Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober Paragraf Diarienummer KS-2013/ Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsen förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2013 anses motionen besvarad. Sammanfattning Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2013 en motion om att förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge. Motionärerna föreslår att Huddinge kommun beslutar att uppföra åtminstone en ytterligare ridanläggning i kommunen, att man utreder möjligheten att i kultur- och fritidsförvaltningens regi bedriva fritidsverksamhet för ungdomar, inklusive dem med funktionsnedsättningar på ridanläggningen och att Huddinge kommun vidtar åtgärder för att stödja ridsportnäringen i kommunen. Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Av samhällsbyggnadsnämndens remissvar framgår att det inom kommunens befintliga och tillkommande naturreservat enligt gällande projektplan i princip inte finns möjligheter att anlägga en ridskola. Omfattande dispenser från gällande föreskrifter skulle i så fall krävas. Inom den övriga markreserven måste en avstämning mot gällande översiktsplan samt en lokaliseringsutredning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen föregå en eventuell detaljplanläggning. Såväl samhällsbyggnadsnämnden som kultur- och fritidsnämnden hänvisar till den översyn som gjort av ridsporten I översynen framgår bland annat att de öppna ridskoleverksamheterna erbjuder en bra och väl fungerande verksamhet men att det finns brister i anläggningarnas standard. Utredaren rekommenderar kommunen att i första hand satsa på att rusta upp befintliga anläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan med förslag till åtgärder, prioriteringar och strategier för att stärka flickors idrottande. Handlingsplanen tar särskilt upp ridverksamheten och pekar på förbättringsåtgärder som behövs för att höja standarden, utveckla ridanläggningarna och möta dagens och framtidens behov.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Kultur- och fritidsnämnden anser inte att det finns ekonomiska möjligheter för kommunen att ta över fritidsverksamhet i befintliga stall. Det finns redan idag olika möjligheter att söka bidrag för exempelvis personer med funktionsnedsättning. Såväl Gladö Ridsällskap som Sundby Ridklubb har fått bidrag och stöd för att erbjuda ridning till personer med funktionsnedsättning. Med hänvisning till vad som framkommer i kultur- och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens remissvar anses motionen besvarad. Överläggning Britt Björneke (V) yrkar med instämmande av Marica Lindblad (MP) bifall till förslagen i motionen. I övrigt yttrar sig Lars Björkman (HP) och Ann-Marie Högberg (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till föreliggande förslag och till Britt Björnekes (V) m.fl. yrkande om bifall till förslagen i motionen och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med föreliggande förslag. Reservationer Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande. Protokollsanteckningar Ann-Marie Högberg (S) anmäler protokollsanteckning. Suppleantyttrande Lars Björkman (HP) anmäler suppleantyttrande. Beslutet delges Remissinstanserna

3 Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 6: Förbättra förutsättningarna for ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Vi instämmer till fullo i rubriken på motionen "Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge". Det är inte minst en jämställdhetsfråga att stödja en idrott som i stor utsträckning samlar flickor. I vår kommun är idrotten ännu mindre jämställd än i övriga landet - 3S procent utgörs av flickverksamhet, medan övriga landet li gger på 40 procent. Ridsporten är den idrott som, näst efter fotboll, främst engagerar flickor. Det stöd som ändå finns i kommunen ser väldigt olika ut i de olika anläggningarna. Motionärerna påpekar, att i den översyn av ridsporten som en konsult gjort, påvisas stora brister i anläggningar och förutsättningar för ridsporten i kommunen. Vi delar därför uppfattningen att den utredning som kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram bör vara utgångspunkten för de åtgärder som ska vidtas. Vi tycker också att det är viktigt att all idrotts- och föreningsverksamhet stödjer integration, och det gä ller förstås även ridsporten. Likaså vet vi att ridning är en verksamhet som har stor betydelse för barn och unga med funktionsnedsättningar. Därför behöver man se till att det finns bra förutsättningar för detta. Samhällsbyggnadsnämnden pekar också på behovet av anlagda ridvägar. Problemen att konlilla ut med hästarna på ett säkert sätt är stort, och ibland leder det också till konflikter med andra som nyttjar vägar och naturområden. Kostnaden som anges är dock mycket hög. Vi ser gärna en diskussion med ridexperterna om det finns möjlighet att hitta lösningar som gör det möj li gt att göra förbättringar i snabbare takt. För Socialdemokraterna ~ a~r&~

4 Suppleantyttrande till Kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 Ärende 6: Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) I kommunen har vi en bra tillgång till ishallar som gagnar ungdomar med hockeyintresse. Vi anser, som vi även i Huddingepartiets budgetar de senaste åren framhållit, att kommunen aktivt bör satsa på ridsporten. Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen är större, räknat på antal sammankomster för utbetalat LOK-stöd. Det handlar om jämlikhet och rättvisa och vi vill att fler flickor (som oftast är aktiva inom ridsporten) ska få ökade satsningar som hockeyn har fått i Huddinge. Jag håller därför till fullo med motionärerna att Huddinge måste förbättra förutsättningarna för ridsporten. Hade jag varit ordinarie på mötet hade jag bifallit motionen.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsen förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2013 anses motionen besvarad. Sammanfattning Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2013 en motion om att förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge. Motionärerna föreslår att Huddinge kommun beslutar att uppföra åtminstone en ytterligare ridanläggning i kommunen, att man utreder möjligheten att i kultur- och fritidsförvaltningens regi bedriva fritidsverksamhet för ungdomar, inklusive dem med funktionsnedsättningar på ridanläggningen och att Huddinge kommun vidtar åtgärder för att stödja ridsportnäringen i kommunen. Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Av samhällsbyggnadsnämndens remissvar framgår att det inom kommunens befintliga och tillkommande naturreservat enligt gällande projektplan i princip inte finns möjligheter att anlägga en ridskola. Omfattande dispenser från gällande föreskrifter skulle i så fall krävas. Inom den övriga markreserven måste en avstämning mot gällande översiktsplan samt en lokaliseringsutredning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen föregå en eventuell detaljplanläggning. Såväl samhällsbyggnadsnämnden som kultur- och fritidsnämnden hänvisar till den översyn som gjort av ridsporten I översynen framgår bland annat att de öppna ridskoleverksamheterna erbjuder en bra och väl fungerande verksamhet men att det finns brister i anläggningarnas standard. Utredaren rekommenderar kommunen att i första hand satsa på att rusta upp befintliga anläggningar. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (5) Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan med förslag till åtgärder, prioriteringar och strategier för att stärka flickors idrottande. Handlingsplanen tar särskilt upp ridverksamheten och pekar på förbättringsåtgärder som behövs för att höja standarden, utveckla ridanläggningarna och möta dagens och framtidens behov. Kultur- och fritidsnämnden anser inte att det finns ekonomiska möjligheter för kommunen att ta över fritidsverksamhet i befintliga stall. Det finns redan idag olika möjligheter att söka bidrag för exempelvis personer med funktionsnedsättning. Såväl Gladö Ridsällskap som Sundby Ridklubb har fått bidrag och stöd för att erbjuda ridning till personer med funktionsnedsättning. Med hänvisning till vad som framkommer i kultur- och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens remissvar anses motionen besvarad. Beskrivning av ärendet Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2013 en motion om att förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge (bilaga 1). Motionärerna konstaterar att trots att ridsport är den näst största idrottsaktiviteten för flickor i Huddinge är det procentuellt fler flickor i andra kommuner som ägnar sig åt ridsport. Det är långa köer till ridskolorna i Huddinge och motionärerna menar att fler sannolikt skulle utöva ridsport om det fanns större tillgång till anläggningar. Enligt motionärerna finns det också en mängd signaler som pekar på att kommunen försämrat villkoren för ridsporten och det aktiva föreningslivet. Bland annat har ridsportverksamhet på Lövsta Gård och Enlidens stallverksamhet fått upphöra. Motionärerna menar att detta är negativt för ridsporten i stort och även ur ett jämställdhetsperspektiv. Vidare hänvisar motionärerna till att den översyn som gjorts av ridsporten i kommunen tydligt visar att det finns många och stora brister i anläggningarna och förutsättningarna för idrotten. Enligt översynen bör kommunen i högre grad uppmuntra och stödja projekt inom ridsporten som främjar integrationen och skapa förutsättningar för att fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning får möjlighet att med professionell hjälp delta och träna inom ridsporten.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (5) Mot bakgrund av ovanstående föreslås: - Att Huddinge kommun beslutar att uppföra åtminstone en ytterligare ridanläggning i kommunen - Att man utreder möjligheten att i kultur- och fritidsförvaltningens regi bedriva fritidsverksamhet för ungdomar inklusive dem med funktionsnedsättning på ridanläggningen - Att Huddinge kommun vidtar åtgärder för att stödja ridsportnäringen i kommunen Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Remissvar Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden framhåller (bilaga 2) att frågan om ytterligare en ridanläggning/ridskola dels är en lokaliseringsfråga, och dels en fråga om vem som ska stå som ägare för en sådan anläggning. Inom kommunens befintliga och tillkommande naturreservat enligt gällande projektplan finns i princip inga möjligheter att anlägga en ridskola. Omfattande dispenser från gällande föreskrifter skulle i så fall krävas. Inom den övriga markreserven måste en avstämning mot gällande översiktsplan samt en lokaliseringsutredning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen föregå en eventuell detaljplanläggning. Samhällsbyggnadsnämnden anger att det i första hand är de befintliga ridskolorna inom Huge Fastigheter AB:s bestånd som behöver förstärkas genom upprustning och/eller utbyggnad och hänvisar till kultur- och fritidsförvaltningens utredning i frågan. Samhällsbyggnadsnämnden ser ett stort behov av att förbättra befintliga ridvägar/stigar och att anlägga nya i anslutning till befintliga ridskolor och stall. Att anlägga ridvägar är dock kostsamt och då kostnaderna inte kan täckas inom befintlig driftbudget behöver särskilda medel äskas för detta ändamål. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden delar (bilaga 3) synpunkterna i motionen men delar inte motionärernas förslag på åtgärder, utan hänvisar till den handlingsplan som presenterades i kultur- och fritidsnämnden i juni Handlingsplanen utgår från rapporten På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för en ökad jämlikhet mellan könen? från 2012 och från Översyn av ridsportverksamheten i Huddinge kommun från Målet med handlingsplanen är att ta fram förslag till åtgärder, prioriteringar och strategier för att stärka flickors idrottande. Handlingsplanen formulerar

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (5) insatser på kort och lång sikt fram till år Handlingsplanen tar särskilt upp ridverksamheten och pekar på förbättringsåtgärder som behövs för att höja standarden, utveckla ridanläggningarna och möta dagens och framtidens behov. I översynen av ridsportverksamheten framgår det bland annat att de öppna ridskoleverksamheterna erbjuder en bra och väl fungerande verksamhet men att det finns brister i anläggningarnas standard. Kommunen föreslås satsa på att rusta upp befintliga anläggningar där öppen ridskoleverksamhet bedrivs och i anslutning till dessa se över möjligheten att utöka med exempelvis fler ridhus. Kultur- och fritidsnämnden anger att förvaltningen på kort sikt får se över och prioritera det som är möjligt inom befintlig budget. På längre sikt kommer det dock krävas utökade resurser för att exempelvis klara renovering av befintliga ridanläggningar. Kultur- och fritidsnämnden anser inte att det finns ekonomiska möjligheter för kommunen att ta över fritidsverksamhet i befintliga stall. Såväl Gladö Ridsällskap som Sundby Ridklubb har fått bidrag och stöd för att för erbjuda ridning till personer med funktionsnedsättning. Sedan den 1 januari 2012 finns även ett aktivitetsstöd att söka för personer med funktionsnedsättning genom aktivitetskort på nätet. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning vill betona att det är av stor vikt att pojkar och flickor ges möjlighet att idrotta på lika villkor. Med hänvisning till vad som framkommer i kultur- och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens remissvar anses motionen besvarad. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (5) Bilagor Bilaga 1: Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Bilaga 2: Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden Bilaga 3: Remissvar från kultur- och fritidsnämnden Beslutet delges Remissinstanserna

10 O 4 Huddinge kommun Kommunfullmäktige MOTION Förbättra förutsättningarna for ridsporten i Huddinge I Huddinge är ridsporten den näst största idrottsaktiviteten för flickor. Trots detta kan man konstatera att det är procentuellt fler flickor i andra kommuner som ägnar sig åt ridsporten. Det är långa köer till ridskolorna i Huddinge och man kan med fog misstänka att ännu fler skulle utöva ridsporten om det fanns större tillgång till an läggningar. Därtill konliner den mängd signaler som pekar på att kommunen har försämrat villkoren för ridsporten och det aktiva föreningslivet. Det har förekommit en omfattande ridsportsverksamhet på Lövsta Gård under förra arrendatorn som nu har fått upphöra på grund aven ny arrendator med annan inriktning på gården. Vidare ska Enlidens stallverksamhet upphöra på grund av att en skola ska byggas där stallet nu finns. Ä ven om kommunen kräver att ridverksamhet så småningom ska komma igång på Lövsta Gård kommer den inte kunna ersätta tidigare ridskoleverksamhet i området. Detta är negativt för sporten i stort, men också mycket negativt utifrån ettjämställdhetsperspektiv. Man kan inte heller låta bli att görajämförelse mellan det stora antalet ishallar som företrädesvis frekventeras av ishockeyspelande pojkar och män och de få ridanläggningar som finns i kommunen. Huddinge kommun har uppdragit åt en konsult att göra en översyn av ridsporten i kommunen och den visar tydligt att det fi nns många och stora brister i anläggningarna och förutsättningarna för idrotten. En del fakta kan säkert behöva läggas tillrätta i rapporten och slutsatserna behöver diskuteras, men faktum kvarstår att Huddinge kommun behöver göra en kraftansträngning för att återupprätta sitt anseende inom ridsporten. I översynen av ridsporten pekas bl.a. på två viktiga funktioner som ridsporten i Huddinge i betydligt högre grad skulle kunna fylla än idag. I likhet med andra sporter som t.ex. fotbollen borde kommunen uppmuntra och stödja projekt inom ridsporten som främjar integrationen. Dels bör man skapa förutsättn ingar för att fler barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får möj lighet att med professionell hjälp delta och träna inom ridsporten. Vi föres lår därför Att Huddinge kommun beslutar att upp föra åtminstone en ytterligare ridanläggning i komm unen Att man utreder möjligheten att i kultur- och fr itidsförvaltningens regi bedriva frit idsverksamhet fcir ungdomar inklusive dem med funktionsnedsättningar på ridan läggningen Att Huddinge kommun vidtar åtgärder för att stödja ridsportnäringen i kommunen För Miljöpartiet de Gröna För vänsterpartiet

11 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 juni Samhällsbyggnadsnämnden 13 juni Diarienummer SBN NVA 2013/ Remiss: Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge Motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteutlåtande daterat som svar till kommunstyrelsen. Överläggning i samhällsbyggnadsnämnden Elisabeth Ulin Karlsson (V) och Camilla Thörn (MP) yrkar på tillstyrkan till motionen. Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: 1. Förvaltningens förslag 2. Elisabeth Ulin Karlssons (V) och Camilla Thörns (MP) yrkande Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Elisabeth Ulin Karlsson (V) och Camilla Thörn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Tomas Henriksson (S) anmäler protokollsanteckning. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 juni Samhällsbyggnadsnämnden 13 juni Diarienummer SBN NVA 2013/ Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är svårt att inom kommunens naturreservat planlägga för och uppföra ytterligare en ridanläggning/ridskola, med hänsyn till av kommunfullmäktiges antagna reservatsbeslut. Omfattande dispenser från gällande föreskrifter skulle i så fall krävas. Inom den övriga markreserven måste en avstämning mot gällande översiktsplan, samt en lokaliseringsutredning enligt miljöbalken och plan-och bygglagen, föregå en eventuell detaljplanläggning. I första hand bör de befintliga ridskolorna inom HUGE:s fastighetsbestånd, Gömmaregården, Gladö, och Sundby förstärkas genom upprustning och/eller utbyggnad. Denna slutsats framgår också av kultur- och fritidsförvaltningens utredning i frågan. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett stort behov av anlagda ridvägar i anslutning till ridskolor och stall. Att anlägga ridvägar är kostsamt, priset för en dränerad ridväg med lämpligt slitlager på fiberduk är ca 500 kr/m. Särskilda medel behöver äskas för detta ändamål, eftersom kostnaderna inte kan täckas inom befintlig driftbudget. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

13 Socia ldemokraterna FRAMT IDSPII RTIET PROTOKOLLSANTECKNING Huddinge kommun Samhällsbyggnadsnämnden Ärende 6: Motion från Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) - Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge Vi instämmer till fullo i rubriken på motionen "Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge". Det är inte minst en jämställdhetsfråga att stödja en idrott som i stor utsträckning samlar flickor. Det stöd som ändå finns ser väldigt olika ut i de olika anläggningarna i kommunen. Vi delar därför uppfattningen att den utredning som kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram bör vara utgångspunkten för de åtgärder som ska vidtas. Vi tycker också att det är viktigt att all idrotts- och föreningsverksamhet stödjer integration, och det gäller förstås även ridsporten. Likaså vet vi att ridning är en verksamhet som har stor betydelse för barn och unga med funktionsnedsättningar. Därför behöver man se till att det finns bra förutsättningar för detta. Förvaltningen pekar också på behovet av anlagda ridvägar. Problemen att komma ut med hästarna på ett säkert sätt är stort, och ibland leder det också till konflikter med andra som nyttjar vägar och naturområden. Kostnaden som anges är dock mycket hög. Vi ser gärna en diskussion med ridexperterna om det finns möjlighet att hitta lösningar som gör det möjligt att göra förbättringar i snabbare takt. /rl. Ciald~ J C enriksson

14 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR NVA-2013/24 SIDA 1(2) HANDLÄGGARE Lars Heins , Remiss Motion från Marica Lindblad(Mp) och Britt Björneke(V) Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar till kommunstyrelsen. Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är svårt att inom kommunens naturreservat planlägga för och uppföra ytterligare en ridanläggning/ridskola, med hänsyn till av KF antagna reservatsbeslut. Omfattande dispenser från gällande föreskrifter skulle i så fall krävas. Inom den övriga markreserven måste en avstämning mot gällande översiktsplan, samt en lokaliseringsutredning enl. Miljöbalken och Plan-och bygglagen, föregå en ev. detaljplanläggning. I första hand bör de befintliga ridskolorna inom HUGE s fastighetsbestånd, Gömmaregården, Gladö, och Sundby förstärkas genom upprustning och/eller utbyggnad. Denna slutsats framgår också av Kultur- och fritidsförvaltningens utredning i frågan. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett stort behov av anlagda ridvägar i anslutning till ridskolor och stall. Att anlägga ridvägar är kostsamt, priset för en dränerad ridväg med lämpligt slitlager på fiberduk är ca 500 kr/m. Särskilda medel behöver äskas för detta ändamål, eftersom kostnaderna inte kan täckas inom befintlig driftbudget. Bakgrund En motion har inkommit till kommunstyrelsen, skriven av Marica Lindblad(Mp) och Britt Björneke (V) och Samhällsbyggnadsnämnden har därför getts möjlighet att yttra sig. Motionen har rubriken Förbättra för ridsporten i Huddinge och handlar om att Huddinge kommun i högre grad borde stödja ridsporten bland annat ur ett jämställdhets- och integrationsperspektiv samt att ge fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att med professionell hjälp delta och träna inom ridsporten. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Naturvårdsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

15 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 2 (3) ERT DATUM ER REFERENS Motionärerna föreslår därför att Huddinge kommun ska besluta om uppförande av ytterligare minst en ridanläggning samt att utreda möjligheten att i Kultur- och fritidsförvaltningens regi bedriva fritidsverksamhet för ungdomar inklusive dem med funktionsnedsättning. Utöver detta föreslås att Huddinge kommun vidtar åtgärder för att stödja ridsportnäringen i kommunen. Förvaltningens synpunkter Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för Huddinge kommuns samlade markinnehav där lantbruksfastigheterna ingår. Förvaltningen av lantegendomarna, genom upplåtelse som gårds- eller sidoarrende, syftar till att säkerställa skötseln och vården av det öppna kulturlandskapet inom naturreservaten och övriga för friluftslivet viktiga områden. Inriktningen är i första hand bete genom nötboskap eller får för att möta högt ställda krav i gällande skötselplaner. Först i andra hand är bete med hästar aktuellt, och endast på lämplig mark som tål ett hårdare slitage. Uppstallning av privat ägda hästar inom lantbruksfastigheterna finns för närvarande på Balingsta, Balingsholm, Lissma, Enliden, Kastellet samt Lövsta, inga allmänt tillgängliga ridskoleverksamheter bedrivs. För Lövsta gård gäller dock att ridskoleverksamhet ska startas upp inom 5 år, vilket är reglerat i arrendeavtalet. Ridskolorna Gömmaregården, Sundby och Gladö är lokaliserade till HUGE s fastighetsbestånd. Frågan om en ytterligare ridanläggning (ridskola) är dels en lokaliseringsfråga och dels en fråga om ägande av en sådan anläggning. Inom kommunens befintliga, och tillkommande naturreservat enligt gällande projektplan, finns inga möjligheter att placera en ridskola med hänsyn till föreskrifterna, i varje fall inte utan en mycket omfattande dispensgivning. Inom den övriga markreserven styrs möjligheterna att hitta mark för ytterligare en anläggning i första hand av gällande översiktsplan. Vidare krävs enl. både Miljöbalken och Plan- och bygglagen en lokaliseringsprövning och i förekommande fall i ett senare skede detaljplanläggning. I den översyn av ridsportverksamheten som Kultur- och fritidsförvaltningen låtit göra (Ulf Wilken, slutrapport ) föreslår dock utredaren att diskussioner om andra satsningar anstår till dess att, främst ridskoleklubbarnas basbehov säkerställts. Detta gäller de befintliga ridskolorna Gömmaregården, Sundby och Gladö, där det handlar om att höja anläggningsstandarden samt att komplettera med i första hand ytterligare ridhus. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett stort behov av att förbättra befintliga ridvägar/stigar samt att anlägga nya i anslutning till befintliga

16 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DATUM REFERENS SIDA 3 (3) ERT DATUM ER REFERENS ridskolor och stall. Även Kultur- och fritidsförvaltningens utredning av ridsportverksamheten i kommunen rekommenderar att Huddinge kommun hörsammar av nästan samtliga föreningar framförda önskemål om anlagda ridvägar. Sådana vägar och slingor skyddar känslig natur, minskar risken för konflikt med övrigt friluftsliv och är positivt för alla kategorier av ryttare och ökar säkerheten för såväl ryttare som hästar. Väl underhållna ridvägar får därmed ses som en viktig kommunal satsning. Dels kan ridning i naturen underlättas på så sätt, och dels minskas konflikterna med övrigt friluftsliv i markerna. Utredning av lämpliga ridstråk pågår kontinuerligt i samarbete med ridskolorna/ridklubbarna och med hänsyn till beslutade naturreservats föreskrifter. En målsättning i detta arbete är att minska slitageskadorna på känslig mark, bl.a. i kommunens naturreservat. Erfarenheten visar att kostnaden för en enklare ridväg i dränerat skick och med lämpligt slitlager kan uppskattas till ca 500 kr/m. För att klara en rimlig utbyggnadstakt av ridvägar måste särskilda medel äskas, då kostnaderna inte ryms inom befintlig driftbudget. Helén Mårtensson Förvaltningschef Lars Heins Naturvårdschef Bilagor: Motion Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge Delges: Kommunstyrelsen

17 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SIDA 9 (15) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Kultur- och fritidsnämnden 4juni2013 5a Diarienummer KFN-2013/ Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) - remissvar Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt tjänsteutlåtande daterat 25 april 2013 och skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget. Sammanfattning Det har inkommit en motion till kommunstyrelsen från Miljöpm1iet de Gröna och Vänsterpartiet där motionärerna efterfrågar bättre förutsättningar för ridsporten i kommunen. Förvaltningen delar synpunkterna i motionen om "att förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge" men delar inte motionärernas förslag på åtgärder utan hänvisar till den handlingsplan som ska presenteras i kultur- och fritidsnämnden i juni. Handlingsplanen utgår från rapporten om hur "Huddinge kommun kan stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen" från 2012 och från "översynen av ridspo11verksamheten i Huddinge kommun". Målet med handlingsplanen är att ta fram förslag till åtgärder, prioriteringar och strategier för att stärka flickors idrottande. Handlingsplanen formulerar insatser på kort och lång sikt fram till Den tar särskilt upp ridverksamheten och pekar på förbättringsåtgärder som behövs för att höja standarden och utveckla ridanläggningarna att möta dagens och framtidens behov. Förvaltningens uppdrag är att stödja de föreningar som erbjuder öppen ridskoleverksamhet, vi lket också framgår i översynsrapporten. Rapporten visar även på att standarden på de ridanläggningarna som erbjuder öppen ridskoleverksamhet behöver uppgraderas. På kort sikt får förvaltningen se över och prioritera det som är möjligt inom befintlig budget. På längre sikt kommer dock krävas utökade resurser för att exempelvis klara renovering av befintliga ridanläggningar. Förvaltningen anser inte att det finns ekonomiska möjligheter att kommunen ska ta över fritidsverksamheten i befintliga stall vilket föreslås i motionen. Såväl Gladö Ridsällskap som Sundby Ridklubb har fått bidrag och stöd för att erbjuda ridning till personer med funktionsnedsättning. Från och med första januari 2012 finns också ett aktivitetsstöd att söka för målgruppen genom "aktivitetsk0l1 på nätet". Signaturer: Utdragsbestyrkande: datum och signatur

18 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (15) HUDDINGE KOMMUN Sammanlrädesdalum Paragraf Kultur- och fritidsnämnden 4juni2013 5b Diarienummer KFN -2013/ Överläggning I ärendet yttrar sig Vibeke Bildt (FP), Gertie Lux (V), Natalie Sial (S) samt Peter Johansson (MP). Protokollsanteckningar Gertie Lux (V) anmäler protokollsanteckning. Natalie Sial (S), Folke Tysk (S), och Fredrik Fjällström (S) ansluter sig till Gertie Lux protokollsanteckning. Suppleantyttrande Peter Johansson (MP) anmäler suppleantyttrande och ansluter sig till västerpartiet och socialdemokraternas protokollsanteckning. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning Signalurer: Uldragsbeslyrkande: dalum och signalur

19 Socialdemokraterna F R A M T I [I 'I; Pr. R T II' T miljöpartiet de gröna Q Protokollsanteckning och suppleantyttrande ärende 7 Remissvar: Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge, motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V). I vår kommun är idrotten mer ojämställd än i övriga landet - 35 % utgörs av flickverksamhet medan övriga landet ligger på 40%. Ridsporten är den som näst efter fotboll främst engagerar flickor. I motionen som remissvaret berör, påpekar motionärerna, att i den översyn av ridsporten som en konsult gjort, påvisas det stora brister i anläggningar och förutsättningar för ridsporten i kommunen. Och mycket tyder på att kommunen har försämrat villkoren för ridsporten och det aktiva föieningslivet, vilket givetvis är negativt i ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden bör därför föreslå pengar till en sådan investering för att väga upp de ojämlika skillnaderna gentemot anläggningar som i huvudsak disponeras av pojkar och män. För att höja kvaliteten för barn med funktionsnedsättningar och ge ungdomar, som kommer från t.ex. Flemingsberg och Vårby, möjlighet att komma i kontakt med ridsporten bör Kultur/Fritid genom fritidsledare ta en mera aktiv del i denna fritidsverksamhet. Förvaltningen har vidare inte alls uttalat sig om förslagen om hur man kan stödja ridsportnäringen i kommunen mera aktivt. N~~ Natalie Sia I, Socialdemokraterna k~~~ ~::., ~.rtiet. uppleantyttrande för Miljöpartiet, Peter Johansson

20 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Johansson, Kicki Kultur- och fritidsnämnden Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt tjänsteutlåtande daterat 25 april 2013 och skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget. Sammanfattning Det har inkommit en motion till kommunstyrelsen från Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet där motionärerna efterfrågar bättre förutsättningar för ridsporten i kommunen. Förvaltningen delar synpunkterna i motionen om att förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge men delar inte motionärernas förslag på åtgärder utan hänvisar till den handlingsplan som ska presenteras i Kultur- och fritidsnämnden i juni. Handlingsplanen utgår från rapporten om hur Huddinge kommun kan stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen från 2012 och från översynen av ridsportverksamheten i Huddinge kommun. Målet med handlingsplanen är att ta fram förslag till åtgärder, prioriteringar och strategier för att stärka flickors idrottande. Handlingsplanen formulerar insatser på kort och lång sikt fram till Den tar särskilt upp ridverksamheten och pekar på förbättringsåtgärder som behövs för att höja standarden och utveckla ridanläggningarna att möta dagens och framtidens behov. Förvaltningens uppdrag är att stödja de föreningar som erbjuder öppen ridskoleverksamhet, vilket också framgår i översynsrapporten. Rapporten visar även på att standarden på de ridanläggningarna som erbjuder öppen ridskoleverksamhet behöver uppgraderas. På kort sikt får förvaltningen se över och prioritera det som är möjligt inom befintlig budget. På längre sikt kommer dock krävas utökade resurser för att exempelvis klara renovering av befintliga ridanläggningar. Förvaltningen anser inte att det finns ekonomiska möjligheter att kommunen ska ta över fritidsverksamheten i befintliga stall vilket föreslås i motionen. POSTADRESS Kultur- och fritidsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

21 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (3) Såväl Gladö Ridsällskap som Sundby Ridklubb har fått bidrag och stöd för att erbjuda ridning till personer med funktionsnedsättning. Från och med första januari 2012 finns också ett aktivitetsstöd att söka för målgruppen genom aktivitetskort på nätet. Beskrivning av ärendet Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunstyrelsen angående ridsporten i kommunen. Enligt motionen har det kommit en mängd signaler som pekar på att kommunen har försämrat villkoren för ridsporten och det aktiva föreningslivet. Det har förekommit en omfattande ridsportverksamhet på Lövsta Gård under förra arrendatorns tid som nu har fått upphöra på grund av en ny arrendator med annan inriktning på gården. Vidare ska Enlidens stallverksamhet upphöra på grund av att en skola ska byggas där stallet finns. Motionärerna tar också upp det stora antalet ishallar i jämförelse med de få ridanläggningarna som finns i kommunen. I motionen refererar man till den rapport som Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört gällande ridsportverksamheten i Huddinge. I likhet med andra sporter som t ex. fotbollen borde kommunen, enligt motionen, uppmuntra och stödja projekt inom ridsporten som främjar integrationen. Man bör skapa förutsättningar för att fler barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får möjlighet att med professionell hjälp delta och träna inom ridsporten. I motionen föreslås följande: Att Huddinge kommun beslutar att uppföra åtminstone ytterligare en ridanläggning i kommunen Att man utreder möjligheten att i kultur- och fritidsförvaltningens regi bedriva fritidsverksamhet för ungdomar inklusive dem med funktionsnedsättningar på ridanläggningen Att Huddinge kommun vidtar åtgärder för att stödja ridsportnäringen i kommunen Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med att stötta flickors idrottande genom att bland annat kartlägga ridsporten i Huddinge då ridsporten är en stor flickverksamhet. Den är näst störst flickidrott efter fotbollen. I rapporten framgår det, bland annat, att de öppna ridskoleverksamheterna erbjuder en bra och väl fungerande verksamhet men att det finns brister i anläggningarnas standard. Kommunen föreslås satsa på att rusta upp befintliga anläggningar, där öppen ridskoleverksamhet bedrivs och i anslutning till dessa, se över möjligheten att utöka med exempelvis fler

22 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (3) ridhus. En annan viktig synpunkt i rapporten är anläggandet av fler ridstigar för att dels ge förutsättningar för att rida ute i naturen men också för att undvika konflikter mellan olika målgrupper som vill vistas i naturen. För att en förbättring och stöttning ska kunna göras, krävs samarbete mellan KUF, föreningarna, Huge och MSB. Det måste också till utökade resurser på längre sikt. På kort sikt får förvaltningen försöka hitta lösningar inom befintlig budget tillsammans med de uppräknande parterna ovan. Handlingsplanen som presenteras för nämnden i juni formulerar insatser på kort och lång sikt fram till Den tar särskilt upp ridverksamheten och pekar på förbättringsåtgärder som behövs för att höja standarden och utveckla ridanläggningarna att möta dagens och framtidens behov. Förvaltningen anser inte att det finns ekonomiska möjligheter eller ett uppdrag att kommunen ska ta över fritidsverksamheten i stallen. Det finns redan idag olika möjligheter att söka bidrag för exempelvis personer med funktionsnedsättning. Såväl Gladö RS som Sundby RK har fått bidrag och stöd för målgruppen. Från och med 1 januari-2012 finns också ett aktivitetsstöd att söka för målgruppen genom aktivitetskort på nätet. Bilagor Remisshandlingar Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning Marina Högland Förvaltningschef Kicki Johansson Fritidschef

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1231.255 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Flytt av Stortorpshallen i

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Klockan 18:00-19:00, Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget l, Huddinge

Klockan 18:00-19:00, Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget l, Huddinge KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 2 september 2014 DIARIENUMMER KFN-2014/16 1 (17) Nämnd Offentligt sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Ja Sammanträdesdag 2 september

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Shewen Nysmed. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Kerstin L Johnson och Shewen Nysmed. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 november 2013 KS-2013/67 1 (30) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 november 2013 Tid Klockan 17:00 21:10 Plats Beslutande

Läs mer

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-10 KS-2012/1058.826 1 (3) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsen Planera för naturreservat

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-30 KS-2013/1245.111 1 (2) HANDLÄGGARE Kaaman Modig, Eva 08-535 301 77 Eva.Kaaman-Modig@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 28 augusti 2015, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 12 februari 2013 klockan 18.00 Plats Huddinge konferenscenter, rum Solrosen, Patron Pehrs väg 3, Huddinge

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag i samarbete med Samkraft att skapa en cykelverkstad för ungdomarmotion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag i samarbete med Samkraft att skapa en cykelverkstad för ungdomarmotion väckt av Lisbeth Krogh (HP) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-30 KFN-2013/223.629 1 (3) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S)

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 KS-2012/943.539 1 (4) HANDLÄGGARE Lundmark, Karin Kommunstyrelsen Karin.Lundmark@huddinge.se Informera mera om avfallshantering

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret 1(2) Landskrona stad Datum 2016-01-08 Handläggare Negin Nazari Er Referens Vår Referens 201511675 Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Datum 20 16-02-01

Läs mer

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga GRUNDSKOLENÄMNDEN 2015 -OL~- 0 9 SAMMANTRÄDEsDATUM 2 april 20 15 DIARIENUMMER GSN-2015/217 SIDA 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 2 april 20 15 Tid och plats Klockan

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

M SJL. T. k SÅHMÅNTRÄDESPRQTQKQIL Sida 1(16)

M SJL. T. k SÅHMÅNTRÄDESPRQTQKQIL Sida 1(16) M SJL. T. k SÅHMÅNTRÄDESPRQTQKQIL Sida 1(16) Tid Plats Beslutande Torsdag 19 februari 2015, kl. 13.15-18.30, ajournering 15.00-15.10. 17.00-17.05 Hyltenäsrummet, kommunhuset MBP Ylva Höglund 11-17, kl

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 35(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2014/424 248 Svar på motion om att öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Borlänge kommun Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S)

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S) 1(14) Plats och tid: Barnkammaren, kommunhuset Alafors kl 09.00 12.00 Beslutande Jan Skog, ordf (M) Lennart Dahl (C) 28-33, 35-37 och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Isabell

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 112 Ks 151 Au 177 KS/2014-0267 Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4,

Läs mer

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/753.112 Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-01. att godkänna att Knivstabostäder AB får bilda ett dotterbolag för ändamålet nyproduktion av bostäder,

PROTOKOLL 2016-02-01. att godkänna att Knivstabostäder AB får bilda ett dotterbolag för ändamålet nyproduktion av bostäder, Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-01 16 Bildande av dotterbolag till Knivstabostäder AB KS-2015/646 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Knivstabostäder

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdes tid: Plats: Paragrafer: 2015-06-02 Klockan 18.00-20.45, ajournering 19.55-20.05 Sammanträdesrum

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 4 juni 2013, klockan 18:00 Plats Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18, Huddinge Ärenden Allmänhetens

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Utöka mångfalden/allmän inriktning 1a. 2002; Utöka möjligheterna för barn och unga gällande kapacitet och fler anläggningar 1b. April 2002

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 293 Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 63 Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 KS, KF Beslut

Läs mer

Användande av plankonsult vid upprättande av tilläggsplan Motion (2015:24) av Henrik Sjölander m.fl. (M)

Användande av plankonsult vid upprättande av tilläggsplan Motion (2015:24) av Henrik Sjölander m.fl. (M) Utlåtande 2015:133 RII (Dnr 106-779/2015) Användande av plankonsult vid upprättande av tilläggsplan Motion (2015:24) av Henrik Sjölander m.fl. (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden.

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 1 Behandlade ärenden 52 Budgetuppföljning per 2010-08-31. 53 Delårsuppföljning per 2010-08-31. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 55 Planeringsramar 2011. 56 Ansökan från Jägerborgs IF.

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad simkunnighet bland barn och ungdomar Motion av Eva Oivio och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2000:6)

Åtgärder för en förbättrad simkunnighet bland barn och ungdomar Motion av Eva Oivio och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2000:6) Utlåtande 2003:65 RIV (Dnr 410-139/2000, 419-616/1999) Åtgärder för en förbättrad simkunnighet bland barn och ungdomar Motion av Eva Oivio och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2000:6) Simkunnighetsundersökning

Läs mer

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun KS 22:1 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:46-034 2015-09-21 1/2 Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19.00-20.30 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109 1(1) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13:00-15.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 25 maj 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 08:30-11:08 Sekreterare

Läs mer

Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla för resor med Kosterbåtarna

Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla för resor med Kosterbåtarna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (41) Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 17 Au 37 Dnr KS/2011-0126 Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-12-29 KS 2014.0275. Handläggare Bosse Björk

Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-12-29 KS 2014.0275. Handläggare Bosse Björk Ärende 14 Lokalutredningen - Redovisning av uppdrag från KF att utreda lokalisering och kostnader för en ny matsal vid Rävåsskolan med mottagningskök alternativt tillagningskök samt förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - båtkollo

Ansökan om projektbidrag - båtkollo KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-2014/94.38? SIDA 1 (2) HUDDINGE KOMMUN HANDLÄGGARE Wessleln, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Så ska ridsporten stärkas

Så ska ridsporten stärkas Nyheter Så ska ridsporten stärkas KARLSTAD De hårt pressade ridklubbarna i Karlstad bör få långsiktig ekonomisk hjälp av kommunen. Dels för att flickors idrottande bör få lika mycket resurser som pojkars

Läs mer

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena Ärende 31 Motion om en fullstor inomhusarena Tjänsteskrivelse 2015-06-01 KS 2014.0405 Handläggare: Karin Jirénius Kommunfullmäktige Svar på motion om en fullstor inomhusarena Sammanfattning Börje Engholm,

Läs mer