PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun"

Transkript

1 PM 1 (5) Eik Olsson Tel Mobil Fax Datu Plan- och byggavdelningen Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103, PM - Detaljplan för Utby 1:103, 1 Bakgrund ÅF-Ljud och Vibrationer har av Ivana Markovic, Sektor sahällsbyggnad, Plan och bygg,, fått i uppdrag att beräkna trafikbuller från Starrkärrsvägen till fastighet Utby 1:103,. Då planerar detaljplanlägga fastigheten för bostäder i 2 plan har behov av en bullerutredning, so underlag till detaljplanen, frakoit. Trafikängderna so används so indata för Starrkärrsvägen är prognosticerade för utbyggnad av intilliggande bostadsoråde Kronogården. ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE Göteborg Telefon Fax Säte i Stockhol. Org.nr VAT nr SE _PM_Utby_1_103_Ale_koun docx

2 PM (5) Figur 1. Planoråde arkerat ed cirkel på kartbild och där buller har beräknats i utredningen. Karta från 2 Underlag för beräkningar A _starrkarrsvagen_121112, Soundplanodell,, ÅF Ljud och Vibrationer B Rapport Starrkärrsvägen Ale koun_121218_revb_131029, ÅF Ljud och Vibrationer, C. Plankarta.pdf, Detaljplan från saråd upprättad _p_utby_1_103_ale_koun_trafikbullerberäkning_ docx

3 PM (5) Tabell 1. data so använts so indata i beräkningarna (underlag B). Väg/Gata ÅDT (fordon/dygn) Andel tung trafik Skyltad hastighet Starrkärrsvägen utbyggd delen norra cirkulationsplatsen- Älvängen C % 40/60 k/h* Starrkärrsvägen utbyggd del ellan cirkulationsplatserna och söderut *Gräns för 40/60 cirka 75 söder o norra korsningen till Hövägen. 3 Beräkningsodell % 40/60 k/h* Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsodellen för vägtrafik (Naturvårdsverket rapport 4653) i beräkningsprograet SoundPLAN version 7.1. Osäkerheten hos beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedöas ed hjälp av uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet från vägen och bedös vara indre än 1 db på 50 avstånd och upp till 3 db på 200 avstånd. 4 Riktvärden för trafikbuller Riksdagen fastslog i saband ed infrastrukturpropositionen 1996/97:53 riktvärden för buller so noralt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig obyggnad av trafikinfrastruktur, se tabell 2 nedan. Vid tilläpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad so är tekniskt öjligt och ekonoiskt riligt. I de fall utohusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt nedan bör inriktningen vara att inohusvärdena inte överskrids. Tabell 2 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig obyggnad av trafikinfrastruktur. Utrye Ekvivalent ljudnivå Maxial ljudnivå Inohus 30 db(a) 45 db(a) (nattetid) Utohus (frifältsvärden) Vid fasad På uteplats 55 db(a) db(a) Boverket har gett ut publikationen Buller i planeringen planera för bostäder i oråden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allänna råd 2008:1. Denna innehåller tre delar: allänna råd, handbok och exepelsaling. Publikationen är _p_utby_1_103_ale_koun_trafikbullerberäkning_ docx

4 PM (5) fräst avsedd att användas vid planläggning av bostäder i oråden so utsätts för trafikbuller. Huvudregel vid planering av nya bostäder (Boverkets allänna råd 2008:1) Vid planering av nya bostäder gäller so huvudregel att följande krav bör uppfyllas geno bebyggelsens placering och utforning sat ed hjälp av skyddsåtgärder so bullervallar, trafikoläggningar, tyst asfalt etc. Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen geno yttre och inre åtgärder kan utforas så att kraven i Boverkets Byggregler uppfylls. Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utforas så att 55 dba ekvivalentnivå utohus (vid fasad och uteplats) kan erhållas ed hänsyn till trafikbuller. Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utforas så att 70 dba axialnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls. 5 Beräkningsresultat Beräkning har gjorts för dygnsekvivalent ljudnivå (L eq24h ) och för axial ljudnivå (L Fax ) i db(a). Ljudnivåer är beräknade utohus på höjden 2 respektive 5 över ark på fastigheten Utby 1:103. Dessa två höjder har valts för att sybolisera två våningar på tänkt byggnation. I bilaga 1a och 1b redovisas ljudspridningskartor för dygnsekvivalent ljudnivå på 2 resp. 5 eters höjd ed Starrkärrsvägen utbyggd och i övrigt befintlig iljö. Resultatet visar att riktvärdet 55 dba innehålls på 2 eters höjd ino önskad bebyggelseyta en inte på 5 eters höjd. I bilaga 1c redovisas en ljudspridningskarta för axial ljudnivå på 1,5 eters höjd ed Starrkärrsvägen utbyggd och i övrigt befintlig iljö. Resultatet visar att riktvärdet utohus på uteplats 70 dba ino önskad bebyggelseyta innehålls utan arginal. 5.1 Förslag till åtgärd För att klara riktvärdet 55 dba dygnsekvivalent ljudnivå föreslås en cirka 150 eter lång bullervall ellan väg och fastighet i direkt anslutning till diket uted vägen. Höjden på bullervallen behöver vara 2 eter över ark (krönhöjd på bullervallen hanar ungefär 2-4,4 ovan vägens höjd). I bilaga 2a och 2b redovisas ljudspridningskartor för dygnsekvivalent ljudnivå på 2 resp. 5 eters höjd ed Starrkärrsvägen utbyggd och föreslagen bullervall. Resultatet visar att riktvärdet 55 dba utohus innehålls ino önskad bebyggelseyta ed god arginal på 2 eters höjd och utan arginal på 5 eters höjd. Bilaga 2c visar axial ljudnivå ed bullervall. Riktvärdet 70 dba på uteplats innehålls ed god arginal. _p_utby_1_103_ale_koun_trafikbullerberäkning_ docx

5 PM (5) 6 Slutsatser och koentarer Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer från trafik på Starrkärrsvägen (efter planerad utbyggnad) klarar inte riktvärdet 55 dba ino detaljplanens bebyggelseyta utan kopletterande skyddsåtgärder. O en ca 150 eter lång bullervall ed 2 eters höjd anläggs ellan fastighet 1:103 och Starrkärrsvägen beräknas riktvärdet 55 dba att klaras. Idag finns en lägre vall i södra delen av orådet so förslagsvis höjs och förlängs. Möjlighet finns att ordna uteplats ed god uteiljö ino fastigheten då riktvärdet för axialnivå 70 dba innehålls redan utan åtgärder. Bilagor: 1a. Bullerkarta, utan åtgärd, dygnsekvivalent ljudnivå, 2 över ark 1b. Bullerkarta, utan åtgärd, dygnsekvivalent ljudnivå, 5 över ark 1c. Bullerkarta, utan åtgärd, axial ljudnivå, 1.5 över ark 2a. Bullerkarta, ed åtgärd, dygnsekvivalent ljudnivå, 2 över ark 2b. Bullerkarta, ed åtgärd, dygnsekvivalent ljudnivå, 5 över ark 2c. Bullerkarta, ed åtgärd, axial ljudnivå, 1.5 över ark ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Göteborg av Kvalitetsrådgivare _p_utby_1_103_ale_koun_trafikbullerberäkning_ docx

6 Eissionslinje Befintlig bullervall Höjdlinje Dygnsekvivalent ljudnivå 2 L eq(24) db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, Dygnsekvivalent ljudnivå L eq24 db(a) 2 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 1a

7 Eissionslinje Befintlig bullervall Höjdlinje Dygnsekvivalent ljudnivå 5 L eq(24) db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, Dygnsekvivalent ljudnivå L eq24 db(a) 5 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 1b

8 Eissionslinje Befintlig bullervall Höjdlinje Maxial ljudnivå 1,5 L Fax- db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, Maxial ljudnivå L Fax db(a) 1,5 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 1c

9 Eissionslinje Bullerskär Ny bullervall Bullervall Höjdlinje Dygnsekvivalent ljudnivå 2 L eq(24) db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, Åtgärd: bullervall 2 hög Dygnsekvivalent ljudnivå L eq24 db(a) 2 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 2a

10 Eissionslinje Bullerskär Ny bullervall Bullervall Höjdlinje Dygnsekvivalent ljudnivå 5 L eq(24) db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, ed åtgärd: Bullervall 2 hög Dygnsekvivalent ljudnivå L eq24 db(a) 5 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 2b

11 Eissionslinje Befintlig Ny bullervall bullervall Höjdlinje Maxial ljudnivå 1,5 L Fax- db(a) <= < <= < <= < <= < Detaljplan, Utby 1:130, Åtgärd: bullervall 2 hög Maxial ljudnivå L Fax db(a) 1,5 över ark, (A3)1:600 Ort och datu Bilaga 2c

Rapport - Detaljplan för Rished 7:1, Ale kommun

Rapport - Detaljplan för Rished 7:1, Ale kommun RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2014-10-13 Uppdragsnr 596526 Ale kommun Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors

Läs mer

Trafikbullerutredning Stora Sundby, Mariefred Strängnäs kommun

Trafikbullerutredning Stora Sundby, Mariefred Strängnäs kommun RAPPORT 1 (9) Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.co Datu 2012-11-09 Anna Nilsson Trädgårdsgatan 23 645 31 Strängnäs Uppdragsnr Stora

Läs mer

PM

PM Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 2013-03-11 Sjöparken 2013 Bullerutredning har av Alvesta koun fått i uppdrag att genoföra beräkningar av tågtrafikbuller för Sjöparken so ligger i centrala Alvesta. WSP har tidigare

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Jan Nord UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson

UPPDRAGSLEDARE. Jan Nord UPPRÄTTAD AV. Anders Nilsson PM UPPDRAG 11045 HAMMARSHUS DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER 2510165 UPPDRAGSLEDARE Jan Nord UPPRÄTTAD AV Anders Nilsson DATUM Rev: 2012-09-27 GRANSKAD AV Albin Hedenskog ORIGINALHANDLING Haarshus En detaljplan

Läs mer

PM 10167371.01. Förutsättningar

PM 10167371.01. Förutsättningar Uppdragsnr: 1 (3) PM.01 har utfört beräkningar för en detaljplan för Kattesjön i Diö, Älhults koun. Beräkningarna har utförts ed avseende på buller från väg- och järnvägstrafik. Förutsättningar Beräkningar

Läs mer

Trafikbullerutredning i samband med detaljplan för Guldmyntsgatan (kv. Järnbrott 64:5 m.fl.) i Göteborgs kommun

Trafikbullerutredning i samband med detaljplan för Guldmyntsgatan (kv. Järnbrott 64:5 m.fl.) i Göteborgs kommun RAPPORT -A 1 (7) Tel +46 10 505 84 25 Mobil +46 70 184 74 25 Fax +46 10 505 30 09 kristoffer.hultberg@afconsult.co Datu 2012-10-05, rev 2013-06-17 Stadsbyggnadskontoret Göteborg Hanna Kaplan Box 2554 403

Läs mer

REV B REV A

REV B REV A Uppdragsnr: 1 (6).01 REV B 2014-02-25 REV A 2014-02-03 2013-05-30 Trafikbuller Saanfattning har utrett bullersituationen för tre planerade flerbostadshus i Vadstena geno beräkningar av trafiksituation

Läs mer

Tilläggsrapport för trafikbullerutredning Kabinbaneområdet, Mörviken Åre

Tilläggsrapport för trafikbullerutredning Kabinbaneområdet, Mörviken Åre Author Mia Lindros Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703685289 E-ail ia.lindros@afconsult.co Client Skistar AB Christer Larsson Box 36SE-830 14 Åre Date 2015-04-22 Project ID 705469 1 Bakgrund Skistar har

Läs mer

BULLERUTREDNING Lindö, Norrköping. Rapport

BULLERUTREDNING Lindö, Norrköping. Rapport BULLERUTREDNING Rapport 2015-02-02 Reviderad 2015-02-13 Upprättad av: av: Godkänd av: L:\3702\WSP Norrköping\ - Bullerutredning del av Lindö\3_Dokuent\TR Bullerutredning_del_av_Lindö_150202_RevA.docx Mall:

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Bullerutredning - Gökegård

Bullerutredning - Gökegård Rapport 72-B/ Rolf Cedås/ Bullerutredning - Gökegård Beställare: Partille Koun Beställarens representant: Malin Pettersson Rådgivande ingenjörer ino Ljud, Buller, Vibrationer. I denna rapport redovisar

Läs mer

Trafikbullerutredning, Ursvik

Trafikbullerutredning, Ursvik Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare NCC Jenny Gibson Johan Aslan Jan Pons Datu 2012-09-11 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol T: +46-10-615 00 D: +46 (0)10 615 64 53 F:

Läs mer

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning

10939 Hållsta 6:1, Eskilstuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Hållsta :, Eskilstuna Rapport -000.doc Revidering Antal sidor: Bilagor: 0-0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0-0 k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44 REPORT Author Mia Lindros Phone +46 10 5 25 44 Mobile +467036889 E-ail ia.lindros@afconsult.co Date 01/07/2015 Project ID 709533 Client Östra Göinge Koun, Linnea Widing Trafikbullerutredning Hanaskog ÅF

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Åsen-området, Bålsta, Håbo kommun

Åsen-området, Bålsta, Håbo kommun Projektrapport Åsen-orådet, Bålsta, Håbo koun Bullerutredning Projekt: 33-02071 Rapport 33-02071-A Antal sidor: 4 Bilagor: A01 A09 Uppdragsansvarig Leif Dahlback Uppsala 2004-09-06 Kungsgatan 16, 753 32

Läs mer

10522 Regementsstaden, Borås Trafikbullerutredning

10522 Regementsstaden, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10522 Rapport 10522-10061500.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Jönköping 2010-06-15 g:\kontakt\dokuent\10522\10522-10061500.doc Soundcon AB

Läs mer

Tilläggsrapport nr 2, Trafikbullerutredning Kabinbaneområdet Mörviken, Åre

Tilläggsrapport nr 2, Trafikbullerutredning Kabinbaneområdet Mörviken, Åre Author Mia Lindros Phone +46 10 505 25 44 Mobile +46703685289 E-ail ia.lindros@afconsult.co Date 2015-11-05 Project ID 705469 Client Skistar AB Christer Larsson Box 36SE-830 14 Åre Tilläggsrapport nr 2,

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

RAPPORT. Stensta Ormsta Buller VALLENTUNA KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG UPPDRAGSNUMMER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Stensta Ormsta Buller VALLENTUNA KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG UPPDRAGSNUMMER [INTERNGRANSKAD] RAPP VALLENTUNA KOMMUN Stensta Orsta Buller UPPDRAGSNUMMER 000 BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG [INTERNGRANSKAD] 2016-08-08 REV 2017-04-18 MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD SJÖHOLM UPPDRAGSLEDARE Sweco Environent

Läs mer

Trafikbuller Tullinge 16:121, Botkyrka kommun.

Trafikbuller Tullinge 16:121, Botkyrka kommun. Rådgivande ingenjörer ino Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 7417-B / / Susanne Andersson Trafikbuller, Botkyrka koun. Till denna rapport tillhör bullerkarta 7417-1 till 7417-4 Vi har fått i uppdrag av

Läs mer

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11 Handläggare RAPPORT 1 (7) Datu 2011-09-08 Uppdragsnr 565468 Tel +46 (0)10 505 60 24 Kund Mobil +46 (0)70 184 57 24 Tyresö Koun Fax +46 10 505 00 10 Sophia Norran Winter paul.appelqvist@afconsult.co Sahällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning

10926 Kv. Husby Rekarne 3:28 Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Husby Rekarne :8 Rapport 0-0600.doc Antal sidor: Bilagor: B0-B0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-06- g:\kontakt\dokuent\\-0600.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Kompletterande bullerutredning för Kv. Svartmunken m.fl.

Kompletterande bullerutredning för Kv. Svartmunken m.fl. PM 0-0- Kopletterande bullerutredning för Kv. Svartunken.fl. En bullerutredning för ett nytt parkeringshus vid kvarteret Svartunken har tidigare tagits fra för att utreda dess bullerpåverkan på okringliggande

Läs mer

Växthusvägen, Järfälla kommun Trafikbullerutredning

Växthusvägen, Järfälla kommun Trafikbullerutredning Projekt: Rapport: -07050400-A Datu: 2007-05-04 Antal sidor: 7 Bilagor: /A01 A62 Växthusvägen, Järfälla koun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Järfälla Koun Madeleine Lundbäck Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Södra Vägen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Revidering 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-12

PROJEKTRAPPORT Södra Vägen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Revidering 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-12 PROJEKTRAPPORT Södra Vägen, Nässjö Rapport -18062500.doc Revidering 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-12 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datu 2018-08-16 www.soundcon.se Rapport -18062500 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

PM TRAFIKBULLERUTREDNING

PM TRAFIKBULLERUTREDNING UPPDRAGSNAMN Utredningar DP Lindebo Bräkne Hoby FÖRFATTARE UPPDRAGSNUMMER DATUM 2017-04-24 PM TRAFIKBULLERUTREDNING 2017-04-24 Utredning DP Lindebo, Bräkne-Hoby 1 Uppdrag har på uppdrag av Ronneby koun

Läs mer

Bullerutredning för fastigheter i Karlslund

Bullerutredning för fastigheter i Karlslund PM UPPDRAG Bullerberäkning Karlslund UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Ricardo Ocapo Daza UPPRÄTTAD AV Ricardo Ocapo Daza Jennie Marklund 2016-03-24 Bullerutredning för fastigheter i Karlslund Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Bullerutredning, Riksten DP4,

Bullerutredning, Riksten DP4, Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Revidering Riksten friluftstaden Botkyrka koun Nina Vesterli Johan Aslan Jan Pons Rev 1 Datu 2012-12-07 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol

Läs mer

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2

Kilströmskaj, Karlskrona, ver2 PM Handläggare Mikael Ekhol Telefon +46 10 505 38 45 Mobil +46722396194 E-ail ikael.ekhol@afconsult.co Datu 2016-04-14 Project ID 712184 Svensk Bostadsutveckling AB Tavastgatan 48 118 24 Stockhol Torsten

Läs mer

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad

11026 Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri för Vikingstad Rapport -12121400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokuent\\-12121400.doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING. Kv. Äpplet 7, Laholm Reviderad

TRAFIKBULLERUTREDNING. Kv. Äpplet 7, Laholm Reviderad TRAFIKBULLERUTREDNING Kv. Äpplet, Lahol 0-- Reviderad 0-0- TRAFIKBULLERUTREDNING Kv. Äpplet, Lahol KUND KONSULT WSP Environental Sverige Box 0 0 Jönköping Besök: Lillsjöplan 0 Tel: + 0 000 WSP Sverige

Läs mer

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-05-11 Uppdragsgivare Kungälvs kommun Samhällsbyggnad Nämndhuset 442 81

Läs mer

Vindbyggarna i Lysekil AB. Norra Skalhamn. Trafikbullerutredning för detaljplan. Uppdragsnr: Version:

Vindbyggarna i Lysekil AB. Norra Skalhamn. Trafikbullerutredning för detaljplan. Uppdragsnr: Version: Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsnr: 105 33 49 Version: 1 2018-07-19 Uppdragsnr: 105 33 49 Version: 1 Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult:

Läs mer

Bullerutredning Nolgärdesvägen

Bullerutredning Nolgärdesvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Bullerutredning Stenungsunds koun Kristina Hellströ Peter Lindquist Stefan Troëng 29102r1 Datu 2013-02-04 Raböll Sverige AB Box, Vädursgatan 6 2 27

Läs mer

Trafikbuller PM. Fisken 6 Karlstads kommun

Trafikbuller PM. Fisken 6 Karlstads kommun Trafikbuller PM Fisken 6 Karlstads kommun 2012-10-05 Medverkande Beställare: Stadsbyggnadskonsult Värmland Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Uppdragsansvarig: Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Svärdsliljan 5, Västerås Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse

Svärdsliljan 5, Västerås Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse Rapport nuer: 2014-129 r02.2 Datu: 2015-02-06 Rev 2: 2016-08-10 Bullerutredning inför planering av ny bebyggelse M:\Uppdrag\2014\2014-129 JC, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-129 r02.2 Svärdsliljan

Läs mer

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller

Toftenäs 1:67 m fl Kollung åtgärdsförslag vägtrafikbuller Uppdrag Åtgärdsförslag vägtrafikbuller Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng Rapportnr 61441040026-03r2 Datu 2012-09-27 Raböll Sverige AB Box 5343,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN BULLERUTREDNING GRÄNNA, SÖDRA INFARTEN FÖRHANDSKOPIA

JÖNKÖPINGS KOMMUN BULLERUTREDNING GRÄNNA, SÖDRA INFARTEN FÖRHANDSKOPIA JÖNKÖPINGS KOMMUN BULLERUTREDNING GRÄNNA, SÖDRA INFARTEN FÖRHANDSKOPIA 0-0-0 BULLERUTREDNING Gränna, Södra infarten Jönköpings Koun KONSULT WSP Environental Sverige Box 0 Jönköping Besök: Lillsjöplan 0

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 08

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 08 PROJEKTRAPPORT 00 Övre Skålen, Jönköping Rapport 00-000.doc Antal sidor: Bilagor: 0 0 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datu 0-0- www.soundcon.se Rapport 00-000 Innehåll. Bakgrund och syfte.... Riktvärden

Läs mer

RAPPORT. Lucktomten och Bussgaraget KRAMFORS KOMMUN BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND

RAPPORT. Lucktomten och Bussgaraget KRAMFORS KOMMUN BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND RAPP KRAMFORS KOMMUN Lucktoten och Bussgaraget UPPDRAGSNUMMER BULLERUTREDNING SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND KENT SUNDVALL RICARDO OCAMPO DAZA SEBASTIAN LARSSON Uppdragsledare Akustiker,

Läs mer

JONSONS FASTIGHETER BACKEN AB BULLERUTREDNING BACKEN 1:141 FÖRHANDSKOPIA

JONSONS FASTIGHETER BACKEN AB BULLERUTREDNING BACKEN 1:141 FÖRHANDSKOPIA JONSONS FASTIGHETER BACKEN AB BULLERUTREDNING BACKEN FÖRHANDSKOPIA 2017-12-07 BULLERUTREDNING Backen Jonsons Fastigheter Backen AB KONSULT WSP Environental Sverige Box 2131 5 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan

Läs mer

Trafikbullerberäkningar inför ombyggnad av E22

Trafikbullerberäkningar inför ombyggnad av E22 RAPPORT Author Linda Holberg Phone + 10 5 12 Mobile + 184 74 83 E-ail Linda.holberg@afconsult.co Recipient Trafikverket Date 2017-06-30 Project ID 87 Trafikbullerberäkningar inför obyggnad av E22 förbi

Läs mer

Skala (A3) 1: m

Skala (A3) 1: m 19,99 2:14 2: 16, 16 16,2 26 16, Ljudnivå vid fasad (våning/laeq) 16, 2: 2: 25 18 2: 2: 2 1 2 53 1 1 Trafikdata prognos ÅDT: f/åd Hastighet k/h, 2: 2 1 1 2,14 1 1 52 2 1,,06,53 25,97 2 1 2 1 2:26,84 2

Läs mer

Stig Karlsson Entreprenad Greby Bullerutredning, Detaljplan för GREBY 1:4 m. fl. i Grebbestad, Tanums kommun

Stig Karlsson Entreprenad Greby Bullerutredning, Detaljplan för GREBY 1:4 m. fl. i Grebbestad, Tanums kommun Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum Uppdragsnr 566646 Stig Karlsson Entreprenad Greby Greby 17 457 89 Grebbestad

Läs mer

Kv. Temyntan, Tyresö Kommun. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Charlotte Ohm Box Tyresö

Kv. Temyntan, Tyresö Kommun. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Charlotte Ohm Box Tyresö C:\Users\bg\Desktop\Jobb_09-03\2016-148 MB Kv_Teyntan, \Rapporter \ Trafikbullerutredning.docx Rapport nuer: Datu: 2016-09-23 Kv. Teyntan, Tyresö Koun Trafikbullerutredning Beställare: Att: Charlotte Oh

Läs mer

Bullerutredning Dalen 16, Danderyd.

Bullerutredning Dalen 16, Danderyd. Uppdrag Dalen 16 Beställare Strabag Projektutveckling AB Att Björn Nitschke Handläggare Michel Yousif Granskare Stefan Troëng Rapportnr 61290931781:r2 Datu 2012-05-10 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan

Läs mer

Trafikbullerutredning för detaljplan för del av Söderköping 3:40, Vikingavallen, Söderköpings kommun

Trafikbullerutredning för detaljplan för del av Söderköping 3:40, Vikingavallen, Söderköpings kommun RAPPORT (8) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 0 505 84 38 Mobil +46 70 84 74 38 Fax +46 0 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 03-0-0 Uppdragsnr 57903 Söderköpings kommun 64 80 SÖDERKÖPING Detaljplan

Läs mer

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller PM-01 REV 140226 1 (12) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 10 505 30 09 johan.hassel@afconsult.com Datum 2014-02-26 Radar arkitektur & planering AB Tobias

Läs mer

Adjunkten 6 i Varberg

Adjunkten 6 i Varberg Adjunkten 6 i Varberg Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 104 36 40 Version: 1 2018-03-21 Uppdragsnr: 104 36 40 Version: 1 Adjunkten 6 i Varberg Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson:

Läs mer

Ny skola och förskola i Brunna, Botkyrka

Ny skola och förskola i Brunna, Botkyrka Uppdrag: 10-17114 PM 01 Datu Upprättad av: Telefon: Beställare: 0730-78 09 96 Botkyrka koun E-post: Geno: per@akustikkonsulten.se Joni Leppäaho Ny skola och förskola i Brunna, Botkyrka Trafikbullerutredning

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING SHH BOSTAD AB 102413-1 TRAFIKBULLERUTREDNING KV, VÄSTERÅS 2017-06-22 Bild tagen från skisser från beställare. TRAFIKBULLERUTREDNING Kv Björnen, Västerås SHH Bostad AB KONSULT WSP Environental Sverige 121

Läs mer

11880 Saltängen Laxå Trafikbullerutredning

11880 Saltängen Laxå Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Saltängen Laxå Rapport -000.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 0- Uppdragsansvarig Jönköping 0-0- k:\lie easy\dokuent\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan 9, Jönköping,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 16

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 16 PROJEKTRAPPORT Svärdfisken etapp 2, Varberg Rapport -170110.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 16 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datu www.soundcon.se Rapport -170110 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 2 2.

Läs mer

Trafikuppgifter för Tynningöleden år 2015 har erhållits från Trafikverket. Väg/delsträcka Fordon/ÅMD Tung trafik, % Hastighet, km/h

Trafikuppgifter för Tynningöleden år 2015 har erhållits från Trafikverket. Väg/delsträcka Fordon/ÅMD Tung trafik, % Hastighet, km/h PM 02 Handläggare Telefon 010-505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 E-post per.lindkvist@afconsult.co Beställare Ralf Sass Trafikverket Datu Uppdragsnuer 702832 vägfärja, leden Trafikbullerberäkning 1 Uppdrag

Läs mer

Beräkning av trafikbuller för fastigheten belägen i korsningen Runsbäcksvägen och Järnvägsgatan i Färjestaden, Mörbylånga kommun.

Beräkning av trafikbuller för fastigheten belägen i korsningen Runsbäcksvägen och Järnvägsgatan i Färjestaden, Mörbylånga kommun. 720376 RAPPORT A Author Date 2016-04-20 Phone +46 (0)10 505 60 69 Mobile +46 (0)73 027 70 49 E-ail kaj.piippo@afconsult.co Project ID 720376 Client Mörbylånga koun Att. Eelie Bertholdson Björnhovda 25:339,

Läs mer

Beställare: Östersunds kommun genom Bengt Gryckdal Antal sidor: 22. Projekt: Varav bilagor: 14

Beställare: Östersunds kommun genom Bengt Gryckdal Antal sidor: 22. Projekt: Varav bilagor: 14 Rapport R-1 s koun geno Bengt Gryckdal Antal sidor: 22 Projekt: Varav bilagor: 14 Uppdragsledare: Johanna Hallberg 2013-05-07, Beräkning av ljudnivåer från väg- och spårtrafik inför MKB, etapp 1 1 Projektbeskrivning

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Sundsta torg, Karlstad MONDO ARKITEKTER AB FALUN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB

RAPPORT. Bullerutredning Sundsta torg, Karlstad MONDO ARKITEKTER AB FALUN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB RAPPORT MONDO ARKITEKTER AB Bullerutredning Sundsta torg, Karlstad UPPDRAGSNUMMER 1520936000 2016-06-29 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN RIKARD SJÖHOLM PER NORMAN Akustiker, handläggare Akustiker, Uppdragsledare,

Läs mer

BERGHOLMSBACKEN, STOCKHOLM

BERGHOLMSBACKEN, STOCKHOLM TR R01rev04 BERGHOLMSBACKEN, STOCKHOLM TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR DETALJPLAN 2018-04-26 B E RG H O L M SB ACKE N, STO CKH O L M Trafikbullerutredning för detaljplan KU N D SISAB, Skolfastigheter i Stockhol

Läs mer

Bild tagen från skissmaterialet som erhållits av beställaren. TRAFIKBULLERUTREDNING. Kv. Älgen 1, Västerås rev Reviderad

Bild tagen från skissmaterialet som erhållits av beställaren. TRAFIKBULLERUTREDNING. Kv. Älgen 1, Västerås rev Reviderad Bild tagen från skissaterialet so erhållits av beställaren. TRAFIKBULLERUTREDNING Kv. Älgen 1, Västerås rev. 2 2016-12-02 Reviderad 2017-06-02 TRAFIKBULLERUTREDNING Kv. Älgen 1, Västerås rev. 2 KUND Bostads

Läs mer

BULLERUTERDNING, REV 2. Ångloket, Knivsta

BULLERUTERDNING, REV 2. Ångloket, Knivsta BULLERUTERDNING, REV 2 Ångloket, Knivsta 2017-01-19 BULLERUTERDNING, REV 2 Ångloket, Knivsta KUND KONSULT WSP Environental Sverige 121 88 Stockhol-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige

Läs mer

Johan Andersson. Figur 1. Byggnad 1 till vänster och Byggnad 2 till höger. Byggnaden är markerad med rött och skärmen är markerad med blått.

Johan Andersson. Figur 1. Byggnad 1 till vänster och Byggnad 2 till höger. Byggnaden är markerad med rött och skärmen är markerad med blått. UPPDRAGSNAMN MKB till planprogra för inre hanen, Oskarshans koun. Huvuduppdrag 03 FÖRFATTARE UPPDRAGSNUMMER DATUM 046 0-03-3 PM_046 Bullerutredning - Inre hanen, Oskarshan L:\303\Oskarshans Koun\046 -

Läs mer

Danderyds sjukhus Akutvårdsbyggnad 52/22

Danderyds sjukhus Akutvårdsbyggnad 52/22 RAPPORT 587064 A 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.co Datu 2013-12-20 White Arkitekter AB Att: Tobias Stenark Box 4700 116 92 Stockhol Uppdragsnr

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre Handläggare Claes Kastby Tel +46 10 505 25 65 Mobil +46 76 117 76 17 E-post claes.kastby@afconsult.co Datu 2018-06-05 Projekt-ID 743599 Mottagare Åresågen AB Björn Hasselbo Rapport-ID 743599 A Kund Björn

Läs mer

Trafikbullerutredning Ullared 1:21 m.fl.

Trafikbullerutredning Ullared 1:21 m.fl. Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Samhällsbyggnadsavdelningen, Falkenbergs kommun Rickard Alström Datum 2018-11-19 Projekt-ID

Läs mer

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax RAPPORT Kommunledningsförvaltningen, Falköpings Kommun Bullerutredning för Uppdragsnummer planerar för ett nytt bostadsområde i området. Sweco har genomfört en bullerutredning inkl. principiella förslag

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Herrgårdsbacken, Floda

Herrgårdsbacken, Floda RAPPORT 598982-A 1 (8) Handläggare Kristoffer Hultberg Tel +46 10 505 84 25 Mobil +46 70 184 74 25 Fax +46 10 505 30 09 kristoffer.hultberg@afconsult.com Datum 2014-08-18 Skeppsviken Fastighets AB Eric

Läs mer

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1 Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Falkenbergs kommun Datum 2018-06-14 Projekt-ID 745078 Långaveka 3:21 4:1 Trafikbullerutredning

Läs mer

Bullerutredning för planerad bostadsbebyggelse i kvarteret Gubben Noak (östra överdäckningen) i Axelsberg inom Stockholms stad

Bullerutredning för planerad bostadsbebyggelse i kvarteret Gubben Noak (östra överdäckningen) i Axelsberg inom Stockholms stad Fotografiet är taget från bron (Stjernströs väg) över tunnelbanan i riktning österut. Planorådet ligger över spårorådet so ska överdäckas. Till vänster i bilden syns ett av husen på Seledalsvägen. Till

Läs mer

Bullerutredning CW Borgs väg

Bullerutredning CW Borgs väg Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Bullerutredning Stenungsunds koun Jan Schuan Peter Lindquist Stefan Troëng 29124r1 Datu 2012-09-25 Raböll Sverige AB Box 43, Vädursgatan 6 2 27 Göteborg

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED Rapport 17-204-R1 2017-09-20 6 sidor, 4 bilagor,, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 ikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED

Läs mer

FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA

FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA 2016-12 FÄRGELANDA KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA TRAFIKBULLERUTREDNING ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010

Läs mer

Gärdet 1:1 Östra Kongahälla, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Gärdet 1:1 Östra Kongahälla, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701 84 74 27 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2017-08-21 Uppdragsnummer 701045 Rapport 701045-rC Beställare Kungälvs kommun, Viktor Zettergren

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Åberg UPPRÄTTAD AV. Per Norman. Underlag för detaljplan. Komplettering bullerberäkning enligt husplacering förslag 3.

UPPDRAGSLEDARE. Anna Åberg UPPRÄTTAD AV. Per Norman. Underlag för detaljplan. Komplettering bullerberäkning enligt husplacering förslag 3. eo02.docx 2012-03-2814 PM TRAFIKBULLER UPPDRAG Morkarlby nedre skola UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Anna Åberg UPPRÄTTAD AV 2015-08-10 Underlag för detaljplan. Koplettering bullerberäkning enligt husplacering

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER Mall: Fel! Okänt namn på ver Fel! Okänt namn på Uppdragsnr: 102002291 (5) PM 10200229.2 TRAFIKBULLER Sadelmakaren 17 Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik WSP Sv erige AB Box 13033 402

Läs mer

PM_ _Bullerutredning Väg 25, Trafikplats Fagrabäck

PM_ _Bullerutredning Väg 25, Trafikplats Fagrabäck \\ser01kar2se\projects\5140\\3_dokuent\36_pm_rapport\bullerutredning\pm Buller_aktuell version\pm Bullerutredning Väg 25 Trafikplats Fagrabäck.docx Mall: Fel! Okänt nan på dokuentegenskap. ver Fel! Okänt

Läs mer

Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan Trafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan Trafikbullerutredning etaljplan för bostäder och skola vid /Sörslottsgatan Trafikbullerutredning 2017-05-08 etaljplan för bostäder och skola vid /Sörslottsgatan Trafikbullerutredning 2017-05-08 Beställare: Fratiden Byggutveckling

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv Bullerutredning vägtrafik för nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv Bullerutredning vägtrafik för nya bostäder Handläggare RAPPORT 1 (13) Datum Hässel Johan Tel +46105058427 Kungälvs kommun Mobil +46701847427 Karoline Rosgardt Fax +46 31 7747474 Nämndhuset johan.hassel@afconsult.com Box 2403 442 81 Kungälv Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs PM 1 (6) Handläggare Josefin Grönlund Tel +46 10 505 84 58 Mobil +46 (0)70 184 74 58 Fax +46 10 505 30 09 josefin.gronlund@afconsult.com Datum 2014-03-28 Uppdragsnr 588964 Elin Lyckestam Uppdragsansvarig

Läs mer

BULLERUTREDNING DETALJPLAN KVARTERET GÖSEN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB. Akustiker HENRIK NAGLITSCH LINDA GRENVALL

BULLERUTREDNING DETALJPLAN KVARTERET GÖSEN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB. Akustiker HENRIK NAGLITSCH LINDA GRENVALL BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER DETALJPLAN KVARTERET GÖSEN 2018-11-07 SWECO ENVIRONMENT AB LINDA GRENVALL Akustiker HENRIK NAGLITSCH Akustiker, granskare JENS SALANDER Granskare revidering 2018-11-07 repo001.docx

Läs mer

Bullerutredning Ystad tätort - Ljudnivåer vid förändrad hastighet

Bullerutredning Ystad tätort - Ljudnivåer vid förändrad hastighet PM YSTAD KOMMUN Bullerutredning Ystad tätort - er vid förändrad hastighet Malö 2015-09-14 er vid förändrad hastighet. Datu 2015-09-14 Uppdragsnuer 1320016431 Utgåva/Status 1 Erik Hedan Oscar Lewin Erik

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

Källa: Eniro. Vallda 9:38, Kungsbacka kommun. Trafikbullerutredning

Källa: Eniro. Vallda 9:38, Kungsbacka kommun. Trafikbullerutredning Källa: Eniro Vallda 9:38, Kungsbacka kommun Vallda 9:38, Kungsbacka kommun Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Nina Hannula Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

TR_ _02 Bullerutredning vid Sturefors, nytt bostadsområde i Linköpings kommun

TR_ _02 Bullerutredning vid Sturefors, nytt bostadsområde i Linköpings kommun TR_10120293_02 Bullerutredning vid Sturefors, nytt bostadsområde i Linköpings kommun 2009-03-09 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson TR_10120293_02 Bullerutredning vid Sturefors, nytt

Läs mer

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun Uppdragsnr: 0077 () PM 0077 0906 Detaljplan för bostäder i Myggenäs :, L:\700\Tjörns_kommun\0090_Myggenäs Tjörns_kn\_Dokument\PM_00 90_0906_DP_Myggenäs trafikbuller.doc Mall: Pm - 00.dot ver.0 Sammanfattning

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer