Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd"

Transkript

1 Datum / Version: / 2 Dok.nr: Sidan 1 av 11 Trafik- och parkeringsutredning Eneby Torg Enebyberg, Danderyd HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Johan Nilsson / 2 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): UPPDRAGSLEDARE: / PEFR Ellen Fredholm REVISION: DATUM: BESKRIVNING: GODKÄND: Tillägg behov förskolor och kyrkverksamhet. Atkins Sverige AB Organisationsnr Företaget har sitt säte i Malmö.

2 Innehåll Kapitel Sida 1. Förutsättningar 3 2. Befintliga verksamheters förutsättningar och behov 6 3. Parkering Parkeringsbehov Parkeringsutbud Samutnyttjande 7 4. Trafikalstring 8 5. Problempunkter 9 6. Slutsatser och diskussion Källförteckning 11

3 1. Förutsättningar Eneby Torg genomgår ombyggnation som innebär förtätning och upprustning av bostäder och handel. Under ombyggnationen förekommer byggtrafik som gör trafiksituationen mer besvärlig än den var innan ombyggnaden påbörjades. Utöver byggtrafik upplevs trafiksituationen tidvis som besvärande på Alvägen. Detta kan bland annat ha sin förklaring i en koncentration under morgonens maxtimme av bilangöring till förskolan i Enebykyrkans lokaler samt förskolan väster om Alvägen (Enebydungen). De upplevda trafiksäkerhetsproblemen längs Alvägen är i dagsläget förknippade med byggtrafiken och den tidigare dåliga sikten orsakad av byggnader. Det här PMet syftar till att utreda och analysera parkeringsbehovet för boende samt besökare, kunder och arbetande i butikerna, kyrkan och förskolorna. Trafiksäkerheten utreds och fyra problempunkter lyfts fram. Översiktligt föreslås även åtgärder för dessa problempunkter. I WSP:s trafik-pm från 2007 anges en uppskattning av trafikalstringen till/från området till cirka 700 rörelser/dygn. Denna siffra kontrollräknas i kapitel 3. I samma PM från WSP anges att i de trafikprognoser som utarbetats för Norrortsleden antogs att det skulle ske en minskning av trafikmängden med cirka 15% på Enebybergsvägen när leden öppnas för trafik. I samtal med kommunen har det bekräftats att trafiken minskat, dock ej med hur mycket. Innan norrortsleden öppnade var flödet cirka fordon/vardagsdygn. Dagens nya tillfart till Eneby Torg byggs enligt modifierad form av Alternativ B i WSP:s trafik-pm från 2007: I Alternativ B anges att trafik till och från bostäderna leds via Rosenvägen och Alvägen till de garageinfarter som planeras. Med detta alternativ skulle bostäderna behålla den uppbyggda strukturen att trafikförsörjas via de utbyggda bostadsgatorna. Samtidigt kan den centrumknutna trafiken ges en tydlig och lättförstålig trafikslösning. I nuvarande planering kommer all trafik att ledas till garaget och markparkering genom den nya anslutningen till Enebybergsvägen. Trafiken på Alvägen och även Rosenvägen kommer med detta att minska. Alternativ B innebär att de som färdas utmed Enebybergsvägen ges en enkel och tydlig angöring till centrumverksamheterna. De besökare som idag kommer via Rosenvägen eller Alvägen måste fortsättningsvis åka via Enebybergsvägen för att komma till/från parkeringen. P-normer varierar i landet och inom Stockholm. I SKL:s Policy för parkering hämtas följande värden för att jämföra med Danderyds tal: Typ av verksamhet PPL/lägenhet PPL/1000 kvm BTA Danderyds norm* Boende 0,6-1 1,2* Handel 5-100** 40*** Tabell 1. P-platsbehov enligt SKL och Danderyds kommun *inkluderar besöksparkering till boende. **omfattar allt från externa köpcentrum till närbutik, Eneby Torg bör befinna sig i nederkant av intervallet. Inkluderar ej de anställda, vilket gör att intervallet kan utökas något för vissa handelsområden. *** Inkluderar de verksamma Sida 3 av 11

4 Från DP Eneby Torg hämtas följande: Trafik Transporter och inlastning till livsmedelshallen kommer att ske från Alvägen. En vändplan dimensionerad för lastbilar föreslås att anläggas i korsningen Alvägen-Cedervägen. Inlastningen utformas med särskild hänsyn till säkerhet vid backningsrörelser, lekande barn och övrig passerande gång och cykeltrafik. Parkering All parkering (kundparkering för centrum, bostads- och personalparkering i garaget) angörs via en ny gemensam infart från Enebybergsvägen. Kundparkeringen inom kvarteret kommer huvudsakligen att ligga i samma läge som befintlig centrumparkering med plats för cirka 75 bilar med handikapplatser närmast torget. 6 platser kan anordnas som kantparkering längs Rosenvägen. På kundparkeringen föreslås en grön remsa med solitära träd där även ljusinsläpp till underliggande garage kan finnas. Parkeringsgarage under mark Ett parkeringsgarage med cirka 150 p-platser för boende samt för personal föreslås under markparkeringen. Garaget (i ett alternativt två plan) nås via en dubbelriktad ramp vid centrumparkeringens norra gräns[ ]. Upplåtelse av ev. lokaler för t.ex. däckservice, bilvård och/ eller liknande verksamheter kan bidra till allmän trivsel och trygghetskänsla för parkeringsgästerna. Parkeringsnorm Parkeringsnormen är 40 platser/1000 kvm BTA handel och 1,2 platser/bostadslägenhet. Behovet av gästparkering täcks genom samutnyttjande kvällstid av den allmänna parkeringen. Sammanfattningsvis beskrivs i DP från 2007: - Trafikalstringen är uppskattad till cirka 700 rörelser/dygn. - Befintlig markparkering blir i princip kvar, med plats för cirka 75 bilar. - Ett P-garage med cirka 150 ppl ska byggas. - 6 kantstensparkering längs Rosenvägen kan anläggas - P-norm är 40 ppl/1000 kvm BTA handel - P-norm är 1,2 ppl/bostadslägenhet. Sida 4 av 11

5 Ny bebyggelse Arcona bygger nya bostäder och lokaler enligt skisser och tabeller nedan. Information om yta och antal lägenheter är inhämtat från Arcona och parkeringsplatsbehovet, PPL-behovet, är beräknat utifrån kommunens norm. Lokaler Bostäder YTA (nettoarea) Antal lgh HUS HUS 2B HUS 2C HUS 3A HUS 3B HUS 3C 1600? Total cirka Tabell 2. BTA och antal, samt PPL enligt norm Lokaler Verksamheter HUS 1 YTA (nettoarea) Yta (brutto*) PPLbehov PPLbehov Lokal - Tobak & Spel Lokal - Sko & Nyckel Lokal - Café lokal Lokal Sjukgymnast Lokal BVC Lokal Vårdcentral HUS 2B Lokal Ica Lokal Restaurang Lokal Restaurang Lokal - Butik Lokal-Apotek Hus 3A Lokal Frisör Lokal - Butik Total: Tabell 3.Nettoarea, antagen BTA ppl-behov *Bruttoarea antas i detta fall vara 1,25 * nettoarea. Sida 5 av 11

6 2. Befintliga verksamheters förutsättningar och behov Till de befintliga verksamheterna räknas Enebydungens förskola, Enebykyrkans förskola och Enebykyrkan. Representanter för dessa har tillfrågats och kommit med önskemål och synpunkter på trafiksäkerhet, parkeringsbehov och allmänna trafikrelevanta synpunkter: Samtal med Viveka Haas, Enebydungens förskola, : Under byggtiden av Eneby Torg förekommer en del tung trafik framförallt på Alvägen öster om förskolan. Det har hänt att fordon backat in i staketet vid förskolan. Förskolan Enebydungen har 115 barn, och hämtning och lämning sker 7:45 8:30 med topp kring 8:00. Idag och innan ombyggnaden av Eneby Torg sker hämtning och lämning på båda sidor om förskolan, dels på Alvägen men även, och företrädesvis vid den tillfälliga parkeringen bakom förskolan. På den tillfälliga parkeringen har förskolan personaltillstånd på 6 parkeringsplatser. Framtida önskemål rör framförallt säkra hämt- och lämningsparkeringsplatser, med fördel förlagda på den tillfälliga parkeringen. Viveka Haas uppskattar behovet till minst fem platser och en uppställningstid på max 20 minuter. Samtal med Ebba Zeno, förskolechef Enebybergskyrkan, förskolan Enen Samma upplevda problem som Enebydungen: störande byggtrafik, vissa fordon har motorerna igång under arbetet, vilket medför både buller och utsläpp. Förskolans personal (8st) använder i dagsläget samma parkeringsområde som Enebydungens personal. Förskolan har cirka 30 barn. Lämning och hämtning sker mellan 8-9 samt Föräldrarna till barnen behöver korttidsparkering likt önskemålen från Enebydungen. Samtal med Hans Torkelsson, Enebykyrkan och Gunnel Nilsson, Träffpunkt Enebyberg ) Medlemmar och besökare till Enebykyrkan har under ombyggnad av Eneby Torg främst märkt av minskat antal parkeringsplatser. Kyrkan har verksamhet såväl dagtid veckan runt och även kvällstid. På söndagens förmiddag firas gudstjänst som bidrar till mellan besökande, där stor majoritet kommer med bil. Kyrkans dagverksamheter behöver parkeringsplatser, men inte i samma utsträckning som söndagsbehovet. Enebykyrkans viktigaste önskemål för reglering av kommande parkeringsplatser är att de inte är öronmärkta för Eneby Torgs övriga verksamheter och affärer. Inga skyltar som indikerar exklusivitet för en viss affärs kunder bör finnas. Regleringen önskas vara tid om max 4 timmar, och gärna fri parkering under kvällstid (efter kl. 18 eller kl. 19). Sida 6 av 11

7 3. Parkering 3.1 Parkeringsbehov I DP anges P-normen till 1,2 ppl/bostadslägenhet samt 40 ppl/1000 kvm BTA handel. Detta skulle ge för Eneby Torg: YTA/antal Norm PPL-behov PPL Handel 3549kvm BTA 40ppl /1000kvm BTA 142 PPL Boende 111 1,2 ppl/bostadslgh 133 Total: 275 Tabell 4. P-behov ny bebyggelse baserat på nyckeltal från DP. I DP anges att ett P-garage och markparkering med sammanlagt 231 parkeringsplatser kan byggas. Verksamheter i befintliga Enebybergskyrkan utgörs av café/träffpunkt, bibliotek och öppen förskola. Parkeringsbehovet för dessa verksamheters personal uppgår till parkeringsplatser under måndag-fredag. Parkeringen för förskolan Enens personal är i dagsläget tillsedd, på den tillfälliga parkeringen bortom Enebydungens förskola. Besöksparkering (ärende och besök) till allmänna lokaler såsom kyrka anges (SKL 2007) till ppl/1000 kvm bruttoyta. Med en bruttoyta på 1900 kvadratmeter motsvarar detta ett behov om ppl, vilket stämmer bra med uppgifterna från Enebybergskyrkan. Vad gäller kyrkans aktiviteter är den huvudsakliga besökstiden ej konkurrerande med övriga verksamheters maxtrafiktimmar. Således finns goda förutsättningar för samutnyttjande. 3.2 Parkeringsutbud I Eneby Torg byggs idag 261 ppl. Detta utgör något färre än de nya verksamheterna kräver enligt norm, och ska även besörja redan befintlig verksamhet (Enebybergskyrkan) med parkeringsmöjligheter. Enligt P-normen är det alltså för få parkeringsplatser som byggs. 3.3 Samutnyttjande Enligt DP 2007 täcks behovet av gästparkering till boende genom samutnyttjande kvällstid av den allmänna parkeringen. Enebybergskyrkan har huvudsakligt parkeringsbehov (besöksparkering) under söndagar och andra helgdagar. Tillgängliga parkeringar anses fylla behovet genom samutnyttjande. Figur 1 Teoretisk figur för samutnyttjande av parkeringsplatser Sida 7 av 11

8 4. Trafikalstring I WSPs PM från 2007 anges en uppskattning av trafikalstringen till/från området till cirka 700 rörelser/dygn. Utifrån 111 lägenheter samt 3500 kvadratmeter verksamhetsyta, samt café/träffpunkt i Enebybergskyrkan kan antaganden om 700 rörelser/dygn vara för lågt. Kontrollräkning av trafikalstring kan delas upp på trafik genererad av boende och från verksamheterna. Boende Enligt tabell 4 kan det alstras mellan 4 och 5 rörelser per 100 kvm bostadsyta och dygn. Värden kommer från Exploateringsgrad: Hög-Mellan, läge: Central och inkomst: Hög. Tidigare redovisa bostadsyta om cirka 9825 kvm ger en alstring från boende om rörelser/dygn. Tabell 4. Biltrafikalstring per vardagsdygn per 100 kvm bostadsyta per områdestyp, källa SKL 2007 Verksamhet För verksamheter, handel och kontor, är 100 rörelser/1000 kvm ett vedertaget värde. Detta ger för BTA 5500 cirka 550 rörelser/dygn. Enebybergskyrkans verksamheter är inräknade. Total biltrafikalstring blir således ungefär rörelser per dygn. Konsekvensen av en något högre alstring enligt beräkning är tidvis sämre kapacitet i anslutning till Enebybergsvägen, men inget som påverkar framkomligheten i korsningen på ett avgörande sätt. Framkomligheten bedöms fortfarande som acceptabel, men inte lika god som capcalberäkningar i WSP:s trafik-pm från 2007 redovisar. Viss trafik antas gå Alvägen, till exempel hämtning och lämning av förskolebarnen på Enebydungens förskola. Denna trafik belastar ej den capcalberäknade korsningen till Eneby Torg. Maxtimmesberäkning av trafikalstring Generellt motsvarar maxtimmen, det vill säga rusningstrafiken 10% av dygnstrafiken. Detta gäller generellt för den belastade trafiken i Stockholmsområdet som fått fler maxtimmar per dygn. Maxtimmens andel av dygnstrafiken minskar då något, men är i absoluta tal lika hög eller något högre som tidigare. För Eneby Torg antas maxtimmen på vardagar ske på morgon kring klockan 8-9 och på eftermiddagen från klockan 15 och framåt till 18-tiden. Handel och diverse målpunkter medför att eftermiddagens maxtimmar breder ut sig under en längre tid än morgonens maxtimme, då många lämnar barn och åker till arbetet. I absoluta tal skulle runt 100 rörelser alstras per maxtimme, under förmiddag sker ett större flöde från Eneby Torg och på eftermiddagstimmarna sker ett tillbakaflöde bestående av de boende. Rotationen och omsättningen på parkeringsplatserna är större på eftermiddagen, i och med ärende- och besökstrafik. Lördagar kan vid handelsområden uppvisa maxtimme under lunchtid, men det bedöms inte bli så i Eneby Torg, eftersom handelscentret antas vara för litet och utstå konkurrens från omkringliggande större externa köpcentrum, till exempel Enebyängens handelsplats. Enebybergskyrkan har dagverksamhet under vardagarna och gudstjänst på söndag förmiddag, då övrig trafik inte har maxtimme. Kyrkans maxtimme på helgerna påverkar därför inte vardagens maxtimme på något betydande sätt. Förskolornas maxtimme, det vill säga då flest lämningar och hämtningar sker, är kring 8.00 och strax efter. Eftermiddagshämtningarna är mer utspridda, från cirka kl Sida 8 av 11

9 5. Problempunkter Figur 2 Problempunkter Utifrån befintligt material och vid platsbesök har följande problempunkter uppmärksammats: Infarten från Enebybergsvägen De oskyddade trafikanterna med målpunkt i Eneby Torg kommer delvis att uppehålla sig längs och tvärs Enebybergsvägen, trots planskild gång- och cykelpassage, GC-passage, i Cedervägens förlängning. Ny korsningsutformning och ljusreglering kommer att hålla ner fordonens hastighet något, men bitvis intensiv trafik kan upplevas osäker för såväl skyddade som oskyddade trafikanter. Förslag på åtgärd: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter i form av tydliggörande av GC-passage, vägmålning, gupp mm. Eventuellt kan avskiljande staket användas för att hindra oskyddad trafikant i vägrummet. Övergångsställe Alvägen Risk för hög hastighet på fordonen, skymd sikt och cyklister i nedförsbacke från Eneby Torg kan utgöra risk. Närliggande förskolor hem bidrar till att barn vistas kring Eneby Torg. Förslag på åtgärd: Hastighetssäkra övergångsstället i form av avsmalning eller upphöjning. Varuleveranser ICA Tung trafik angör varuintag via Alvägen. Utformning för att minimera backande tung trafik är utförd och bör efterlevas för att säkra trafiksituationen. Särskilt med tanke på att det vistas många barn i trafiken i och med närliggande förskolor. Förslag på åtgärd: Tydliggöra passager för gång- och cykeltrafikanter samt uppmärksamma bilister, varuleverantörer m.fl. på att barn vistas i trafiken. Exempelvis genom skyltning och/eller vägmålning. Sida 9 av 11

10 Kantstensparkering Cedervägen Längs Cedervägen förekommer kantstensparkering och hämtning/lämning av barn till förskola/daghem. Såväl barn i trafiken och hämtande bilister kan bete sig oförutsett och utgöra en risk. Förslag på åtgärd: Daghemmet längs Cedervägen ingår i ett av kommunens pågående projekt kring säkra skolvägar Samordning bör ske mellan projekten, till exempel kan drop-off-zoner och eller andra trafiksäkerhetsåtgärder identifieras och utföras. Kantstensparkering på Cedervägen kan behöva regleras. 6. Slutsatser och diskussion Slutsatser som kan dras i detta PM är bland annat att genom samutnyttjande så bör parkeringsplatserna räcka till för såväl boende som besökande. P-normen för både boende och handel är i en jämförelse med andra kommuner relativt hög, och Eneby Torg är att betrakta främst som ett lokalt centrum dit besökare inte i första hand ska behöva bil för att ta sig. Det kommer inte finnas något stort överskott av parkeringsplatser dock, och i statisk beräkning av p-platsbehovet, understiger planerade parkeringsplatser det beräknade behovet. Detta kan och bör lösas genom samutnyttjande och anpassade regleringar av parkeringsytorna. Enligt Björn Lindahl på Arcona finns även möjlighet att få ut ytterligare några parkeringsplatser i garage genom att låta bredden på varje parkeringsplats vara 2,3 meter istället för 2,5 meter. Hämtning och lämning av barn till förskolorna har under byggskedet av Eneby Torg, enligt företrädare för verksamheterna, upplevts som osäkert och besvärligt. Ett förslag är att skapa parkeringsplatser avsedda för detta ändamål, där uppställningstiden är begränsad till 20 minuter eller liknande. De tillfälliga parkeringsplatserna för personalen har ansetts vara nödvändiga under byggskedet. Om dessa tillfälliga parkeringsplatser kan bli permanenta, kan det finnas möjlighet att dels låta personalen till förskolorna ha bil stående här, liksom korttidsuppställning för hämtning och lämning av förskolebarn. Den viktigaste faktor som styr behovet av parkeringsplatser är regleringen. Kortare tillåten uppställningstid bidrar till ökad omsättning på platserna och teoretiskt större möjlighet att finna en parkering för besökare. Kostnaden för boendeparkering regleras av fastighetsägaren. Ytterligare en viktig faktor som styr behovet av parkeringsplatser är tillgången på parkeringsplatser. Om det finns överkapacitet eller om parkeringsplatserna är gynnsamt reglerade kommer beläggning vara större än vad som egentligen är befogat. På sikt bör cykel- och kollektivtrafik överta en större reseandel, varför utbudet av parkeringsplatser inte bör överstiga behovet vid planering. Vissa kommuner har istället för en minimi-p-norm infört en max-p-norm, till exempel Lund. Enebybergsvägen är en viktig väg för bussar i linjetrafik. Inom 10 minuter från Eneby Torg nås de regionala målpunkterna Täby centrum och tunnelbanan i Mörby centrum. Busshållplatserna vid Eneby Torg är lokaliserade i direkt anslutning till korsningspunkten med Rosenvägen. Säkra, målpunktsnära cykelparkeringar är ett sätt att öka cykelns popularitet som färdmedel och minska bilbehovet. Sida 10 av 11

11 7. Källförteckning Källor till detta PM är: WSP: Rev. Trafik-PM Enebybergs centrum Arcona: mailkontakt, ritningar, situationsplan mm från Anna Jansson och Björn Lindahl Detaljplan (DP) för Eneby Torg i Enebyberg, Danderyds kommun, , samrådshandling SKL Policy för parkering, Processinriktad väg till en parkeringspolicy för kommunen, 2007 P-norm Lund ( ) Muntliga källor: Ebba Zeno, förskolechef Enebybergskyrkan, förskolan Enen Viveka Haas, Enebydungens förskola, Hans Torkelsson, Enebykyrkan Gunnel Nilsson, Träffpunkt Enebyberg Sida 11 av 11

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs.

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. DETALJPLAN FÖR KV. LOMMEN Arvidsjaurs kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration,. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun 2016-04-20 Dnr: Ks 2012/605.722 Sida 1 (5) Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Översiktskarta Tillväxtavdelningen Vellinge.se

Läs mer

Angöring till Skogsgläntans förskola

Angöring till Skogsgläntans förskola Angöring till Skogsgläntans förskola Datum: 2011-11-21 Sidan 1 av 7 Angöring till Skogsgläntans förskola HANDLÄGGARE: DATUM: Viktors Zilinskis 2011-11-21 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): Per Francke / 2011-11-01

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

Synpunkter och förslag på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1

Synpunkter och förslag på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1 Synpunkter på detaljplan för Söra 6:406 och Berga 11:1 består av 153 fastigheter och omfattar Simborgarvägen samt Häggkullevägen. Styrelsen fick vid föreningens årsstämma 2013-09-19 i uppdrag att vara

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN

TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN RAPPORT TRAFIKUTREDNING NYTORP TÄBY KOMMUN 2013-05-24 Sammanfattning Inom Näsby Parks företagsområde planeras för 280 nya bostäder inom två kvarter, kallad Nytorp. Nya förutsättningar gör det nödvändigt

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

2011-10-06 1(9) Samhällsbyggnadsförvaltningen

2011-10-06 1(9) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-10-06 1(9) Detaljplan för VALLENTUNA CENTRUM omfattande fastigheterna Vallentuna- Rickeby 1:7, 1:472 och Vallentuna Prästgård 1:130 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:58, 1:99, 1:436,

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 325 Tillägg till detaljplan för Frigga och Freja, Lidköpings kommun SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 Tillägg till detaljplan för kvarteren Frigga och Freja, Lidköpings

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING Sida 1 Uppdrag. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Parkeringsutredning Status: Förhandskopia Datum: 2015-09-23

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 Medverkande Beställare: Conceptor Konsult: WSP Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf, 010-722

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping B a k g r u n d - H i s t o r i a - N u t i d PLANFÖRUTSÄTTNINGAR Jönköping ligger i den norra delen av småland vid Vätterns sydligaste

Läs mer

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl.

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. 1(5) Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. Ärendet Fastighetsägaren till Sjukhuset 9 och 10 har inkommit med ett förslag till bostadsbyggnation för området, samt inkommit med en begäran om ny/ändrad

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING 1 (5) Detaljplan för fastigheterna Hartvigsgård 27 och 28 inom Backen i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar: Denna planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG. Tillhörande. Eda kommun, Värmlands län TRAFIKUTREDNING Tillhörande DETALJPLAN FÖR DEL AV EDA NOLBY 1:38, CHARLOTTENBERG Eda kommun, Värmlands län Mars 2012 Medverkande Beställare: Charlottenberg Shopping Center AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1740/2011 FASTIGHETEN PUKSLAGAREN ÖSTRA 2 BERGA, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren GERP Maxi Helsingborg KB den 20 oktober 2011.

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 Ändring genom tillägg till detaljplan för Gredelby 7:75, Knivsta kommun Enkelt planförfarande ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Förstudie inför planläggning av Rönninge centrum

Förstudie inför planläggning av Rönninge centrum SALEMS KOMMUN Dnr 2008/87 Plan nr 81-64 2009-11-30 Förstudie inför planläggning av Rönninge centrum Rönninge Centrum är attraktivt beläget men lågt utnyttjat. Området har stora möjligheter att utvecklas

Läs mer

PM Trafik Kongahälla. Logotypen

PM Trafik Kongahälla. Logotypen Logotypen KUNG_LOGO_4FNEG_BÅRD.EPS/TIF PM Trafik Kongahälla KUNG_LOGO_4FPOS_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_CENTR.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_HÖGER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_CENTR.EPS/TIF

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER JÄMTE KOMMENTARER

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER JÄMTE KOMMENTARER UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Handläggare/telefon Mats Windmark/ 0522 69 73 24 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för bostäder inom del av KAPELLE fastigheten Epidemisjukhuset

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Av den anledning anser Alliansen att en ytterligare genomlysning av trafiksituationen måste göras inför nästa steg i processen.

Av den anledning anser Alliansen att en ytterligare genomlysning av trafiksituationen måste göras inför nästa steg i processen. Reservation ärende 16 - Ramprogram för Lunds Central Alliansen noterar att stadsbyggnadskontoret gjort ett stort och ingående arbete avseende ramprogrammet för Lund C. Till övervägande del anser Alliansen

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Linda Larsson, gatuchef Nina Andersson, trafikingenjör

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Linda Larsson, gatuchef Nina Andersson, trafikingenjör Protokoll Nr 2014-8 Sammanträdesdatum 2014-11-12 Sammanträdestid 9.00-9.40 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Linda Larsson,

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014

TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014 TRAFIK-PM DETALJPLAN FÖR KV PACKRUMMET ÅRSTABERG Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2014-10-04, Dnr 2013-02707 SAMRÅDSHANDLING 30 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 251394, Kv Packrummet

Läs mer

PROGRAM LANDVETTER CENTRUM

PROGRAM LANDVETTER CENTRUM PROGRAM Augusti 2007 Sektorn för Samhällsbyggnad Härryda kommun Programområdets gräns 2 PROGRAM Programmets syfte En detaljplan ska grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen. Programsamråd

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12

Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12 Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12 Yimby Göteborg ser positivt på en förtätning i det aktuella området. Planförslaget innehåller många bra

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J

Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Framkomlighet på gatorna runt Stuvsta J Bakgrund Våra gator behöver ses över utifrån ett framkomlighetsperspektiv för att försäkra oss om att vi har gator där utryckningsfordon och snöröjning kan komma

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Upprättad

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3 1(7) Antagandehandling 2011-08-19 Dnr PLAN 08-0060:14 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM Centrala Kristianstad, Kristianstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3 En tredje utställning

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

PM GENOMFÖRANDE AV UTBYGGNAD AV CENTRUM- TORSVIKLIDINGÖ

PM GENOMFÖRANDE AV UTBYGGNAD AV CENTRUM- TORSVIKLIDINGÖ PM GENOMFÖRANDE AV UTBYGGNAD AV CENTRUM- TORSVIKLIDINGÖ 2014-05-16 Förslag till utbyggnadsordning för Centrum-Torsvik Lidingö 1. Bakgrund Lidingö stad planerar en utbyggnad av Centrum-Torsvik med utbyggnad

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer