Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/ SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce Kommunstyrelsen Överenskommelse om överlåtelse av mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Geigold m.fl. avseende fastigheten Högmora 2:24 till Hoffman & Blohm AB samt Kirlu Förvaltning AB i kommundelen Stuvsta. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Huddinge kommun godkänner att ersätts av Hoffman & Blohm AB (organisationsnummer ) samt Kirlu Förvaltning AB, organisationsnummer , som kommunens avtalspart i det reviderade exploateringsavtalet för Högmora 2:6 som kommunen och träffat och som godkänts av kommunfullmäktige den 10 oktober 2011, Godkännandet enligt punkten 1 gäller under förutsättning av att Hoffman & Blohm AB samt Kirlu Förvaltning AB, förvärvar och blir lagfaren ägare till den del av exploateringsområdet enligt exploateringsavtalet i punkten 1 som omfattar fastigheten Högmora 2:24. Sammanfattning En överenskommelse som godkänner en överlåtelse av mark- och exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och nedan kallad Exploatören, har tagits fram rörande fastigheten Högmora 2:24 i Högmora. Mark- och exploateringsavtalet undertecknades den 2 februari 2012, nedan benämnt mark- och exploateringsavtalet. Exploatören avser överlåta fastigheten Högmora 2:24 inom detaljplanen Högmora 2:6 m.fl., som medger nybebyggelse, till Hoffman & Blohm AB, org. nr samt Kirlu Förvaltning AB, org. nr , nedan kallad Hoffman & Kirlu. Kommunen godkänner genom denna POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/ SIDA 2 (4) överenskommelse att Hoffman & Kirlu övertar rättigheter och förpliktelser i mark- och exploateringsavtalet avseende denna fastighet. Bakgrund Till grund för detta mark- och exploateringsavtal ligger en detaljplan för Högmora 2:6 m.fl., Dp 17-B-6. Högmora 2:24 markerat med röd begränsningslinje Den 2 februari 2012 undertecknades ett mark- och exploateringsavtal mellan kommunen och Exploatören avseende exploatering av fastigheten Högmora 2:6 i Huddinge kommun. Mark- och exploateringsavtalet reglerar att bostadsbebyggelse kan uppföras som friliggande småhus samt grupphus som alternativ. Planen möjliggör också att en handelsträdgård kan utvecklas inom exploateringsområdet. Exploatören äger sedan tidigare fastigheten Högmora 2:24, bildad ur fastigheten Högmora 2:6, vilken är obebyggd. Enligt Exploateringsavtalet förbinder sig Exploatören att bebygga kvartersmarken inom exploateringsområdet i enlighet med detaljplanen som syftar till

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/ SIDA 3 (4) permanentning av befintlig bebyggelse och förtätning av området efter utbyggnad av gator samt vatten och avlopp. Exploatören avser att överlåta fastigheten Högmora 2:24, bildad ur Högmora 2:6, som ska bebyggas med bostäder, till Hoffman & Kirlu. Exploatören och Hoffman & Kirlu har i december 2014 tecknat avtal som reglerar överlåtelsen. Exploatören behåller fastigheten Högmora 2:6 där det är tänkt att en handelsträdgård ska utvecklas. Beskrivning av ärendet Exploatören avser överlåta fastigheten Högmora 2:24 till Hoffman & Kirlu och eftersom mark- och exploateringsavtalet inte tillåter en överlåtelse av avtalet utan kommunens skriftliga godkännande upprättas denna överenskommelse. Överenskommelsen innebär att Hoffman & Kirlu övertar mark- och exploateringsavtalets rättigheter och förpliktelser såvitt avser fastigheten Högmora 2:24. De paragrafer som Hoffman & Kirlu ansvarar för enligt överenskommelsen är alla i Exploateringsavtalet förutom 5, 7 och 13 i de delar som rör Högmora 2:6. Exploatören svarar för samtliga förpliktelser enligt Exploateringsavtalet avseende Högmora 2:6. Gatukostnader kommer att handläggas enligt gatukostnadsutredningen, där fastighetsägaren säkerställer kostnaden när ansökan om bygglov godkänns. Förvaltningens synpunkter Avtalet innebär inga ändrade förutsättningar jämfört med tidigare mark- och exploateringsavtal. Syftet med avtalet är att upprätta en överenskommelse där kommunen godkänner överlåtelsen. Överenskommelsen får inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. och Hoffman & Kirlu har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 april Vesna Jovic Kommundirektör Sune Eriksson t.f. Samhällsbyggnadsdirektör

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/ SIDA 4 (4) Juan Piñones Arce Exploateringsingenjör Bilagor Bilaga 1. Överenskommelse om överlåtelse av del av exploateringsavtal Bilaga 2. Mark- och exploateringsavtal för del av fastigheten Högmora 2:6

5 1(3) ÖVERLÅTELSE AV DEL AV MARK- OCH EXPLOATERINGSAVTAL 1) (tillsammans Exploatören ); 2) Hoffman & Blohm, org.nr , Kirlu Förvaltning AB, org.nr , ( Bolaget ); har denna dag träffat följande avtal om överlåtelse av del av Mark- och exploateringsavtal ( Avtalet ). 1 Bakgrund Den 10 oktober 2011 godkände kommunfullmäktige ett mark- och exploateringsavtal mellan Exploatören och kommunen rörande Högmora 2:6., nedan kallat Exploateringsavtalet. Exploateringsavtalet reglerar förutsättningarna för uppförande av ny bebyggelse med högst 25 % av fastighetsarean, alternativt kan friliggande småhus uppföras med motsvarande bestämmelser som i övriga delar av Högmora. Genom detta avtal överlåter Exploatören delar av de rättigheter och förpliktelser som följer med Exploateringsavtalet till Bolaget som ska svara för exploateringen av bostäder i enlighet med detaljplanen för Högmora 2:6 m.fl. Enligt Exploateringsavtalet förbinder sig Exploatören att bebygga kvartersmarken inom exploateringsområdet i enlighet med detaljplanen som syftar till permanentning av befintlig bebyggelse och förtätning av området efter utbyggnad av gator samt vatten och avlopp. Exploatören avser att överlåta den mark som ska bebyggas med bostäder, nedan kallat Markområdet, till Bolaget. Markområdet är markerat med kraftigt mörkblått streck på bifogad karta, bilaga 1. Med anledning av detta önskar såväl Exploatören som Bolaget att Bolaget ska ta över Exploatörens rättigheter och förpliktelser så vitt avser Exploateringsavtalet i de delar som rör den tillkommande bostadsbebyggelsen. Enligt Exploateringsavtalet krävs kommunens skriftliga godkännande för att Exploateringsavtalet ska kunna överlåtas, varför detta avtal upprättas. SW

6 2(3) 2 Överlåtelse Exploatörens rättigheter och skyldigheter enligt Exploateringsavtalet som rör Bostadsfastigheten överförs härmed till Bolaget, med effekt från och med den dag som detta Avtal har undertecknats av samtliga parter. 3 Tvist Tvist rörande tolkningen och tillämpningen av detta Avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, av vilka Kommunen, Exploatören och Bolaget har tagit var sitt. Huddinge den 2014 Hoffman & Blohm AB Kirlu Fastighetsförvaltning AB För Exploatören: SW

7 3(3) SW

8 Överenskommelse om överlåtelse av del av mark- och exploateringsavtal. Följande avtal om överlåtelse av del av mark- och exploateringsavtal avseende fastigheten Högmora 2:24 m.fl. har ingåtts mellan parterna: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org.nr Nedan kallad kommunen. Exploatören Nedan kallad Exploatören. Tillkommande Exploatör Hoffman & Blohm AB Frykdalsbacken Farsta Org.nr: Kirlu Förvaltning AB c/o Sköna hus Försäljning AB Nygårdsvägen Mjöbäck Org.nr: Nedan kallad Hoffman & Kirlu KS-2014/

9 Den 10 oktober 2011 godkände kommunfullmäktige ett mark- och exploateringsavtal mellan Exploatören och kommunen rörande Högmora 2:6., nedan kallat Exploateringsavtalet. Exploateringsavtalet reglerar förutsättningarna för uppförande av ny bebyggelse med högst 25 % av fastighetsarean, alternativt kan friliggande småhus uppföras med motsvarande bestämmelser som i övriga delar av Högmora. Genom detta avtal överlåter Exploatören delar av de rättigheter och förpliktelser som följer med Exploateringsavtalet till Hoffman & Kirlu som ska svara för exploateringen av bostäder i enlighet med detaljplanen för Högmora 2:6 m.fl. 1 Bakgrund Exploatören äger sedan tidigare fastigheten Högmora 2:24 vilken är obebyggd. Enligt Exploateringsavtalet förbinder sig Exploatören att bebygga kvartersmarken inom exploateringsområdet i enlighet med detaljplanen som syftar till permanentning av befintlig bebyggelse och förtätning av området efter utbyggnad av gator samt vatten och avlopp. Exploatören avser att överlåta den mark som ska bebyggas med bostäder, nedan kallat Markområdet, till Hoffman % Kirlu. Markområdet är markerat med röd linje på bifogad karta, bilaga 1. Exploatören och Hoffman & Kirlu har i december 2014 tecknat avtal som reglerar överlåtelsen ( Överlåtelse av del av Mark- och exploateringsavtal ), bilaga 2. Med anledning av detta önskar såväl Exploatören som Hoffman 6 Kirlu att Hoffman & Kirlu ska ta över Exploatörens rättigheter och förpliktelser så vitt avser Exploateringsavtalet i de delar som rör den tillkommande bostadsbebyggelsen. Enligt Exploateringsavtalet krävs kommunens skriftliga godkännande för att Exploateringsavtalet ska kunna överlåtas, varför detta avtal upprättas. 2 Syfte Syftet med detta avtal är att möjliggöra samt reglera överlåtelse av del av Exploateringsavtalet till Hoffman & Kirlu som ska ansvara för exploateringen av bostäderna. Överlåtelsen förändrar inte innehållet i Exploateringsavtalet. 3 Överlåtelse Mot ovan angivna bakgrund överlåter härmed Exploatören samtliga sina kvarvarande rättigheter och skyldigheter enligt Exploateringsavtalet till Högmora 2:24, med undantag för Högmora 2:6 skyldigheter som kvarstannar hos Exploatören, där det är tänkt att en handelsträdgård ska utvecklas. Hoffman & Kirlu ersätter härmed Exploatören som exploatör enligt Exploateringsavtalet i alla avseenden utom 5, 7-10 och 13 i de delar som rör Högmora 2:6. Exploateringsavtalet bilägges detta avtal, bilaga 3. KS-2014/

10 4 Parternas ansvar Exploatören och Hoffman & Kirlu ansvarar därmed inte solidariskt för uppfyllandet av förpliktelserna enligt Exploateringsavtalet, utan Hoffman & Kirlu ansvarar ensamt för de förpliktelser som angivits i detta avtal avseende Högmora 2:24, och Exploatören ansvarar ensamt för övriga förpliktelser ( 5, 7-10 samt 13 i de delar som rör Högmora 2:6). Med anledning av överlåtelsen enligt detta avtal förbinder sig Hoffman & Kirlu att hålla Exploatören skadeslös för samtliga krav som kan riktas mot Exploatörens under Exploateringsavtalet, med undantag för 5, 7-10 samt 13 i de delar som rör Högmora 2:6. 5 Vidare överlåtelse Hoffman & Kirlu äger ej rätt att överlåta rättigheterna och förpliktelserna vidare utan kommunens skriftliga godkännande. 6 Giltighet Detta överlåtelseavtal blir giltigt för parterna endast under förutsättning att - samtliga tre parter undertecknat det - Huddinge kommun genom kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen senast samt att beslutet vinner laga kraft. Detta avtal har upprättats och utväxlats i tre (3) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Ort och datum: Ort och datum: För Exploatören För Hoffman & Kirlu KS-2014/

11 Ort och datum: För Huddinge kommun: Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Exploateringsingenjör Bilaga 1 Karta över Markområdet Bilaga 2 Överlåtelse av del av Mark- och exploateringsavtal Bilaga 3 Mark- och exploateringsavtal för Högmora 2:6 i Stuvsta, undertecknat med bilagorna 1-3. KS-2014/

12 Lr Lr Lr Lr serv serv Lr serv serv serv serv serv Skönabergs Ekstrandsvägen Ekstra Högmoravägen Abrahamsbergsvägen Miltons väg Abrahamsbergsvägen A A 2B 2C (99) A 4B 6 4:95 4:96 4:9 4:71 4:106 4:105 4:10 2:10 4 4:107 4:114 4:113 4:112 4:111 4:109 4:110 4:32 4:34 4:31 4:35 4:36 4:37 4:33 4:93 4:108 4:94 4:126 4:123 4:125 4:124 4:118 4:121 4:119 4:120 6:12 6:25 2:6 2:9 2:24 2:3 2:24 2:24 6:3 6:2 6:51 4:117 6:8 6:6 6:50 6:7 6:5 4:21 2:14 2:8 4:133 6:4 2:3 6:40

13 Överenskommelse om överlåtelse av del av mark- och exploateringsavtal. Följande avtal om överlåtelse av del av mark- och exploateringsavtal avseende fastigheten Högmora 2:24 m. fl. har ingåtts mellan parterna: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org.nr Nedan kallad kommunen. Exploatören Nedan kallad Exploatören. Tillkommande Exploatör Hoffman & Blohm AB Frykdalsbacken Farsta Org.nr: Kirlu Förvaltning AB c/o Sköna hus Försäljning AB Nygårdsvägen Mjöbäck Org.nr: Nedan kallad Hoffman & Kirlu KS-2014/

14 Den l O oktober 20 Il godkände kommunfullmäktige ett mark- och exploateringsavtal mellan Exploatören och kommunen rörande Högmora 2:6., nedan kallat Exploateringsavtalet. Exploateringsavtalet reglerar förutsättningarna för uppförande av ny bebyggelse med högst 25 % av fastighetsarean, alternativt kan friliggande småhus uppföras med motsvarande bestämmelser som i övriga delar av Högmora. Genom detta avtal överlåter Exploatören delar av de rättigheter och förpliktelser som följer med Exploateringsavtalet till Hoffman & Kirlu som ska svara för exploateringen av bostäder i enlighet med detaljplanen för Högmora 2:6 m. fl. l Bakgrund Exploatören äger sedan tidigare fastigheten Högmora 2:24 vilken är obebyggd. Enligt Exploateringsavtalet förbinder sig Exploatören att bebygga kvartersmarken inom exploateringsområdet i enlighet med detaljplanen som syftar till permanentning av befintlig bebyggelse och förtätning av området efter utbyggnad av gator samt vatten och avlopp. Exploatören avser att överlåta den mark som ska bebyggas med bostäder, nedan kallat Markområdet, till Hoffman o/o Kirlu. Markområdet är markerat med röd linje på bifogad karta, bilaga l. Exploatören och H offman & Kirlu har i december 2014 tecknat avtal som reglerar överlåtelsen ("Överlåtelse av del av Mark- och exploateringsavtal"), bilaga 2. Med anledning av detta önskar såväl Exploatören som Hoffman 6 Kirlu att Hoffman & Kirlu ska ta över Exploatörens rättigheter och förpliktelser så vitt avser Exploateringsavtalet i de delar som rör den tillkommande bostadsbebyggelsen. Enligt Exploateringsavtalet krävs kommunens skriftliga godkännande för att Exploateringsavtalet ska kunna överlåtas, varför detta avtal upprättas. 2 Syfte Syftet med detta avtal är att möjliggöra samt reglera överlåtelse av del av Exploateringsavtalet till Hoffman & Kirlu som ska ansvara för exploateringen av bostäderna. Överlåtelsen förändrar inte innehållet i Exploateringsavtalet. 3 Överlåtelse Mot ovan angivna bakgrund överlåter härmed Exploatören samtliga sina kvarvarande rättigheter och skyldigheter enligt Exploateringsavtalet till Högmora 2:24 AB, med undantag för handelsträdgårdens skyldigheter som kvarstannar hos Exploatören med anledning av att berört markområde ligger inom Högmora 2:6. Hoffman & Kirlu ersätter härmed Exploatören som exploatör enligt Exploateringsavtalet i alla avseenden utom 5, 7 -l O och 13 i de delar som rör Högmora 2:6. Exploateringsavtalet bilägges detta avtal, bilaga 3. KS-2014/

15 4 Parternas ansvar Exploatören och Hoffman & Kirlu ansvarar därmed inte solidariskt för uppfyllandet av förpliktelserna enligt Exploateringsavtalet, utan Hoffman & Kirlu ansvarar ensamt för de förpliktelser som angivits i detta avtal, och Exploatören ansvarar ensamt för övriga förpliktelser ( 5, 7-1 O samt 13 i de delar som rör Högmora 2:6). Med anledning av överlåtelsen enligt detta avtal förbinder sig Hoffman & Kirlu att hålla Exploatören skadeslös för samtliga krav som kan riktas mot Exploatörens under Exploateringsavtalet, med undantag för 5, 7-1 O samt 13 i de delar som rör Högmora 2:6. 5 Vidare överlåtelse Hoffman & Kirlu äger ej rätt att överlåta rättigheterna och förpliktelserna vidare utan kommunens skriftliga godkännande. 6 Giltighet Detta överlåtelseavtal blir giltigt för parterna endast under förutsättning att samtliga tre parter undertecknat det Huddinge kommun genom kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen senast samt att beslutet vinner laga kraft. Detta avtal har upprättats och utväxlats i tre (3) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Ort och datumllf.-,1_ Z P/J d }.J/) Ort och datum: För Hoffman & Kirlu KS-2014/

16 Ort och datum: För Huddinge kommun: Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Exploateringsingenjör Bilaga l Karta över Markområdet Bilaga 2 Överlåtelse av del av Mark- och exploateringsavtal Bilaga 3 Mark- och exploateringsavtal för Högmora 2:6 i Stuvsta, undertecknat med bilagorna 1-3. KS-2014/

17

18 1(3) ÖVERLÅ TELSE A V DEL A V MARK- OCH EXPLOATERINGSAVTAL l) (tillsammans "Exploatören"); 2) Hoffman & Blohm, org.nr , Kirlu Fön'altning AB, org.nr , ("Bolaget"); har denna dag träffat följande avtal om överlåtelse av del av Mark- och exploateringsavtal ("Avtalet"). l Bakgrund Den l O oktober 20 Il godkände kommunfullmäktige ett mark- och exploateringsavtal mellan Exploatören och kommunen rörande Högmora 2:6., nedan kallat Exploateringsavtalet. Exploateringsavtalet reglerar forutsättningarna for uppforande av ny bebyggelse med högst 25 % av fasti ghetsarean, alternativt kan friliggande småhus uppfö ras med motsvarande bestämmelser som i övriga delar av Högmora. Genom detta avtal överlåter Exploatören delar av de rättigheter och förpliktelser som följer med Exploateringsavtalet till Bolaget som ska svara for exploateringen av bostäder i enlighet med detalj planen for Högmora 2:6 m.fl. Enligt Exploateringsavtalet forbinder sig Exploatören att bebygga kvartersmarken inom exploateringsområdet i enlighet med detaljplanen som syftar till permanentning av befintlig bebyggelse och fortätning av området efter utbyggnad av gator samt vatten och avlopp. Exploatören avser att överlåta den mark som ska bebyggas med bostäder, nedan kallat Markområdet, till Bolaget. Markområdet är markerat med kraftigt mörkblått streck på bifogad karta, bilaga l. Med anledning av detta önskar såväl Exploatören som Bolaget att Bolaget ska ta över Exploatörens rättigheter och förpliktelser så vitt avser Exploateringsavtalet i de delar som rör den tillkommande bostadsbebyggelsen. Enligt Exploateringsavtalet krävs kommunens skriftliga godkännande för att Exploateringsavtalet ska kunna överlåtas, varfor detta avtal upprättas. $ 11' l

19 2(3) 2 Överlåtelse Exploatörens rättigheter och skyldigheter enligt Exploateringsavtalet som rör Bostadsfastigheten överförs härmed till Bolaget, med effekt från och med den dag som detta Avtal har undertecknats av samtliga parter. 3 Tvist Tvist rörande tolkningen och tillämpningen av detta Avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, av vilka Kommunen, Exploatören och Bolaget har tagit var sitt. Huddinge den 2014 Hoffman & Blohm AB Kirlu Fastighetsförvaltning AB För Exploatören: SWI 9 ~~ l

20 SW I9~~ l

21 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 15 april Paragraf Diarienummer KS-2015/ Överenskommelse om överlåtelse av del av mark- och exploateringsavtal för fastigheten Högmora 2:24 m fl Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut. Sammanfattning En överenskommelse som godkänner en överlåtelse av mark- och exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och Geigold m.fl. nedan kallad Exploatören, har tagits fram rörande fastigheten Högmora 2:24 i Högmora. Mark- och exploateringsavtalet undertecknades den 2 februari 2012, nedan benämnt mark- och exploateringsavtalet.exploatören avser överlåta fastigheten Högmora 2:24 inom detaljplanen Högmora 2:6 m.fl., som medger nybebyggelse, till Hoffman & Blohm AB, org. nr samt Kirlu Förvaltning AB, org. nr , nedan kallad Hoffman & Kirlu. Kommunen godkänner genom denna överenskommelse att Hoffman & Kirlu övertar rättigheter och förpliktelser i mark- och exploateringsavtalet avseende denna fastighet. Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (3) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 6 Avtal

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus Tillhör punkt 12 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2012-06-14 Till styrelsen Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Läs mer

TOMTRÄTTSAVTAL. Fastigheten får endast nyttjas för förskoleverksamhet i enlighet med gällande detaljplan omfattande: - Lokaler 950 kvm bruttoarea(bta)

TOMTRÄTTSAVTAL. Fastigheten får endast nyttjas för förskoleverksamhet i enlighet med gällande detaljplan omfattande: - Lokaler 950 kvm bruttoarea(bta) Mellan Värmdö kommun, org.nr. 212000-0035, genom dess kommunstyrelse nedan kallad kommunen, och KIAB Gustavsberg AB, org.nr 556694-6637 nedan kallad tomträttshavaren har träffats följande 1 UPPLÅTELSE

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2013-02-27 KSeu dnr. KS Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal Beskrivning

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Exploatören och Staden skall tillsammans verka för att Markområdet planläggs för ny bebyggelse omfattande ca 140 ekvivalenta bostadslägenheter.

Exploatören och Staden skall tillsammans verka för att Markområdet planläggs för ny bebyggelse omfattande ca 140 ekvivalenta bostadslägenheter. 1 (5) Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Staden, och JM AB (publ) (org. nr. 556045-2103), nedan kallad Exploatören, har under de förutsättningar som anges

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen 1(2) AVSIKTSFÖRKLARIN G Mellan Trelleborg s kommun (212000-1199). genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, Rådhuset, 23 1 83 Trelleborg samt Norama Fastighetsbolag

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-11-02 KS/2015:379 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Ett förslag till

Läs mer

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2008-02-04 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-01 Laga kraft 2008-05-05 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-27 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-04-20, rev. 2011-11-21 ANTAGANDEHANDLING UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 20XX-XX-XX Detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. (kv Båtsman) i Norrtälje stad enligt

Läs mer

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-03 KS-2016/210.111 1 (1) HANDLÄGGARE Sundblad, Maria Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Gatukostnadsutredning för OMRÅDE KRING HÖGMORAVÄGEN, DELOMRÅDE II Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun

Gatukostnadsutredning för OMRÅDE KRING HÖGMORAVÄGEN, DELOMRÅDE II Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun Åg es t av ä ge n Myrängsvägen Porsmossevägen Miltons väg Snösätravägen Pistolvägen Högmora Ringväg Skogskärrsvägen Solgränd Svartadalsvägen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Gatukostnadsutredning för VIDJA, etapp 1 och 2 Inom Trångsunds kommundel, Huddinge kommun

Gatukostnadsutredning för VIDJA, etapp 1 och 2 Inom Trångsunds kommundel, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen DIARK MEX 08/15.358 SAMRÅDSSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Remiss: Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) yttrande till kommunstyrelsen 29 september 2014 SB 2014/999.109 1 (6) HANDLÄGGARE Stefan Törnqvist 08-535 364 14 stefan.tornqvist@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

TILLÄGGSLISTA 2011-09-05

TILLÄGGSLISTA 2011-09-05 TILLÄGGSLISTA 2011-09-05 Kc 5 Anmälningsärenden: i) Förbundsavgift år 2012 till Sveriges Kommuner och Landsting (Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att fastställa en nominellt oförändrad

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Försäljning av Sundby Stall

Försäljning av Sundby Stall TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2015:351-253 Mark- och exploateringsenheten 2015-06-12 1/2 KS 8:1 Handläggare Urban Svantesson Tel. 0152-293 06 Kommunstyrelsen Försäljning av Sundby Stall Förslag

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad.

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-04-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-08-27 Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. Dnr 07-10049.214 KS 07-607 PLANBESKRIVNING Handlingar Till

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/20.313 ANTAGANDEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T 1 (5) Mellan NCC AB Publ (556034-5174), 170 80 Solna, nedan kallad säljaren och Nacka kommun (212000-0167), 131 81 Nacka, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad köparen har träffats följande K Ö P E K

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde Antagandehandling, november 2009 Detaljplaner för Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hallsås 1:47 m fl, Norra Hallsås etapp1, planändring omtag del 1b, i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hallsås 1:47 m fl, Norra Hallsås etapp1, planändring omtag del 1b, i Lerums kommun KS 10.886 Detaljplan för fastigheten Hallsås 1:47 m fl, Norra Hallsås etapp1, planändring omtag del 1b, i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten

Läs mer

Gatukostnadsutredning för HAGEBYOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för HAGEBYOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/48.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:87-106 Näringslivskontoret 2016-02-04 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF Förslag

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Jakobsson 2015-12-02 KS 2014/0758 0480-450081 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROGRAM för markanvändning

PROGRAM för markanvändning PROGRAM för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal Dokumentets syfte Programmet anger grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

Markanvisning för bostadsområde Svarta Hejan

Markanvisning för bostadsområde Svarta Hejan 1(5) Tekniska avdelningen Anette Persson Datum MARKANVISNING GENOM ANBUDSFÖRFARANDE Markanvisning för bostadsområde Svarta Hejan Sölvesborgs kommun bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2008-08-11 NORMALT PLANFÖRFARANDE (UTSTÄLLNINGSHANDLING) DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K- fastigheter rörande del av fastigheten Vårby Gård 1:1 i Vårby

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K- fastigheter rörande del av fastigheten Vårby Gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-19 KS-2014/370.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-09 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-01-28, rev 2009-07-06 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för verksamhetsområdet Storsten- Vingelebacke, fastigheterna Tälje 2:45-48 m fl i Norrtälje-Malsta

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling Koncept 2011-03-02 Samråd Datum: 2011-04-05 FN Diarienummer: 0573/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon: 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se

Läs mer

SÄTILA 5:3 mfl. Genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län. Diarienummer PBN 2007/0363 214

SÄTILA 5:3 mfl. Genomförandebeskrivning. Detaljplan för. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län. Diarienummer PBN 2007/0363 214 Diarienummer PBN 2007/0363 214 Detaljplan för SÄTILA 5:3 mfl Sätila, Marks kommun, Västra Götalands Län Genomförandebeskrivning Kinna 2008-09-12 Elena Eckhardt Planarkitekt 1 (5) Inledning Planen syftar

Läs mer

Genom KS beslut Dnr. KS 2014/0097-253 har kommunen godkänt att dess markinnehav inom detaljplanen försäljs.

Genom KS beslut Dnr. KS 2014/0097-253 har kommunen godkänt att dess markinnehav inom detaljplanen försäljs. Tjänsteutlåtande 0 Öster Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Nestor Datum 2014-10-15 Dnr KS 2014/0291-251 Till Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för Valsättra del I Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323)

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och byggnadsnämnden Datum: 2016-02-10 D.nr: BYGGd-2015-150.214 Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen

Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-03-20 KS 2015/0102 50126 Kommunfullmäktige Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN DETTA ÄR ETT UTKAST TILL MARKANVISNINGSAVTAL. FÖRÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE DÅ DET FAKTISKA AVTALET TAS FRAM MELLAN KOMMUNEN OCH BOLAGET. 1 Parter Sollentuna kommun (org.nr. 212000-0134), nedan kallad

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1m.fl. på västra Sicklaön Yttrande under granskning

Detaljplan för kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1m.fl. på västra Sicklaön Yttrande under granskning 2014-07-04 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr. 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1m.fl. på västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer