PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun"

Transkript

1 PM 1 (5) Eik Olsson Tel Mobil Fax Datu Plan- och byggavdelningen Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103, PM - Detaljplan för Utby 1:103, 1 Bakgrund ÅF-Ljud och Vibrationer har av Ivana Markovic, Sektor sahällsbyggnad, Plan och bygg,, fått i uppdrag att beräkna trafikbuller från Starrkärrsvägen till fastighet Utby 1:103,. Då planerar detaljplanlägga fastigheten för bostäder i 2 plan har behov av en bullerutredning, so underlag till detaljplanen, frakoit. Trafikängderna so används so indata för Starrkärrsvägen är prognosticerade för utbyggnad av intilliggande bostadsoråde Kronogården. ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE Göteborg Telefon Fax Säte i Stockhol. Org.nr VAT nr SE _PM_Utby_1_103_Ale_koun docx

2 PM (5) Figur 1. Planoråde arkerat ed cirkel på kartbild och där buller har beräknats i utredningen. Karta från 2 Underlag för beräkningar A _starrkarrsvagen_121112, Soundplanodell,, ÅF Ljud och Vibrationer B Rapport Starrkärrsvägen Ale koun_121218_revb_131029, ÅF Ljud och Vibrationer, C. Plankarta.pdf, Detaljplan från saråd upprättad _p_utby_1_103_ale_koun_trafikbullerberäkning_ docx

3 PM (5) Tabell 1. data so använts so indata i beräkningarna (underlag B). Väg/Gata ÅDT (fordon/dygn) Andel tung trafik Skyltad hastighet Starrkärrsvägen utbyggd delen norra cirkulationsplatsen- Älvängen C % 40/60 k/h* Starrkärrsvägen utbyggd del ellan cirkulationsplatserna och söderut *Gräns för 40/60 cirka 75 söder o norra korsningen till Hövägen. 3 Beräkningsodell % 40/60 k/h* Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsodellen för vägtrafik (Naturvårdsverket rapport 4653) i beräkningsprograet SoundPLAN version 7.1. Osäkerheten hos beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedöas ed hjälp av uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet från vägen och bedös vara indre än 1 db på 50 avstånd och upp till 3 db på 200 avstånd. 4 Riktvärden för trafikbuller Riksdagen fastslog i saband ed infrastrukturpropositionen 1996/97:53 riktvärden för buller so noralt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig obyggnad av trafikinfrastruktur, se tabell 2 nedan. Vid tilläpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad so är tekniskt öjligt och ekonoiskt riligt. I de fall utohusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt nedan bör inriktningen vara att inohusvärdena inte överskrids. Tabell 2 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig obyggnad av trafikinfrastruktur. Utrye Ekvivalent ljudnivå Maxial ljudnivå Inohus 30 db(a) 45 db(a) (nattetid) Utohus (frifältsvärden) Vid fasad På uteplats 55 db(a) db(a) Boverket har gett ut publikationen Buller i planeringen planera för bostäder i oråden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allänna råd 2008:1. Denna innehåller tre delar: allänna råd, handbok och exepelsaling. Publikationen är _p_utby_1_103_ale_koun_trafikbullerberäkning_ docx

4 PM (5) fräst avsedd att användas vid planläggning av bostäder i oråden so utsätts för trafikbuller. Huvudregel vid planering av nya bostäder (Boverkets allänna råd 2008:1) Vid planering av nya bostäder gäller so huvudregel att följande krav bör uppfyllas geno bebyggelsens placering och utforning sat ed hjälp av skyddsåtgärder so bullervallar, trafikoläggningar, tyst asfalt etc. Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen geno yttre och inre åtgärder kan utforas så att kraven i Boverkets Byggregler uppfylls. Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utforas så att 55 dba ekvivalentnivå utohus (vid fasad och uteplats) kan erhållas ed hänsyn till trafikbuller. Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utforas så att 70 dba axialnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls. 5 Beräkningsresultat Beräkning har gjorts för dygnsekvivalent ljudnivå (L eq24h ) och för axial ljudnivå (L Fax ) i db(a). Ljudnivåer är beräknade utohus på höjden 2 respektive 5 över ark på fastigheten Utby 1:103. Dessa två höjder har valts för att sybolisera två våningar på tänkt byggnation. I bilaga 1a och 1b redovisas ljudspridningskartor för dygnsekvivalent ljudnivå på 2 resp. 5 eters höjd ed Starrkärrsvägen utbyggd och i övrigt befintlig iljö. Resultatet visar att riktvärdet 55 dba innehålls på 2 eters höjd ino önskad bebyggelseyta en inte på 5 eters höjd. I bilaga 1c redovisas en ljudspridningskarta för axial ljudnivå på 1,5 eters höjd ed Starrkärrsvägen utbyggd och i övrigt befintlig iljö. Resultatet visar att riktvärdet utohus på uteplats 70 dba ino önskad bebyggelseyta innehålls utan arginal. 5.1 Förslag till åtgärd För att klara riktvärdet 55 dba dygnsekvivalent ljudnivå föreslås en cirka 150 eter lång bullervall ellan väg och fastighet i direkt anslutning till diket uted vägen. Höjden på bullervallen behöver vara 2 eter över ark (krönhöjd på bullervallen hanar ungefär 2-4,4 ovan vägens höjd). I bilaga 2a och 2b redovisas ljudspridningskartor för dygnsekvivalent ljudnivå på 2 resp. 5 eters höjd ed Starrkärrsvägen utbyggd och föreslagen bullervall. Resultatet visar att riktvärdet 55 dba utohus innehålls ino önskad bebyggelseyta ed god arginal på 2 eters höjd och utan arginal på 5 eters höjd. Bilaga 2c visar axial ljudnivå ed bullervall. Riktvärdet 70 dba på uteplats innehålls ed god arginal. _p_utby_1_103_ale_koun_trafikbullerberäkning_ docx

5 PM (5) 6 Slutsatser och koentarer Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer från trafik på Starrkärrsvägen (efter planerad utbyggnad) klarar inte riktvärdet 55 dba ino detaljplanens bebyggelseyta utan kopletterande skyddsåtgärder. O en ca 150 eter lång bullervall ed 2 eters höjd anläggs ellan fastighet 1:103 och Starrkärrsvägen beräknas riktvärdet 55 dba att klaras. Idag finns en lägre vall i södra delen av orådet so förslagsvis höjs och förlängs. Möjlighet finns att ordna uteplats ed god uteiljö ino fastigheten då riktvärdet för axialnivå 70 dba innehålls redan utan åtgärder. Bilagor: 1a. Bullerkarta, utan åtgärd, dygnsekvivalent ljudnivå, 2 över ark 1b. Bullerkarta, utan åtgärd, dygnsekvivalent ljudnivå, 5 över ark 1c. Bullerkarta, utan åtgärd, axial ljudnivå, 1.5 över ark 2a. Bullerkarta, ed åtgärd, dygnsekvivalent ljudnivå, 2 över ark 2b. Bullerkarta, ed åtgärd, dygnsekvivalent ljudnivå, 5 över ark 2c. Bullerkarta, ed åtgärd, axial ljudnivå, 1.5 över ark ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Göteborg av Kvalitetsrådgivare _p_utby_1_103_ale_koun_trafikbullerberäkning_ docx

6 Eissionslinje Befintlig bullervall Höjdlinje Dygnsekvivalent ljudnivå 2 L eq(24) db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, Dygnsekvivalent ljudnivå L eq24 db(a) 2 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 1a

7 Eissionslinje Befintlig bullervall Höjdlinje Dygnsekvivalent ljudnivå 5 L eq(24) db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, Dygnsekvivalent ljudnivå L eq24 db(a) 5 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 1b

8 Eissionslinje Befintlig bullervall Höjdlinje Maxial ljudnivå 1,5 L Fax- db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, Maxial ljudnivå L Fax db(a) 1,5 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 1c

9 Eissionslinje Bullerskär Ny bullervall Bullervall Höjdlinje Dygnsekvivalent ljudnivå 2 L eq(24) db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, Åtgärd: bullervall 2 hög Dygnsekvivalent ljudnivå L eq24 db(a) 2 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 2a

10 Eissionslinje Bullerskär Ny bullervall Bullervall Höjdlinje Dygnsekvivalent ljudnivå 5 L eq(24) db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, ed åtgärd: Bullervall 2 hög Dygnsekvivalent ljudnivå L eq24 db(a) 5 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 2b

11 Eissionslinje Befintlig Ny bullervall bullervall Höjdlinje Maxial ljudnivå 1,5 L Fax- db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, Åtgärd: bullervall 2 hög Maxial ljudnivå L Fax db(a) 1,5 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 2c

UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

UPPDRAGSLEDARE. Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson PM UPPDRAG VÄG 25, LJUNGBY-HALMSTAD Delen Boasjön - Annerstad UPPDRAGSNUMMER 2212229 UPPDRAGSLEDARE Pavel Sensky UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM 2013-09-26 GRANSKAD AV Albin Hedenskog väg 25, etapp 2

Läs mer

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Stockhol 2014-02-27 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2014-007 PM1 Buller och vibrationer vid 2 Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras ett nytt kontorshus. En ny detaljplan håller på att tas fra för orådet

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 08.15 Plats OBS!!!! Riskhanteringsenheten, Brandstationen Kl. 10.00-12.00 Utbildning

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Kvarteret Trädgårdsmästaren i Salems kommun

Kvarteret Trädgårdsmästaren i Salems kommun Miljöredovisning 2006-10-27 2 (10) Sammanfattning Hemgården byggnads AB planerar att uppföra bostadsbebyggelse i kvarteret Trädgårdsmästaren. Området ligger mellan två bostadsområden och består idag av

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun

Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Samrådsredogörelse 2014-05-22 Bn 114/2014 Enligt sändlista (för samråd) Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:289 m.fl. Södermalmsallén, på Söder Örebro kommun Sammanfattning av planförslaget Planen syftar

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD),

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad 2015-03-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse 2015-03-05 PLANBESKRIVNING

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller Rapport 2014-12-05 Upprättad av: Christoffer Westas Janco Granskad av: Ulf Olsson Revidering 2, 2015-01-30 RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer