Ärendenr: TRV 2012/46588

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendenr: TRV 2012/46588"

Transkript

1 Trafikverket Region Syd Sylwia Seroka-Miszczuk Enhet Trafikmiljö Telefon: Direkt: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 23 i Kronobergs län, och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Karta Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Bakgrund och målbild Del av sträcka 3, sträckan mellan Lövhult och Gottåsa, byggs om till mötesfri väg med mitträcke. Sträckan har nu 90 km/timmen som högsta tillåtna hastighet, den föreslås att höjas till 100 km/timmen. Väg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig- nordöstlig riktning från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funktionellt prioriterade stråk som är viktiga i den regionala systemanalysen för östra Götaland samtidigt som den utgör en viktig länk i det funktionella stråket som binder samman Småland med Skåne. Väg 23 ingår i utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som för långväga transporter. Vägen har även kopplingar till andra funktionellt viktiga stråk såsom E4, väg 40, 25 med flera. Det finns en ambition att på sikt åstadkomma en ökad framkomlighet med en högre hastighetsstandard, som svarar upp till stråkets funktion i samhället. Standarden på stora delar av vägen har förbättrats med ombyggnad till mötesseparerad landsväg med mitträcke (s.k. 2+1 väg såväl som gles 2+1 väg, se nedan) och fortsätter att förbättras tack vare den nu pågående ombyggnation av etappen Lövhult-Gottåsa (del av delsträckan 3 enligt detta beredningsunderlag, se nedan). Detta beredningsunderlag ligger till grund för prövning av hastighetsgränser på väg 23 i Kronobergs län. Vägen har fortfarande mycket varierande standard, från smal/normal/bred två körfältsväg utan mittseparering, med måttliga/stora säkerhetsbrister avseende sidoområden och korsningsutformning, med 80 eller 90 km/timmen (beroende på vägens standard) som högsta 1(11) TDOK 2010:314 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning v.1.0

2 tillåtna hastighet - via stadsmotortrafikled med tillhörande trafikplatser, där genomgående väg är mittseparerad med mitträcke och vägens standard uppfyller kraven för 90 km/timmen - till nybyggda delar där vägen är mittseparerat med mitträcke och korsningsutformning samt övrig standard är anpassad till hastigheten 100 km/timmen. I och med att vägen successivt rustas upp till den högre standard som svarar upp till stråkens funktion, måste även beslut om högsta tillåtna hastighet på vägen revideras i motsvarande takt. Anledningen till prövningen är ombyggnation av sträckan Lövhult-Gottåsa till mötesseparerat landsväg med mitträcke (2+1 väg). Gällande hastighet på sträckan är idag 90 km/timmen. Den ombyggda delen är anpassad att efter ombyggnationen klara hastighetsgränsen 100 km/timmen förutom korsningen med väg 126 där hastigheten är sänkt till 70 km/tim med lokala trafikföreskrifter. Denna hastighetsbegränsning föreslås behållas. Delen Lövhult- Gottåsa ligger mellan de tidigare ombyggda sträckorna Mölleryd- Lövhult och Gottåsa- Huseby och tillsammans med dessa utgör en längre, sammanhängande mittseparerad sträcka med mitträcke (delsträcka 3). Ombyggnationen startade i april 2012 och beräknas bli klar den 28 september Sträckans ombyggnation ingår som ett objekt i den nationella transportplanen Ny- eller ombyggnad Sträckan mellan Lövhult och Gottåsa byggs om till en mittseparerad väg med mitträcke. Syftet med projektet är ökad trafiksäkerhet och höjning av vägens standard. Objektet avser ombyggnad av en 6 km lång sträcka, vägen byggs om i befintlig sträckning. Vägens standard tillåter höjning av hastigheten till 100 km/timmen. Förslag till hastighetsbegränsningar Delsträcka 1 mellan Skåne länsgräns (M-län) och 840 meter norr om väg 636 Slätthult. Här föreslås oförändrad hastighetsbegränsning 100 km/timmen. Delsträcka 2 mellan 840 meter norr om väg 636 Slätthult och 360 meter norr om väg 600 Mölleryd. Här föreslås oförändrad hastighetsbegränsning 90 km/timmen. Delsträcka 3 mellan 360 meter norr om väg 600 Mölleryd och 1100 meter söder om väg 676 Huseby. Här föreslås en hastighetsbegränsning 100 km/timmen. Detta innebär att gällande hastighet på sträckan 350 m söder om enskild väg till Slättebacken och väg 126 Gottåsa höjs från gällande 90 till 100 km/timmen. Övriga delar norr och söder därom avser oförändrad hastighetsbegränsning 100 km/timmen. I anslutning till korsning väg 23/väg 126 Gottåsa föreslås oförändrad lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 70 km/timmen. Delsträcka 4 mellan 1100 meter söder om väg 676 Huseby och 400 m norr om väg 711 Öja. Här föreslås oförändrad hastighetsbegränsning 80 km/timmen. Delsträcka 5 mellan 400 m norr om väg 711 Öja och cirkulationsplats Norremark, Växjö. Här 2(11)

3 föreslås oförändrad hastighetsbegränsning 90 km/timmen. Delsträcka 6 mellan cirkulationsplats Norremark, Växjö och 200 m söder om väg 905 Drättinge. Här föreslås oförändrad hastighetsbegränsning 100 km/timmen. Delsträcka 7 mellan 200 m söder om väg 905 Drättinge och väg 37 Kutteboda. Här föreslås oförändrad hastighetsbegränsning 90 km/timmen. Delsträcka 8 mellan väg 37 Kutteboda och Kalmar länsgräns (H-län). Här föreslås oförändrad hastighetsbegränsning 80 km/timmen. Trafikverket föreslår att Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:124) om hastighetsbegränsning på väg 23 i Kronobergs län ska upphävas. Befintliga lokala trafikföreskrifter på väg 23 föreslås behållas. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Väg 23 är en funktionellt prioriterad väg viktig för regional utveckling då den binder samman flera större konsumtions- och produktionscentra såsom orterna Älmhult, Växjö, Hultsfred och Linköping. Vägen har såväl långväga person- och godstransporter (> 10 mil) som regionala och lokala dito samt ingår i det nationella kollektivtrafiknätet. En stråkstudie för väg 23 färdigställdes 2006 med Landstinget och Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Skåne i Skåne län som drivande parter. Den långsiktiga ambitionen för vägen fastslogs i studien till mötesfri landsväg. Denna ambition har sedan vidimerats i länstransportplanerna för såväl Skåne län som Kronobergs län och ambitionen för vägen har också till betydande del genomförts och utbyggnads- och planeringsläget i Kronobergs län kan beskrivas enligt följande: Hässleholm (Skåne län) Älmhult Utbyggd 2+1-väg Älmhult Mölleryd Arbetsplan upprättas för gles 2+1-väg Mölleryd-Lövhult 2+1-väg färdigställd 2009 Lövhult-Gottåsa Utbyggnad pågår nu aktuellt projekt Gottåsa-Huseby 2+1-väg färdigställd 2008 Huseby-Marklanda Namngivet objekt i länstransportplan med start ca Marklanda-Räppe Ej i plan Genom Växjö 2+1-väg färdigställd 2007 Genom Sandsbro Ny 2+2-väg färdigställd 2006 Sandsbro-Drättinge Gles 2+1-väg färdigställd 2009 Drättinge-Rv 28 Ej i plan Den långsiktiga ambitionen för väg 23 är en ökad framkomlighet på vägen med en högre hastighetsstandard, som svarar upp till stråkets funktion i samhället. Ombyggnationen av sträckan mellan Lövhult och Gottåsa till en mittseparerad väg med mitträcke är ett led i en långsiktig upprustning av väg 23 mellan Skåne och Småland. Antalet oskyddade trafikanter utmed väg 23 bedöms vara ringa. Linjelagd kollektivtrafik finns utmed väg 23, busshållplatser finns längs med vägen. 3(11)

4 Utmed de ombyggda(mittseparerade) delarna av väg 23 har en del åtgärder utförts för att minimera antalet långsamtgående fordon på vägen, bla parallellvägar för gårdstransporterna och en del förbättringar för längsgående cykeltrafik. Viltstängsel sattes upp utmed större del av sträckor med hastighetsbegränsning 100 km/timmen. De fastigheter i anslutning till vägen, som har bullerproblem har sedan tidigare åtgärdats med fönsteråtgärder. Resterande del av väg 23 (icke ombyggda sträckorna) uppvisar måttliga och stora brister avseende mittseparering, korsningsutformning och sidoområden. Inga åtgärder har vidtagits för att skydda oskyddade trafikanter eller minimera antalet långsamtgående fordon på vägen. Viltstängsel saknas. Trafikverket vill med ombyggnationen av sträckan mellan Lövhult och Gottåsa och förslaget till hastighetsföreskrifter på väg 23 uppnå en bättre anpassning av hastighetsgränser till vägens säkerhetsstandard kopplad till vägens funktion och kravet på bättre tillgänglighet för fordonstrafik. Beskrivning av delsträckorna och prövning mot de långsiktiga stödkriterierna med motivering Trafikförhållanden och vägegenskaper Tabellen visar trafikförhållanden och vägegenskaper för respektive delsträcka. Del strä cka L ä n g d (km) 1 3,2 2 20,7 Väg-typ, vägbredd (m) 2KF, MLV, MML, MV MLV (13) 2KF Normal (9-14,5) Trafik flöde personb il (Pb) Trafik flöde tung trafik (Lb) Geo metrisk standar d* enl.vgu Sidoområde Säkerhe tszon Gång- Hastighet och sgräns cykelväg (km/tim) (GC) Ange ja/nej Föreslagen hastighet sgräns km/tim ATK ** Ange ja/nej G G nej nej MG MG nej nej 3 19,5 MLV (12) G G nej ja 4 9,1 2KF Normal (8) L L nej ja 5 13,9 2KF Normal 2KF Bred MLV MML (10-21,5) MG MG nej ja 6 21,1 MLV (9-19) G G/MG delvis ja nej 4(11)

5 7 31,6 2KF Normal (9-14,5) MG MG nej ja 8 4,5 2KF Normal (7-9) L L nej ja (MML=mötesseparerad motortrafikled, MLV=mötesseparerad landsväg, 2KF=tvåfältsväg) * Ange L (= Låg) respektive MG (= Mindre god) G (= God) ** Automatisk trafiksäkerhetskamera (ATK) Miljö Buller Tabellen visar aktuella värden för buller (riktvärde: 30 dba ekv och 45 dba max i bostäder). Delsträcka Före justering: Efter justering: Före justering: Efter justering: Bullernivån överskrider riktvärdena i bostäder Bullernivån överskrider riktvärdena i bostäder Bullernivån överstiger 10 db över riktvärdena i bostäder Bullernivån överstiger 10db över riktvärdena i bostäder Ange ja/nej Ange ja/nej Ange ja/nej Ange ja/nej 1 nej nej nej nej 2 nej nej nej nej 3 nej nej nej nej 4 nej nej nej nej 5 nej nej nej nej 6 nej nej nej nej 7 nej nej nej nej 8 nej nej nej nej Beskrivning av delsträckor med motivering till valda hastighetsbegränsningar Delsträcka 1: mellan Skåne länsgräns (M-län) och 840 meter norr om väg 636 Slätthult är sedan tidigare ombyggd enligt Vägar och Gators Utformning, VGU till en mötesseparerad landsväg med mitträcke. Korsningarna uppfyller VGU för god standard. Sidoområdena uppfyller VGU för god standard och sidoräcken har satts upp där sidoområdena kräver det. Vägen omges till större delen av skog med inslag av några öppna partier, viltstängsel finns utmed större delen av sträckan. Gång- och cykeltrafik är inte separerad men bedöms vara mycket begränsad. Det finns ingen bebyggelse i direkt närhet till vägen. Delsträckan har en säkerhetsstandard för 100 km/tim. Därför föreslås en hastighetsbegränsning 100 km/tim på delsträckan. Delsträcka 2: mellan 840 meter norr om väg 636 Slätthult och 360 meter norr om väg 600 Mölleryd. Delsträckan har två körfält, ett körfält i varje riktning och saknar mittseparering med mitträcke. Sträckan har för vägtypen normal linjeföringsstandard. Det finns måttliga brister i sidoområdet. Vägen omges av skog, viltstängsel saknas utmed sträckan. Gång- och cykeltrafik är inte separerad men bedöms vara mycket begränsad. Det finns ingen bebyggelse i direkt närhet till 5(11)

6 vägen. Delsträckan uppfyller inte kraven för säkerhetsstandard för 90 km/timmen vad gäller mittseparering och sidoområden. Sträckan planeras att byggas om till mötesseparerad landsväg med mitträcke. Arbetsplan upprättas för närvarande för gles 2+1 väg. Ombyggnationen är planerad att genomföras i tre etapper, första etappen avser delen mellan Ljungstorp och Mölleryd och beräknas påbörjas Vägen är utpekad som viktig väg med stor betydelse för regional utveckling. Eftersom vägen är viktig för näringslivets transporter och arbetspendling har den högre hastighetsanspråk. Därför är 90 km/tim vid en samlad bedömning en lämplig högsta tillåten hastighet. Delsträcka 3: 360 meter norr om väg 600 Mölleryd och 1100 meter söder om väg 676 Huseby. Sträckan Lövhult väg 126 Gottåsa ligger mellan de tidigare ombyggda sträckorna Mölleryd- Lövhult och Gottåsa Huseby (exakta yttergränser enl. ovan) och håller på att byggas om till samma standard, dvs mötesseparerad landsväg med mitträcke (2+1 väg). Korsningarna kommer att uppfylla VGU för god standard. Sidoområdena kommer att uppfylla VGU för god standard och sidoräcken kommer att sattas upp där sidoområdena kräver det. Vägen omges till större delen av skog med inslag av öppna partier, viltstängsel kommer att finnas utmed större delen av sträckan. Det finns mycket gles bebyggelse i direkt närhet till vägen. Gång- och cykeltrafik blir inte separerad men bedöms vara mycket begränsad. Delsträckan kommer att ha en säkerhetsstandard för 100 km/tim. Resterande delar av delsträcka 3 (delsträcka söder resp norr om sträckan Lövhult väg 126 Gottåsa) har byggts om till en mötesseparerad landsväg med mitträcke. Korsningarna uppfyller VGU för god standard. Sidoområdena uppfyller VGU för god standard och sidoräcken har satts upp där sidoområdena kräver det. Vägen omges till större delen av skog med inslag av öppna partier mot åkermark, viltstängsel finns utmed större delen av sträckan Mölleryd- Lövhult. Gång- och cykeltrafik är inte separerad men bedöms vara mycket begränsad. Det finns mycket gles bebyggelse i direkt närhet till vägen. Delsträckorna har en säkerhetsstandard för 100 km/tim. Därför föreslås hastighetsbegränsning 100 km/timmen på hela delsträcka 3. Sedan tidigare finns det en lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 70 km/timmen på sträckan söder om korsning väg 23/ väg 126 vid Gottåsa och norr om korsning väg 23/676 Grimslöv. Befintlig ATK uppsatt på ömse sidor om denna korsning behålls för att säkerställa efterlevnad av gällande hastighet 70 km/timmen. Delsträcka 4: mellan 1100 meter söder om väg 676 Huseby och 400 m norr om väg 711 Öja. Delsträckan har två körfält, ett körfält i varje riktning. Linjeföringen i plan och profil har dålig standard. Sträckan saknar mittseparering med mitträcke. Vägen har räfflad mittlinje och ATK finns på sträckan. Sidoområdenas säkerhetsstandard varierar längs hela vägsträckan (måttliga och stora brister i sidoområdet). Vägen går genom en blandning av skog och öppet landskap, viltstängsel saknas utmed sträckan. Gång- och cykeltrafik är inte separerad men bedöms vara mycket begränsad. Det finns gles bebyggelse i direkt närhet till vägen, på enstaka platser förekommer mindre bebyggelsegrupper intill vägen. Delsträckan uppfyller kraven för säkerhetsstandard för 80 km/timmen vad gäller mittseparering och sidoområden. Korsningarna uppfyller kraven för 80 km/timmen. 6(11)

7 Ombyggnad av sträckan till mötesseparerad väg finns som ett namngivet objekt i länstransportplan med start ca år Det föreslås hastighetsbegränsning 80 km/timmen på denna delsträcka. Delsträcka 5: mellan 400 m norr om väg 711 Öja och cirkulationsplats Norremark, Växjö. Delsträckan har varierande standard: börjar i söder som normal två körfältsväg utan mittseparering (400 m norr om väg 711 Öja Marklanda), fortsätter som bred två körfältsväg utan mittseparering (Marklanda-Räppe/Växjö), och övergår i mötesseparerad landsväg/motortrafikled genom Växjö (Räppe/Växjö- cirkulationsplats Norremark,Växjö)(2+1 väg). Även vägens omgivning växlar karaktär längs med vägen: en blandning av skog och öppet landskap söder om Räppe/Växjö som går över i stadslandskap med genomgående stadstrafikled med tillhörande trafikplatser/ cirkulationsplatser genom- och i Växjö. Delsträckans säkerhetsstandard avseende sidoområden och korsningsutformning varierar på motsvarande sätt längs med vägen. På sträckan söder om Räppe/Växjö finns gles bebyggelse i direkt närhet till vägen, även mindre bebyggelsegrupper intill vägen förekommer på enstaka platser. Sträckan genom Växjö omges av normal stadsbebyggelse. På sträckan söder om Räppe/Växjö finns ATK och vägen har räfflad mittlinje. Viltstängsel saknas utmed delsträckan söder om Räppe/Växjö, gång- och cykeltrafik är inte separerad på denna sträcka men bedöms vara mycket begränsad. Delsträckan 400 m norr om väg 711 Öja - Räppe/Växjö uppfyller inte kraven för säkerhetsstandard för 90 km/timmen vad gäller mittseparering och sidoområden. Sträckan Räppe/Växjö- cirkulationsplats Norremark, Växjö, uppfyller kraven för 90 km/timmen. Väg 23 är utpekad som viktig väg med stor betydelse för regional utveckling. Eftersom vägen är viktig för näringslivets transporter och arbetspendling har den högre hastighetsanspråk. Därför är 90 km/tim vid en samlad bedömning en lämplig högsta tillåten hastighet och vi föreslår denna hastighet på hela delsträcka 5. På sträckan finns det lokala trafikföreskrifter som föreslås att behållas. Delsträcka 6: mellan cirkulationsplats Norremark, Växjö och 200 m söder om väg 905 Drättinge. Sträckan är sedan 2009 ombyggd till en mötesseparerad landsväg med mitträcke som gles 2+1 väg, bortsett från delen genom Sandsbro som är utformad som 2+2 väg. Korsningarna uppfyller VGU för god standard. Sidoområdena uppfyller VGU för god/mindre god standard, sidoräcken har satts upp där sidoområdena kräver det. Vägen omges till större delen av skog med inslag av öppna partier, viltstängsel finns utmed större delen av sträckan. Det finns mycket gles bebyggelse i direkt närhet till vägen. Utmed sträckan har bulleråtgärder utförts genom att bullerplank har satts upp för fastigheter som berörs, för att komma ned till riktvärdena. Gång- och cykeltrafik är separerad på en kortare sträcka mellan Sandsbro- Tofta, i övrigt saknas GC-separering men trafiken bedöms vara mycket begränsad. 7(11)

8 Delsträckan har en säkerhetsstandard för 100 km/tim. Därför föreslås en hastighetsbegränsning 100 km/tim på delsträckan. Delsträcka 7: mellan 200 m söder om väg 905 Drättinge och väg 37 Kutteboda. Delsträckan har två körfält, ett körfält i varje riktning och saknar mittseparering med mitträcke. Delsträckan har för vägtypen normal linjeföringsstandard. Vägen har räfflad mittlinje, ATK finns på sträckan. Vägen omges till större delen av skog, viltstängsel saknas utmed sträckan. Det finns mycket gles bebyggelse i direkt närhet till vägen, i princip endast enstaka fastigheter. Gång- och cykeltrafik är inte separerad men bedöms vara mycket begränsad. Sidoområdenas säkerhetsstandard varierar längs hela vägsträckan (måttliga och stora brister i sidoområdet). Delsträckan uppfyller inte kraven för säkerhetsstandard för 90 km/timmen vad gäller mittseparering och sidoområden. Korsningar uppfyller kraven för 90 km/timmen. Väg 23 är utpekad som viktig väg med stor betydelse för regional utveckling. Eftersom vägen är viktig för näringslivets transporter och arbetspendling har den högre hastighetsanspråk. Därför är 90 km/tim vid en samlad bedömning en lämplig högsta tillåten hastighet och vi föreslår hastighetsbegränsning 90 km/timmen på denna delsträcka. På sträckan finns det lokala trafikföreskrifter som föreslås att behållas. Delsträcka 8 mellan väg 37 Kutteboda och Kalmar länsgräns (H-län). Delsträckan har två körfält, ett körfält i varje riktning och saknar mittseparering med mitträcke. Denna sträcka har något sämre vägstandard jämfört med delsträckan 7. Vägen har räfflad mittlinje och ATK finns på sträckan. Vägen omges av skog, viltstängsel saknas utmed sträckan. Gång- och cykeltrafik är inte separerad men bedöms vara mycket begränsad. Det finns mycket gles bebyggelse i direkt närhet till vägen, i princip endast enstaka fastigheter. Delsträckan uppfyller kraven för säkerhetsstandard för 80 km/timmen vad gäller mittseparering och korsningsutformning. Sidoområdenas säkerhetsstandard varierar längs hela vägsträckan (måttliga och stora brister i sidoområdet). Det föreslås hastighetsbegränsning 80 km/timmen på denna delsträcka. Alternativa lösningar Om ingen reglering av hastighetsbegräsningen görs på den ombyggda sträckan skulle nuvarande hastighetsbegränsning gälla på denna sträcka. Genom att inte höja hastighetsgränsen skulle fördelarna med ombyggnationen inskränka sig till en höjd säkerhet, de samhällsekonomiska vinsterna med att bygga en väg med högre säkerhetsstandard skulle gå förlorade och trafikanterna skulle få en sämre tillgänglighet. Vilka som berörs av regleringen Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen. Kostnader och andra konsekvenser EVA-kalkyl, för beräkning vid om- eller nybyggnad (regionens planeringsenhet) 8(11)

9 Konsekvenser av förslaget Tabellen visar konsekvenser beräknade med förenklad EVA-modell för mötessepareringsobjekt. Konsekvenser Mått Kvantitet Dödade/10 år Antal -0,5 Koldioxid Ton/år 55 Buller över riktvärden (förändring totalt) Procent - Buller 10 db över riktvärden (förändring totalt) Procent - Buller över riktvärden (efter justering) Antal - Buller 10 db över riktvärden (efter justering) Antal - Luft, överskridande MKN Meter 0 Tillgänglighet: ändrad restid totalt Kilofordonstimmar/år -6 ändrad restid/resa (personbil) sekunder -14 Samhällsekonomisk nytta totalt Kilokronor/år De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av föreskrifterna. Föreskrifterna bedöms inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Måluppfyllelsebedömning Transportpolitiskt mål Delmål: Tillgänglighet Bedömning av åtgärdens bidrag till måluppfyllelse inkl. motivering Positivt bidrag Delmål: Transportkvalitet Positivt bidrag Delmål: Säkerhet Positivt bidrag Delmål: Miljö Marginellt negativt bidrag Delmål: Regional utveckling Positivt bidrag Delmål: Jämställdhet Oklart bidrag Stadsbyggnad Det övergripande målet* Ingen påverkan Positivt bidrag * Bedömning av såväl samhällsekonomisk effektivitet som långsiktig hållbarhet. 9(11)

10 Bidraget bedöms enligt följande: - Positivt bidrag - Marginellt positivt bidrag - Ingen påverkan - Marginellt negativt bidrag - Negativt bidrag - Oklart bidrag (t.ex. för att åtgärden ger både positiv och negativ påverkan) - Kunskap saknas Ikraftträdande och informationsinsatser Föreskriften föreslås träda i kraft den 28 september Det bedöms inte finnas behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för föreskrifternas ikraftträdande. Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser. Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT. Datum: Sylwia Seroka-Miszczuk Handläggare Bilaga: Karta 10(11)

11 Bilaga 1: Karta 11(11)

Sidor 1(10) Utbyggnads- och planeringsläget för väg 23 i Kronobergs län kan sammanfattas enligt följande: (uppdelad i 2 etapper)

Sidor 1(10) Utbyggnads- och planeringsläget för väg 23 i Kronobergs län kan sammanfattas enligt följande: (uppdelad i 2 etapper) 1(10) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 23, Kronobergs län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka) 1(9) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar aktuella

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd Stefan Johansson Enhet Samhällsbehov Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.u.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad [Motpartens ärendeid] 1(6) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 51, Östergötlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/33545

Ärendenr: TRV 2012/33545 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010 123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/86131

Ärendenr: TRV 2012/86131 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-11-30 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt 010-1235940 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-06-04 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se

Läs mer

Väg E22 i Skåne byggs på sträckan Rolsberga - Fogdarp om till motorväg. och beräknas att vara klar och öppnas för trafik den 19 juni 2014.

Väg E22 i Skåne byggs på sträckan Rolsberga - Fogdarp om till motorväg. och beräknas att vara klar och öppnas för trafik den 19 juni 2014. Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-02-27 Ärendenr: TRV 2014/4156 Trafikverket Region Syd Bertil Nordström Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se bertil.nordstrom@trafikverket.se

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

2013-03-01 Ärendenr: TRV 2012/XXXX

2013-03-01 Ärendenr: TRV 2012/XXXX Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-03-01 Trafikverket Region Syd Sylwia SerokaMiszczuk Enhet Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:010 123 6051 Beredningsunderlag

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad. (2 bilagor)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad. (2 bilagor) [Motpartens ärendeid] 1(6) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E4, Västernorrlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Läs mer

Hösten 2012 fanns alltså hela den sträckning av väg 990 som detta beredningsunderlag och konsekvensutredning behandlar klar.

Hösten 2012 fanns alltså hela den sträckning av väg 990 som detta beredningsunderlag och konsekvensutredning behandlar klar. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-06-10 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 24--3 Ärendenr: TRV 23/6846 Trafikverket Region Väst Joakim Bergman Samhälle Trafikmiljö Telefon: 77-92 92 www.trafikverket.se joakim.bergman@trafikverket.se

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av ) 1(11) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E6, Hallands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Den sträckning som väg 697 har var tidigare väg 44 mellan Uddevalla och Trestad center (väg 45 mellan Trollhättan och Vänersborg).

Den sträckning som väg 697 har var tidigare väg 44 mellan Uddevalla och Trestad center (väg 45 mellan Trollhättan och Vänersborg). Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-01-14 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Besöksadress: Nygatan 17 542 30 Mariestad Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/1506

Ärendenr: TRV 2012/1506 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-04 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMt Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se fredrik.h.jansson@trafikverket.se 010-1235940 Beredningsunderlag

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/1533

Ärendenr: TRV 2012/1533 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-20 Trafikverket Box 810 781 28 Borlänge Besöksadress: Nattviksgatan 8, Härnösand Telefon: 0771-921 921 Texttelefon: 0243-750 90 trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/41311

Ärendenr: TRV 2012/41311 2012-08-23 Trafikverket Region Öst Rolf Åkerlund Enhet Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se eskilstuna@trafikverket.se Direkt: 010 124 01 20 Beredningsunderlag

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle

Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-03-06 Ärendenr: TRV 2012/52794 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 och 2.

Karta. Bakgrund och målbild. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1 och 2. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Ärendenr: TRV 2012/15041 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Avdelning Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

2012-12-10 Ärendenr: TRV 2011/78088

2012-12-10 Ärendenr: TRV 2011/78088 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-12-10 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson Avdelning: Trafikmiljö Kaplansgatan 1 Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post fredrik.h.jansson@trafikverket.se

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län REMISS 2016-12-08 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/106106 Trafikverket Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 gunlog.magnusson@ trafikverket.se Förslag

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/53913 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

Bilaga 1 Översiktliga kartor som visar aktuella sträckor med hastighetsförändringar.

Bilaga 1 Översiktliga kartor som visar aktuella sträckor med hastighetsförändringar. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-02 Ärendenr: TRV 2012/1511 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson Trafikmiljö Besöksadress: N Kaplansgatan 1 www.trafikverket.se Tele fredrik.h.jansson@trafikverket.se

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/44550 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik. Lickershamn. Tingstäde. Bro

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik. Lickershamn. Tingstäde. Bro Beredningsunderlag 1(7) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 653 inom Gotlands län. Irevik Lickershamn 149 Kaup Burge Lärbro 148 Lummelunds bruk Krusmyntagården

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län. 1(8) Datum:2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:27521 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 1050 från Motala till tpl Stensätter inom Östergötlands län. Delsträcka 1 Motala tpl

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. 2012-05-23 Ärendenr: TRV 2012/16296

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning. 2012-05-23 Ärendenr: TRV 2012/16296 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-23 Trafikverket Region Väst Lena Löfvenholm Samhälle Besöksadress: Hamntorget, Karlstad Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se lena.lofvenholm@trafikverket.se

Läs mer

2013-04-26 Ärendenr: TRV 2013/17360

2013-04-26 Ärendenr: TRV 2013/17360 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-04-26 Trafikverket Region Nord Angelica Hultqvist Samhällsbehov Besöksadress: Sundsbacken 2-4 971 25 Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se angelica.hultqvist@trafikverket.se

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 149 inom Gotlands län. Hammars Ir evik Kappels hamn 688 Fårösund Burge Lic k er s hamn 149 670

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 142 inom Gotlands län. Visby V ibble Åm inne Högklint Blåhäl Roma G nisvärd 140 143 Bjärges Katthamm

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34 i Östergötlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34 i Östergötlands län. Beredningsunderlag väg 34 1(13) Datum: 2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:27489 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 34 från korsning Ålem i Kalmar län till korsning väg 34

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(8) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 148 inom Gotlands län. Hammars Ir evik Kappels hamn Fårösund Lic k er s hamn Burge 149 Lärbro

Läs mer

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Tid: 2016-09-01, kl.08:30-11:15 Plats: Regionens hus sal A 12 Remiss, Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Jönköpings län TRV

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län. Beredningsunderlag 1(9) Datum: Beteckning: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 140 inom Gotlands län. Visby V ibble Högklint Västerhejde Åm inne Blåhäl Roma G nisvärd Tofta

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 32 från Björkeryd till Motala inom F- och E-län.

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 32 från Björkeryd till Motala inom F- och E-län. Beredningsunderlag väg 32 1(13) Datum: 2009-08-12 Beteckning: TR10 A 2009:26192 Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 32 från Björkeryd till Motala inom F- och E-län. De1 7 Motala

Läs mer

Remiss av Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg E4 i Norrbottens län

Remiss av Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg E4 i Norrbottens län REMISS Luleå 2010-05-31 Enligt sändlista Ärendenr: TRV2010/53834 A Trafikverket Box 809 971 25 Luleå Besöksadress: Sundsbacken 2-4 Telefon: 0771-921921 www.trafikverket.se lulea@trafikverket.se Richard

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. [Motpartens ärendeid] 1(23) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E18, Stockholms län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län

28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 28 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län Dnr 17 059 Sammanfattning Trafikverket genomför nationellt ett arbete med anpassningar

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon:

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: Konsekvensutredning för riksväg 15 2012-07-31 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se gunilla.ragnarsson@trafikverket.se Direkt: 010-123 60 43 Förslag till föreskrifter

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard. Lycksele Richard Hultmar Sktm

Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard. Lycksele Richard Hultmar Sktm Systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard Lycksele 2013-04-11 Richard Hultmar Sktm Hastighetsfrågan i planeringsdirektivet Det är viktigt att systematiskt fortsätta anpassa hastighetsgränserna

Läs mer

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt

Trafikkonferens 2015-06-03. Stefan Johansson, SSYt Trafikkonferens 2015-06-03 Stefan Johansson, SSYt Pendlarparkering Trafikverkets tjänsteutbud 2013 Trafikverket ska inte erbjuda särskilda platser för parkering av vägfordon utöver på rastplats och parkerings-/rastficka

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jämtlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jämtlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jämtlands län 2016-03-01 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1 (2) Johan Hellgren Östergarn Skags 277 623 68 Katthammarsvik Stig Hellgren Östergarn Skags 281 623 68 Katthammarsvik Trafikverket Region Stockholm Gotlandskontoret (ärendenr:

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1(2) Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Klas

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västerbottens län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser

Införande av nya hastighetsgränser Projektledare Lars Ljungberg 026-147341 1 Införande av nya hastighetsgränser 2008-2009 Projektledare Lars Ljungberg 026-147341 2 Nya hastighetsgränser Riksdagsbeslut maj 2007: Vägverket, länsstyrelserna

Läs mer

Notariatet, kommunhuset i Högsby. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Remissvar - Trafikverkets förslag till hastighetsbegränsningar inom Högsby kommun

Notariatet, kommunhuset i Högsby. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Remissvar - Trafikverkets förslag till hastighetsbegränsningar inom Högsby kommun Trafiknämnd Högsby 2016-05-16 Tid för sammanträde måndagen den 23 maj 2016 kl. 11:30 Kallelse 1 (1) Ersättarna för kännedom Lokal Notariatet, kommunhuset i Högsby Anders Svensson Ordförande Ulla Nilsson

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

Stråk 2 regional plan. Workshop

Stråk 2 regional plan. Workshop Stråk 2 regional plan Workshop 2014-12-12 Korta fakta om stråket Stråket är ganska heterogent vad gäller bredd och annan teknisk standard Väg 164 Vägen är genomgående smal, på sina håll mycket smal Vägrenar

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

2012-11-12 Ärendenr: TRV 2012/1681

2012-11-12 Ärendenr: TRV 2012/1681 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Besöksadress: Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se Direkt: 0920-243814 Beredningsunderlag

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2016/61420 2016-09-29 Sidor 1(3) Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Remissomgång: 1 Remiss har sänts till och besvarats enligt följande: Mottagare Sveriges

Läs mer

Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson

Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson Bakgrund Omkring år 2000: Vägverket sökte möjligheter för att öka

Läs mer

TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION

TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION TRAFIKVERKETS INRIKTNING OCH REKOMMENDATION Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland SAMMANFATTNING E20 är en av de tre statliga infrastrukturella förbindelserna

Läs mer

2013-02-22 Ärendenr: TRV 2013/7726

2013-02-22 Ärendenr: TRV 2013/7726 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd 551 91 Jönköping Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Stefan Johansson Enhet: Samhällsbehov Stefan.u.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Skåne län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Skåne län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Skåne län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Förslag till föreskrifter om riksväg 66 i Dalarnas län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Förslag till föreskrifter om riksväg 66 i Dalarnas län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Konsekvensutredning för riksväg 66 2012-04-03 Airi Tamminen Kundnära tjänster Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt: 010-123 58 96 Förslag till föreskrifter om riksväg 66 i Dalarnas län och

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete Revidering av VQsamband för vägar med och km/h Johan Olstam Mohammad-Reza Yahya Arne Carlsson Disposition Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt

Läs mer

FÖRSLAG TILL REMISSVAR Datum Dnr 2016-06-02 TRV 2016/19427 16-040 Trafikverket 781 89 Borlänge Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Härmed inkommer

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

INLANDSVÄGEN SYD uppföljning av åtgärdsplaneringen för

INLANDSVÄGEN SYD uppföljning av åtgärdsplaneringen för INLANDSVÄGEN SYD uppföljning av åtgärdsplaneringen för 2004-2015 BAKGRUND OCH SYFTE Under planeringen för nu gällande planer fick ett gemensamt vägnummer, riksväg 26, som sträcker sig mellan Halmstad och

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(8) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 0-499

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 0-499 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Monika Morén Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun

Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun Informationsblad, juni 2014 Trafikverket och Ludvika kommun vill informera er om att beslut fattats om att genomföra

Läs mer

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter

Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2016/56808 2016-09-29 Sidor 1(3) Sammanfattning av remissinstansernas inkomna synpunkter Remissomgång: 1 Remiss har sänts till och besvarats enligt följande: Mottagare Kollektivtrafikmyndigheten

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

FRAMSTÄLLAN. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box STOCKHOLM

FRAMSTÄLLAN. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box STOCKHOLM FRAMSTÄLLAN Solna 2012-11-07 Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ärendenr: TRV 2012/79648 Trafikverket Ärendemottagningen Enhet Trafikmiljö Box 810 781

Läs mer

Kapitel 3 Funktionsanalys av transportsystemet

Kapitel 3 Funktionsanalys av transportsystemet Allmänt påverkar trafiken på väg 52 miljön genom utsläpp av klimatgaser, luftföroreningar samt alstrande av buller och vibrationer. Vägens utformning bidrar till att hastigheter och trafikmängd hålls nere,

Läs mer

Konsekvensutredning för lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Göteborgs kommun. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Konsekvensutredning för lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Göteborgs kommun. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUT- Diarienummer REDNING 1(6) Rättsenheten Konsekvensutredning för lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Göteborgs kommun 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer

PM Väg status 2009

PM Väg status 2009 PM Väg 288 - status 2009 Uppdragsnummer: 2125280 2009/11/06 Titel: Väg 288 - status 2009 Uppdragsnummer: 2125280 Utgivningsdatum: 2009-11-06 Utgivare: Sweco Infrastructure AB Kontaktperson: Anders Schweitz

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN Länsstyrelsen GOTLAND LÄN 0-06-0 58-7- ) Trafikverket Gotlandskontoret olismyndigheten Gotland Region Gotland, amhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i tockholm Nordret AB, Tommy Karlsson, Fortvägen,

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service RIKTLINJE 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:84 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version

E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland Lång version E20 utbyggnad till mötesfrihet i Västra Götaland 2017-05-04 Lång version TMALL 0141 Presentation v 1.0 Svante Jildenhed E20 ingår i nationella stamvägnätet E20 förbinder Helsingborg-Stockholm (del av Shannon

Läs mer