Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET Helena Purmonen Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt planförfarande enligt Äldre plan- och bygglagen (ÄPBL). SAMMANFATTNING Utställningen har föregåtts av ett program- och ett samrådsskede. Yttranden från programsamråd och samråd finns sammanställda i särskild programsamrådsredogörelse september 2011 och samrådsredogörelse Utställningshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden , 105. Planförslaget har varit föremål för utställning under perioden till under vilken sakägare, remissinstanser och andra intressenter givits tillfälle att yttra sig. Utställningsutlåtandet är en sammanställning av de frågor och svar som inkommit i samband med utställningen. Inkomna yttranden på Trafikverkets vägplan finns med i Trafikverkets diariesystem och kommer besvaras av Trafikverket medan frågor som berör föreslagen detaljplan besvaras av Täby kommun. Program Remiss Planförslaget föregicks av ett programsamråd under perioden till Programområdet omfattade Roslags-Näsby och Viggbyholms trafikplats. Syftet med programmet var att i ett tidigt skede utreda och klargöra möjligheten för en ombyggnad av trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm.

2 2(17) Allmänhetens synpunkter och frågor gällande programförslaget för Roslags- Näsby trafikplats rörde främst att det är svårt att ta sig av och på E18 vid båda korsningarna på Centralvägen, att det bör skapas säkrare passager för fotgängare och cyklister och bättre tillgänglighet till busshållplatser, att grönområdet i anslutning till befintligt villa område sydost om trafikplatsen inte bör minska, att det ska genomföras bullermätningar utomhus före och efter byggnationen, att det inte får bli någon påverkan på befintliga bensinstationer i trafikplatsen och att hänsyn ska tas till pågående utbyggnadsplaner i de centrala delarna av kommunen med tanke på framtida trafikmängder och bullerstörningar för boende. Det framfördes även synpunkter på att programområdet är för litet och borde utökas till att även omfatta redan planlagd del av Centrumleden och att kommunen och Trafikverket istället bör tittat på en annan lösning vad gäller tillfart till Täby centrum. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning att programmets genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Programsamrådsmöte Ett offentligt samrådsmöte hölls i kommunhusets matsal tillsammans med Trafikverket angående kommunens program och Trafikverkets förstudie. Till samrådsmötet kom 27 personer. Ändringar efter programsamråd Efter programsamrådet arbetades två samrådsförslag fram, ett för detaljplan Viggbyholms trafikplats, del av Viggbyholm 74:1 m.fl., Täby kommun respektive ett för detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags- Näsby. I samrådsförslagen förtydligades utformningen av trafikplatserna. Plansamråd Handlingar Samrådshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden , 116. Remiss Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden till under vilken sakägare, remissinstanser och andra intressenter givits tillfälle att yttra sig.

3 3(17) Samrådsmöte Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls på Scandic Hotell tillsammans med Trafikverket. Till samrådsmöte kom ca 80 deltagare. På samrådsmötet presenterades förslag till vägplan, miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan. Synpunkterna som framfördes på mötet gällde bland annat att framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter behöver förbättras med bredare och genare gång- och cykelvägar, att trafikbullret i området kring trafikplatsen är ett problem och att ombyggnaden och den nya anslutningen till Grindtorpsvägen medför sämre luftkvalitet och ökat buller där. Synpunkter som framförts under samrådstiden berör framförallt att ombyggnaden av trafikplatsen innebär störningar i form av buller och partiklar p.g.a. föreslagna Täby allé, det har framförts synpunkter på redovisade trafikprognoser och föreslagen trafiklösning för både bilister, fotgängare och cyklister och att det är svårt att komma ut från Herkulesvägen. Ändringar efter samråd Utställningsförslaget förändras gentemot samrådsförslaget på följande punkter: - Gränserna i detaljplanen justeras efter föreslagen vägplan vad gäller anslutning av Täby allé mot Grindtorpsvägen. - Gränserna i detaljplanen justeras så att korsningen Centralvägen/ Ytterbyvägen omfattas av nu föreslagen detaljplan. Detta för att möjliggöra ett separat körfält på Centralvägen för fordon som svänger vänster från Herkulesvägen. Detta underlättar utfarten från Herkulesvägen på Centralvägen. Korsningen föreslås planläggas som Huvudgata. - Gränserna i detaljplanen justeras så att del av Ytterbyvägen omfattas av nu föreslagen detaljplan. Detta för att möjliggöra för gångbana längs med östra sidan Ytterbyvägen fram till korsningen med Centralvägen. Ytterbyvägen föreslås planläggas som Huvudgata. - Gränserna i detaljplanen, gräns mellan Huvudgata och Natur, vid Täby allé justeras efter gränser i vägplanen. - Planbestämmelse gällande brons fria höjd över körbanan ändras från 4,8 m till 4,7 m. - Redaktionella ändringar genomförs i texter i plan- och genomförandebeskrivning, och detaljplanens avgränsning justeras på kartor i planbeskrivningen. - Illustrationsplanen uppdateras vad gäller utformning av korsningen vid Herkulesvägen, utformning av de olika ytorna inom trafikplatsen samt med trappförbindelser.

4 4(17) Utställning Handlingar Utställningshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden , 105. Remiss Planförslaget har varit på utställning under perioden till under vilken sakägare, remissinstanser och andra intressenter givits tillfälle att yttra sig. Under utställningstiden inkom 14 yttranden. Nedan redovisas i sammanfattad och förkortad form de synpunkter som inkommit under utställningstiden samt stadsbyggnadskontorets kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns i stadsbyggnadsnämndens diarium. Synpunkter som framförts under utställningstiden berör framförallt att ombyggnaden av trafikplatsen innebär störningar i form av buller och partiklar p.g.a. föreslagna Täby allé, det har framförts synpunkter på redovisade trafikprognoser och föreslagen trafiklösning för både bilister, fotgängare och cyklister, att det är svårt att komma ut från Herkulesvägen och att föreslagen utformning av gång- och cykelbana bör ses över och breddas. INKOMNA YTTRANDEN Sakägare Panncentralen City Samfällighetsförening, Tibble 10:23, Härden 1 Myndigheter och andra remissinstanser AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad Kultur- och fritidsnämnden Länsstyrelsen Svenska kraftnät Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Trafikverket Föreningar Täby Naturskyddsförening Cykelfrämjandet Stockholm Norrort Anmärkning Genom ordf. Berit Kjellser Ingen erinran Ingen erinran Ingen erinran Inga synpunkter Genom Inge-Britt Smedmark Genom trafikpolitisk talesperson Karl Hellström

5 5(17) Övriga HSB Brf City i Täby, Näsbydal 1-8, Tibble 12:1-6 Genom vice ordf. Mikael Björn HSB Brf Jupiter 1 i Täby, Jupiter 1-3 Grindtorpsvägen 1-45 HSB Brf Venus, Venus 1-7 m.fl. Genom ordf. Tommy van Ginhoven Curt Edling och Carin Engström Edling Grindtorpsvägen 25 Eila Seel och Asko Kaaria Mörtsjögränd 17, Kometvägen 15 SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN, MED KOMMENTARER Nedan redovisas i sammanfattad och förkortad form de synpunkter som inkommit under utställningsskedet samt stadsbyggnadskontorets kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns i stadsbyggnadsnämndens diarium. Sakägare Panncentralen City Samfällighetsförening, Tibble 10:23, Härden 1, genom ordf. Berit Kjellser Föreningen anser att en omfattande utökning av trafiken i centrala Täby kommer att ske med anledning av de planerade och delvis genomförda nya bostadsområden, verksamheter av olika slag etc. De anser att vägarna kring Grindtorp har haft och kommer få en ökad belastning av tung trafik en lång tid framöver som följd av centrumområdets och Galoppfältets expansion. Även kommunerna nord, nordväst och nordöst om Täby planerar tillväxt, vilket torde leda till ytterligare ökad trafik på E 18 och tillfarterna Täby centrumområdet. Föreningen efterfrågar studium utifrån helhetssyn, uppdaterad med nu aktuella ingångsvärden, i form av trafikledsplan för centrala Täby och menar att detta kan föranleda annan utformning av trafikplats Roslags Näsby och resultera i en ny anslutning till väg E18. De anser att detaljplanen som den nu är utformad ej bör fastställas. De analyser som har gjorts visar att den utformning som föreslås kan hantera den trafik som beräknas belasta trafikplatsen I trafikanalyserna tittar man

6 6(17) huvudsakligen på maxtimmen för de olika delarna, dvs. den tid då det är mest belastning på varje del. Vad gäller trafikprognoser ur ett regionalt perspektiv har Täby kommun kontinuerlig kontakt med dess närliggande kommuner. Trafikverket gör löpande prognoser för det statliga vägnätet. I planeringen av trafikplatsen har man tagit fram helt nya trafikprognoser utifrån dagens kunskap om t.ex. planerade utbyggnader. De nya prognoserna är underlag för både Trafikverkets vägplan och kommunens detaljplan. Alla utredningar grundar sig på de nya prognoserna och inte prognoser från 2004/2005. AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad Ingen erinran. Kultur- och fritidsnämnden Ingen erinran. Länsstyrelsen Ingen erinran. Svenska kraftnät Inga synpunkter. Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen framför synpunkt på att i samrådet har boende i Näsbydal framfört oro över en eventuell flytt av busslinjer som skulle innebära en försämring i tillgängligheten till kollektivtrafik från området. Trafikförvaltningen hänvisar till kommunens kommentar i samrådsredogörelsen: "Trafikförvaltningen (SLL) är ansvariga för planeringen av busslinjernas dragning. Enligt SLL och entreprenören Arriva finns inga planer att flytta busslinjer i nuläget, men det är en kontinuerlig process och busslinjernas dragning kan ändras längre fram, om behovet uppstår."

7 7(17) Trafikförvaltningen bekräftar kommunens svar och vill förtydliga vad som framförts i samrådet för denna detaljplan. Trafikförvaltningen är positiv till att underlätta bytet mellan lokala linjer och motorvägsbussar vid Roslags Näsby trafikplats och tycker det är viktigt att Näsbydal har fortsatt god kollektivtrafikförsörjning. Trafikförvaltningen påpekar att vilka busslinjer som i framtiden kommer att trafikera Galoppfältet kan få påverkan på vilka busslinjer som fortsatt kommer att kunna stanna vid Roslags Näsby trafikplats och/eller Näsbydal. Trafikförvaltningen anser att framtida trafikering av Galoppfältet och Roslags-Näsby trafikplats/näsbydal behöver utredas i ett helhetsperspektiv. Trafikförvaltningen ser positivt på att detaljplanen medger nya hållplatslägen vid Näsby Allé, närmare motorvägshållplatserna. De anser att Beslut om byggnation och trafikering av denna lösning dock bör avvakta pågående utredning om framtida kollektivtrafik genom Galoppfältet och dess påverkar på linjesträckningar förbi Roslags-Näsby trafikplats och Näsbydal. Trafikförvaltningen anser att tillgängligheten för boende i Näsbydal ska vägas in i ett sådant beslut. Synpunkterna noteras. Trafikverket Trafikverket framför synpunkt på att i genomförandebeskrivningen, under rubriken Organisatoriska frågor och underrubriken Tidplan, första stycket, står det felaktigt att Vägplanen beräknas fastställas i oktober Trafikverket påpekar att vägplanen beräknas fastställas under andra kvartalet Trafikverket har inga övriga synpunkter. Texten i genomförandebeskrivningen har ändrats enligt Trafikverkets synpunkt. Täby naturskyddsförening Föreningen anser att trafiken även är en klimatfråga och engagerar sig i utformningen av trafikplatsens gång- och cykelbana och förutsättningarna för att gå och cykla trafiksäkert. Föreningen skriver att ca 4,5 m är ett vedertaget mått för en trafiksäker gång- och cykelbana och att dess bredd är särskilt viktig då planområdet innefattar en bro

8 8(17) och kurviga och backiga uppfarter med skymd sikt. Föreningen efterfrågar utformning av gång- och cykelbana vid busshållplatsen på bron. I den utformning som har valts för trafikplats Roslags-Näsby har hänsyn tagits till de gåendes och cyklisternas säkerhet. Med denna utformning kommer en kontinuerlig separering mellan biltrafik och gång- och cykeltrafik att uppnås. De utredningar som upprättats inom projektet tar hänsyn till gång- och cykeltrafikens säkerhet och behov vad gäller säkerhet för fotgängare och cyklister vid t.ex. övergångsställen vid busshållplatser. Gång- och cykelvägens bredd har setts över och breddas där det är möjligt inom vägområdet. Gång- och cykelvägens detaljutformning bestäms i samband med projekteringen av vägen och behandlas inte i detaljplanen. Cykelfrämjandet Stockholm Norrort Cykelfrämjandet Stockholm Norrort har lämnat synpunkter till Trafikverket på de åtgärder i arbetsplanen för Roslags-Näsbys trafikplats som berör cykling. Deras synpunkter är i korthet följande: 1. Cykelfrämjandet anser att gång- och cykeltrafik som regel ska vara åtskilda inom tätort och planlagda områden och oseparerade stråk ska bara anläggas utanför tätorterna och där samtidigt antalet gående och cyklande är mycket lågt. De anser att 3,5 m bred gång- och cykelbana är för smalt och att ingen hänsyn tagits till de trafikflöden av både gående och cyklister som kan förväntas. De hänvisar till att Täby kommun i förslaget till cykelplan har satt som mål att mängden cyklister ska fördubblas till 2030 och föreslagna huvudcykelstråk både i nord-sydlig och i öst-västlig riktning går genom detaljplanens område. Cykelfrämjandet menar att flera skolor, busshållplatser och Roslagsbanan finns på bekvämt gång- eller cykelavstånd från bostadsområdena och härtill kommer cykelpendlare till arbetsplatser på längre avstånd och som vill hålla högre hastighet. Cykelfrämjandet anser att en 3,5 m bred cykel- och gångväg inte motsvarar de krav på säkerhet och konfliktfrihet som både cyklister och gångtrafikanter har rätt att begära och att rekommendationerna i GCMhandboken ska följas dvs att gångbanans bredd ska vara minst 1,8 m och

9 9(17) cykelbanans 2, 25-2,5 m beroende av cykelflöde. Vidare anser de att hänsyn måste tas till att användningen av elcyklar ökar snabbt och att cykelbanan ska vara minst 2,5 m bred. 2. Cykelfrämjandet uppskattar att åtgärder kommer att vidtas för att sänka hastigheten vid övergångsställen. De anser att alla cykelpassager ska markeras på körbanan. 3. För att undvika konfliktsituationer vid busshållplatserna bör cykelbanan dras bakom hållplatsen. 1. I den utformning som har valts för trafikplats Roslags-Näsby har hänsyn tagits till de gåendes och cyklisternas säkerhet. Med denna utformning kommer en kontinuerlig separering mellan biltrafik och gång- och cykeltrafik att uppnås. Separering mellan gång- och cykelbana kommer att utföras. Gång- och cykelvägens bredd har setts över och breddas där det är möjligt inom vägområdet. Gång- och cykelvägens detaljutformning bestäms i samband med projekteringen av vägen och behandlas inte i detaljplanen. 2. Åtgärder för hastighetsbegränsning och markering av cykelpassager är detaljutformning som inte behandlas i detaljplanen utan bestäms i samband med projekteringen av vägen. 3. De utredningar som har upprättats inom projektet tar hänsyn till gång- och cykeltrafikens säkerhet och behov vad gäller säkerhet för fotgängare och cyklister vid t.ex. övergångsställen vid busshållplatser. Gång- och cykelvägens detaljutformning bestäms i samband med projekteringen av vägen och behandlas inte i detaljplanen. HSB Brf City i Täby, Näsbydal 1-8, Tibble 12:1-6, genom vice ordf. Mikael Björn Föreningen anser sig bli berörda i stor omfattning av den planerade ombyggnaden av trafikplats Roslags-Näsby. De menar att ett flertal frågetecken behöver utredas så att medlemmar inte får en negativ påverkan på sin boendemiljö och livskvalitet. Deras synpunkter är följande: 1.Föreningen anser att placering av busshållplatser vid trafikplatsen skulle innebära ett stort problem då avståndet till kollektivtrafiken mer än fördubblas

10 10(17) för de boende i de 900 lägenheterna. Placeringen skulle också vara ett stort problem för de som av olika skäl inte kan röra sig i alltför stor omfattning (hög ålder, handikapp etc.). Föreningen anser att placeringen av kollektivhållplatser inte får påverka de boendes möjligheter att resa kollektivt i en negativ omfattning utifrån dagens situation. 2. Föreningen menar att trafikmodellernas validitet inte har provats emot faktisk påverkan vilket gör att ingrepp kan bli för stora eller för små. Vidare att den senaste modellen som togs fram till Täby centrum bygget 2004 visar på en avvikelse på över 45% och att denna felaktiga uppskattning har legat till grund för de antaganden som denna utredning bygger på. Föreningen kräver att dessa använda modeller valideras, eftersom Trafikverket räknat fel enligt pressuppgifter. Vidare att konsekvenserna av dessa avvikelser av trafikvolym måste konsekvensutredas på ett korrekt sätt. 3. Föreningen anser att det inte finns grunder för att en stor volym av trafiken kommer att passera Grindtorp via Täby Allé, som man antagit i MKB, om det inte kommer en ändring av skyltningen vid trafikplatsen. Detta då det idag är skyltat för att driva trafiken nerför den ramp som byggts i anslutning till Brf Citys fastigheter. De anser inte att den trafikmodell som presenterats kan garantera att buller- eller partikelnivåer håller sig på den nivå som angivits i MKB, då volymerna inte är validerade. Föreningen skriver att då det idag tittas på alternativa trafikflöden måste dessa konsekvensutredas på nytt och tydliga åtgärder för att motverka de negativa konsekvenserna måste planeras och implementeras. Möten har hållits med representanter från stadsbyggnadskontoret Täby kommun och HSB Brf City i Täby, Näsbydal 1-8, Tibble 12:1-6, genom vice ordf. Mikael Björn, för att diskutera de synpunkter föreningen haft på samrådsförslaget. 1. Trafikförvaltningen (SLL) är ansvariga för planeringen av busslinjernas dragning. Enligt SLL och entreprenören Arriva finns inga planer att flytta busslinjer i nuläget, men det är en kontinuerlig process och busslinjernas dragning kan ändras längre fram, om behovet uppstår. 2. I planeringen av trafikplatsen har man tagit fram helt nya trafikprognoser utifrån dagens kunskap om t ex planerade utbyggnader. De nya prognoserna är underlag för både Trafikverkets vägplan och kommunens detaljplan. Alla

11 11(17) utredningar grundar sig på de nya prognoserna och inte prognoser från 2004/ Skyltning av kommunens vägar sköts kontinuerligt. Vid öppningen av Täby allé sattes nya skyltar upp. När trafikplatsen byggts om kommer också skyltningen att göras om. Bullerutredningarna visar att ombyggnaden av trafikplatsen i sig inte medför någon ökning av bullernivåerna. Däremot tillämpas nybyggnadsriktvärden för trafikbuller eftersom det är en väsentlig ombyggnad. Därför kommer bostäder som har över 55 db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad att erbjudas åtgärder av Trafikverket. Annars är 65 db(a) Trafikverkets nivå för åtgärder i befintlig miljö. Vid ombyggnaden av trafikplatsen planeras åtgärder för de bostäder där bullernivån år 2030 beräknas överstiga 55 db(a). Trafikverkets beräkningar av kvävedioxid och partiklar är gjorda utifrån nya prognoser för förväntad trafik år Även med den trafiken klaras miljökvalitetsnormerna för luft vid samtliga bostäder kring trafikplatsen men luften innehåller mer föroreningar i detta område än den gör från de hårt trafikerade vägarna. För Brf City kan konstateras att luftkvaliteten klarar miljökvalitetsnormerna med god marginal även med ökad trafik. Kommunen och Brf City har samverkat för åtgärder mot buller i bostäderna. HSB Brf Jupiter 1 i Täby, Jupiter 1-3 Föreningen anser att den prognosticerade ökningen av trafikmängderna på Grindtorpsvägen och den nyligen tillkomna Täby allé kommer med stor sannolikhet att innebära en väsentlig försämring av buller- och luftmiljön runt bostadsrättsföreningens bostadshus. Skulle det s.k. femte benet, avfart från E18 i riktning mot Grindtorp och Täby Centrum, realiseras anser föreningen att prognoserna kan komma att överträffas. Föreningen har noterat att tyngre trafik trafikerar Täby allé och Grindtorpsvägen och har inte anledning att tro att den byggtrafik som exploateringen av Galoppfältet genererar skulle uppträda annorlunda. Det är föreningens uppfattning att trafiksituationen runt Täby Centrum, Roslags- Näsby, Näsbydal, Grindtorp, Bergtorp, samt Galoppfältet, enligt aktuella planer, med all kringliggande småhusbebyggelse bör analyseras som en helhet och att utifrån en sådan samlad analys är det sannolikt att utformningen av trafikplats Roslags-Näsby blir en annan än den nu föreslagna, bättre inordnad i ett samlat trafikmönster.

12 12(17) Det är vidare föreningens uppfattning att en av- och påfart, likt den vid Lahäll, till E18 mitt för Galoppfältet skulle vara till gagn inte bara för de boende i Grindtorp utan också för Täby Centrum och dess kunder samt för trafikförsörjningen till Galoppfältet, både bygg- och boendetrafik. De anser att detaljplanen som den nu är utformad icke bör fastställas. Möten har hållits med representanter från stadsbyggnadskontoret Täby kommun och HSB Brf Jupiter 1 i Täby, Jupiter 1-3, för att diskutera de synpunkter föreningen haft på samrådsförslaget. Bullerutredningarna visar att ombyggnaden av trafikplatsen i sig inte medför någon ökning av bullernivåerna. Däremot tillämpas nybyggnadsriktvärden för trafikbuller eftersom det är en väsentlig ombyggnad. Därför kommer bostäder som har över 55 db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad att erbjudas åtgärder av Trafikverket. Annars är 65 db(a) Trafikverkets nivå för åtgärder i befintlig miljö. Vid ombyggnaden av trafikplatsen planeras åtgärder för de bostäder där bullernivån år 2030 beräknas överstiga 55 db(a). Bullerberäkningarna för ombyggnaden av trafikplatsen grundar sig på prognoser för år Inom projektet, ombyggnaden av trafikplatsen, kommer Trafikverket att genomföra fönsteråtgärder där behov finns. För de vägar som ligger utanför trafikplatsens påverkansområde utreder kommunen lämpliga åtgärder i samråd med berörd förening. På en del av Grindtorpsvägen, mellan panncentralen och Täby allé, kommer övrig utbyggnad i centrala Täby att medföra ökad trafik och för denna del utreder kommunen vilka åtgärder som kan vara lämpliga. På nuvarande Grindtorpsvägen mellan Centralvägen och kommande anslutning till Täby allé liksom på Grindtorpsvägen mellan Östra Banvägen och Täby allé kommer trafiken att minska. Delar av Grindtorp och Näsbydal får därmed lägre bullernivåer än tidigare. Efter ombyggnaden kommer det, liksom idag, att finnas två alternativa vägar från trafikplatsen till Täby centrum, vilket också kommer att framgå av skyltningen. Trafiken till Täby centrum kommer att ha sammanlagt fyra infarter, utöver dessa två vägar också Attundavägen för trafik från väster och Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen för trafik från norr. Samtliga passerar bostadsbebyggelse men genom fördelningen blir störningarna förhållandevis mindre i varje del.

13 13(17) I föreslagen detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats och vägplan ingår en koppling till Täby allé, men inte vidare kopplingar in till Galoppen. Täby allé planerades för flera år sedan och det är bara anslutningen mellan trafikplatsen och Grindtorpsvägen som ingår i den nu aktuella ombyggnaden av trafikplatsen. Infarterna till den nya Galoppen är under utredning och ingår ej i nu föreslagen detaljplan eller vägplan för Roslags-Näsby trafikplats. En trafikutredning görs inom ramen för Galoppenprojektet och beräknas vara klar under I denna trafikutredning utreds också möjliga infarter till området. Hänsyn till både Roslags-Näsby och Viggbyholms trafikplats samt övriga kopplingar till omgivningen kommer att tas med i denna utredning. Processen för att ta fram det liggande förslaget har genomförts av Trafikverket på sedvanligt sätt. Till att börja med togs flera möjliga utformningsförslag fram och utvärderades. Information om alternativa och förkastade förslag till utformning av trafikplatsen redovisas i förstudie daterad samt i den tekniska utredningen daterad med kompletteringar enligt kompletterande tekniska utredning daterad När en lösning valts utifrån detta, gjordes en successiv kalkyl, enligt Trafikverkets modell, för att på så sätt estimera kostnaderna för vald lösning. De analyser som har gjorts visar att den utformning som föreslås kan hantera den trafik som beräknas belasta trafikplatsen I trafikanalyserna tittar man huvudsakligen på maxtimmen för de olika delarna, dvs. den tid då det är mest belastning på varje del. HSB Brf Venus, Venus 1-7 m.fl. Föreningen skriver att på mötet med kommunen den 2 juni framkom att projektledarna har fått i uppdrag att projektera Trafikplats Roslags Näsby som ett lokalt projekt utan att det sätts i ett större sammanhang som en trafiklösning för hela Täby Kommun. Styrelsen för Brf Venus vidhåller kritik och synpunkter som från tidigare inlaga och de anser att det inte är korrekt att projektera trafiklösningen i Täby Kommun i små lokala bitar där den ena lösningen inte gjorts i samklang med närliggande delar. De anser att en omfattande utökning av trafiken i centrala Täby kommer att ske med anledning av de planerade och delvis genomförda nya bostadsområdena, verksamheter av olika slag m.m. Föreningen menar att Roslags-Näsby, Täby centrum, Galoppfältet m.fl. områden expanderar vilket får betydligt ökad trafik till följd. Föreningen anser att ett studium utifrån helhetssyn i form av trafikledsplan för

14 14(17) centrala Täby bör ske och antagas och att detta kan föranleda annan utformning av trafikplats Roslags-Näsby, vilket kan resultera i en ny anslutning till E18. De anser att detaljplanen som den nu är utformad icke bör fastställas. Möten har hållits med representanter från stadsbyggnadskontoret Täby kommun och HSB Brf Jupiter 1 i Täby, Jupiter 1-3 och HSB Brf Venus, Venus 1-7 m.fl., för att diskutera de synpunkter föreningarna haft på samrådsförslaget. I föreslagen detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats och vägplan ingår en koppling till Täby allé, men inte vidare kopplingar in till Galoppen. Täby allé planerades för flera år sedan och det är bara anslutningen mellan trafikplatsen och Grindtorpsvägen som ingår i den nu aktuella ombyggnaden av trafikplatsen. Infarterna till den nya Galoppen är under utredning och ingår ej i nu föreslagen detaljplan eller vägplan för Roslags-Näsby trafikplats. En trafikutredning görs inom ramen för Galoppenprojektet och beräknas vara klar under I denna trafikutredning utreds också möjliga infarter till området. Hänsyn till både Roslags-Näsby och Viggbyholms trafikplats samt övriga kopplingar till omgivningen kommer att tas med i denna utredning. Processen för att ta fram det liggande förslaget har genomförts av Trafikverket på sedvanligt sätt. Till att börja med togs flera möjliga utformningsförslag fram och utvärderades. Information om alternativa och förkastade förslag till utformning av trafikplatsen redovisas i förstudie daterad samt i den tekniska utredningen daterad med kompletteringar enligt kompletterande tekniska utredning daterad De analyser som har gjorts visar att den utformning som föreslås kan hantera den trafik som beräknas belasta trafikplatsen I trafikanalyserna tittar man huvudsakligen på maxtimmen för de olika delarna, dvs den tid då det är mest belastning på varje del. Curt Edling och Carin Engström Edling Edling menar att en omfattande utökning av trafiken i centrala Täby kommer att ske med anledning av de planerade och delvis genomförda nya bostadsområdena, verksamheter av olika slag m.m. Vidare att Roslags-Näsby, Täby centrum, Galoppfältet m.fl. områden expanderar vilket får betydligt ökad

15 15(17) trafik till följd. De anser att ett studium utifrån helhetssyn i form av trafikledsplan för centrala Täby bör ske och antagas och att detta kan föranleda annan utformning av trafikplats Roslags-Näsby och kan resultera i en ny anslutning till väg E18. De anser att detaljplanen som den nu är utformad icke bör fastställas. I föreslagen detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats och vägplan ingår en koppling till Täby allé, men inte vidare kopplingar in till Galoppen. Täby allé planerades för flera år sedan och det är bara anslutningen mellan trafikplatsen och Grindtorpsvägen som ingår i den nu aktuella ombyggnaden av trafikplatsen. Infarterna till den nya Galoppen är under utredning och ingår ej i nu föreslagen detaljplan eller vägplan för Roslags-Näsby trafikplats. En trafikutredning görs inom ramen för Galoppenprojektet och beräknas vara klar under I denna trafikutredning utreds också möjliga infarter till området. Hänsyn till både Roslags-Näsby och Viggbyholms trafikplats samt övriga kopplingar till omgivningen kommer att tas med i denna utredning. Processen för att ta fram det liggande förslaget har genomförts av Trafikverket på sedvanligt sätt. Till att börja med togs flera möjliga utformningsförslag fram och utvärderades. Information om alternativa och förkastade förslag till utformning av trafikplatsen redovisas i förstudie daterad samt i den tekniska utredningen daterad med kompletteringar enligt kompletterande tekniska utredning daterad De analyser som har gjorts visar att den utformning som föreslås kan hantera den trafik som beräknas belasta trafikplatsen I trafikanalyserna tittar man huvudsakligen på maxtimmen för de olika delarna, dvs den tid då det är mest belastning på varje del. Eila Seel och Asko Kaaria Seel och Kaaria har synpunkter på hur trafikplatsen är utformad i den aktuella planen. De anser att rondeller är bra lösningar för bättre trafikflöde, om de är rätt byggda, men som de presenteras i planen kommer de inte att fungera bra. De anser att motorvägens på- och avfarter i rondell inte gör mycket nytta när det alldeles intill finns en vanlig korsning med Grindtorpsvägen och Ytterbyvägen

16 16(17) (väster om motorvägen). De menar att där blir det stopp och samma problem som det varit i alla år vid högtrafik. De anser att trafikplatsen varit uselt planerad från början. Seel och Kaaria tycker att förslaget fungerar bättre på östra sidan, men att även där är korsningen Centralvägen-Herkulesvägen besvärlig i högtrafik. De menar att en liten andra rondell kunde vara en lösning. Vidare anser de att kommunens förslag tekniskt innebär en mycket omfattande och dyr ombyggnad, eftersom en helt ny väg sprängs i berget från västra rondellen upp till Grindtorp och med en ny snäv korsning för trafikanter mot Näsbydal, tex för bussar. De tycker att den nya Grindtorpsvägen verkar väldigt smal, just med tanke på bussar och att den blir en genomfartsväg förbi Galoppfältet till Täby centrum. De bifogar en skiss på vad de anser är en bättre lösning (främst väster om motorvägen) och hoppas att gatukontoret tittar igenom detta alternativ. Deras förklarande text till skissen; Från en enda rondell når man alla riktningar: motorvägen, Näsbydal-Grindtorp och Ytterbyvägen. Rondellen är lite avlång för att passa in i terrängen och ge mer svängrum; den kräver minimala ingrepp, tex knappt någon sprängning alls av berget. Rondeller och korsningar behöver vara stora nog att även långa bussar och transportfordon lätt kan köra igenom eller svänga. Centralvägen är huvudgata för sådan trafik! Gång- och cykelvägar: de behöver inte heller stora ombyggnader, enligt vårt förslag. Mot Näsbypark vore dock en breddning på södra sidan av Centralvägen behövlig, det är på den sidan folk rör sig mest. Där finns busshållplatser, parkväg till Näsby Allé och tunnel under Centralvägen. På norra sidan - mellan Herkulesvägen och Nytorpsvägen - är gångvägen en brant backe som folk helst undviker, särskilt vintertid! Processen för att ta fram det liggande förslaget har genomförts av Trafikverket på sedvanligt sätt. Till att börja med togs flera möjliga utformningsförslag fram och utvärderades. Information om alternativa och förkastade förslag till utformning av trafikplatsen redovisas i förstudie daterad samt i den tekniska utredningen daterad med kompletteringar enligt kompletterande tekniska utredning daterad

17 17(17) De analyser som har gjorts visar att den utformning som föreslås kan hantera den trafik som beräknas belasta trafikplatsen I trafikanalyserna tittar man huvudsakligen på maxtimmen för de olika delarna, dvs den tid då det är mest belastning på varje del. Synpunkter som inkom under samrådstiden föranledde att korsningen Centralvägen/Herkulesvägen har setts över och inför utställning föreslogs korsningen få en ny utformning. De utredningar som har upprättats inom projektet tar hänsyn till gång- och cykeltrafikens säkerhet och behov, vad gäller säkerhet för fotgängare och cyklister vid t.ex. övergångsställen vid busshållplatser. Med den utformning som har valts kommer en kontinuerlig separering mellan biltrafik och gång- och cykeltrafik att uppnås. Synpunkterna och skissförslaget har noterats. ÄNDRINGAR INFÖR ANTAGANDE Inkomna yttranden under utställningstiden föranleder inga revideringar av planförslaget. Inför antagandet justeras plangränsen något efter angränsande plangräns i planområdets nordvästra del, i planbestämmelserna förtydligas att fastighetsindelningsbestämmelser även upphävs för del av Humlet 1 samt att redaktionella ändringar görs i samtliga planhandlingar. Ändringarna är inte av sådan omfattning att de nödvändiggör en ny utställning. Helena Purmonen planarkitekt

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Program för trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm i kommundelarna Roslags-Näsby och Viggbyholm, Täby kommun

Program för trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm i kommundelarna Roslags-Näsby och Viggbyholm, Täby kommun 1(14) PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE September 2011 Stadsbyggnadskontoret Maja Jonasson Dnr SBN 32/2011-20 & 8/2010-20 Program för trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm i kommundelarna Roslags-Näsby

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Detaljplan för Viggbyholms trafikplats, del av Viggbyholm 74:1 mfl, Täby kommun

Detaljplan för Viggbyholms trafikplats, del av Viggbyholm 74:1 mfl, Täby kommun STADSBYGGNADSKONTORET Maja Jonasson Antagandehandling Detaljplan för Viggbyholms trafikplats, del av Viggbyholm 74:1 mfl, Täby kommun HANDLINGAR Detaljplanekarta med bestämmelser, skala1:1000, januari

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Granskningshandling Dnr: BN 2012/6-215 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Hur samrådet har bedrivits Förslaget

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Datum: 2/7-2014 Dnr.: KS 2011/447.343 Planförslaget har varit på samråd under tiden 17 april 8 maj 2014 enligt

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Datum 2014-02-26. Detaljplan för planskild korsning mellan Sankt Olofsgatan och järnvägen, Uppsala kommun

Datum 2014-02-26. Detaljplan för planskild korsning mellan Sankt Olofsgatan och järnvägen, Uppsala kommun KS 4 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Göran Carlén Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN- 2013-1198 Kommunstyrelsen Detaljplan för planskild korsning mellan Sankt Olofsgatan och järnvägen, Uppsala

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN RAPPORT TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN 2013-05-24 Sammanfattning Inom Näsby Parks företagsområde planeras för 280 nya bostäder inom två kvarter, kallad Nytorp. Nya förutsättningar gör det nödvändigt

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Synpunkter och förslag på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1

Synpunkter och förslag på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1 Synpunkter på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1 består av 153 fastigheter och omfattar Simborgarvägen samt Häggkullevägen. Styrelsen fick vid föreningens årsstämma 2013-09-19 i uppdrag att vara

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2015-01-26 Agnes Hustad 08-590 970 68 Dnr: agnes.hustad@upplandsvasby.se BN/2012:86 Byggnadsnämnden Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, godkännande Sammanfattning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus

Läs mer

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser.

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser. Antagandehandling 2010-12-06 Dnr 2009/2094 Detaljplan för del av Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) Mullsjö Mullsjö kommun Godkännande: 2010-10-26, 77, BN Antagande: 2010-12-21, 152, KF Laga kraft: 2011-07-21

Läs mer

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning

Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning Tjänsteutlåtande Planarkitekt 2014-11-17 Agnes Hustad 08-590 970 68 Dnr: agnes.hustad@upplandsvasby.se BN/2012:86 Byggnadsnämnden Detaljplan för Fyrklövern 1, allmän platsmark, beslut om ny granskning

Läs mer

Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING. Stadshuset. Centralstation. Kv Frigg. nuv.

Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING. Stadshuset. Centralstation. Kv Frigg. nuv. Diarienummer 2005/20029-1 Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Kv Frigg Stadshuset Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun 2016-04-20 Dnr: Ks 2012/605.722 Sida 1 (5) Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Översiktskarta Tillväxtavdelningen Vellinge.se

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Muraråsen, västra Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse dels i form av flerfamiljshus

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät 3 Vägnät och trafik 3.1 Vägnät Väg 73 är av stor betydelse för regionen och ingår i huvudvägnätet. Väg 73 trafikförsörjer stora delar av Haninge kommun och förbinder kommunen med Stockholm och Nynäshamn.

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen.

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Info kopia till Vägverket Riggert Andersson Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Villaägarna tar ej ställning för eller emot Förbifart

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen Uppdragsbeslut 2012-12-11 Samrådsbeslut 2012-12-11 Detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter Gyllings väg Centralorten, Oskarshamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24 ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Detaljplan för BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde har varit utställt på

Läs mer

Skånetrafiken. Under remisstiden har 8 yttranden inkommit vilka sammanfattas nedan och numreras 1-8.

Skånetrafiken. Under remisstiden har 8 yttranden inkommit vilka sammanfattas nedan och numreras 1-8. Till: Från: 2011-03-25 Trafikverket Box 543 291 25 Kristianstad Besöksadress: Björkhemsv. 17 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se diariet.kristianstad@trafikverket.se Helena Niordson Investering distrikt

Läs mer

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd ARBETSPLAN E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd Kristianstad kommun, Skåne län Samrådsredogörelse 2013-05-03 Projektnummer: 881097 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: 881097 Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

2011-10-06 1(9) Samhällsbyggnadsförvaltningen

2011-10-06 1(9) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-10-06 1(9) Detaljplan för VALLENTUNA CENTRUM omfattande fastigheterna Vallentuna- Rickeby 1:7, 1:472 och Vallentuna Prästgård 1:130 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:58, 1:99, 1:436,

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Tutstad 1:67 m.fl. (Reningsverk Sysslebäck)

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Tutstad 1:67 m.fl. (Reningsverk Sysslebäck) Datum Diarienummer 2012-10-16 MBR 2007.1066.214 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Tutstad 1:67 m.fl. (Reningsverk Sysslebäck) Aktuell plan: Berörda fastigheter: Markägare:

Läs mer

D304. Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby

D304. Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby D304 STADSBYGGNADSKONTORET Laga kraft 2015-03-12 Jenny Lindgren/ Helena Purmonen Detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats, del av Tibble 10:33 m.fl., Roslags-Näsby ALLMÄN INFORMATION Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-12-08 Fredrik Drotte 08-590 970 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-25 Plan- och exploateringsenheten

ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-25 Plan- och exploateringsenheten ÖSTERÅKERS KOMMUN UTLÅTANDE 1(6) Detaljplan för Valsjöskogen etapp 1, Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Valsjöskogen etapp 1, har varit utställd under tiden 2014-01-20

Läs mer

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Utlåtande Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2014-12-01 till 2014-12-28 för att ge sakägare,

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Detaljplan för Ny handelstomt i Odenskog Del av Odensala 13:1 & 14:1 Östersunds kommun

Detaljplan för Ny handelstomt i Odenskog Del av Odensala 13:1 & 14:1 Östersunds kommun Detaljplan för Ny handelstomt i Odenskog Del av Odensala 13:1 & 14:1 Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 518/2009 Dnr planmodul: P 09/0007 UTLÅTANDE 2 Samråd kring planförslaget skedde under våren 2011. Planen

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner Fördjupad utredning om trängselskattesystemets utformning på Östra Hisingen Underlags- Stadsutvecklingsplaner Göteborg 1 (28) S w e co Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige Telephone

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1 ³ ³ Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Inledning Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskningen, samt kommunens ställningstagande

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby till kommungräns mot Vallentuna, del av Roslags Näsby 2:1

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby till kommungräns mot Vallentuna, del av Roslags Näsby 2:1 STADSBYGGNADSKONTORET Planarkitekt Christine Forsberg Exploateringsingenjör Theréze Myhrén Samrådshandling Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby till kommungräns mot Vallentuna, del av Roslags

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Sågtorp 3, Roslags-Näsby

Detaljplan för fastigheten Sågtorp 3, Roslags-Näsby STADSBYGGNADSKONTORET Martina Leopold-Skoglund Detaljplan för fastigheten Sågtorp 3, Roslags-Näsby SAMMANFATTNING AV PLANPROCESSEN Planen handläggs med normalt planförfarande. Utskottet för stadsbyggnad,

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer