Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister"

Transkript

1 Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun

2 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa att utforma en cykelöverfart där korsande bilväg har väjningsplikt mot cyklister. Eskilstuna kommun är mycket nöjd med att med gott resultat genomfört projektet helt i enlighet med den initiala projektidén. Projekt initierades innan de nya reglerna om cykelöverfart kom till och baseras således på en ren väjningspliktsreglering. Denna rapport är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde. Delaktiga i projektet har varit Petter Skarin och Johan Örn, trafikplanerare på Eskilstuna kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Eskilstuna Sid 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Syfte 5 Mål 5 Metod 5 Förutsättningar 6 Genomförande 7 Förändring av platsen 8 Resultat 9 Diskussion 17 Bilaga 1. Enkät till cyklister Bilaga 2. Enkät till bilister Bilaga 3. Protokoll väjningsbeteende Bilaga 4. Enkätresultat Sid 3

4 Sammanfattning Eskilstuna kommun har under 2013 och 2014 utvärderat väjningsplikt för bilister mot cyklister på en passage i Eskilstuna. Försöket har bestått i en förstudie, byggnation och efterstudie. För och efterstudien genomfördes genom enkäter, beteendestudier och hastighetsmätningar. Resultatet visar att utformningen tillsammans med regleringen har ökat andelen bilister som ger företräde till cyklister från 70 % till 90 %. Andelen bilister som väjer för fotgängare har samtidigt ökat från 85 % till 95 %. Slutsatsen är att väjningsplikt tillsammans med fysisk utformning ger en god möjlighet att på ett säkert sätt prioritera cyklister framför bilister vid passagepunkter i stadsmiljö. Sid 4

5 Bakgrund Eskilstuna kommun hade förväntningar på att den cykelutredning som presenterades 2012 i mer konkreta ordalag skulle förslå en ändrad lagstiftning för att möjliggöra platser i staden där cyklister får väjningsplikt framför bilister i korsningspunkter. Därför valde Eskilstuna kommun att enligt befintlig lagstiftning testa att reglera (och utforma) en korsningspunkt så att cyklister lämnas företräde av bilister. För att finansiera utvärderingen ansökte och beviljades Eskilstuna kommun medel ur skyltfonden Syfte Syfte med försöket var att genomföra attityd och beteendestudier före och efter den fysiska förändringen för att på så sätt komma till en slutsats om hur väl utformningen och regleringen skapar bättre framkomlighet och säkerhet. Mål Målsättningen som sattes upp var; för att försöket ska ses som lyckat ska väjningsandelen mot cyklister vara högre än innan förändringen samt att andelen positiva/neutrala till förändringen ska vara högre än andelen negativa. Metod Attitydstudien genomfördes via platsenkäter till cyklister och brevenkäter till bilister. Beteendestudien genomfördes via observationsstudier för väjningsgrader och slangmätningar för hastighetsnivåer. Samma enkäter och observationsplatser/mätplatser användes vid förestudien som vid efterstudien. För att ta fram den signifikanta skillnaden mellan enkätsvaren samt mellan olika beteenden användes Chi 2 test. Sid 5

6 Förutsättningar Platsen som förändras ligger i anslutning till Eskilstuna centrum och passagepunkten är en del i ett gång och cykelstråk som förbinder Eskilstuna centrum med stadens östra stadsdelar. Se bild 1 nedan. Bild 1. Passagepunkt. Hastighetsbegränsningen på platsen är 40 km/tim (ändrades i november 2012 från 50 km/tim). Antalet cyklister är cirka 2 500/vardagsdygn och antal bilister är cirka 5 000/vardagsdygn. Samma flöde gällde både före och efterstudien. Olycksbilden före regleringen och ombyggnationen visade på 4 lindrigt skadade cyklister (2004, 2006, 2012, 2013), samtliga i kollision med motorfordon samt en (1) lindrigt skadad fordonsförare i personbil skadad i upphinnandeolycka. Inga stomlinjer för bussen passerar platsen. Sid 6

7 Genomförande Förstudie Förstudien genomfördes under september och oktober 2013 i form av enkätstudier och väjningsbeteenden samt hastighetsmätningar. Enkätstudien på plats till cyklister kompletterades under mars 2014 för att få ett större underlag. Enkäter till cyklister gick till som så att personer på plats ställde frågor till cyklisten. Enkäter till förare av personbil gick till som så att vid cirka fem (5) olika tillfällen i september 2013 antecknades registeringsnummer och en enkät sändes sedan hem till ägaren av fordonet. Med i brevet följde en förklarande försättssida samt förfrankerat svarskuvert. För att undvika problem med personuppgifter och känslig information gjordes registeringen för hand och efter det att adresserna tagits fram förstördes listan med registeringsnummer. Ingen dokumentation av vilka som fått enkäten noterades och då enkätsvaren inte innehåller uppgifter om adress eller personnummer kan ingen spårbarhet till unika individer göras. Därför kunde ej heller någon påminnelse om enkäten göras eller någon bortfallasanalys göras. Totalt sett var personal från trafikavdelningen ute vid tre (3) tillfällen för att genomföra beteendestudien. Hastighetsmätningen gjordes under vecka Efterstudie Efterstudien genomfördes under september och oktober 2014 på samma sätt som förestudien. Beteendestudier gjordes vid två (2) tillfällen och även här antecknades registreringsnummer för personbilar vid cirka 5 tillfällen för att kunna skicka ut enkäter. Enkäter till cyklister genomfördes vid cirka 10 tillfällen. Hastighetsmätningen genomfördes under vecka Sid 7

8 Förändring av platsen Efter förstudien så byggdes passagen om. Passagen höjdes upp genom ramper cirka 5 meter innan själva gång och cykelbanan. Ramperna har en lutning på cirka 7 % in mot passagen och cirka 3 % ut ur passagen. Se bild 2 (ritning) och bild 3 (förebild) samt bild 4 (efterbild). Bild 2. Ritning. Bild 3. Före ombyggnation. Sid 8

9 Bild 4. Efter ombyggnation. Den lokala trafikföreskrift som reglerar väjningsplikten har beteckning :075 och lyder Förare av fordon på Kyrkogatan som kör in i korsningen mellan Kyrkogatan och Smedjegatan har väjningsplikt mot fordon på Smedjegatan. Resultat Väjningsgrader Utvärderingen genomfördes på så sätt att en person tittade på fordonen och noterade huruvida de lämnade företräde för fotgängaren/cyklisten eller inte (se tabell 1 och 2). En annan person tittade på varje unik fotgängare/cyklist och bedömde om de lämnades företräde eller inte (se tabell 3 och 4). Resultatet visade att ungefär 85 % av fotgängarna fick företräde innan ombyggnationen och cirka 70 % av cyklisterna fick företräde. Då en bil kunde stanna för flera personer eller stanna för en person och sedan köra trots att den borde lämna företräde för en till blir inte andelen väjande fordon exakt samma som andelen fotgängare och cyklister som släpps fram av motorfordon, men ligger väldigt nära varandra. Förenklat kan sägas att resultatet visar att ungefär 85 % av fotgängarna fick företräde och cirka 70 % av cyklisterna fick företräde innan ombyggnationen. Sid 9

10 Väjning mot fotgängare före Antal Andel Fordon väjer % Fordon väjer ej 28 Totalt 153 Tabell 1. Väjning mot fotgängare förstudie Väjning mot cyklist före Antal Andel Fordon väjer % Fordon väjer ej 44 Totalt 148 Tabell 2. Väjning mot cyklist förstudie Fotgängares företräde före Antal Andel Fotgängare väjs för % Fotgängare väjs ej för 17 Totalt 110 Tabell 3. Fotgängare väjs för förstudie Cyklisters företräde före Antal Andel Cyklist väjs för % Cyklist väjs ej för 36 Totalt 114 Tabell 4. Cyklist väjs för förstudie I efterstudien gjordes samma analys av samma personer. Väjningsgraderna har sammanfattningsvis ökat från 85 till 95 % mot fotgängare och från 70 till 90 % mot cyklister, se tabell 5 8. Vita siffror i tabellerna 5 8 visar värdet i förstudien. Sid 10

11 Väjning mot fotgängare efter Antal Andel (efter/före) Fordon väjer % 82 % Fordon väjer ej 5 Totalt 115 Tabell 5. Väjning mot fotgängare efterstudie Väjning mot cyklist efter Antal Andel (efter/före) Fordon väjer % 70 % Fordon väjer ej 44 Totalt 148 Tabell 6. Väjning mot cyklist efterstudie Fotgängares företräde efter Antal Andel (efter/före) Fotgängare väjs för % 85 % Fotgängare väjs ej för 17 Totalt 110 Tabell 7. Fotgängare väjs för efterstudie Cyklisters företräde efter Antal Andel (efter/före) Cyklist väjs för % 68 % Cyklist väjs ej för 36 Totalt 114 Tabell 8. Cyklist väjs för efterstudie Samtliga värden i tabell 1 8 för respektive väjningskategori har jämförts före/efter enligt chi 2 testet med 95 % signifikansnivå och samtliga förändringar är statistiskt säkerställda. Sid 11

12 Hastighetsnivåer Resultatet innan ombyggnationen visade på, ur krockvåldssynpunkt och hastighetsefterlevnad, höga nivåer. Medelhastigheten in mot passagen låg runt 35 km/tim och 85 percentilen låg något över 40 km/tim. I bild 5 nedan visas förevärden vid mätplatserna, svart siffror är medelhastigheten och röda siffror är 85 percentilen. Enkäter Text 36/45 35/44 34/41 29/39 Bild 5. Uppmätta hastigheter före ombyggnation. Efter den upphöjda passagens tillkomst ligger medelhastigheterna runt 20 km/tim alldeles innan passagen och 85 percentil in visar strax under 30 km/tim. 17/27 27/36 26/35 20/28 Bild 6. Uppmätta hastigheter efter ombyggnation. Om platsen skulle regleras som cykelöverfart är det mycket sannolikt att utformning anses uppfylla kravet Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen enligt Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Sid 12

13 Enkäter Enkäterna utfördes på plats till cyklister och via brev till bilister. Tabell 9 visar könsfördelning/antal svarande för cykelenkäten och tabell 10 för bilenkäten. Cykel före Cykel efter Antal Andel Antal Andel Kvinnor % % Män % % Totalt Tabell 9. Cykelenkät antal och kön 71 % av cyklisterna i förstudien uppgav körkortsinnehav (där vi förutsätter att de menar för personbil) och 82 % angav körkortsinnehav i efterstudien. Bil före Bil efter Antal Andel Antal Andel Kvinnor % % Män % % Totalt Tabell 10. Bilenkät antal och kön Svarsfrekvensen för bilenkäten var 53 % i förstuden och 37 % i efterstudien. Tabell 11 visar resultatet på frågan ställd till cyklister Hur trygg känner du dig när du korsar gatan och då enkäten gjordes på plats förtydligades för de svarande att det var passagen på platsen som avsågs. Hur trygg känner du dig när du korsar gatan? Före Efter Andel Andel Mycket trygg 8 % 10 % Trygg 36 % 49 % Varken eller 33 % 18 % Otrygg 21 % 21 % Mycket otrygg 2 % 2 % 100 % 100 % Tabell 11. Cykelenkät trygghet Sid 13

14 Enkäten indikerar att platsens förändring gör att de känner sig tryggare än tidigare, men att det fortfarande finns en grupp cyklister som känner sig otrygga då de korsar gatan. Till bilister ställdes frågan Anser du att platsen är farlig för cyklister?, se tabell 12.. Passagen indikerades även med karta i enkäten för att respondenterna skulle förstå vilken plats som avsågs. Anser du att platsen är farlig för cyklister? Före Efter Andel Andel Ja 61 % 34 % Nej 22 % 43 % Vet ej 17 % 23 % 100 % 100 % Tabell 12. Bilenkät platsens farlighet för cyklister Tabell 13 nedan redovisar svaret på cykelenkätsfrågan Hur ofta måste du samspela/interagera med bilisterna? och frågan Hur ofta måste du samspela/interagera med cyklister på platsen? ställd i bilenkäten. Hur ofta måste du samspela/interagera med bilisterna? Hur ofta måste du samspela/interagera med cyklister på platsen? Cykel före Cykel efter Bil före Bil efter Andel Andel Andel Andel Mycket ofta 38 % 37 % 26 % 25 % Ofta 37 % 43 % 43 % 34 % Varken eller 18 % 20 % 25 % 25 % Sällan 2 % 5 % 2 % 13 % Mycket sällan 0 % 0 % 4 % 3 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabell 13. Båda enkäterna samspel/interaktion Samspelet ser ungefär likadant ut före som efter, vilket inte är överaskande då åtgärden i sig inte påverkat flödet. Däremot kan den lilla ökningen av bilister som anger att de sällan interagerar bero på att lägre hastigheter in mot platsen gör att cyklisterna snabbare tar ett beslut och hittar en lucka utan att bilisterna upplever att de väjer för en viss individ. Sid 14

15 Tabell 14 nedan redovisar svaret på frågan Hur ofta väjer bilisterna för dig? riktad till cyklisterna och frågan Hur ofta lämnar du cyklister företräde på platsen? riktad till bilisterna. Hur ofta väjer bilisterna för dig? Hur ofta lämnar du cyklister företräde på platsen? Cykel före Cykel efter Bil före Bil efter Andel Andel Andel Andel Mycket ofta 6 % 18 % 42 % 52 % Ofta 50 % 53 % 34 % 37 % Varken eller 29 % 28 % 17 % 5 % Sällan 9 % 1 % 2 % 2 % Mycket sällan 6 % 0 % 5 % 4 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabell 14. Båda enkäterna väjning Både grupperna är överens om att bilisterna i högre utsträckning väjer för cyklister än tidigare. En notering angående de faktiska observerade väjningsgraderna är att bilisterna tidigare verkar haft en tendens att överskatta hur ofta de väjt, samtidigt som cyklisterna undervärderat den. Båda grupperna ligger mycket närmare observerat beteende (i form av väjningsgrad) efter ombyggnationen, men cyklisterna ligger fortfarande lite lågt. Tabell 15 på nästa sida redovisar svaret på frågan Tycker du att det är en bra idé att vi bygger ett gupp och inför väjningsplikt mot cyklister? riktad till cyklisterna och frågan Anser du att det är en bra idé att vi bygger ett gupp och inför väjningsplikt för bilister mot cyklister på platsen? riktad till bilisterna. I efterenkäterna var frågorna formulerade Vad tycker du om guppet och väjningsplikten för bilister? respektive Vad tycker du om att vi har höjt upp passagen och infört väjningsplikt för bilister mot cyklister på platsen?. Sid 15

16 Tycker du att det är/var en bra idé att vi bygger ett gupp och inför väjningsplikt mot cyklister? Anser du att det är/var en bra idé att vi bygger ett gupp och inför väjningsplikt för bilister mot cyklister på platsen? Cykel före Cykel efter Bil före Bil efter Andel Andel Andel Andel Mycket bra 52 % 33 % 17 % 32 % Bra 33 % 55 % 19 % 32 % Varken eller 11 % 8 % 18 % 18 % Dålig 3 % 2 % 17 % 9 % Mycket dålig 1 % 2 % 29 % 11 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabell 15. Båda enkäterna inställning till gupp och väjningsplikt Cyklisterna var tydligt positiva innan och är lika positiva efter, dock med skillnaden att de var mycket positiva till idén men inte lika nöjda med utfallet. Kanske kan det bero på att förväntningarna var väldigt högt ställda på hur platsen skulle bli. Bilisterna å sin sida har svängt. Innan var nästan hälften emot åtgärden till att 2/3 efter tycker att det är bra/mycket bra. De statistiska beräkningar som har gjort ur underlaget visade i före materialet ur bilenkäten att kvinnor var mer positiva till förändringsförslaget än män (47,4 % mot 25,6 %) och de med körkort kortare tid än 16 år var mer positiva till än de med körkort längre tid än 16 år (66,7 % mot 33,1 %). I bilenkätens eftermaterial syntes inte längre någon statistisk skillnad mellan könen men de som hade haft körkort länge än 50 år är mindre positiva till åtgärden än de som haft körkort kortare än 50 år (43,5 % mot 70,5 %). Utifrån enkätsvaren gjordes inga fler statistiska beräkningen för denna rapport, men det ansågs inte behövas för att kunna fastslå vad de olika trafikantgrupperna anser om åtgärden. Olyckor Efterperioden är alldeles för kort för att göra ett utlåtande om olycksreduktion, men inga olyckor har rapporteras i STRADA efter byggnationen. Sid 16

17 Diskussion Slutsatsen som Eskilstuna kommun drar av materialet är att det fanns ett starkt stöd från cyklisterna och ett initialt motstånd från bilisterna att förändra platser i staden på detta sätt. Lite paradoxalt ur bilperspektivet då väldigt många ansåg att platsen var farlig för cyklister, men ville ändå inte förändra den enligt förslaget. Kanske kan det bero på att bilisterna är oroliga för att cyklisterna bara skulle köra ut framför dem, men det har inte heller framgått mer än i något enstaka fall under övriga synpunkter i bilenkäten. Eskilstuna kommuns slutsats sett till kön och körkortsinnehav är att äldre män är den mest negativa gruppen. De var missnöjda innan och verkar vara mest missnöjda efter. Underlaget var inte så pass stort att det gick att jämföra identiska intervall, men det säger något att i före materialet var det personer med körkort en kortare tid som var mer positiva och i efter materialet var det personer med längst körkortsinnehav som var mest negativa (och i den äldre gruppen så är det fler män som haft körkort så länge än kvinnor). Eskilstuna kommun anser att utvärderingen visar att acceptansen för denna typ av väjningsplikt är hög. Få anser att nuvarande situation är dålig eller mycket dålig. Sett till hastighetsdämpningen och väjningsgraderna så är Eskilstuna kommun nöjda. Resultatet pekar på en måluppfyllnad utifrån vad projektet specificerade och de hypoteser och resonemang som fördes i ansökningshandling till skyltfonden har antingen besvarats eller förkastats. Som exempel kan nämnas farhågan fanns att få en positiv inställning till konceptet (regleringen) men låg efterlevnad och därigenom inte kunna skapa rätt typ av utformning. Eskilstuna kommun menar att både utformning och efterlevnad/beteende harmoniserar väl på platsen. För att verkligen sammanfatta projektet vill Eskilstuna kommun göra det med denna mening: Genom genomtänkt fysisk utformning tillsammans med stödjande regelverk är säkra passager där även bilister väjer för cyklister möjliga att skapa i stadsmiljö. Sid 17

18 Bilaga 1. Enkäter till cyklister Enkät före Sid 18

19 Enkät efter Sid 19

20 Bilaga 2. Enkät till bilister Enkät före Sid 20

21 Sid 21

22 Sid 22

23 Sid 23

24 Enkät efter Sid 24

25 Sid 25

26 Sid 26

27 Sid 27

28 Bilaga 3. Protokoll för väjningsbeteende Cyklister/fotgängare Sid 28

29 Bilister Sid 29

30 Bilaga 4. Enkätresultat Cykelenkät före Sid 30

31 Sid 31

32 Cykelenkät efter Sid 32

33 Sid 33

34 Bilenkät före Sid 34

35 Sid 35

36 Bilenkät efter Sid 36

37 Sid 37

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp RAPPORT 2012 VERSION 1.0 Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp Hassan Baghdarusefi 2012 II Innehållsförteckning Sammanfattning... V 1. Inledning... 1

Läs mer

Ett forskningsprojekt finansierat av Vägverkets Skyltfond EK50A 2003:6008

Ett forskningsprojekt finansierat av Vägverkets Skyltfond EK50A 2003:6008 Luleå 2005-04-14 PM Slutrapportering av forskningsprojektet Tessins väg, Malmö ett exempel på hur barn medverkar i processen om gatumiljöns förnyelse och i utvärderingen av effekten av ombyggnaden Ett

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet.

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att trafiköar i betong åstadkommer en fartdämpning som är till gynnar trafiksäkerheten inom våra bostadsområden.

Läs mer

Effekt av belysningsåtgärder. Strandgatan Eskilstuna. VTI notat 32 2004. VTI notat 32-2004

Effekt av belysningsåtgärder. Strandgatan Eskilstuna. VTI notat 32 2004. VTI notat 32-2004 VTI notat 32-2004 VTI notat 32 2004 Effekt av belysningsåtgärder på Strandgatan i Eskilstuna Foto: VTI Författare FoU-enhet Projektnummer 50431 Projektnamn Uppdragsgivare Hans Thulin, Susanne Gustafsson

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70)

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) 2013-03-08 LOS/AW Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har beretts möjlighet att

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Nollvisionsslingan i Trollhättan - Hur långt mot noll kom man?

Nollvisionsslingan i Trollhättan - Hur långt mot noll kom man? Nollvisionsslingan i Trollhättan - Hur långt mot noll kom man? Charlotta Johansson och Lars Leden Trafikteknik, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå T: 0920-491867, F: 0920-492345, E-post: chjo@sb.luth.se,

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet.

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet. Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att tidigare metod med blomlådor och senare med trafiköar i betong åstadkommer en fartdämpning som

Läs mer

Vad tycker bussförarna i Trollhättan om Nollvisionsslingan? Peter Rosander Luleå tekniska universitet

Vad tycker bussförarna i Trollhättan om Nollvisionsslingan? Peter Rosander Luleå tekniska universitet Vad tycker bussförarna i Trollhättan om Nollvisionsslingan? Peter Rosander Luleå tekniska universitet På väg till Nollvisionen i Trollhättan var ett nationellt samarbetsprojekt som skulle visa kostnadseffektiva

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Disposition 2013-02-25. Etappmålsarbetet för trafiksäkerhet ur ett nationellt och regionalt perspektiv

Disposition 2013-02-25. Etappmålsarbetet för trafiksäkerhet ur ett nationellt och regionalt perspektiv Etappmålsarbetet för trafiksäkerhet ur ett nationellt och regionalt perspektiv Disposition Om Nollvisionen Etappmål Tillståndsmål Regionala utmaningar Uppdatering av tillståndmål 2 2013-02-25 1 Vägsäkerhet:

Läs mer

Svar på remiss från Näringsdepartementet: Ändring i trafikförordning, vägmärkesförordning, förordning om vägdefinitioner och vägförordningen

Svar på remiss från Näringsdepartementet: Ändring i trafikförordning, vägmärkesförordning, förordning om vägdefinitioner och vägförordningen 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Dnr Sbn 2013-445 Anna Wallroth Dnr KS 2013-749 Samhällsbyggnadsnämnden Svar på remiss från Näringsdepartementet: Ändring i trafikförordning, vägmärkesförordning,

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Towards a safe environment for children and elderly as pedestrians and cyclists

Towards a safe environment for children and elderly as pedestrians and cyclists Towards a safe environment for children and elderly as pedestrians and cyclists - A synthesis based on an analysis of video recordings of behaviour and police-reported crashes including indepth studies

Läs mer

Förslaget kommenteras närmare nedan genom hänvisning till motsvarande punkter i utredningen

Förslaget kommenteras närmare nedan genom hänvisning till motsvarande punkter i utredningen Stockholm 2016-04-13 Remissvar N 2014/03447/MRT Sweboat Båtbranchens riksförbund, får härmed lämna följande yttrande över utredningen Obligatoriskt förarbevis för vattenskoter Sammanfattning av synpunkter

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

E-handeln 2014 SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2014 SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2014 Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 11/12 17/12 2014. 1038 personer i varierande

Läs mer

En rapport om driftprofiler för trafiksäkerhetskameror 2010-03-30

En rapport om driftprofiler för trafiksäkerhetskameror 2010-03-30 Utvärdering av ATKsystemet En rapport om driftprofiler för trafiksäkerhetskameror 2010-03-30 Sammanfattning Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Bulletin 243 Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Lisa Sakshaug Christer Hydén Åse Svensson 2009 1 Lunds Tekniska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18 Ramböll Sverige AB --- Österåkers kommun Söralidsvägen Stockholm 2007-04-18 Österåkers kommun Datum 2007-05-04 Uppdragsnummer Utgåva/Status Leverans ver. 3 Stefan Thelander Stefan Thelander Johanna Appelberg

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Cykeltrafikprogram för Umeå kommun 2009-03-10

Cykeltrafikprogram för Umeå kommun 2009-03-10 Cykeltrafikprogram för Umeå kommun 2009-03-10 Mål Målet för Umeå kommun är att öka andelen resor med cykel genom att ha ett sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät i en stad där det är nära till

Läs mer

För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan

För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan Enköpings kommun Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Boende har möjligheten att ställa ut blomlådor på sin gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka krav

Läs mer

CYKELSTRÅK ÖVER PLATSBILDNINGAR - EN STUDIE AV TRAFIKSÄKERHET VID OLIKA UTFORMNINGAR

CYKELSTRÅK ÖVER PLATSBILDNINGAR - EN STUDIE AV TRAFIKSÄKERHET VID OLIKA UTFORMNINGAR CYKELSTRÅK ÖVER PLATSBILDNINGAR - EN STUDIE AV TRAFIKSÄKERHET VID OLIKA UTFORMNINGAR Juni 2015 Detta projekt har utförts under juli 2014 - juni 2015 med följande organisation: Finansiär Skyltfonden Trafiksäkerhetsenheten

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Övergångsställen och cykelöverfarter

Övergångsställen och cykelöverfarter Övergångsställen och cykelöverfarter Vem är gående? Gående är den som går. Bestämmelser om gående gäller bl.a. även för den som åker rullskidor, rullskridskor eller spark leder cykel, moped eller motorcykel

Läs mer

Trafikmätningar i Kiruna

Trafikmätningar i Kiruna Trafikmätningar i Kiruna UPPDRAGSNUMMER 7000943004 [STATUS] [DOKUMENT NR] 2016-02-05 Society Innehåll Sammanfattning... 2 Kommunens trafikmätningspunkter... 2 Trafikmätning 2015... 2 Hastighetsmätning

Läs mer

Cykellysekampanj 2015

Cykellysekampanj 2015 215-12-17 Cykellysekampanj 215 Allt ljus på cyklisterna! Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel 4-45 vx 2 (5) Inledning Olyckor där cyklister blir påkörda av bilister i mörker har ofta

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:60

Regeringens skrivelse 2012/13:60 Regeringens skrivelse 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon Skr. 2012/13:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 december 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Planskild korsning i Sala stad

Planskild korsning i Sala stad TJÄNSTESKRIVELSE KOMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering och utveckling planarkitekt Anna Jägvald Planskild korsning i Sala stad Under våren och försommaren har representanter från Sala kommun, Företagarcentrum

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

1. Trafikförhållanden

1. Trafikförhållanden PM Uppdrag Nedervetil, detaljplan, trafikutredning i korsningen rv13/lv748/lv17946 Kund Dan Stenlund PM nr 1 Datum 30052016 Från Kopia till Mikko Uljas Christoffer Rönnlund 1. Trafikförhållanden Byområdet

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

RAPPORT. Nya hastighetsgränser - Plottrighetsanalyser. Trafikverket. Sweco Infrastructure AB. Malmö Trafik VTI. Uppdragsnummer 2211055

RAPPORT. Nya hastighetsgränser - Plottrighetsanalyser. Trafikverket. Sweco Infrastructure AB. Malmö Trafik VTI. Uppdragsnummer 2211055 ra04s 2011-02-17 RAPPORT Trafikverket Nya hastighetsgränser - Plottrighetsanalyser Uppdragsnummer 2211055 Malmö 2012-08-17 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik VTI 1 (38) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box

Läs mer

Trafikkonferen. sen 2015-06-03. Trafikreglering

Trafikkonferen. sen 2015-06-03. Trafikreglering Trafikkonferen sen 2015-06-03 Trafikreglering Nya trafikregler vid cykling - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter blev cykelpassager - Regeringen har ställt till det med en mellanlösning - skapar

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg

Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg Framnäsgatan Kv. Örlen tillbyggnad Mölndalsvägen Thorburnsgatan Garage 4 Bomgatan Kv. Östen Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg Jens Forssén Andreas Gustafson Teknisk akustik CHALMERS

Läs mer

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik?

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? www.shuferi.se Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? A och B. A och C. B och D. C och D. Vem får parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade?

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Eskilstuna kommun Hastighetsplan 2 (38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Bakgrund 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603); SFS 1998:1261 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver att 2, 7,

Läs mer

Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken. Innehållsförteckning RIKTLINJE 1 (82)

Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken. Innehållsförteckning RIKTLINJE 1 (82) RIKTLINJE 1 (82) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Daniel Bjelke TDOK 2013:0207 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Torbjörn Suneson S 2012-12-10 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell Taxiundersökning Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor Helena Hartzell 2001 Rapport 3 Förord Taxitrafiken i Stockholm utgör en betydande del av det totala trafikarbetet

Läs mer

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport Förskola- skola Enskede- Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katharina Norström Tfn: 08-508 14 018 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-09-04 Enskede- Årsta stadsdelsnämnd Enkät till 5-åringar som går på

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-07 KS 2014/369 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram för Båstads kommun 2007-03-30

Trafiksäkerhetsprogram för Båstads kommun 2007-03-30 Trafiksäkerhetsprogram för Båstads kommun 2007-03-30 Martin Wester Trafik och exploateringsingenjör Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 AVGRÄNSNINGAR... 4 1.0 TRAFIKSÄKERHET... 4 1.1

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch Cyklisters synbarhet Håkan Ter-Borch RAP. 11 Dec. 2005 SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 UTRUSTNING...7 SYFTE...8 METOD...8 TYP AV OBSERVATIONER...8 MÄTPLATSER:...8 Pendelstråk...8 Övriga cykelvägar...8

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Arbetsrapport 2002:4 Nollvisionsslinga i Trollhättan - före- och efterstudier av trafikantbeteenden med fokus på barn och äldre. Charlotta Johansson

Arbetsrapport 2002:4 Nollvisionsslinga i Trollhättan - före- och efterstudier av trafikantbeteenden med fokus på barn och äldre. Charlotta Johansson Arbetsrapport 2002:4 Nollvisionsslinga i Trollhättan - före- och efterstudier av trafikantbeteenden med fokus på barn och äldre Charlotta Johansson 1. Hjortmos seskolan 30 ingår i slingan 30 ingår i slingan

Läs mer