899 Närlunda, Ekerö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Närlunda, Ekerö Rapport -16071100.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-07-11 k:\lime easy\dokument\\-16071100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

PM 10167371.01. Förutsättningar

PM 10167371.01. Förutsättningar Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 har utfört beräkningar för en detaljplan för Kattesjön i Diö, Älhults koun. Beräkningarna har utförts ed avseende på buller från väg- och järnvägstrafik. Förutsättningar Beräkningar

Läs mer

11744 Kv Domherren väster, Jönköping Trafikbullerutredning

11744 Kv Domherren väster, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11744 Kv Domherren väster, Jönköping Rapport 11744-16040600.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-08 k:\lime easy\dokument\11744\11744-16040600.doc

Läs mer

10678 Vingpennan 1, Jönköping Trafikbullerutredning

10678 Vingpennan 1, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10678 Vingpennan 1, Jönköping Rapport 10678-13121900.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 06 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-20 k:\lime easy\dokument\10678\10678-13121900.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Harby 1:81 m fl, Trekanten, Kalmar kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Harby 1:81 m fl, Trekanten, Kalmar kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Harby 1:81 m fl, Trekanten, Kalmar kommun Rapport -17032200.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-03-24 www.soundcon.se

Läs mer

11312 Knäpplan etapp 2, Förskola, Hjo Bullerutredning

11312 Knäpplan etapp 2, Förskola, Hjo Bullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11312 Knäpplan etapp 2, Förskola, Hjo Bullerutredning Rapport 11312-14032400.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2014-03-24

Läs mer

10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Trafikbullerutredning

10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10686 Detaljplan för Kärrbogärdevägen Rapport A 10686-11041200.doc Revidering 8 Antal sidor: 9 Bilagor: G01-06 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-11 g:\kontakt\dokument\10686\10686-11041200.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Gårö 1:14, Gnosjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-06

PROJEKTRAPPORT Gårö 1:14, Gnosjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-06 PROJEKTRAPPORT 12353 Gårö 1:14, Gnosjö Trafikbullerutredning Rapport 12353-17102300.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2017-12-08

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Vallen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Kv Vallen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kv Vallen, Nässjö Rapport -18011600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2018-01-19 www.soundcon.se Rapport -18011600 Innehåll

Läs mer

11683 Kv Husaren, Halmstad Trafikbullerutredning

11683 Kv Husaren, Halmstad Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Husaren, Halmstad Rapport -15081400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-08-14 rev 2016-03-23 k:\lime easy\dokument\\-15081400.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT 11996 Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning Rapport 11996-16092100.doc Revidering 3 Antal sidor: 8 Bilagor: C01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor:

PROJEKTRAPPORT Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: PROJEKTRAPPORT 12566 Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning Rapport 12566-18042400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2018-04-26

Läs mer

11060 Egelsta 2:8, Eskilstuna Trafikbullerutredning

11060 Egelsta 2:8, Eskilstuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11060 Egelsta 2:8, Eskilstuna Trafikbullerutredning Rapport 11060-13011800.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2013-01-21

Läs mer

REV B REV A

REV B REV A Uppdragsnr: 1 (6).01 REV B 2014-02-25 REV A 2014-02-03 2013-05-30 Trafikbuller Saanfattning har utrett bullersituationen för tre planerade flerbostadshus i Vadstena geno beräkningar av trafiksituation

Läs mer

Bullerutredning - Gökegård

Bullerutredning - Gökegård Rapport 72-B/ Rolf Cedås/ Bullerutredning - Gökegård Beställare: Partille Koun Beställarens representant: Malin Pettersson Rådgivande ingenjörer ino Ljud, Buller, Vibrationer. I denna rapport redovisar

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED Rapport 17-204-R1 2017-09-20 6 sidor, 4 bilagor,, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 ikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Finland 19, Sölvesborg Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 10

PROJEKTRAPPORT Kv Finland 19, Sölvesborg Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 10 PROJEKTRAPPORT Kv Finland 19, Sölvesborg Rapport -18062000.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 10 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum www.soundcon.se Rapport -18062000 Innehåll 1. Bakgrund och

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Ljung 1:19 m fl i Ljung, Herrljunga kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Ljung 1:19 m fl i Ljung, Herrljunga kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12659 Ljung 1:19 m fl i Ljung, Herrljunga kommun Rapport 12659-18092100.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2018-09-26

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren, Norrköping Rapport 10315-12052300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2012-05-23 g:\kontakt\dokument\10315\10315-12052300.doc

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5

PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Rapport -17083000.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-08-31 www.soundcon.se

Läs mer

Trafikbuller Tullinge 16:121, Botkyrka kommun.

Trafikbuller Tullinge 16:121, Botkyrka kommun. Rådgivande ingenjörer ino Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 7417-B / / Susanne Andersson Trafikbuller, Botkyrka koun. Till denna rapport tillhör bullerkarta 7417-1 till 7417-4 Vi har fått i uppdrag av

Läs mer

11662 Strandängen Etapp 2-8, Jönköping Trafikbullerutredning

11662 Strandängen Etapp 2-8, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 66 Strandängen Etapp -8, Jönköping Rapport 66-090900.doc Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 0-09-09 k:\lime easy\dokument\66\66-090900.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT 11996 Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning Rapport 11996-16092100.doc Revidering 2 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kv Afrika 5 & 6, Sölvesborg Rapport -17011600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-01-18 www.soundcon.se Rapport -17011600

Läs mer

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Rapport 11671-16010800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping

Läs mer

Enköping, Industri -och handelsområde

Enköping, Industri -och handelsområde Projektrapport Enköping, Industri -och handelsområde Projekt: 60-03318 Rapport 60-03318-08061000 Antal sidor: 6 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2008-06-10 ÅF-Ingemansson AB Klubbhusgatan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8 PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Rapport -16100600.doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum www.soundcon.se Rapport -16100600 Innehåll 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08

PROJEKTRAPPORT Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08 Bilaga 2 PROJEKTRAPPORT 12298 Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning Rapport 12298-17070300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg

Läs mer

BULLERUTREDNING Lindö, Norrköping. Rapport

BULLERUTREDNING Lindö, Norrköping. Rapport BULLERUTREDNING Rapport 2015-02-02 Reviderad 2015-02-13 Upprättad av: av: Godkänd av: L:\3702\WSP Norrköping\ - Bullerutredning del av Lindö\3_Dokuent\TR Bullerutredning_del_av_Lindö_150202_RevA.docx Mall:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 PROJEKTRAPPORT 11475 Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning Rapport 02 11475-17032300.doc Antal sidor: 6 Bilagor: B01-B04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Bullerutredning Nolgärdesvägen

Bullerutredning Nolgärdesvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Bullerutredning Stenungsunds koun Kristina Hellströ Peter Lindquist Stefan Troëng 29102r1 Datu 2013-02-04 Raböll Sverige AB Box, Vädursgatan 6 2 27

Läs mer

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44 REPORT Author Mia Lindros Phone +46 10 5 25 44 Mobile +467036889 E-ail ia.lindros@afconsult.co Date 01/07/2015 Project ID 709533 Client Östra Göinge Koun, Linnea Widing Trafikbullerutredning Hanaskog ÅF

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fiskebäck 3:76, Habo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Fiskebäck 3:76, Habo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Fiskebäck 3:76, Habo Rapport -17121400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Henrik Runström Datum 2017-12-14 www.soundcon.se Rapport -17121400

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Laggkärlet 7, Linköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01 04

PROJEKTRAPPORT Laggkärlet 7, Linköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01 04 PROJEKTRAPPORT 12068 Laggkärlet 7, Linköping Trafikbullerutredning Rapport 12068-16121900.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum

Läs mer

11940 Karlssons äng, Kalmar Trafikbullerutredning

11940 Karlssons äng, Kalmar Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Karlssons äng, Kalmar Rapport -16051900.doc rev 1 Antal sidor: 9 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Jönköping k:\lime easy\dokument\\-16051900.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

RAPPORT. Lucktomten och Bussgaraget KRAMFORS KOMMUN BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND

RAPPORT. Lucktomten och Bussgaraget KRAMFORS KOMMUN BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND RAPP KRAMFORS KOMMUN Lucktoten och Bussgaraget UPPDRAGSNUMMER BULLERUTREDNING SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND KENT SUNDVALL RICARDO OCAMPO DAZA SEBASTIAN LARSSON Uppdragsledare Akustiker,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12183 Kv Brandvakten 7, Kalmar Trafikbullerutredning Rapport 12183-17031600.doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum

Läs mer

Trafikbullerutredning Stora Sundby, Mariefred Strängnäs kommun

Trafikbullerutredning Stora Sundby, Mariefred Strängnäs kommun RAPPORT 1 (9) Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.co Datu 2012-11-09 Anna Nilsson Trädgårdsgatan 23 645 31 Strängnäs Uppdragsnr Stora

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Jan Nord UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

UPPDRAGSLEDARE. Jan Nord UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson PM UPPDRAG 11045 HAMMARSHUS DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER 2510165 UPPDRAGSLEDARE Jan Nord UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM Rev: 2012-09-27 GRANSKAD AV Albin Hedenskog ORIGINALHANDLING Haarshus En detaljplan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 8

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 8 PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Rapport -16100600.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum www.soundcon.se Rapport -16100600 Innehåll 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

RAPPORT. Stensta Ormsta Buller VALLENTUNA KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG UPPDRAGSNUMMER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Stensta Ormsta Buller VALLENTUNA KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG UPPDRAGSNUMMER [INTERNGRANSKAD] RAPP VALLENTUNA KOMMUN Stensta Orsta Buller UPPDRAGSNUMMER 000 BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG [INTERNGRANSKAD] 2016-08-08 REV 2017-04-18 MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD SJÖHOLM UPPDRAGSLEDARE Sweco Environent

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6

PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6 PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Rapport -18061900.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2018-06-14 www.soundcon.se Rapport -18061900 Innehåll

Läs mer

Tilläggsrapport för trafikbullerutredning Kabinbaneområdet, Mörviken Åre

Tilläggsrapport för trafikbullerutredning Kabinbaneområdet, Mörviken Åre Author Mia Lindros Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703685289 E-ail ia.lindros@afconsult.co Client Skistar AB Christer Larsson Box 36SE-830 14 Åre Date 2015-04-22 Project ID 705469 1 Bakgrund Skistar har

Läs mer

PM

PM Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 2013-03-11 Sjöparken 2013 Bullerutredning har av Alvesta koun fått i uppdrag att genoföra beräkningar av tågtrafikbuller för Sjöparken so ligger i centrala Alvesta. WSP har tidigare

Läs mer

PM TRAFIKBULLERUTREDNING

PM TRAFIKBULLERUTREDNING UPPDRAGSNAMN Utredningar DP Lindebo Bräkne Hoby FÖRFATTARE UPPDRAGSNUMMER DATUM 2017-04-24 PM TRAFIKBULLERUTREDNING 2017-04-24 Utredning DP Lindebo, Bräkne-Hoby 1 Uppdrag har på uppdrag av Ronneby koun

Läs mer

10497 Solrosen 7, Borås Trafikbullerutredning

10497 Solrosen 7, Borås Trafikbullerutredning rojektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10497 Rapport 10497-11030300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: Uppdragsansvarig agnus Ingvarsson Jönköping 2011-03-03 g:\kontakt\dokument\10497\10497-11030300.doc

Läs mer

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal PM BULLER Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad, Stockholms län Granskningshandling 2013-08-23 Projektnummer: Dokumenttitel: Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal, PM Buller Skapat av: Andreas Berg,

Läs mer

Ny skola och förskola i Brunna, Botkyrka

Ny skola och förskola i Brunna, Botkyrka Uppdrag: 10-17114 PM 01 Datu Upprättad av: Telefon: Beställare: 0730-78 09 96 Botkyrka koun E-post: Geno: per@akustikkonsulten.se Joni Leppäaho Ny skola och förskola i Brunna, Botkyrka Trafikbullerutredning

Läs mer

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2 PM Handläggare Mikael Ekhol Telefon +46 10 505 38 45 Mobil +46722396194 E-ail ikael.ekhol@afconsult.co Datu 2016-04-14 Project ID 712184 Svensk Bostadsutveckling AB Tavastgatan 48 118 24 Stockhol Torsten

Läs mer

Växthusvägen, Järfälla kommun Trafikbullerutredning

Växthusvägen, Järfälla kommun Trafikbullerutredning Projekt: Rapport: -07050400-A Datu: 2007-05-04 Antal sidor: 7 Bilagor: /A01 A62 Växthusvägen, Järfälla koun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Järfälla Koun Madeleine Lundbäck Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Kv. Temyntan, Tyresö Kommun. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Charlotte Ohm Box Tyresö

Kv. Temyntan, Tyresö Kommun. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Charlotte Ohm Box Tyresö C:\Users\bg\Desktop\Jobb_09-03\2016-148 MB Kv_Teyntan, \Rapporter \ Trafikbullerutredning.docx Rapport nuer: Datu: 2016-09-23 Kv. Teyntan, Tyresö Koun Trafikbullerutredning Beställare: Att: Charlotte Oh

Läs mer

11706 Kv Detektiven 19, Linköping Trafikbullerutredning

11706 Kv Detektiven 19, Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Detektiven 19, Linköping Rapport -15091400.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 08 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-09-16 k:\lime easy\dokument\\-15091400.doc

Läs mer

11906 Kv Intellektet 7, Linköping Trafikbullerutredning

11906 Kv Intellektet 7, Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11906 Kv Intellektet 7, Linköping Rapport 11906-16041900.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-20 k:\lime easy\dokument\11906\11906-16041900.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kumla 9:401, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Kumla 9:401, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kumla 9:401, Kumla Rapport -17021600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-02-20 www.soundcon.se Rapport -17021600

Läs mer

11702 Granängsvägen, Bollmora Trafikbullerutredning

11702 Granängsvägen, Bollmora Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11702 Granängsvägen, Bollmora Rapport 11702-16022500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-02-25 k:\lime easy\dokument\11702\11702-16022500.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Halltorp 1:10, Borgholm Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-06

PROJEKTRAPPORT Halltorp 1:10, Borgholm Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-06 PROJEKTRAPPORT Halltorp 1:10, Borgholm Rapport -18050200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2018-05-02 www.soundcon.se Rapport -18050200

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12276 Tegelviken 2:4 m fl, Kalmar kommun Trafikbullerutredning.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-06-13 www.soundcon.se

Läs mer

Beställare: Östersunds kommun genom Bengt Gryckdal Antal sidor: 22. Projekt: Varav bilagor: 14

Beställare: Östersunds kommun genom Bengt Gryckdal Antal sidor: 22. Projekt: Varav bilagor: 14 Rapport R-1 s koun geno Bengt Gryckdal Antal sidor: 22 Projekt: Varav bilagor: 14 Uppdragsledare: Johanna Hallberg 2013-05-07, Beräkning av ljudnivåer från väg- och spårtrafik inför MKB, etapp 1 1 Projektbeskrivning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 06

PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 06 PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Rapport -17052300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 06 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum www.soundcon.se Rapport -17052300 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 2 2.

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING SHH BOSTAD AB 102413-1 TRAFIKBULLERUTREDNING KV, VÄSTERÅS 2017-06-22 Bild tagen från skisser från beställare. TRAFIKBULLERUTREDNING Kv Björnen, Västerås SHH Bostad AB KONSULT WSP Environental Sverige 121

Läs mer

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning

11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11030 Kv Fursten norra, Jönköping Trafikbullerutredning Rapport 11030-12112700.doc Antal sidor: 5 Bilagor: - Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping

Läs mer

11850 J D Stenqvist, Nissafors Extern och trafikbullerutredning

11850 J D Stenqvist, Nissafors Extern och trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11850 J D Stenqvist, Nissafors Extern och trafikbullerutredning Rapport 11850-16022900.doc Antal sidor: 13 Bilagor: 01-09 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Tilläggsrapport nr 2, Trafikbullerutredning Kabinbaneområdet Mörviken, Åre

Tilläggsrapport nr 2, Trafikbullerutredning Kabinbaneområdet Mörviken, Åre Author Mia Lindros Phone +46 10 505 25 44 Mobile +46703685289 E-ail ia.lindros@afconsult.co Date 2015-11-05 Project ID 705469 Client Skistar AB Christer Larsson Box 36SE-830 14 Åre Tilläggsrapport nr 2,

Läs mer

Vindbyggarna i Lysekil AB. Norra Skalhamn. Trafikbullerutredning för detaljplan. Uppdragsnr: Version:

Vindbyggarna i Lysekil AB. Norra Skalhamn. Trafikbullerutredning för detaljplan. Uppdragsnr: Version: Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsnr: 105 33 49 Version: 1 2018-07-19 Uppdragsnr: 105 33 49 Version: 1 Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult:

Läs mer

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre Handläggare Claes Kastby Tel +46 10 505 25 65 Mobil +46 76 117 76 17 E-post claes.kastby@afconsult.co Datu 2018-06-05 Projekt-ID 743599 Mottagare Åresågen AB Björn Hasselbo Rapport-ID 743599 A Kund Björn

Läs mer

Adjunkten 6 i Varberg

Adjunkten 6 i Varberg Adjunkten 6 i Varberg Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 104 36 40 Version: 1 2018-03-21 Uppdragsnr: 104 36 40 Version: 1 Adjunkten 6 i Varberg Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson:

Läs mer

Bullerutredning CW Borgs väg

Bullerutredning CW Borgs väg Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Bullerutredning Stenungsunds koun Jan Schuan Peter Lindquist Stefan Troëng 29124r1 Datu 2012-09-25 Raböll Sverige AB Box 43, Vädursgatan 6 2 27 Göteborg

Läs mer

Svärdsliljan 5, Västerås Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse

Svärdsliljan 5, Västerås Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse Rapport nuer: 2014-129 r02.2 Datu: 2015-02-06 Rev 2: 2016-08-10 Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse M:\Uppdrag\2014\2014-129 JC, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-129 r02.2 Svärdsliljan

Läs mer