I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:"

Transkript

1 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning av hur förutsättningarna i nuläget svarar mot funktionsrespektive hänsynsmålet samt i en beskrivning av funktion per deletapp. Den huvudsakliga bristen gällande trafiksituationen för väg 190 är att vägen är smal, hårt trafikerad samt att trafikflödet håller hög hastighet. Samtidigt är standarden och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter låg på grund av frånvaron av tillräckligt bred vägren eller en separat gång- och cykelväg. De höga hastigheterna och stora trafikflödena innebär problem för oskyddade trafikanter att korsa vägen, till exempel för att nå busshållplatser. 3.1 Funktionsmål Tillgänglighet I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: Resans trygghet, bekvämlighet och tillförlitlighet Kvaliteten för transporter inom näringslivet Den inomregionala tillgängligheten, inom en del av Västra Götalandsregionen Projektets medverkan till ökad jämställdhet Användbarheten i transportsystemet för funktionshindrade trafikanter Möjligheten för barn och ungdomar att på egen hand vistas i trafiken och använda transportsystemet Förutsättningarna för att välja hållbara transportsätt som färdmedel: kollektivtrafik, cykel och gång Väg 190 är huvudväg för boende inom eller i nära anslutning till utredningsområdet som ska resa i västlig eller östlig riktning mot Göteborgs centrum, norra Hisingen eller Olofstorp/Gråbo. Den är även huvudväg för lokala resor mellan samhällena längs sträckan. Väg 190 är i princip den enda förbindelselänken för resor i närområdet, samt för arbetspendling både lokalt och regionalt genom att den knyter samman utredningsområdet med Göteborgs centrum och angränsande Lerums kommun. Nuvarande vägstandard är varierande med kraftigt växlande geometrisk standard, framför allt genom samhällena längs sträckan. Hastigheten inom utredningsom- 28

2 rådet är i huvudsak begränsad till 70 km/h, med undantag för två mindre partier i utredningsområdets västra respektive östra utkant där gällande hastighetsbegränsning är 50 km/h. Hastighetsbegränsningen medför att framkomligheten för genomfartstrafiken, med både personbil, buss och tung trafik, bedöms vara relativt god. Detta bidrar dock till att det kan vara problematiskt för trafik från de anslutande vägarna att svänga ut på väg 190. Med ett flertal korsningar och anslutande utfarter, samt två signalreglerade gång- och cykelpassager i utredningsområdets västra och östra utkanter, finns det även en viss risk för längre köbildningar. För gång- och cykeltrafikanter samt funktionshindrade trafikanter, finns endast gång- och cykelväg eller gångbanor på delar av sträckan. Detta innebär att gång- och cykeltrafiken hänvisas till att blandas med biltrafiken på väg 190 eller på obelysta bilvägar inom och mellan bostadsområdena. På grund av trafikflödets intensitet och höga hastighet utgör dock väg 190 en trafiksäkerhetsmässigt otrygg miljö, vilket bidrar till att närboende undviker att gå och cykla. Därtill har endast två av passagerna över väg 190 ljussignal, vilket medför att det stundtals kan vara svårt att korsa vägen. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter samt användbarheten i transportsystemet för funktionshindrade trafikanter, måste därmed betraktas som mindre god. Detta försvårar möjligheten för både en ökad gång- och cykelpendling i närområdet, samt en ökad cykelpendling på längre avstånd längs väg 190. Även för kollektivtrafiken är trafiksituationen längs väg 190 bristande. Möjligheten för bussarna att på ett smidigt och snabbt sätt angöra och lämna hållplatserna, försvåras av den höga hastighetsbegränsningen och det intensiva trafikflödet. Ingen av busshållplatserna är i dagsläget tillgänglighetsanpassad eller nås via passager över väg 190 med hög trafiksäkerhet. Detta bidrar inte till en ökad trygghet och bekvämlighet i kollektivtrafiksystemet, vilket försämrar förutsättningarna för att fler ska välja att resa med kollektivtrafiken. Med anledning av att kvinnor i större utsträckning än män är gång-, cykel- och kollektivtrafikanter, bidrar trafiksituationen för oskyddade trafikanter och kollektivtrafikresenärer längs väg 190 inte heller till ökad jämställdhet i trafiken. Trafiksituationen ur ett barnperspektiv För skolbarnen i området är den bristande tillgängligheten till/från busshållplatserna problematisk. Detta då delar av undervisningen är förlagd till andra skolor vilket gör att barnen måste resa mellan skolorna i Björsared, Gunnilse och Olofstorp. I dagsläget får därför många barn i mellanstadieålder skolskjuts till Gunnilseskolan, då trafiksituationen gör busshållplatserna på den norra sidan om väg 190 otillgängliga. I motsatt riktning kan barnen dock utnyttja kollektivtrafiken, då hållplatsernas lokalisering innebär att barnen kan korsa väg 190 på ett trafiksäkert sätt. Från och med läsåret 2013/2014 kommer barnens behov av resor i västlig riktning från utredningsområdet att öka, samtidigt som resbehovet i östlig riktning minskar något. Detta då undervisningen för ytterligare en årskurs förläggs i Gunnilseskolan i stället för i Bergums skola, Olofstorp. I samband med att en ny skola för barn mellan 29

3 förskoleklass och årskurs 9 framöver kommer att anläggas i nya Gunnilse centrum, samtidigt som skolverksamheten inom utredningsområdet läggs ned, kommer barnens transportbehov till Gunnilse att öka ytterligare. 3.2 Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa I funktionsanalysen har följande preciseringar av hänsynsmålet analyserats: Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet. Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Längs väg 190 finns det idag tydliga brister när det gäller trafiksäkerhet, i synnerhet för oskyddade trafikanter. Utredningsområdet är olycksdrabbat och under den senaste sexårsperioden har det inträffat ett flertal olyckor. Olyckorna där oskyddade trafikanter har varit inblandade har uteslutande skett i den östra delen av utredningsområdet. Flertalet av olyckorna har skett i nära anslutning till någon av korsningarna längs väg 190 och involverat fler trafikanter än den oskyddade. Trafiksäkerhetsproblemen och otryggheten för oskyddade trafikanter medför att många trafikanter väljer att åka bil framför att cykla eller gå, vilket motverkar både hälsomål och miljömålet begränsad klimatpåverkan. Barns möjligheter att på egen hand cykla eller gå till sina målpunkter och på så sätt etablera hälsosamma vanor genom fysisk aktivitet, försvåras också av den rådande trafiksituationen. 3.3 Funktionsanalys utifrån etappindelning Trafiksituationen för oskyddade trafikanter är varierande längs väg 190 och på olika etapper framträder vissa brister tydligare än andra. Med utgångspunkt i de tydligaste bristerna och möjligheter till förbättringar delas vägen in i tre etapper. Etappindelningen redovisas i kapitel 1, se figur 1.2 Utredningsområdet. Deletapp Angereds Kyrkväg-Skiljebacken Den första etappen är ett typiskt transportrum, i det här fallet en landsväg uteslutande använd av trafik med motorfordon. Karaktäriserande är också frånvaron av en trafiksäker gång- och cykelväg. Befintliga gångbanor finns endast på ett begränsat avsnitt i den västra delen och några parallella bilvägar att nyttja för gång- och cykeltrafik finns inte, då intilliggande bostadsbebyggelse saknas. I denna etapp har gång- och cykeltrafikanter främst ett behov av att kunna röra sig på ett trafiksäkert 30

4 sätt längs vägen till Gunnilse. Möjligheten till ökad tillgänglighet för denna etapp handlar därför i första hand om att skapa ett längsgående gång- och cykelstråk som möjliggör för oskyddade trafikanter att förflytta sig till Gunnilse. Deletapp Skiljebacken-Björsareds genväg Denna etapp har mer karaktär av ett integrerat transportrum, vilket innebär att vägrummet i högre utsträckning delas av flera trafikslag. Etappens karaktär baseras på att det finns intilliggande bostadsbebyggelse och befintliga gångbanor på delar av sträckan. Fler utfarter från intilliggande bostadsområden ansluter här till väg 190 och i den östra delen sänks också hastighetsbegränsningen till 50 km/h. Här har gång- och cykeltrafikanter ett större behov av att kunna korsa vägen, då det finns två busshållplatser på sträckan och Västgötaleden kan nås utan en alltför lång omväg. Möjligheten för denna etapp handlar därför i första hand om att skapa trafiksäkra passager, samt knyta samman området med intilliggande områden och Gunnilse, för att på så sätt skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk i anslutning till bebyggelsen på den södra sidan av väg 190. Vy mot väster på etapp Angereds Kyrkväg-Skiljebacken. 31

5 Deletapp Björsareds genväg Torvhögsvägen Karaktären hos den tredje etappen motsvaras också till största delen av ett integrerat transportrum, på grund av en tät kontakt mellan väg och bostadsbebyggelse samt förekomsten av en befintlig gångbana längs hela sträckan. I dagsläget kan endast gångtrafikanter förflytta sig trafiksäkert längs med vägen, men i integrerade transportrum är det viktigt att detta gäller för samtliga oskyddade trafikanter. Den huvudsakliga bristen här är därför att inte både gång- och cykeltrafikanter kan förflytta sig längs med vägen på ett trafiksäkert sätt. För att i möjligaste mån undvika konflikter med den genomgående trafiken, handlar möjligheten på denna etapp främst om att anlägga en gång- och cykelväg på vägens södra sida. Vy mot väster på etapp Björsareds genväg-torvhögsvägen. 32

6 4 Projektmål Specifika mål för projektet är att: Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten utmed väg 190 samt till/från busshållplatserna, för oskyddade trafikanter och personer med funktionsnedsättning. Förbättra trafiksäkerheten på väg 190 för samtliga trafikanter. Bidra till att skapa en sammanhängande och säker gång- och cykelförbindelse mellan Olofstorp och Gunnilse, och via anslutande gång- och cykelvägnät vidare mot centrala Göteborg. 33

7 5 Tänkbara åtgärder 5.1 Nollalternativet Nollalternativet innebär att inga åtgärder genomförs. Väg 190 kommer fortsättningsvis att sakna en sammanhängande gång- och cykelväg, vilket medför att gångoch cykeltrafikanter även i fortsättningen kommer att sakna en kontinuerlig möjlighet till trafiksäkra förflyttningar längs vägen. Tillgängligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna kommer således inte att förbättras. Med utbyggnadsplanerna av Gunnilse centrum kommer befolkningen i närområdet att öka, liksom pendlingen till/från arbete och skola. När trafikmängderna och andelen oskyddade trafikanter ökar kommer den osäkra trafiksituationen att förvärras för samtliga trafikslag, framför allt för oskyddade trafikanter som utgörs av barn, ungdomar och funktionshindrade personer. Den förändring av skolans verksamhet som planeras kommer att innebära fler förflyttningar mellan skolorna för barnen/ ungdomarna och dessutom medföra byte av skola i tidigare åldrar än dagsläget. Baserat på funktionsanalysen bedöms nollalternativet inte vara förenligt med målen för projektet och studeras därför inte vidare. 5.2 Analys enligt fyrstegsprincipen För planering av vägsystemet använder Trafikverket en metod, fyrstegsprincipen, för prövning av alternativa lösningar. Innan ny- och ombyggnad av infrastruktur föreslås ska alternativa lösningar analyseras och övervägas i fyra steg. I detta fall kan problemen med dålig tillgänglighet och trafiksäkerhet inte lösas med påverkans- eller effektiviseringsåtgärder enligt steg 1 och 2. För att uppnå projektmålen krävs därför förbättrings- och ombyggnadsåtgärder enligt steg 3 och Studerade alternativ En utbyggnad av gång- och cykelväg föreslås längs den södra sidan av väg 190 från Angrereds Kyrkväg till Torvhögsvägen, se figur 5:1. Där det är möjligt bör gång- och cykelvägen byggas separerad med skiljeremsa från vägen. Den föreslagna etappindelningen redovisas i kapitel 1, se figur 1:2 Utredningsområdet. På sträckan från Angereds Kyrkväg till Skiljebacken finns utrymme för att bredda vägområdet söderut, med undantag för en sträcka på ett par hundra meter närmast Angereds Kyrkväg där det bör utredas om väg 190 kan breddas norrut för att skapa tillräckligt utrymme för gång- och cykelväg. Från Eriksgården och cirka 300 meter österut bör det utredas om befintlig parallell lokalväg kan utnyttjas till gång- och cykelväg. Från Krokerydsvägen till Rågårdsvägen utnyttjas befintlig gång- och cykelväg. På sträckan från Skiljebacken till Torvhögsvägen kan gång- och cykelvägen anläggas enligt två alternativ, dels genom att utöka vägområdet söderut och bygga ny gång- 34

8 och cykelväg och dels genom att bredda vägområdet för väg 190 norrut och använda del av befintlig väg 190 för ombyggnad till gång- och cykelväg. För att skapa bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet till busshållplatserna behöver utformningen av gångpassagerna förbättras eller anläggas där det saknas passage. Möjligheten att anlägga ett signalreglerat övergångsställe vid hållplats Bingared bör också utredas. Samtliga passager bör ha en refug med tillräcklig bredd för såväl gående som cyklister. Refugerna bör också ges en utformning så att de får mer plats och uppmärksamhet i vägrummet. 5.4 Effekter och konsekvenser Tillgänglighet Utbyggnad av en gång- och cykelväg förbättrar avsevärt tillgängligheten för oskyddade trafikanter och möjligheten att röra sig längs väg 190. På delar av sträckan är det idag inte möjligt att gå eller cykla längs vägen i högtrafik på grund av höga trafikflöden och höga hastigheter. Fordonstrafikens höga hastigheter hindrar framförallt barn och ungdomar att röra sig tvärs vägen. Tillgängligheten till busshållplat- Figur 5:1 Tänkbar sträckning för ny gång- och cykelväg. (Befintlig gång- och cykelväg vid Rågården är grönmarkerad). Geråsen Bur Enerkullsdalen Krokryd Hälbo Torvhög Fluget Högåsen Gunsered Gustegården Hunddalen Björred Knipared Bingared Björsared Tyrsjön Rågården Karlslund Olofsdal Mossbe Stommen Angereds kyrka Gundhem Buarås Olofshöjd Olofslätt Björbäck Hanstorp o Tyrs 35

9 6,3 Befintlig vägbana 3,0 Gång- och cykelväg serna ökar om passagerna över väg 190 kan förbättras, till exempel med trafiksignal. alternativ öst Möjligheten att använda trafiksignaler är dock begränsad på väg 190 på grund av den reducering av framkomligheten det innebär för genomgående biltrafik. En utbyggnad av alla deletapper innebär att Olofstorp och Gunnilse knyts samman med en gång- och cykelväg av hög standard. Deletapperna tillför i sig tillgänglighet i olika avseenden och till olika målpunkter. Deletappen Angereds Kyrkväg-Skiljebacken knyter samman Bingared med Gunnilse via Rågården. Deletappen bidrar 3,0 6,3 Befintlig vägbana Gångoch cykelväg till en förbättring av möjligheterna för barn och ungdomar att på egen hand ta sig mellan Bingared och Gunnilse skola och fritidsaktiviteter. alternativ öst Deletappen Skiljebacken-Björsareds genväg innebär att bebyggelsen och människorna på vardera sidan om ravinen, väster om Björsareds genväg, knyts närmare varandra. Deletappen ger också bättre tillgänglighet till Knipareds och Bingareds alternativ väst hållplats. Med deletappen blir det möjligt för fotgängare att gå trafiksäkert från Björsared till Bingared längs väg 190. För barn och ungdomar medför deletappen en klart förbättrad möjlighet att ta sig till Björsaredsskolan och omkringliggande 6,3 3,0 bostadsområden. Befintlig vägbana Gång- och cykelväg Deletappen Björsareds genväg-torvhögsvägen innebär förbättrad tillgänglighet för boende inom Björsared till målpunkter inom samhället, till exempel Björsareds 3,0 Befintlig vägbana Gång- och cykelvägsamt till Olofstorp. Det är framförallt tillgängligheten för skola och bensinstationen, alternativ cyklisteröstsom förbättras då gångbana finns på sträckan idag. Ur ett barnperspektiv innebär deletappen att tillgängligheten förättras och ökar möjligheterna för barn och ungdomar att själva ta sig till målpunkter inom Björsared och till Olofstorp för skolverksamhet och fritidsaktiviteter. alternativ väst 6,3 Befintlig vägbana 3,0 Gång- och cykelväg 3,0 Gång- och cykelväg Befintlig vägbana Figur 5:2 Gång- och cykelväg separerad från väg 190 med skiljeremsa alternativ väst 3,0 Gång- och cykelväg Befintlig vägbana Figur 5:3 Gång- och cykelväg dikt an väg 190 alternativ väst 36

10 Trafiksäkerhet För dem som idag går eller cyklar längs väg 190 innebär en ny gång- och cykelväg en avsevärt förbättrad trafiksäkerhet. På delar av sträckan finns det idag gångbanor som innebär god trafiksäkerhet för fotgängare och dessutom en utbyggd gång- och cykelväg på en kort sträcka förbi Rågården. Det är alltså framförallt för cyklister och mopedister (klass 2) som trafiksäkerheten förbättras längs sträckan. Det är cyklister och mopedister som skadats i trafikolyckor längs sträckan och då främst i anslutning till korsningar. Väg 190 kommer fortsatt vara hårt trafikerad och passager över vägen eller över anslutande vägar kommer även fortsatt vara behäftat med trafiksäkerhetsrisker. Riskerna minskas dock genom att korsningspunkter över anslutande vägar och passager över väg 190 utformas tydligare och med mer plats för oskyddade trafikanter. Det är inte sannolikt att trafiksituationen kommer att förbättras i sådan utsträckning att även de yngre skolbarnen kan ta sig själva till samtliga hållpaltser för kollektivtrafiken. Landskapsbild och intrång Deletapp Angereds Kyrkväg-Skiljebacken Alternativ med breddning åt söder Eftersom gång- och cykelvägen följer befintlig väg 190 kommer konsekvenserna för landskapet i stort inte vara betydande. I backen österut från Angereds Kyrkväg kan en skärning att bli nödvändig men möjlighet finns att utforma slänterna så att de mjukt övergår i det befintliga lanskapet. Fram till Rågårdsvägen är marken i övrigt relativt flack på den södra sidan om vägen, varför gång- och cykelvägen inte innebär några större problem på det partiet. Mellan Rågårdsvägen och Skiljebacken passeras en ravin som har branta slänter direkt ner från vägen. Slänterna kommer att göra intrång ner i ravinen. Bostadsbebyggelsen på denna etapp utgörs endast av ett fåtal hus, varav samtliga är belägna på den södra sidan om väg 190. Vid hästgården i anslutning till Skiljebacken kommer det krävas skärning i jordslänter, vilket kommer att påverka hästhagarna. Alternativ med breddning åt norr På sträckan från Angereds kyrkväg och fram till Eriksgården där en breddning av väg 190 norrut är en möjlighet, faller marken undan mer än på den södra sidan, varför en bank behöver byggas upp. Deletapp Skiljebacken-Björsareds genväg Alternativ med breddning åt söder All bostadsbebyggelse i denna etapp ligger på söder sida om väg 190. Tomterna sträcker sig ända ner mot vägen, varför tillkomsten av en gång- och cykelväg inne- 37

11 bär intrång på alla dessa fastigheter. Ett flertal fastigheter har en häck eller annan vegetation i tomtgränsen, vilken kommer att behöva tas bort och ersättas. I och med att landskapet höjer sig i söder på denna etapp kommer gång- och cykelvägen att behöva gå i skärning på flera ställen. På denna etapp passeras en ravin med branta slänter direkt ner från vägen. Även i denna sektion måste breddning ske för att göra plats för gång- och cykelvägen. Ravinen kräver skärning i jordslänter, vilket också blir fallet i ett flertal trädgårdar samt vid Björsaredsskolans fotbollsplan. Alternativ med breddning åt norr Genom att bredda vägen norrut på denna etapp kan befintlig vägyta utnyttjas för gång- och cykelvägen. På så sätt kan intrången i fastigheterna på den södra sidan om vägen undvikas. Intrången i ravinen som beskrivits ovan är dock oundvikliga. Deletapp Björsareds genväg-torvhögsvägen Alternativ med breddning åt söder Även på denna etapp ligger all bostadsbebyggelse på söder sida om väg 190. Tillkomsten av en gång- och cykelväg innebär intrång på alla dessa fastigheter då tomterna sträcker sig ända ner mot vägen. Ett flertal fastigheter har en häck eller annan vegetation i tomtgränsen, vilken kommer att behöva tas bort och ersättas. I etappens östra utkant, i Björsared, kan bergskärning i relativt höga bergväggar bli nödvändig. Det finns dock möjlighet att undvika skärning i den höga bergväggen och endast spränga bort en lägre nivå av berget. Alternativ med breddning åt norr Genom att bredda vägen norrut på denna etapp kan befintlig vägyta utnyttjas för gång- och cykelvägen. På så sätt kan intrången i fastigheterna på den södra sidan om vägen undvikas. På den norra sidan faller marken undan mer än på den södra sidan, varför en bank skulle behöva byggas upp. Natur- och kulturmiljö Den föreslagna gång- och cykelvägen bedöms sammantaget innebära små konsekvenser för naturmiljön. Förutsatt att den föreslagna gång- och cykelvägen utformas med stort hänsynstagande till områdets samlade naturvårds- och landskapliga kvaliteter bedöms inte utbyggnaden ge någon nämnvärd påverkan på riksintresseområdet för naturvård eller bevarandevärt odlingslandskap. Eventuellt kan objekt som omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken komma att påverkas av den planerade utbyggnaden. Vid passagerna av biflödena till Lärjeån kommer anläggandet av gång- och cykelvägen innebära ett visst intrång i ravinerna. En förlängning av befintliga trummor 38

12 under väg 190 kan få negativa konsekvenser för vattendragen, genom att till exempel vattenflödet förändras. Eventuell påverkan på känsliga arter i biflödena och nedströms i Lärjeån får studeras vidare under nästa planeringsskede. En ny gång- och cykelväg i området ger positiva konsekvenser genom att öka tillgängligheten till naturen i området. Anläggandet av gång- och cykelväg bedöms inte innebära någon påverkan på hotade arter. Fornlämningar inom utredningsområdet kommer inte att påverkas vid en utbyggnad. Alternativ med breddning åt söder Alternativet innebär inte några ytterligare konsekvenser för naturmiljön än de som beskrivits ovan. Alternativ med breddning åt norr Alternativet med att bredda vägen norrut kan innebära att strandskyddat område berörs. Samråd med kommunen och länsstyrelsen behövs för att försäkra att en breddning av väg 190 norrut inte kommer i konflikt med planerat naturreservat. Förorenad mark I utredningsområdets västra del finns risk att förorenade massor förekommer i marken på båda sidor om vägen. Förutom att de eventuellt förorenade massorna kan innebära en potentiell risk för människor och miljö, kan förekomst av förorenade massor orsaka förseningar eller fördyringar i utbyggnaden. Byggnadstekniska förutsättningar De huvudsakliga geotekniska svårigheterna är risken för sättningar samt stabilitetsproblem, både söder och norr om vägen. I vattendragen i området har raviner skapats till följd av erosion och kring dessa områden är stabilitetsproblemen tydliga. En aktiv erosion sker i vattendragen vilket påverkar och ändrar stabilitetsförhållandena genom lokala utglidningar i vattendragen. Skredrisker inom utredningsområdet finns dokumenterade och vidare utredningar bör göras i kommande skeden. Geotekniska undersökningar rekommenderas för att utreda markförhållandena inom området. Ledningar En konsekvens av att bygga gång- och cykelvägen på södra sidan av väg 190 i den västra delen av undersökningsområdet, är att den kommer att anläggas nära de befintliga ledningar och kablar som ligger på södra sidan av väg 190. Det finns därför en risk att konflikter uppstår med dessa vilket påverkar utformningen av gång- och cykelvägen. Det är stora ledningar för vatten och spillvatten som berörs och att flytta dessa är mycket kostnadskrävande. 39

13 Byggandet av gång- och cykelvägen bör kunna utföras så att den inte kommer i konflikt med någon av de befintliga pumpstationerna i området. Där den nya gång- och cykelvägen utförs över befintliga vattendrag krävs kulvertering av vattendragen. 5.5 Kommunala planer Mark som omfattas av detaljplaner kommer påverkas vid en utbyggnad av gångoch cykelväg, men i vilken utsträckning är beroende av val av utbyggnadsalternativ. Marken på den södra sidan av väg 190 är främst planerad för bostäder med flera användningsområden. Marken norr om väg 190 är bland annat planerad för kommande ny sträckning för väg Kostnader En översiktlig beräkning visar att totalkostnaden för att bygga gång- och cykelväg längs väg 190 uppgår till cirka 14,2 miljoner kronor i 2013 års prisnivå. Kostnaden uppdelad per etapp är: Angereds Kyrkväg-Skiljebacken 7,0 miljoner kronor. Skiljebacken-Björsareds genväg 4,2 miljoner kronor. Björsareds genväg-torvhögsvägen 3,0 miljoner kronor. 40

14 6 Riskhantering Det totala antalet fordon och andelen tunga fordon är i nuläget relativt stort på den aktuella vägsträckan och bedöms även vara så i framtiden. Vägen är klassad som sekundär transportväg av farligt gods och således kan antas att andelen transporter med farligt gods, av det totala antalet tunga transporter, är relativt högt. Det tillsammans med den bristande trafiksäkerheten gör att risken ökar för att en olycka med farligt gods ska inträffa. Konsekvenserna av en olycka med utsläpp av farligt gods skulle kunna bli stora eftersom ett stort antal bostäder samt Björsaredsskolan och en del andra verksamheter ligger nära vägen. Likaså finns flera känsliga vattendrag och naturmiljöer, varav några korsas av vägen medan andra ligger i anslutning till vägen. Då de föreslagna åtgärderna innebär en förbättrad säkerhet för alla trafikslag kommer även risken för olyckor med farligt gods att minska. Inom det aktuella utredningsområdet finns ett flertal områden med dokumenterad skredrisk vilket ställer särskilda krav både under projekteringsskedet och under byggskedet. Den pågående erosionen i framförallt Lärjeån medför också att stabilitetsförhållanden förändras över tid. 7 Måluppfyllelse De föreslagna åtgärderna uppfyller uppställda projektmål, samt nationella, regionala och lokala mål. Tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter utmed väg 190 förbättras samtidigt som en sammanhängande gång- och cykelförbindelse skapas mellan Gunnilse och Olofstorp. Tillgängligheten vid passager över väg 190 för oskyddade trafikanter kommer förbättras men behovet av god framkomlighet för vägtrafiken begränsar hur långt denna tillgänglighet kan förbättras. Trafiksäkerheten förbättras med utformning för ökad uppmärksamhet samt mer plats för oskyddade trafikanter. Målet om tillgänglighet för vägtrafiken begränsar dock möjligheten att hastighetssäkra passagerna till 30 km/h. Förbättringar av gång- och cykelnätet bedöms medverka till ett jämställt transportsystem då det på ett likvärdigt sätt svarar mot kvinnors respektive mäns behov. Om förbättringarna leder till att fler människor går och cyklar medverkar de också till förbättrad miljö och hälsa. 41

15 8 Samråd En fullständig samrådsredogörelse finns hos Trafikverket och kommer att biläggas den förslagshandling som tas fram i ett senare skede i vägplanerings- och projekteringsprocessen. Länsstyrelsen i Västra Götaland, Per Carlberg, Ett tidigt samråd har hållits med länsstyrelsen. I samband med mötet informerade länsstyrelsen om att det i det fortsatta arbetet med gång- och cykelvägens utformning krävs flera samråd för att länsstyrelsen ska kunna formulera krav för vilka hänsyn som ska tas i samband med en utbyggnad av gång- och cykelvägen. Det är för tidigt i processen och för oklart vilken sträckning och utbredning som vägen kommer att få för att kunna ta ställning i detta skede. Samråd med allmänheten Ett samrådsmöte med allmänheten har hållits på Björsaredsskolan den 5 november På mötet närvarande 44 personer, varav 28 män och 16 kvinnor. På mötet diskuterades bland annat trafiksituationen för framför allt barn och ungdomar som behöver förflytta sig mellan Björsared och Gunnilse respektive Olofstorp inom ramen för skolverksamheten. Vidare diskuterades det stora behovet av en gång- och cykelväg i området och vilket/vilka avsnitt inom utredningsområdet som är mest angelägna att komplettera med en gång- och cykelväg. Frågor avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder för alla trafikslag samt säkra passager över väg 190 var också uppe för diskussion. 9 Väghållningsmyndighetens ställningstagande Trafikverket kommer att beakta de synpunkter som inkommit under arbetet med förstudien när beslut tas om vilken eller vilka etapper som ska prioriteras för utbyggnad. Ställningstagandet görs efter länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 42

16 10 Fortsatt arbete Samrådshandlingen ska efter samrådstiden kompletteras med en samrådsredogörelse. En förslagshandling ska sedan översändas till Länsstyrelsen i Västra Götaland för yttrande samt beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt Miljöbalken 6 kap 4. Efter länsstyrelsen beslut fattar Trafikverket beslut om fortsatt arbete vilket redovisas i en beslutshandling. 11 Källförteckning Artdatabanken Förstudie väg 190 (beslutshandling, 2010) Länsstyrelsen Västra Götaland Nationell Vägdatabas (NVDB) Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs stadsledningskontor Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad STRADA Trafikverket Västtrafik: samt samråd med Dick Andersson, trafikutvecklare Västtrafik. Översiktsplan för Göteborgs stad

17 Trafikverket, Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17. Telefon: , Texttelefon:

FÖRSTUDIE Väg 190, gång- och cykelväg, delen Angereds Kyrkväg-Björsared

FÖRSTUDIE Väg 190, gång- och cykelväg, delen Angereds Kyrkväg-Björsared FÖRSTUDIE Väg 190, gång- och cykelväg, delen Angereds Kyrkväg-Björsared Göteborgs Stad, Västra Götalands län FÖRSLAGSHANDLING 2013-06-11 Objekt nr: 130917 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-11-07 Objekt nr: 130954 och 109773 Beställare:

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Förstudie Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Vellinge kommun, Skåne 2010-12-17 Beslutshandling 0 Dokumenttitel: Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 1 PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 INLEDNING Jomala kommuns gång- och cykelvägplan är ett planeringsinstrument för utbyggnaden av kommunens gång- och cykelvägar. Dokumentet har benämnts

Läs mer

Väg 2012, Gång och cykelväg, Sjuntorp-Glösemosse

Väg 2012, Gång och cykelväg, Sjuntorp-Glösemosse VÄGPLAN Väg 2012, Gång och cykelväg, Sjuntorp-Glösemosse Trollhättans stad, Västra Götalands län Samrådsunderlag, 2013-07-05 Projektnummer: 130919 Dokumenttitel: Vägplan, Väg 162, Gång- och cykelväg, Sjuntorp

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

7.5 Rekreation och friluftsliv

7.5 Rekreation och friluftsliv Figur 7.4. Utsikt över Indalsälven från Kävstabron. 7.5 Rekreation och friluftsliv Indalsälvens dalgång, se figur 7.4, är klassad som riksintresse för friluftslivet. Detta område berör hela den norra halvan

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

4 Tänkbara åtgärder. 4.1:1 Prognos för totalt trafikflöde år 2020, nollalternativ.

4 Tänkbara åtgärder. 4.1:1 Prognos för totalt trafikflöde år 2020, nollalternativ. 4 Tänkbara åtgärder Utifrån system- och bristanalysen och tidigare genomförd förstudie och vägutredning redovisas i detta kapitel förslag till åtgärder. Förslagen ställs mot ett nollalternativ som är referensram

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Esarpsvägen, väg 798 FÖRSTUDIE. Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län

Esarpsvägen, väg 798 FÖRSTUDIE. Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län FÖRSTUDIE Esarpsvägen, väg 798 Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län Förslagshandling 2011-02-10 Objekt: 8850771 Tyréns AB Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-06-02 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered

Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered Beställare: Uppdragsledare: Kvalitetsgranskare: Trafik: Denis Nähring, Partille Kommun Susanna Ohlin, Sweco Civil Charlotte Berglund, Sweco TransportSystem

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18 Ramböll Sverige AB --- Österåkers kommun Söralidsvägen Stockholm 2007-04-18 Österåkers kommun Datum 2007-05-04 Uppdragsnummer Utgåva/Status Leverans ver. 3 Stefan Thelander Stefan Thelander Johanna Appelberg

Läs mer

Väg 174, GC-väg Väjern

Väg 174, GC-väg Väjern FÖRSTUDIE Väg 174, GC-väg Väjern Sotenäs kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2012-10-18 Objekt: 130904 1 Titel: Förstudie väg 174, GC-väg Väjern Utgivningsdatum: 2012-10-18 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Stråkanalys Projekt Fjällvägen

Stråkanalys Projekt Fjällvägen Stråkanalys Projekt Fjällvägen Riksväg 83/84 är en ca 40 mil lång interregional pulsåder mellan Tönnebro och norska gränsen. Riksvägarna länkar samman fyra kommuner. Söderhamns, Bollnäs och Ljusdals kommuner

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 301 Furudal. Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län. Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 301 Furudal. Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län. Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830 GRANSKNINGSHANDLING Väg 301 Furudal Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830 Dokumenttitel: Väg 301 Furudal, Gång- och cykelväg. Skapat av: EQC

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 Danderyds kommun Tekniska kontoret, 2014-06-11 Dnr: TN 2013/0177 Projektledare: Jonas Frejd Bitr. projektledare: Jonas Ackebo Text: Jonas Ackebo Fotografier/bilder/illustrationer:

Läs mer

GC-väg Heby-Morgongåva, väg 72

GC-väg Heby-Morgongåva, väg 72 FÖRSTUDIE GC-väg Heby-Morgongåva, väg 72 Heby kommun, Uppsala län Förslagshandling 2011-12-22 Objekt: 106948 Titel: GC-väg Heby-Morgongåva, väg 72. TRV 2011/69875 Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 669, Iggesund- Sörforsa, del Iggesund- Pappersavan. Huddiksvall kommun, Gävleborgs län. Samrådshandling 2011-01-25 Objekt: 83158730

FÖRSTUDIE Väg 669, Iggesund- Sörforsa, del Iggesund- Pappersavan. Huddiksvall kommun, Gävleborgs län. Samrådshandling 2011-01-25 Objekt: 83158730 FÖRSTUDIE Väg 669, Iggesund- Sörforsa, del Iggesund- Pappersavan Huddiksvall kommun, Gävleborgs län Samrådshandling 2011-01-25 Objekt: 83158730 Konsult: WSP SverigeAB Box 1007 791 10 Falun Tel: 023-45964

Läs mer

FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn. Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län. Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518

FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn. Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län. Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518 FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518 Titel: Förstudie Cykel i Ostsektorn Utgivningsdatum: Februari 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Diseröd. Kungälvs kommun. Trafik- och bullerutredning PM 2014-06-25

Diseröd. Kungälvs kommun. Trafik- och bullerutredning PM 2014-06-25 Diseröd Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning PM 2014-06-25 2 Box 1551 SE-401 51 Göteborg ÅF Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 30 09. 09 Säte i Stockholm.

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Korsning väg 83/696 Järvsö

Korsning väg 83/696 Järvsö SAMRÅDSUNDERLAG Korsning väg 83/696 Järvsö Ljusdals kommun, Gävleborgs län Vägplan 2015-05-20 Projektnummer: 143999 Dokumenttitel: Korsning väg 83/696 Järvsö Skapat av: Sweco Dokumentdatum: 2015-05-20

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION

FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION Trafik plan 2oo6 FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 28 AUGUSTI 2006 foto: rolf hamilton foto: rolf hamilton Uppsala stad har hela charmen hos en gammal, vacker småstad. Samtidigt

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

LOKALISERINGSUTREDNING för en ny förskola i Stehag, Eslövs kommun

LOKALISERINGSUTREDNING för en ny förskola i Stehag, Eslövs kommun LOKALISERINGSUTREDNING för en ny förskola i Stehag, Eslövs kommun 150526 Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret Postadress: 241 80 Eslöv Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer