Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla Kommunstyrelsen Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget om flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera avslås med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 april Sammanfattning Tommy Pettersson har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår en flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse samt att hallen utökas till två isytor så att både ishockey och konståkning kan utvecklas. På nuvarande plats i Stortorp föreslås att bostäder byggs. Förslaget har remitteras till kulturoch fritidsnämnden, miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Huge Fastigheter AB. Kommunstyrelsens förvaltning delar remissinstansernas synpunkter att medborgarförslaget är positivt både vad gäller driftsfördelar, utökade möjligheter för issport och samverkan mellan olika sporter och kulturer. I kultur- och fritidsnämndens budget och lokalförsörjningsplan finns dock redan ett antal prioriterade projekt och en flytt av Stortorpshallen samt en utökning av isytor inryms inte. Den dag det blir aktuellt att göra en större renovering av ishallen, eller nybyggnation, bör frågan om en eventuell flytt av anläggningen diskuteras. Närmare utredningar krävs då för att bedöma om Nytorps mosse är ett möjligt alternativ bl.a. med tanke på befarat höga grundläggningskostnader och kostnader för iordningställande av erforderlig infrastruktur. Att bygga bostäder på den plats där Stortorpshallen idag är belägen stöds av intentionerna i förslaget till ny översiktsplan. Området ligger visserligen inte inom de närmaste 600 meterna från pendeltågsstationen men omfattas av strukturplanen för Trångsund, dvs ligger inom 1200 meter från stationen, och översiktsplanen anger att det är positivt med exploatering. POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Beskrivning av ärendet Tommy Pettersson har lämnat ett medborgarförslag, se bilaga 1, där han föreslår en flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse samt att hallen utökas till två isytor så att både ishockey och konståkning kan utvecklas. På nuvarande plats i Stortorp kan bostäder byggas och marken säljas för att finansiera flytt och utbyggnad ishallen. Förslagsställaren ser flera synnergieffekter med att placera ishallen på Nytorps mosse nära skolorna: överskottsenergi från ishallen kan värma varmvatten till duschar mm samt värma upp fotbollsplanen så att fotboll kan bedrivas på konstgräset året runt, minskade driftkostnader för Huge då vaktmästare har möjligheter att utföra fler moment och hjälpa varandra, ökade möjligheter för de som kanske inte har den kulturella eller historiska bakgrunden att utöva ishockey/konståkning genom en närhet till ishallen som inte finns idag, fler skolor i området får närmare till att kunna utnyttja ishallen som en del i undervisningen; ishockeyklasser, ishockeygymnasium (lika för konståkning) samt som fritidaktiviteter, samträning eller kunskaps- och erfarenhetsutbyte med övriga idrotter i området som handbollen, innebandy, fotbollen, ishockey och konståkning. Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Huge Fastigheter AB. Remissinstansernas synpunkter Kultur och fritidsnämnden håller med förslagsställaren om att en ökad förenings- och verksamhetssamverkan kan möjliggöras när olika anläggningar samlas i så kallade kluster. I nämndens budget och lokalförsörjningsplan finns dock de kommande åren andra, viktigare, prioriteringar att ta hänsyn till. Ny rackethall, som ska ersätta den utdömda rackethallen i Skogås och den stora bristen på sporthallar som nu genererar nya sporthallar i Stuvsta respektive Glömsta. Utöver dessa tre prioriterade satsningar ska också en upprustning och utveckling av tre ridanläggningar genomföras under närmaste åren. Med nämnda prioriteringar anser nämnden att en flytt av Stortorpshallen och en utökning av isytor inte kan prioriteras. Remissvar, se bilaga 2. Av miljönämndens och samhällsbyggnadsnämndens remissvar, se bilaga 3 och bilaga 4, framgår att nämnderna anser att medborgarförslaget har flera positiva inslag både vad gäller driftsfördelar och utökade möjligheter för issport som samverkan mellan olika sporter och kulturer. Stortops ishall är relativt ny, invigdes 1998, och måste anses ha ett betydande restvärde som

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) skulle belasta ett bostadsprojekt på platsen. Avståndet till pendeltåget är också längre än de 600 meter som i förslaget till ny översiktsplan anges som bra och kollektivtrafiknära. Nytorps mosse har till synes en potential för de idéer som lämnas i medboragarförslaget. Aspekter som talar emot en ishall på mossen är dåliga grundläggningsförhållanden, vilket sannolikt innebär dubbelt så höga grundläggningskostnader som vid normala grundförhållanden, samt brister i gatunätet som talar emot att någon omfattande och publikdragande verksamhet lokaliseras till Nytorps mosse utan att större investeringar sker i infrastrukturen. En lokalisering till Nytorps mosse kräver en ny detaljplan. Sammantaget avstyrker nämnderna förslaget. Huge Fastigheter AB är positiv till förslaget men då gärna i samband med att det är aktuellt att göra en större renovering eller en nybyggnation av Stortorpshallen. Motiveringen är att Stortorpshallen inte ligger optimalt för framtidens behov utan i ett befintligt bostadsområde som håller på att förtätas med fler bostäder vilket innebär att anläggningen inte kommer att ha utrymme att expandera och dessutom ligger inte den spårbundna kollektivtrafiken i direkt anslutning till anläggningen. Byggnadstekniskt går det att montera ner stommen och flytta byggnaden men underbyggnaden måste byggas upp på nytt om man väljer en ny placering. Det kan innebära en hög kostnad om markförhållandena är sämre och kräver stabilisering. Inredning och installationer i hallen måste byggas nytt. Att placera hallen på Nytorps mosse är bra utifrån Huges perspektiv som fastighetsägare eftersom samordning kan ske av drift och skötsel av anläggningarna. Remissvar, se bilaga 5. Förvaltningens synpunkter I förslaget till ny översiktsplan, Översiktsplan 2030, anges både Stortorpshallen och Nytorps mosse som viktiga möteplatser. Även om området där ishallen idag är belägen inte pekats ut som ett exploateringsområde, eller ligger inom de närmaste 600 meterna från pendeltågsstationen, omfattas det av strukturplan för Trångsund. Strukturplanen omfattar ett område som ligger inom 1200 meter från stationen och där anger översiktsplanen att det är positivt med exploatering. Kommunstyrelsens förvaltning delar remissinstansernas synpunkter att medborgarförslaget är positivt både vad gäller driftsfördelar, utökade möjligheter för issport och samverkan mellan olika sporter och kulturer. I kultur- och fritidsnämndens budget och lokalförsörjningsplan finns dock redan ett antal prioriterade projekt och en flytt av Stortorpshallen samt en utökning av isytor inryms inte. Kommunstyrelsens förvaltning anser att en eventuell flytt av Stortorpshallen bör diskuteras den dag det blir aktuellt att göra en större renovering av ishallen eller nybyggnation. Närmare utredningar krävs dock då för att bedöma om Nytorps mosse är ett möjligt alternativ bl.a.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) med tanke på befarat höga grundläggningskostnader och kostnader för iordningställande av erforderlig infrastruktur. Med hänsyn till ovanstående förutsättningar föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Gunilla Sundström Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Medborgarförslag Bilaga 2: Kultur- och fritidsnämndens remissvar Bilaga 3: Miljönämndens remissvar Bilaga 4: Samhällsbyggnadsnämndens remissvar Bilaga 5: Huge Fastigheter AB:s remissvar Beslutet delges Tommy Pettersson Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

5 00 HUDDINGE KOMMUN Diarienr KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelse n l Diarieplanbeteckn. ~ ~ MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfullmäktige Lamnas personligen till: Information Huddinge Från Efternamn Pettersson Gatuadress l Postadress IFörnamn l Tommy l Telefon l Förslaaet Skriv ditt medborgarförslag här Flytt av stortorpshallen I Trångsund till Nytorps Mosse, med Placering mellan Östra Gymnasiet och fotbollsplanen för att bäst utnyttja ytan. Utöka Ishallen till två is- ytor så Ishockeyn och Konståkningen kan utvecklas tillsammans, och inte som i dag då man konkurrera om istider och på sådant sätt både minska möj l igheterna t i l l utveckling och fördyrar verksamheten för båda i drotterna. Bygga nya Bostäder på pl atsen där stortorpshallen finns idag,eller en försäljning av marken. detta kommer kunna finansiera hela f lytten av ishal len och utbyggnad av den,på ny plats. Motiverina Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras. Att flytta Ishallen (Stortorpshallen}till Nytorps Mosse kan möj l iggöra en hel del syn ergieffekter, s kall nedan försöka bes kr i va dem som j ag anser v i ktigaste. Överskottsenergin(Spillvärme}som I shallen genererar då den fryser isen, ger flera möjligheter. - Värma varmvatten till duschar m. m, som i detta fall räcker även till skolan och fotbollens omklädningsrum. -Värma upp fotboll spl anen, så att fotbol len kan bedrivas på konstgräset året runt Minskade driftkostnader för HUGE. Vaktmästare för dessa verksamheter kommer närmare varandra och på sådan sätt ha möjligheter att utföra f ler moment och hjäl pa varandra. Ökar möjlighe t e n för de inva ndrare(och övriga}som kanske inte har den kulturella eller historiska bakgrunden att utöva Ishockey/konståkning, brygga över dessa del ar med en närhet till Ishallen som inte finns idag. Fl er skolor i området har närmare till att kunna utnyttj a ishallen som en del i undervi sningen, Ishockeykl asser, Ishockeygymnasium (lika för konståkningen}samt som fritidsaktivit e t både under dage n och eftermiddagar. Samträning, e ller kunds kaps och erfarenhetsutbyt e med övriga idrotter i området, Handbollen, Innebandy, Fotbol len, Ishockey och Konståkning Underskrift Datum Undersk ~~ -- Presentation o t:.. "\& Jag önskar sj~entera mitt förslag för fullmäktige 181 Ja P- O Nej D l Legitimation Signatur ~ ' c rl-j.- ~ s(.. r... u-rv.:...<-u l POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Information Huddinge Huddinge BESOKSADRESS Kommunalvägen 28 E POST TELEFON OCH TELEFAX

6 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 8 (16) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Kultur- och fritidsnämnden 4 mars a Diarienummer KFN-2013/ Remissvar: Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Ny torps Mosse med mera - medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur-och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt tjänsteutlåtande daterat och skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget. Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås en flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Ny torps Mosse. Bland annat kan då, enligt medborgarförslaget, spillvärmen användas till att värma vatten och också värma upp konstgräsplanen vilket skulle minska Huges driftkostnader. Det skulle också innebära en närhet till flera skolor där såväl skolan som föreningslivet skulle kunna utöka samarbetet. I förslaget föreslås det vidare att i samband med flytten bygga ut ishallen till två isytor. Med två isytor minimeras konkurrensen mellan ishockeyn och konståkningen och det kan också bidra till en utveckling och minskade kostnader för båda idrotterna. Genom att flytta Stortorpshallen och sälja av marken för bostadsbyggande kan både flytten och utbyggnaden finansieras menar förslagsställaren. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen håller med förslagsställaren om att en ökad förenings- och verksamhets samverkan kan möjliggöras när olika anläggningar samlas i så kallade "kluster". Detta, menar förvaltningen, gäller särskilt vid planeringen av nya anläggningar om rätt förutsättningar finns. Ett bra exempel på detta är "klustret" i Segel torp som inrymmer ishall, fotbollsplaner och en ridanläggning. I förvaltningens budget och lokalförsörjningsplan finns dock de kommande åren andra, viktigare, prioriteringar att ta hänsyn till. Ny rackethall, som ska ersätta den utdömda rackethallen i Skogås och den stora bristen på sporthallar som nu genererar nya sporthallar i Stuvsta respektive Glömsta. Utöver dessa tre prioriterade satsningar ska också en upprustning och utveckling av tre ridanläggningar genomföras under de närmaste åren. Med nämnda prioriteringar anser förvaltningen att en flytt av Stortorpshallen och en utökning av isytor inte kan prioriteras. Förvaltningen anser sig inte ha den kompetens som krävs för att besvara övriga delar i ovanstående medborgarförslag och hänvisar därför till Huge, som fastighets- och markägare med driftansvar. Signaturer: Utdrags best yrkande: datum och signatur

7 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SIDA 9 (16) HUDDINGE KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden 4 mars b Diarienummer KFN-2013/ Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Utdragsbestyrkande: datum och signatur

8 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Johansson, Kicki Kultur- och fritidsnämnden Flytt av Stortorpshallen I Trångsund till Nytorps Mosse med mera - medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson, remissvar Förslag till beslut Kultur-och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt tjänsteutlåtande daterat och skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget. Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås en flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps Mosse. Bland annat kan då, enligt medborgarförslaget, spillvärmen användas till att värma vatten och också värma upp konstgräsplanen vilket skulle minska Huges driftkostnader. Det skulle också innebära en närhet till flera skolor där såväl skolan som föreningslivet skulle kunna utöka samarbetet. I förslaget föreslås det vidare att i samband med flytten bygga ut ishallen till två isytor. Med två isytor minimeras konkurrensen mellan ishockeyn och konståkningen och det kan också bidra till en utveckling och minskade kostnader för båda idrotterna. Genom att flytta Stortorpshallen och sälja av marken för bostadsbyggande kan både flytten och utbyggnaden finansieras menar förslagsställaren. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen håller med förslagsställaren om att en ökad förenings- och verksamhets samverkan kan möjliggöras när olika anläggningar samlas i så kallade kluster. Detta, menar förvaltningen, gäller särskilt vid planeringen av nya anläggningar om rätt förutsättningar finns. Ett bra exempel på detta är klustret i Segeltorp som inrymmer ishall, fotbollsplaner och en ridanläggning. I förvaltningens budget och lokalförsörjningsplan finns dock de kommande åren andra, viktigare, prioriteringar att ta hänsyn till. Ny rackethall, som ska ersätta den utdömda rackethallen i Skogås och den stora bristen på sporthallar som nu genererar nya sporthallar i Stuvsta respektive Glömsta. Utöver dessa tre prioriterade satsningar ska också en upprustning och utveckling av tre POSTADRESS Kultur- och fritidsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA KFN-2013/ (2) ridanläggningar genomföras under de närmaste åren. Med nämnda prioriteringar anser förvaltningen att en flytt av Stortorpshallen och en utökning av isytor inte kan prioriteras. Förvaltningen anser sig inte ha den kompetens som krävs för att besvara övriga delar i ovanstående medborgarförslag och hänvisar därför till Huge, som fastighets- och markägare med driftansvar. Marina Högland Förvaltningschef Kicki Johansson Fritidschef Bilagor Medborgarförslaget Beslutet delges Kommunstyrelsen

10 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämnden 25 mars Diarienummer MN Remiss Medborgarförslag: Flytt av Stortorpshallen I Trångsund till Nytorps Mosse med mera yttrande till kommunstyrelsen Miljönämndens beslut Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen. Sammanfattning Ett medborgarförslag önskar en flytt av Stortorpshallen till Nytorps mosse samt att hallen utökas till två isytor så att både ishockey och konståkning kan utvecklas. På nuvarande plats i Stortorp kan bostäder byggas. Förvaltningen avstyrker medborgarförslaget. Nytorps mosse består av organisk jord, ytlager av torv, dy, gyttja Sannolikt är grundläggningskostnaderna dubbelt så höga som i områden med normala grundförhållanden. Nytorps mosse nås inte direkt från kommunens huvudvägnät utan ligger i anslutning till en lokalgata och ligger ca 1 km från det regionala vägnätet. I anslutning till området finns ett antal lokalstråk för framför allt gående närmaste kommunala huvudcykelstråk finns på ca 300 meters avstånd. Behovet av en större ishall eller de driftekonomiska aspekter ankommer i första hand på andra remissinstanser att bedöma, som kultur- och fritidsnämnden och Huge fastigheter. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen; Akten Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 17 mars Samhällsbyggnadsnämnden 27 mars Diarienummer SBN Remiss: Flytt av Stortorpshallen I Trångsund till Nytorps Mosse med mera medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson Samhällsbyggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen. Sammanfattning Ett medborgarförslag önskar en flytt av Stortorpshallen till Nytorps mosse samt att hallen utökas till två isytor så att både ishockey och konståkning kan utvecklas. På nuvarande plats i Stortorp kan bostäder byggas. Förvaltningen avstyrker medborgarförslaget. Nytorps mosse består av organisk jord, ytlager av torv, dy, gyttja Sannolikt är grundläggningskostnaderna dubbelt så höga som i områden med normala grundförhållanden. Nytorps mosse nås inte direkt från kommunens huvudvägnät utan ligger i anslutning till en lokalgata och ligger ca 1 km från det regionala vägnätet. I anslutning till området finns ett antal lokalstråk för framför allt gående närmaste kommunala huvudcykelstråk finns på ca 300 meters avstånd. Behovet av en större ishall eller de driftekonomiska aspekter ankommer i första hand på andra remissinstanser att bedöma, som kultur- och fritidsnämnden och Huge fastigheter. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen; Akten Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA SBN MN (3) HANDLÄGGARE Åke Andersson Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden REMISS: Medborgarförslag: Flytt av Stortorpshallen I Trångsund till Nytorps Mosse med mera yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden resp. miljönämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen. Sammanfattning Ett medborgarförslag önskar en flytt av Stortorpshallen till Nytorps mosse samt att hallen utökas till två isytor så att både ishockey och konståkning kan utvecklas. På nuvarande plats i Stortorp kan bostäder byggas. Förvaltningen avstyrker medborgarförslaget. Nytorps mosse består av organisk jord, ytlager av torv, dy, gyttja Sannolikt är grundläggningskostnaderna dubbelt så höga som i områden med normala grundförhållanden. Nytorps mosse nås inte direkt från kommunens huvudvägnät utan ligger i anslutning till en lokalgata och ligger ca 1 km från det regionala vägnätet. I anslutning till området finns ett antal lokalstråk för framför allt gående närmaste kommunala huvudcykelstråk finns på ca 300 meters avstånd. Behovet av en större ishall eller de driftekonomiska aspekter ankommer i första hand på andra remissinstanser att bedöma, som kultur- och fritidsnämnden och Huge fastigheter. Beskrivning av ärendet Tommy Pettersson, Trångsund, föreslår i ett medborgarförslag en flytt av Stortorpshallen till Nytorps mosse samt att hallen utökas till två isytor så att både ishockey och konståkning kan utvecklas. På nuvarande plats i Stortorp kan bostäder byggas. Utöver detta vill förslagsställaren peka på synergieffekter såsom att överskottsvärmed kan användas till att värma befintliga anlägg- POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX (kundtjänst) E-POST OCH WEBB

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DATUM SBN MN SIDA 2 (3) ningar, bl.a. fotbollsplanen. Driftsfördelar för förvaltaren (Huge), möjligheterna att ha ishockey/konståkningsklasser samt samträning med andra idrotter i området. Vidare pekas på lägets potential att ge invandrare och övriga som inte har bakgrunden i issporter bättre möjligheter än med nuvarande läge i Stortorp. Bakgrund Ishallen i Stortorp invigdes 1998 och ersatte uterinken på samma plats. Ishallen har en kapacitet på 600 åskådare och sex omklädningsrum samt förråd, personalutrymmen m.m. Ishallen ligger meter från Trångsunds pendeltågsstation. Busslinjerna 828 och 831på Printz väg med hållplats intill hallen. I nära anslutning till ishallen ligger Trångsundsskolan, F-9 skola med cirka 730 elever. Kommunens översiktsplan 2030 (utställningsversion) ger ingen närmare vägledning kring Stortorps ishall, platsen anges dock som en mötespunkt i strukturplanen för Trångsund. Nytorps mosse rymmer idag 11-manna fotbollsplan samt omklädningsrum. En skejtpark och en boulebana planeras. I anslutning till området ligger Östra gymnasiet (ca 800 elever med ungdomsgymnasiet, språkintroduktion och gymnasiesärskola) samt Edboskolan (F-9 skola, 850 elever). I ÖP 2030 anges mossen som ett grönt område och som en viktig mötespunkt. Avståndet till Skogås pendeltågsstation är ca 600 m och avståndet till flera busslinjer på Storvretsvägen är ungefär detsamma. Förvaltningens synpunkter Medborgarförslaget innehåller inslag som väcker sympati, både vad gäller driftsfördelar och utökade möjligheter för issporter som samverkan mellan olika sporter och kulturer. Möjligheterna att använda överskottvärme från en verksamhet för att värma andra anläggningar ligger i linje med kommunens intresse att spara energi. Behovet av en större ishall eller de driftekonomiska aspekterna ankommer i första hand på andra remissinstanser att bedöma, som kultur- och fritidsnämnden och Huge fastigheter. Det kan dock konstateras att Stortorps ishall är relativt ny, drygt 15 år gammal, och måste anses ha ett betydande restvärde som skulle belasta ett bostadsprojekt på platsen. Avståndet till pendeltåget är dessutom längre än de 600 meter som i översiktsplanen anges som bra och kollektivtrafiknära bostadsläge. Nytorps mosse har till synes en potential för de idéer som lämnas i medborgarförslaget. Det finns dock några aspekter som talar emot en ishall på mos-

14 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DATUM SBN MN SIDA 3 (3) sen. Marken består av organisk jord, ytlager av torv, dy, gyttja som i allmänhet har större mäktighet än 0,5 meter. Sannolikt är grundläggningskostnaderna dubbelt så höga som i områden med normala grundförhållanden. Det kan ifrågasättas om en lokalisering till mossen är lämplig ur denna synpunkt. Nytorps mosse nås inte direkt från kommunens huvudvägnät utan ligger i anslutning till en lokalgata och ligger ca 1 km från det regionala vägnätet. I anslutning till området finns ett antal lokalstråk för framför allt gående närmaste kommunala huvudcykelstråk finns på ca 300 meters avstånd. Gatunätets brister talar emot att någon ny omfattande och publikdragande verksamhet lokaliseras till Nytorps mosse utan att större investeringar sker i infrastrukturen. En lokalisering till Nytorps mosse kräver en ny detaljplan. Förvaltningen avstyrker medborgarförslaget. Helén Mårtensson förvaltningschef Åke Andersson projektledare Delges: Akten Kommunstyrelsen

15 HF (1) Huddinge Kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gunilla Sandström Huddinge Yttrande gällande Flytt av Stortorpshallen I Trångsund till Nytorps Mosse med diarienummer KS-2013/ Stortorpshallen ligger idag i ett befintligt bostadsområde som håller på att förtätas med fler bostäder. Idrottsanläggningen kommer därför inte att ha utrymme att expandera och dessutom ligger inte den spårbundna kollektivtrafiken i direkt anslutning till idrottsplatsen. Detta gör att den inte ligger optimalt för framtidens behov. Byggnadstekniskt går det att montera ner stommen och flytta byggnaden men underbygganden måste byggas upp på nytt om man väljer en ny placering. Det kan innebära en hög kostnad om markförhållandena är sämre och kräver stabilisering. Inredning och installationer i hallen måste byggas nytt. Att placera hallen på Nytorps mosse är ett bra förslag utifrån Huges perspektiv som fastighetsägare eftersom vi kan samordna drift och skötsel av anläggningarna. Huge ställer sig därför positiv till förslaget men då gärna i samband med när det är aktuellt att göra en större renovering eller en nybyggnation av Stortorpshallen. Med vänliga hälsningar Huge Fastigheter AB Åsa Hedenberg Verkställande direktör Huges styrelse godkände detta remissvar den 14 mars Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

"'--C-:H-:"CU-:::f)-:-J): I ;,i (XI~.rJl 2013 O~ 1 2. b===

'--C-:H-:CU-:::f)-:-J): I ;,i (XI~.rJl 2013 O~ 1 2. b=== "'--C-:H-:"CU-:::f)-:-J): I ;,i (XI~.rJl K2!!~!:!)I!I~~ly' ~.I'" 2013 O~ 1 2,11 U; j 2.. ANKOM 2013-09- 11 Huddinge 130911 Dianelll I Di''''''"'~ HUDDINGE Huddmge seryicecenter b=== Hej, mitt namn är Elisabeth

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/337.389 Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S)

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 KS-2012/943.539 1 (4) HANDLÄGGARE Lundmark, Karin Kommunstyrelsen Karin.Lundmark@huddinge.se Informera mera om avfallshantering

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Medborgarförslag om ombyggnad av Sala Idrottshall

Medborgarförslag om ombyggnad av Sala Idrottshall ?'~ &t!2g~ ""SALA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2012-05-02 18 (24) 123 Medborgarförslag om ombyggnad av Sala Idrottshall Dnr2011/149 INLEDNING Lasse Röman,

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet

Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-11-29 Blad 14 Ks 161 Au 159 Dnr 264/2010-101 Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet Från har

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se. Genomlysning av Telge Inköp samt inköpsverksamheten i förvaltning och bolag remissvar

Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se. Genomlysning av Telge Inköp samt inköpsverksamheten i förvaltning och bolag remissvar 1 (3) 2012-08-15 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidsnämnden Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Genomlysning av Telge Inköp samt inköpsverksamheten

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 28 augusti 2015, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena Ärende 31 Motion om en fullstor inomhusarena Tjänsteskrivelse 2015-06-01 KS 2014.0405 Handläggare: Karin Jirénius Kommunfullmäktige Svar på motion om en fullstor inomhusarena Sammanfattning Börje Engholm,

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att byta ut glödlamporna till lågenergilampor alt. LED-lampor

Svar på medborgarförslag om att byta ut glödlamporna till lågenergilampor alt. LED-lampor SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-05-29 Blad 15 Ks 102 Au 107 Dnr 256/2011101 Svar på medborgarförslag om att byta ut glödlamporna till lågenergilampor alt. LED-lampor Från Linda Jonsson har till

Läs mer

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 156 Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4,

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/715 Lokalförsörjningschef 2015-01-21 Lena Larsson Kultur- och fritidschef Kommunstyrelsen Ny skola och sporthall Alsike

Läs mer

Bygglovavdelningens föreskrifter ska följas och upplysningar ska beaktas, se bilaga 1.

Bygglovavdelningens föreskrifter ska följas och upplysningar ska beaktas, se bilaga 1. NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-31 SBN 2014-002714 1 (4) HANDLÄGGARE Anette Svensson 08-535 363 95 anette.svensson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden BÄCKGÅRDEN

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

Ändring av HKF 8000 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Ändring av HKF 8000 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-28 KFN-2013/413.112 1 (2) HANDLÄGGARE Högland, Marina 08-535 317 02 Marina.Hogland@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ändring

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 9 KS/2015:418. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 9 KS/2015:418. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) 9 KS/2015:418 Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör Vid dagens sammanträde upptas byggnadsnämndens äskande för beredning. Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-25 KS-2012/1171.103 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-15 KS/2014:394 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommungemensam metod för att säkerställa att barnkonventionen

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag i samarbete med Samkraft att skapa en cykelverkstad för ungdomarmotion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag i samarbete med Samkraft att skapa en cykelverkstad för ungdomarmotion väckt av Lisbeth Krogh (HP) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-30 KFN-2013/223.629 1 (3) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet. Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre.

,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet. Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre. ,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre. I ett stort antal kommuner runt om i landet har avgiftsfria resor för äldre införts.

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-03-10 KF:s HANDLING NR 8 2011 20(22) 56 Dnr 2010/20 Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 14:40-16:05 Beslutande Jonas Lennström (S) Angelica Örneholm (S) Katarina Ståhlbrand (C) Anna Frisk (S) Maria Nyström (KD) Mats Olsson (SD) Övriga deltagande

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - båtkollo

Ansökan om projektbidrag - båtkollo KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-2014/94.38? SIDA 1 (2) HUDDINGE KOMMUN HANDLÄGGARE Wessleln, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (6) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08 535 364 06 ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande till mark- och miljööverdomstolen utvecklad talan i överklagande av mark- och miljödomstolens dom

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Upplåtelse kvarteret Rönnen. Kommunstyrelsen. Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Blad 14

ARBOGA KOMMUN. Upplåtelse kvarteret Rönnen. Kommunstyrelsen. Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 SAMMANTRADESPROTOKOLL. Blad 14 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 14 Ks 45 Au 37 Dnr 192/2011-043 Upplåtelse kvarteret Rönnen Detaljplanen för kvarteret Rönnen m.m. syftar till att ligga till grund

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan

Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunledningen Christian Mattson Processledare 0768 684913 christian.mattson@lerum.se Kommunstyrelsen Pilot Gråbo - upplägg av arbetet och en första tidplan Förvaltningen har uppdraget

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 Innehållsförteckning Sid 1.Bakgrund Skogås Rackethall. 1 2. Skogås översikt. 2 3. Den nya hallen, en multihall! 2 4. Ny lokalisering. 3 5.

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

TJÄNSTEUTLATANDE. El-ljusspår runt hästhagarna i Vista- medborgarförslag. Beskrivning av lirendet. Kultur- och fritidsnämnden

TJÄNSTEUTLATANDE. El-ljusspår runt hästhagarna i Vista- medborgarförslag. Beskrivning av lirendet. Kultur- och fritidsnämnden HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-07 KFN-2015/1 00.382 SIDA 1 (2) HANDLAGGARE Johansson, Kicki 08-535 31730 kicki.johansson@huddinge.se El-ljusspår runt hästhagarna

Läs mer

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/753.112 Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter

Läs mer

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 KS-2012/513.331 1 (4) HANDLÄGGARE Enquist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplaneförändring

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-08-11 Plats: Tågarpskolan ( OBS!, samling i huvudentrén på Tågarpskolan) Tid: 2015-08-17 kl. 18:00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Innehållsförteckning Barnkonventionen och idrotten VILL... 2 Riktlinjernas syfte... 2 Allmänna fördelningsregler...

Läs mer

Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad Änr KS 2013/380

Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad Änr KS 2013/380 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2015-05-08 Koncernledningsavdelgningen Susanne Weidemanis 044-135583 Susanne.weidemanis@kristianstad.se Kommunstyrelsen Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Tid Torsdag den 4 juni 2015, klockan 09:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-12. Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk

Sammanträdesdatum 2011-05-12. Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-05-12 ;~R 25 2011 8(21) 87 Dnr 2011/42 nvesteringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245,

Läs mer

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Bildande av dotterbolag till Knivstabostäder AB KS-2015/646 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer