Kommunstyrelsen 13 december Diarienummer KS-2010/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december Diarienummer KS-2010/ Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta 2:58 och 2:59 samt Rosenhill 1:43 m m i Vistaberg. Genomförande av ridanläggning i Vistaberg Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB (NCC) för delar av fastigheterna Glömsta 2:58 och 2:59 samt Rosenhill 1:43 m fl fastigheter (bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2010) godkänns. 2. En nettoinvestering om totalt 18 mnkr inklusive mark för utbyggnad av nytt stall och ridhus med tillhörande anläggningar enligt detaljplan (Dp 16-C-7) för del av fastigheten Glömsta 2:58 godkänns. 3. Medel för genomförande av stall och ridhus enligt punkt 2. ovan förs över från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden som ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för detaljplanens genomförande Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget utökas därmed med 16,2 mnkr för Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att som inriktning för upplåtelse av arrende för Lövsta gård ha som förutsättning att ridskola kommer att bedrivas på arrendestället. 5. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att verka för att begränsa budgetpåverkan genom att sträva efter en minskning av investeringsbehovet och en medfinansiering av anläggningen. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ett förslag till detaljplan för del av den NCC-ägda fastigheten Glömsta 2:58, belägen vid Bergavägen i Vistaberg. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för kommunen att uppföra en ny stall- och ridhusanläggning i området. Under planarbetet har kommunens avsikt varit att utveckla Lövsta gård till ett arrendeställe och nav för skötseln av landskapsvården och naturvården i Lövstadalgången, delar av Orlångens naturreservat, närområdena kring Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning m fl områden. För skötseln av dessa markområden krävs i första hand får, men eventuellt även nötkreatur. En verksamhet som baseras enbart på fårhållning bär inte sina egna kostnader Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december Diarienummer KS-2010/ och uthyrning av stallplatser/boxar för hästar ses därför som ett bra komplement. Med denna utformning bedöms gården kunna leva vidare som ett tätortsnära jordbruk med landskapsvårdande uppgifter för överskådlig framtid. Parallellt med förvärvsdiskussionerna om stalltomten har diskussioner förts om NCC:s förutsättningar att bygga ytterligare bostäder i Vistaberg. Förhandlingarna har utmynnat i ett förslag till avsiktsförklaring som innebär att kommunen för sin del förklarar sig beredd att erbjuda bolaget en markanvisning på kommunägd mark för angivet pris i Rosenhillsområdet inom Vistaberg för bostadsutbyggnad. NCC bekräftar för sin del att bolaget är berett att omgående avyttra aktuella delar av bolagets fastigheter Glömsta 2:58 och 2:59 till kommunen för en överenskommen köpeskilling om en miljon kronor. Förvärvet av stalltomten kommer att ske genom fastighetsreglering och beträffande exploateringen kommer avsiktsförklaringen kommer att ersättas av sedvanligt ramavtal i samband med planuppdrag. Det är angeläget av avveckla befintliga stall i området snarast, eftersom de förhindrar bostadsbebyggelse och byggande av den förskola/skola som planeras vid Enliden. Genomförandet av ridanläggningen har dock visat sig innebära en betydligt större ekonomisk belastning för kommunen än vad som förutsattes när planuppdrag gavs. Ett genomförande i etapper är möjlig genom att vänta med att bygga ridhuset. Uppförande av stall och ridhus i ett sammanhang skulle dock kunna ge möjlighet att etablera en ridskola i området så att fler kan nyttja anläggningen. Samhällsbyggnadsnämnden bör också undersöka möjligheterna att minska investeringskostnaden och att hitta medfinansiering i projektet. Överläggning i kommunstyrelsen Marica Lindblad (MP), Ann-Mrie Högberg (S), Tomas Hansson (KD), Kennet Bergh (M), exploateringschefen Gunilla Wastesson, Britt Björneke (V), Christina Eklund (M) och Gunilla Helmerson (M) yttrar sig. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december Diarienummer KS-2010/ Protokollsanteckningar i kommunstyrelsen Ann-Marie Högberg (S), Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckning. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden NCC Boende AB Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

4 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 10: Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta 2:58 och 2:59 samt Rosenhill 1:43 m m i Vistaberg. Genomförande av ridanläggning i Vistaberg Vi vill poängtera vikten av att föreningsverksamheten och ungdomsverksamheten, som bedrivs i anslutning till hästverksamheten, också i fortsättningen får goda och helst bättre förutsättningar. Vi är lite oroade av att det anges att hästhållningen ses som en möjlighet att bidra till finansieringen av Lövsta gård. Det kan innebära motstridiga intressen. I kommande överenskommelser och avtal måste det klargöras att inte förenings- och ungdomsverksamheten ska drabbas. Detta engagerar många flickor som snarast behöver mer stöd för sina fritidsintressen, eftersom de är mindre gynnade än pojkar. Det är också viktigt att villkoren utformas på lämpligt sätt så att inte konflikter uppstår i lokaler som ska samutnyttjas. För Socialdemokraterna Ann-Marie Högberg

5 Huddingekommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende10och11 AvsiktsförklaringmellanHuddingekommunochNCCBoendeABfördelaravGlömsta2:58och2:59 samtrosenhillm.m.1:43ivistaberg.genomförandeavridanläggning.detaljplanfördelavglömsta 2:58m.fl.iGlömsta,stallochridhusvidLövstaGård antagande Vityckerattdetärutmärktattdetkanskapasförutsättningarförkommunenattuppföraettnytt stallochenridhusanläggningivistabergsomkompensationförattridverksamhetenpåenlidenoch Lövstamåsteupphöra.IHuddingeharavtraditiondestörstainvesteringarnagjortsi sportanläggningarsomhuvudsakligenriktarsigtillpojkidrotten.ridsportenutövasåandrasidan främstavflickor.eftersomdetärviktigtattbådeflickorochpojkargynnasavkommunensbidragtill idrottsverksamhetvälkomnarvidenhärmöjlighetentillenmodernridanläggning.detfinns emellertidenmycketstorefterfråganpåstallplatserochridmöjligheter.detärdärförviktigtattman idetfortsattaarbetetplanerarföratttillgodosedessabehov. Vidtidigareetableringavridanläggningarsomkommunenharvaritinvolveradihardetuppstått intressekonfliktermedandraverksamheter.detärdennagångviktigtattsetillattridanläggningen kanutvecklasochanvändasutankonkurrensmedmotståendeintresseninärheten. FörVänsterpartiet FörMiljöpartiet BrittBjörneke MaricaLindblad

6 19 november 2010 Reviderat 8 december 2010 KS-2010/ (6) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta 2:58 och 2:59 samt Rosenhill 1:43 m m i Vistaberg. Genomförande av ridanläggning i Vistaberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB (NCC) för delar av fastigheterna Glömsta 2:58 och 2:59 samt Rosenhill 1:43 m fl fastigheter (bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2010) godkänns. 2. En nettoinvestering om totalt 18 mnkr inklusive mark för utbyggnad av nytt stall och ridhus med tillhörande anläggningar enligt detaljplan (Dp 16-C-7) för del av fastigheten Glömsta 2:58 godkänns. 3. Medel för genomförande av stall och ridhus enligt punkt 2. ovan förs över från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden som ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för detaljplanens genomförande Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget utökas därmed med 16,2 mnkr för Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att som inriktning för upplåtelse av arrende för Lövsta gård ha som förutsättning att ridskola kommer att bedrivas på arrendestället. 5. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att verka för att begränsa budgetpåverkan genom att sträva efter en minskning av investeringsbehovet och en medfinansiering av anläggningen. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ett förslag till detaljplan för del av den NCC-ägda fastigheten Glömsta 2:58, belägen vid Bergavägen i Vistaberg. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för kommunen att uppföra en ny stall- och ridhusanläggning i området. Under planarbetet har kommunens avsikt varit att utveckla Lövsta gård till ett arrendeställe och nav för skötseln av landskapsvården och naturvården i Lövstadalgången, delar av Orlångens naturreservat, närområdena kring Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning m fl områden. För skötseln av dessa markområden krävs i första hand får, men eventuellt även nötkreatur. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret Utvecklingsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

7 Reviderat 8 december 2010 KS-2010/ (6) En verksamhet som baseras enbart på fårhållning bär inte sina egna kostnader och uthyrning av stallplatser/boxar för hästar ses därför som ett bra komplement. Med denna utformning bedöms gården kunna leva vidare som ett tätortsnära jordbruk med landskapsvårdande uppgifter för överskådlig framtid. Parallellt med förvärvsdiskussionerna om stalltomten har diskussioner förts om NCC:s förutsättningar att bygga ytterligare bostäder i Vistaberg. Förhandlingarna har utmynnat i ett förslag till avsiktsförklaring som innebär att kommunen för sin del förklarar sig beredd att erbjuda bolaget en markanvisning på kommunägd mark för angivet pris i Rosenhillsområdet inom Vistaberg för bostadsutbyggnad. NCC bekräftar för sin del att bolaget är berett att omgående avyttra aktuella delar av bolagets fastigheter Glömsta 2:58 och 2:59 till kommunen för en överenskommen köpeskilling om en miljon kronor. Förvärvet av stalltomten kommer att ske genom fastighetsreglering och beträffande exploateringen kommer avsiktsförklaringen kommer att ersättas av sedvanligt ramavtal i samband med planuppdrag. Det är angeläget av avveckla befintliga stall i området snarast, eftersom de förhindrar bostadsbebyggelse och byggande av den förskola/skola som planeras vid Enliden. Genomförandet av ridanläggningen har dock visat sig innebära en betydligt större ekonomisk belastning för kommunen än vad som förutsattes när planuppdrag gavs. Ett genomförande i etapper är möjlig genom att vänta med att bygga ridhuset. Uppförande av stall och ridhus i ett sammanhang skulle dock kunna ge möjlighet att etablera en ridskola i området så att fler kan nyttja anläggningen. Samhällsbyggnadsnämnden bör också undersöka möjligheterna att minska investeringskostnaden och att hitta medfinansiering i projektet. Beskrivning av ärendet Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ett förslag till detaljplan för del av den NCC-ägda fastigheten Glömsta 2:58, den s k stalltomten, belägen vid Bergavägen i Vistaberg. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra en ny stall- och ridhusanläggning i området. För att detaljplanen ska kunna genomföras krävs att kommunen förvärvar erforderlig mark av NCC, dvs stalltomten och en del av intilliggande Glömsta 2:59 som ingår i tänkt närbetesmark för den planerade stall- och ridhusanläggningen. Förvärvet ingår i ett större planeringssammanhang, där

8 Reviderat 8 december 2010 KS-2010/ (6) kommunen bl a sammanför de befintliga stallverksamheterna vid Lövsta gård och Enliden till ett läge. Parallellt med förvärvsdiskussionerna av stalltomten, har förhandlingar pågått mellan parterna om NCC:s förutsättningar att bygga ytterligare bostäder i Vistaberg. Parterna har haft som utgångspunkt att få en helhetslösning till stånd, där tidigare diskussioner kring bolagets exploateringsmöjligheter på egen mark i Lövstaområdet nu slutförs, samtidigt som det blir möjligt för kommunen att genomföra utbyggnaden av en ny stall- och ridhusanläggning. Förhandlingarna har utmynnat i att ett förslag till avsiktsförklaring har upprättats. Avsiktsförklaring Avsiktsförklaringen innebär att kommunen för sin del förklarar sig beredd att erbjuda bolaget en markanvisning på kommunägd mark i Rosenhillsområdet inom Vistaberg för bostadsutbyggnad. Markpriset har överenskommits enligt följande: kr per kvm bruttoarea (BTA) för flerbostadshus, kr per tomt för radhus med förutsättningen att tomterna gruppbebyggs med enbostadshus, kr per tomt för grändhustomter med förutsättningen att tomterna gruppbebyggs med enbostadshus. NCC ska därutöver betala faktiska kostnader för den utbyggnad av gator som behövs för bebyggelsen och del av bussgata genom området. Huddinge kommuns klimat- och energiplans krav på energieffektivitet enligt Forum för energieffektiva byggnaders kravspecifikation för passivhus ska vara vägledande för kommande avtal som reglerar exploateringen. Genom avsiktsförklaringen bekräftar NCC för sin del att bolaget är berett att omgående avyttra aktuella delar av bolagets fastigheter Glömsta 2:58 och 2:59 till kommunen för en överenskommen köpeskilling om 1 miljon kronor. Förvärvet avses regleras genom en överenskommelse om fastighetsreglering. Avsiktsförklaringen beskrivs närmare i PM från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, se bilaga 2.

9 Reviderat 8 december 2010 KS-2010/ (6) Genomförande av stall- och ridhusanläggning I PM från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beskrivs förutsättningarna för genomförande av stall och ridhusanläggning. Under planarbetet har kommunens avsikt varit att utveckla Lövsta gård till ett arrendeställe och nav för skötseln av landskapsvården och naturvården i Lövstadalgången, delar av Orlångens naturreservat, närområdena kring Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning m fl områden. För skötseln av dessa markområden krävs i första hand får, men eventuellt även nötkreatur. En verksamhet som baseras enbart på fårhållning bär inte sina egna kostnader och uthyrning av stallplatser/boxar för hästar ses därför som ett bra komplement. Föreslaget stall ersätter de boxplatser som idag finns i Enlidens stall och i det utdömda stallet på Lövsta gård. Föreslaget ridhus innebär en standardförbättring. Med denna utformning är det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att gården kan leva vidare som ett tätortsnära jordbruk med landskapsvårdande uppgifter för överskådlig framtid. Dagens arrende- respektive hyresupplåtelser av Lövsta respektive Enliden inbringar ca 80 tkr per år. Dessa båda upplåtelser upphör och ersätts av ett nytt arrendeavtal för den nya stall- och ridhusanläggningen. Med den arrendeavgift som bedöms möjlig att ta ut med föreslaget koncept blir nettoeffekten av förändringarna en intäktsökning med tkr per år. Om hänsyn tas till nettoeffekten, återstår efter den ordinarie avskrivningstiden på 33 år en kapitalskuld på 9-12 mnkr, beroende på hur arrendeavgiften sätts. Behovet av skattefinansiering får tillskrivas dels värdet av att genom betesdrift kunna hålla Lövstadalgången m fl områden öppna med samtidigt bevarande av den biologiska mångfalden, dels värdet av att upprätthålla idrotts- och fritidsaktiviteter för ungdom och då speciellt flickor. Framtida kostnader för drift och underhåll av anläggningen belastar arrendatorn. Valet av kommunen som huvudman för den ovan beskrivna landskapsvården i jämförelse med andra alternativa lösningar görs utifrån bedömningen att kommunen själv bäst kan hävda detta centrala intresse, däribland naturvården i Lövstadalgången. För ändamålet föreslår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att befintligt jordbruksarrende för Lövsta gård utvidgas till att omfatta även stalltomt och betesmark.

10 Reviderat 8 december 2010 KS-2010/ (6) Förvaltningens synpunkter Avsiktsförklaringen Avsiktsförklaringen kommer att ersättas av ett ramavtal i samband med planuppdrag för Rosenhill i sedvanlig ordning. Priser på stalltomt och kommande exploatering bedöms vara godtagbara och nivåerna stöds av oberoende värderingar. I avsiktsförklaringen regleras att i kommande avtal som avser exploateringen i Rosenhill ska kommunens klimat- och energiplan vara vägledande för bestämmelser om energieffektiva byggnader, d.v.s. kraven enligt Forum för energieffektiva byggnaders kravspecifikation för passivhus ska uppfyllas. I förslag till Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt, vilket redovisas i separat ärende till kommunstyrelsen, anges en tidplan för projektet som innebär start av programarbete i januari 2011 och byggstart Exploateringens omfattning kommer att klarläggas i kommande detaljplanering av området. Ledningskontoret föreslår att avsiktsförklaringen godkänns. Genomförande av ridanläggning Avsiktsförklaringen ger förutsättningar för markåtkomst för genomförande av stall och ridhus som ersättning för kommunens två stall som inte kan finnas kvar när exploatering i Vistaberg genomförs. Frågan om antagande av ny detaljplan för anläggningen behandlas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Förutsättningarna för genomförande av stall- och ridhusanläggning har beskrivits av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ledningskontoret delar uppfattningen att det koncept som föreslagits innebär en ändamålsenlig lösning för att åstadkomma en långsiktig landskapsvård och ersätta de stall som måste avvecklas. Det är mycket angeläget av avveckla befintliga stall snarast, eftersom de förhindrar bostadsbebyggelse och byggande av den förskola/skola som planeras vid Enliden. Genomförandet av ridanläggningen har dock visat sig innebära en betydligt större ekonomisk belastning för kommunen än vad som förutsattes när planuppdrag gavs. En investering på 18 mnkr kommer att innebära att kapitaltjänstkostnaderna första året kommer att uppgå till cirka 1,3 mnkr. När hänsyn tas till att arrendeintäkterna ökar så innebär det ett behov av utökad budget för samhällsbyggnadsnämnden med cirka 1,1 mnkr första året för att därefter minska vartefter anläggningen skrivs av. En möjlig lösning för att minska kostnaden skulle kunna vara att genomföra utbyggnaden av stallet i en första etapp och uppföra ridhuset senare. Uppförande av endast stall bedöms medföra en investering på cirka 12 mnkr inklusive mark. Ett ridhus skulle emellertid innebära en välkommen

11 Reviderat 8 december 2010 KS-2010/ (6) standardhöjning och ge förutsättningar för att etablera en ridskola, vilket skulle ge möjlighet för betydligt fler att utnyttja ridanläggningen. Ledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra stall och ridhus. I syfte att minska kommunens kostnader bör möjligheterna att genomföra förändringar i projektet så att investeringen minskar undersökas parallellt med att medfinansiering söks. Inriktningen för det fortsatta genomförandet bör vara att ridskola etableras på Lövsta gård. Slutligt behov av ändrad driftsbudget med anledning av anläggningen får redovisas inom ramen för ordinarie budgethantering. Vesna Jovic Kommundirektör Elif Koman André Utvecklingschef Gunilla Wastesson Exploateringschef Bilagor 1. Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB 2. PM från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden NCC Boende AB

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/337.389 Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1231.255 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Flytt av Stortorpshallen i

Läs mer

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/715 Lokalförsörjningschef 2015-01-21 Lena Larsson Kultur- och fritidschef Kommunstyrelsen Ny skola och sporthall Alsike

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad.

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-04-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-08-27 Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. Dnr 07-10049.214 KS 07-607 PLANBESKRIVNING Handlingar Till

Läs mer

Bygglovavdelningens föreskrifter ska följas och upplysningar ska beaktas, se bilaga 1.

Bygglovavdelningens föreskrifter ska följas och upplysningar ska beaktas, se bilaga 1. NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-31 SBN 2014-002714 1 (4) HANDLÄGGARE Anette Svensson 08-535 363 95 anette.svensson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden BÄCKGÅRDEN

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp Inbjudan till markanvisningstävling 1(6) 2014-05-27 (Rev. 2014-07-07) Evolution KS 2014/366 INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp del av Kv. Lejonet

Läs mer

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen)

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2008-02-04 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-01 Laga kraft 2008-05-05 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Projektbeställare Projektledare David Lanthén Ingrid Kärrsten Datum 2015-12-29 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2015/0053-214 Innehållsförteckning

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-06-11 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Ändring av detaljplan för fastigheten Brännäset 15 samt del av Tälje 3:1 och 3:14 i Norrtälje stad Dnr 12-951.214 Ks 12-852

Läs mer

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149)

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-04-11 56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) Sammanfattning Den nya anvisningslagen innebär att Solna stad, under 2016,

Läs mer

Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Sammanträdet ajournerades kl. 19:05-19:15.

Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Sammanträdet ajournerades kl. 19:05-19:15. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 26 augusti 2013 KS-2013/29 1 (38) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 26 augusti 2013 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:30, A-salen,

Läs mer

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma 2006-12-08 Prospekt Markanvisning i Ullstämma Underlag för intresseanmälan rörande exploatering för bostadsändamål i Ullstämma Linköpings kommun Teknik och Samhällsbyggnad Drottninggatan 45 581 81 Linköping

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun A N T A G A N D E H A N D L I N G Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun Planområde

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2005-03-14 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer 2004:6-51 Antagen av kommunfullmäktige 2005-06-22 och lagakraftvunnen 2006-06-01 Detaljplan för BOSTÄDER VID FINNGÖSASKOLAN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling.

Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling. SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling. Dnr 08-10067.214 KS 08-560 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON

Läs mer

Inriktning för förvaltning av kommunens exploateringsfastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter exklusive gårdsarrenden

Inriktning för förvaltning av kommunens exploateringsfastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter exklusive gårdsarrenden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-24 SB 2014/119.259 1 (5) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Inriktning för förvaltning av kommunens

Läs mer

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2013-02-27 KSeu dnr. KS Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal Beskrivning

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003)

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av Sjövik 5 samt upplåtelse av marken med tomträtt till AB Familjebostäder Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB Utlåtande 2013:2 RI+RV (Dnr 311-1465/2012) Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken S ä r s k i l d s a m m a n s t ä l l n i n g 2009-09-18 Sid 1 (5) Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken En översiktsplan för Gävle stad har tagits fram och antogs 27

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-17, rev 2010-07-01 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-17, rev 2010-07-01 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-17, rev 2010-07-01 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för fastigheterna Väddö-Tomta 2:91-132 och del av 20:1 i Väddö församling Dnr 09-10207.214 Ks

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Detaljplan för Förbifart Stockholm och upphävande av detaljplaner i Kungens kurva och Smista beslut om antagande

Detaljplan för Förbifart Stockholm och upphävande av detaljplaner i Kungens kurva och Smista beslut om antagande KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-05-14 KS-2008/384.313 1 (5) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för Förbifart

Läs mer

Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003)

Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003) Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003) Köp av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 juli 2003

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Joakim Norell 08-508 264 73. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Joakim Norell 08-508 264 73. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (6) 2014-12-16 Handläggare Joakim Norell 08-508 264 73 Till Exploateringsnämnden 2015-01-29 Markanvisning för bilhandel samt överenskommelse om exploatering med försäljning av del av fastigheten

Läs mer

Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut

Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut STADSLEDNINGSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare SLK: Katharina Gratschew, tfn 08-508 29 311 Handläggare Stockholms Stadshus AB: Susanna Höglund, tfn 08-508 29 758 Till Koncernstyrelsen och kommunstyrelsen

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden 1(16) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 18.30 20.00 Paragrafer 47-57 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling (S) tjg ers Sven Carlsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Information från renhållningsenheten(dnr KS2014/275-2) 1(2) Handläggarens namn Dan Gorga 2014-02-14

Tjänsteskrivelse. Information från renhållningsenheten(dnr KS2014/275-2) 1(2) Handläggarens namn Dan Gorga 2014-02-14 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Dan Gorga 2014-02-14 Information från renhållningsenheten(dnr KS2014/275-2) Sammanfattning Avfallsverksamheten i Kungälv står inför en rad förändringar. I förändringsarbetet

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Tempelriddarorden 10 till Stena Fastigheter i Stockholm AB.

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Tempelriddarorden 10 till Stena Fastigheter i Stockholm AB. Germund Larsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 275 21 germund.larsson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-10-28 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Tempelriddarorden

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Utställningshandling 2014-05-08 Detaljplan för BOSTÄDER I TEGA, YTTERBY Tega 2:5 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset 442

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum

Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum Stadsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum Forellen 17, Bollmora 2:1, Bollmora 2:588 Inom Tyresö kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Sammanlredesdalum Paragraf Sid 10 juni 2010 16 30. Förslag till remiss: Ett hållbart Huddinge - mål och krav

Sammanlredesdalum Paragraf Sid 10 juni 2010 16 30. Förslag till remiss: Ett hållbart Huddinge - mål och krav (l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planerings- och personalutskottet Sammanlredesdalum Paragraf Sid 10 juni 2010 16 30 Diarienuner KS-201 0/257. 179 Förslag till remiss: Ett hållbart Huddinge - mål och krav för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2008-08-11 NORMALT PLANFÖRFARANDE (UTSTÄLLNINGSHANDLING) DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Försäljning av Sundby Stall

Försäljning av Sundby Stall TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2015:351-253 Mark- och exploateringsenheten 2015-06-12 1/2 KS 8:1 Handläggare Urban Svantesson Tel. 0152-293 06 Kommunstyrelsen Försäljning av Sundby Stall Förslag

Läs mer

Tidig markreservation till Stockholm Tennis för tennishall i Kristinebergs strandpark på Kungsholmen. Utredningsbeslut.

Tidig markreservation till Stockholm Tennis för tennishall i Kristinebergs strandpark på Kungsholmen. Utredningsbeslut. Monica Almquist Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-04-14 Tidig markreservation till Stockholm Tennis för tennishall i Kristinebergs

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4,

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Försäljning av fastigheten Branddörren 2, f.d. Högdalens skola i Högdalen. Genomförandebeslut.

Försäljning av fastigheten Branddörren 2, f.d. Högdalens skola i Högdalen. Genomförandebeslut. Andreas Jaeger Utvecklingsavdelningen 08-508 270 02 andreas.jaeger@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2010-02-09 Försäljning av fastigheten Branddörren 2, f.d. Högdalens skola i Högdalen. Genomförandebeslut.

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall E4 BESLUTSFÖRSLAG Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall över Borås Arena 2 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 25,0 mnkr.

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I STORSTÄDERNA SAMT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE STORSTAD STOCKHOLM Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-30 KS-2013/1245.111 1 (2) HANDLÄGGARE Kaaman Modig, Eva 08-535 301 77 Eva.Kaaman-Modig@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-103-214 Datum: 2013-05-21 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för RÄKBODARNA Del av Södra Hamnen 1:115 m fl, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Planens syfte är att permanenta byggrätter

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-09 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-01-28, rev 2009-07-06 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för verksamhetsområdet Storsten- Vingelebacke, fastigheterna Tälje 2:45-48 m fl i Norrtälje-Malsta

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-10 KS-2012/1058.826 1 (3) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsen Planera för naturreservat

Läs mer