Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010"

Transkript

1 september 2010

2 TITEL: Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp tätort Dnr:. BESTÄLLARE: Tekniska nämnden - Falköpings Kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Johan Larsson HANDLÄGGARE: Christina Lundqvist, Emilia Wahlberg Björn Hansson, Emma Holgersson UPPDRAGSNUMMER: DATUM: VERSION: 1.0 1

3 Innehållsförteckning INLEDNING...3 NULÄGESBESKRIVNING...4 Livsrum... 4 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation Inventering av nuläget ANALYS OCH GENOMFÖRANDE...11 Nulägesbeskrivning Länkoptimering Nätanpassning Systemanpassning HASTIGHETSPLAN...14 Kvalitetsavvikelser och motiv Val och konsekvenser av vald hastighet Identifierade avvikelser och åtgärder BILAGOR...19 Bilaga 1 Inventeringsresultat DTSS och livsrum Bilaga 2 Moment för optimering och anpassning Bilaga 3 Arbetsdokument Rätt fart i staden

4 INLEDNING Denna hastighetsplan för tätorterna Falköping, Floby och Stenstorp har arbetats fram enligt metodiken i handboken Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad. Syftet med hastighetsplanen är att anpassa trafiksystemet efter stadens förutsättningar, samt skapa ett underlag för beslut om nya, justerade hastighetsgränser. I TRAST (Trafik för en Attraktiv Stad) beskrivs de fem stadsbyggnadskvaliteter som påverkar och påverkas av trafikens hastighet i gaturummet. Dessa spelar en central roll i framtagandet av hastighetsplanen, både i nulägesbeskrivningen och i analysen. Kvaliteterna är: Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljö och hälsa Arbetsgången enligt metodiken utgår från stadens karaktär som utförs genom en inventering och bedömning av gaturummets väggar och golv enligt den så kallade livsrumsmodellen. Dessa bedömningar matas in i ett standardiserat kalkylark tillsammans med information om befintliga hastigheter, dimensionerande trafiksäkerhetssituation, trafiknät samt uppmätta och upplevda störningar. Själva analysen sker i kalkylarket genom stegvisa avvägningar mellan de olika kvalitetsanspråken som leder fram till en hastighetsplan med kvalitetsavvikelser samt förslag till åtgärder. Kvalitetsavvikelser anges som röda eller gula. För att kunna beskriva och analysera tätortens gaturum, delas hela gaturummet upp i ett stort antal länkar. Uppdelningen görs så att varje länk är homogen med hänsyn till de fem stadsbyggnadskvaliteterna. Gränsen för tätorten följer de lokala trafikföreskrifterna. 3

5 NULÄGESBESKRIVNING Nulägesbeskrivningen är en sammanfattning av tätorterna Flobys, Falköpings och Stenstorps stads- och gaturum enligt de fem stadsbyggnadskvaliteter som beskrivs i TRAST. Varje kvalitet mäts eller redovisas på olika sätt. Livsrumsmodellen används som stöd för att dela in gaturummen efter dess karaktärsdrag. Tätortens karaktär bedöms med utgångspunkt från gaturummets väggar och vilka anspråk de gör på golvet i gaturummet. Ett bra utformat gaturum med väggar som överensstämmer med golvets utformning blir självförklarande och lätt att förstå för alla som vistas i rummet. Stadens karaktär - redovisas som livsrum Tillgänglighet redovisas som trafiknät Trygghet redovisas som uppmätta och upplevda störningar (Ej inmatad i detta skede) Trafiksäkerhet redovisas som dimensionerande trafiksäkerhetssituation, DTSS Miljö och hälsa redovisas som uppmätta och upplevda störningar Respektive del beskrivs kortfattat nedan. I bilaga till rapporten finns kartor som illustrerar kvaliteterna för respektive tätort. Nulägesbeskrivningen med informationen för varje länk finns även i den till hastighetsplanen tillhörande excel-tabellen under fliken Nuläge. Livsrum För att kunna identifiera vilken hastighetsnivå som är lämplig i förhållande till gatans och gaturummets funktion och utformning görs en analys enligt Livsrumsmodellen. I denna modell delas staden eller tätorten in i tre olika rum: frirum, mjuktrafikrum och transportrum. Dessutom används två mellanrum : integrerat frirum och integrerat transportrum. Illustration Livsrumsmodellen ur Trafik för en Attraktiv Stad. Nedan redovisas en sammanställning av livsrummens olika karaktärsdrag, i form av en matris, som använts som utgångspunkt vid inventeringen av gaturummen i Floby, Falköping och Stenstorp. Utöver dessa karaktärsdrag har även hänsyn tagits till gatans läge i stadsstrukturen. Efter matrisen redovisas ett par exempel på resultat av inventeringen av livsrummen tillsammans med ett resonemang kring problematiken som funnits i samband med bedömningarna. 4

6 Matris för bedömning av livsrum FORDON OSKYDDADE TRAFIKANTER KORSNINGS- BEHOV GC FUNKTION MILJÖ BEBYGGELSE ENTRÉER FRIRUM F GÅENDE / CYKLISTER Ingen motorfordonstrafik! Renodlat vistelserum för oskyddade trafikanter såsom torg, park, gcvägar, bilfria områden INTEGRERAT FRIRUM IF GÅENDE / CYKLISTER Motorfordonstrafik Färdas i gatan Inget korsningsbehov, vistas redan i gatan Yta / rum för gång- o cykeltrafikanter med angöringstrafik till fastighet Bebyggelsen tät, i direkt kontakt med gatu-rummet. Väggarna kan även bestå av park som ger anspråk även på gatan. Många, tätt placerade entréer i direkt anslutning till gaturummet MJUK- TRAFIKRUM M GÅENDE / CYKLISTER MOTORFORDON Samspel! Färdas i gatan, längs kanterna Stort korsningsbehov, längs hela gatan Större delen av tätortens gaturum, ofta blandad stadsbebyggelse Tät eller mer gles bebyggelse, som gör anspråk på kontakt o närvaro, inte alltid i direkt anslutning Många entréer eller tätt med entréer, indirekt mot gaturummet INTEGRERAT TRANSPORTRUM IT MOTORFORDON gående / cyklister Färdas i huvudsak på separerad gång- o cykelväg i gaturummet Litet korsningsbehov, endast i korsningspunkter Huvudsakligen ett transportrum Bebyggelsen skapar väggar i gaturummet, men indraget utan anspråk på kontakt Få entréer eller glest med entréer, ej i direktkontakt med gaturummet TRANSPORTRUM T MOTORFORDON Inga gående /cyklister! Färdas på helt separerade gång- o cykelstråk utanför gaturummet Inget korsningsbehov, sker planskilt Renodlat transportrum, barriärer Ingen bebyggelse i direkt anslutning till gaturummet Inga 5

7 Transportrum (T) Problematiken kring bedömningen av transportrum har handlat om huruvida det i så fall finns behov för oskyddade trafikanter i gaturummet eller inte och om det finns ett parallellt separerat stråk för dessa. Hollendergatan, norr Verkstadsgatan. Väggar är IT och golv T.(foto 86) Bangatan, Golv och väggar är T. (Foto 73) 6

8 Integrerat transportrum (IT) Svårigheten har många gånger legat i att stadsmiljön kunna avgöra om det finns ett korsningsbehov. Korsningsbehovet beror till stor del på verksamheten som finns i bebyggelsen vilket ibland kunde vara svårt att avgöra. För de gator utefter vilka det finns behov att röra sig som oskyddad trafikant men där korsningsbehovet är litet och som samtidigt saknar gång- och cykelbana har även de klassats som integrerat transportrum Eklundagatan Floby, väggar IT och golv M (Foto 21) Odengatan, väggar och golv IT (Foto 115) 7

9 Mjuktrafikrum (M) För detta rum ligger problematiken bland annat i att det på vissa gator finns ett stort korsningsbehov för oskyddade trafikanter gatorna är väldigt breda och därför signalerar integrerat transportrum. Även för väggarna är det svårt att bedöma skillnaden mellan integrerat transportrum och mjuktrafikrum när det mellan vägen och entrén finns en gång- och cykelbana. Dock har bedömningen gjorts att dessa indirekt har anslutning till gaturummet och därför klassats som mjuktrafikrum. Hantverkargatan, Stenstorp, väggar M och golv IT Skaraborgsgatan, Stenstorp, väggar och golv M. (Foto 26) 8

10 Integrerat frirum (IF) För exempelvis korta återvändsgator där oskyddade trafikanter vistas i gatan har bedömningen gjorts att klassa dem till integrerat frirum. De lite längre återvändsgatorna har klassats som mjuktrafikrum. Vid inventeringen av väggarna bedömdes att de byggnader som har en entré direkt ut i gatan skulle klassas som integrerat frirum medan de byggnader som har en lite mer indragen entré, eller som har en väl avgränsad linje, genom exempelvis staket, skulle klassas som mjuktrafikrum. Lärargatan( en kort återvändsgata), Floby, väggar M och golv IF (foto 29) Hallabygatan, väggar och golv IF (foto 91) 9

11 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen (DTSS) beskriver sambanden mellan trafiksäkerheten och hastighetsnivån och anges för en punkt eller sträcka. Hastighetsnivåerna bygger på den så kallade krockvåldskurvan som visar på hur stor risken är att dödas vid en kollision mellan olika trafikanter i olika trafiksituationer och hastigheter. Den DTSS som har lägst hastighetsanspråk och som är mest förekommande blir dimensionerande för sträckan. Enskilda punkter på sträckan kan ha ett lägre DTSS och anges då särskilt. I samband med analysen görs en bedömning huruvida denna punkt ska ges en lokal hastighetsgräns eller säkras till exempel med en fysisk åtgärd. Inventering av nuläget I bilaga 1 framgår det inventerade resultatet för respektive tätort enligt nulägesbeskrivningen. Det finns kartor som redogör för följande: DTSS Livsrum Väggar Livsrum Golv Golv och vägg ej lika DIMENSIONERANDE TRAFIKSÄKERHETSSITUATIONER, DTSS Bil / Bil - möte 70 km/h Bil / Fast hinder 60 km/h Bil / Bil korsande kurs 50 km/h Gc / Bil 30 km/h I gaturum där gång- och cykeltrafikanterna färdas på gatan tillsammans med motorfordonstrafiken är enligt Rätt fart i staden GC/Bil alltid den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen. Detta betyder att hastigheter över 30 km/h på dessa länkar ger en mindre god eller låg standard på trafiksäkerheten. 10

12 ANALYS OCH GENOMFÖRANDE En redogörelse av analys och genomförande följer nedan. I bilaga 2 finns kartor från varje moment och tätort (Falköping/Floby/Falköping) och i bilaga 3 finns arbetsdokumentet för Rätt fart i staden i respektive tätort för varje moment. Momenten är: Befintlig hastighet Länkoptimering Nätanpassning Systemanpassning Varje gata i tätorten delas upp i en eller flera länkar. Varje länk ska ha identisk indata, det vill säga lika hastighet och lika egenskaper i form av tillgänglighet, karaktär, trygghet och miljö. Enligt analysmodellen för Rätt fart i staden bedöms varje länk och som då kan få kvalitetsavvikelse i form av röd (låg standard) eller gul (mindre god standard) avvikelse för varje egenskap. Uppfylls varje egenskap fås god standard (grön). Egenskaperna som har bedömts per länk är: Tillgänglighet biltrafik Tillgänglighet kollektivtrafik Karaktär Trygghet Trafiksäkerhet Miljö buller Nulägesbeskrivning Totalt har 554 (nr 0-553) länkar och områden identifierats i systemet för att ingå i Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. En gata/väg kan vara uppdelad i olika länkar beroende på indata och inventering. För nuläget finns följande antal avvikelser: Kvalitetsavvikelser Röda Gula Nuläge Länkoptimering En bedömning av nuläget med grunden från inventering av Livsrum, DTSS och nulägesbeskrivningen av länkarna ger följande antal avvikelser efter länkoptimeringen: Kvalitetsavvikelser Röda Gula Nuläge Länkoptimering Efter länkoptimering har alla röda avvikelser eliminerats men de gula avvikelserna har ökat. 11

13 Nätanpassning Nätanpassning genomförs för att minimera ryckigheten i hastighetsgränserna. Här prövas skillnader mellan höjning och sänkning av hastighet och jämför sedan med omkringliggande gator och liknande gator. Kvalitetsavvikelser Röda Gula Nuläge Länkoptimering Nätanpassning Generellt har många gånger villagator satts till IF vilket innebär att det krävs gångfartsområde för att få god kvalitet. Vi har istället valt 30 km/h vilket påverkar karaktär, trygghet och trafiksäkerhet negativt. Gator där regionbuss trafikerar kräver 40 km/h för att uppnå mindre god (gul) och 60 km/h för god kvalitet. Bästa valet blir generellt 40 km/h för att minimera avvikelser. En huvudgata med 50 km/h måste minst klassas som IT enligt Rätt fart i staden för att erhålla god kvalitet. På följande huvudgator i Falköping; Dotorpsgatan, Fredriksbergsvägen, Parkgatan, Sankt Olofsgatan, Sankt Sigfridsgatan och Scheelegatan är väggarnas karaktär inte IT utan M vilket ger en lägre kvalitet på länkarna. Scheelegatan och Nils Ericssonsgatan i Falköping bör enligt länkoptimeringen ha 50 km/h jämfört med mittdelen av Danska vägen som bör ha 40 km/h. En justering från 50 km/h till 40 km/h övervägs på hela sträckan. Järnvägsgatan i Stenstorp har en sträcka som i länkoptimeringen justeras upp från 30 till 50 km/h på grund av sina egenskaper vilket påverkar trafiksäkerheten negativt, istället väljs 40 km/h på en längre sträcka. Systemanpassning Systemanpassning är det tredje och sista steget i analysen. Rätt fart i staden eftersträvar att på sikt amvända jämna hastigheter samt 30 km/h och gångfart. I systemanpassningen för Falköping, Floby och Stenstorp har följande hastigheter använts: Gångfart (5 km/h) 30 km/h 40 km/h 60 km/h. En successiv övergång till de nya hastighetsgränserna skulle enligt Rätt fart i stadens bedömningar kunna leda till en minskning av antalet dödade på kommunala vägar. I detta steg görs avvägningar för alla sträckor med kvarvarande udda hastighetsgränser uppåt och nedåt till jämna steg. 12

14 På en gata som idag har 50 km/h får vi följande konsekvenser av en ner- respektive uppjustering av hastigheten: 40 km/h ger försämring av tillgänglighet för biltrafik 60 km/h ger försämring av karaktären, tryggheten och trafiksäkerheten. 60 km/h istället för 50 km/h bör i första hand väljas på vägar som finns i stadens huvudnät, där den största andelen arbetspendling och transporter sker. För Floby och Stenstorp bedöms att samtliga vägar inom tättbebyggt område som idag har 50 km/h ska ha en lägre hastighet. Rådhusgatan i Stenstorp får exempelvis 30 km/h då väggarnas karaktär är M. Hollendergatan justeras från 50 km/h både till 40 respektive 60 km/h. Åtgärder krävs vid 40 km/h då gatan uppfattas som IT och förare kan ha svårt att följa skyltad hastighet. På större delen av södra leden runt Falköping centrum har fordonsframkomligheten prioriterats. Framför skolor och andra platser där kommunen redan tidigare gjort hastighetssänkande punktinsatser bibehålls 30 km/h. För Sankt Sigfridsgatan i Falköping innebär detta en röd avvikelse på grund av att regionbussen trafikerar sträckan. Samma sak gäller för befintlig 30-sträcka på Storgatan i Floby. Förbi centrum, i Floby, vid busstationen föreslås 30 km/h på en kortare sträcka. Det ger en röd avvikelse då regionbussen trafikerar sträckan. En översyn visar att där det idag finns fastigheter som är på gränsen att störas av buller, på dessa sträckor görs inga hastighetsökningar. En jämförelse har gjorts mellan scenariot att alla gator som idag har 50 km/h skulle få 40 km/h utan undantag och scenariot där vi istället höjer till 60 km/h på vissa infartssträckor där anspråket på framkomligheten är stort och sänker på övriga till 40 km/h. I redovisningen nedan ser vi att vi endast får något fler avvikelser med röd respektive gul kvalitet. Totalt sett från nuläget ser vi att antalet röda avvikelser har minskat och antalet gula avvikelser ökat. Kvalitetsavvikelser Röda Gula Nuläge Länkoptimering Nätanpassning Systemanpassning => 40 Systemanpassning 50=> 40 men 60 infart, 30 vid befintliga 30sträckor

15 HASTIGHETSPLAN Kvalitetsavvikelser och motiv De avvikelser som behandlas här är de som har röd avvikelse, låg kvalitet, i förslaget för hastighetssättning. Nedan redovisas hur en avvikelse identifieras och förslag på åtgärd. Avvikelse Kvalitet Åtgärd God kvalitet, grön Kvalitetsanspråket Inga åtgärder tillgodosett krävs Mindre god kvalitet, gul Delvis tillgodosett kvalitetsanspråk, Val och konsekvenser av vald hastighet Hastigheterna för hastighetsplanen för Falköping, Floby och Stenstorp motsvaras av de hastigheter som valts i systemanpassningen. I Falköping höjs hastigheten på ett antal gator, med karaktär av infarts- och ringledsgata, och som redan har en hög och säkrad trafiksäkerhet I Falköping sänks eller bibehålls gator i det lokala gatunätet till 30 km/h. I Stenstorp och Floby sänks alla hastigheter från 50 km/h till 40 respektive 30 km/h. En så omfattande sänkning av hastigheten kräver att kommunen informerar och för en dialog med kommuninvånarna. Låg kvalitet, röd Kvalitetsanspråk inte tillgodosett Beskrivs i tabell och markers i karta Åtgärder för att reducera avvikelser kan göras enligt fyrstegsprincipen och delas upp i åtgärder på kort och lång sikt: Steg 1 Utmärkning dialog, trafikövervakning Steg 2 Justering av nätindelning Steg 3 Smärre fysiska åtgärder Steg 4 Större om- och nybyggnader Kort sikt Lång sikt 14

16 Identifierade avvikelser och åtgärder Avvikelser enligt metoden Rätt fart i staden presenteras först i översiktsbilder med röda och gula avvikelser samt i tabellform för röda avvikelser. De röda avvikelserna som har identifierats bör genomföras på kort sikt i samband med genomförande av hastighetsplanen då dessa kan ses som relativt enkla. Avvikelser Falköping 15

17 Avvikelser Stenstorp Avvikelser Floby 16

18 Tabell. Röda avvikelser, kommentarer och åtgärder 17

19 Kompletterande åtgärder Utöver de gator som identifierats med röd avvikelse bör följande åtgärder genomföras för att förtydliga hastighetsgränsen på sträckor och i punkter där farliga skolvägar och gång- och cykelpassager identifierats. Åtgärderna enligt steg 3 (smärre fysiska åtgärder) bör genomföras i samband med att respektive hastighetsgräns ändras men åtgärder enligt steg 4 (större om- och nybyggnader) genomförs på längre sikt. Danska vägen, Falköping På delen Bergsliden-Svandammsvägen krävs åtgärder för att ändra karaktären på sträckan. Sträckan och delen norr om sträckan uppfattas som IT och måste hastighetssäkras enligt steg 3. Hollendergatan, Falköping Sträckan förbi Lönnebladsvägen får höjd hastighet från 50 till 60 km/h. Detta kan medföra ökade kapacitetsbekymmer för utfartstrafiken från handelsområdet. Vidare utredning bör ske. Sträckan Trädgårdsgatan-Mandelblomsgatan får höjd hastighet från 50 till 60 km/h. En cirkulationsplats är planerad till korsningen Trädgårdsgatan vilket hastighetssäkrar gatan. Dotorpsgatan, Falköping Delen St. Sigfridsgatan-Wetterlinsgatan föreslås få 40 km/h. Gatan kommer i framtiden att trafikeras av stadsbussar och är en viktig genomfartsgata i huvudnätet. Gång- och cykelpassager längs sträckan bör hastighetssäkras enligt steg 3, framförallt vid korsningen Fredriksbergsvägen. Wetterlinsgatan, Falköping Sträckan Dotorpsgatan-Midfalegatan har idag varningsljus vid övergångställen. Gatan uppfattas idag som IT och bör ändra karaktär. Detta kan i ett första steg göras exempelvis med vägmarkering, steg 3, men åtgärder enligt steg 4 kan krävas på längre sikt. Drakängsgatan, Falköping Delen Måns Nilsgatan-Apelgatan ska ingå i 30-zon för området. Gatudelen uppfattas som IT och någon enklare åtgärd, steg 3, bör genomföras för att markera att en förändring. Aspängsvägen, Falköping Gatan har idag identifierats som M och ska sänkas från 50 till 30 km/h. Enklare åtgärder enligt steg 3 föreslås för att hastighetssäkra gatan. Rådhusgatan, Stenstorp Hela sträckan föreslås få 30 km/h, här krävs åtgärder enligt steg 3. Storgatan, Floby Norr om Lövängsgatan krävs enklare åtgärder, steg 3, för att hastighetssäkra gatan som idag uppfattas som IT. Sörbyvägen, Floby För delen Östergatan-Köpmansgatan krävs enklare åtgärder, steg 3, för att hastighetssäkra gatan som idag uppfattas som IT. Storgatan, Stenstorp Infart från syd och fram till Prästgatan uppfattas som IT och kräver åtgärder enligt steg 3 för att hastighetssäkra 40 km/h samt det övergångställe som finns i höjd med Prästgatan. 18

20 BILAGOR Bilaga 1 Inventeringsresultat DTSS och livsrum Bilaga 2 Moment för optimering och anpassning Bilaga 3 Arbetsdokument Rätt fart i staden Innehåller även gränsvärden enligt Rätt fart i staden för de olika egenskaperna 19

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

RÄTT FART I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03

RÄTT FART I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03 KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03 Medverkande Beställare: Östra Göinge kommun Tekniska kontoret Storgatan 4, 280 60 Broby Projektansvarig: Kenneth Liedman kenneth.liedman@ostragoinge.se

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Eskilstuna kommun Hastighetsplan 2 (38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Bakgrund 4

Läs mer

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Rätt Fart i staden KVALITET 1 Stadens karaktär En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Författare Roger Johansson SWECO Leif Linderholm Trivector Projektledare johan.lindberg@skl.se mathias.warnhjelm@vv.se

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012 HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun november 2012 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun, november 2012 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER:

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan Rätt fart i staden en stadsbyggnadsfråga Roger Johansson SWECO, Sverige Hastighetsnivån påverkar Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan 2009-11-19 NVF Köpenhamn 2 1 Hastighet

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Hastighetsplan för Tanums kommun

Hastighetsplan för Tanums kommun TANUMS KOMMUN Hastighetsplan för Tanums kommun Göteborg 2011-12-14 Hastighetsplan för Tanums kommun Datum 2011-12-14 Uppdragsnummer 61441148173 Utgåva/Status Slutrapport SANDBERG STAFFAN Mikael Spjut Bo

Läs mer

Rätt fart i Upplands Väsby

Rätt fart i Upplands Väsby En analys av hastigheterna inom tätorten Upplands Väsby våren 2011 Beställare: Upplands Väsby kommun Projektansvarig: Axel Nelstrand Konsult: Vectura Box 46 171 11 Solna Tel 0771 159 159 Ansvarig utredare:

Läs mer

Hastighetsplan för Lidingö

Hastighetsplan för Lidingö TITEL: Hastighetsplan för Lidingö DATUM: SLUTVERSION 2012-05-28 BESTÄLLARE: KONTAKTPERSON: Lidingö stad Tekniska förvaltningen Joakim Forsell KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Björn Hansson HANDLÄGGARE:

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Så här gjorde Falun Borlänge

Så här gjorde Falun Borlänge Nya hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun Borlänge Ett samarbetsprojekt med Rätt hastighet för en attraktiv kommun Idéskrift Rätt hastighet för en attraktiv kommun Flera kommuner genomför hastighetsöversyner.

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion

Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion 2012-02-03 2011.0286 Miljö och Samhällsbyggnad Malin Björns 0413-620 45 Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion Tjänstemän på Miljö- och Samhällsbyggnad har i samarbete med konsulten Tyréns tagit

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme 4 Belysning i tätort Gator i tätort bör normalt förses med belysning. I mindre tätorter och vid randbebyggelse med begränsat bil- och GC-trafikflöde kan det dock vara motiverat att avstå från vägbelysning.

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun TITEL: Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun, Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 1 RÄTT FART I HUDDINGE Riksdag och regering beslutade den 2 maj 2008 om

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro Datum Sida 2015-11-23 1 (12) ) Hastighetsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 36 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Cykelplan 2014-2018 Hallstahammars kommun Prästgårdsgatan 1 734 80 Hallstahammar Tfn 0220-240 00 www.hallstahammar.se

Cykelplan 2014-2018 Hallstahammars kommun Prästgårdsgatan 1 734 80 Hallstahammar Tfn 0220-240 00 www.hallstahammar.se Cykelplan 2014-2018 Cykelplanen är framtagen av tekniska förvaltningen under 2012-2013. Planen har varit ute på samråd till allmänheten, nämnder och övriga intressenter mellan april - juni 2013. Totalt

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 2004-11-17 Beslutshandling KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret / Samhällsbyggnadskontoret Nämndhuset

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-02-07 Tid: Torsdag den 14 februari 2013, kl. 15.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Dnr Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen 2. Utvidgat

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Trafiknätsanalys i Munkedals tätort September 2001 Medverkande Munkedals kommun Lars Hultman Eva Grönberg J&W Samhällsbyggnad Catharina Rosenkvist Inger Jansson Inger Widstrand Trafiknätsanalys för Munkedals

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

8 LÖVESTAD. 8.1 Ortens karaktär

8 LÖVESTAD. 8.1 Ortens karaktär L 8 LÖVESTAD 8.1 Ortens karaktär Lövestad växte fram som stationssamhälle under mitten av 1800-talet i samband med att järnvägssträckningen Ystad - Eslöv togs i bruk. I anslutning till den gamla stationen

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Rätt fart i Sjöbo. Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18

Rätt fart i Sjöbo. Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18 Rätt fart i Sjöbo Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18 Titel: Rätt fart i Sjöbo - Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun, 2012-04-18

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

Hastighetsplan för Alingsås kommun. Remisshandling januari 2012

Hastighetsplan för Alingsås kommun. Remisshandling januari 2012 Hastighetsplan för Alingsås kommun Remisshandling januari 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 4 2. Nulägesbeskrivning 5 2.1. Nuvarande hastighets-begränsningar 5 2.2. Bedömnings-kriterier 8 Gatans karaktär

Läs mer

Motala cykelplan 2016-2030

Motala cykelplan 2016-2030 Motala cykelplan 2016-2030 Del 2 Behovsanalys Version 0.5 Remissversion Innehållsförteckning 1 Behovsanalys Motala cykelplan... 1 1.1 Användning och uppdatering av behovsanalysen... 1 1.2 Strategi för

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader.

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader. 4.0 GATOR Gaturummen Gaturummen i området skall inbringa trygghet för de boende och de är därmed viktiga delar när målet är att bland annat skapa en trivsam miljö. I mitt gestaltningsförslag skall gatornas

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Rätt fart i Knivsta och Alsike. En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun

Rätt fart i Knivsta och Alsike. En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun Rätt fart i Knivsta och Alsike En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun Oktober 2010 Beställare: Knivsta kommun 741 75 Knivsta Projektansvarig: Kjell Almgren kjell.almgren@knivsta.se

Läs mer

Trafiksäkerhetsplan 2007-2010. Del 2 Åtgärdsprogram

Trafiksäkerhetsplan 2007-2010. Del 2 Åtgärdsprogram Trafiksäkerhetsplan 2007-2010 Del 2 Åtgärdsprogram 1 Förord I Åtgärdsprogrammet läggs tyngdpunkten på den oskyddade trafikantens situation. Med begreppet oskyddad trafikant menas fotgängare, cyklist och

Läs mer

Hastighetsplan Arvika kommun

Hastighetsplan Arvika kommun Hastighetsplan Arvika kommun 2013-10-28 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Arbetsmetod 4 3. Nulägesbeskrivning 5 3.1 Hastighet 6 3.2 Livsrum 7-10 3.3 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation 11 3.4

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Hastighetsöversyn i Tyresö kommun

Hastighetsöversyn i Tyresö kommun Hastighetsöversyn i Tyresö kommun Förslag till nya hastighetsgränser i Tyresö kommun framtagna enligt handboken Rätt fart i staden 2011-02-21 Titel: Rätt Fart i Tyresö Datum: 2011-02-21 Beställare: Tyresö

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun SAMRÅDSHANDLING 2012-08-30 2012-08-30 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18 Ramböll Sverige AB --- Österåkers kommun Söralidsvägen Stockholm 2007-04-18 Österåkers kommun Datum 2007-05-04 Uppdragsnummer Utgåva/Status Leverans ver. 3 Stefan Thelander Stefan Thelander Johanna Appelberg

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Januari 2011 Förord Dessa föreskrifter gäller vid arbete på gator och vägar inom Falköpings kommun där kommunen är väghållare. Föreskrifterna

Läs mer

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Dnr Sida 1 (13) 2013-12-17 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-07 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Hastighetsplan för haninge

Hastighetsplan för haninge Hastighetsplan för haninge 2014 InNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Metodbeskrivning 3 2 Nulägesbeskrivning 4 2.1 Allmänt 4 2.2 Trafiknät 4 2.3 Buller 7 2.4 Nuvarande hastighetsbegränsningar

Läs mer

Rätt Fart Mölndal. Hastighetsplan för del av Mölndals stad Tillämpning av handboken»rätt fart i staden«

Rätt Fart Mölndal. Hastighetsplan för del av Mölndals stad Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Rätt Fart Mölndal Hastighetsplan för del av Mölndals stad 2015-11-06 Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« 2 Förord I samband med ny lagstiftning, som tillåter hastighetsgränser i tio steg, har

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping B a k g r u n d - H i s t o r i a - N u t i d PLANFÖRUTSÄTTNINGAR Jönköping ligger i den norra delen av småland vid Vätterns sydligaste

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Huddinges bilaga till

Huddinges bilaga till Natur och Byggnadsförvaltningen Sida 1 : 7 Reviderasd 2015-02-01 Fr.om 2011-01-01 Gäller Handbok Arbete på Väg 2008-03 vid arbeten på och vid väg eller gata eller gatumark i Huddinge. Detta dokument upplyser

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Rätt fart i staden, Gnesta Kommun

Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Hastighetsplan GNESTA KOMMUN Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Malmö 2011-12-22 Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Hastighetsplan Datum 2011-12-22 Uppdragsnummer 61661147913000 Utgåva/Status Slutrapport

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Hastighetsplan Södertälje tätort

Hastighetsplan Södertälje tätort 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-03-13 Tekniska nämnden Samhällsbyggnadskontoret Hastighetsplan Södertälje tätort Diarienummer: TN-2017-00168 Sammanfattning av ärendet I Hastighetsplan Södertälje tätort

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper

Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun Bilaga 1 Stråk och förslag till utformningsprinciper November 2014 GK-2012/550 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. STAMNÄT MED HÖG FRAMKOMLIGHET...

Läs mer

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Alla exempel och förslag i lathunden är tagna från GCM-handbok: utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Boken

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer