Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON. Grontmij AB Väg & Trafik. Rapport Rapport uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON. Grontmij AB Väg & Trafik. Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad 2013-10-06"

Transkript

1 Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON Rapport Rapport uppdaterad Grontmij AB Väg & Trafik

2 Rapport 2 (16)

3 Vår referens Väg & Trafik Morteza Ghoreishi Vahid Nouri Arvid Gentele Rapport Innehållsförteckning 1 Inledning Avgränsning Metod Nulägesbeskrivning Exploateringsplaner då och nu Befintlig avfallsanläggning Trafikförhållanden Trafikmätningar och trafikflöde idag Trafikflöde, prognos år Nya anläggningens effekt på trafiken Analys Simulering Resultat av simulering Kapacitetsberäkning korsning Förslag på åtgärder Slutsats och rekommendation och vidare arbete Referenslista Grontmij AB Besök Mejerivägen 1 E-post Box Org nr Direktnr Stockholm Styrelsens säte Stockholm Fax

4 Beställare: Lars Nilsson, E ON Konsulter: Grontmij AB, Väg och Trafik, Morteza Ghoreishi (uppdragsledare),vahid Nouri, Arvid Gentele Kommunens projektgrupp: Johan Ericsson och Radmila Kovačević Grontmij AB Kontakt SÖRAB: Peter Hoogeveen Grontmij AB 4 (16)

5 Sammanfattning Arbete med detaljplan för en ny kraftvärmeanläggning i Hagby (Täby kommun, Stockholm) pågår för närvarande och i samband med detta arbete krävs nu en trafikutredning. Denna trafikutrednings syfte är att säkerställa och belysa konsekvenser på trafiken till följd av den nya anläggningen. Trafikutredningen ska vidare kunna fungera som underlag till framtagande av detaljplan samt fungera som underlag till behovsbedömning rörande miljökonsekvenser och eventuell miljökonsekvensbeskrivning. Trafikutredningens horisont år är I trafikutredningen har det utförts en nulägesbeskrivning av området och trafiksituationen i närområdet med beskrivning av dagens trafikflöden till och från SÖRAB s anläggning samt trafik på Norrortsleden och det kommunala vägnätet. I arbetet har också en översiktlig beskrivning av trafik- och tillgänglighetsbrister i närområdet tagits fram. Vidare har trafikalstringen från E.ON:s nya anläggning beräknats och dess konsekvenser vid en fullt utbyggd anläggning beskrivits. I ett senare skede tas det fram förslagsåtgärder för att klara av den framtida trafikökningen och dess konsekvenser. Detta görs i samråd med berörda parter med utgångspunkt i resultaten ur denna rapport. Utredningsområdet ligger i den nordvästra delen av Täby kommun, lokaliserat sydväst om Vallentunasjön och strax norr om Norrortsleden. Runt om utredningsområdet finns ett par platser av intresse att ta hänsyn till, bland annat en ekoparkanläggning, hästgård, mobiltelefonianläggning mm. Avfallshantering har bedrivits vid anläggning i Hagby sen Verksamhetens utformning idag är resultatet av många års stegvisa utveckling, med hänsyn till behandlingsmetoder och avfallsplanering. Vid återvinningscentralen har allmänheten möjlighet att lämna sorterat grovavfall. Utförda trafikmätningar i kombination med samtal med SÖRAB visar på problematik vid infarten samt inom anläggningen. Framförallt tycks helger och helgdagar under våren och hösten vara mest problematiska. Det övriga vägnätet inom utredningsområdet håller en god kapacitet. Infarten till anläggningen är densamma för både privatbilister och de tunga transporterna. Det finns idag ingen gång- och cykelväg till området eller kollektivtrafikförsörjning. Resultaten från denna utredning pekar på att trafikökningen till följd av E ON:s ny anläggning kommer att bli förhållandevis liten. Däremot kan den allmänna trafikökningen till följd av generell befolkningsökning mm i upptagningsområdet göra att trafikflödena i vägnätet runt området kommer att öka fram emot år Den andel tung trafik det blir ut- och in från/till området kommer att påverkas av hur mycket avfall som kan återanvändas inom området. I denna utredning med horisontår 2020 kan det inte påvisas några stora konsekvenser i vägnätet. Det finns fortsatt god kapacitet i vägnätet även år Det finns därmed ingen risk att området och dess verksamheter kommer att innebära några begränsningar för framkomlighet på Norrortsleden och dess ramper varför det heller inte är nödvändigt med förstärkningsåtgärder vid trafikplats Hagby innan år En ökning av trafiken samt inblandning av mer tung trafik till- och från området samt inom området ställer dock krav på områdets interna planering. Det är av största vikt att återvinningscentralens planering tar höjd för ökat antal besökare. Det är också viktigt att det sker en tidig separering mellan besökstrafik till återvinningscentralen och tunga transporter från och till förbränningsanläggning och till kraftvärmeverket. Görs detta på ett bra sätt kan köer inne på området, som stundtals uppkommer, tas om hand så att de inte sträcker sig ut på Frestavägen. Inför fortsatt arbete kan det finnas skäl att bevaka utbyggnaden av förbifart Stockholm och dess belastning på Norrortsleden. För övrigt rekommenderas även dialog med SL för att studera förutsättningar för en busslinje som passerar området med hållplats i närhet av anläggningen. Grontmij AB 5 (16)

6 1 Inledning I de regionala utvecklingsplanerna för Stockholm (RUFS 2010) så utpekas ett antal regionala stadskärnor som extra viktiga för den framtida utvecklingen. Ett av dessa är Täby där Hagby utpekas som en betydelsefull lokalisering för den fortsatta energiförsörjningen i Stockholm. Med bakgrund i detta och tidigare utredningar planerar E. ON för en kraftvärmeanläggning i området. Arbete med detaljplan för den nya kraftvärmeanläggningen pågår för närvarande och i samband med detta arbete krävs nu en trafikutredning. Trafikutredningens syfte är att säkerställa och belysa konsekvenser på trafiken till följd av den nya anläggningen. För detta kommer det krävas en redogörelse av dagens trafiksituation samt framtagande av åtgärdsförslag för hantering av den framtida trafiken. Trafikutredningen ska vidare kunna fungera som underlag till framtagande av detaljplan samt fungera som underlag till behovsbedömning rörande miljökonsekvenser och eventuell miljökonsekvensbeskrivning. Trafikutredningens horisontår/prognosår är Avgränsning I denna utredning har en avgränsning gjorts gällande prognosår. Trafikverkets prognosår nationellt är 2030 men i denna utredning har år 2020 använts istället. Anledning till val av prognosår har att göra med att det efter år 2020 finns mycket stora osäkerheter på grund av förändringar framförallt i vägnätet. Bland annat förbifart Stockholm och dess konsekvenser för Norrortsleden som föreslås bli 4-fältig i framtiden på hela sträckan. Som jämförelse kan nämnas att i ett snitt på Norrortsleden strax öster om Tpl Tunberget är trafiken idag fordon/dygn. Enligt prognoser kommer trafikefterfrågan i samma snitt vara fordon/dygn år 2035, mer än en fördubbling således. Detta innebär troligtvis att trafiken kommer att få en mycket kraftig ökning även vid trafikplats Hagby till följd av dels förbifarten, utökade handelsytor vid Häggvik samt övriga exploateringar. Det skulle krävas komplicerade arbeten för bedömning av trafiken vid intressanta avsnitt runt Hagby för år Det bedöms heller inte relevant att utföra simuleringar för trafikplatsen år 2030 i denna utredning, dels på grund av osäkra indata avseende trafikflöden på det övergripande vägnätet år 2030 och dels på grund av det i sammanhanget ringa trafiktillskottet som detaljplanen innebär. 3 Metod I enlighet med utredningsbeskrivningen ovan föreslås en uppdelning av utförandet i tre steg: I steg 1 görs en nulägesbeskrivning av området och trafiksituationen i närområdet med beskrivning av dagens trafikflöden till och från SÖRAB s anläggning samt trafik på Norrortsleden och det kommunala vägnätet. I arbetet kommer också en översiktlig beskrivning av trafik- och tillgänglighetsbrister i närområdet tas fram. I detta steg ingår kartläggning av befintlig trafikdata men även komplettering i form av maskinella och manuella trafikräkningar. Data sammanställs i form av text och illustrationer och redovisas i rapporten. Eftersom Sörab har stor kunskap om mängd och typ av leveranser till och från anläggningen samt inom anläggningen kommer intervjuer och diskussioner med de ansvariga på renhållningsverket att genomföras. I steg 2 beräknas trafikalstringen från E.ON:s nya anläggning och dess konsekvenser vid en fullt utbyggd anläggning tas fram. Trafikens fördelning uppskattas med bakgrund av de riktningsfördelningar som mätts i steg 1. I detta steg utförs en trafiksimulering för att kartlägga trafikbelastningar i korsningar och på sträcka i närområdets vägnät. Med utgångspunkt från steg 1 och 2 tas i steg 3 fram förslagsåtgärder för att klara av den framtida trafikökningen och dess konsekvenser, med fokus på planering i det interna vägnätet. Detta görs i samråd med berörda parter. I ett första skede kommer endast riktlinjer för förslagna åtgärder att tas fram. Sedan kommer förslagsåtgärderna illustreras överskådligt för att fungera som grund för det fortsatta arbetet. Grontmij AB 6 (16)

7 4 Nulägesbeskrivning Utredningsområdet ligger i den nordvästra delen av Täby kommun, lokaliserat sydväst om Vallentunasjön och strax norr om Norrortsleden. I norr gränsar området till Hagby Ekopark och i väst mot Upplands Väsby kommun. Till öster om området är det enbart jordbruksmark. Markområdet där återvinningsanläggningen är belägen innefattar fastigheten Hagby 8:15, en del av fastighet Hagby 8:16 och 8:1. Totalt sett är det en markareal på ca 30 hektar. Runt om utredningsområdet finns ett par platser av intresse att ta hänsyn till. I nordöst finns Vallentunasjön (1) som har ett rikt fågelliv. Strax norr om området finns en nedlagd deponi som är sluttäckt. Deponin är idag en Ekoparkanläggning (2). Till väster återfinns en större hästgård med anläggning för travsport (3). Vid trafikplats Hagbylund finns en mobiltelefonianläggning (4) och slutligen Norrortsleden (5) till söder som utgör riksintresse, se figur 1. Figur 1 Utredningsområdets placering samt intressanta närområden. 5 Exploateringsplaner då och nu Möjligheten för en kraftvärmeanläggning inom Hagby området har planerats, utretts och beslutats kring i olika omgångar tidigare. Kommunen har genom åren tagit flera beslut som orienterat sig mot en etablering av en värmeanläggning. Planförhållandet för området har inkluderat översiktsplan, fördjupad översiktsplan, grönplan och regional utvecklingsplan. För närvarande pågår arbete med en detaljplan. Utredningar som utförts inkluderar bland annat lokaliseringsutredningar utförda av Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, och E.ON. 5.1 Befintlig avfallsanläggning Avfallshantering har bedrivits vid anläggning i Hagby sen 1948, från 1986 övergick driften av anläggningen till SÖRAB som delvis ägs av Täby kommun. Verksamhetens utformning idag är resultatet av många års stegvisa utveckling, med hänsyn till behandlingsmetoder och avfallsplanering. Grontmij AB 7 (16)

8 Anläggningen är indelad i olika funktionsområden. Figur 2 visar indelning efter funktion. Figur 2 Områdets indelning utefter funktion Sorteringsplattan är en större asfalt yta där som namnet antyder sortering av grovavfallet genomförs. Trä flisas på plats till bränsle och metaller sorteras i olika materialslag och sänds vidare till återvinning. Brännbart material sorteras, krossas och sänds vidare till en förbränningsanläggning. Resterande avfall blir omlastat till containrar och skickas till återvinningscentralen Löt för deponering. Vid återvinningscentralen har allmänheten möjlighet att lämna sorterat grovavfall (se figur 3 nedan för detaljerad indelning av återvinningsområdet). Figur 3 Funktioner vid återvinningscentralen Grontmij AB 8 (16)

9 För att undvika onödiga transporter omlastas hushållsavfall, komprimeras och lastas om i stora containrar som körs till en förbränningsanläggning där avfallet till slut blir fjärrvärme. I kompostområdet komposteras park- och trädgårdsavfall i långa strängar, i jämna intervall vänds dessa om och efter ett år är komposteringen klar. Jorden säljs sedan vidare till privatpersoner och företag i tre olika kvalitéer. Anläggningens upptagningsområde omfattar kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommun. Totalt innehåller upptagningsområdet ca invånare. Inom upptagningsområdet finns totalt 6 anläggningar där grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall och farligt avfall kan lämnas. 6 Trafikförhållanden Utredningsområdet avgränsas i princip helt av Frestavägen som även sträcker sig in i själva området. I söder passerar Norrortsleden och andra större länkar i området är Täbyvägen och Skålhamra- /Hagbyvägen. Ingen av dessa har dock anslutningar till området utan all trafik sker via Frestavägen. Mängden nuvarande trafik på infarten till återvinningsanläggningen har i kommunens programutredning daterad uttrycks som mycket stor. Störst belastning med köbildning anses i utredningen bildas under helger men även till viss del på eftermiddagar. Det är främst då privatpersoner kommer för att lämna sitt avfall. På SÖRABS hemsida varnar man för köbildning och rekommenderar besök kvällstid under vardagar. Man har även installerad en kamera så att privatpersoner kan få liveuppdatering över kösituationen via hemsidan. Grontmij s bedömning av de nuvarande trafikförhållandena är i enlighet med kommunens programutredning. Utförda trafikmätningar i kombination med samtal med SÖRAB visar på problematik vid infarten samt inom anläggningen. Framförallt tycks helger och helgdagar under våren och hösten vara mest problematiska. Det övriga vägnätet inom utredningsområdet håller en god kapacitet, vilket diskuteras i kommande avsnitt. Infarten till anläggningen är densamma för både privatbilister och de tunga transporterna. Det finns idag ingen gång- och cykelväg till området eller kollektivtrafikförsörjning. Grontmij AB 9 (16)

10 6.1 Trafikmätningar och trafikflöde idag Figur 4 nedan visar på trafiksiffror som hämtats från mätningar som kommunen och Trafikverket gjort under åren Dessa siffror visar trafiknivåer för vardagsmedel i och runt utredningsområdet. Figur 4 Vardagsmedel trafik (uppmätt , kommunen och Trafikverket) Figur 5 nedan visar vardagsmedeltrafik(fordon/dygn) och helgtrafik(fordon/dygn) som uppmätts 2013 av Vectura, dessa siffror har legat till grund för den simulering som utförts och återfinns senare i denna studie. Figur 5 Vardagsmedelsdygns trafik, helgmedel i parentes (Vectura, 2013, Grontmij 2013) Grontmij AB 10 (16)

11 6.2 Trafikflöde, prognos år 2020 Uppräkning av nuvarande trafiksiffror har utförts fram till prognos år 2020, ökningen har bedömts till 1,5 % per år. Underlag till bedömningen har bland annat varit resultat från Trafikverkets nuvarande planeringsomgång gällande personbilstrafikens ökning inom Stockholmsregionen. Punkt Riktning Vardagsmedel Dim fm Helgmedel Dim em Dim Maxtim 1 Frestavägen Mot ramp Västergående ramper Östergående ramper TPL Hagbylund Fornbodavägen Täbyvägen Grönanvägen Återvinningscentral Täbyvägen Hagbyvägen Återvinningscentral Hagbyvägen Skålhamravägen In mot ÅVC Ut mot Frestavägen Tabell 1: Uppräknade trafiksiffror, prognosår 2020 Figur 6 Mätpunkter Tabell 1 ovan visar trafiksiffror för prognos år 2020 uppdelat i medeldygnstrafik för vardag och helg samt trafikmängd under dimensionerande timme. Mätpunkter syns i figur 6. Samtliga dimensionerande timmar sammanfaller med maxtimme vilket uppnås under intervallet 07:00-09:00 under förmiddagen och 16:00-18:00 under eftermiddag. Undantaget är punkt 8 vars maxtimme uppnås vid en annan Grontmij AB 11 (16)

12 tidpunkt (12:00-13:00). För punkt 8 har istället den dimensionerande timmen valts med hänsyn till övriga mätpunkter. Målsättningen har därmed varit att redovisa trafikflöden där belastningen varit som mest sett till hela nätet. Figur 7 Mätpunkter för uppräknad trafik år 2020 I denna utredning har en avgränsning gjorts gällande prognosår. Trafikverkets prognosår nationellt är 2030 men i denna utredning har år 2020 använts istället. Anledning till val av prognosår har att göra med att det efter år 2020 finns mycket stora osäkerheter på grund av förändringar framförallt i vägnätet. Det skulle krävas komplicerade arbeten för bedömning av trafiken vid intressanta avsnitt runt Hagby för år Det bedöms heller inte relevant att utföra simuleringar för trafikplatsen år 2030 i denna utredning, dels på grund av osäkra indata avseende trafikflöden på det övergripande vägnätet år 2030 och dels på grund av det i sammanhanget ringa trafiktillskottet som detaljplanen innebär. 6.3 Nya anläggningens effekt på trafiken Den nya kraftvärmeanläggningen kommer påverka trafiken i området framförallt i två avseenden. Det första handlar om att anläggningen kommer generera nya arbetsplatser, efter kontakt med E.ON har bedömningen blivit att detta kommer resultera i ca 200 fordon (vardagsdygnsmedel). Den andra faktorn som kommer att påverka trafiken handlar om företagstransporter (bränsle och aska). Hur mycket trafik detta kommer resultera i är svårt att sia om i dagsläget då detta är starkt beroende av framtida handel med avfall. Två scenarion kan uppstå, i det ena fallet kommer transporter av brännbart hushållsavfall inte längre transporteras från SÖRAB till Uppsala och Stockholm som det görs idag och istället bli huvudbränsle för E.ON s nya kraftvärmeanläggningen. I det andra fallet görs inget utbyte av material med SÖRAB och bränsle införskaffas från andra. Det senare scenariot förväntas ge en ökad mängd av transporter. Som tidigare nämnt är beslut kring denna fråga oklart i dagsläget och därmed måste vi i denna analys räkna med att inget utbyte med SÖRAB genomförs och nya tunga transporter kommer uppstå in och ut ur området. Grontmij s bedömning med stöd i ett PM utfärdat av Miljökraft daterat är att dessa nya transporter kommer uppgå till ca 200 fordon (vardagsdygnsmedel). Den totala alstringen för den nya anläggningen blir därmed =400 fordon under ett normaldygn. Helgtrafiken kommer få ett tillskott dels pga. den befolkningsökning som kommer ske med åren och innebär fler besökare till återvinningscentralen men även av den mindre mängd företagstransporter som sker då. Grontmij s bedömning är att denna trafik kommer uppgå till 100 fordon under ett helgsdygn. Grontmij AB 12 (16)

13 7 Analys 7.1 Simulering En trafikanalys med mikrosimulering har utförts av EON:s anläggning i Täby. Upplägg simulering, scenarios och indata - Scenario bef vägnät med 2020 års siffror - Scenario bef vägnät med 2020 års siffror samt tillägg ny trafik till följd av exploatering. Vid simulering räknar vi med vardagsdygnets och helgdygnets dimensionerande timmar fm och em för år 2020 för scenario med och utan exploatering. För att få med effekterna av återvinningscentralen, som är den mest trafikalstrande delen har vi översiktligt byggt upp denna del i simuleringsmodellen. Förutsättningar Övergripande trafik: Indata till modellen är de trafikflödesräkningar som utfördes våren Trafiken har därefter räknats upp till år 2020 med 1,5 % per år. Trafik in till området: Trafiken till området är idag ca 230 fordon in och 200 fordon ut under dimensionerande timme. Ca 75 % av denna trafik ska till avfallsanläggningen. Dimensionerande timmen för anslutningen för Hagby är inte den samma som dess maxtimme. Maxtimmen från och till Hagby infaller enligt de trafikmätningar som utförts under en vardag då byggfirmor och andra företag kan åka till anläggningen och slänga sitt avfall. Denna maxtimme infaller när trafikflödet i övriga vägnätet är relativt lågt. Därför använder vi oss av dimensionerande timme för anläggningen som sammanfaller med det övriga nätets maxtimme. Då EON:s kraftvärmeverk byggts ut uppskattas trafiken till och från anläggningen ha ökat till ca 280 in och 250 fordon under dimensionerande timme, vilket har räknats med i simuleringen. Logistiken för avfallsanläggningen: Logistiken i återvinningscentralen är komplicerad att bygga upp i simuleringsmodellen. Det finns 14 stationer som hanterar olika avfallstyper och det är en omfattande utredning i sig att simulera enbart återvinningsanläggningen. För att likna verkligheten har vi lagt in längden på körslingan vid ÅVC. Efter diskussion med SÖRAB har vi kommit fram till att uppehållstiderna för privatpersoner som slänger avfall vid ÅVC normalt ligger på mellan 5-20 min. Vår bedömning är att genomsnittstiden är ca 15 min per avlastande fordon. I simuleringen har trafiken inom återvinningsanläggningen förenklats på så sätt att vi räknar med att anläggningen klarar 70 lastande personbilar/timme vilket motsvarar en uppehållstid på ca 15 min per lastande fordon. 7.2 Resultat av simulering Endast förmiddagen har simulerats då denna tidpunkt innehåller mest trafik. Det övergripande systemet klarar trafiken med god marginal. Högst belastning får trafikplatsen, men uppskattningsvis finns här en kapacitetsreserv på över 25 %. Viktigt är även att det finns goda kömagasin i och intill avfallsanläggningen. Grontmij AB 13 (16)

14 Figur 8 Bild från simulering 7.3 Kapacitetsberäkning korsning För att studera den mest känsliga punkten, korsningen Frestavägen/infart Hagby har vi låtit kapacitetsberäkna denna korsning i programmet CapCal. Capcal är ett program för beräkning av kapacitet och framkomlighet i trafikkorsningar. Capcal klarar korsningar med olika regleringsformer stopp, väjning, trafiksignaler och cirkulationsplatser och ger som resultat bland annat kapacitet, belastningsgrad och kölängd. I tabellen nedan visas belastningsgradstandarderna i förhållande till standardvärdena för framkomlighet. Tabell 2: Belastningsgrad och standard, källa Trafikverket Belastningsgrad om 1 och däröver innebär att korsningen är överbelastad och köerna växer okontrollerat under den tid som aktuell trafiksituation råder. Korsningen är en 3-vägskorsning med stopplikt för utfart mot Frestavägen. Kapacitetsberäkningar har gjorts för en maxtimme med dagens trafik, trafik år 2020 samt trafik år 2020 med tillskott till följd av exploatering. Kapacitet, korsningen Frestavägen/Infart Hagby år 2020 efter exploatering Kapacitet och kölängder per körfält Kölängd (antal fordon) Tillfart Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil Frestavägen Västra 1 RV Infart Hagby 1 HV Frestavägen Östra 1 HR Tabell 3: Kapacitetsberäkning Frestavägen/infart Hagby år 2020 efter exploatering Grontmij AB 14 (16)

15 Resultatet av CapCal-beräkningen belastningsgraden för utfart från Hagby uppnår 0,66 vilket är mindre god standard vilket i sig innebär att mindre köbildning uppstår under maxtimmen. Några stora kapacitetsproblem vid korsningen Frestavägen/infart Hagby finns dock inte. Tilläggas ska att vi i beräkningar ovan har räkna in en situation där maxtrafik från Hagby sammanfaller med maxtimme på Frestavägen, d.v.s. ett extremfall. Att dessa maxtimmar sammanfaller inträffar mycket sällan. I normalfallet kommer det vid de tider det är maxflöde från Hagby att vara betydligt lägre flöde på Frestavägen. 8 Förslag på åtgärder Då det i första hand riskerar att uppstå köer av personbilar till följd av stort besökstryck till återvinningscentralen är det här åtgärder behöver göras. Vi ger därför förslag på några åtgärder för den interna trafikföringen. Trafikplanering inom området - Tidig separering av inkommande körfält så att inkommande personbilstrafik får ett eget körfält. Detta för att säkerställa att man kan ta om hand köbildning inne på området så att inte köer uppstår ut på Frestavägen. Separeringen minskar störningen av övrig trafik till SÖRAB och den framtida anläggningen som nu orsakas av eventuella köer till ÅVC. Ett sätt att ta om hand köbildning är att ändra körslingan mot återvinningscentralen med infart där det idag är utfart. Kan en egen fil skapas på denna sträcka för personbiltrafiken så erhålls ett magasin för omhändertagande av köer som blir ca 150 m längre dvs kan ta om hand ca 20 st fordon fler vid hård belastning. Fördjupade logistikstudier krävs. - Intern planering av logistiken inne i området, utveckling av dagens slinga vid återvinningscentralen med ökad uppställningsyta för lastande personbilar och personbilarbilar med släp Trafikplanering utanför området Utredningen kan inte påvisa några kapacitetsproblem i vägnätet utanför planområdet år 2020 efter exploatering. Det som kan behövas är mindre förstärkningar/förbättringar. Detta behöver troligtvis inte göras om den inre trafikplaneringen ses över enligt ovan så at köer kan tas om hand inne i området. - Förstärkning av in- och utfart vid anslutning mot Frestavägen. Korsningen kan idag uppfattas som något otydlig och det kan finnas säkerhetsaspekter att styra upp korsningen med separat fält för vänstersvängande in mot Hagby samt uppdelade körfält för höger- och vänstersvängande trafik ut från Hagby Detta görs lämpligen i samband med några andra åtgärder gällande övrig planering som bör tas höjd för i detaljplanearbetet och det gäller utbyggnad av gång- och cykelstråk. - Gång- och cykelväg utmed Frestavägen för att möta behov av regionalt cykelstråk utmed Frestavägen (Planer finns hos Trafikverket). Som en naturlig koppling till detta stråk görs en gång- och cykelförbindelse in- och ut mot området från korsning Frestavägen/infart Hagby Med denna cykelförbindelse ökas möjligheten för att arbetande i första hand skall kunna cykla till och från arbetsplats på nya Hagby. Utöver planering för gående och cyklande mot Hagby är det också av värde att göra det möjligt att åka kollektivt till och från Hagby. Det bör därför ses över möjligheter att anlägga en busshållplats i närheten av nya Hagby. Grontmij AB 15 (16)

16 9 Slutsats och rekommendation och vidare arbete I denna utredning med horisontår 2020 kan inte påvisas några stora konsekvenser i vägnätet. Det finns fortsatt god kapacitet i vägnätet även år Det finns därmed ingen risk att området och dess verksamheter kommer att innebära några begränsningar för framkomlighet på Norrortsleden och dess ramper varför det heller inte är nödvändigt med förstärkningsåtgärder vid trafikplats Hagby innan år Den andel tung trafik det blir ut- och in från/till området kommer att påverkas av hur mycket avfall som kan återanvändas inom området. Trafikökningen till följd av den nya kraftvärmeanläggningen kommer att bli förhållandevis liten. Det innebär att den nya detaljplanen med dess innehåll inte kommer att medföra sådan nyalstring av trafik att det påverkar det omkringliggande vägnätet. Omkringliggande vägar, i första hand Frestavägen i väster och Hagbyvägen i öster, kommer inte få någon ökad trafik till följd av det nya kraftvärmeverket. Däremot kan den allmänna trafikökningen, till följd av generell befolkningsökning mm i upptagningsområdet samt med förutsättningen att återvinningscentralen ligger kvar i dagens läge, göra att trafikflödena i vägnätet runt området kommer att öka fram emot år 2020 vilket också ger en ökning på Frestavägen och Hagbyvägen med ca 10 % fram till år En ökning av trafiken samt inblandning av mer tung trafik till- och från området samt inom området ställer dock krav på områdets interna planering. Det är av största vikt att återvinningscentralens planering tar höjd för ökat antal besökare. Det är också viktigt att det sker en tidig separering mellan besökstrafik till återvinningscentralen och tunga transporter från och till förbränningsanläggning och till kraftvärmeverket. Görs detta på ett bra sätt kan köer inne på området, som stundtals uppkommer, tas om hand så att de inte sträcker sig ut på Frestavägen. Således bör den interna planeringen vara i fokus vid vidare arbete. Inför vidare arbete kan det också finnas skäl att de kommande åren bevaka utbyggnaden av förbifart Stockholm och dess belastning på Norrortsleden. En dialog med SL bör även inledas för att studera förutsättningar att få till en busslinje som passerar området med hållplatslägen i närheten av anläggningen. 10 Referenslista PM, Ny kraftvärmeanläggning Hagby, Miljökraft PM, Transporter till och från Hagby, Miljökraft Trafikmätningar från 2013 vecka 12 och vecka 16 Trafikmätningar från kommun och Trafikverket år Programhandling för detaljplan för del av Hagby, Täby kommun, Inskickade material samt intervjuer med Lars Nilsson, E. ON och Peter Hoogeveen, SÖRAB Detaljkunskap om trafiksituationen i området, Johan Ericsson, Grontmij AB Grontmij AB 16 (16)

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

RAPPORT Trafikprognoser

RAPPORT Trafikprognoser RAPPORT Trafikprognoser Kund Sollentuna Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län TRAFIKUTREDNING Tillhörande DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG Eda kommun, Värmlands län Mars 2012 Medverkande Beställare: Charlottenberg Shopping Center AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 Medverkande Beställare: Conceptor Konsult: WSP Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf, 010-722

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN RAPPORT TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN 2013-05-24 Sammanfattning Inom Näsby Parks företagsområde planeras för 280 nya bostäder inom två kvarter, kallad Nytorp. Nya förutsättningar gör det nödvändigt

Läs mer

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Ramböll Sverige AB Borås Stad Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Göteborg 2008 03 11, rev 2008 08 11 Borås Stad Datum 2008 03 11, rev 2008 08 11 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Peter Johansson Staffan

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm TÄBY KOMMUN Roslags Näsby trafikanalys UPPDRAGSNUMMER 2127106000 EN TRAFIKANALYSSTUDIE HAR UTFÖRTS FÖR OMRÅDET VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY, FÖR ATT STUDERA HUR DEN REVIDERADE MARKANVÄNDNINGEN GER SKILLNADER I

Läs mer

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Sofia Heldemar Henrik Carlsson Sidan 2 av 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 3 METODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1 DAGENS SITUATION...

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Trafikutredning Isabergstoppen

Trafikutredning Isabergstoppen 1980 1670 0 2830 2500 320 2830 2330 320 4140 TextFärger Olycka utan personskada Grön : eller okänd svårhetsgrad Gul : Lindrig olycka Röd : Svår olycka Svart: Dödsolycka Symboler Sjukhusrapport Polisrapport

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 0.95 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (15) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer

Anpassning av befolkning och sysselsatta år 2030 enligt RUFS 2010 till utfallet av Stockholmsförhandlingen. Teknisk dokumentation

Anpassning av befolkning och sysselsatta år 2030 enligt RUFS 2010 till utfallet av Stockholmsförhandlingen. Teknisk dokumentation Anpassning av befolkning och sysselsatta år 2030 enligt RUFS 2010 till utfallet av Stockholmsförhandlingen Teknisk dokumentation Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) ansvarar för regionplanering och

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Regionplane- och trafiknämnden

Regionplane- och trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionplane- och trafikkontoret Michael Viehhauser Regionplane- och trafiknämnden Yttrande över Gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå 2014-10-24 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Samhällsbyggnad är en konsultverksamhet

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla UNITED BY OUR DIFFERENCE trafikutredning pm Sågen, Uddevalla 2013-03-06 Medverkande Beställare: Lanesund Fastigheter AB Kontakt: Håkan Nilsson Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf,

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING ÅVC BOO UPPDRAGSNUMMER 2511255000 2014-09-19. Sweco Environment AB. Upprättad av Rikard Sjöholm Granskad av SECRID.

RAPPORT BULLERUTREDNING ÅVC BOO UPPDRAGSNUMMER 2511255000 2014-09-19. Sweco Environment AB. Upprättad av Rikard Sjöholm Granskad av SECRID. UPPDRAGSNUMMER 2511255000 BULLERUTREDNING ÅVC BOO Sweco Environment AB Upprättad av Rikard Sjöholm Granskad av SECRID repo001.docx 2012-03-2914 Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Beräkningsmetod

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun 2016-04-20 Dnr: Ks 2012/605.722 Sida 1 (5) Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Översiktskarta Tillväxtavdelningen Vellinge.se

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7001358 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO SOCIETY JOACIM THELIN SARA JOHANSSON repo002.docx 2013-06-14 Sweco 1 Inledning Bakgrund

Läs mer

Trafikutredning Duvehed II

Trafikutredning Duvehed II Kungsbacka kommun Göteborg 2015-06-08 Datum 2015-06-08 Uppdragsnummer 1320013979 Utgåva/Status ARBETSMATERIAL Åsa Kinell Martin Rudolphi Åsa Kinell Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Innehållsförteckning Planbeskrivning HANDLINGAR 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 TIDIGARE

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se Upplands Väsby kommun, Teknik & Fastighet, december 2009. Första upplagan 3 000 exemplar. Tryck: Nässjö Tryckeri AB Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik

Plockanalys grovavfall 2011. Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Plockanalys grovavfall 2011 Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Vår referens Vatten & Ledningsteknik, Amanda Carlberg Rapport Datum Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Bakgrund...

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Bildhuggaren. Trafikutredning

Bildhuggaren. Trafikutredning Bildhuggaren Trafikutredning Kommunstyrelsens förvaltning 26 februari 2016 Handläggare Ioulia Christidi Gatu- och trafiksektionen Kommunstyrelsens förvaltning Innehåll 1 Syfte... 5 2 Beskrivning av nuläge...

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

Trafikanalys för Fogdevreten I samband med utbyggnad av forskarbostäder, kontor och laboratorier

Trafikanalys för Fogdevreten I samband med utbyggnad av forskarbostäder, kontor och laboratorier I samband med utbyggnad av forskarbostäder, kontor och laboratorier Grontmij AB Väg & Trafik Rapport Beställare: Mårten Bengtsson, Strategia, Akademiska hus Konsult: Morteza Ghoreishi, 2 (13) Vår referens

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Trängselskatt med Östlig förbindelse

Trängselskatt med Östlig förbindelse Trängselskatt med Östlig förbindelse Underlag till Sverigeförhandlingen Version 23 september 2015 1 Dokumenttitel: Trängselskatter och vägavgifter med Östlig förbindelse, Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Västerråda handels- och industriområde

Västerråda handels- och industriområde SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådshandling avseende detaljplan för Västerråda handels- och industriområde Melleruds kommun Västra Götalands län Contekton Arkitekter Fyrstad AB har på uppdrag av Melleruds kommun

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Projektbeställare Projektledare David Lanthén Ingrid Kärrsten Datum 2015-12-29 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2015/0053-214 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer