Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 28 augusti 2015, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslista 2 Koloni och feriehem för barn på sommaren svar på medborgarförslag väckt av Eva Ericson (KF) KS-2014/ Seniorboende/trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad - svar på medborgarförslag väckt av Inger Hällgren (KF) KS-2014/ Lokalisering och konkurrensprövning av nytt kommun- och kulturhus (KF) KS-2015/ Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016 (KF) KS-2015/ Förslag till ändring av gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun (HKF 9010) (KF) KS-2015/

2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE SIDA 2 (4) 7 Revidering av riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts (HKF 6410) (KF) KS-2015/ Tillagningskök i skolor, förskolor och äldreboende - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Peter Johansson (MP) och Birgitta Ljung (MP) (KF) KS-2015/ Tillagningskök på Kungsklippeskolan - svar på motion väckt av Sefkan Halbori (S) (KF) KS-2015/ Sätt upp parkbänkar och papperskorgar i Segeltorp - svar på motion väckt av Yosef Sigal (S) och Tomas Henriksson (S) (KF) KS-2014/ Erbjud distansstudenter möjlighet till salstentamen i Huddinge svar på motion väckt av Michaela Lööf (S) och Erling Karlsson (S) (KF) KS-2014/ Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari - juli 2015 Handlingar senare KS-2015/ Månadsuppföljning för Huddinge kommun per den 31 juli 2015 Handlingar senare KS-2015/ Förstudie - Granskning av nämndernas beslutsunderlag KS-2015/ Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar svar på revisionsskrivelse KS-2015/ Valärenden 17 Delgivningar till kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2015 KS-2015/

3 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE SIDA 3 (4) 18 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2015 KS-2015/ Beslutsärenden KS AU 19 Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2015 KS-2015/ Upphandlingsstrategi för upphandling av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, enstaka fall till förskola samt turbundna resor för både barn, vuxna och äldre med funktionsnedsättning Handlingar senare KS-2015/ Beslut om studieresa till New York, USA, den 3-7 oktober 2015 för tjänsteman inom kommunstyrelsens förvaltning KS-2015/ Studieresa till Vancouver, Kanada, för tjänsteman inom kommunstyrelsens förvaltning KS-2015/ Studieresa för tjänstemän inom kommunstyrelsen till Nederländerna, 2-4 september 2015 KS-2015/ Informationsärenden KS AU 24 Kommundirektören informerar 25 Krister Schultz, VD Stockholm Vatten, med anledning av förslaget att höja avgiften för allmänna vattentjänster KS-2015/ Kartläggning av företagshälsa i Stockholms län KS-2015/ Övriga frågor

4 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE SIDA 4 (4) Huddinge den 19 augusti 2015 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Caroline Carlsson Kommunstyrelsen Koloni och feriehem för barn på sommaren svar på medborgarförslag väckt av Eva Ericson Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 15 juni 2015, anses medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Eva Ericson inkom den 9 december 2014 med ett medborgarförslag om koloni och feriehem för barn på sommaren. Förslagsställaren anser att barn behöver miljöombyte och få möjlighet att träffa andra barn från olika miljöer under de tio veckor långa sommarlovet. Enligt förslagsställaren fanns feriehem på 80-talet hos privata familjer, vilket gav barnen möjlighet att bada och ha kul i fem veckor innan föräldrarnas semester började. Medborgarförslaget har skickat på remiss till grundskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning anser, liksom remissinstanserna, att koloniverksamhet fyller ett viktigt behov för många barn, ungdomar och familjer genom miljöombyte och möjlighet att knyta nya kontakter. Huddinge kommun erbjuder genom social- och äldreomsorgsförvaltningen olika former av koloniverksamhet bland annat helgkollo för sju barn mellan nio och elva år, en veckas dagkollo för familjer samt familjekollo för ensamstående föräldrar med barn. Det förekommer även att dagkolloverksamhet anordnas under sommaren inom ramen för barnkonstverkstan inom kultur- och fritidsförvaltningen. Det finns även mötesplatser för unga i Huddinge kommun som anordnar aktiviteter under sommaren, till exempel i Flemingsberg. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Även andra organisationer, såsom KFUM, Stadsmissionen och Stiftelsen Barnens Dag, anordnar koloniverksamhet i länet. Mot bakgrund av att det i nuläget finns koloniverksamhet både i Huddinge kommuns regi och som andra organisationer erbjuder i länet, kan en viktig del av behovet av koloniverksamhet för barn tillgodoses. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Beskrivning av ärendet Eva Ericson inkom den 9 december 2014 med ett medborgarförslag om koloni och feriehem för barn på sommaren (bilaga 1). Förslagsställaren anser att barn behöver miljöombyte och få möjlighet att träffa andra barn från olika miljöer under de tio veckor långa sommarlovet. Enligt förslagsställaren fanns feriehem på 80-talet hos privata familjer, vilket gav barnen möjlighet att bada och ha kul i fem veckor innan föräldrarnas semester började. Medborgarförslaget har skickat på remiss till grundskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Remissvar Grundskolenämnden Grundskolenämnden har avstått från att besvara remissen med hänvisning till att det faller utanför nämndens uppdrag. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden menar att Huddinge kommun erbjuder koloniverksamhet via social- och äldreomsorgsförvaltningen för funktionshindrade, dagkollo i öppen verksamhet samt sommarläger för ensamstående föräldrar med minst ett barn. Det förekommer även dagkolloverksamhet inom barnkonstverkstan inom kultur- och fritidsförvaltningen under sommaren (bilaga 2). Med anledning av att kommunen kontinuerligt får frågor och önskemål om koloniverksamhet anser kultur- och fritidsnämnden att det behovet och möjligheterna att erbjuda koloni- och ferieverksamhet med övernattning, framför allt under sommarlovet, bör utredas. Socialnämnden Socialnämnden håller med förslagsställaren om att det är av vikt att barn får möjlighet till miljöombyte och träffa andra barn under sommaren (bilaga 3).

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Vidare framhåller socialnämnden att Huddinge kommun erbjuder några former av koloniverksamhet för barn, ungdomar och familjer, varav det i ett fall är en behovsbedömd insats. Det finns dessutom flera organisationer som anordnar koloniverksamhet för barn i länet, såsom KFUM, Stadsmissionen och Stiftelsen Barnens Dag. Tidigare har det funnits feriehemsplatser för barn i Huddinge. Feriehemsplatserna som insats upphörde i början av 90-talet. Det finns för närvarande inga planer på att återuppta ferieverksamheten. Individ- och familjeomsorgen anordnar olika former av koloniverksamheter anpassade för enheternas målgrupper. Barnenheten anordnar helgkollo för sju barn mellan nio och elva år. Det är en biståndsbedömd insats. Barnen åker därefter med föräldrar och familjebehandlare på sommarkollo i en vecka i juni. Öppenvård för barn söker årligen externa medel för att några familjer kostnadsfritt ska kunna åka på dagkollo i en vecka. Ungdomsenheten organiserar årligen tillsammans med Svenska kyrkan familjekollo för sju familjer i en vecka. Målgruppen är ensamstående föräldrar med minst ett barn i åldern tio till femton år. Det finns även mötesplatser för unga i Huddinge kommun som anordnar aktiviteter under sommaren, till exempel i Flemingsberg. Socialnämnen framhåller att den koloniverksamhet som anordnas i Huddinge kommuns regi tillsammans med den verksamhet som andra organisationer erbjuder i länet gör att en viktig del av behovet kan tillgodoses. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning anser att koloniverksamhet fyller ett viktigt behov för många barn, ungdomar och familjer genom miljöombyte och möjlighet att knyta nya kontakter. Huddinge kommun erbjuder genom social- och äldreomsorgsförvaltningen olika former av koloniverksamhet, bland annat helgkollo för sju barn mellan nio och elva år, en veckas dagkollo för familjer samt familjekollo för ensamstående föräldrar med barn. Det förekommer även att dagkolloverksamhet anordnas under sommaren inom ramen för barnkonstverkstan inom kultur- och fritidsförvaltningen. Det finns även mötesplatser för unga i Huddinge kommun som anordnar aktiviteter under sommaren, till exempel i Flemingsberg.

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Även andra organisationer, såsom KFUM, Stadsmissionen och Stiftelsen Barnens Dag, anordnar koloniverksamhet i länet. Mot bakgrund av att det i nuläget finns koloniverksamhet både i Huddinge kommuns regi och som andra organisationer erbjuder i länet. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Caroline Carlsson Utredare Bilagor Bilaga 1: Koloni och feriehem för barn på sommaren medborgarförslag väckt av Eva Ericson Bilaga 2: Remissvar från kultur- och fritidsnämnden Bilaga 3: Remissvar från socialnämnden Beslutet delges Förslagsställaren Remissinstanserna

9 00 Il UDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS..EOR_VAL TNING HUDDINGE KOMMUN EKONOMIKONTORET 20f4 ~ f2-1 5 Diarfon r MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfu llmäktige 1m' -\ Lamnas personligen till: Information Huddinge f Skriv ditt medborgarförslag här tf-"' ;. / f\. v; C/ 1 1 t. C 11 J 0 //11117C1re 17 Motivering Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.... ~ POSTAORESS ij Huddinge kommun r Kommunstyrelsens förvaltning ~ Information Huddinge ~ Huddinge BESOKSADRESS Kommunalvagen 28 E-POST TELEFON OCH TELEFAX

10 ~ HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 22 (27) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsmmnden 7 april Diarienummer KFN-2015/ Remissvar: Koloni och feriehem för barn på sommaren - medborgarförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt tjänstetutlåtande daterat den 11 mars 2015 och skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget. Beskrivning av ärendet I ett medborgarförslag skriver Eva Ericson om koloni- och feriehem. Förslagsställaren skriver att sommarlovet är tio veckor långt och att barn behöver miljöombyte och träffa barn från olika miljöer. Enligt förslagsställaren fanns feriehem på 80-talet hos privatfamiljer. Detta gav barnen möjlighet att bada och ha kul i fem veckor innan föräldrarnas semester började. Förvaltningens synpunkter Huddinge kommun erbjuder idag koloniverksamhet via det stöd som social- och äldreomsorgsförvaltningen erbjuder till funktionshindrade for att bekosta kollo- och lägerverksamhet Stödet söks via biståndshandläggare. Det förekommer även att dagkolloverksamhet anordnas i den öppna verksamheten för ungdomar eller inom barnkonstverkstan inom kultur- och fritidsförvaltningen under sommaren. Därutöver genomförs ett sommarläger där ensamstående föräldrar med minst ett barn i åldern l O- 15 år ges möjlighet att delta i ett samarbete mellan social- och äldreomsorgsförvaltningen och Svenska kyrkan. Utöver detta arrangeras eller stöds inte kolloverksamhet får barn i Huddinge kommun. Kommunen får kontinuerligt frågor och önskemål om kolloverksamhet Det finns därfor anledning att utreda behov och möjligheter att erbjuda kollo- och ferieverksamhet med övernattning, primärt under sommarlovet. Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2015/ (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats Kultur- och fritidsnämnden Remissvar: Koloni och feriehem för barn på sommaren - Medborgarförslag Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt tjänstetutlåtande daterat den 11 mars 2015 och skickar det till kommunstyrelsen som sitt eget. Beskrivning av ärendet I ett medborgarförslag skriver Eva Ericson om koloni- och feriehem. Förslagsställaren skriver att sommarlovet är tio veckor långt och att barn behöver miljöombyte och träffa barn från olika miljöer. Enligt förslagsställaren fanns feriehem på 80-talet hos privatfamiljer. Detta gav barnen möjlighet att bada och ha kul i fem veckor innan föräldrarnas semester började. Förvaltningens synpunkter Huddinge kommun erbjuder idag koloniverksamhet via det stöd som Socialoch äldreomsorgsförvaltningen erbjuder till funktionshindrade för att bekosta kollo- och lägerverksamhet. Stödet söks via biståndshandläggare. Det förekommer även att dagkolloverksamhet anordnas i den öppna verksamheten för ungdomar eller inom barnkonstverkstan inom kultur- och fritidsförvaltningen under sommaren. Därutöver genomförs ett sommarläger där ensamstående föräldrar med minst ett barn i åldern år ges möjlighet att delta i ett samarbete mellan social- och äldreomsorgsförvaltningen och Svenska kyrkan. Utöver detta arrangeras eller stöds inte kolloverksamhet för barn i Huddinge kommun. Kommunen får kontinuerligt frågor och önskemål om kolloverksamhet. Det finns därför anledning att utreda behov och möjligheter att erbjuda kollo- och ferieverksamhet med övernattning, primärt under sommarlovet. POSTADRESS Kultur- och fritidsnämnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

12 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2015/ (2) Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör Mats Wesslén Utredare Bilagor Remisshandlingar Beslutet delges Kommunstyrelsen

13 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Socialnämnden 29 april Paragraf Diarienummer SN-2015/ Koloni och feriehem för barn på sommaren - Medborgarförslag Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och vidarebefordrar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. Remissen gäller ett medborgarförslag från Eva Ericson som föreslår koloniplatser och feriehem för barn. Förvaltningen anser att det är viktigt att barn får möjlighet till miljöombyte och träffa andra barn under sommaren. Huddinge kommun erbjuder några former av koloniverksamhet för barn, ungdomar och familjer. I ett fall är det fråga om en behovsbedömd insats. Det finns exempel på flera externa organisationer som anordnar koloniverksamhet för barn i länet. Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Anneli Sjöberg (S), Madeleine Johansson (V). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Protokollsanteckning anmäls av Anneli Sjöberg (S) och Madeleine Johansson (V), se bilaga till detta protokoll, daterat 29 april Beslutet delges Kommunstyrelsen

14 Huddinge kommun Socialnämnden PROTOKOLLSANTECKNING Protokollsanteckning Ärende 15 Koloni och feriehem för barn på sommaren Vi ser med oro på hur barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar samt den ökande andelen barn och ungdomar som har behov av insatser från socialtjänsten. Vi instämmer i intentionerna med medborgarförslaget som föreslår koloniplatser och feriehem för barn. Dessa platser ska man kunna söka för barn som annars saknar möjlighet att komma ifrån sin miljö "i stan", få "miljöombyte och träffa barn från olika miljöer" som förslagsställaren skriver. Barns och ungdomars psykiska ohälsa ökar. Kollo kan vara en bra verksamhet för att stärka barns och ungdomars självkänsla och självförtroende. Om detta och av oss föreslaget samarbete med BUF och KUF kan förhindra att ett barn blir placerad så är det en framgång. För att möjliggöra detta för dessa barn skall detta vara kostnadsfritt, då alla familjer inte har ekonomiska förutsättningar till att betala ens en låg avgift. ;/'.. / / ' -~,., ', z:-- ---~ Madelein e:to ha fiisu~ '/ ----~ Vänsterpartiet (LuJ)S'Jh Anneli Sjöberg j 'f Socialdemokraterna 2:e vice ordförande

15 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Per Claug Socialnämnden Koloni och feriehem för barn på sommaren Medborgarförslag Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och vidarebefordrar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. Remissen gäller ett medborgarförslag från Eva Ericson som föreslår koloniplatser och feriehem för barn. Förvaltningen anser att det är viktigt att barn får möjlighet till miljöombyte och träffa andra barn under sommaren. Huddinge kommun erbjuder några former av koloniverksamhet för barn, ungdomar och familjer. I ett fall är det fråga om en behovsbedömd insats. Det finns exempel på flera externa organisationer som anordnar koloniverksamhet för barn i länet. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har skickat en remiss till socialnämnden för yttrande. Det gäller ett medborgarförslag från Eva Ericson som föreslår koloniplatser och feriehem för barn. Enligt förslaget behöver barn miljöombyte och möjlighet att få träffa andra barn från olika miljöer. Feriehem där barn kunde vistas hos privata familjer fanns fram till och med 80-talet i kommunen och var en uppskattad insats. I förslaget nämns även att det finns koloniplatser (kollo). Förvaltningens synpunkter Fram till på 80-talet fanns det som förslagsställaren skriver feriehemsplatser för barn i Huddinge. Familjer kunde ansöka om och få plats utifrån medicinska, sociala eller ekonomiska skäl. Över 200 barn kunde få tillbringa upp emot tre veckor i ett 150-tal hem under sommaren. Feriehemsplatserna som insats upphörde i början av 90-talet. Det finns för närvarande inga planer på att återuppta feriehemsverksamheten. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

16 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2015/ (3) Koloniverksamhet för barn har funnits i många år i Sverige. Ursprungligen handlade det framförallt om att storstadsbarn skulle kunna få komma ut på landsbygden till naturupplevelser och möjlighet att få träffa nya vänner. Individ- och familjeomsorgen anordnar olika former av koloniverksamheter anpassade för enheternas målgrupper. Barnenheten ordnar helgkollo för sju barn mellan nio och elva år. Det är en biståndsbedömd insats som äger rum en helg per månad en termin i taget. I juni åker barnen med föräldrar en vecka tillsammans med familjebehandlare på sommarkollo. Öppenvård för barn söker årligen externt efter medel för att kostnadsfritt låta några familjer som enheten har kontakt med få följa med på dagkollo under en veckas tid. För sju familjer organiserar ungdomsenheten tillsammans med Svenska kyrkan årligen familjekollo under en vecka. Målgruppen är ensamstående föräldrar med barn i åldern tio till femton år men där även äldre och yngre syskon är välkomna. Kostnaden per familj är 1000 kronor. Stadsmissionen, KFUM och Stiftelsen Barnens Dag är några exempel på organisationer som vänder sig till allmänheten och anordnar koloniverksamhet för barn i länet. Förvaltningen känner också till att fritidsgården i Flemingsberg tillsammans med KFUM-KFUK anordnar Sköna dar vecka 27. Kostnadsfria dagsutflykter till Ingarö som främst vänder sig till barn och ungdomar i området. Även andra fritidsgårdar anordnar dagsutflykter och olika sommaraktiviteter. Förvaltningen anser liksom förslagsställaren att koloniverksamhet fyller ett viktigt behov både för många barn, ungdomar och familjer genom miljöombyte och möjlighet till att knyta nya kontakter. Den verksamhet som anordnas i individ- och familjeomsorgens regi är främst till för att möta målgruppernas behov. Tillsammans med den koloniverksamhet som ovan nämnda organisationer erbjuder kan en viktig del av behovet tillgodoses. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Yvonne Kokkola Verksamhetschef

17 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2015/ (3) Bilagor Koloni och feriehem för barn på sommaren - medborgarförslag av Eva Ericson. Beslutet delges Kommunstyrelsen

18 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) HANDLÄGGARE Malin Hedman Kommunstyrelsen Seniorboende/trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad svar på medborgarförslag väckt av Inger Hällgren Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 2 juni 2015, anses medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Inger Hällgren inkom den 1 december 2014 med ett medborgarförslag om ett seniorboende/trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad. Förslagsställaren anser att pensionärer ska ges möjlighet att utan biståndsbedömning få tillgång till ett anpassat boende. I anslutning till boendet ska det finnas gemensamma utrymmen med möjlighet till social gemenskap. De boende ska kunna erbjudas hemtjänst och aktivitetsverksamhet. Medborgarförslaget har remitterats till äldreomsorgsnämnden, Huge Fastigheter AB och pensionärsrådet och remissinstanserna är positiva till att det skapas trygghetsbostäder i kommunen. Huge Fastigheter AB framhåller dock att det finns svårigheter att få till stånd byggprojekt av den här typen med ekonomisk bärkraft. Äldreomsorgsnämnden hänvisar till att det finns långt framskridna planer på att uppföra ett trygghetsboende i privat regi vid Stuvsta centrum och anger att trygghetsbostäder faller utanför deras ansvarsområde eftersom det inte krävs ett biståndsbeslut för att få bo där. Kommunstyrelsens förvaltning påpekar att kommunen genom antagandet av modellen för trygghetsboende beslutade att inte subventionera denna form av boende, utan istället bedömde att den boende själv bör stå för hela boendekostnaden inklusive kostnaderna för gemensamhetslokal och personal. Därigenom råder samma villkor för pensionärer när det gäller trygghetsboende. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

19 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Mot bakgrund av ovanstående och att det finns långt framskridna planer på att uppföra trygghetsbostäder i kommunen anses medborgarförslaget besvarat. Beskrivning av ärendet Inger Hällgren inkom den 1 december 2014 med ett medborgarförslag om ett seniorboende/trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad (bilaga 1). Till förslaget bifogas listor där cirka 80 personer som tillhör Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Stuvsta-Snättringe och Må Bra-verksamheten, ett samarbete mellan pensionärsorganisationerna, har lämnat sina namnunderskrifter. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att pensionärer ska ges möjlighet att utan biståndsbedömning få tillgång till ett anpassat boende. I anslutning till boendet ska det finnas gemensamma utrymmen med möjlighet till social gemenskap. De boende ska kunna erbjudas hemtjänst och aktivitetsverksamhet. Aktiviteter och matservering ska vara öppna även för pensionärer som inte bor där. Därför vore det en fördel om boendet har en central placering i kommunen. Med hänvisning till ovanstående föreslår förslagsställaren att pensionärer ska ges möjlighet att söka sig till ett seniorboende/trygghetsboende i Huddinge kommun utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad. Definition av trygghetsboende respektive seniorboende Med trygghetsbostäder menas, enligt förordningen för statligt investeringsstöd till äldrebostäder, bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det ska finnas personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Trygghetsbostäder kan byggas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. Seniorboenden kan skilja sig mycket åt i sin utformning och i vad de har att erbjuda. Ibland är det enda som är utmärkande att alla som bor i fastigheten är över en viss ålder, medan andra boenden är funktionellt utformade och erbjuder ett större utbud av service och aktiviteter. Ofta är det de boende själva som gemensamt ordnar olika former av aktiviteter. Varken trygghetsboende eller seniorboende kräver biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen från kommunen. Modell för trygghetsboende i Huddinge kommun Kommunfullmäktige antog den 13 september 2010, 147, en modell för trygghetsboende i Huddinge kommun:

20 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Den som vill utveckla trygghetsbostäder i Huddinge kommun ska följa de regler som gäller för att få del av det statliga investeringsstöd som finns att söka. Ansökan om bidrag lämnas till länsstyrelsen som också beslutar om detta stöd. Målgrupp för trygghetsbostäder ska vara personer som har fyllt 70 år. Lägenheter i trygghetsboenden förmedlas av hyresvärd eller motsvarande som ansvarar för kö och uthyrning. Hyresvärd eller motsvarande ansvarar även för att debitera den som bor i trygghetsboende för kostnader för gemensamhetslokaler, personalkostnader och andra omkostnader i samband med aktiviteter. Lägenheter i ett trygghetsboende ska vara utrustade med trygghetslarm som installeras av kommunen. Den boende betalar avgift för trygghetslarmet till kommunen enligt Huddinge kommuns taxa. Trygghetsbostäderna ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning. Den som bor på ett trygghetsboende kan ansöka om hemtjänst om det behövs och välja hemtjänstutförare inom ramen för kundval inom hemtjänsten. Privata utförare kan erbjuda extra tjänster som är helt frivilliga för de som bor på ett trygghetsboende att köpa, så kallade hushållsnära tjänster. Nuläge trygghets- och seniorbostäder i Huddinge kommun Idag finns det trygghetsbostäder i drygt hälften av landets kommuner. I Stockholms län finns det trygghetsbostäder i 11 av 26 kommuner. 1 Huddinge kommun hör till de kommuner som i dagsläget saknar trygghetsbostäder. Det finns dock långt framskridna planer på att uppföra trygghetsbostäder i Huddinge kommun, vilket är i linje med medborgarförslaget. Huddinge kommun har utsett Seniorgården AB till vinnare i en anbudstävling för kvarteret Mjölner vid Stuvsta centrum. Det vinnande förslaget har visat på en tillfredställande planlösning för trygghetsbostäder och har ett genomtänkt koncept för service kopplad till dessa i enlighet med kommunens modell för trygghetsboende. Det innebär bland annat tillgång till gemensam lokal/matsal och personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende. Andelen trygghetsbostäder i projektet ska bestå av minst 20 bostadsrättslägenheter om 1-3 rum och kök. Detaljplanen för byggnationen tas upp för beslut i kommunfullmäktige under det sista kvartalet Boverkets bostadsmarknadsenkät 2015.

21 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Inom Huge Fastigheter AB:s fastighetsbestånd finns det 332 seniorbostäder i form av hyreslägenheter för personer som har fyllt 65 år. I vissa fastigheter har lägenheterna tillgång till gemensam lokal och är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Remissvar Medborgarförslaget har remitterats till äldreomsorgsnämnden, Huge Fastigheter AB och pensionärsrådet. Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden anser att trygghetsboende är en boendeform som ger kommuninvånarna möjlighet att själva välja ett boende med utökad service och möjlighet till social gemenskap, men att det är en boendeform som nämnden inte ansvarar för eftersom det inte krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att få bo där (bilaga 2). Frågan om byggnationer av trygghets- och seniorbostäder är inte heller en fråga äldreomsorgsnämnden förfogar över. Äldreomsorgsnämnden hänvisar i övrigt till att det finns långt framskridna planer för att bygga ett trygghetsboende i Stuvsta centrum (se ovan). Huge Fastigheter AB Kommunens fastighetsbolag Huge Fastigheter AB framhåller att de strävar efter att bygga bostäder som möter de boendes krav till en rimlig hyresnivå (Bilaga 3). I dagens marknads- och byggkostnadsläge finns det dock svårigheter att skapa bra projekt som ekonomiskt går ihop. Pensionärsrådet Pensionärsrådet tillstyrker medborgarförslaget med hänvisning till att det finns behov av fler mindre lägenheter eller radhus för pensionärer utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad (bilaga 4). Pensionärsrådet anser även att det finns behov av trygghetsboenden med gemensamma utrymmen och en husvärd i likhet med trygghetsboende i Tyresö kommun. Gärna i anslutning till ett äldreboende för närhet till hemtjänst. Förvaltningens synpunkter Vid framtagandet av kommunens modell för trygghetsboende konstaterades att det finns behov av olika boendeformer. Efterfrågan på trygghetsbostäder enligt modellen utreddes under 2012 genom en enkätundersökning och en klar majoritet visade stort intresse för en trygghetsbostad i framtiden.

22 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Det finns svårigheter att i kommunens regi få till stånd byggprojekt av den här typen med ekonomisk bärkraft. Under 2012 hade äldreomsorgsnämnden i uppdrag att pröva möjligheterna att omvandla något av kommunens servicehus till trygghetsboende. Förhandlingar för att bygga om en fastighet i Segeltorp till ett trygghetsboende inleddes med en privat aktör, men avslutades på grund av att hyran visade sig bli för hög efter ombyggnation och att intresset för att bo i trygghetsboende i området var lågt. Det kommer sannolikt att bli dyrare att bo i ett trygghetsboende än i ett ordinärt boende eftersom den boende förutom hyra eller motsvarande står för gemensamma lokaler och personal. När det gäller boendekostnaderna för den enskilde har kommunen inte möjlighet att påverka dem inom ramen för privata aktörers byggprojekt. Kommunen har i samband med antagandet av modellen för trygghetsboende beslutat att inte subventionera den här formen av boende, utan istället bedömt att den boende bör stå för hela boendekostnaden inklusive kostnaderna för gemensamhetslokal och personal. Därigenom råder samma villkor för pensionärer när det gäller trygghetsboende. Mot bakgrund av ovanstående och att det finns långt framskridna planer på att uppföra trygghetsbostäder i kommunen anses medborgarförslaget besvarat. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Malin Hedman Utredare Bilagor Bilaga 1: Seniorboende/trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad - medborgarförslag inlämnat av Inger Hällgren Bilaga 2: Remissvar från äldreomsorgsnämnden Bilaga 3: Remissvar från Huge Fastigheter AB Bilaga 4: Remissvar från pensionärsrådet Beslutet delges Förslagsställaren Remissinstanserna

23 00 HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfullmäktige J.\NKOM 20\LI -" - 2? LluooiNGE ~~om MUN r icec:enter 1-\ltddin~-~~ Lämnas personligen till: Information Huddinge r Förslaget Skriv ditt medborgarförslag här Motiverin Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras. POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Information Huddinge Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 E-POST TELEFON OCH TELEFAX

24 Medborgarförslag. Vi är en grupp pensionärer som tillhör PRO stuvsta Snättringe och Må Braverksamheten. Den sistnämnda verksamheten är förlagd till stuvstakyrkan och är ett samarbete mellan kommunens tre pensionärsorganisationer: PRO, SPF och RPG. l l Vi som idag är aktiva pensionärer inser att en vacker dag- under förutsättning att vi får vara friska och krya- har ett önskemål att inom Huddinge kommun kunna söka oss till ett s. k. Seniorboende/Trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad. Den dag, då vi vill lämna våra villor alternativt stora lägenheter, önskar vi att det skall finnas möjlighet till ett boende som kan erbjuda social gemenskap gärna med en matsal och ett allrum inom byggnaden eller i dess närhet. Utöver detta vore det kanske inte helt omöjligt att koppla ihop egen hemtjänst med boendet och en aktivitetsverksamhet. Nu menar vi inte att detta behöver vara en sluten enhet, utan den kan vara öppen även för andra pensionärer dagtid - både när det gäller aktiviteter och matservering. Av det skälet vore det en fördel med en så central placering som möjligt för detta boende. Öppenheten gällande allt- utom själva boendet- även för människor utanför skulle kunna vara berikande för båda sidor. Det viktigaste i sammanhanget skulle dock vara att den enskilda pensionären själv har möjlighet att önska och kunna komma i åtnjutande av ett för åldern anpassat boende bortom all biståndsbedömning. Undertecknad, som tar initiativ till detta medborgarförslag, har varit anställd i Huddinge kommun i 25 år, som sjuksköterska och föreståndare för ett par nykterhetsvårdande verksamheter i öppen vård och är nu pensionär. Sedan år 2000 har jag varit aktiv inom PRO stuvsta Snättringe och är aktiv inom Må Braheten - en verksamhet som nu pågått i tio år!

25 Namn:

26 Namn:

27 Namn:

28 Namn:

29 Namn:

30 Namn:

31 Namn:

32 ,. p~v Namn: () o,_.---. <) l t/t {'_ l tj-( J l ;,, l r;.;:,. /.,,../ / - f/, l'"./

33 ' Namn:

34 Namn:

35 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 28 april Paragraf Diarienummer AN-2015/ Seniorboende eller trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad - medborgarförslag Äldreomsorgsnämndens beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och vidarebefordrar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning En remiss har inkommit till äldreomsorgsnämnden för yttrande. Remissen gäller ett medborgarförslag från en grupp pensionärer som har ett önskemål att inom Huddinge kommun kunna söka ett så kallat seniorboende eller trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad. Kommunfullmäktige har 2010 beslutat att det ska finnas trygghetsbostäder i Huddinge. Dessa bostäder ska var funktionellt utformade och det ska till exempel finnas gemenskapslokaler för måltider, samvaro och hobbyverksamhet. Det behövs inget biståndsbeslut för att bo i dessa bostäder. Den som vill flytta till denna boendeform gör det på eget initiativ. Inom en snar framtid planeras det att byggas ett trygghetsboende i Stuvsta centrum. Överläggning I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Nurcan Gültekin (S), Britt-Marie Karlén, social- och äldreomsorgsdirektör. Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, Malin Hedman

36 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 15 april 2015 AN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson Äldreomsorgsnämnden Seniorboende eller trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad medborgarförslag Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och vidarebefordrar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning En remiss har inkommit till äldreomsorgsnämnden för yttrande. Remissen gäller ett medborgarförslag från en grupp pensionärer som har ett önskemål att inom Huddinge kommun kunna söka ett så kallat seniorboende eller trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad. Kommunfullmäktige har 2010 beslutat att det ska finnas trygghetsbostäder i Huddinge. Dessa bostäder ska var funktionellt utformade och det ska till exempel finnas gemenskapslokaler för måltider, samvaro och hobbyverksamhet. Det behövs inget biståndsbeslut för att bo i dessa bostäder. Den som vill flytta till denna boendeform gör det på eget initiativ. Inom en snar framtid planeras det att byggas ett trygghetsboende i Stuvsta centrum. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har skickat en remiss till äldreomsorgsnämnden för yttrande. Det gäller ett medborgarförslag från Inger Hällgren som är med i en grupp pensionärer som tillhör PRO Stuvsta-Snättringe och Må Bra verksamheten, som är ett samarbete mellan tre pensionärsorganisationer: Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärsförbund (SPF) och Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG). Inger Hällgren föreslår att det ska vara möjligt att inom Huddinge kommun kunna söka ett så kallat seniorboende eller trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad. Enligt förslaget ska det finnas möjlighet till ett boende som kan erbjuda social gemenskap, gärna med matsal och ett allrum inom byggnaden eller i dess POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

37 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 15 april 2015 AN-2015/ (3) närhet. Det ska vara möjligt att ha egen hemtjänst på boendet som ska vara öppen även för andra pensionärer dagtid, varför det är en fördel om boendet har en så central placering som möjligt. Skillnader mellan trygghetsboende och seniorboende Det finns seniorboenden, som i likhet med trygghetsboende, är funktionellt utformade, har gemenskapslokaler och bovärd. Det är därför i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. Upplåtelseformen för trygghetsboende eller seniorboende är hyresrätt eller bostadsrätt. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är ofta högre än för seniorboenden. Skillnader mellan trygghetsboende och äldreboende Om en äldre person behöver mer hjälp än den kan få av hemtjänsten kan den äldre ansöka om att få flytta till ett äldreboende. Denna särskilda boendeform är äldreomsorgsnämnden ansvarig för. Den äldres behov av omvårdnad och önskemål avgör i regel vilket äldreboende som är aktuellt. Man ansöker inte om att få flytta till ett trygghetsboende enligt socialtjänstlagen och det genomförs därför ingen biståndsbedömning. Den äldre väljer själv på eget initiativ denna boendeform, sköter kontakt med hyresvärd eller bostadsrättsförening eller motsvarande för att ställa sig i kö eller för att köpa en bostadsrätt. Äldreomsorgsnämnden har inget ansvar för boendet eller avtal om ett antal lägenheter på ett trygghetsboende. Den äldre hyr sin lägenhet eller äger sin bostadsrätt. Till skillnad från äldreboenden ingår varken måltider, service, omvårdnad eller sjukvård i ett trygghetsboende. Det är ändå ett krav att trygghetsbostäderna ska vara funktionellt utformade, ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt ha bovärd på angivna tider. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsen fick 2009 i uppdrag att utveckla attraktiva boendeformer för äldre. Fullmäktige beslutade den 13 september 2010, 147, om en modell för trygghetsboende i Huddinge kommun: - Målgrupp för trygghetsbostäder ska vara personer som har fyllt 70 år. - Lägenheter i trygghetsboenden förmedlas av hyresvärd eller motsvarande som ansvarar för kö och uthyrning. - Hyresvärd eller motsvarande ansvarar även för att debitera den som bor i trygghetsboende för kostnader för gemensamhetslokaler, personalkostnader och andra omkostnader i samband med aktiviteter.

38 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 15 april 2015 AN-2015/ (3) - Lägenheter i ett trygghetsboende ska vara utrustade med trygghetslarm som installeras av kommunen. - Den boende betalar avgift för trygghetslarmet till kommunen enligt Huddinge kommuns taxa. - Trygghetsbostäderna ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning. Förvaltningen anser att trygghetsboende är en boendeform som ger kommuninvånarna möjlighet att själva välja ett boende till utökad service och social gemenskap. För att bo där behövs inte ett biståndbeslut enligt socialtjänstlagen. Det inte är något äldreboende som äldreomsorgsnämnden ansvarar för. Frågan om byggnationer av seniorbostäder eller trygghetsboenden är inte heller en fråga som äldreomsorgsnämnden förfogar över. Det finns långt framåtskridna planer på att bygga ett trygghetsboende i Stuvsta centrum. Seniorgården har vunnit en anbudstävling med ett förslag som visar på en tillfredställande planlösning för trygghetsbostäder och har ett genomtänkt koncept för service kopplad till dessa. Kommunens natur- och samhällsbyggnadsförvaltning kommer nu att arbeta vidare med programhandlingen i samarbete med Seniorgården. Därefter ska kommunstyrelsen ta ställning till ett programförslag och besluta om planuppdrag för fortsatt detaljplanering. Kommunfullmäktige godkänner i samband med detta ett avtal som ska tecknas mellan kommunen och Seniorgården. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Lars Axelsson Nämndsekreterare Bilagor Seniorboende eller trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad medborgarförslag. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, Malin Hedman

39 HF (1) Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge Yttrande Seniorboende/trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad medborgarförslag med diarienummer KS-2014/ Huge Fastigheter strävar efter att bygga bra bostäder med rimlig hyra för alla våra målgrupper. I dagens marknads- och byggkostnadsläge finns det svårigheter att skapa bra projekt som ekonomiskt går ihop. Allt kan inte Huge Fastigheter påverka, men vi försöker forma projekten så att de möter de boendes krav till rimlig hyresnivå. Huge har idag i sitt bestånd både äldreboende som drivs i kommunens regi samt seniorlägenheter plus 65. Med vänliga hälsningar Huge Fastigheter AB Sophia Mattsson-Linnala VD Huges styrelse godkände detta remissvar den 24 april Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Kundtjänst Växel Fax Orgnr

40 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Huddinges pensionärsråd 3 mars Paragraf Diarienummer AN-2015/ Seniorboende/trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad - Pensionärsrådets svar på medborgarförslag Huddinges pensionärsråds beslut Pensionärsrådet beslutar att tillstyrka medborgarförslaget. Pensionärsrådets synpunkter Det behövs ett ökat antal mindre lägenheter alternativt små radhus som finns i andra kommuner till en rimlig kostnad och utan biståndsbedömning. Dessutom s.k. trygghetsboenden, gärna av den modell som byggts i Tyresö, d.v.s. ett hus med tillgängliga lägenheter, närhet till gemensam matsal, samlingssal i huset och en husvärd som finns åtminstone på deltid. Tipset är att bygga i närområde/ ev. sammanbyggt med äldreboende för närhet till hemtjänst. En hyresnivå i huset som för 2 rum och kök inte överstiger normen för bostadsbidraget för pensionär. Huddinges pensionärsråd tillstyrker förslaget med dessa tillägg. Överläggning I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Lena Lionskoog (FP). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning/malin Hedman

41 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN BESLUTSUNDERLAG DATUM DIARIENR SIDA AN-2015/ (2) Huddinges pensionärsråd Seniorboende/trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad - Pensionärsrådets svar på medborgarförslag Förslag till beslut Pensionärsrådet beslutar att tillstyrka medborgarförslaget. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag från en grupp pensionärer som tillhör PRO Stuvsta Snättringe och Må Bra verksamheten, ett samarbete mellan PRO, SPF och RPG har inkommit till kommunfullmäktige. Förslaget innehåller bland annat önskemål att inom Huddinge kommun kunna söka oss till ett seniorboende/trygghetsboende utan biståndsbedömning och till en rimlig kostnad. Huddinges pensionärsråd har inbjudits att yttra sig över medborgarförslaget. Arbetsutskottets synpunkter Det behövs ett ökat antal mindre lägenheter alternativt små radhus som finns i andra kommuner till en rimlig kostnad och utan biståndsbedömning. Dessutom s.k. trygghetsboenden, gärna av den modell som byggts i Tyresö, d.v.s. ett hus med tillgängliga lägenheter, närhet till gemensam matsal, samlingssal i huset och en husvärd som finns åtminstone på deltid. Tipset är att bygga i närområde/ ev. sammanbyggt med äldreboende för närhet till hemtjänst. En hyresnivå i huset som för 2 rum och kök inte överstiger normen för bostadsbidraget för pensionär. KPR tillstyrker förslaget med dessa tillägg. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

42 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2015/ (2) Bilagor 1. Missiv 2. Medborgarförslaget 3. Huddinges pensionärsråds AU yttrande Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning/malin Hedman

43 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (8) HANDLÄGGARE Björn Rosborg Kommunstyrelsen Lokalisering och konkurrensprövning av nytt kommunoch kulturhus Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Som inriktning för fortsatt arbete gäller att nytt kommun- och kulturhus ska lokaliseras till ett område intill Forellgaraget i Huddinge centrum. Detta beslut ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 9 september 2013 om att inleda en förstudie avseende nytt kommunhus inom del av fastigheterna Forellen 11 m.fl. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på upprustning av Sjödalsparken. Detta uppdrag ska samordnas med kommande detaljplan för kommun- och kulturhus. 3. Byggnationen av ett nytt kommun- och kulturhus ska konkurrensprövas genom en anbudstävlan där tidigare framtaget fördjupat lokalprogram med tillhörande rumsfunktionsprogram ska beaktas och där hyresnivån är ett tungt vägande kriterium vid utvärderingen av inkomna anbud. 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta ett förfrågningsunderlag för ett kommun- och kulturhus som uppmuntrar anbudsgivarna att lämna anbud som ökar exploateringsgraden och förbättrar projektets ekonomi genom att tillföra bostäder och/eller andra funktioner till exploateringen med syftet att skapa ett arkitektoniskt landmärke och annonsera kommunens administrativa och kulturella centrum. Kommunstyren beslutar för egen del Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan ges kommundirektören i uppdrag att besluta om samarbetsavtal med Huge Fastigheter AB angående förutsättningar för planering av nytt kommun- och kulturhus. Sammanfattning I sin verksamhetsplan för 2012 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning som underlag för ett inriktningsbeslut rörande POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

44 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (8) huruvida en projektering av ett nytt kommunhus och anpassning av organisationen ska inledas eller inte. Utredningen visade att kommunen står inför ökade lokalkostnader för sin administration oavsett om man sitter kvar eller bygger nytt då Tekniska Nämndhuset måste avvecklas och lokalerna i Kommunalhuset och vid Gymnasietorget har omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov. Kommunfullmäktige beslutade den 9 september 2013 att inleda förstudie avseende nytt kommunhus. Den 13 januari 2014 kompletterade kommunfullmäktige sin beställning så att även ett samlokaliserat kulturhus skulle omfattas. Det visade sig dock efter att Huge Fastigheter AB studerat förutsättningarna för byggnationen att de ekonomiska premisserna för den valda lokaliseringen var sämre än beräknat, vilket fick till följd att arbetet sedan hösten 2014 inriktades på att dels finna en annan lämplig fastighet i Huddinge centrum, dels färdigställa ett fördjupat lokalprogram med tillhörande rumsfunktionsprogram. Kommunstyrelsens förvaltning anser att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att pröva en lokalisering av nytt kommun- och kulturhus till området vid Forellgaraget och att planeringen och byggnationen av huset ska samordnas med en upprustning av Sjödalsparken enligt parkprogrammet. Förvaltningen föreslår också att byggnationen konkurrensprövas och att förvaltningen ges i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag. I upphandlingen ska anbudsgivarna uppmuntras att lämna anbud som ökar exploateringsgraden och förbättrar projektets ekonomi genom att tillföra bostäder och/eller andra funktioner till exploateringen, samtidigt som en högre byggnad kan tjäna som ett arkitektoniskt landmärke för centrala Huddinge och annonsera kommunens administrativa och kulturella centrum. Även om byggnationen konkurrensprövas och byggnaden uppförs på kommunens mark är Huge Fastigheter AB berörd av projektet genom att deras fastighet påverkas, dels för tillfart till tänkta kommun- och kulturhus, dels genom att parkeringsplatser samnyttjas. Kommundirektören föreslås därför få i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal med Huge Fastigheter AB. Beskrivning av ärendet Bakgrund I sin verksamhetsplan för 2012 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning som underlag för ett inriktningsbeslut rörande huruvida en projektering av ett nytt kommunhus och anpassning av

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige den 14 september 2015

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige den 14 september 2015 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll från kommunfullmäktige den 14 september 2015 Information från kommunrevisionen Statistikrapporter Svar på medborgarförslag

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1231.255 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Flytt av Stortorpshallen i

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Klockan 13:00-16:10, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 48 Ajournering kl. 14:45-14:52 samt 15:18-15:27. Frånvarande följande paragrafer 14-31

Klockan 13:00-16:10, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 48 Ajournering kl. 14:45-14:52 samt 15:18-15:27. Frånvarande följande paragrafer 14-31 STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRADESDATUM 2 september 2015 DIARIENUMMER KS-2014/1748 1 (49) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 2 september 20 15 Tid och plats Klockan

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-30 KS-2013/1245.111 1 (2) HANDLÄGGARE Kaaman Modig, Eva 08-535 301 77 Eva.Kaaman-Modig@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/337.389 Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 28 augusti 2015, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013

Äldreombudsmannens kvartalsrapport januari till mars 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 juni 2013 KS-2013/645.739 1 (2) HANDLÄGGARE Berith Ramstedt 08-535 302 22 berith.ramstedt@huddinge.se Kommunstyrelsen Äldreombudsmannens

Läs mer

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-03-10 KF:s HANDLING NR 8 2011 20(22) 56 Dnr 2010/20 Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 AN-2014/183.184 1 (5) HANDLÄGGARE Ulrika Torseke Ström 08-535 312 30 Ulrika.TorsekeStrom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förändring av ersättning

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla för resor med Kosterbåtarna

Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla för resor med Kosterbåtarna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (41) Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 17 Au 37 Dnr KS/2011-0126 Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson Plats och tid Tallåsenrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (C) Ordförande Ove Schönning (S) Vice ordförande Ingegerd Pettersson, PRO Sune Öster, SPF Jan Nilsson, PRO Anna-Maria Winblad, PRO Ingrid

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012 : STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN PROTOKOLL NR 1/2012 SID 1 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den januari 2012 Justerat den januari Marianne Svensk Godkänt via e-post

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/753.112 Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Komplettering till beslut om förstudie för nytt kommunhus samlokaliserat kulturhus

Komplettering till beslut om förstudie för nytt kommunhus samlokaliserat kulturhus KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 28 Paragraf Diarienummer KS-2011/239.119 Komplettering till beslut om förstudie för nytt kommunhus samlokaliserat kulturhus

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S)

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 KS-2012/943.539 1 (4) HANDLÄGGARE Lundmark, Karin Kommunstyrelsen Karin.Lundmark@huddinge.se Informera mera om avfallshantering

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - båtkollo

Ansökan om projektbidrag - båtkollo KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-2014/94.38? SIDA 1 (2) HUDDINGE KOMMUN HANDLÄGGARE Wessleln, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef Socialnämnden 4 mars 2003 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 4 mars 2003 kl 18 30. Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade tjänstemän

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-30 1(16) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjövägen 4. 13.00 16.00 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Per- Erik Andersson, C Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 7 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista till Huddinges pensionärsråd

Kallelse och föredragningslista till Huddinges pensionärsråd HUDDINGES PENSIONARSRAD KALLELSE SIDA 1 (2) HUDDINGE KOMMUN Kallelse och föredragningslista till Huddinges pensionärsråd Tid Tisdag den 26 april2016, klockan 14:00 Plats Plenum, Gyronasietorget l Kallade

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag i samarbete med Samkraft att skapa en cykelverkstad för ungdomarmotion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag i samarbete med Samkraft att skapa en cykelverkstad för ungdomarmotion väckt av Lisbeth Krogh (HP) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-30 KFN-2013/223.629 1 (3) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Socialnämnden 2014-11-05 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Översyn av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun (HKF 9190)

Översyn av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun (HKF 9190) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-14 KS-2014/1401.112 1 (3) HANDLÄGGARE Z Johansson, Kerstin kerstin.z.johansson@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av arvodesreglemente

Läs mer

Markreservationer för snabbt uppförda bostäder i Kalmar kommun

Markreservationer för snabbt uppförda bostäder i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Josefine Robertsson 2016-01-26 KS 2016/0025 50088 Kommunstyrelsen Markreservationer för snabbt uppförda bostäder i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4,

Läs mer

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (5) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 juni 2013, klockan 10:00 samt tisdagen den 11 juni 2013, klockan

Läs mer

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare 27-33 Elisabet Jonsson

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare 27-33 Elisabet Jonsson 1(10) Plats och tid Vårsta 09.00 11.45 ande Ledamöter Carina Svedberg, ordförande (S) Agneta S. Palm, vice ordförande (SPF) Lars Östberg (PRO) Lars Sjöström PRO Bengt Fransson (PRO) Solveig Näslund (SPRF)

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25 Datum: Tisdagen den 25 februari 2014 Tid: 18.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 11-21 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer