LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA"

Transkript

1 LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

2 Dokumentinformation DOKUMENTDATUM: PROJEKTINFORMATION: LÅGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Projekt / projektledare: Gustav Manding/Susanne Planath Beställare / kontakt: Jarl Wilfing/Carina Nordström Dokumenttitel: Långtidsutvärdering av hastighetspåminnande VMS i Rävlanda Versionsnr: 1.1 FÖRFATTARE Huvudförfattare: Övriga författare: Gustav Manding Susanne Planath 1 (20)

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Beskrivning/orientering Metod RESULTAT Trafikmätningar Fältobservationer Intervjuer Samhällsekonomi SLUTSATSER (20)

4 Figurförteckning Figur 1: Bild på Rävlanda Skola och kyrka....5 Figur 2: Bild avser ny gångpassage för elever vid Rävlanda skola...6 Figur 3: Principskiss av område i anslutning till VMS-skylt...6 Figur 4: Medelhastighet för båda körriktningarna för mätpunkt Söder om övergångsställe...11 Figur 5: 90-percentil för båda körriktningarna för mätpunkt Söder om övergångsställe...11 Tabellförteckning Tabell 1: Mätdata från mätpunkt Söder om övergångsställe, sydlig riktning..9 Tabell 2: Mätdata från mätpunkt Söder om övergångsställe, nordlig riktning Tabell 3: Hastighetsklasser för mätpunkt Söder om övergångställe, båda körriktningarna Tabell 4: Mätdata från övriga mätpunkter i undersökningen (20)

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund I september 2000 installerade (VVÄ) i samarbete med Härryda kommun en hastighetspåminnande skylt i anslutning till Rävlanda skola. Syftet med skylten var att försöka förbättra trafiksäkerheten kring Rävlanda skola genom att påverka bilisterna att följa gällande hastighetsbegränsningar. Skylten är ett s.k. omställbart vägmärke, även kallat VMS (Variabel Meddelande Skylt), vilket innebär att skylten kan visa olika budskap. Skyltens effekter initialt mättes under november 2000 (2 månader efter installation). Under maj 2001 (8 månader efter installation) genomfördes en ny utvärdering (korttidsutvärdering). Initialmätningarna omfattade endast trafikräkning och korttidsutvärderingen innehöll trafikräkning såväl som en begränsad användarundersökning. Initialvärdena visade positiva påverkan på såväl medelhastighet som 90-percentil. De positiva effekterna förstärktes ytterligare till den andra mätperioden. Under de första 8 månaderna hade skylten medfört en sänkning av medelhastigheten med 20 % och en sänkning av 90-percentilen med 28 %. Trafikanterna var positiva till skylten och tyckte att skyltar av denna typ gärna kan användas som stöd för bilisterna, framförallt vid 30-zoner och vid skolor. Den totala bedömningen vid utvärderingen i maj 2001 var att skylten infriat Vägverkets och Härryda kommuns förväntningar och att småskalig väginformatik av denna typ är ett effektivt och relativt billigt sätt att förbättra trafiksäkerheten vid utsatta områden. Vägverket har nu, efter drygt tre års drift, beslutat att genomföra en kompletterande utvärdering av VMS-skylten. Denna rapport redovisar resultatet av undersökningen. 1.2 Syfte Syftet med detta projekt är att följa upp tidigare resultat och undersöka om de positiva resultaten på trafiksäkerheten kring Rävlanda skola påverkats i ett längre tidsperspektiv. Syftet har även varit att genomföra en samhällsekonomisk bedömning av skyltens lönsamhet avseende miljö och trafiksäkerhet. 4 (20)

6 1.3 Beskrivning/orientering Nedanstående bild är en vy över Björketorps kyrka och Rävlanda skola. VMS-skylten är placerad ungefär 100 m från vägkorsningen vid Björketorps kyrka. Skyltens läge markeras av den gula pilen. Söder Norr Figur 1: Bild på Rävlanda Skola och kyrka. Ca 200 m före skylten startar hastighetsbegränsningen 30 km/h. Mellan VMS-skylten och 30-skylten finns en infartsslinga till Rävlandaskolan. Slingan används av skolbussar och föräldrar som släpper av och hämtar sina barn vid skolan. Ca 50 m efter VMSskylten finns ett övergångsställe som förbinder gång- och cykelbanan med kyrkogården. Sedan korttidsutvärderingen har vissa förändringar skett i vägmiljön; en gångpassage (ej utmärkt som övergångsställe) med tillhörande refug har anlagts mellan 30-skylten och infartsslingan och en ny rondell har byggts söder om järnvägskorsningen. Dessa båda förändringar bör nämnas eftersom de kan förväntas påverka trafiksituationen i området kring Rävlanda skola. 5 (20)

7 Figur 2: Bild avser ny gångpassage för elever vid Rävlanda skola. Nedan visas en principskiss över området. Figur 3: Principskiss av område i anslutning till VMS-skylt Teknik Skylten är utformad som en förbudsskylt enligt Svensk Vägmärkesförordning (VMF) vilket innebär att hastigheten är omgiven av en röd förbudsring. Skylten är aktiv under tidsperioden 07:00-17:00 på vardagar, då hastighetsbegränsningen 30 km/h gäller. När ett fordon kör för fort tänds skylten och då visas den aktuella hastighetsbegränsningen kompletterat med texten sänk farten (se dokumentets framsida). Skylten aktiveras via radardetektering m före skylten. 6 (20)

8 1.3.2 Kostnad Installationen i Rävlanda är samfinansierad av VVÄ och Härryda kommun. Härryda kommun betalar skyltens driftkostnader, vilket innebär ca 300 kr/år. Under skyltens verksamhetstid har hittills inga driftsstörningar rapporterats. Normalt sett skrivs skyltens inköpskostnad av efter 5 år, men i dagsläget är det ingen som vet hur lång livstid en VMS-skylt har eftersom det saknas uppgifter. 1.4 Metod Långtidsutvärderingen som redovisas i denna rapport har genomförts med samma metodik som korttidsstudien för att möjliggöra en jämförelse av resultaten och effekterna. Som komplement har även en bedömning av skyltens samhällsekonomi med avseende på miljö och trafiksäkerhet genomförts. Studien har omfattat nedan beskrivna delar Trafikmätningar Trafikmätningarna har genomförts på motsvarande platser som tidigare, dvs (platserna är utmärkta i figur 3): 1. Söder om övergångsstället 2. Norr om kyrkogården 3. Söder om järnvägen Mätningarna har använts till att studera bilisternas körbeteende inom det aktuella vägområdet. I rapporten har mätningarna vid övergångsstället söder om skolan, mätpunkt nummer 1, analyserats mer ingående eftersom denna mätpunkt ligger direkt efter skylten och därför bäst speglar förarens beteende vid passage av skylten. Analysen omfattar även en jämförelse med den föregående studiens resultat Fältobservationer Under fältbesiktningen genomfördes nummerskrivning för att kunna genomföra intervjuer med privatpersonerna. Under fältstudien gjordes även observationer av förarnas beteende vid skylten. 7 (20)

9 1.4.3 Intervjuer Uppföljningssamtal har genomförts med, Härryda kommun och skolledningen. Ett begränsat antal intervjuer i enkätform har även genomförts med privatpersoner som passerar skylten. Intervjuerna med Vägverk, kommun och skolledning genomfördes för att undersöka om några störningar eller synpunkter framkommit efter längre tids användande av skylten. Undersökningen med privatpersonerna genomfördes för att få en uppföljning till tidigare attitydutvärdering och se om de tidigare positiva attityderna och reaktionerna påverkats över tiden Samhällsekonomi Med utgångspunkt från den förändring av medelhastigheten som uppmätts på den aktuella sträckan sedan VMS-skylten installerats har en samhällsekonomisk bedömning utförts avseende trafiksäkerhet, miljö samt restidskostnader. Den samhällsekonomiska bedömningen bygger på de samband som redovisas i Effektsamband 2000 (Vägverket publ. 2001:78). 8 (20)

10 2 Resultat I följande avsnitt redovisas resultaten av arbetet. 2.1 Trafikmätningar Trafikmätningarna genomfördes under vecka 38 och nedan redovisas resultat från tidsintervallet 7-17 på vardagar, vilket motsvarar tidsintervallet för hastighetsbegränsningen 30 km/h. Huvuddelen av analysen ägnas åt mätpunkten Söder om övergångsställe eftersom denna mätpunkt ligger närmast VMS-skylten. I analysen har resultat från denna trafikmätning jämförts med tidigare genomförda studier: före installation av skylten (6-9/6-00), initialt, efter installation (22-24/11 00), drygt ett halvt år efter installation (22-29/5 01), även kallad korttidsutvärdering. Från trafikmätningen genererades antalet fordon, medelhastighet och 90-percentil. Med 90-percentilen avses den hastighet som överskrids av 10 % av fordonsflödet. Med andra ord betyder det att 10 % av fordonen färdas snabbare och 90 % av fordonen färdas långsammare än 90-percentilvärdet Söder om övergångsställe sydlig riktning För södergående riktning uppmättes följande värden för de olika tidsperioderna. Plats Benämning Övergångsställe S skolan, sydlig riktning Innan Installation Efter Installation Korttidsutvärdering Långtidsutvärdering Datum 6-9/ / / /9-03 Riktning Syd 7 17 Syd 7-17 Syd 7-17 Syd 7-17 Antal fordon (st) percentil Km/h Medelhast. Km/h 37,8 31,5 30,2 30,5 Tabell 1: Mätdata från mätpunkt Söder om övergångsställe, sydlig riktning. 9 (20)

11 Av tabell 1 framgår att medelhastigheten är i nivå med övriga mätningar efter installation av skylten, men att såväl medelhastighet som 90-percentil ökat något från korttidsutvärderingen. Jämfört med före installation är dock effekterna fortfarande mycket positiva för såväl medelhastighet som 90-percentil Söder om övergångsställe nordlig riktning För nordgående riktning uppmättes värden enligt nedan. Plats Benämning Övergångsställe S skolan, nordlig riktning Innan Installation Efter Installation Korttidsutvärdering Långtidsutvärdering Datum 6-9/ / / /9-03 Riktning Nord 7-17 Nord 7-17 Nord 7-17 Nord 7-17 Antal fordon (st) percentil Km/h Medelhast. Km/h 35,4 32,4 35,4 32,5 Tabell 2: Mätdata från mätpunkt Söder om övergångsställe, nordlig riktning. Initialt efter installation kunde det konstateras att medelhastighet och 90-percentil minskat även i norrgående riktning fastän skylten endast kan ses i södergående riktning. Dessa eventuella effekter var dock inte kvarstående under korttidsutvärderingen. Långtidsutvärderingen gav dock åter lägre nivåer. Som kommentar kan det nämnas att förändringarna i områdets vägmiljö inte påverkar trafiken i nordlig riktning. Detta leder till slutsatsen att hastigheten inte påverkas nämnvärt i norrgående riktning, men att trafiken varierar från den ena mättillfället till det andra Jämförelse sydlig och nordlig körriktning Nedan visas resultat från de båda körriktningarna. Detta för att lättare kunna åskådliggöra effekterna av skylten jämfört med före installation. 10 (20)

12 Km /h Övergångsställe Söder om Rävlandaskolan, medelhastighet båda körriktningar Före installation Efter installation Korttidsutvärdering Långtidsutvärdering Sydlig riktning Nordlig riktning Figur 4: Medelhastighet för båda körriktningarna för mätpunkt Söder om övergångsställe. Diagrammet ovan visar en tydlig minskning av medelhastigheten i sydlig riktning efter installation av den hastighetspåminnande skylten på såväl kort som lång sikt. Värdena före installation tydde på en högre medelhastighet i södergående riktning jämfört med norrgående. Efter installation är förhållandet det omvända. Medelhastigheten på trafiken i nordlig riktning är varierande mellan mätningarna, medelvärdet för samtliga mätningar är 33,8 km/h. Trafiken i södergående riktning har gått från 38 km/h före installation till medelvärdet 31 km/h, +/- 1 km/h, efter installation. Nedanstående diagram redovisar motsvarande värden för 90- percentilen. Km /h Övergångsställe Söder om Rävlandaskolan, 90-percentil båda körriktningar Före installation Efter installation Korttidsutvärdering Långtidsutvärdering Sydlig riktning Nordlig riktning Figur 5: 90-percentil för båda körriktningarna för mätpunkt Söder om övergångsställe. 11 (20)

13 Även 90-percentilen visar positiva effekter i sydlig riktning efter skyltens införande. Åter igen var värdena högre i sydlig riktning jämfört med nordlig riktning före installation av skylten och på samma sätt som för medelhastigheten är värdena i södergående riktning lägre än norrgående efter installation av VMS-skylten. Värdena i sydlig riktning har gått från 50 km/h till ett medelvärde av 38 km/h och i norrgående riktning varierar värdena kring medelvärdet 45,3 km/h. För att se inom vilka hastighetsintervall trafikanterna befann sig i har följande tabell tagits fram. Hastighetsklass - 34, , , , , Sydlig riktning 81% 12% 4% 2% 1% 0% Nordlig riktning 72% 14% 7% 4% 2% 1% Tabell 3: Hastighetsklasser för mätpunkt Söder om övergångställe, båda körriktningarna. 93 % av alla fordon i sydlig riktning färdas under 40 km/h, mellan tidsperioden 7-17 vardagar, medan motsvarande siffra för norrgående riktning är 86 %. 1 % av fordonen i sydlig riktning färdas fortare än 50 km/h medan 3 % av fordonen färdas fortare än 50 km/h i den nordliga riktningen Resultat övriga mätpunkter Vid övriga mätpunkter har följande värden registreras: Plats S om JVG N Kyrkogård Benämning Datum Efter installation 22-24/ Efter installation 22-24/ Korttidsutvärdering 22-29/ Korttidsutvärdering Långtidsutvärdering 22-29/ / Långtidsutvärdering 16-22/ Riktning Båda Båda Båda Båda Båda Båda Antal fordon (st) 2819 (VD) 3095 (VD) 2962 (VD) 2820 (VD) 2608 (VD) 2983 (VD) 90-percentil Km/h Medelhast. Km/h 44,3 45,4 39,6 51,7 53,2 49,2 Andel tung trafik % 6,5 6,5 6,5 6,3 Tabell 4: Mätdata från övriga mätpunkter i undersökningen. Tabell 4 visar att både medelhastigheten och 90-percentilen har sjunkit på de båda mätplatserna jämfört med tidigare mätningar. En bidragande orsak till detta är de förändringar i vägmiljön som nämnts tidigare. Rondellen som byggts ligger intill mätpunkten kallad 12 (20)

14 S om JVG och vid punkten N Kyrkogård har det byggts en gångpassage (se bild sidan 6). Dessa förändringar har medfört att det har blivit svårare att färdas fortare genom dessa punkter, framför allt för den tunga trafiken. Gångpassagen kan även ha påverkat resultatet i mätpunkten Söder om övergångsställe till viss del eftersom trafikanternas hastighet stryps vid passagen 50 meter innan de kommit fram till skyltens detekteringsområde. Antalet passerande fordon, totalt sett, är i stort sett oförändrat sedan tidigare mätningar. Andelen tung trafik har heller inte minskat vid mätplatserna trots att det har blivit svårare att passera på ett smidigt sätt. 2.2 Fältobservationer Fältstudien genomfördes den 17 september 2003 och resultatet från denna följer nedan Trafikräkning och antal larm Trafikräkningen genomfördes mellan klockan 7.15 och Under denna tid passerade 81 fordon varav 9, motsvarande 11 %, var tung trafik. Under trafikräkningen tändes VMS-skylten 20 gånger vilket innebär att 25 % av trafikanterna färdades för fort. I den föregående studien var motsvarande siffra 40 %. Siffrorna är beräknade på ett mycket knapphändigt underlag, men indikerar i alla fall positiva effekter på samma sätt som trafikmätningarna. Tre av de 9 tunga fordon som passerade under fältstudien aktiverade skylten. Siffran för den tidigare studien var 50 %. Andelen hastighetsöverträdelser för lätt trafik, personbilar, var 22 % i denna studie och 37,5 % i den föregående. Åter igen är dessa siffror endast avsedda som information. Urvalet är mycket begränsat och därför kan inga slutsatser dras Körbeteende Liksom i den förra undersökningen syns det att en del bilister bromsar sig förbi skylten. Med detta menas att bilisterna saktar ner 13 (20)

15 precis innan skylten för att undvika aktivering och att de sedan höjer hastigheten igen efter passage. Som kommentar kan det även nämnas att skylten är svår att upptäcka på grund av nedhängande grenar. Vid den tidigare studien var detta inget större problem i och med att denna genomfördes då träden var kala. Vid långtidsmätningen var dock träden i full grönska vilket medförde att skylten till viss del var skymd. 2.3 Intervjuer Intervjuerna omfattade två olika moment. Först intervjuades privatpersoner som passerade Rävlanda skola under fältstudien. Därefter genomfördes intervjuer med företag/organisationer (Härryda kommun och Rävlanda skola) Privatpersoner Intervjuer med privatpersoner genomfördes under vecka 39 med syftet att ta reda på om trafikanterna ansåg att skylten fyller en bra funktion ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, samt om deras attityder till skylten förändrats sedan den tidigare utredningen. Frågorna från den tidigare studien användes som utgångspunkt och kompletterades med frågor om förändrat beteende och allmänna frågor om trafiksituationen i Rävlanda och kring skolan. 22 personer, 12 kvinnor och 10 män i åldrarna 30 till 60 medverkade i intervjuerna. Åldersfördelningen visar en övervikt på spannet (10 st). Ingen intervjuperson har varit under 30 år. Huvudandelen av trafikanterna passerar skylten dagligen och samtliga passerar skylten med bil. Alla trafikanter utom en har sett skylten aktiverad och fyra förare (18 %) säger sig själva ha aktiverat skylten. Två av de intervjuade trafikanterna, en som själv aktiverat skylten och en som ej gjort det, säger att de inte påverkas av skylten när denna är tänd, utan att de fortsätter att köra i samma hastighet som tidigare. Övriga intervjupersoner som besvarat frågan säger att de sänker hastigheten när skylten är tänd. Som kommentar till det ovanstående kan nämnas att de två förare som väljer att fortsätta att köra i samma hastighet är kvinnor. 14 (20)

16 64 % av intervjupersonerna ansåg att de inte ändrat sitt beteende sedan införandet av skylten, medan 2 personer (9 %), båda män, svarade att körde snabbare nu jämfört med initialperioden. Övriga intervjupersoner kunde inte precisera sina svar. På frågan om intervjupersonerna ändrat sitt körsätt vid skolan på grund att skylten svarade 70 % att det sänkt sin hastighet och övriga att de tidigare inte kört för fort och inte gjorde det nu heller. Ingen svarade att de körde för fort vid Rävlanda skola. Beträffande körsätt angav 5 personer att de även ändrat körsätt vid andra platser och 7 personer att de kanske påverkats. 7 personer svarade att de inte påverkats på övriga platser i trafiken. Övriga kunde inte svara på frågan. 19 av de 22 intervjupersonerna anser att skylten kan öka trafiksäkerheten och en person tycker motsatsen. Ingen av de tillfrågade tycker att skylten ska tas bort. Två är dock osäkra och har svarat kanske och vet ej. En övervägande andel av förarna, 15 st, skulle vilja se fler hastighetspåminnande skyltar i trafiken. En person motsätter sig fler skyltar. Frågan Tycker du att skylten fungerar tillförlitligt? besvarades med ja av 17 personer. Ingen har svarat nej på frågan, utan övriga har varit osäkra på sitt svar. En genomgång av svar med hänsyn till kön och åldersfördelning har gjorts, men inte gett några resultat som behöver kommenteras. Jämfört med den tidigare studien kan det konstateras att förarnas svar idag är i paritet med de tidigare. Det ska dock nämnas att urvalen har varit mycket begränsade och att resultaten därför ska ses som indikationer. På samma sätt som i tidigare studie har synpunkten om att det borde vara en liknande skylt även åt andra hållet påtalats. Uppfattningen är att trafiken har en högre hastighet i norrgående riktning dvs. närmare skola och trottoar. Attityderna stämmer väl överens med trafikmätningarna som genomförts. 15 (20)

17 Övriga synpunkter som framkommit är Att det är ont om parkeringsplaster vid skolan för föräldrar som lämnar sina barn, vilket påverkar säkerheten negativt eftersom de måste stanna på mer trafikfarliga platser. Att trafiksäkerheten blivit bättre vid skolan. Den nya gång- och cykelbanan till Bollebygd är till stor belåtenhet. I allmänhet tycker de flesta att trafiksituationen även i Rävlanda har förbättrats. Detta sedan de nya rondellerna har tillkommit på en senare del av Boråsvägen. Att den tunga trafiken passerar Rävlanda skola för fort. Den sist nämnda synpunkten överensstämmer även med den tidigare studien Skola och kommun Telefonintervjuer har genomförts med Rävlanda skolas ledning, Härryda kommun och VVÄ. Skolledningen ansåg att den befintliga skylten påverkar trafiksituationen positivt, men att en kompletterande skylt åt andra hållet skulle påverka trafiksituationen positivt. Man anser även att den nybyggda gång- och cykelbanan till Bollebygd har blivit ett lyft för trafiksäkerheten vid skolan. Härryda kommun är liksom skolledningen positiva till VMS-skylten. De tror dock att skyltens positiva effekter från den föregående studien kommer att avta med tiden. Kommunen har ej genomfört några kampanjer om skylten utan enbart svarat på frågor från trafikanterna. Härryda kommun hoppas att deras satsning på en miljöprioriterad genomfart genom Rävlanda kommer att minska andelen tung trafik utanför Rävlanda skola. Den miljöprioriterade genomfarten är en satsning där ett antal rondeller och vägbulor har anlagts genom Rävlanda för att öka trafiksäkerheten. VVÄ är också positivt inställda till skylten. Deras förhoppning är att skyltens goda effekter består även på lång sikt. VMS-skyltar har blivit populära i hela landet och det börjar bli en stor efterfråga på dem. VVÄ berättade att om den långsiktiga utvärderingen var positiv skulle 16 (20)

18 det innebära att VMS-skyltar i fortsättningen kan ingå i Vägverkets normala åtgärdspaket istället för att figurera i försökstester. 2.4 Samhällsekonomi En samhällsekonomisk beräkning har utförts med avseende på trafiksäkerhets-, miljö- och restidseffekter. Förutsättningar samt resultat av beräkningen redovisas i tabell nedan. Förutsättningar: Antal fordon per årsmedeldygn (ÅDT) F/d Andel tung trafik 5 % Vägsträckans längd 200 m Trafikökning per år 1 % Diskonteringsränta 4 % Skattefaktor I och II 1,53 % Kalkylperiod 5 år Anläggningskostnad 100 kkr Investeringskostnad (inkl skattefaktorer samt 9 % påslag för produktionsstöd) 167 kkr Resultat: Beräknade effekter av VMS-skylt: Restid för fordonstrafik Ökning med 520 Timmar/år Olyckor, antalet döda och svårt Minskning med < 1 per 10 år skadade Miljö Kväveoxid Ökning med 22 kg/år Kolväte Ökning med 39 kg/år Koldioxid Ökning med 10 ton/år Svaveldioxid 0 kg/år Partiklar Ökning med 1 kg/år Fordonskostnader Förmodad ökning Ej beräknad 17 (20)

19 De beräknade samhällsekonomiska nyttorna uppgår år 2003 till sammanlagt 35 kkr och en nettonuvärdeskvot på 2,0. Det innebär därmed att projektet är samhällsekonomiskt olönsamt. Kommentar Den samhällsekonomiska beräkningen använder sig av relativt grova schabloner enligt Effektsamband 2000 och i detta fall där objektet avser en kort sträcka med ett litet antal fordon samt att det empiriska underlaget beträffande olyckor på sträckan före och efter åtgärd är väldigt litet får man ha i åtanke att felmarginalen vid beräkningen är stor. Anledningen till att beräkningen visar på negativa nyttor är bland annat att de beräkningsmässigt små positiva trafiksäkerhetsnyttor som uppsättandet av VMS-skylten ger, tas ut av de ökade avgasutsläpp och den längre restid som blir följden av att medelhastigheten minskat från ca 38 km/h till ca 31 km/h. Däremot kan det finnas andra positiva effekter som inte går att beräkna som t.ex. en upplevd större trygghetskänsla för föräldrar, barn och personal vid skolan då trafikrytmen har blivit lugnare utanför skolan. 18 (20)

20 3 Slutsatser Den hastighetspåminnande skylten i Rävlanda visar på positiva effekter på medelhastighet och 90-percentil. De positiva resultaten från uppföljningen efter kort tid kvarstår även efter lång tid. Före installation var medelhastigheten i södergående riktning 37,8 km/h. Ett halvår efter installation var värdet 30,2 km/h och i dagsläget, 3 år efter installation, är motsvarande värde 30,5 km/h. Detta betyder att medelhastigheten efter tre års drift är cirka 20 % lägre än vad den var innan skylten togs i drift. Även 90-percentilvärdet har påverkats av skylten. Före skyltens installation var 90-percentilen 50 km/h utanför Rävlanda skola. Vid korttidsutvärderingen hade 90-percentilen minskat ned till 36 km/h och vid denna utredning var motsvarande värde 39 km/h. Vi kan således konstatera att skylten har en betydande effekt även på topphastigheterna utanför Rävlanda skola. Det ska dock även nämnas att förändringar i vägmiljön genomförts som kan ha medverkat till den tryggare vägmiljön kring Rävlanda skola. Vad gäller effekter i nordlig riktning har trafiken inte påverkats. En teori har annars varit att denna skulle kunna påverkats något då den lokala trafiken färdas i båda riktningarna, men så är alltså inte fallet. Såväl privatpersoner som kommun och skolledning är fortsatt positiva till skylten utanför Rävlanda skola och anser att den förbättrar trafiksäkerheten i skolområdet. En övervägande del av förarna skulle vilja se fler hastighetspåminnande skyltar i trafiken. Samma resultat erhölls vid korttidsutvärderingen. Skylten fungerar tillförlitligt och inga driftsstörningar har uppträtt över tiden sedan installation. Vad gäller samhällsekonomi har en bedömning genomförts baserad på Effektsamband Beräkningarna ger ett negativt resultat vilket beror på att hastighetssänkningen medför både högre halter av emissioner och ger en ökning av kostnad för förlorad tid. Att vinsterna inte kan räknas hem beror dock på att olycksstatistiken inte visar på några olyckor inom området vilket gör att trafiksäkerheten enligt beräkningarna redan tidigare är god. 19 (20)

21 Vinsten med skylten är dock att den sänker hastigheten vilket skapar en tryggare miljö. Det bör påpekas att hastigheten fortfarande ligger på för hög nivå i det körfält som ligger närmast skola och gångbana. Rekommendationer för motsvarande installationer måste dock ändå vara att hastighetspåminnande VMS-skyltar ger goda effekter och upplevs av trafikanterna som mycket positiva. Effekterna och attityderna kvarstår även efter lång tid och kan därför rekommenderas även på andra platser. 20 (20)

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp RAPPORT 2012 VERSION 1.0 Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp Hassan Baghdarusefi 2012 II Innehållsförteckning Sammanfattning... V 1. Inledning... 1

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

Konstgräs i trafikmiljö

Konstgräs i trafikmiljö 1 (7) Dokumentansvarig Dokumentdatum Version Objektnummer Projektnamn Konstgräs i trafikmiljö 2 (7) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund...3 2 Projektmål...3 3 Resultatanalys...4 3.1 LCC...4

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD INNEHÅLL Trafikverkets plan Tidsanalys Olycksstatistik Boendemiljö Backaryd Alternativ till förbifart Miljöpåverkan Backaryds framtid Sammanfattning

Läs mer

Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg

Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg Framnäsgatan Kv. Örlen tillbyggnad Mölndalsvägen Thorburnsgatan Garage 4 Bomgatan Kv. Östen Efterstudie av trafikbuller vid kvarteret Örlen i Göteborg Jens Forssén Andreas Gustafson Teknisk akustik CHALMERS

Läs mer

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun 2015 01 27 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Effekt av belysningsåtgärder. Strandgatan Eskilstuna. VTI notat 32 2004. VTI notat 32-2004

Effekt av belysningsåtgärder. Strandgatan Eskilstuna. VTI notat 32 2004. VTI notat 32-2004 VTI notat 32-2004 VTI notat 32 2004 Effekt av belysningsåtgärder på Strandgatan i Eskilstuna Foto: VTI Författare FoU-enhet Projektnummer 50431 Projektnamn Uppdragsgivare Hans Thulin, Susanne Gustafsson

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell Taxiundersökning Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor Helena Hartzell 2001 Rapport 3 Förord Taxitrafiken i Stockholm utgör en betydande del av det totala trafikarbetet

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås

Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås Ängsgärdet - förstudie luft buller Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås Malmö 2011-04-20 Luftkvalitetsbedömning vid Ängsgärdet i Västerås Datum 2011-04-20 Uppdragsnummer 61151145168000 Utgåva/Status

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 7, april 2014 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. Nu har turen kommit till

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49 Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-15 Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 2004-11-17 Beslutshandling KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret / Samhällsbyggnadskontoret Nämndhuset

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen

PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen Sammanfattning Detta PM avser beskriva uppdatering av kalibreringskonstanter i Sampers regionala modell för Skåne/Själland, så kallade barriärkonstanter.

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Nollvisionsslingan i Trollhättan - Hur långt mot noll kom man?

Nollvisionsslingan i Trollhättan - Hur långt mot noll kom man? Nollvisionsslingan i Trollhättan - Hur långt mot noll kom man? Charlotta Johansson och Lars Leden Trafikteknik, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå T: 0920-491867, F: 0920-492345, E-post: chjo@sb.luth.se,

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Mätning av bilisters tidsförluster vid införande av 30-zoner i Stockholm

Mätning av bilisters tidsförluster vid införande av 30-zoner i Stockholm Mätning av bilisters tidsförluster vid införande av 30-zoner i Stockholm Jämförande stickprovsmätning av tid det tar att köra ett antal sträckor i Stockholms stad med nuvarande hastighetsgränser respektive

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

RAPPORT. Nya hastighetsgränser - Plottrighetsanalyser. Trafikverket. Sweco Infrastructure AB. Malmö Trafik VTI. Uppdragsnummer 2211055

RAPPORT. Nya hastighetsgränser - Plottrighetsanalyser. Trafikverket. Sweco Infrastructure AB. Malmö Trafik VTI. Uppdragsnummer 2211055 ra04s 2011-02-17 RAPPORT Trafikverket Nya hastighetsgränser - Plottrighetsanalyser Uppdragsnummer 2211055 Malmö 2012-08-17 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik VTI 1 (38) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box

Läs mer

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna Del 2 Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna En områdesbeskrivning har gjorts i syfte att inventera Östra Dalslundsområdet med dess planförutsättningar för geoteknik, trafi

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Trafiksäkerhet som Valfråga 2006

Trafiksäkerhet som Valfråga 2006 Trafiksäkerhet som alfråga 6 onika artinson Rapport aj 6 Innehåll BAKGRUND 5 YFTE 5 ETOD 5 KOUNÖERGRIPANDE REULTAT 5. Bälten, alkolås och sittplatser för alla viktigast 6. ånga positiva till km i tätort

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000 Rapport 11 Restidsmätning i Linköping TRAFIK Rapporten är upprättad av Stadsbyggnadsgruppen, Magdalena Hägg på uppdrag av Teknik- och samhällsbyggnadskansliet, Christer Nilsson och i samarbete med Vägverket.

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Resultat av observationer 1999-2002 Per-Åke Tjärnberg Juni 2002 2002 Rapport 0201 Förord Våld mot huvudet till följd av cykelolyckor är vanligt och dessutom ofta allvarligt.

Läs mer

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen

Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Rapport: 2015:60 / Version: 1.0 Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Dokumentinformation Titel: Vägbuller Industrivägen och Björbovägen Björbo, Gagnef Serie nr: 2015:60 Projektnr: 999

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Anders Wallergård, Projektledare Stefan Jiverö, Byggledare Markförhandlare

Läs mer

Barns säkerhet i bil. vid ankomst till förskolan. Helen Sjöberg

Barns säkerhet i bil. vid ankomst till förskolan. Helen Sjöberg Barns säkerhet i bil vid ankomst till förskolan Helen Sjöberg RAP. 4 juni 2005 Bakgrund NTF Stockholms län gör regelbundet mätningar av i vilken mån barn är fastspända i bil i samband med generella undersökningar

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna.

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. Miljönämnden 27 03.02.2016 Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. 2597/11.01.02/2015 Miljönämnden 03.02.2016 27 Beredare Miljövårdsinspektör

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:60

Regeringens skrivelse 2012/13:60 Regeringens skrivelse 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon Skr. 2012/13:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 december 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Effekter av dynamiskt anpassningsbara hastighetsskyltar på efterlevnad av hastighetsgränser och föraracceptans

Effekter av dynamiskt anpassningsbara hastighetsskyltar på efterlevnad av hastighetsgränser och föraracceptans Thesis 159 Effekter av dynamiskt anpassningsbara hastighetsskyltar på efterlevnad av hastighetsgränser och föraracceptans en fallstudie Per-Erik Åstrand 2007 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012 Referensgruppsmöte Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser 9 februari 2012 Slutrapport Innehåll Genomförande av nya hastighetsgränser, statlig väg och kommuner Effekter landsbygd - VTI Effekter

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer

Tätortsprogram för Södra Sandby

Tätortsprogram för Södra Sandby Tätortsprogram för Södra Sandby Sammanställning av dialog Inledning Tätortsprogram för Södra Sandby togs fram hösten 2006 som underlag för en dialog med invånarna i Södra Sandby. Målet var att försöka

Läs mer

Trafikmätningar i Kiruna

Trafikmätningar i Kiruna Trafikmätningar i Kiruna UPPDRAGSNUMMER 7000943004 [STATUS] [DOKUMENT NR] 2016-02-05 Society Innehåll Sammanfattning... 2 Kommunens trafikmätningspunkter... 2 Trafikmätning 2015... 2 Hastighetsmätning

Läs mer

Utformning av upphöjda gångpassager

Utformning av upphöjda gångpassager Utformning av upphöjda gångpassager för ökad tillgänglighet och säkerhet för personer med synskada En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Paulina Eriksson Förord Denna skrift är baserad

Läs mer

3 Längsgående markeringar

3 Längsgående markeringar 3 Längsgående markeringar Belagd väg som inte är enskild ska utom tättbebyggt område ha längsgående vägmarkeringar. Detta gäller även gator som är avsedda för genomfartstrafik inom tättbebyggt område.

Läs mer

STATISTIK LANDNINGAR ARLANDA BANA 01L OCH BANA 01R

STATISTIK LANDNINGAR ARLANDA BANA 01L OCH BANA 01R Dokumentnummer D 2011-015533 STATISTIK LANDNINGAR ARLANDA BANA 01L OCH BANA 01R Hässelby RAPPORT 2011-08-17 01.00 D 2011-015533 2(11) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00 2011-08-17

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket.

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket. GCkalk Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771 921 921 Textelefon: 0243 750 90 www.trafikverket.se Version 1,3 Kalkylläge Cykel Tätort Indata nät NULÄGE (JA) Sträcka Rutt

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik?

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? www.shuferi.se Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? A och B. A och C. B och D. C och D. Vem får parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade?

Läs mer

Sammanställning av mätresultat från mätning av partiklar (PM 10) Drottninggatan, Linköping, februari 2004 till 31 december 2008.

Sammanställning av mätresultat från mätning av partiklar (PM 10) Drottninggatan, Linköping, februari 2004 till 31 december 2008. Sammanställning av mätresultat från mätning av partiklar (PM 10) Drottninggatan, Linköping, februari 2004 till 31 december 2008. Vallentuna februari 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mätmetod

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BILAGA 1. BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Del 1. Beräkningsförutsättningar Tågtrafik Buller- och vibrationsutredning har genomförts med prognosår 2030. Dingersjö är då en förlängd mötesstation. 1.1 Antal tåg

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

En rapport om driftprofiler för trafiksäkerhetskameror 2010-03-30

En rapport om driftprofiler för trafiksäkerhetskameror 2010-03-30 Utvärdering av ATKsystemet En rapport om driftprofiler för trafiksäkerhetskameror 2010-03-30 Sammanfattning Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer