Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december Paragraf Diarienummer KS-2013/ Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och ägarna till fastigheterna Utsälje 1:47 1:53 inom kommundelen Snättringe godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 november Kommunstyrelsens beslut Program för Utsälje 1:48 m.fl. godkänns i enlighet med samhällsbyggnads-nämndens beslut den 29 augusti Samhällsbyggnads nämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Utsälje 1:48 m.fl. Sammanfattning Syftet med programmet är att pröva lämpligheten av att planlägga fastig-heterna Utsälje 1:40 53 för bostadsändamål. Planområdet är beläget strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Fastigheterna Utsälje 1:40 och 1:45 46 är i kommunens ägo, övriga fastigheter är privatägda. Programmet föreslår att den västra delen av området, Utsälje 1:40 44 som är bebyggda med enbostadshus, regleras till den gängse standarden för villabebyggelse och att den östra delen, Utsälje 1:47 53, regleras till samman-hållen utbyggnad med en högre och tätare exploatering bestående av friliggande eller gruppbebyggda småhus i upp till två våningar och/eller fler-bostadshus i upp till tre våningar. Sammantaget möjliggörs mellan nya bostäder. Ett område avsett för förskola föreslås på de kommunala fastig-heterna Utsälje 1:45 1:46. Ett förslag till ramavtal har tecknats mellan Huddinge kommun och ägarna till fastigheterna Utsälje 1:47 1:53 för att möjliggöra och reglera en ny detaljplan och genomförandet av den. Enligt programmet ska kommunen vara huvud-man för allmän plats vilket innebär att kommunen delvis kommer att belastas av kostnaden för vissa allmänna anläggningar så som eventuell uträtning av Gamla Stockholmsvägen, eventuell ny cykelväg samt gatan som leder in till den eventuella förskolan. Kommande exploateringsavtal kommer att reglera fördelningen av övriga kostnader. För Utsälje 1:40-1:44 ska en gatukostnads-utredning göras. Försäljning av två fastigheter för villabebyggelse kommer att medföra intäkter för kommunen liksom eventuell försäljning av mark till förskola.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Överläggning I ärendet yttrar sig Britt Björneke (V), Charlotta Thureson Giberg, mark- och exploateringschef, Birgitta Ljung (MP) och Ann-Marie Högberg (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Britt Björneke (V), Birgitta Ljung (MP) och Ann-Marie Högberg (S) anmäler protkollsanteckning. Beslutet delges Marianne Alin Eklund Birgitta Alin Pedernera Suzanne Alin Quaglia Fredrik Karl Kristian Linde Samhällsbyggnadsnämnden

3 Soc ialdemokr'atema Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 10: Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje l :47-53 (privatägda) och plan uppdrag rör Utsälje 1 :48 m.fl. i Snättringe Snättringe är en kommundel där villor helt dominerar bostadsbeståndet. Vi vet att det råder stor efterfrågan på hyresrätter i kommunen. En ambition är också att det ska finnas olika former av bostäder i varje kommundel. DärfOr vore det naturligt att man i detta ärende tar upp frågan hur man ska kunna åstadkomma hyresrätter i det här området. Av handlingarna i ärendet framgår att fastighetsägarna tidigare varit i kontakt med kommunen och erbjudit kommunen att köpa marken men att kommunen tackat nej till det erbjudandet. Det hade varit en möjlighet att skapa förutsättningar för att få till hyresbostäder. Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten inte mera aktivt arbetar för att det byggs hyresrätter. För Socialdemokraterna a4;#~ Ann-Marie Högberg För Miljöpartiet De Gröna /JUpfk Cj Birgitta Ljung! G

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ KS-2013/ (5) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m fl. i Snättringe Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och ägarna till fastigheterna Utsälje 1:47 1:53 inom kommundelen Snättringe godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 november Kommunstyrelsens beslut Program för Utsälje 1:48 m.fl. godkänns i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut den 29 augusti Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Utsälje 1:48 m.fl. Sammanfattning Syftet med programmet är att pröva lämpligheten av att planlägga fastigheterna Utsälje 1:40 53 för bostadsändamål. Planområdet är beläget strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Fastigheterna Utsälje 1:40 och 1:45 46 är i kommunens ägo, övriga fastigheter är privatägda. Programmet föreslår att den västra delen av området, Utsälje 1:40 44 som är bebyggda med enbostadshus, regleras till den gängse standarden för villabebyggelse och att den östra delen, Utsälje 1:47 53, regleras till sammanhållen utbyggnad med en högre och tätare exploatering bestående av friliggande eller gruppbebyggda småhus i upp till två våningar och/eller flerbostadshus i upp till tre våningar. Sammantaget möjliggörs mellan nya bostäder. Ett område avsett för förskola föreslås på de kommunala fastigheterna Utsälje 1:45 1:46. Ett förslag till ramavtal har tecknats mellan Huddinge kommun och ägarna till fastigheterna Utsälje 1:47 1:53 för att möjliggöra och reglera en ny detaljplan och genomförandet av den. Enligt programmet ska kommunen vara huvud- POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ KS-2013/ (5) man för allmän plats vilket innebär att kommunen delvis kommer att belastas av kostnaden för vissa allmänna anläggningar så som eventuell uträtning av Gamla Stockholmsvägen, eventuell ny cykelväg samt gatan som leder in till den eventuella förskolan. Kommande exploateringsavtal kommer att reglera fördelningen av övriga kostnader. För Utsälje 1:40-1:44 ska en gatukostnadsutredning göras. Försäljning av två fastigheter för villabebyggelse kommer att medföra intäkter för kommunen liksom eventuell försäljning av mark till förskola. Beskrivning av ärendet Syftet med programmet är att pröva lämpligheten av att planlägga fastigheterna Utsälje 1:40 53 för bostadsändamål. Planområdet är beläget strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Fastigheterna Utsälje 1:40 och 1:45 46 är i kommunens ägo, övriga privatägda. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar. Utsälje 1:41 44, 1:47 och 1:49 är idag bebyggda med enbostadshus, övriga fastigheter är obebyggda. Hela området saknar detaljplan. Programmet föreslår att den västra delen av området, Utsälje 1:40 44, regleras till samma standard för villabebyggelse som det omkringliggande bostadsområdet har. I den östra delen, Utsälje 1:45-53, föreslås en sammanhållen utbyggnad med en högre och tätare exploatering bestående av friliggande eller gruppbebyggda småhus i upp till två våningar och/eller flerbostadshus i upp till tre våningar. Ett område avsett för förskola kan komma att behövas inom området och förslag till plats pekas ut i programkartan inom kommunens fastigheter Utsälje 1:45 och 1:46. Gamla Stockholmsvägen föreslås bli uträtad i en kurva för bättre sikt mot en tänkt utfart från bostadsområdet och förses med separat gång- och cykelväg, vilket innebär att dagens bevarande av vägen ur ett kulturmiljöperspektiv inte fullständigt går att hålla i programområdet. I programmet föreslås att den säckgata (del av Gamla Stockholmsvägen) som är en del av fastigheten Utsälje 1:50, ska rustas upp till kommunal standard. Sammantaget kan möjliggörs på sikt mellan nya bostäder. Kommunen ska vara huvudman för allmän plats. Programmet har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden den 29 augusti, se bilaga 1. Äldreomsorgsnämnden har den 29 augusti 2013 lämnat remissvar angående programmet. Nämnden ställer sig positiv till en utveckling av området, men anser att det krävs arbete för att förbättra tillgängligheten genom att förbättra Gamla Stockholmsvägen och genom att se över kollektivtrafik-

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ KS-2013/ (5) försörjningen till området. Vidare anser nämnden att behovet av ytterligare närservice bör ses över. Ett ramavtal har tecknats mellan Huddinge kommun och ägarna till fastigheterna Utsälje 1:47-1:53 för att möjliggöra och reglera förutsättningarna för framtagandet och genomförandet av en ny detaljplan. Ramavtalet skiljer sig från programmet vad gäller exploateringsgraden. Ramavtalet föreslår att exploateringen eventuellt kan öka till flerbostadshus i upp till fyra våningar istället för tre våningar som föreslås i det reviderade programförslaget efter programsamrådet. Fastighetsägarna har kommit överens med exploatören Frentab Snättringe AB och har signerat avtal som reglerar försäljningen av fastigheterna Utsälje 1:47-1:53. Kommunen kommer att få intäkter från försäljning av två fastigheter för villabebyggelse samt eventuellt försäljning av mark till förskola. Kommunen kommer att belastas med viss del av kostnaden för vissa allmänna anläggningar i form av eventuell uträtning av Gamla Stockholmsvägen, eventuell ny cykelväg samt gatan som leder in till den eventuella förskolan. Hur fördelningen ska se ut för övriga kostnader för anläggningar kommer att regleras närmare i kommande exploateringsavtal. För den västra delen av området, fastigheterna Utsälje 1:40-1:44 ska en gatukostnadsutredning göras, där kommunens fastighet Utsälje 1:40 kommer att ingå. Fastigheten föreslås bli avstyckningsbar och kommer således att belastas med gatukostnader. Gatukostnader uppskattas för en befintlig fastighet till kr och för en tillkommande fastighet till kr. Ny bebyggelse ska följa kommunens riktlinjer för miljöanpassat byggande på privatägd mark. Ramavtalet innehåller i övrigt avtalet sedvanliga villkor, se bilaga 3. Planprogrammet och ramavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 2, och bifogade programhandlingar, bilaga 4. Exploatören har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ KS-2013/ (5) Förvaltningens synpunkter Projektet ingår i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Med hänsyn till bland annat programsamrådet har vissa förändringar gjorts i programmet. Till exempel har de tidigare föreslagna fyravåningshusen sänks med en våning och antalet bostäder som kan förväntas tillkomma bedöms därmed vara något lägre än i tidigare förslag, mot tidigare Ramavtalet skiljer sig från programmet vad gäller exploateringsgraden. Ramavtalet föreslår att exploateringen eventuellt kan öka till flerbostadshus i upp till fyra våningar. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter fram att flerbostadshus är lämpligt nedanför den höga branten i östra delen av planområdet och att ambitionen är att byggnaderna ska upplevas som småskaliga och smälta in väl med terrängen/ omgivningen. Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att en högre exploatering i enlighet med ramavtalet prövas i kommande planförslag. Efter samrådet har även en yta för förskola tillkommit på de kommunägda fastigheterna Utsälje 1:45 46 (på sammanlagt 4100 m²). Förskolenämnden anser det angeläget att tomtmark för förskola avsätts i planförslaget och gör bedömningen att en förskola för cirka 80 förskolebarn, som även medger skola, med en tomtyta på minst kvadratmeter måste avsättas alternativt att bottenplanet i ett av flerfamiljshusen är en lämplig placering. Kommunstyrelsens förvaltning anser att de olika placeringsalternativen bör prövas under planläggningen i samråd med Förskolenämnden och med tanke på att planområdet ligger vid ett kollektivtrafikstråk, enligt förslaget till Översiktsplan 2030, där högt markutnyttjande ska prövas. Kommunen kommer att få intäkter från markförsäljning och kostnader för vissa allmänna anläggningar. Totalt uppskattas intäkterna täcka de kostnader projektet beräknas få. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramavtalet och programmet godkänns och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Utsälja 1:48 m.fl.

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ KS-2013/ (5) Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Bilagor Bilaga 1: Samhällsbyggnadsnämndens beslut 29 augusti Bilaga 2: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens PM Bilaga 3: Ramavtal Bilaga 4: Programhandlingar Beslutet delges Marianne Alin Eklund Birgitta Alin Pedernera Suzanne Alin Quaglia Fredrik Karl Kristian Linde Samhällsbyggnadsnämnden

9 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 19 augusti Samhällsbyggnadsnämnden 29 augusti Diarienummer SBN Program för detaljplan för Utsälje 1:48 m fl beslut om tillstyrkan Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka program för Utsälje 1:48 mfl samt överlämna programmet till kommunstyrelsen för godkännande och beslut om detaljplaneuppdrag. Beslutet gäller under förutsättning att äldreomsorgsnämndens sammanträde den 29 augusti inte föranleder några ytterligare synpunkter. Överläggning i samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hansson (KD) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, under förutsättning att äldreomsorgsnämndens sammanträde den 29 augusti inte föranleder några ytterligare synpunkter. Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Protokollsanteckning Marica Lindblad (MP) lämnar protokollsanteckning Suppleantyttrande Lars Björkman (HP) lämnar suppleantyttrande. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Syftet med programmet är att pröva lämpligheten av att planlägga fastigheterna Utsälje 1:40-53 för bostadsändamål. Planområdet är beläget strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Fastigheterna Utsälje 1:40 och 1:45-46 är i kommunens ägo, övriga privatägda. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar. Utsälje 1:41-44, 1:47 och 1:49 är idag bebyggda med enbostadshus. Övriga fastigheter är obebyggda. Hela området saknar detaljplan. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 19 augusti Samhällsbyggnadsnämnden 29 augusti Diarienummer SBN Sammanfattning forts. I programmet föreslås två sinsemellan olika sätt att reglera området. I den västra delen av området, Utsälje 1:40-44, föreslås en reglering av bebyggelsen till den gängse standarden för villabebyggelse. I den östra delen, Utsälje 1:45-53, föreslås en sammanhållen utbyggnad med en högre och tätare exploatering bestående av friliggande eller gruppbebyggda småhus i upp till två våningar och/eller flerbostadshus i upp till tre våningar. Ett område avsett för förskola kan komma att behövas inom området och förslag till plats pekas ut i programkartan. Gamla Stockholmsvägen är utpekad som viktig att bevara ur ett kulturmiljöperspektiv. Vägen har dock låg trafiksäkerhet med dåliga siktförhållanden, smal vägbredd och höga hastigheter samt saknar utrymme för gående och cyklister. Programförslaget innebär att ett fullständig bevarande av vägen inte är möjligt längs programområdet. Vägen föreslås bli uträtad i en kurva, för bättre sikt mot en tänkt ut/infart till bostadsområdet, och förses med separat gång- och cykelväg. I programmet föreslås att den säckgata (del av Gamla Stockholmsvägen) som är en del av fastigheten Utsälje 1:50, ska rustas upp till kommunal standard. En gatukostnadsutredning ska visa hur omfattande upprustningsbehovet är och hur kostnaderna ska fördelas på anslutande fastigheter. Sammantagen kan programmet på sikt möjliggöra mellan nya bostäder. Kommunen ska vara huvudman för allmänplats. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen; Akten Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN (3) HANDLÄGGARE Ludvig Netre Samhällsbyggnadsnämnden Program för detaljplan för Utsälje 1:48 m fl, SBN beslut om tillstyrkan Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka program för Utsälje 1:48 m fl samt överlämna programmet till kommunstyrelsen för godkännande och beslut om detaljplaneuppdrag. Sammanfattning Syftet med programmet är att pröva lämpligheten av att planlägga fastigheterna Utsälje 1:40-53 för bostadsändamål. Planområdet är beläget strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Fastigheterna Utsälje 1:40 och 1:45-46 är i kommunens ägo, övriga privatägda. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar. Utsälje 1:41-44, 1:47 och 1:49 är idag bebyggda med enbostadshus. Övriga fastigheter är obebyggda. Hela området saknar detaljplan. I programmet föreslås två sinsemellan olika sätt att reglera området. I den västra delen av området, Utsälje 1:40-44, föreslås en reglering av bebyggelsen till den gängse standarden för villabebyggelse. I den östra delen, Utsälje 1:45-53, föreslås en sammanhållen utbyggnad med en högre och tätare exploatering bestående av friliggande eller gruppbebyggda småhus i upp till två våningar och/eller flerbostadshus i upp till tre våningar. Ett område avsett för förskola kan komma att behövas inom området och förslag till plats pekas ut i programkartan. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX (kundtjänst) E-POST OCH WEBB

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (3) Programområdet markerat med streckad linje Gamla Stockholmsvägen är utpekad som viktig att bevara ur ett kulturmiljöperspektiv. Vägen har dock låg trafiksäkerhet med dåliga siktförhållanden, smal vägbredd och höga hastigheter samt saknar utrymme för gående och cyklister. Programförslaget innebär att ett fullständig bevarande av vägen inte är möjligt längs programområdet. Vägen föreslås bli uträtad i en kurva, för bättre sikt mot en tänkt ut/infart till bostadsområdet, och förses med separat gång- och cykelväg. I programmet föreslås att den säckgata (del av Gamla Stockholmsvägen) som är en del av fastigheten Utsälje 1:50, ska rustas upp till kommunal standard. En gatukostnadsutredning ska visa hur omfattande upprustningsbehovet är och hur kostnaderna ska fördelas på anslutande fastigheter. Sammantagen kan programmet på sikt möjliggöra mellan nya bostäder. Kommunen ska vara huvudman för allmänplats. Bakgrund Projektet finns med i Projektplanen och hade programstart i september Under framtagandet av programmet utökades området till att även omfatta redan bebyggda, men ej planlagda, fastigheterna Utsälje 1:40-44 och föreslå en upprustning upp den säckgata som angör fastigheterna. Programmet föreslog en reglering av Utsälje 1:40-44 (samt del av 1:45) till kommunens normala villabestämmelser. För Utsälje 1:46-53 föreslogs en tätare och högre exploatering med inslag av flerfamiljshus i upp till fyra våningar. Gamla Stockholmsvägen föreslogs bli uträtad, för bättre sikt mot en ut/infart till tänkt bostadsområde, och försedd med separat gång- och cykelväg. Kuperade delar mot norr liksom ett område för den rödlistade växten Knölvial undantogs från exploatering.

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (3) Hur har samrådet gått till? Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 31 januari 2013 att programsamråd får ske. Samråd ägde rum mellan 8 feb - 22 mars Handlingar skickades ut till sakägare enligt fastighetsförteckningen och till remissinstanser med anhållan om svar senast 22 mars Ett infomöte hölls den 27 februari i Tekniska nämndhuset, där ett 20-tal personer närvarade. Totalt inkom 20 yttranden varav sju från fastighetsägare. En programsamrådsredogörelse innehållandes samtliga yttranden med bemötande svar har upprättats. Förändringar av programmet Följande större förändringar görs bl. a med hänsyn till synpunkterna i samrådet De tidigare föreslagna fyravåningshusen sänks med en våning Den i samrådsförslaget utritade bebyggelsen utgår ur programmet och en mer schematisk programkarta visar hur bebyggelse bör planeras. Detta för att ge mer flexibilitet inför kommande planläggning. En yta för förskola föreslås i programkartan på de kommunägda fastigheterna Utsälje 1: Del av 1:45 föreslås inte längre för villabebyggelse. Antalet bostäder som kan väntas tillkomma bedöms vara något lägre än i tidigare förslag, mot tidigare Helén Mårtensson förvaltningschef Åke Andersson planchef Bilagor: 1. Programsamrådsredogörelse 2. Programhandling Delges: Akten Kommunstyrelsen

14 Suppleantyttrande/Protokollsanteckning till Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde torsdagen den 29 augusti 2013 Ärende 14: Program för detaljplan för Utsälje 1:48 m fl, SBN Beslut om tillstyrkan. Vi ser positivt på detta program och ser fram emot kommande detaljplan. Området gränsar till Gamla Stockholmsvägen som har ett stort kulturhistoriskt värde, vilket även beskrivs i programförslaget. Bland annat så har sträckningen av Göta landsväg en gång i tiden passerat detta område. I områdets sydöstra del efter Gamla Stockholmsvägen straxt efter korsningen med Stråkvägen ska enligt uppgift finnas den vatten källa som gett upphov till namnet Källbrink. Denna källa blev övertäckt i samband med att man breddade Gamla Stockholmsvägen på 1960-talet, och kan idag inte skönjas. I förslaget så nämns att man kan komma att ändra lite på vägstäckningen av Gamla Stockholmsvägen just i detta område, vilket skulle innebära att man kan återskapa denna vattenkälla. Vi anser att det skulle vara av ett mycket stort kulturhistoriskt värde om man återskapade källan då den har anor från flera hundra år tillbaks, och kan då ge området en historisk karaktär.

15 Ett annat viktigt medskick till detta förslag är att man även gör en arkeologisk inventering av området, då det med all sannorlikhet finns fornlämningar i detta planområde. U /~~~ ~ ~flt~z'm~ H udd i ng epa rtlet icwlta X2:-c ~" C Marica Lindblad Miljöpartiet de gröna

16 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS 2013/ (6) HANDLÄGGARE Jonas Pettersson Ramavtal mellan Huddinge kommun och ägarna till fastigheterna Utsälje 1:47 1:53 inom kommundelen Snättringe Sammanfattning Programförslaget ska pröva lämpligheten av att planlägga fastigheterna Utsälje 1:40 53 för bostadsändamål. Planområdet är beläget strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Fastigheterna Utsälje 1:40 och 1:45 46 är i kommunens ägo, övriga fastigheter är privatägda. I programmet föreslås två sinsemellan olika sätt att reglera området. I den västra delen av området, Utsälje 1:40-44, föreslås en reglering av bebyggelsen till den gängse standarden för villabebyggelse. I den östra delen, Utsälje 1:47-53, föreslås en sammanhållen utbyggnad med en högre och tätare exploatering bestående av friliggande eller gruppbebyggda småhus i upp till två våningar och/eller flerbostadshus i upp till fyra våningar. Ett område avsett för förskola kan komma att behövas inom området och förslag till plats pekas ut i programkartan på de kommunala fastigheterna Utsälje 1:45-1:46. För att möjliggöra och reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för att möjliggöra utbyggnaden samt reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen har ett förslag till ramavtal tecknats mellan Huddinge kommun och ägarna till fastigheterna Utsälje 1:47-1:53. Utbyggnaden av anläggningar (gator etc.) som kan komma att krävas till följd av den tillkommande bebyggelsen bekostas till största delen av fastighetsägarna. Kommunen kommer att belastas med viss del av kostnaden för vissa allmänna anläggningar i form av eventuell uträtning av Gamla Stockholmsvägen, eventuell ny cykelväg samt gatan som leder in till den eventuella förskolan. Hur fördelningen ska se ut ska komma att regleras närmare i kommande exploateringsavtal. För den västra delen av området, fastigheterna Utsälje 1:40-1:44 ska en gatukostnadsutredning göras, där kommunens fastighet Utsälje 1:40 kommer att ingå. Fastigheten föreslås bli avstyckningsbar och kommer således POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

17 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS 2013/ (6) belastas med de uppskattade gatukostnaderna: Befintlig fastighet kr Tillkommande fastighet kr. Projektet kommer att medföra intäkter åt kommunen då två stycken fastigheter för villabebyggelse kommer att kunna säljas. Försäljning av mark till förskola kommer också att medföra intäkter. Ny bebyggelse ska följa kommunens riktlinjer för miljöanpassat byggande på privatägd mark. Ramavtalet förutsätter att kommunstyrelsen samtidigt beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaneläggning för ovan angivet område. Bakgrund Fastighetsägarna har tidigare varit i kontakt med Huddinge kommun och erbjudit kommunen att köpa marken. Efter att kommunen tackat nej till erbjudandet har fastighetsägarna vänt sig till privata exploatörer för att hitta en köpare. Fastighetsägarna har därefter kommit överens med exploatören Frentab Snättringe AB, och har signerat avtal som reglerar försäljningen av fastigheterna Utsälje 1:47-1:53. Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. Ett program har tagits fram och godkänts i SBN efter att det har varit på samråd. Syftet med programmet är att pröva lämpligheten av att planlägga fastigheterna Utsälje 1:40-53 för bostadsändamål. Planområdet är beläget strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Fastigheterna Utsälje 1:40 och 1:45-46 är i kommunens ägo, övriga är privatägda. Ramavtalet skiljer sig från programmet som har godkänts i SBN vad gäller exploateringsgraden. Ramavtalet föreslår att exploateringen eventuellt kan öka till flerbostadshus i upp till fyra våningar (fyra våningar föreslogs även i det ursprungliga programförslaget) istället för tre våningar som föreslås i det reviderade programförslaget. Flerbostadshus är lämpligt nedanför den höga branten i östra delen av planområdet. Ambitionen är att byggnader upplevs småskaliga och att de smälter in väl med terrängen/ omgivningen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med fastighetsägarna undersökt förutsättningarna och lämpligheten för ett sådant projekt och möjligheten att pröva detta genom att upprätta en ny detaljplan. Program och begäran om planuppdrag redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen.

18 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS 2013/ (6) Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Området Utsälje 1:47-1:53 omfattar ca 2,7 ha, saknar detaljplan och ingår inte i ett tidigare övergripande program. Kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2000) anger området som Bostäder, lågt markutnyttjande. Den nya översiktsplanen föreslår området som Övrig tätort. Fastigheterna Utsälje 1:47-1:53 markerade med grön kantfärg Huddinge kommun äger fastigheterna Utsälje 1:40, 1:45 1:46. Övriga fastigheter är privatägda. De fastigheter som Frentab har skrivit avtal med är fastigheterna Utsälje 1:47 1:53. Terrängen är typisk för regionen med omväxlande starkt kuperade partier och flacka dalgångar. Den rödlistade växten knölvial har en känd förekomst i områdets centrala, södra del och ytan kring denna undantas från exploatering.

19 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS 2013/ (6) Gamla Stockholmsvägen finns med i Huddinge kommuns kulturmiljöinventering där det står beskrivet att det är av högsta vikt att vägen bevaras vad gäller sträckning och utformning. Gamla Stockholmsvägen ansluter till planområdet från öster Stråkvägen. Inriktning för ny detaljplan I inriktning för ny detaljplan föreslås två sinsemellan olika sätt att reglera området. I den västra delen av området, Utsälje 1:40 44, föreslås en reglering av bebyggelsen till den gängse standarden för villabebyggelse. I den östra delen, Utsälje 1:45 53, föreslås en sammanhållen utbyggnad med en högre och tätare exploatering bestående av friliggande eller gruppbebyggda småhus i upp till två våningar och/eller flerbostadshus i upp till fyra våningar. Ett område avsett för förskola kan komma att behövas inom området och förslag till plats pekas ut i programkartan. Sammantaget kan programmet på sikt möjliggöra mellan nya bostäder. Programmet tillstyrktes den 29 augusti av samhällsbyggnadsnämnden efter att det hade varit ute på programsamråd. Programförslaget förändrar Gamla Stockholmsvägens omgivning genom att föreslå ändring av vägens sträckning liksom dess gatusektion genom att komplettera med en gång- och cykelväg. Denna del har i viss mån förlorat kulturhistoriskt värde på grund av förändringar som gjorts av vägdragning och bebyggelse under de senaste decennierna. Byggnader har tillkommit längs vägen vars läge har justerats i dess anslutning till Stråkvägen. En uträtning och en ny gång- och cykelväg kan ge en avsevärt förbättrad trafiksäkerhet för boende nu och i framtiden. Ramavtal Frentab startade sin verksamhet i mitten av 80-talet och jobbade då uteslutande med markentreprenader. Bolaget och verksamheten har därefter utökats och består idag av en koncern uppdelad i tre delar: 1. Fastighetsutveckling. Förvärv och förädling av mark alternativt befintliga byggnader. Frentab kommer gärna in i så tidiga skeden som möjligt. Inriktningen är primärt mot bostäder för försäljning mot slutkund. 2. Markentreprenader. Utför alla typer av markentreprenader såsom byggnation av vägar och VA-system, grundläggningar, betongarbeten och finplaneringar. Har en stor egen maskinpark. Återkommande beställare är bl. a Värmdö och Nacka kommun, Veidekke och Ikano Bostad. 3. Anläggning. Säljer material i form av grus och jord. Bedriver täktverksamhet, krossar berg och hanterar och sorterar schaktmassor.

20 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS 2013/ (6) Koncernen, med moderbolaget Frentab AB, är familjeägt och omsätter ca 200 Mkr/år. Antal anställda är ca 55 personer. Företaget har sitt säte på Värmdö. Fastighetsägarna har tecknat köpeavtal med exploatören Frentab Snättringe AB, dotterbolag till Frentab AB, där de får tillträde till marken Exploatörens önskan är att öka exploateringen och möjliggöra för att bebygga området i upp till fyra våningar på de delar som anses lämpliga för det istället för det förslag på tre våningar som finns i programmet. Med anledning av föreslaget planuppdrag har mark-och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och fastighetsägarna i vilket bl.a. regleras inriktning och kostnader för ny detaljplan, kommande marköverlåtelse, exploateringsförutsättningar och exploateringskostnader. Avtalsförslaget biläggs, bilaga 1. I avtalsförslaget slås bland annat fast att exploatören ska överlåta den mark som behövs för allmänna anläggningar utan ersättning till kommunen. Exploatören ska även bekosta utbyggnaden av dessa anläggningar inom sina fastigheter som kan komma att krävas till följd av den tillkommande bebyggelsen. Utbyggnaden av anläggningar (gator etc.) som kan komma att krävas till följd av den tillkommande bebyggelsen bekostas till största delen av fastighetsägarna. Kommunen kommer att belastas med viss del av kostnaden för vissa allmänna anläggningar i form av eventuell uträtning av Gamla Stockholmsvägen, eventuell ny cykelväg samt gatan som leder in till den eventuella förskolan. Hur fördelningen ska se ut ska komma att regleras närmare i kommande exploateringsavtal. Ramavtalet skiljer sig från programmet som har godkänts i SBN vad gäller exploateringsgraden. Ramavtalet föreslår att exploateringen ökar till flerbostadshus i upp till fyra våningar (fyra våningar föreslogs även i det ursprungliga programförslaget) istället för tre våningar som föreslås i det reviderade programförslaget. Flerbostadshus är lämpligt nedanför den höga branten i östra delen av planområdet. Exploatören ska följa de riktlinjer för miljöanpassat byggande på privatägd mark som kommunstyrelsen antagit. Detta innebär bland annat byggnader som uppförs ska vara energieffektiva och att fjärrvärme eller annan förnybar energi ska användas för uppvärmning. Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras och alla material som används ska vara bra materialval. Fastighetsägarna har underhand godkänt avtalsförslagen och underskrivna avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Då fastighetsägarna har tecknat fullmakter med exploatören som ger exploatören rätt att underteckna ramavtalet, kommer exploatören att underteckna ramavtalet istället för fastighetsägarna.

21 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS 2013/ (6) Projektet kommer att medföra intäkter åt kommunen då två stycken fastigheter för villabebyggelse kommer att kunna säljas. Försäljning av mark till förskola kommer också att medföra intäkter. I samband med att ny detaljplan antas ska ett mark- och exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att ramavtalen godkänns. Helén Mårtensson Förvaltningschef Bilagor 1. Ramavtal Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef

22 1 (12) Ramavtal Utsälje 1:47 1:53 m.fl/ Utsälje 1:47, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53 Följande avtal om exploatering för bostäder på fastigheterna Utsälje 1:47 Utsälje 1:53 nedan kallat Området, inom kommundelen Utsälje i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och exploatören och fastighetsägarna: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org. nr Nedan kallad Kommunen. Exploatör/Fastighetsägare Fastigheterna Utsälje 1:48 1:53 Namn: Marianne Alin Eklund Adress: Uppgift utelämnad Personnr: Uppgift utelämnad Fastigheterna Utsälje 1:48 1:53 Namn: Birgitta Alin Pedernera Adress: Uppgift utelämnad Personnr: Uppgift utelämnad Fastigheterna Utsälje 1:48 1:53 Namn: Suzanne Alin Quaglia Adress: Uppgift utelämnad Personnr: Uppgift uterlämnad Fastigheten Utsälje 1:47 Namn: Fredrik Karl Kristian Linde Adress: Uppgift utelämnad Personnr: Uppgift utelämnad Nedan kallad Exploatören. Områdets preliminära avgränsning har markerats med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. Hela det preliminära exploateringsområdet är markerat med gul begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 3. Fornstavägen är markerad med rosa begränsningslinje, bilaga 2. Den delen av exploateringsområdet som ska belastas med gatukostnader markeras med blå begränsningslinje, bilaga 4. Programförslagets illustration innan programmet reviderades och godkändes i SBN finns bifogat på bilaga 5.

23 2 (12) INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. Ett program har tagits fram och varit ute på programsamråd. Programmet har därefter godkänts i SBN I programmet föreslås två sinsemellan olika sätt att exploatera. I den västra delen av exploateringsområdet, Utsälje 1:40 44, föreslås en reglering av bebyggelsen till den gängse standarden för villabebyggelse. I den östra delen, Utsälje 1:47 53, föreslås en högre och tätare exploatering bestående av grupphusbebyggelse i upp till tre våningar. I kommande detaljplanearbete kommer föreslås att exploateringen höjs till fyra våningar istället för tre enligt 3. Exploatören äger fastigheterna Utsälje 1:47 Utsälje 1:53 och har för avsikt att uppföra bostadsbebyggelse inom området. Kommunen äger fastigheterna Utsälje 1:40, Utsälje 1:45 och Utsälje 1:46. På fastigheterna Utsälje 1:45-1:46 föreslås det i programförslaget förskola. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Området, samt för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Om ovanstående förutsättning inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Detaljplan För exploateringsområdet finns ingen tidigare detaljplan antagen. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om området kan planläggas för bostadsbebyggelse. Justeringar av områdesgränsen kan komma att göras i samband med detaljplanearbetet. I programmet, godkänt av SBN , föreslås två sinsemellan olika sätt att exploatera området. I den västra delen av området, fastigheterna Utsälje 1:40 44, föreslås en reglering av bebyggelsen till den gängse standarden för villabebyggelse, bilaga 4. På fastigheterna Utsälje

24 3 (12) 1:45 1:46 föreslås det i programförslaget en förskola. I den östra delen, fastigheterna Utsälje 1:47 53, föreslås en sammanhållen utbyggnad med en högre och tätare exploatering bestående av friliggande/gruppbebyggda småhus i högst två våningar och/eller flerbostadshus i högst tre våningar. Ramavtalet föreslår att exploateringen ökar till flerbostadshus i upp till fyra våningar (fyra våningar föreslogs även i det ursprungliga programförslaget) istället för tre våningar som föreslås i det reviderade programförslaget. Flerbostadshus är lämpligt nedanför den höga branten i östra delen av planområdet, se bilaga 5. En uträtning och upprustning av Gamla Stockholmsvägen mellan Stråkvägen och den västra delen av fastigheten Utsälje 1:40 ska även prövas under planarbetet. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för exploateringsområdet. Exploatören ersätter Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Området. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Exploatören ska utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Området som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. 5. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan avseende allmän platsmark. Förrättningskostnader som innebär att områden som utlägges som allmän plats i blivande detaljplan överförs till en kommunägd fastighet betalas av Kommunen. Exploatören ansöker om övriga fastighetsbildningsåtgärder (inkl. ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar m.m.) som rör området. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av exploatören. ANLÄGGNINGAR 6. Allmänna anläggningar Exploatören bekostar de allmänna anläggningar, inkl. ledningar, inom Området som erfordras för genomförandet av detaljplanen. För den delen inom Området som utgör Fornstavägens förlängning, markerat med rosa i bilaga 2, ska kostnaderna regleras i kommande exploateringsavtal. Exploatören ska även vara med och bekosta övriga allmänna anläggningar inom exploateringsområdet, bilaga 3, med undantag för den säckgata som föreslås i detaljplanen och som ska finansieras med gatukostnadsuttag. Kostnaderna ska regleras i kommande exploateringsavtal.

25 4 (12) AVGIFTER 7. Plankostnader Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. 8. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. 9. Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Området betalas av Exploatören. 10. Gatukostnader Har exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal och kommande exploateringsavtal enligt 16 ska ägare till fastighet inom området anses ha erlagt på fastigheterna belöpande gatukostnader för den nya detaljplanen. Ersättningar för framtida förbättringar på gata eller allmän plats med tillhörande anordningar eller utbyggnader av nya områdesanläggningar till följd av ändrad detaljplan för området regleras enligt gällande lagar och regler vid aktuell tidpunkt. MILJÖ- OCH ENERGI 11. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Området. 12. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Området under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 13. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Området. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen.

26 5 (12) 14. Miljöanpassat byggande Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. GENOMFÖRANDE 15. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 16. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Området ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 4 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Området är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 17. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 16 inte tecknas senast Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt 3 samt även för andra av Exploatören nedlagda kostnader i projektet.

27 6 (12) 18. Överlåtelse Detta avtal får överlåtas på Frentab Snättringe AB, , vilka exploatören har tecknat avtal med. Avtalen tecknades för fastigheten Utsälje 1:47 den 28 oktober 2013 och för fastigheterna Utsälje 1:48-1:53 den 11 oktober Detta avtal får inte överlåtas på annan än Frentab Snättringe AB utan skriftligt godkännande av kommunstyrelsen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska exploatören förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar exploatören enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av området. 19. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge den För Huddinge kommun För Utsälje 1:47 Utsälje 1:53.. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef.. Johan Bergström Frentab Snättringe AB.. Jonas Pettersson Exploateringsingenjör

28 KS-2013/ (12)

29 8 (12) Bilaga 1 Området är ungefärligt markerat med grön begränsningslinje.

30 9 (12) Bilaga 2 Fornstavägen är ungefärligt markerat med rosa begränsningslinje.

31 10 (12) Bilaga 3 Exploateringsområdet är ungefärligt markerat med gul begränsningslinje.

32 11 (12) Bilaga 4 Det område som ska ingå i fördelningsområdet över gatukostnader är ungefärligt markerat med blå begränsningslinje.

33 12 (12) Bilaga 5 Illustrerat ursprungligt programförslag, utan plats för förskola. Vita rutor illustrerar tänkt bebyggelse. Observera att detta förslag inte har godkänts i SBN, utan är tänkt mer som en överblick på hur området kan exploateras.

34 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SBN Program för Utsälje 1:48 m fl i Snättringe Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, december 2012 reviderat juli

35 Inledning Huddinge växer Huddinges befolkning beräknas växa i takt med länet vilket innebär en befolkning på drygt år 2030 (idag ca ). Kommunens inriktning är att nya bostäder i första hand ska tillkomma inom, eller i anslutning till, redan ianspråktagen mark. Kommunen växer inåt. Vidare bör upplåtelseformer och bebyggelsetyper blandas, gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras och områden byggas ut så att en turtätare kollektivtrafik främjas. Program Ett program (även kallat planprogram) kan göras om det anses nödvändigt för att belysa olika aspekter inför en kommande ny detaljplan. Programmet anger utgångspunkter, idéer och mål för ett område och initierar en debatt om hur området bäst kan utnyttjas. Detta för att kommunens beslutsunderlag tidigt ska breddas med berördas erfarenheter och synpunkter. Möjlighet ges därmed till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Sakägare och boende som berörs av förslaget bereds tillfälle genom samråd att yttra sig, liksom myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av programmet. Utsälje 1:48 m fl handläggs med normalt planförfarande enligt PBL. Häri ingår momenten programsamråd, plansamråd, granskning och antagande. Vid samråd och utställning beaktas och bemöts synpunkter från berörda i samrådsredogörelser och utlåtanden som vidarebefordras till samhällsbyggnadsnämndens politiker. Tidplan och organisation Programsamråd skedde mellan 8 feb - 22 mars Samråd kring ett detaljplaneförslag kan tidigast ske andra halvan av 2013 och granskning under första halvan Kommunfullmäktige bedöms kunna anta en detaljplan i mitten/slutet av En utbyggnad kan därefter ske. Projektgruppen bakom detta program består av: Jonas Pettersson, mark- och exploateringsavdelningen, Nicklas Johansson och Ludvig Netré, planavdelningen, Lisa Kroon, gatu- och trafikavdelningen och Robert Eckerdal, lantmäteriavdelningen Projektledare för program och detaljplan är Ludvig Netré. För övriga faser i projektet ansvarar huvudprojektledaren Jonas Pettersson. Sammanfattning Planens syfte och huvuddrag Syftet med programmet är att pröva lämpligheten av att planlägga fastigheterna Utsälje 1:40-53, norr om Källbrinksdammen och längs Gamla Stockholmsvägen, för bostadsändamål. Utsälje 1:41-44, 1:47 och 1:49 är idag bebyggda med enbostadshus. Övriga fastigheter är obebyggda. Hela området saknar detaljplan. I programmet föreslås två sinsemellan olika sätt att exploatera området. I den västra delen av området, Utsälje 1:40-44, föreslås en reglering av bebyggelsen till den gängse standarden för villabebyggelse. I den östra delen, Utsälje 1:45-53, föreslås en sammanhållen utbyggnad med en högre och tätare exploatering bestående av friliggande/gruppbebyggda småhus i högst två våningar och/eller flerbostadshus i högst tre våningar. Ett område avsett för förskola kan komma att behövas inom området och förslag till plats pekas ut i programkartan. Gamla Stockholmsvägen är utpekad som viktig att bevara ur ett kulturmiljöperspektiv för dess tidstypiska och välbevarade vägsträckning. Vägen har dock låg trafiksäkerhet med dåliga siktförhållanden, smal vägbredd och höga hastigheter samt saknar utrymme för gående och cyklister. Programförslaget innebär att ett fullständig bevarande av vägen inte är möjligt längs programområdet. Vägen föreslås bli uträtad, för bättre sikt mot en tänkt ut/infart till bostadsområdet, och förses med separat gång- och cykelväg. I programmet föreslås att den säckgata (del av Gamla Stockholmsvägen) som är en del av fastigheten Utsälje 1:50, ska rustas upp till kommunal standard. En gatukostnadsutredning ska visa hur omfattande upprustningsbehovet är och hur kostnaderna ska fördelas på anslutande fastigheter. Sammantagen kan programmet på sikt möjliggöra mellan nya bostäder. Behov av miljöbedömning Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning. Genomförande En utbyggnad kan tidigast ske från slutet av

36 3 2 1 Stråkvägen Gamla Stockholmsvägen Programområdet idag och berörda fastigheter. Numrerade pilar visar i vilken vinkel och utsnitt bilderna på nästa sida tagits. 3

37 Planprogram Planens syfte och huvuddrag Syftet med programmet är att pröva lämpligheten av att planlägga fastigheterna Utsälje 1:40-53, norr om Källbrinksdammen och längs Gamla Stockholmsvägen, för bostadsändamål. Utsälje 1:41-44, 1:47 och 1:49 är idag bebyggda med enbostadshus. Övriga fastigheter är obebyggda. Hela området saknar detaljplan. I programmet föreslås två sinsemellan olika sätt att exploatera området. I den västra delen av området, Utsälje 1:40-44, föreslås en reglering av bebyggelsen till den gängse standarden för villabebyggelse. Säckgatan som försörjer fastigheterna Utsälje 1:40-44, som är en del av fastigheten Utsälje 1:50, föreslås rustas upp till kommunal standard. En gatukostnadsutredning ska visa hur omfattande upprustningsbehovet är och hur kostnaderna ska fördelas på anslutande fastigheter. I den östra delen, Utsälje 1:45-53, föreslås en sammanhållen utbyggnad med en högre och tätare exploatering bestående av friliggande/gruppbebyggda småhus i högst två våningar och/eller flerbostadshus i högst tre våningar. De kuperade delarna mot norr inom området undantas från exploatering. Området bör byggas ut i ett sammanhang och med stor omsorg om gator och gestaltning. Vägdragning, dagvatten, buller och geoteknik bör studeras närmare under framtagande av detaljplaneförslag. Ett område avsett för förskola kan komma att behövas inom området och förslag till plats pekas ut i programkartan. Befintliga byggnader på Utsälje 1:47 och 1:49 har visat sig vara i mycket dåligt skick. Byggnaderna kan rivas för att medge ett mer ändamålsenligt markutnyttjande. Planområdet angränsar och har sin angöring till Gamla Stockholmsvägen som ur ett kulturmiljöperspektiv utgör en viktig del av regionens historia med anor från forn- och medeltid. Vägen har dock låg trafiksäkerhet på grund av dålig siktförhållanden, smal vägbredd och höga hastigheter samt saknar utrymme för gående och cyklister. Programförslaget innebär att en fullständig bevarande av vägen inte är möjligt längs programområdet. Vägen föreslås bli uträtad i en kurva för bättre sikt och förses med separat gång- och cykelväg. Programområdets östra, nästan obebyggda, del. Siffrorna anger var bilden är tagen i kartan på föregående sida. 4

38 Plandata Tidigare ställningstaganden Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Planområdet är beläget strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Fastigheterna Utsälje 1:40, 1:45 och 1:46 är i kommunens ägo, resterande fastigheter är privatägda. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar. Regionplan Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, ger vägledning i frågor om mark- och vattenanvändning samt lokalisering av bebyggelse och anläggningar. RUFS anger området som övrig regional stadsbygd. Programmets inriktning bedöms inte strida mot intentionerna i regionplanen. Kv ar nly ck ev äg a ml hl St en äg v ms Ga Källbrink idrottsplats gen ätt rin gle kvä å Str Sn Programområde de n en Brandstation Utsnitt ur plankarta för RUFS Orange yta = regional stadsbygd med utvecklingspotential. Gul yta = övrig regional stadsbygd. Planområdet markerat med röd cirkel. Källbrinksdammen Källbrinksskolan Åv äge n Översiktsplan Kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2000) anger området som Bostäder, lågt markutnyttjande. Programmet gör en mindre avvikelse från gällande överisktsplan då det föreslår en något högre exploateringsgrad. Flygbild över programområdets omgivningar ÖP Ljus orange = bostäder, lågt utnyttjande.planområdet markerat med röd cirkel. 5

39 Programmets förenlighet med miljöbalken Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Området är inte detaljplanelagt och ingår inte i ett tidigare övergripande program. Söder om Gamla Stockholmsvägen finns ett schaktningsförbud som kan komma att behöva upphävas i anslutning till planområdets södra gräns. Markanvändningen i programmet är förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3. Miljökvalitetsnormerna kommer inte att överskridas med föreslaget ändamål. Behovsbedömning Enligt 4 kap. 34 PBL plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planen Planen innebär att ett idag till stor del obebyggt område utvecklas till bostadsområde. Planen syftar även till att reglera redan uppförd villabebyggelse. Bevarandevärd vegetation såsom den rödlistade växten knölvial samt de mest kuperade delarna kommer förbli orörda. Platsen De nordöstra och nordvästra delarna av planområdet är kraftigt kuperade och skogsklädda. Sydöstra delen av området är öppet och består av tidigare betesmark med inslag av två mindre enbostadshus i trä från 1900-tal. Västra delen av området består av villabebyggelse. Befintliga detaljplaner i närområdet. Planuppdrag och program för detaljplanen Projektet finns med i kommunes projektplan för åren Påverkan Planen innebär att tidigare betesmark ersätts med byggnader och vägar i varierande omfattning. I och med planens genomförande kommer biltrafiken öka. Planen bedöms inte innebära några risker för människors hälsa eller för miljön. 6

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2008-02-04 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-01 Laga kraft 2008-05-05 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 Detaljplan för del av MOLLÖSUNDS TÄTORT äldre delen Orust kommun Västra Götalands län Reviderad 2001 12 05 Upprättad 2001 07 09 ORUST KOMMUN Miljö- och byggnadsenheten GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tidplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K- fastigheter rörande del av fastigheten Vårby Gård 1:1 i Vårby

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K- fastigheter rörande del av fastigheten Vårby Gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-19 KS-2014/370.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Upprättad av Arkitekt Lars Jansson AB den 22 november 2006 Reviderad den 6 september 2007 samt den 17 april

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

PROGRAM för markanvändning

PROGRAM för markanvändning PROGRAM för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal Dokumentets syfte Programmet anger grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som

Läs mer

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2008/26.318 Dp 4-B-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för JUSTERINGSMANNEN

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun 2015-08-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/39-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde Antagandehandling, november 2009 Detaljplaner för Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Projektbeställare Projektledare David Lanthén Ingrid Kärrsten Datum 2015-12-29 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2015/0053-214 Innehållsförteckning

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Utställningshandling 2014-05-08 Detaljplan för BOSTÄDER I TEGA, YTTERBY Tega 2:5 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset 442

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20 Detaljplan för Rockebro 7:137 m.fl, Sommens samhälle, Tranås kommun Dnr 330/2008 Upprättad i april 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planområde Sjön Sommen Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om Breddens industriområde

Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om Breddens industriområde Johan Buhre Sidan 1 av 6 Exploateringsingenjör Dnr 2015/0007 STBN-2 Diariekod: 236 Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om Breddens industriområde Inbjudan till anbudsgivning Den här inbjudan avser

Läs mer

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering 2 (8) Inledning I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar framtid.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Alf Johansson i samråd med kommunledningsförvaltningens stadsbyggandsenhet. Planarkitekt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2008-08-11 NORMALT PLANFÖRFARANDE (UTSTÄLLNINGSHANDLING) DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten 2015-02-11 E 45-43 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten... PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Detaljplan för Förbifart Stockholm och upphävande av detaljplaner i Kungens kurva och Smista beslut om antagande

Detaljplan för Förbifart Stockholm och upphävande av detaljplaner i Kungens kurva och Smista beslut om antagande KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-05-14 KS-2008/384.313 1 (5) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för Förbifart

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning SPN-323/2011 214 1(9) tillhörande detaljplan för fastigheten Blomman 12 med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 27 juni 2013 SAMRÅDSHANDLING 2(9) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Byggnadsnämnden Detaljplan för Område norr om Torvemyr Skaftö-Backa 3:193 m.fl. Grundsund Upprättad 2006-11-01, justerad 2007-03-23 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta

Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta DIARIENR SBN 2012-001802 0126K-15729 1 (8) Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Tillägg till stadsplan för södra delen av Stuvsta municipalsamhälle (fastigheten Törnrosen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för södra delen av Stuvsta municipalsamhälle (fastigheten Törnrosen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2014-06-18 SBN 2014-761 0126K-15925 1 (5) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser

Läs mer

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1231.255 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Flytt av Stortorpshallen i

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma 2006-12-08 Prospekt Markanvisning i Ullstämma Underlag för intresseanmälan rörande exploatering för bostadsändamål i Ullstämma Linköpings kommun Teknik och Samhällsbyggnad Drottninggatan 45 581 81 Linköping

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad -

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Dnr 2011SBN1258 1 (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation

Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-04-28 Antagen av BMN: 2010-06-23 Dnr: 09BMN1175 Laga kraft: 2010-07-21 Handläggare: Thobias Nilsson Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation Detaljplan för nytt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-09 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-01-28, rev 2009-07-06 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för verksamhetsområdet Storsten- Vingelebacke, fastigheterna Tälje 2:45-48 m fl i Norrtälje-Malsta

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 4 oktober 2010 Syfte Planens syfte är att ge ramar för den bebyggelse

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-27 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-04-20, rev. 2011-11-21 ANTAGANDEHANDLING UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 20XX-XX-XX Detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. (kv Båtsman) i Norrtälje stad enligt

Läs mer

Allmänt Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett attraktivt läge på Tjuvsundsberget söder om centrala Kungshamn.

Allmänt Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett attraktivt läge på Tjuvsundsberget söder om centrala Kungshamn. Detaljplan för TJUVSUNDSBERGET del av fastigheten Gravarne 3:1 Kungshamn, Sotenäs kommun Antagen 2006-03-09 Laga kraft 2006-04-10 A Upprättad 2005-11-10 Justerad 2006-03-09 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka strand, kajen, detaljplan 5, på Sicklaön, Nacka kommun

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka strand, kajen, detaljplan 5, på Sicklaön, Nacka kommun 1 (6) DELEGATIONSBESLUT 2015-12-16 Dnr KFKS 2015/870-214 Projekt 9259 Detta beslut fattas med stöd av Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, 138. Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka

Läs mer

Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112

Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112 SAMRÅDSHANDLING Datum 2014-06-02 Dnr 2011/613 Tillhör karta dnr Detaljplan för Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112 Hällevik, Sölvesborgs kommun PLANBESKRIVNING 1 Detaljplan för Hörby

Läs mer

13. Omvandlingsområden

13. Omvandlingsområden 13:1 13. Omvandlingsområden 13.1 Långsiktigt hållbar utveckling Använda mark och vatten så att en ekologiskt god hushållning främjas Säkerställa dricksvattenförsörjning för omvandlingsområden som helhet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2004-11-18 Laga kraft 2004-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Kebal 2:203 m. fl., Strömstads kommun Organisatoriska frågor Detaljplan Gällande detaljplan för Kebalviken upphävs

Läs mer

del av detaljplan för Näckrosen 11 m.fl. (Näckrosen 11) inom Stuvsta kommundel

del av detaljplan för Näckrosen 11 m.fl. (Näckrosen 11) inom Stuvsta kommundel MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/66.318 Dp 3-B-50:3 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling Koncept 2011-03-02 Samråd Datum: 2011-04-05 FN Diarienummer: 0573/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon: 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se

Läs mer