Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC AB, NCC Boende AB och Huge Fastigheter AB för fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteteret Klockarbacken godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari Sammanfattning Förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB syftar till att dels klargöra att ett planeringsavtal mellan Huddinge kommun och NCC AB ska upphöra att gälla och dels åstadkomma en överlåtelse av sex fastigheter inom kvarteren Palmen/Olivträdet/Hörningsnäs till kommunen och i samband med detta erbjuda NCC Boende AB att överta en exploateringsmöjlighet från Huge Fastigheter AB i projektet Sjödalsbacken. Beskrivning av ärendet NCC AB och Huddinge kommun tecknade år 2000 ett planeringsavtal berörande fastigheterna Hörningsnäs 1:26 och 1:27, Olivträdet 2 och 4 samt Palmen 3 och 4 i syfte att genom en förstudie utreda förutsättningar för att inom fastigheterna bygga bostäder. Vid detaljplanearbetet framkom det att bostadsbebyggelse inte var lämpligt inom området på grund av bland annat buller och emissioner. NCC AB ska istället erbjudas ett exploaterateringsprojekt inom kvarteret Klockarbacken, Sjödalsbacken, där ett detaljplanearbete för bostäder har påbörjats under år 2013 med Huge Fastigheter AB, som idag är fastighetsägare. Den helhetslösning som eftersträvas är att Huddinge kommun förvärvar NCC AB s mark inom kvarteren Hörningsnäs/- Olivträdet/Palmen, samtidigt som NCC Boende AB erbjuds att från Huge POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) överta ett blivande mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB och förvärva marken av Huge. Ett förslag till avsiktsförklaring har tagits fram med syfte att klargöra vilka planerade åtgärder parterna är överens om ska genomföras. Enligt förslaget är parterna överens om att planeringsavtalet som tecknades år 2000 ska upphöra att gälla, att det ska upprättas ett överlåtelseavtal mellan NCC AB och Huddinge kommun avseende marken inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen, ett intentionsavtal mellan NCC Boende AB och Huge Fastigheter AB avseende formerna för samverkan i detaljplanearbetet för Sjödalsbacken samt ett ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för Sjödalsbacken. Vidare är parterna också överens om att det i samband med detaljplanens antagande ska ingås ett exploateringsavtal mellan kommunen och NCC Boende AB vilket också förutsätter att NCC Boende AB då senast förvärvar aktuellt markområde av Huge. Ett plankostnadsavtal ska dessutom tecknas mellan kommunen och NCC Boende AB. Överlåtelseavtalet mellan NCC AB och Huddinge kommun hanteras parallellt i ett annat ärende till kommunstyrelsen. Avtalet görs inte beroende av om exploateringsprojektet Sjödalsbacken kan genomföras eller inte. Överlåtelsen av fastigheterna sker till marknadsmässiga priser. NCC AB ska också ersättas för vissa nedlagda kostnader som uppkommit i samband med planarbetet enligt planeringsavtalet från år Kommunen får kostnader för fastighetsbildningsåtgärder avseende de fastigheter som övertas. Intentionsavtalet, plankostnadsavtalet samt ramavtal avses att tecknas under våren Detaljplanen avses antas under första kvartalet Förslaget till avsiktsförklaring, se bilaga 1, beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att upprättat förslag till avsiktsförklaring med NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB godkänns. För genomförandet av Storängen är ett förvärv av marken inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen fördelaktigt. De störningar som hittills omöjliggjort planläggning för bostäder bedöms inte utgöra hinder för planläggning för skola/förskola, vilket diskuterats som möjlig markanvändning. Om så inte skulle bli fallet bör marken behållas i kommunens ägo i avvaktan på planläggning för bostäder då förutsättningar finns.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Om Huge och NCC inte skulle komma överens om överlåtelse av exploateringsområdet och ramavtalet skulle förfalla förutsätter förvaltningen att kommunen och Huge gemensamt verkar för att projektet genomförs med annan exploatör. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Förslag till avsiktsförklaring Bilaga 2: PM från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden NCC AB NCC Boende AB Huge Fastigheter AB

4 1 (7) Avsiktsförklaring Berörande fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken. Följande Avsiktsförklaring har träffats mellan nedanstående parter. Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Bolaget NCC AB Solna Org nr Nedan kallad Bolaget. Exploatören NCC Boende AB Solna Org nr Nedan kallad Exploatören. Huge Huge Fastigheter AB Huddinge Org nr Nedan kallad Huge. Kommunen, Bolaget, Exploatören och Huge benämns gemensamt nedan som Parterna. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Kommunen och Bolaget har år 2000 tecknat ett planeringsavtal i syfte att genom en förstudie utreda förutsättningarna för att inom kvarteret Olivträdet/Palmen/Hörningsnäs uppföra bostadsbebyggelse i flerbostadshus/radhus/parhus, med tillhörande anläggningar. Vid detaljplanearbetet framkom det att bostadsbebyggelse inte var lämpligt inom området på grund av bland annat buller och emissioner. Kommunen vill förvärva området. För att Kommunen ska få tillgång och dispositionsfrihet över området krävs att Bolaget och Kommunen dessförinnan kommer överens om ett kommunalt förvärv av Bolagets fastigheter Hörningsnäs 1:26, 1:27, Olivträdet 2, 4, Palmen 3 och 4 i Huddinge kommun, fortsättningsvis tillsammans kallade Fastigheterna. Dnr: KS-2014/

5 2 (7) Förhandlingar har parallellt pågått mellan Parterna om Exploatörens förutsättningar att istället bygga bostäder inom kvarteret Klockarbacken. Under 2013 har ett detaljplanearbete för Sjödalsbacken (fastigheten Klockarbacken 10 med flera) påbörjats och fastighetsägare och exploatör är Huge. Parterna har haft som utgångspunkt att få en helhetslösning till stånd, där Kommunen kan förvärva Fastigheterna från Bolaget, samtidigt som Exploatören erbjuds en annan exploateringsmöjlighet i Sjödalsbacken. Avsikten är dock att Huge ska teckna Ramavtal med Kommunen, vilket Exploatören ska erbjudas att ta över. Exploateringsavtal ska sedan tecknas med Exploatören. Parterna är överens om att Exploatören ska erbjudas bli Kommunens motpart i stället för Huge när det gäller exploateringsprojektet Sjödalsbacken för bostadsutbyggnad, nedan kallat Projektet. Projektet omfattar i dagsläget ett flertal fastigheter. Huge äger fastigheterna Klockarbacken 10, Mörten 1 och Siken 3. Kommunen äger Tomtberga 3:1. Siken 2 ägs av BRF Siken. Projektet kan komma att ändras i sitt läge, utformning och däri ingående fastigheter. De fastigheter som ligger inom Projektet och som ägs av Huge, dvs. Klockarbacken 10, Mörten 1 och Siken3, kommer fortsättningsvis att kallas Exploateringsområdet. Fastigheterna respektive Projektet enligt ovan redovisas översiktligt i bifogade kartbilagor, bilaga 1 och Giltighet Denna Avsiktsförklaring ska utgöra grunden för Parternas fortsatta förhandlingar med avseende på överlåtelse av Fastigheterna och Exploateringsområdet samt Projektet i övrigt. Med undantag för vad som anges nedan i denna 2 och 6-9 utgör denna handling inte något bindande avtal mellan Parterna utan syftar endast till att uttrycka Parternas gemensamma avsikt att fullborda de överlåtelser, avtal och projekt som följer av detta avtal. Endera parten har därmed rätt att intill bindande avtal träffats välja att avsluta förhandlingarna utan rätt till ersättning för någon part. Denna Avsiktsförklaring blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner densamma senast att styrelsen för Huge godkänner densamma senast att styrelsen för Bolaget godkänner densamma senast att styrelsen för Exploatören godkänner densamma senast Skulle någon av ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är Avsiktsförklaringen förfallen i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna denna Avsiktsförklaring efter överklagande och har avtal dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Dnr: KS-2014/

6 3 (7) AVSIKT 3. Avsiktsförklaring Upphörande av planeringsavtal Planeringsavtal mellan Kommunen och Bolaget berörande fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2, 4, 7 och 9, Hörningsnäs 1:26-1:33 samt del av Tomtberga 3:39 har inneburit att planläggning, enligt samma avtal, påbörjats. Avtalets syfte var att genom en förstudie utreda förutsättningarna för att inom området uppföra bostadsbebyggelse och att en sådan förstudie skulle leda till att påbörja detaljplanearbete för bostadsbebyggelse. Vid planläggningen har det dock visat sig, på grund av miljökonsekvenser, att detaljplanearbetet enligt förstudien ej kunnat slutföras. Avtalet ska därmed upphöra att gälla utan ersättningsskyldighet för endera av parterna i enlighet med planeringsavtalet. Överlåtelse av exploateringsmöjlighet Genom denna ömsesidiga Avsiktsförklaring bekräftar Huge för sin del att Exploatören kommer att erbjudas ett övertagande av rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtal avseende Projektet för bostadsutbyggnad. En förutsättning för en sådan överlåtelse är dock att Exploatören förvärvar Exploateringsområdet på så sätt som anges nedan i denna 3. Kommunen ska godkänna att Exploatören går in som Kommunens motpart i avtalet. Det formella Exploateringsavtalet upprättas mellan Kommunen och Exploatören i samband med detaljplanens antagande. Ramavtal ska tecknas snarast mellan Kommunen och Huge avseende Projektet, preliminärt avses avtalet tas upp i kommunfullmäktige under kvartal 2 år Intentioner och överlåtelse berörande Huge och Exploatören Arbetet med detaljplanen förutsätts ske i samverkan mellan Parterna, därför ska ett Intentionsavtal tecknas mellan Exploatören och Huge berörande Projektet för att reglera samarbetet. Detta Intentionsavtal ska även innehålla de principer som ska gälla för beräkning av köpeskillingen av Exploateringsområdet. Huge och Exploatören ska i Intentionsavtalet enas om vissa miniminivåer som ska uppnås avseende både köpeskilling och exploateringsvolym (kvm BTA) för att överlåtelse av Exploateringsområdet ska bli aktuell. Om Överlåtelseavtal avseende Exploateringsområdet ingås mellan Huge och Exploatören i tiden mellan att detaljplanen har satts ut för granskning och detaljplanen antas, ska en preliminär köpeskilling anges i Överlåtelseavtalet som bygger på exploateringsvolymen enligt detaljplaneförslaget. Den slutgiltiga köpeskillingen för Exploateringsområdet ska baseras på den faktiska exploateringsvolymen enligt laga kraft vunnen detaljplan. För det fall Huge och Exploatören inte kommer överens om överlåtelse av Exploateringsområdet eller om Exploatören avstår från att förvärva Exploateringsområdet ska Ramavtalet förfalla utan några skyldigheter för Huge att fullfölja Projektet. Ramavtalet ska därmed upphöra att gälla. Plankostnader Huge ska svara för Kommunens samtliga plankostnader som har uppstått till och med att särskilt plankostnadsavtal tecknats mellan Kommunen och Exploatören. Oavsett vad som följer ovan ska Huge inte svara för några plankostnader eller andra av Kommunen eller Exploatören upparbetade kostnader för Projektet som belöper på tiden från och med att plankostnadsavtal tecknats mellan Kommunen och Exploatören utan dessa skall Exploatören svara för enligt särskilt Dnr: KS-2014/

7 4 (7) plankostnadsavtal oavsett om Exploatören väljer att förvärva Exploateringsområdet eller inte. Detaljplanearbetet ska återupptas när Kommunen och Exploatören har ingått plankostnadsavtalet. Villkor för överlåtelse av exploateringsområdet Huge är beredd att efter detaljplanen har ställts ut för granskning ingå avtal om att överlåta Exploateringsområdet till Exploatören under förutsättning av att (i) bindande avtal härom träffas mellan Huge och Exploatören till marknadsmässiga priser och villkor, samt enligt de principer avseende beräkning av köpeskilling m.m. som Huge och Exploatören enats om i Intentionsavtalet, (ii) Bolaget har ingått avtal med Kommunen om att överlåta Fastigheterna till Kommunen enligt nedan, (iii) Exploatören övertar Huges rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtal med Kommunen avseende Projektet, (iv) Överlåtelseavtalet villkoras av laga kraftvunnen detaljplan enligt vilken de miniminivåer avseende köpeskilling som Huge och Exploatören enats om i Intentionsavtalet uppnås, samt (v) att den slutliga köpeskillingen fastställs i köpebrev, efter de villkor som slås fast i Överlåtelseavtalet, efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Om något av villkoren ovan inte uppfylls upphör Överlåtelseavtalet mellan Huge och Exploatören att gälla utan rätt till skadestånd för endera part. Överlåtelse av Fastigheterna berörande Kommunen och Bolaget Genom denna ömsesidiga Avsiktsförklaring bekräftar Bolaget för sin del vara berett att omgående avyttra Fastigheterna till Kommunen för marknadsmässiga priser och villkor. 4. Exploateringsförutsättningar för Sjödalsbacken inom kv. Klockarbacken Projektet är beläget inom programområdet för Huddinge Centrum och är däri benämnt E21 för bebyggelsen och G6 för parkområdet, se bilaga 2. Kommunens huvudprincip för fördelning av kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar (infrastruktur, grönområden och vattenanläggningar) inom programområdet är att: - Allmänna anläggningar som endast behövs p.g.a. en viss exploatering ska bekostas i sin helhet av den exploatören. - Kostnaderna för övergripande allmänna anläggningar inom hela programområdet ska fördelas på exploatörer, kommunen och övriga fastighetsägare. Kostnadsfördelningen ska ske i proportion till avsedd utbyggnadsyta i kvm BTA och enligt nyttan i respektive detaljplan. Detaljplanens inriktning för Projektet är flerbostadshus samt förskola och upprustning av grönområde och kommer att närmare definieras till sin avgränsning och sitt innehåll under arbetet med detaljplanen och Ramavtal/Intentionsavtal. Oavsett vad som följer av denna 4 är Parterna överens om att Huge inte ska bära några kostnader för Projektet utöver vad som framgår i 3 ovan. Dnr: KS-2014/

8 5 (7) 5. Avtal I enlighet med 3 ovan och under de förutsättningar som där anges ska följande avtal tecknas, i den kronologiska ordning som följer. 1. Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget Kommunen ska förvärva Fastigheterna från Bolaget. Överlåtelsen ska regleras i ett särskilt Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget. 2. Intentionsavtal Formerna för samverkan mellan Exploatören och Huge vad avser arbetet med detaljplanen upprättas i ett Intentionsavtal mellan Exploatören och Huge så snart detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. Vardera part ska bära sina egna kostnader relaterade till samarbetet med detaljplanen. 3. Plankostnadsavtal Avtalet ska reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och Exploatören avseende detaljplanearbetet inför Projektet. Härefter ska detaljplanearbetet återupptas. 4. Ramavtal I samband med att detaljplan upprättas för Projektet ska Ramavtal på sedvanligt sätt upprättas mellan Kommunen och Huge för genomförande av Projektet. Avtalet förs fram för politiskt beslut så snart det är undertecknat. Huge ska inte ha några skyldigheter enligt detta avtal för det fall Exploatören avstår från att förvärva Exploateringsområdet, varför Ramavtalet ska villkoras på sådant sätt. Ramavtalet ska därmed upphöra att gälla. 5. Exploateringsavtal och Överlåtelseavtal I samband med detaljplanens antagande för Projektet ska Exploateringsavtal på sedvanligt sätt ingås mellan Kommunen och Exploatören för genomförande av Projektet. Avtalet förs fram för politiskt beslut parallellt med förslag till detaljplan. Exploateringsavtalet ska villkoras med att detaljplanen vinner laga kraft. Senast i samband med detaljplanens antagande för Projektet och upprättande av Exploateringsavtal mellan Kommunen och Exploatören ska Huge och Exploatören ingå Överlåtelseavtal avseende Exploateringsområdet i enlighet med vad som följer av Intentionsavtalet enligt punkt 2 ovan. Överlåtelsen förutsätter även att Exploatören övertar Huges rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet enligt punkt 4 ovan och i övrigt enligt vad som följer av 3. Överlåtelseavtalet ska villkoras med att detaljplanen vinner laga kraft. 6. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet, utan rätt till ersättning för endera parten, om - Överlåtelseavtal enligt 5 p. 1 inte tecknas senast Intentionsavtal enligt 5 p. 2 inte tecknas senast Ramavtal enligt 5 p. 4 inte tecknas senast Dnr: KS-2014/

9 6 (7) 7. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. Exploatören får överlåta sina skyldigheter och rättigheter av vad som följer av detta avtal till annat bolag inom NCC-koncernen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Bolaget och Huge förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar Bolaget och Huge enligt detta avtal, så att detta blir gällande på så sätt som anges häri mot varje kommande ägare av Bolagets och Huges fastigheter. 8. Sekretess För det fall någon begär att få ta del av uppgift från Kommunen, vilken erhållits i samband med tecknandet av detta avtal och har Bolaget eller Exploatören särskilt angivit att den ifrågavarande uppgiften ska omfattas av sekretess, ska kommunen särskilt pröva om uppgiften omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 9. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge den För Huddinge kommun Solna den För NCC Boende AB... Charlotta Thureson Giberg ( ) Mark- och exploateringschef... Gustav Hector ( ) Exploateringsingenjör Dnr: KS-2014/

10 7 (7) Huddinge den För Huge Fastigheter AB Solna den För NCC AB.. ( ) ( ).. ( ) ( ) Dnr: KS-2014/

11 ~ HUDDINGE KOMMUN Avsiktsförklaring. Bilaga 1. Koordinatsystem: PLAN Sweref HÖJD RH2000 Utdrag ur Huddinge kommuns kartdata bas. Huddinge kommun. -.. D '

12 Bilaga 2 Klockarbacken l O mm i Huddinge Centrum Del av programkartafor Huddinge Centrum.

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) HANDLÄGGARE Gustav Hector Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken. Sammanfattning Förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB syftar till att dels klargöra att ett planeringsavtal, avseende exploateringsområdet berörande fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, 7, 9, Hörningsnäs 1:26-1:33 samt del av Tomtberga 3:39, mellan Huddinge kommun och NCC AB är genomfört och dels åstadkomma en överlåtelse av sex fastigheter inom kvarteren Palmen/Olivträdet/Hörningsnäs till kommunen och i samband med detta erbjuda NCC Boende AB att överta en exploateringsmöjlighet från Huge Fastigheter AB i projektet Sjödalsbacken. Bakgrund Huddinge kommun och NCC AB har år 2000 tecknat ett planeringsavtal i syfte att genom en förstudie utreda förutsättningarna för att inom kvarteret Olivträdet/Palmen/Hörningsnäs uppföra bostadsbebyggelse i flerbostadshus/radhus/parhus, med tillhörande anläggningar. Vid detaljplanearbetet framkom det att bostadsbebyggelse inte var lämpligt inom området på grund av bland annat buller och emissioner. Huddinge kommun vill nu förvärva området. För att Huddinge kommun ska få tillgång och dispositionsfrihet över området krävs att NCC AB och Huddinge kommun kommer överens om ett kommunalt förvärv av NCC AB s fastigheter Hörningsnäs 1:26, 1:27, Olivträdet 2, 4, Palmen 3 och 4 i Huddinge kommun. Förhandlingar har parallellt pågått om NCC Boende AB s, exploatör för NCC, förutsättningar att istället bygga bostäder inom kvarteret Klockarbacken. Under 2013 har ett detaljplanearbete för Sjödalsbacken (kv. Klockarbacken) påbörjats och fastighetsägare och exploatör är Huge Fastigheter AB. Parterna har haft som utgångspunkt att få en helhetslösning POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

14 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) till stånd, där Huddinge kommun kan förvärva NCC AB s mark inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen, samtidigt som NCC Boende AB erbjuds en annan exploateringsmöjlighet i projektet Sjödalsbacken. Förhandlingarna har utmynnat i att Huddinge kommun för sin del förklarar sig beredd att, när förutsättningar finns, erbjuda NCC Boende AB att ta över ett blivande exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för exploateringsprojektet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken för bostadsutbyggnad. Projektet Sjödalsbacken ingår i projektplan Framtagande av detaljplan pågår där inriktningen är flerbostadshus samt förskola. Dessutom ska ett större grönområde rustas upp. Projektet kommer att närmare definieras till sin avgränsning och sitt innehåll under arbetet med detaljplanen. Figur 1: Översiktsbild över planområdet för projektet Sjödalsbacken NCC AB s aktuella fastigheter respektive exploateringsområdet enligt ovan redovisas översiktligt, se figur 1 och 2.

15 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) Figur 2: Rastrerade fastigheter ska överlåtas från NCC AB till Huddinge kommun Beskrivning av ärendet Avsiktsförklaring Förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB syftar till att dels klargöra att planeringsavtalet mellan Huddinge kommun och NCC AB ska upphöra att gälla utan ersättningsskyldighet för endera av parterna och dels åstadkomma en överlåtelse av aktuella fastigheter inom kvarteren Palmen/Olivträdet/Hörningsnäs till kommunen och i samband med detta erbjuda NCC Boende AB en exploateringsmöjlighet i projektet Sjödalsbacken. Redovisning av planerade åtgärder Parterna är enligt förslag till avtal överens om att planeringsavtalet ska upphöra att gälla och att detta trepartsavtal krävs för att komma vidare i

16 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) utvecklingen av respektive område. För att komma vidare efter avsiktförklaringen ska följande avtal upprättas. 1. Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget Kommunen ska förvärva Fastigheterna från Bolaget. Överlåtelsen ska regleras i ett särskilt Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget. 2. Intentionsavtal Formerna för samverkan mellan Exploatören och Huge vad avser arbetet med detaljplanen upprättas i ett Intentionsavtal mellan Exploatören och Huge så snart detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. 3. Plankostnadsavtal Avtalet ska reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och Exploatören avseende detaljplanearbetet inför Projektet. Härefter ska detaljplanearbetet återupptas. 4. Ramavtal I samband med att detaljplan upprättas för Projektet ska Ramavtal på sedvanligt sätt upprättas mellan Kommunen och Huge för genomförande av Projektet. 5. Exploateringsavtal och Överlåtelseavtal I samband med detaljplanens antagande för Projektet ska Exploateringsavtal på sedvanligt sätt ingås mellan Kommunen och Exploatören för genomförande av Projektet. Senast i samband med detaljplanens antagande för Projektet och upprättande av Exploateringsavtal mellan Kommunen och Exploatören ska Huge och Exploatören ingå Överlåtelseavtal avseende Exploateringsområdet i enlighet med vad som följer av Intentionsavtalet enligt punkt 2 ovan. Angående förutsättningar för exploateringsprojektet i Sjödalsbacken krävs vidare utredningar och att Huge Fastigheter AB och NCC Boende AB är överens om hur de vill gå vidare med det projektet. Oavsett ska dock överlåtelsen mellan NCC AB och Huddinge kommun genomföras och icke göras beroende av huruvida Sjödalsbacken kan genomföras eller ej. Kan Huge Fastigheter AB och NCC Boende AB inte komma överens om ett intentionsavtal eller en överlåtelse av exploateringsområdet kommer ramavtalat mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB att falla men parterna ska ändock gemensamt se över vilka möjligheter som finns till att

17 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) projektet Sjödalsbacken på något sätt kan gå vidare och genomföras, eventuellt med en ny exploatör. Ekonomi Överlåtelsen av fastigheterna mellan Huddinge kommun och NCC AB kommer att ske till marknadsmässiga priser. Utöver köpeskilling ska NCC AB också ersättas för vissa nedlagda kostnader som uppkommit i samband med planarbetet enligt planeringsavtalet från år Denna ersättning kommer att bestämmas och utgå i samband med överlåtelsen. För att hantera de fastigheter som överlåtits till Huddinge kommun krävs fastighetsbildning och eventuellt vissa lagfartskostnader. Plankostnader för planarbetet regleras särskilt i ett plankostnadsavtal. För att ta fram avtal samt förhandlingsunderlag står respektive part för sina egna kostnader. Tidsplan Överlåtelseavtal mellan Huddinge kommun och NCC förs fram samtidigt som denna avsiktsförklaring. Intentionsavtalet, plankostnadsavtal samt ramavtal ska tecknas under våren Exploateringsavtalet tecknas i samband med detaljplanens antagande, beräknat till första kvartalet Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till avtal med NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB godkänns. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Gustav Hector Exploateringsingenjör Bilagor 1. Avsiktsförklaring

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1038.210 Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus Tillhör punkt 12 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2012-06-14 Till styrelsen Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Exploatören och Staden skall tillsammans verka för att Markområdet planläggs för ny bebyggelse omfattande ca 140 ekvivalenta bostadslägenheter.

Exploatören och Staden skall tillsammans verka för att Markområdet planläggs för ny bebyggelse omfattande ca 140 ekvivalenta bostadslägenheter. 1 (5) Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Staden, och JM AB (publ) (org. nr. 556045-2103), nedan kallad Exploatören, har under de förutsättningar som anges

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal www.sollentuna.se Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-19 Producerad av kommunledningskontoret, Sollentuna kommun, 2015 Text: Karin Sköld. Omslagsbild från Silverdal,

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Projektbeställare Projektledare David Lanthén Ingrid Kärrsten Datum 2015-12-29 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2015/0053-214 Innehållsförteckning

Läs mer

Inriktning för förvaltning av kommunens exploateringsfastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter exklusive gårdsarrenden

Inriktning för förvaltning av kommunens exploateringsfastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter exklusive gårdsarrenden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-24 SB 2014/119.259 1 (5) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Inriktning för förvaltning av kommunens

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark

Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark 2013-10-10 Dnr SBN 90/2007-20 STADSBYGGNADSKONTORET Camilla Miller Utställningshandling Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Samråd har skett

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 AN-2014/183.184 1 (5) HANDLÄGGARE Ulrika Torseke Ström 08-535 312 30 Ulrika.TorsekeStrom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förändring av ersättning

Läs mer

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003)

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av Sjövik 5 samt upplåtelse av marken med tomträtt till AB Familjebostäder Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-03 KS-2016/210.111 1 (1) HANDLÄGGARE Sundblad, Maria Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-27 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-04-20, rev. 2011-11-21 ANTAGANDEHANDLING UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 20XX-XX-XX Detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. (kv Båtsman) i Norrtälje stad enligt

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2008-02-04 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-01 Laga kraft 2008-05-05 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

NORMALAVTAL DRK 2007-10-03 Reviderad 2013-04-02. Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr:

NORMALAVTAL DRK 2007-10-03 Reviderad 2013-04-02. Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: 1 (5) NORMALAVTAL DRK Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: NORMALAVTAL Detta normalavtal avser samverkan beträffande uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta i kommuner där

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB Utlåtande 2013:2 RI+RV (Dnr 311-1465/2012) Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen 1(2) AVSIKTSFÖRKLARIN G Mellan Trelleborg s kommun (212000-1199). genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, Rådhuset, 23 1 83 Trelleborg samt Norama Fastighetsbolag

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station)

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station) TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR E2007-554-00587 Gunilla Wesström Stora Projekt Telefon: 08-508 263 83 gunilla.wesstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-11-19 Markanvisning tillsammans med Locum för

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB. Totala området som överlåts är ca 7 300 m2.

Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB. Totala området som överlåts är ca 7 300 m2. Handläggare 2015-01-22 Ivo Lisius Dnr: KS.2013.168 Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB Ärendebeskrivning Enligt tidigare upprättat köpekontrakt daterat 2012-10-15 / 2013-12-05 så

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S262 Plan nr D-37

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S262 Plan nr D-37 LAGA KRAFT 2013-09-20 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S262 Plan nr D-37 Ändring av detaljplan genom tillägg för Nyrågen 6 i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003)

Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003) Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003) Köp av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 juli 2003

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Bygglovavdelningens föreskrifter ska följas och upplysningar ska beaktas, se bilaga 1.

Bygglovavdelningens föreskrifter ska följas och upplysningar ska beaktas, se bilaga 1. NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-31 SBN 2014-002714 1 (4) HANDLÄGGARE Anette Svensson 08-535 363 95 anette.svensson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden BÄCKGÅRDEN

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering 2 (8) Inledning I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar framtid.

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling Koncept 2011-03-02 Samråd Datum: 2011-04-05 FN Diarienummer: 0573/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon: 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Dnr: 2010/127 Genomförandebeskrivning Detaljplan för bostäder på Hansegård och Gröningagården Utställningshandling, 2015-10-22 Varbergs kommun Genomförandedbeskrivningen har till uppgift att redovisa de

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden. 01278 2011-11-18 DNR E2010-513- Annika Norberg Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 26 annika.norberg@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-12-15 Markanvisning för bostäder inom

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare.

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare. Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-10-28 Dnr KS 2014/0298-267 Till Kommunstyrelsen Markavtal med Skanova Sammanfattning Markavtal med ledningsägare som har ledning i kommunal gata

Läs mer

Tilläggsavtal. till markanvisningsavtal daterat 2008-06-27. 1. Inledning

Tilläggsavtal. till markanvisningsavtal daterat 2008-06-27. 1. Inledning Mellan Tommy Byggare AB (org nr 556678-1943), Box 439, 441 29 Alingsås (nedan kallad exploatören) och Alingsås kommun (org nr 212000-1553), 441 81 Alingsås (nedan kallad kommunen) träffas följande Tilläggsavtal

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (8) MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 83. Markanvisning Med markanvisning avses en överenskommelse mellan

Läs mer

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 1 NACKA TINGSRÄTT meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 2. Anne-Marie Holmen, samma adress MOTPART Gotlands kommun, 621 81 VISBY SAKEN Detaljplan för

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

TILLÄGGSLISTA 2011-09-05

TILLÄGGSLISTA 2011-09-05 TILLÄGGSLISTA 2011-09-05 Kc 5 Anmälningsärenden: i) Förbundsavgift år 2012 till Sveriges Kommuner och Landsting (Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att fastställa en nominellt oförändrad

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke Bostad AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke Bostad AB Dnr Sida 1 (7) 2013-01-07 Handläggare Ann Wetterström 08-508 265 36 Till Exploateringsnämnden 2014-02-06 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke

Läs mer

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1231.255 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Flytt av Stortorpshallen i

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Dnr TPN 2014/61 A N T A G A N D E H A N D L I N G Enkelt planförfarande Detaljplan för del av SÖDRA ALLÉN i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2014-04-02 2 (15) Dnr TPN 2014/61 Innehåll

Läs mer

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:87-106 Näringslivskontoret 2016-02-04 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF Förslag

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka strand, kajen, detaljplan 5, på Sicklaön, Nacka kommun

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka strand, kajen, detaljplan 5, på Sicklaön, Nacka kommun 1 (6) DELEGATIONSBESLUT 2015-12-16 Dnr KFKS 2015/870-214 Projekt 9259 Detta beslut fattas med stöd av Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, 138. Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering Den 17 oktober 2011 reviderad den 5 april 2012 samt den 24 maj 2012

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-09-21 KS 2013/0480 50126 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 maj 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 17 Avtal

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

PROGRAM för markanvändning

PROGRAM för markanvändning PROGRAM för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal Dokumentets syfte Programmet anger grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som

Läs mer