PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM"

Transkript

1 PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Planerad exploatering Bilparkering Nulägesbeskrivning Tillkommande ytor Parkeringsnorm Parkeringsefterfrågan Sammanställning Cykelparkering Utbyggnadstakt Trafikmiljö Rörelseanalys Gator inom exploateringsområdet Rekommendationer Uppdrag Titel på PM: Trafik- och parkeringsutredning för exploatering vid Fittja centrum Status: Slutrapport, revidering nr 9 Datum: Medverkande Beställare: Kontaktpersoner: Fittja Centrumfastigheter AB Martin Sundqvist Konsult: Uppdragsansvarig Trafikplanerare Trafikplanerare Tyréns AB Kjell Ericson Johan Swärd Ali Esmaili 2(24)

3 1 Inledning I Fittja Centrum planeras för nybyggnation av nya fastigheter innehållande bostäder, kontor, handel, förskola med mera. I samband detaljplanearbetet framarbetas denna trafik- och parkeringsutredning. 1.1 Syfte Syftet med denna utredning är att klarlägga den planerade exploateringens parkeringsbehov och analysera trafiksäkerhet och utformningsfrågor kopplat till exploateringen. Parkeringsutredningen omfattar både bil- och cykelparkering och ska bedöma antalet nödvändiga parkeringsplatser efter ombyggnation. Den nya trafikmiljöns utformning ska analyseras utifrån trafiksäkerhet, rörelsemönster för oskyddade trafikanter och angöringsvägar. Förslag till åtgärder ska redovisas. 3(24)

4 2 Planerad exploatering Tillkommande ytor inom exploateringen sammanställs nedan. Figur 1. Översikt tillkommande ytor. Enter arkitektur (24)

5 3 Bilparkering Parkeringsutredningen beskriver efterfrågan för befintliga och tillkommande fastigheter. 3.1 Nulägesbeskrivning Befintlig fastighet I Fittja centrum finns idag följande verksamheter: Handel och restauranger (ca 2700 kvm). Totalt finns 76 anställda inom dessa verksamheter. Skiftarbete förekommer och maximalt 2/3 av de anställda är samtidigt på plats. Antalet samtidiga besökare uppskattas till 200 i maxtimman. Den mest besöksintensiva perioden infaller på eftermiddagar mellan Vårdcentral, mödravårdscentral, tandläkare, beroendemottagning och psykiatri. Inom dessa verksamheter arbetar 96 personer. Skiftarbete förekommer och maximalt 2/3 av de anställda är samtidigt på plats. Antalet samtidiga besökare uppskattas till 80 i maxtimman. Den mest besöksintensiva perioden infaller vardagar mellan klockan Socialtjänsten. Totalt är 43 personer anställda inom socialtjänsten. Arbetet innebär mycket fältarbete och som mest är hälften av de anställda är samtidigt på plats. Antalet besökare samtidigt på plats är som mest cirka 20 st. Den mest besöksintensiva perioden infaller vardagar mellan klockan Bibliotek och öppen förskola har totalt 9 anställda. Den mest besöksintensiva perioden infaller på förmiddagar mellan klockan 9-12 då maximalt 30 personer besöker de båda verksamheterna samtidigt. Den sammanlagda ytan för vårdcentral, mödravårdscentral, tandläkare, beroendemottagning, psykiatri, socialtjänsten, bibliotek och öppen förskola uppgår till cirka BTA Befintliga parkeringsplatser Idag finns två parkeringsytor i Fittja Centrum, se figur 2. Vid parkeringsyta A finns 15 parkeringsplatser varav två är handikapparkering och två är reserverade för taxi. Parkeringsyta B består av 182 parkeringsplatser. Här samutnyttjar besökare till vården och handel platserna. Parkeringsyta A är korttidsparkering och gratis en timma. Parkeringsyta B är gratis i två timmar med p-skiva eller fri p-biljett och därefter avgift alla dagar För yta B finns ca 200 parkeringstillstånd utdelade till anställda i Fittja Centrum, dessa tillstånd är gratis och idag finns ingen övervakning av parkeringarna. Tabell 1. Dagens parkeringsutbud. Parkeringsyta Antal p-platser Hkp-platser Reglering Totalt A (taxi) 1 h gratis 15 B h gratis därefter avgift alla dagar Totalt: (24)

6 Figur 2. Befintliga parkeringsytor, karta från openstreetmap.org. 3.2 Tillkommande ytor Utbyggnationen av lokalytor och äldreboende inom hela exploateringsområdet innebär att cirka arbetstillfällen tillkommer. Skiftarbete innebär att endast 2/3 är på plats samtidigt. Fittja centrum (Forbonden) Äldreboende med 60 vårdplatser. Antalet anställda samtidigt på plats är som mest 16 stycken. 500 kvm utbyggd handel och restauranger. Antalet tillkommande anställda samtidigt på plats är cirka 9 stycken. Samma besöksintensitet per kvm antas gälla som för befintlig handelsyta. Bostadshus väster och öster 2200 BTA ny lokalyta. Lokalytan kommer att innehålla miljöhus, lägenhetsförråd, teknikytor, trapphus med mera. På en del av ytan (ca 400 kvm) kommer kontor att kunna skapas. Antalet anställda samtidigt på plats är cirka 8 stycken. Som mest antas 10 personer att samtidigt besöka kontorsdelen inom lokalytan. 276 lägenheter. Lägenhetsstorlekar varierar mellan 1-3 rum och kök. Fittjahöjden 36 lägenheter. Lägenhetsstorlekar varierar mellan 1-3 rum och kök. Förskola, 1000 BTA, vilket innebär ca tre avdelningar med totalt 54 barn. Varje avdelning antas ha fem anställda vilket innebär totalt 15 anställda (inklusive kökspersonal och chefer). Konsthall, 1000 BTA. I Tumba finns en liknande verksamhet i samma storlek och med sju anställda. Den mest besöksintensiva perioden kommer att infalla på kvällar och helger och då kommer som mest 50 personer besöka konsthallen. Fittja Tower Studentlägenheter, cirka 50 stycken. 6(24)

7 3.3 Parkeringsnorm Botkyrka kommun saknar fastställd parkeringsnorm. En sådan är under framarbetning och denna utredning grundar sig till viss del på förslaget samt på kompletteringar och avsteg som är utförda i samråd med Botkyrka kommun Bostäder Antalet erfoderliga parkeringsplatser för tillkommande bostäder regleras i det exploateringsavtal som upprättats mellan kommunen och exploatören: För bostäderna ska ett parkeringstal om minst 0,33 uppnås. Beroende av lägenheternas storlek kan parkeringstalet ändras. Utöver vad som står angivet i exploateringsavtalet kräver kommunen 0,05 besöksparkeringsplatser per lägenhet. För studentlägenheter ska ett parkeringstal om 0,1 parkeringsplatser per lägenhet användas Anställda Antalet parkeringsplatser per anställd ska uppgå till 0,2 vid exploatering inom zon A vilken Fittja centrum tillhör Besökare Enligt överenskommelse med kommunen kan något lägre parkeringstal än vad normtalen i remissversionen av ny parkeringsnorm föreslår. Fittja centrum har ett mycket gott läge för att erhålla hög andel kollektivtrafikresenärer. Tabell 2. Antal bilplatser för besökande till olika verksamheter inom zon A, vilken Fittja centrum tillhör. Besöksmål Generellt (bilplats / besökande) 0,2 Äldreboende (bilplats / vårdplats) 0,1 Förskola (bilplats/barn) 0,05 Lägenhet (bilplats / lägenhet) 0,05 Parkeringstal 7(24)

8 3.4 Parkeringsefterfrågan Nedan redovisas en sammanställning av befintligt och tillkommande parkeringsbehovet fördelat per verksamhet och per byggnad. Befintliga verksamheter har en parkeringsefterfrågan på 95 platser och parkeringsefterfrågan för tillkommande bostäder och verksamheter uppgår till 166 platser. Den totala framtida parkeringsefterfrågan landar på 261 platser varav 112 ska avsättas för besöksparkering. Tabell 3. Sammanställning av den totala parkeringsefterfrågan av bilparkeringsplatser. Antal Anställda Besökare / maxtimma Efterfrågan anställda /boende Efterfrågan besökare Total efterfrågan Fittja centrum Befintligt 95 Handel VC, MVC, Psykiatri, Tandläkare Socialtjänsten Bibliotek + öppen förskola Tillkommande 128 Handel Lokalyta Äldreboende Bostäder Fittjahöjden Tillkommande 31 Konsthall Bostäder Förskola Fittja tower Tillkommande 8 Studentbostäder Total summa 261 Varav besöksparkering 112 8(24)

9 3.4.1 Samutnyttjande Förhållanden mellan olika verksamheters behov har undersökts av Victoria-institutet 1 och resultatet redovisas i Tabell 4. Maxtimmarna för olika verksamheter infaller olika tider under veckan. Efterfrågan varierar under veckan och dygnet. Tabell 4. Parkeringsbehov över dagen för olika verksamheter. Användare Mån Fre 8 17 Mån Fre Mån Fre 0 6 Lör Sön 8 17 Lör Sön Lör Sön 0 6 Bostäder 60 % 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % Verksamhet i Fittja Bostäder, studentbostäder Kontor 100 % 20 % 5 % 5 % 5 % 5 % Lokalyta Handel 90 % 80 % 5 % 100 % 70 % 5 % Handel Restaurang 70 % 100 % 10 % 70 % 100 % 20 % Underhållning (konsthall) Dagöppna (institution) 40 % 100 % 10 % 80 % 100 % 50 % Konsthall 100 % 20 % 5 % 10 % 10 % 5 % Vårdcentral, mvc, tandläkare, socialtjänst, psykmottagning, förskola, öppen förskola, bibliotek Vårdboende 10 % 5 % 5 % 100 % 50 % 5 % Äldreboende Genom samutnyttjande kan antalet parkeringsplatser minskas. Detta kan ske under förutsättning att de regleras så att vissa parkeringsplatser för boende kan användas dagtid av anställda i centrumet. För att erhålla så stor flexibilitet som möjligt ska ett parkeringsköp för boende och anställda inte reserveras för en särskild plats, utan endast ge rätt att parkera inom anläggningen. 1 Victoriainstitutet (2012) 9(24)

10 Tabell 5. Efterfrågan per del av dygn och vecka. Enligt norm Mån Fre 8 17 Mån Fre Mån Fre 0 6 Lör Sön 8 17 Lör Sön Lör Sön 0 6 Fittja centrum Befintligt handel vc, mvc, psyk, tandläkare Socialtjänsten Bibliotek + öppen fsk Tillkommande handel lokalyta (miljöhus, lgh förråd, teknikytor, trapphus mm) äldreboende bostäder Fittjahöjden Tillkommande konsthall bostäder förskola Fittja tower Tillkommande Studentbostäder Total summa Högst efterfrågan sker under vardagskvällar och uppgår till 200 platser. Då är efterfrågan från boende och konsthall maximal men de dagöppna institutionerna (vårdcentral, förskolor med mera) har neddragen verksamhet. Handeln har fortfarande ett behov av cirka 80 % av sina platser. 10(24)

11 3.5 Sammanställning Ett optimal utnyttjande innebär att cirka 90 % av parkeringen är fullbelagd. Då undviks onödig söktrafik och parkeringsytorna blir väl fungerande. I sammanställningen nedan justeras därför behovet uppåt med cirka 10 %. Tabell 6. Sammanställning av tillkommande bilparkeringsbehov. Verksamhet Parkeringsbehov (bilplatser) Befintliga verksamheter 95 Tillkommande ytor 166 Avgår genom samutnyttjande - 61 Summa 200 Optimal beläggningsgrad, + 10 % + 20 Summa 220 Varav besöksparkering 100 I tabellen nedan redovisas antalet parkeringstal efter samutnyttjande och justering för optimal beläggning per kvm BTA. Övriga ytor inkluderar vård, omsorg, bibliotek, förskola med mera. Tabell 7. Parkeringstal per BTA verksamhetstyp. Verksamhetstyp Handel 15.5 Kontor 8.4 Övriga ytor 4.9 Parkeringsplatser per kvm BTA 11(24)

12 4 Cykelparkering Idag finns endast 15 cykelplatser i området. Det begränsade utbudet kan vara en av anledningarna till att väldigt få väljer att cykla i Fittja. För att öka andelen cyklister bör parkeringsutbudet och kvaliteten på cykelparkeringarna förbättras. Det bilparkeringstal som används för bostäder är lågt, viktigt är då att utbudet av cykelparkering är tillräckligt. I Botkyrkas cykelplan pekas cykelparkering ut som ett åtgärdsområde för ökad cykling. I cykelplanen finns en cykelparkeringsnorm som redovisas i figuren nedan. Figur 3. Cykelparkeringsnorm som redovisas i Botkyrkas cykelplan. Vid beräkning av parkeringsbehov för förskolan används parkeringstalet 10 cykelparkeringar per BTA. 12(24)

13 Tabell 8. Sammanställning av tillkommande behov av cykelparkering. Lokaltyp Parkeringsnorm Storlek Parkeringsbehov Bostäder Fittja Centrum 2 cpl/bostad 276 lägenheter 552 Bostäder Fittjahöjden 2 cpl/bostad 36 lägenheter 72 Bostäder Fittja Tower 2 cpl/bostad 50 lägenheter 100 Handel 15-20/1000 kvm 500 BTA 8 Konsthall 15-20/1000 kvm 1000 BTA 15 Förskola 10/1000 BTA BTA 10 Äldreboende 0,3/boende 60 boende 18 Kontor/lokalyta 10-20/1000 kvm 400 BTA 4 Totalt 779 Idag cyklar väldigt få i Fittja, en anledning till detta kan vara det låga utbudet av cykelparkering. Idag finns 15 cykelparkeringar, dagens behov är dock svårt att bedöma. Exploateringen innebär dock ett tillkommande parkeringsbehov på 779 cykelplatser. Av dessa föreslås 25 % placeras inomhus. 4.1 Utbyggnadstakt Att bygga ut samtliga cykelparkeringar samtidigt kan innebära risk för en onödig investering där beläggning blir låg och ett tillgänglig mark utnyttjas ineffektivt. Samtidigt är cykelparkeringen en viktig del för att få fler i Botkyrka kommun att cykla. Endast delar av cykelparkeringen bör byggas ut initialt och en option skapas för byggnation av resterande platser om beläggningen visar sig bli hög. Eftersom det i efterhand är komplicerat att skapa nya parkeringsplatser inomhus bör samtliga dessa byggas initialt. Utbyggnad utomhus sker initialt med 25 % av totalsumman. I Figur 4 visas cykelparkering i Lund, parkeringsgaraget/förrådet är yteffektiv och ordnat, vilket är samma typ som föreslås för de nya bostäderna i Fittja. Tabell 9. Utbyggnad av cykelparkeringar. Cykelparkering Behov Utgår till option Byggs initialt Inomhus (bostäder) Utomhus (bostäder) Inomhus (verksamheter) Utomhus (verksamheter) Totalt Parkeringstal ändrad jämfört med norm. 13(24)

14 Figur 4. Yteffektiv cykelparkering i Lund. Cykelparkeringar utomhus placeras nära entréer till bostadshus och verksamheter. Cykelställen bör vara av sådan typ att det finns möjlighet att låsa fast cykeln samt ha väderskydd. I Figur 5 visas denna typ av cykelparkering och i Figur 6 redovisas lämpliga lokaliseringspunkter för cykelställen. Figur 5. Cykelparkering med väderskydd. 14(24)

15 Figur 6. Cykelställen placeras i små grupper nära entréer. 15(24)

16 5 Trafikmiljö Etableringen av de nya fastigheterna innebär nya målpunkter i Fittja Centrum men också att mängden trafik i området ökar. Området kommer innehålla många nya bostäder dessutom tillkommer en förskola, äldreboende och bibliotek etcetera. 5.1 Rörelseanalys Det finns risk för att vissa av de nya husen kan påverka rörelsemönstret för framför allt oskyddade trafikanter i området. I Figur 7 redovisas dagens stora gång- och cykelstråk. I nuläget är de stora målpunkterna i området: Tunnelbanestation och busshållplatser Entréer till Fittja C (vård och handel) Länkar/stråk ut ifrån området sträcker sig i samtliga vädersträck - nordost mot Botkyrka Handel - sydöst mot bostadsområde på andra sidan tunnelbanan - västerut mot bostäder och förskolan Myran - norrut mot bostäder Figur 7. Rörelsemönster i nuläget (karta från openstreetmap.org). 16(24)

17 Idag genar många gående över den stora parkeringen öster om centrumet och det är också här den största påverkan för gående uppstår i och med de nya husens placering. En ny gårdsgata planeras tvärs parkeringen i nordsydlig riktning som till stor del uppfyller gåendes behov av rörelse i området, se Figur 8. Efter att exploateringen är genomförd har följande målpunkter i området tillkommit: Fittja Centrum har vuxit med äldreboende och mer handel. Förskola bibliotek/konsthall Figur 8. Framtida rörelsemönster. Streckad grön linje innebär rörelser som utgår. Blått streck illustrerar ersättande rörelser. Främst är det rörelsen mot Botkyrka handel och tunnelbanestationen som påverkas negativt av de nya husens placering. Den tänkta gårdsgatan gör dock att omvägen blir minimal men det är viktigt att gatan får en utformning som också passar gångtrafik. Nya gångvägar placeras längs det östra husets fasader åt både öster och söder. 17(24)

18 5.2 Gator inom exploateringsområdet Exploateringen bidrar med nya målpunkter i området och som i sin tur genererar mer liv och rörelse av framför allt oskyddade trafikanter på gång- och cykelvägnätet. Störst bedöms ökningen bli på gång- och cykelvägarna norr och väster om Fittja Centrum. Det är viktigt att konflikter mellan oskyddade trafikanter och lastfordon minimeras och åtgärder behöver vidtas i gatunätet för att minimera konsekvenserna. Vägar inom området kan också användas av räddningstjänsten. De når samtliga byggnader via föreslagna vägar och gång- och cykelvägar, dock inte innergårdarna vid Fittja centrum. Figur 9. Angöringsvägar kring Fittja Centrum. 1. Mot gång- och cykelvägen mellan nya gårdsgatan i riktning mot Botkyrka handel öppnas nya entréer för gående upp. 2. Gårdsgatan mellan Fittjavägen och gång- och cykelvägen norr om Fittjacentrum får begränsad mängd biltrafik och endast fordon med tillstånd tillåts trafikera vägen. Fordon längre än 12 meter förbjuds genom skyltning, och genom avtal med Lidl kommer storleken på deras leveransfordon att säkerställas. Gångtrafik kommer att förekomma på vägen som byggs med trottoarer eller i en yta med material som avviker från asfalt. Längs vägen finns utrymme för att placera cykelställ och annan möblering. 3. På gång- och cykelvägen norr om centrumet väster om gårdsgatan förekommer angöringstrafik för lastning och lossning. Förslaget bygger på att fordonen färdas in gårdsgatan för att sedan efter rundköring nordväst om Fittja Centrum sköta lastning och lossning vid befintligt lastintag (ungefär där siffran 3 är placerad i kartan). Genom en breddning av vägen till ca nio meter kan breda och långa fordon ta sig genom korsningarna, se kapitel 5.2.1, och oskyddade trafikanter får en trafiksäker och väl tilltagen yta att vistas på. 4. I norra delen av området utförs en torgbildning som också fungerar som vändplats för leveransfordon till Lidl. Vändplatsen utformas så att fritt utrymme för lastbilar uppnås (diameter 25,25) och endast leveransfordon kommer tillåtas trafikera ytan. Ytan får en hög kvalité på markbeläggning och visst möblemang kan förekomma i utkanten såsom sittmöbler och cykelställ. Se även körspår i kapitel Ytan är väl tilltagen för 18(24)

19 vändande fordon så när en lastbil utför vändning finns vistelseytor för oskyddade trafikanter kvar runt torget. 5. Ytan mellan Fittja Centrum och Fittjahöjden blir helt fredad från biltrafik. En yta i mitten avsätts för cykeltrafik och är tillräckligt bred för att räddningsfordon ska kunna trafikera gatan. Övriga delar av gatan anpassas efter de gåendes behov och plats för vistelse skapas. Figur 10. Referensbild vistelsegata, Olai kyrkogata i Norrköping. 6. Krögarvägens vändplats vid adressen Krögarvägen 8 flyttas till nytt läge vid södra änden av Fittjahöjden. Här möjliggörs lastning och lossning till Fittjahöjden. Gatan byggs om till 7,5 meter bred gångfartsgata alternativt en 5,5 meters bred lokalgata med 2 meter bred trottoar. Hämtning och lämning av barn till förskolan med bil sker på samma plats som idag. 7. Den södra delen av dagens gång- och cykelväg kommer också att tjäna som angöringsväg för färdtjänstfordon och bilar på väg till parkeringsplatser för rörelsehindrade vid det nya äldreboendets entré. Vägen kommer också att användas av leveransfordon till äldreboendet. Allmän biltrafik tillåts inte längs sträckan som också enkelriktas norrut. Uppställning av fordon sker intill Fittja Centrum och ska inte komma in konflikt med gång- och cykeltrafikanter. 8. En ny angöringsväg öppnas upp från Krögarvägen för att möjliggöra en enkelriktad slinga för leverans och färdtjänstfordon som ska nå det nya äldreboendet i Fittja Centrum. Allmän trafik tillåts inte denna sträcka. Vägen bör vara 4,5 meter bred så att oskyddade trafikanter kan möta bredare fordon. 9. Busslingan påverkas inte. 10. Gång- och cykelvägen söder om Fittja Centrum påverkas inte. 11. Infarten mot parkeringsplats från Forvägen utförs cirka 10 meter från Fittjavägen. Från infarten når man två plan i parkeringsgaraget samt cirka 64 markparkeringsplatser öster om Fittja centrum. Vid infart till parkeringsgaraget uppnås god sikt mot gående på gångbanan längs fasaden genom att genomsiktlighet skapas, exempelvis genom att ett hugget hörn (2,5 meter) utförs i fasaden invid utfarten. Infarten trafikeras av cirka (24)

20 fordon per dag, antaget att platserna i garaget omsätts 1,5 gånger per dag och markparkeringen omsätts 3 gånger per dag. Maxtimmen antas 15 % av resorna ske och 75 % av rörelserna antas ske i östlig riktning på Fittjavägen. Det ger en belastningsgrad på 0,24 på Forvägen vilket innebär god standard 1. Infarten innebär således inte olämplig konflikt med fotgängare eller fordonstrafik på Forvägen eller Fittjavägen Kapacitet längs Fittjavägen Idag trafikerar cirka fordon Fittjavägen (mätpunkt 2015 direkt väster om Forvägen). Två nya infarter planeras till Fittjavägen utöver den befintliga infarten till dagens parkering och busshållplatser. En känslighetsanalys genomförs för att klargöra vilken av infarterna som är begränsande för trafikflödet på Fittjavägen. 1. Längs österut planeras ny infart till P-hus. Från infarten nås cirka 70 parkeringsplatser som antas omsättas i snitt 1,5 gång per dag. I maxtimmen antas 15 % av resorna ske och 75 % av rörelserna antas ske i östlig riktning på Fittjavägen. Det ger en belastningsgrad på 0,17 på Fittjavägen vilket innebär god standard 3. Känslighetsanalys visar att rent hypotetiskt kan genomgående trafik på Fittjavägen öka 3,5 gånger, från 300 fordon per riktning i maxtimmen till ca fordon per riktning i maxtimmen innan dess att mindre god standard uppnås. På dygnsnivå innebär det en ökning från dagens fordon per dygn till ca innan mindre god standard uppnås i korsningarna. 2. Direkt öster om befintlig infart till Fittja centrum planeras en ny infart där enstaka leveransfordon ges tillåtelse att trafikera. Trafikflödet uppskattas vara lägre än till parkeringsdäcket (se punkt 1 ovan) och en känslighetsanalys visar att än mer trafik kan passera denna punkt innan mindre god standard uppnås. 3. Dagens infart mot centrumet trafikeras av busstrafik, leveransfordon till bland annat Lidl, bilister till korttidsparkering och långtidsparkering kring centrumet. I den framtida trafikstrukturen kommer endast bussar och bilar till korttidsparkeringen att trafikera korsningen. Korttidsparkeringen rymmer 15 platser vilka antas omsättas var 30 minut under centrumets öppettider, dvs 20 gånger per dag. Biltrafikflödet uppgår efter exploatering till totalt 600 och antalet bussar som trafikerar infarten per dag uppgår till cirka 215 stycken. Det ger en belastningsgrad på 0,19 på Fittjavägen vilket innebär god standard 1. Känslighetsanalys visar att samtlig trafik i korsningen kan öka 1,7 gånger, från 300 fordon per riktning i maxtimmen till ca 800 fordon per riktning i maxtimmen innan dess att mindre god standard uppnås. I beräkningarna har även trafiken in mot centrumet (buss och bil) ökat med 1,7 gånger. På dygnsnivå innebär det en ökning från dagens fordon per dygn till ca innan mindre god standard uppnås i korsningarna. Trafiknivåerna kan enligt ovanstående analys öka markant (från till fordon per dygn) innan dess att mindre god standard 1 uppnås. Trafikalstringen i Fittja centrum uppskattas enligt Trafikverkets alstringsverktyg till fordon per dygn, och med marginal klaras gränsvärdena i känslighetsanalysen. Inom överskådlig tid är en ökning till fordon per dygn orimlig Körspår Körspår har utförts för tre korsningar. I Figur 11 illustreras utrymmesbehovet för en lastbil (12 meter) vid in- och utfart. Infartens radier anpassas så att svängrörelsen går att utföra utan att fordonen inkräktar på Fittjavägens södra körbana. 3 God standard < 0.6, 0.6 < mindre god standard < 0.8, 0.8 < låg standard. I låg standard växer köer snabbare än vad de avvecklas. I god standard avvecklas eventuella köer snabbt. 20(24)

21 Figur 11. Körspår för korsningen mellan ny gårdsgata och Fittjavägen. I Figur 12 illustreras utrymmesbehovet för en lastbil (12 meter) i korsningen mellan ny gårdsgata och gång- och cykelvägen norr om Fittja centrum. En lokal breddning av gång- och cykelvägen är nödvändig för att möjliggöra svängrörelsen. Figur 12. Körspår för korsningen mellan ny gårdsgata och gång- och cykelväg. I Figur 12 illustreras utrymmesbehovet för en lastbil (12 meter) i korsningen mellan ny gårdsgata och gång- och cykelvägen norr om Fittja centrum. En lokal breddning av gång- och cykelvägen är nödvändig för att möjliggöra svängrörelsen. 21(24)

22 I Figur 13 redovisas ytbehovet för en vändning på den planerade vändplatsen nordväst om Fittja centrum. En lastbil (12 meter) klarar av vändningen utan backrörelser, men behöver större delen av den fria ytan mellan befintliga och planerade hus för att det ska vara möjligt. Figur 13. Körspår för vändplats nordväst om Fittja centrum. 22(24)

23 6 Rekommendationer För att skapa förutsättningar för leveransfordon måste flertalet åtgärder vidtas. För att Lidl ska kunna ta emot varor nära nuvarande läge måste gårdsgatan i kombination med gång- och cykelvägen norr om Fittja Centrum användas. Breddning av gång- och cykelvägen måste ske och det är nödvändigt att fastighetsägaren avtalar med Lidl om kortare leveransfordon vilket minskar transporternas negativa konsekvenser. I sydvästra delen föreslås en ny angöringsgata byggas från Krögarvägen mot det sydvästra hörnet av Fittja Centrum. Denna väg kommer färdtjänst, leveransfordon och fordon mot parkeringsplats för rörelsehindrade tillhörande äldreboendet att använda. För att leveransfordon ska kunna nå Fittjahöjden föreslås Krögarvägen förlängas fram till Fittjahöjden södra del. Här skapas en vändplats och gång- och cykelvägen breddas till 7,5 meter och tillåts trafikeras av angörande biltrafik. Mellan Fittjahöjden och Fittja Centrum byggs gång- och cykelvägen om till en vistelsegata där endast gång- och cykeltrafik tillåts. 23(24)

24 Tyréns AB Västgötegatan Norrköping Besök: Västgötegatan 13 Västgötegatan Norrköping Tel: (24)

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT REVIDERING NR 4 2015-05-13 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Parkeringsutredning...

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd

Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd Datum / Version: 2011-08-25 / 2 Dok.nr: Sidan 1 av 11 Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Johan Nilsson 2011-08-25 / 2 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING Sida 1 Uppdrag. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Parkeringsutredning Status: Förhandskopia Datum: 2015-09-23

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014

TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014 TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2014-10-04, Dnr 2013-02707 SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 251394, Kv Packrummet

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Cykelparkering vid Platensgatan 8

Cykelparkering vid Platensgatan 8 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-10-29 Dnr Sbn 2013-465 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Per-Erik Hahn Eleonor Mörk Samhällsbyggnadsnämnden Cykelparkering vid Platensgatan 8 FÖRSLAG TILL

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3 1(7) Antagandehandling 2011-08-19 Dnr PLAN 08-0060:14 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM Centrala Kristianstad, Kristianstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3 En tredje utställning

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

ÖSTER MÄLARSTRAND, VÄSTERÅS 1:128

ÖSTER MÄLARSTRAND, VÄSTERÅS 1:128 VÄSTERÅS STAD Trafikutredning UPPDRAGSNUMMER 7000807000 SWECO TRANSPORTSYSTEM AB SIV LIVING JACK LU MATTIAS BJÖRK MAGNUS FRANSSON Sammanfattning Öster Mälarstrand är en av Västerås viktigaste förnyelsesområden

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

PM GENOMFÖRANDE AV UTBYGGNAD AV CENTRUM- TORSVIKLIDINGÖ

PM GENOMFÖRANDE AV UTBYGGNAD AV CENTRUM- TORSVIKLIDINGÖ PM GENOMFÖRANDE AV UTBYGGNAD AV CENTRUM- TORSVIKLIDINGÖ 2014-05-16 Förslag till utbyggnadsordning för Centrum-Torsvik Lidingö 1. Bakgrund Lidingö stad planerar en utbyggnad av Centrum-Torsvik med utbyggnad

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked 2014-11-18 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/686-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Planbeskrivning. Sörby Urfjäll 4:7, kv Klyvaren Detaljplan för verksamheter, handel och kontor Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sörby Urfjäll 4:7, kv Klyvaren Detaljplan för verksamheter, handel och kontor Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2015-09-30 DNR: 15SBN77 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Sörby Urfjäll 4:7, kv Klyvaren Detaljplan för verksamheter, handel och kontor Gävle kommun,

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 Medverkande Beställare: Conceptor Konsult: WSP Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf, 010-722

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NYBRO KOMMUN PLANBESKRIVNING 1(7) Detaljplan för Kv Stinsen i Nybro, Nybro kommun P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser

Läs mer

utbyggnad av vårdcentral i Furulund,

utbyggnad av vårdcentral i Furulund, PLANBESKRIVNING 2015-09-29 STANDARDFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) KS/2015:103 Detaljplan för utbyggnad av vårdcentral i Furulund, Skulltorp 1:884, Partille kommun Planhandlingar Plankarta i skala 1:500 Illustrationskarta

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN RAPPORT TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN 2013-05-24 Sammanfattning Inom Näsby Parks företagsområde planeras för 280 nya bostäder inom två kvarter, kallad Nytorp. Nya förutsättningar gör det nödvändigt

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-11-03 DNR: 14BMN24 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun,

Läs mer

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Sedan tilläggsavtal nr 1 träffades har Trafikverket i nära samarbete med kontoren utrett ett antal olika lägen för cykelparkeringar

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Jan Dickens. Underskrifter Sekreterare...

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Jan Dickens. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2015-6 Sammanträdesdatum 2015-09-16 Sammanträdestid 12-1215 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Tjänstemän Catharina Rydberg

Läs mer

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad.

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad. Dp 1801 Illustration Anders Holmberg Arkitekter Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Trafikutredning Duvehed II

Trafikutredning Duvehed II Kungsbacka kommun Göteborg 2015-06-08 Datum 2015-06-08 Uppdragsnummer 1320013979 Utgåva/Status ARBETSMATERIAL Åsa Kinell Martin Rudolphi Åsa Kinell Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

NYTORP - Parkentré till Centralparken. Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28

NYTORP - Parkentré till Centralparken. Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28 NYTORP - Parkentré till Centralparken Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28 NYTORP BLIR EN INTEGRERAD STADSDEL I TÄBY Nytorp i Näsby Park ligger relativt

Läs mer

7:9. Rydebäck, Ärendet. att tillämpa samt. bety- 26 augusti 2014. Bengt Larsen Ordförande. Bilagor Begäran om. planändring.

7:9. Rydebäck, Ärendet. att tillämpa samt. bety- 26 augusti 2014. Bengt Larsen Ordförande. Bilagor Begäran om. planändring. HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 augusti 2014 Ärende nr 7:9 Handläggare: Nina Begovic, 042-100 52 94 Stadsbyggnadsnämnden Planuppdrag för del av fastigheten Rya R 1:30, Helsingborgs stad,, Dnr

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Förstudie inför planläggning av Rönninge centrum

Förstudie inför planläggning av Rönninge centrum SALEMS KOMMUN Dnr 2008/87 Plan nr 81-64 2009-11-30 Förstudie inför planläggning av Rönninge centrum Rönninge Centrum är attraktivt beläget men lågt utnyttjat. Området har stora möjligheter att utvecklas

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången STRÖMSTADS KOMMUN Sida 13 (33) Kommunstyrelsen 2012-09-12 KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

LÅNGHOLMEN HÖNÖ KLÅVA

LÅNGHOLMEN HÖNÖ KLÅVA Datum 2013-07-05 Rev 2013-10-21 Dnr. Ks 0473/12 Sida 1/18 TRAFIKUTREDNING FÖR LÅNGHOLMEN HÖNÖ KLÅVA ÖCKERÖ KOMMUN Sida 2/18 Sida 3/18 Innehållsförteckning Trafikutredningens syfte och huvuddrag... 5 Bakgrund...

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling. Tillägg till stadsplan, fastigheten Idun 1 inom Umeå centrum, Umeå kommun, Västerbottens län

Planbeskrivning Antagandehandling. Tillägg till stadsplan, fastigheten Idun 1 inom Umeå centrum, Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Antagandehandling Sida 1 av 9 Diarienummer: BN-2015/00097 Datum: 2015-04-15 Handläggare: Tomas Strömberg Tillägg till stadsplan, fastigheten Idun 1 inom Umeå centrum,, Västerbottens län

Läs mer

TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA. Kommunfullmäktige 2008-03-31 65

TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA. Kommunfullmäktige 2008-03-31 65 TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA Kommunfullmäktige 2008-03-31 65 Beslut att anta trafikplanen som bilaga till Fördjupning av översiktsplanen Mariefred-Läggesta, 2007-04-23. SAMMANFATTNING Trafikplanen

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 325 Tillägg till detaljplan för Frigga och Freja, Lidköpings kommun SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 Tillägg till detaljplan för kvarteren Frigga och Freja, Lidköpings

Läs mer

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget 1 Promemoria om PARKERINGSKÖP Uppdraget Trelleborgs kommun har för avsikt att införa möjligheter till parkeringsköp i samband byggnationer där parkeringsmöjligheter inte kan tillgodoses på den egna tomten

Läs mer

Ytterligare tre bostadsprojekt är under produktion, Finnboda Dockland, Pirar och Udde.

Ytterligare tre bostadsprojekt är under produktion, Finnboda Dockland, Pirar och Udde. Finnboda Varv Parkeringsutredning 2015-04-27 Författare: Urban Jonsson HSB Bostad 1 (8) FINNBODA VARV Parkeringsutredning Bakgrund HSB har, genom bolaget Finnboda Industrilokaler HB (kallas nedan bolaget

Läs mer

Trafikutredning Isabergstoppen

Trafikutredning Isabergstoppen 1980 1670 0 2830 2500 320 2830 2330 320 4140 TextFärger Olycka utan personskada Grön : eller okänd svårhetsgrad Gul : Lindrig olycka Röd : Svår olycka Svart: Dödsolycka Symboler Sjukhusrapport Polisrapport

Läs mer

sidsjön. förslag 6 november 2007 situationsplan 1:2000

sidsjön. förslag 6 november 2007 situationsplan 1:2000 original - hakon ahlberg ursprungsprincip sidsjön. förslag 6 november 2007 topografi hus på en platå högre ås i söder slänt mot staden i norr situationsplan 1:2000 tvärsektion halvöppen skog i norr för

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer