Kommunstyrelsen 28 januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari Paragraf Diarienummer KS-2014/ Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC AB, NCC Boende AB och Huge Fastigheter AB för fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteteret Klockarbacken godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari Sammanfattning Förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB syftar till att dels klargöra att ett planeringsavtal mellan Huddinge kommun och NCC AB ska upphöra att gälla och dels åstadkomma en överlåtelse av sex fastigheter inom kvarteren Palmen/Olivträdet/Hörningsnäs till kommunen och i samband med detta erbjuda NCC Boende AB att överta en exploateringsmöjlighet från Huge Fastigheter AB i projektet Sjödalsbacken. Överläggning Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) bifall till eget förslag om avslag på föreliggande förslag i enlighet med protokollsbilaga KS 10:1. I övrigt yttrar sig Arnold Boström (SD). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till och avslag på föreliggande förslag och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag. Omröstning begärs och genomförs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja för bifall till föreliggande förslag Nej för avslag till föreliggande förslag Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak Nordqvist (M), Malin Danielsson (FP), Jelena Drenjanin (M), Karl Henriksson (KD), Leif Dyrvall (DP), Christian Ottosson (C) och Lars Björkman

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG (HP). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen : Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Anneli Sjöberg (S), Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V). Arnold Boström (SD) avstår från att rösta. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 7 nej-röster och en avstår. Ordföranden finner därvid med ordförandens utslagsröst att kornmunstyrelsen beslutat i enlighet med föreliggande förslag. Reservationer Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Protokollsanteckningar Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) anmäler gemensam protokollsanteckning. Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden NCC AB NCC Boende AB Huge Fastigheter AB

3 Socialdemokraterna Huddinge kommun Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BESLUT Ärende 10 - Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsobjektet SjödaIsbacken inom kvarteret Klockarbacken Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut avslås. Bakgrund En konsekvens av detta förslag till avsiktsförklaring är att Huge Fastigheter AB ska sälja mark inom exploateringsobjektet Sjödaisbacken där det sedan 2013 pågår ett detaljplanearbete för bostäder. Mot bakgrund av hur få hyreslägenheter som Huge har byggt de senaste åren är det viktigt att inte frånhända sig attraktiv mark där det dessutom pågår arbete för att få till bebyggelse. Efterfrågan på en hyreslägenhet i Huddinge är mycket stor och vi måste bli bättre på att ge Huge förutsättningar att möta det behovet. Om kommunen skulle underteckna en avsiktsförklaring med den här innebörden har vi gjort motsatsen. För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet -C.-J> /-er. Emil HÖgber;Y- ~:~~~t~o ~~ NUJIn Alacabek Darwich

4 Soc i<lklc'mol< r (I t Ofll,1,.... ",,,.. ", Huddinge kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 9 och 10 Dessa ärenden avgjordes med ordförandens utslagsröst. Såväl på kommunstyrelsens sammanträde i november som i december fattades beslut på det sättet. Det är anmärkningsvärt att ordföranden - som bara samarbetar med en minoritet av styrelsens ledamöter - inte försöker att samla kommunstyrelsen till beslut som har en bred uppslutning utan så ofta förlitar sig på att själv få avge två röster. För Socialdemokraterna E '" ::L - ~,~\/~ mil Högberg För Miljöpartiet /~ ~I ~'!/, [ l ~._ (" Birgitta Lju 4 ' Ii För Vänsterpartiet N~rWich

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC AB, NCC Boende AB och Huge Fastigheter AB för fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteteret Klockarbacken godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari Sammanfattning Förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB syftar till att dels klargöra att ett planeringsavtal mellan Huddinge kommun och NCC AB ska upphöra att gälla och dels åstadkomma en överlåtelse av sex fastigheter inom kvarteren Palmen/Olivträdet/Hörningsnäs till kommunen och i samband med detta erbjuda NCC Boende AB att överta en exploateringsmöjlighet från Huge Fastigheter AB i projektet Sjödalsbacken. Beskrivning av ärendet NCC AB och Huddinge kommun tecknade år 2000 ett planeringsavtal berörande fastigheterna Hörningsnäs 1:26 och 1:27, Olivträdet 2 och 4 samt Palmen 3 och 4 i syfte att genom en förstudie utreda förutsättningar för att inom fastigheterna bygga bostäder. Vid detaljplanearbetet framkom det att bostadsbebyggelse inte var lämpligt inom området på grund av bland annat buller och emissioner. NCC AB ska istället erbjudas ett exploaterateringsprojekt inom kvarteret Klockarbacken, Sjödalsbacken, där ett detaljplanearbete för bostäder har påbörjats under år 2013 med Huge Fastigheter AB, som idag är fastighetsägare. Den helhetslösning som eftersträvas är att Huddinge kommun förvärvar NCC AB s mark inom kvarteren Hörningsnäs/- Olivträdet/Palmen, samtidigt som NCC Boende AB erbjuds att från Huge POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) överta ett blivande mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB och förvärva marken av Huge. Ett förslag till avsiktsförklaring har tagits fram med syfte att klargöra vilka planerade åtgärder parterna är överens om ska genomföras. Enligt förslaget är parterna överens om att planeringsavtalet som tecknades år 2000 ska upphöra att gälla, att det ska upprättas ett överlåtelseavtal mellan NCC AB och Huddinge kommun avseende marken inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen, ett intentionsavtal mellan NCC Boende AB och Huge Fastigheter AB avseende formerna för samverkan i detaljplanearbetet för Sjödalsbacken samt ett ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för Sjödalsbacken. Vidare är parterna också överens om att det i samband med detaljplanens antagande ska ingås ett exploateringsavtal mellan kommunen och NCC Boende AB vilket också förutsätter att NCC Boende AB då senast förvärvar aktuellt markområde av Huge. Ett plankostnadsavtal ska dessutom tecknas mellan kommunen och NCC Boende AB. Överlåtelseavtalet mellan NCC AB och Huddinge kommun hanteras parallellt i ett annat ärende till kommunstyrelsen. Avtalet görs inte beroende av om exploateringsprojektet Sjödalsbacken kan genomföras eller inte. Överlåtelsen av fastigheterna sker till marknadsmässiga priser. NCC AB ska också ersättas för vissa nedlagda kostnader som uppkommit i samband med planarbetet enligt planeringsavtalet från år Kommunen får kostnader för fastighetsbildningsåtgärder avseende de fastigheter som övertas. Intentionsavtalet, plankostnadsavtalet samt ramavtal avses att tecknas under våren Detaljplanen avses antas under första kvartalet Förslaget till avsiktsförklaring, se bilaga 1, beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att upprättat förslag till avsiktsförklaring med NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB godkänns. För genomförandet av Storängen är ett förvärv av marken inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen fördelaktigt. De störningar som hittills omöjliggjort planläggning för bostäder bedöms inte utgöra hinder för planläggning för skola/förskola, vilket diskuterats som möjlig markanvändning. Om så inte skulle bli fallet bör marken behållas i kommunens ägo i avvaktan på planläggning för bostäder då förutsättningar finns.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Om Huge och NCC inte skulle komma överens om överlåtelse av exploateringsområdet och ramavtalet skulle förfalla förutsätter förvaltningen att kommunen och Huge gemensamt verkar för att projektet genomförs med annan exploatör. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Förslag till avsiktsförklaring Bilaga 2: PM från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden NCC AB NCC Boende AB Huge Fastigheter AB

8 1 (7) Avsiktsförklaring Berörande fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken. Följande Avsiktsförklaring har träffats mellan nedanstående parter. Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Bolaget NCC AB Solna Org nr Nedan kallad Bolaget. Exploatören NCC Boende AB Solna Org nr Nedan kallad Exploatören. Huge Huge Fastigheter AB Huddinge Org nr Nedan kallad Huge. Kommunen, Bolaget, Exploatören och Huge benämns gemensamt nedan som Parterna. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Kommunen och Bolaget har år 2000 tecknat ett planeringsavtal i syfte att genom en förstudie utreda förutsättningarna för att inom kvarteret Olivträdet/Palmen/Hörningsnäs uppföra bostadsbebyggelse i flerbostadshus/radhus/parhus, med tillhörande anläggningar. Vid detaljplanearbetet framkom det att bostadsbebyggelse inte var lämpligt inom området på grund av bland annat buller och emissioner. Kommunen vill förvärva området. För att Kommunen ska få tillgång och dispositionsfrihet över området krävs att Bolaget och Kommunen dessförinnan kommer överens om ett kommunalt förvärv av Bolagets fastigheter Hörningsnäs 1:26, 1:27, Olivträdet 2, 4, Palmen 3 och 4 i Huddinge kommun, fortsättningsvis tillsammans kallade Fastigheterna. Dnr: KS-2014/

9 2 (7) Förhandlingar har parallellt pågått mellan Parterna om Exploatörens förutsättningar att istället bygga bostäder inom kvarteret Klockarbacken. Under 2013 har ett detaljplanearbete för Sjödalsbacken (fastigheten Klockarbacken 10 med flera) påbörjats och fastighetsägare och exploatör är Huge. Parterna har haft som utgångspunkt att få en helhetslösning till stånd, där Kommunen kan förvärva Fastigheterna från Bolaget, samtidigt som Exploatören erbjuds en annan exploateringsmöjlighet i Sjödalsbacken. Avsikten är dock att Huge ska teckna Ramavtal med Kommunen, vilket Exploatören ska erbjudas att ta över. Exploateringsavtal ska sedan tecknas med Exploatören. Parterna är överens om att Exploatören ska erbjudas bli Kommunens motpart i stället för Huge när det gäller exploateringsprojektet Sjödalsbacken för bostadsutbyggnad, nedan kallat Projektet. Projektet omfattar i dagsläget ett flertal fastigheter. Huge äger fastigheterna Klockarbacken 10, Mörten 1 och Siken 3. Kommunen äger Tomtberga 3:1. Siken 2 ägs av BRF Siken. Projektet kan komma att ändras i sitt läge, utformning och däri ingående fastigheter. De fastigheter som ligger inom Projektet och som ägs av Huge, dvs. Klockarbacken 10, Mörten 1 och Siken3, kommer fortsättningsvis att kallas Exploateringsområdet. Fastigheterna respektive Projektet enligt ovan redovisas översiktligt i bifogade kartbilagor, bilaga 1 och Giltighet Denna Avsiktsförklaring ska utgöra grunden för Parternas fortsatta förhandlingar med avseende på överlåtelse av Fastigheterna och Exploateringsområdet samt Projektet i övrigt. Med undantag för vad som anges nedan i denna 2 och 6-9 utgör denna handling inte något bindande avtal mellan Parterna utan syftar endast till att uttrycka Parternas gemensamma avsikt att fullborda de överlåtelser, avtal och projekt som följer av detta avtal. Endera parten har därmed rätt att intill bindande avtal träffats välja att avsluta förhandlingarna utan rätt till ersättning för någon part. Denna Avsiktsförklaring blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner densamma senast att styrelsen för Huge godkänner densamma senast att styrelsen för Bolaget godkänner densamma senast att styrelsen för Exploatören godkänner densamma senast Skulle någon av ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är Avsiktsförklaringen förfallen i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna denna Avsiktsförklaring efter överklagande och har avtal dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Dnr: KS-2014/

10 3 (7) AVSIKT 3. Avsiktsförklaring Upphörande av planeringsavtal Planeringsavtal mellan Kommunen och Bolaget berörande fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2, 4, 7 och 9, Hörningsnäs 1:26-1:33 samt del av Tomtberga 3:39 har inneburit att planläggning, enligt samma avtal, påbörjats. Avtalets syfte var att genom en förstudie utreda förutsättningarna för att inom området uppföra bostadsbebyggelse och att en sådan förstudie skulle leda till att påbörja detaljplanearbete för bostadsbebyggelse. Vid planläggningen har det dock visat sig, på grund av miljökonsekvenser, att detaljplanearbetet enligt förstudien ej kunnat slutföras. Avtalet ska därmed upphöra att gälla utan ersättningsskyldighet för endera av parterna i enlighet med planeringsavtalet. Överlåtelse av exploateringsmöjlighet Genom denna ömsesidiga Avsiktsförklaring bekräftar Huge för sin del att Exploatören kommer att erbjudas ett övertagande av rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtal avseende Projektet för bostadsutbyggnad. En förutsättning för en sådan överlåtelse är dock att Exploatören förvärvar Exploateringsområdet på så sätt som anges nedan i denna 3. Kommunen ska godkänna att Exploatören går in som Kommunens motpart i avtalet. Det formella Exploateringsavtalet upprättas mellan Kommunen och Exploatören i samband med detaljplanens antagande. Ramavtal ska tecknas snarast mellan Kommunen och Huge avseende Projektet, preliminärt avses avtalet tas upp i kommunfullmäktige under kvartal 2 år Intentioner och överlåtelse berörande Huge och Exploatören Arbetet med detaljplanen förutsätts ske i samverkan mellan Parterna, därför ska ett Intentionsavtal tecknas mellan Exploatören och Huge berörande Projektet för att reglera samarbetet. Detta Intentionsavtal ska även innehålla de principer som ska gälla för beräkning av köpeskillingen av Exploateringsområdet. Huge och Exploatören ska i Intentionsavtalet enas om vissa miniminivåer som ska uppnås avseende både köpeskilling och exploateringsvolym (kvm BTA) för att överlåtelse av Exploateringsområdet ska bli aktuell. Om Överlåtelseavtal avseende Exploateringsområdet ingås mellan Huge och Exploatören i tiden mellan att detaljplanen har satts ut för granskning och detaljplanen antas, ska en preliminär köpeskilling anges i Överlåtelseavtalet som bygger på exploateringsvolymen enligt detaljplaneförslaget. Den slutgiltiga köpeskillingen för Exploateringsområdet ska baseras på den faktiska exploateringsvolymen enligt laga kraft vunnen detaljplan. För det fall Huge och Exploatören inte kommer överens om överlåtelse av Exploateringsområdet eller om Exploatören avstår från att förvärva Exploateringsområdet ska Ramavtalet förfalla utan några skyldigheter för Huge att fullfölja Projektet. Ramavtalet ska därmed upphöra att gälla. Plankostnader Huge ska svara för Kommunens samtliga plankostnader som har uppstått till och med att särskilt plankostnadsavtal tecknats mellan Kommunen och Exploatören. Oavsett vad som följer ovan ska Huge inte svara för några plankostnader eller andra av Kommunen eller Exploatören upparbetade kostnader för Projektet som belöper på tiden från och med att plankostnadsavtal tecknats mellan Kommunen och Exploatören utan dessa skall Exploatören svara för enligt särskilt Dnr: KS-2014/

11 4 (7) plankostnadsavtal oavsett om Exploatören väljer att förvärva Exploateringsområdet eller inte. Detaljplanearbetet ska återupptas när Kommunen och Exploatören har ingått plankostnadsavtalet. Villkor för överlåtelse av exploateringsområdet Huge är beredd att efter detaljplanen har ställts ut för granskning ingå avtal om att överlåta Exploateringsområdet till Exploatören under förutsättning av att (i) bindande avtal härom träffas mellan Huge och Exploatören till marknadsmässiga priser och villkor, samt enligt de principer avseende beräkning av köpeskilling m.m. som Huge och Exploatören enats om i Intentionsavtalet, (ii) Bolaget har ingått avtal med Kommunen om att överlåta Fastigheterna till Kommunen enligt nedan, (iii) Exploatören övertar Huges rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtal med Kommunen avseende Projektet, (iv) Överlåtelseavtalet villkoras av laga kraftvunnen detaljplan enligt vilken de miniminivåer avseende köpeskilling som Huge och Exploatören enats om i Intentionsavtalet uppnås, samt (v) att den slutliga köpeskillingen fastställs i köpebrev, efter de villkor som slås fast i Överlåtelseavtalet, efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Om något av villkoren ovan inte uppfylls upphör Överlåtelseavtalet mellan Huge och Exploatören att gälla utan rätt till skadestånd för endera part. Överlåtelse av Fastigheterna berörande Kommunen och Bolaget Genom denna ömsesidiga Avsiktsförklaring bekräftar Bolaget för sin del vara berett att omgående avyttra Fastigheterna till Kommunen för marknadsmässiga priser och villkor. 4. Exploateringsförutsättningar för Sjödalsbacken inom kv. Klockarbacken Projektet är beläget inom programområdet för Huddinge Centrum och är däri benämnt E21 för bebyggelsen och G6 för parkområdet, se bilaga 2. Kommunens huvudprincip för fördelning av kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar (infrastruktur, grönområden och vattenanläggningar) inom programområdet är att: - Allmänna anläggningar som endast behövs p.g.a. en viss exploatering ska bekostas i sin helhet av den exploatören. - Kostnaderna för övergripande allmänna anläggningar inom hela programområdet ska fördelas på exploatörer, kommunen och övriga fastighetsägare. Kostnadsfördelningen ska ske i proportion till avsedd utbyggnadsyta i kvm BTA och enligt nyttan i respektive detaljplan. Detaljplanens inriktning för Projektet är flerbostadshus samt förskola och upprustning av grönområde och kommer att närmare definieras till sin avgränsning och sitt innehåll under arbetet med detaljplanen och Ramavtal/Intentionsavtal. Oavsett vad som följer av denna 4 är Parterna överens om att Huge inte ska bära några kostnader för Projektet utöver vad som framgår i 3 ovan. Dnr: KS-2014/

12 5 (7) 5. Avtal I enlighet med 3 ovan och under de förutsättningar som där anges ska följande avtal tecknas, i den kronologiska ordning som följer. 1. Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget Kommunen ska förvärva Fastigheterna från Bolaget. Överlåtelsen ska regleras i ett särskilt Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget. 2. Intentionsavtal Formerna för samverkan mellan Exploatören och Huge vad avser arbetet med detaljplanen upprättas i ett Intentionsavtal mellan Exploatören och Huge så snart detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. Vardera part ska bära sina egna kostnader relaterade till samarbetet med detaljplanen. 3. Plankostnadsavtal Avtalet ska reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och Exploatören avseende detaljplanearbetet inför Projektet. Härefter ska detaljplanearbetet återupptas. 4. Ramavtal I samband med att detaljplan upprättas för Projektet ska Ramavtal på sedvanligt sätt upprättas mellan Kommunen och Huge för genomförande av Projektet. Avtalet förs fram för politiskt beslut så snart det är undertecknat. Huge ska inte ha några skyldigheter enligt detta avtal för det fall Exploatören avstår från att förvärva Exploateringsområdet, varför Ramavtalet ska villkoras på sådant sätt. Ramavtalet ska därmed upphöra att gälla. 5. Exploateringsavtal och Överlåtelseavtal I samband med detaljplanens antagande för Projektet ska Exploateringsavtal på sedvanligt sätt ingås mellan Kommunen och Exploatören för genomförande av Projektet. Avtalet förs fram för politiskt beslut parallellt med förslag till detaljplan. Exploateringsavtalet ska villkoras med att detaljplanen vinner laga kraft. Senast i samband med detaljplanens antagande för Projektet och upprättande av Exploateringsavtal mellan Kommunen och Exploatören ska Huge och Exploatören ingå Överlåtelseavtal avseende Exploateringsområdet i enlighet med vad som följer av Intentionsavtalet enligt punkt 2 ovan. Överlåtelsen förutsätter även att Exploatören övertar Huges rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet enligt punkt 4 ovan och i övrigt enligt vad som följer av 3. Överlåtelseavtalet ska villkoras med att detaljplanen vinner laga kraft. 6. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet, utan rätt till ersättning för endera parten, om - Överlåtelseavtal enligt 5 p. 1 inte tecknas senast Intentionsavtal enligt 5 p. 2 inte tecknas senast Ramavtal enligt 5 p. 4 inte tecknas senast Dnr: KS-2014/

13 6 (7) 7. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. Exploatören får överlåta sina skyldigheter och rättigheter av vad som följer av detta avtal till annat bolag inom NCC-koncernen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Bolaget och Huge förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar Bolaget och Huge enligt detta avtal, så att detta blir gällande på så sätt som anges häri mot varje kommande ägare av Bolagets och Huges fastigheter. 8. Sekretess För det fall någon begär att få ta del av uppgift från Kommunen, vilken erhållits i samband med tecknandet av detta avtal och har Bolaget eller Exploatören särskilt angivit att den ifrågavarande uppgiften ska omfattas av sekretess, ska kommunen särskilt pröva om uppgiften omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 9. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge den För Huddinge kommun Solna den För NCC Boende AB... Charlotta Thureson Giberg ( ) Mark- och exploateringschef... Gustav Hector ( ) Exploateringsingenjör Dnr: KS-2014/

14 7 (7) Huddinge den För Huge Fastigheter AB Solna den För NCC AB.. ( ) ( ).. ( ) ( ) Dnr: KS-2014/

15 ~ MUDOINGE I(OMMUN Avsiklsförklaring B"I " I aga 1" Koordinatsystem" PLAN S " HÖJD R~~~g Utdrag ur Hudd" Huddinge ko:::~~~~mmuns kartdatabas.,

16 Bilaga 2 Klockarbacken Klockorbacken l 1011/111 O mm i Huddinge l-iuddillge Centrum Cell/mill Del av programkartafor Huddinge Centrum.

17 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) HANDLÄGGARE Gustav Hector Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken. Sammanfattning Förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB syftar till att dels klargöra att ett planeringsavtal, avseende exploateringsområdet berörande fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, 7, 9, Hörningsnäs 1:26-1:33 samt del av Tomtberga 3:39, mellan Huddinge kommun och NCC AB är genomfört och dels åstadkomma en överlåtelse av sex fastigheter inom kvarteren Palmen/Olivträdet/Hörningsnäs till kommunen och i samband med detta erbjuda NCC Boende AB att överta en exploateringsmöjlighet från Huge Fastigheter AB i projektet Sjödalsbacken. Bakgrund Huddinge kommun och NCC AB har år 2000 tecknat ett planeringsavtal i syfte att genom en förstudie utreda förutsättningarna för att inom kvarteret Olivträdet/Palmen/Hörningsnäs uppföra bostadsbebyggelse i flerbostadshus/radhus/parhus, med tillhörande anläggningar. Vid detaljplanearbetet framkom det att bostadsbebyggelse inte var lämpligt inom området på grund av bland annat buller och emissioner. Huddinge kommun vill nu förvärva området. För att Huddinge kommun ska få tillgång och dispositionsfrihet över området krävs att NCC AB och Huddinge kommun kommer överens om ett kommunalt förvärv av NCC AB s fastigheter Hörningsnäs 1:26, 1:27, Olivträdet 2, 4, Palmen 3 och 4 i Huddinge kommun. Förhandlingar har parallellt pågått om NCC Boende AB s, exploatör för NCC, förutsättningar att istället bygga bostäder inom kvarteret Klockarbacken. Under 2013 har ett detaljplanearbete för Sjödalsbacken (kv. Klockarbacken) påbörjats och fastighetsägare och exploatör är Huge Fastigheter AB. Parterna har haft som utgångspunkt att få en helhetslösning POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

18 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) till stånd, där Huddinge kommun kan förvärva NCC AB s mark inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen, samtidigt som NCC Boende AB erbjuds en annan exploateringsmöjlighet i projektet Sjödalsbacken. Förhandlingarna har utmynnat i att Huddinge kommun för sin del förklarar sig beredd att, när förutsättningar finns, erbjuda NCC Boende AB att ta över ett blivande exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för exploateringsprojektet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken för bostadsutbyggnad. Projektet Sjödalsbacken ingår i projektplan Framtagande av detaljplan pågår där inriktningen är flerbostadshus samt förskola. Dessutom ska ett större grönområde rustas upp. Projektet kommer att närmare definieras till sin avgränsning och sitt innehåll under arbetet med detaljplanen. Figur 1: Översiktsbild över planområdet för projektet Sjödalsbacken NCC AB s aktuella fastigheter respektive exploateringsområdet enligt ovan redovisas översiktligt, se figur 1 och 2.

19 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) Figur 2: Rastrerade fastigheter ska överlåtas från NCC AB till Huddinge kommun Beskrivning av ärendet Avsiktsförklaring Förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB syftar till att dels klargöra att planeringsavtalet mellan Huddinge kommun och NCC AB ska upphöra att gälla utan ersättningsskyldighet för endera av parterna och dels åstadkomma en överlåtelse av aktuella fastigheter inom kvarteren Palmen/Olivträdet/Hörningsnäs till kommunen och i samband med detta erbjuda NCC Boende AB en exploateringsmöjlighet i projektet Sjödalsbacken. Redovisning av planerade åtgärder Parterna är enligt förslag till avtal överens om att planeringsavtalet ska upphöra att gälla och att detta trepartsavtal krävs för att komma vidare i

20 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) utvecklingen av respektive område. För att komma vidare efter avsiktförklaringen ska följande avtal upprättas. 1. Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget Kommunen ska förvärva Fastigheterna från Bolaget. Överlåtelsen ska regleras i ett särskilt Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget. 2. Intentionsavtal Formerna för samverkan mellan Exploatören och Huge vad avser arbetet med detaljplanen upprättas i ett Intentionsavtal mellan Exploatören och Huge så snart detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. 3. Plankostnadsavtal Avtalet ska reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och Exploatören avseende detaljplanearbetet inför Projektet. Härefter ska detaljplanearbetet återupptas. 4. Ramavtal I samband med att detaljplan upprättas för Projektet ska Ramavtal på sedvanligt sätt upprättas mellan Kommunen och Huge för genomförande av Projektet. 5. Exploateringsavtal och Överlåtelseavtal I samband med detaljplanens antagande för Projektet ska Exploateringsavtal på sedvanligt sätt ingås mellan Kommunen och Exploatören för genomförande av Projektet. Senast i samband med detaljplanens antagande för Projektet och upprättande av Exploateringsavtal mellan Kommunen och Exploatören ska Huge och Exploatören ingå Överlåtelseavtal avseende Exploateringsområdet i enlighet med vad som följer av Intentionsavtalet enligt punkt 2 ovan. Angående förutsättningar för exploateringsprojektet i Sjödalsbacken krävs vidare utredningar och att Huge Fastigheter AB och NCC Boende AB är överens om hur de vill gå vidare med det projektet. Oavsett ska dock överlåtelsen mellan NCC AB och Huddinge kommun genomföras och icke göras beroende av huruvida Sjödalsbacken kan genomföras eller ej. Kan Huge Fastigheter AB och NCC Boende AB inte komma överens om ett intentionsavtal eller en överlåtelse av exploateringsområdet kommer ramavtalat mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB att falla men parterna ska ändock gemensamt se över vilka möjligheter som finns till att

21 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) projektet Sjödalsbacken på något sätt kan gå vidare och genomföras, eventuellt med en ny exploatör. Ekonomi Överlåtelsen av fastigheterna mellan Huddinge kommun och NCC AB kommer att ske till marknadsmässiga priser. Utöver köpeskilling ska NCC AB också ersättas för vissa nedlagda kostnader som uppkommit i samband med planarbetet enligt planeringsavtalet från år Denna ersättning kommer att bestämmas och utgå i samband med överlåtelsen. För att hantera de fastigheter som överlåtits till Huddinge kommun krävs fastighetsbildning och eventuellt vissa lagfartskostnader. Plankostnader för planarbetet regleras särskilt i ett plankostnadsavtal. För att ta fram avtal samt förhandlingsunderlag står respektive part för sina egna kostnader. Tidsplan Överlåtelseavtal mellan Huddinge kommun och NCC förs fram samtidigt som denna avsiktsförklaring. Intentionsavtalet, plankostnadsavtal samt ramavtal ska tecknas under våren Exploateringsavtalet tecknas i samband med detaljplanens antagande, beräknat till första kvartalet Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till avtal med NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB godkänns. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Gustav Hector Exploateringsingenjör Bilagor 1. Avsiktsförklaring

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 maj 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 17 Avtal

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-03 KS-2016/210.111 1 (1) HANDLÄGGARE Sundblad, Maria Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Jakobsson 2015-12-02 KS 2014/0758 0480-450081 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Jäv Michaela Fletcher (NI) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C) ersätter Michaela Fletcher (NI) under detta ärende.

Jäv Michaela Fletcher (NI) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C) ersätter Michaela Fletcher (NI) under detta ärende. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 H PLAU 5:5 Dnr. KS 2012/0408-214 Godkännande av markintrångsavtal Berga 13:1 Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35

Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 13:32 13:40 och 15:22 15:35 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 april 2015 KS-2014/1743 1 (44) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 1 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 13:00 16:10 A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

OBS: Ledamöter och ersättare i fullmäktige erinras om att till mötet ta med sig sin ipad samt att se till att dess batteri är laddat

OBS: Ledamöter och ersättare i fullmäktige erinras om att till mötet ta med sig sin ipad samt att se till att dess batteri är laddat KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 9 februari 2015, klockan 17:00. I

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 november 2016 KS-2015/2494 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:00, A-salen

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Optionsavtal Källörstomten

Optionsavtal Källörstomten Optionsavtal Källörstomten Parter Kommunen: Bolaget: Östhammars kommun Goldcup 8949 AB (u.n.t. Orgnr: 212000-0290 Millimeter Projektutveckling AB) Adress: Box 66, 742 21 Östhammar Orgnr: 556937-6568 Adress:

Läs mer

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 17 DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-28 KS-2014/308.313 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan Myrängen

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Eftersom detaljplanen inte omfattar någon allmän platsmark uppkommer inga kostnader för kommunen för genomförandet av detaljplanen.

Eftersom detaljplanen inte omfattar någon allmän platsmark uppkommer inga kostnader för kommunen för genomförandet av detaljplanen. Tjänsteutlåtande 0Öste & Samhällsbyggnadsförvaltningen Elise Kieri Datum 2015-02-09 Dnr KS 2015/0069-251 Till Kommunstyrelsen Exploateringsavtal Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal KS-2016/945 Riktlinjer för exploateringsavtal Godkända av kommunfullmäktige den 13 juni 2016 HANDLÄGGARE Gustav Hector Kommunstyrelsens förvaltning Mark- och exploateringssektionen 08-535 366 00, gustav.hector@huddinge.se

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

AU 8:4 Dnr. KS 2014/0245

AU 8:4 Dnr. KS 2014/0245 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 AU 8:4 Dnr. KS 2014/0245 Markoptionsavtal Berga 11:1 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen godkänner föreslaget

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-09-21 KS 2013/0480 50126 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (1) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 13 juni 2016, klockan 10:00 samt tisdagen den 14 juni 2016, kl. 17:00.

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 juni 2017 KS-2017/ (15) Kommunstyrelsen. Nej. Klockan 15:00-16:20, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 juni 2017 KS-2017/ (15) Kommunstyrelsen. Nej. Klockan 15:00-16:20, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 19 juni 2017 KS-2017/1487 1 (15) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 19 juni 2017 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, A-salen Beslutande Ledamöter

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V).

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V). SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 juni 2017 KS-2017/1240 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 juni 2017 Tid och plats Klockan 09:00-12:15, A-salen Ledamöter Malin Danielsson (L), ordförande

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer