Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 maj 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 17 Avtal om ändring av avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken (KF) KS SBU 13/5 KS-2014/ Ramavtal mellan Huddinge kommun och AB Borätt, Vistabergs Förvaltning KB, Huddinge Fastighetsutveckling AB, Mästerträdet AB, Wallenstam AB och Segerholm/Törngren rörande Vista Skogshöjd inom kommundelen Fullersta (KF) KS SBU 13/5 KS-2015/ Avtal om näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen (KF) KS SBU 13/5 KS-2015/ Förbättra företagsklimatet svar på motion väckt av Emil Högberg (S) (KF) KS SBU 13/5 KS-2013/ Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari- april 2015 KS-2015/

2 KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 2 (2) 24 Månadsuppföljning per den 30 april 2015 för Huddinge kommun KS-2015/ Boverkets rapport 2015:2 - Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt svar på remiss från Näringsdepartementet KS-2015/ Detaljplan för Vista Skogshöjd beslut om godkännande av program och beslut om planuppdrag KS SBU 13/5 KS-2015/ Markbytesavtal avseende fastigheten Korallroten 16 och 17 KS SBU 13/5 KS-2015/ Tillfällig förskolepaviljong vid Vistaskolan KS SBU 13/5 KS-2015/ Huddinge den 19 maj 2015 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare

3 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 13 maj Paragraf Diarienummer KS-2014/ Avtal om ändring av avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Avtal om ändring av avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC AB, NCC Boende AB och Huge fastigheter AB rörande fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 15 april Sammanfattning Huddinge kommun tecknade en avsiktsförklaring med NCC AB, NCC Boende AB och Huge fastigheter AB den 9 februari 2015 avseende fortsatta förhandlingar med avseende på; överlåtelse av fastigheterna Hörningsnäs 1:26, 1:27, Olivträdet 2, 4, Palmen 3 och 4, övertagande av exploateringsprojektet Sjödalsbacken samt överlåtelse av fastigheter inom exploateringsområdet. Parterna i avtalet bedömer det inte möjligt att inom avsiktsförklaringens tidsram teckna de avtal som däri behandlas. För att upprätthålla avsiktsförklaringen och säkerställa att dess intentioner genomförs krävs det att den tidsram inom vilken vissa avtal ska vara undertecknade förlängs. Ett förslag till avtal om ändring av avsiktsförklaringen har tagits fram. Förslaget innebär endast ändring av avsiktsförklaringen i paragraf 6 som behandlar vilka avtal som senast ska undertecknas för att avsiktsförklaringen ska vara giltig. Senaste tidpunkten för när avtalen ska vara undertecknade ändras från sista augusti 2015 till sista mars Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP) och Charlotta Thureson Giberg, mark- och exploateringschef. Härefter förklaras överläggningen avslutad.

4 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Beslutet delges NCC AB NCC Boende AB Huge fastigheter AB

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Hector, Gustav Kommunstyrelsen Avtal om ändring av avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Avtal om ändring av avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC AB, NCC Boende AB och Huge fastigheter AB rörande fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 15 april Sammanfattning Huddinge kommun tecknade en avsiktsförklaring med NCC AB, NCC Boende AB och Huge fastigheter AB den 9 februari 2015 avseende fortsatta förhandlingar med avseende på; överlåtelse av fastigheterna Hörningsnäs 1:26, 1:27, Olivträdet 2, 4, Palmen 3 och 4, övertagande av exploateringsprojektet Sjödalsbacken samt överlåtelse av fastigheter inom exploateringsområdet. Parterna i avtalet bedömer det inte möjligt att inom avsiktsförklaringens tidsram teckna de avtal som däri behandlas. För att upprätthålla avsiktsförklaringen och säkerställa att dess intentioner genomförs krävs det att den tidsram inom vilken vissa avtal ska vara undertecknade förlängs. Ett förslag till avtal om ändring av avsiktsförklaringen har tagits fram. Förslaget innebär endast ändring av avsiktsförklaringen i paragraf 6 som behandlar vilka avtal som senast ska undertecknas för att avsiktsförklaringen ska vara giltig. Senaste tidpunkten för när avtalen ska vara undertecknade ändras från sista augusti 2015 till sista mars Beskrivning av ärendet Den 9 februari 2015 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC AB, NCC Boende AB och Huge fastigheter POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) AB avseende fortsatta förhandlingar med avseende på; överlåtelse av NCC AB s fastigheter Hörningsnäs 1:26, 1:27, Olivträdet 2, 4, Palmen 3 och 4 till Huddinge kommun, NCC Boende AB s övertagande av exploateringsprojektet Sjödalsbacken från Huge fastigheter AB samt överlåtelse av Huge fastigheter AB s fastigheter inom exploateringsprojektet. Inom ramen för exploateringsprojektet avser även Huddinge kommun och Huge fastigheter AB teckna ramavtal, vilket Exploatören ska erbjudas att ta över. Avsiktsförklaringen upphör att gälla såvida inte tre avtal undertecknas senast 31 augusti 2015, se Avsiktsförklaringen 6. De tre avtalen är överlåtelseavtal mellan Huddinge kommun och NCC AB, intentionsavtal mellan NCC Boende AB och Huge fastigheter AB samt ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge fastigheter AB. Överlåtelseavtalet mellan Huddinge kommun och NCC AB har godkänts av Huddinge kommuns kommunstyrelse den 18 mars 2015 för vidare hantering i kommunfullmäktige. Intentionsavtalet har ännu inte färdigställts, men preliminärt bedöms förutsättningarna för slutförhandlingar vara klara till runt halvårsskiftet 2015, varpå ramavtalet kan ta sin form. Då ramavtalet ska godkännas av kommunfullmäktige, och sista sammanträdet för kommunfullmäktige innan 31 augusti är i juni månad, bedöms ramavtalet inte kunna undertecknas innan avsiktsförklaringen upphör att gälla. Huddinge kommun har framställt önskemål om förlängning av avsiktsförklaringens giltighet varpå NCC AB, NCC Boende AB och Huge fastigheter AB lämnat bifall. Förvaltningens synpunkter Genom avtal om ändring av avsiktsförklaring ändras paragrafen 6, i övrigt ska avsiktsförklaringen gälla i sin helhet. Förslaget till avtal om ändring av avsiktsförklaringen innebär att intentionerna i avsiktsförklaringen kan upprätthållas fram till dess att avsedda avtal kan undertecknas. Avsiktsförklaringen kan därmed fortsättningsvis utgöra ramen vid fortsatta förhandlingar. ändring görs av hela 6 i avsiktsförklaringen innebärande att överlåtelseavtal mellan Huddinge kommun och NCC AB ska tecknas senast , att intentionsavtal mellan NCC Boende AB och Huge fastigheter AB ska tecknas/godkännas senast och att

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge fastigheter AB ska tecknas senast NCC AB, NCC Boende AB och Huge Fastigheter AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreliggande förslag till avtal om ändring av avsiktsförklaring berörande Sjödalsbacken mm. godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Sune Eriksson Tf Samhällsbyggnadsdirektör Hector, Gustav Exploateringsingenjör Bilaga 1. Avtal om ändring av avsiktsförklaring berörande Sjödalsbacken Beslutet delges NCC AB NCC Boende AB Huge fastigheter AB

8 1(3) Avtal om ändring av Avsiktsförklaring Berörande fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken. Följande avtal om ändring av avsiktsförklaring, nedan kallat Tilläggsavtal, berörande fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken inom kommundelen Sjödalen i Huddinge kommun har ingåtts mellan följande parter: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Bolaget NCC AB Solna Org nr Nedan kallad Bolaget. Exploatören NCC Boende AB Solna Org nr Nedan kallad Exploatören. Huge Huge Fastigheter AB Huddinge Org nr Nedan kallad Huge. Kommunen, Bolaget, Exploatören och Huge benämns gemensamt nedan som Parterna. Detta Tilläggsavtal ersätter i nedan utvalda delar tidigare tecknad Avsiktsförklaring som godkändes av Kommunfullmäktige den 9 februari 2015 (dnr KS-2014/ ). 1 Bakgrund Den 9 februari 2015 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Parterna avseende fortsatta förhandlingar med avseende på; överlåtelse av Bolagets fastigheter Hörningsnäs 1:26, 1:27, Olivträdet 2, 4, Palmen 3 och 4 till Kommunen, Exploatörens övertagande av exploateringsprojektet Sjödalsbacken, nedan kallat Projektet, från Huge samt överlåtelse av Huges fastigheter inom Projektet. Inom ramen för Projektet avser även Kommunen och Huge teckna ramavtal, vilket Exploatören ska erbjudas att ta över.

9 2(3) Avsiktsförklaringen upphör att gälla såvida inte tre avtal undertecknas senast 31 augusti 2015, se Avsiktsförklaringen 6. De tre avtalen är överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget, intentionsavtal mellan Exploatören och Huge samt ramavtal mellan Kommunen och Huge. Överlåtelseavtalet mellan Kommunen och Bolaget har godkänts av Huddinge kommuns kommunstyrelse den 18 mars 2015 för vidare hantering i kommunfullmäktige. Intentionsavtalet har ännu inte färdigställts, men preliminärt bedöms förutsättningarna för slutförhandlingar vara klara till halvårsskiftet 2015, varpå ramavtalet kan ta sin form. Då ramavtalet ska godkännas av kommunfullmäktige, och sista sammanträdet för kommunfullmäktige innan 31 augusti är i juni månad, bedöms ramavtalet inte kunna undertecknas innan avsiktsförklaringen upphör att gälla. 2 Syfte Syftet med detta Tilläggsavtal är att förlänga Avsiktsförklaringens giltighet. I övrigt ska Avsiktsförklaringen gälla i sin helhet. 3 Giltighet Detta Tilläggsavtal blir för Parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast att styrelsen för Huge godkänner detsamma senast att detsamma godkänns enligt Bolagets och Exploatörens interna bolagsordning senast Skulle ovanstående förutsättning inte uppfyllas är detta Tilläggsavtal förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 4 Avtalets upphörande Parterna är överens om att nedanstående stycke helt ska ersätta Avsiktsförklaringens 6: Detta avtal upphör att gälla i sin helhet, utan rätt till ersättning för endera parten, om - Överlåtelseavtal enligt 5 p. 1 inte tecknas senast Intentionsavtal enligt 5 p. 2 inte tecknas senast Ramavtal enligt 5 p. 4 inte tecknas senast Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. Exploatören får överlåta sina skyldigheter och rättigheter av vad som följer av detta avtal till annat bolag inom NCC-koncernen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Bolaget och Huge förbinda den nya ägaren att iaktta vad som åvilar Bolaget och Huge enligt detta avtal, så att detta blir gällande på så sätt som anges häri mot varje kommande ägare av Bolagets och Huges fastigheter.

10 3(3) 6 Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta Tilläggsavtal har upprättats i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge den Solna den För Huddinge kommun För NCC Boende AB. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef. ( ). Gustav Hector Exploateringsingenjör. ( ) Huddinge den För Huge Fastigheter AB Solna den För NCC AB. ( ). ( ). ( ). ( ) Dnr: KS-2014/ (GH)

11 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 13 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Ramavtal inom detaljplan för Vista Skogshöjd för fastigheterna Vistaberg 3:62 och Vistaberg 1:2. (inkl. ramavtalen för Vistaberg 3:65, Vistaberg 3:61, Vistaberg 3:75, Vistaberg 1:3, Vistaberg 3:348, Vistaberg 3:377 m fl Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1) Ramavtal mellan Huddinge kommun och AB Borätt rörande fastigheten Vistaberg 1:5 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Vistabergs förvaltning KB rörande fastigheterna Vistaberg 3:61 och 3:75 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huddinge Fastighetsutveckling AB rörande fastigheterna Vistaberg 1:2 och 3:62 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Mästerträdet AB rörande fastigheten Vistaberg 1:3 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Wallenstam AB rörande fastigheterna Vistaberg 3:377 och 3:64 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Peter Törngren samt Bengt Segerholm rörande fastigheten Vistaberg 3:348 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april Sammanfattning Projektet initierades i planprogrammet för Vistaberg som godkändes i kommunstyrelsen 25 oktober Då Projektplanen föreslår en dubbelt så hög exploatering än i planprogrammet från 2004 har ett nytt detaljplaneprogram tagits fram för att undersöka lämpligheten att planlägga planområdet för bostäder samt en förskola/skola. Programområdet omfattar tolv fastigheter varav kommunen

12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG äger fyra fastigheter, tre fastigheter ägs av privatpersoner och övriga fastigheter ägs av privata exploaterings-företag. Programmet och begäran om planuppdrag redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Med anledning av föreslaget planuppdrag har mark- och exploateringssektionen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och respektive exploatör inom planområdet; AB Borätt, Vistabergs Förvaltning KB, Huddinge Fastighetsförvaltning AB, Mästerträdet AB, Segerholm/Törngren och Wallenstam AB. Avtalen reglerar bland annat inriktning och kostnader för ny detaljplan, kommande marköverlåtelser, exploateringsförutsättningar och exploateringskostnader. Avtalsförslagen biläggs detta tjänsteutlåtande, se bilaga 1-6. Under juni-september 2014 genomfördes en markanvisningstävling för de kommunägda fastigheterna Vistaberg 3:64 och 3:377. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår efter avslutad bedömning att Wallenstam AB erhåller en markanvisning och erbjuds att få köpa fastigheterna för kr/m2 ljus BTA bostäder enligt kommande detaljplan. Bolaget vill uppföra 16 stadsradhus i trämoduler. Husen ska uppföras i 4-5 våningar och inrymma totalt 144 lägenheter. Lägenheterna ska upplåtas som hyresrätter. Kommunen har för avsikt att bygga en skola/förskola på del av fastigheten Vistaberg 3:62 som ägs av Huddinge Fastighetsutveckling. Enligt avtalsförslaget med Huddinge Fastighetsutveckling erbjuder kommunen bolaget att få köpa de delar av den kommunägda fastigheten Vistaberg 1:2 som planläggs som bostäder. Kommunen bedöms göra ett överskott i den totala exploateringskalkylen för projektet. Överläggning I ärendet yttrar sig Ann-Marie Högberg (S), Malin Danielsson (FP), Charlotta Thureson Giberg, mark- och exploateringschef, Karl Henriksson (KD), Emil Högberg (S), Rikard Lingström (S), Johanna Tullhage Wadhstorp, planarkitekt. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges AB Borätt Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Fastighetsförvaltning AB Mästerträdet AB Wallenstam AB Bengt Segerholm och Peter Törngren

13 HANDLÄGGARE Cecilia Rogvall KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ Kommunstyrelsen 1 (10) Ramavtal mellan Huddinge kommun och AB Borätt, Vistabergs Förvaltning KB, Huddinge Fastighetsutveckling AB, Mästerträdet AB, Wallenstam AB och Segerholm/Törngren rörande Vista Skogshöjd inom kommundelen Fullersta Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1) Ramavtal mellan Huddinge kommun och AB Borätt rörande fastigheten Vistaberg 1:5 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Vistabergs förvaltning KB rörande fastigheterna Vistaberg 3:61 och 3:75 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huddinge Fastighetsutveckling AB rörande fastigheterna Vistaberg 1:2 och 3:62 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Mästerträdet AB rörande fastigheten Vistaberg 1:3 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Wallenstam AB rörande fastigheterna Vistaberg 3:377 och 3:64 inom kommundelen Fullersta i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april ) Ramavtal mellan Huddinge kommun och Peter Törngren samt Bengt Segerholm rörande fastigheten Vistaberg 3:348 inom kommundelen Fullersta POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJUT DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ (10) i Huddinge godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 april Sammanfattning Projektet initierades i planprogrammet för Vistaberg som godkändes i kommunstyrelsen 25 oktober Då Projektplanen föreslår en dubbelt så hög exploatering än i planprogrammet från 2004 har ett nytt detaljplaneprogram tagits fram för att undersöka lämpligheten att planlägga planområdet för bostäder samt en förskola/skola. Programområdet omfattar tolv fastigheter varav kommunen äger fyra fastigheter, tre fastigheter ägs av privatpersoner och övriga fastigheter ägs av privata exploateringsföretag. Programmet och begäran om planuppdrag redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Med anledning av föreslaget planuppdrag har mark- och exploateringssektionen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och respektive exploatör inom planområdet; AB Borätt, Vistabergs Förvaltning KB, Huddinge Fastighetsförvaltning AB, Mästerträdet AB, Segerholm/Törngren och Wallenstam AB. Avtalen reglerar bland annat inriktning och kostnader för ny detaljplan, kommande marköverlåtelser, exploateringsförutsättningar och exploateringskostnader. Avtalsförslagen biläggs detta tjänsteutlåtande, se bilaga 1-6. Under juni-september 2014 genomfördes en markanvisningstävling för de kommunägda fastigheterna Vistaberg 3:64 och 3:377. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår efter avslutad bedömning att Wallenstam AB erhåller en markanvisning och erbjuds att få köpa fastigheterna för kr/m 2 ljus BTA bostäder enligt kommande detaljplan. Bolaget vill uppföra 16 stadsradhus i trämoduler. Husen ska uppföras i 4-5 våningar och inrymma totalt 144 lägenheter. Lägenheterna ska upplåtas som hyresrätter. Kommunen har för avsikt att bygga en skola/förskola på del av fastigheten Vistaberg 3:62 som ägs av Huddinge Fastighetsutveckling. Enligt avtalsförslaget med Huddinge Fastighetsutveckling erbjuder kommunen bolaget att få köpa de delar av den kommunägda fastigheten Vistaberg 1:2 som planläggs som bostäder. Kommunen bedöms göra ett överskott i den totala exploateringskalkylen för projektet.

15 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJUT DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ (10) Bakgrund Projektet initierades i planprogrammet för Vistaberg som godkändes i kommunstyrelsen 25 oktober I planprogrammet benämns projektets områden som nummer 7 och 8. Planprogrammet föreslog st bostäder med friliggande villor/parhus/souterränghus placerade med stor hänsyn till topografin för område 7. För område 8 föreslogs bostäder i en samlad bebyggelse med stadsradhus i 2-3 plan samt souterränghus. Projektplanen föreslår en dubbelt så hög exploatering än i planprogrammet med totalt bostäder. Dessutom ska behov av skola/förskola prövas. Då förutsättningarna har ändrats har miljö- samhällsbyggnadsförvaltningen genom ett nytt detaljplaneprogram och tillsammans med övriga berörda förvaltningar undersökt lämpligheten att planlägga planområdet för bostäder och en förskola/skola. Programmet och begäran om planuppdrag redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Fastighetsägarna inom planområdet för Vista Skogshöjd har lämnat intresseanmälan för planläggning av bostäder i enlighet med det nya planprogrammet. Fastighetsägarna har även visat intresse för en högre exploatering, vilket får prövas i detaljplaneskedet. Det finns ett stort behov av att bygga bostäder i Huddinge kommun då kommunen växer och inriktningen är att ta fram förutsättningar för 700 nya bostäder om året. Vistaberg är ett relativt nytt bostadsområde som planlagts och bebyggts sedan tidigt 2000-tal. Vista skogshöjd är den sista och nordligaste delen i det programmet. Projektet ingår i Plan för samhällsbyggnadsprojekt med start för framtagande av detaljplan i april Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Planområdet är idag obebyggt och består till största delen av kuperad skogsmark. Området är idag inte planlagt och ligger strax norr om Vistabergs allé och i anslutning till detaljplanen för Norr om Vistavägen som vann laga kraft i december Området gränsar i norr mot Källbrinksskogen och programområdet är ca 28 hektar stort.

16 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJUT DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ (10) Programområdet omfattar fastigheterna Vistaberg 1:5, Vistaberg 3:75, Vistaberg 3:62, Vistaberg 3:61, Vistaberg 1:2, Vistaberg 1:3, Vistaberg 3:348, Vistaberg 3:377 och Vistaberg 3:64 samt delar av fastigheterna Vistaberg 1:13, Vistaberg 1:14 samt Rosenhill 1:1. Programområdet markerat med vit begränsningslinje. Kommunen äger rödmarkerade fastigheter. Kommunen äger fastigheterna Rosenhill 1:1, Vistaberg 3:64, Vistaberg 3:377 och Vistaberg 1:2 inom planområdet. För Vistaberg 3:64 och 3:377 har kommunen anordnat en markanvisningstävling för flerbostadshus. Av de övriga fastigheterna inom detaljplaneområdet ägs tre fastigheter av privatpersoner och övriga fastigheter ägs av privata exploateringsföretag. Avsikten med planläggningen är att pröva möjligheten att bygga ca bostäder och en förskola/skola på en tomtyta på ca m 2. Föreslagen markanvändning kommer att påverka befintlig natur och rekreation samt avrinningen av dagvattnet. Bland annat kommer Källbrinkskogen att minska. Ur rekreationssynpunkt bedöms programområdet idag ha stor betydelse för

17 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJUT DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ (10) närboende i allmänhet och för ryttare i synnerhet då det finns en utmärkt ridled. Stråken genom området kommer studeras närmare i detaljplaneskedet och bevaras och utvecklas i största möjliga mån. Befintliga träd och annan vegetation ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Generellt har våtmarker ett högt värde för den biologiska mångfalden. Inom programområdet finns flera mindre våtmarker som kommer att påverkas av planerad utbyggnad och målsättningen är att befintliga våtmarksområden så långt som möjligt ska bevaras. Detaljplanens genomförande kommer dock att påverka befintliga våtmarker, vilket kräver en dispens från länsstyrelsen från det generella markavvattningsförbud som råder inom Stockholms län. Inom en begränsad del av planområdet, på del av fastigheten Vistaberg 3:62, finns en gammal industrideponi av rivningsrester. Föroreningssituationen kräver åtgärd innan området bebyggs. Planerade åtgärder för de befintliga markföroreningarna innebär en positiv påverkan på miljö och hälsa. Markanvisningstävling Under juni-september 2014 har kommunen genomfört en markanvisningstävling för fastigheterna Vistaberg 3:377 och Vistaberg 3:64 där nio intressenter lämnade in tävlingsbidrag med anbud på marken och förslag på utformning av bostäder inom området. Därefter genomfördes en utvärdering av de inkomna bidragen utifrån anbud och följande utvärderingskriterier; arkitektur, naturanpassat byggande, social gemenskap, relation till stadsbilden och upplåtelseform. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därefter att Wallenstam AB erhåller en markanvisning med följande motivering: Stadsvillorna har en modern arkitektur och är med sina 4-5 våningar omsorgsfullt anpassade till befintlig och tillkommande bebyggelse. Husen har en tydlig och enkel form, men ger ett varierat intryck tack vare sin placering och blandningen av olika fasadmaterial och färger. Mellan husen anläggs en gemensam park med aktivitetsytor för olika åldrar. Husens entréer vetter mot parken och tillför liv och rörelse i området. I förslaget finns även en efterfrågad butikslokal placerad vid en mindre torgyta i soligt läge. Den sista viktiga pusselbiten i Wallenstams förslag är att området får 144 hyresrätter som ger en bättre blandning av bostadstyper i området.

18 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJUT DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ (10) Stor hänsyn har tagits till att anpassa byggnaderna till den omgivande naturen, vilket efterfrågades i planprogrammet. Husen placeras varsamt i naturen och bevarar den trädbevuxna branten ner mot Talldalsvägen. Områdets dagvatten tas om hand i dammar som uppmuntrar till lek för barn men även bidrar till den biologiska mångfalden. Förslaget genomsyras av hållbart tänkande genom trästommar och effektiva energilösningar. Bilen står inte i fokus utan döljs under gröna tak och bakom gröna väggar vid infarten till området. Området blir därmed bilfritt där man går till och från sina hus och naturligt möter sina grannar. Nedan redovisas övriga tävlingsbidrag med anbudssumma, antal lägenheter, upplåtelseform och vilken ranking respektive bidrag uppnådde avseende utvärderingskriterierna. Tabell över anbuden i markanvisningstävlingen. Rank 1 fick högst poäng och rank 9 lägst poäng vid utvärderingen. BR=Bostadsrätt och HR=Hyresrätt. Inriktning för ny detaljplan Bebyggelse Inriktningen för en ny detaljplan är ett bostadsområde med ca bostäder med blandade bostadstyper och upplåtelseformer inom området Vista skogshöjd i Vistaberg. Programmet föreslår en tätare bebyggelse i de delar som ligger nära busshållplatserna och inom 400 meter från dem ska möjligheten att bygga flerbostadshus prövas, se kartbilagor till ramavtalen bilaga 1-6. Flerbostadshusen kommer till stor del att placeras på höjden i programområdets södra del. De ska anpassas till terrängen och i förhållande till varandra så att utemiljöerna blir genomtänkta och trivsamma att vara på för de boende. Wallenstams tävlingsförslag föreslår en bebyggelse innehållande 16 stadsvillor i trämoduler. Husen ska uppföras i 4-5 våningar och inrymma totalt 144 lägenheter. Lägenheterna ska upplåtas som hyresrätter. För att

19 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJUT DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ (10) skapa nya mötesplatser i planområdet ska bottenvåningen i huset närmast Talldalsvägen innehålla lokal för kommersiell service. Inom kvartersmark ska gemensamma mötesplatser skapas genom att park- och lekytor iordningställs. Bilparkering kommer att ordnas i parkeringsdäck som integreras i landskapet genom att konstruktionen förses med gröna väggar och tak. Bortom 400-metersgränsen från busshållplats kommer bebyggelsen att vara en blandning mellan friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. Ambitionen är att bostadstyperna ska blandas i alla kvarter inom programområdet för att skapa en så stor variation som möjligt. Mötesplatser mellan de boende och utformningen av bebyggelsen inom planområdet ska uppmuntra till möten samtidigt som ytor sparas för spontanlek, mötesplatser och lekplatser för att bidra till ett socialt liv i boendemiljön. Kommunen har för avsikt att bygga en skola/förskola på kvm av Vistaberg 3:62. Skolan lokaliseras i anslutning till korsningen Bergavägen/Talldalsvägen vilket kommer utgöra den huvudsakliga infarten till området. Möjligheten ska skapas för lokaler för kommersiell service i bottenvåningarna på delar av flerbostadshusen i Vista Skogshöjd. Många passerar idag utmed Talldalsvägen och med de närliggande busshållplatserna bör det här finnas möjlighet att skapa ett underlag för service. Ramavtal Med anledning av föreslaget planuppdrag har mark- och exploateringssektionen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och respektive exploatör inom planområdet; AB Borätt, Vistabergs Förvaltning KB, Huddinge Fastighetsförvaltning AB (von Horn/Strömberg), Mästerträdet AB (Imola Förvaltning AB), Segerholm/Törngren och Wallenstam. Delar av de privatägda fastigheterna Vistaberg 1:13 och Vistaberg 1:14 ingår i planområdet, men möjligheterna till exploatering är fortfarande oklar då terrängen är mycket kuperad. Kommunen avser teckna ramavtal även med dessa fastighetsägare så snart exploateringsmöjligheterna har utretts närmare. Avtalen reglerar bl a inriktning och kostnader för ny detaljplan, kommande marköverlåtelser, exploateringsförutsättningar och exploateringskostnader. Avtalsförslagen biläggs.

20 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJUT DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ (10) Enligt avtalsförslagen ska exploatörerna bekosta kostnaden för områdesspecifika respektive övergripande allmänna anläggningar inkl. dagvattenanläggningar, som behövas för genomförandet av detaljplanen. Till allmänna anläggningar räknas anläggningar inom gatuområden, park- och grönytor. Ingen kostnadsbedömning för de allmänna anläggningarna är angiven i ramavtalen. Mark för allmänna anläggningar inom exploateringsområdet ska av exploatörerna avstås utan ersättning. Kommunen kommer i egenskap av fastighetsägare till Vistaberg 3:64, Vistaberg 3:377 och Vistaberg 1:2, att vara med och bekosta sin andel av utbyggnaden av de allmänna anläggningarna. Vistaberg 3:62 och Vistaberg 1:2, Huddinge Fastighetsutveckling/von Horn Strömberg Kommunen vill bygga en skola på en yta motsvarande ca m 2 på del av Vistaberg 3:62 som ägs av Huddinge Fastighetsutveckling. Skoltomten ska placeras där för att fastigheten har de bästa förutsättningar för goda kommunikationer till och från skolan/förskolan. Kommunen ska ersätta bolaget med 800 kr/m 2 kvartersmark som planläggs för förskola/skola. I gengäld får Huddinge Fastighetsutveckling köpa lika mycket kvartersmark av kommunens fastighet Vistaberg 1:2 som planläggs för bostäder för samma ersättningsnivå som kommunen betalar för skoltomten. Bolaget kommer även att erbjudas att få köpa resterande del av Vistaberg 1:2 som utläggs som kvartersmark för bostäder, men då för en ersättning, framtagen genom värdering av en auktoriserad värderare, baserad på kr/tomt för radhus, kr/tomt för kedjehus/parhus och kr/tomt för friliggande hus enligt byggrätt i ny detaljplan Huddinge Fastighetsutveckling ska enligt ramavtalet ansvara för och bekosta alla utredningar och efterbehandlingsåtgärder som krävs för att förskole- /skoltomten ska saneras från markföroreningar och kunna användas för det i detaljplanen angivna ändamålet. Nästa steg rörande skolfrågan är att besluta om förskola/skola ska drivas i kommunal eller privat regi samt se över skolans omfattning. En avsiktsförklaring avses därefter tecknas med skolans tilltänkta byggherre, vilket vid en kommunal skola blir Huge Fastigheter AB. Kommande exploateringsavtal tecknas som ett trepartsavtal mellan kommunen, Huddinge Fastighetsutveckling och byggherren för skolan.

21 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJUT DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ (10) Vistaberg 3:377 och 3:64, Wallenstam Enligt avtalsförslaget med Wallenstam godkänner kommunen markanvisningen för fastigheterna Vistaberg 3:64 och Vistaberg 3:377, dvs att bolaget får ensam förhandla med kommunen om en exploatering på fastigheterna. Exploatören vill uppföra flerfamiljhus med en våningshöjd mellan 4-5 våningar på fastigheterna. Wallenstams anbudsförslag föreslår 144 bostadslägenheter på totalt kvm ljus BTA. Med anledning av de ändringar i Plan- och bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2015 rörande tekniska särkrav frångår avtalet med Wallenstam kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark avseende miljöanpassat byggande. Wallenstam åtar sig att varma utrymmen ska vara energieffektiva samt att om värmekälla erfordras bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Projektet kommer att miljöklassas enligt det certifieringssystem som kommunen och Wallenstam kommer överens om i kommande exploateringsavtal. Köpeskillingen för anbudsområdet beräknas efter ett anbud på kr/m 2 ljus BTA bostäder, vilket ger en köpeskilling om kr. Från kommunens intäkt för markförsäljningen kommer kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar att frångå. Denna andel kommer att belasta kommunen i förhållande till erhållen byggrätt i detaljplanen för markanvisningsområdet jämfört med övriga exploatörers erhållna byggrätt. Alla exploatörer inom planområdet ska ersätta kommunen för dess kostnader för framtagande av detaljplanen. Kostnaderna och exploatörernas betalningsskyldighet för detaljplanens framtagande ska regleras i särskilda plankostnadsavtal. I samband med att ny detaljplan antas ska ett köpe- och exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och respektive exploatör för att närmare reglera kostnaderna för de allmänna anläggningarna och övriga frågor för genomförandet av detaljplanen. Ett antagande av kommande detaljplan beräknas kunna föreligga under kvartal I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Kommunen bedöms göra ett överskott i den totala exploateringskalkylen för projektet. De kommunala intäkterna baseras på försäljning av fastigheterna Vistaberg 3:63 och 3:377 till Wallenstam, försäljning av kommande skoltomt, eventuellt överskott efter markbyte rörande Vistaberg 1:2 samt intäkter från

22 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJUT DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ (10) mindre markremsor. Kostnader uppstår för allmänna anläggningar och består till största del av att kommunen ska stå för Wallenstams andel av de totala anläggningskostnaderna för allmänna anläggningar. AB Borätt, Vistabergs Förvaltning KB, Huddinge Fastighetsförvaltning AB (von Horn/Strömberg), Mästerträdet AB (Imola Förvaltning AB), Segerholm/Törnberg och Wallenstam AB har underhand godkänt avtalsförslagen och ett underskrivet ramavtal med respektive exploatör avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att upprättade avtalsvillkor är rimliga och föreslår att ramavtalen med respektive exploatör godkänns. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att de upprättade förslagen till ramavtal med exploatörerna överensstämmer med kommunens övergripande mål att bygga fler bostäder i kollektivtrafiknära läge. Vesna Jovic Kommundirektör Sune Eriksson Tf Samhällsbyggnadsdirektör Cecilia Rogvall Exploateringsingenjör Bilagor Bilaga 1: Ramavtal mellan Huddinge kommun och AB Borätt Bilaga 2: Ramavtal mellan Huddinge kommun och Vistabergs Förvaltning KB

23 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJUT DATUM DIARIENR SIDA 22 april 2015 KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ KS-2015/ (10) Bilaga 3: Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huddinge Fastighetsförvaltning AB Bilaga 4: Ramavtal mellan Huddinge kommun och Mästerträdet AB Bilaga 5: Ramavtal mellan Huddinge kommun och Wallenstam Bilaga 6: Ramavtal mellan Huddinge kommun och Segerholm/Törngren Beslutet delges AB Borätt Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Fastighetsförvaltning AB Mästerträdet AB Wallenstam AB Bengt Segerholm och Peter Törngren

24 1 (7) Ramavtal fastigheten Vistaberg 1:5, Vista Skogshöjd Följande avtal om exploatering för bostäder på fastigheten Vistaberg 1:5 inom projektet Vista Skogshöjd inom kommundelen Fullersta i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören AB Borätt, Box 6048, Solna Org. Nr: Nedan kallad Exploatören. Exploateringsområdets preliminära avgränsning är markerad med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Exploateringsområdet. Planområdets preliminära avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Planområdet. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Ett planprogram för Vistaberg godkändes i kommunstyrelsen 25 oktober Område 7 och 8 i planprogrammet, benämnt som Norra Skogskullarna och Vistahöjden, skulle enligt programmet bebyggas med totalt bostäder. Förutsättningarna för exploatering inom området har förändrats sedan 2004 och därför har ett nytt planprogram tagits fram för dessa två områden. Planprogrammet tas upp för godkännande i samband med att ramavtalen godkänns. Programområdet omfattar följande fastigheter och fastighetsägare: Fastighet Vistaberg 1:5 Vistaberg 3:75 Vistaberg 3:62 Vistaberg 3:61 Vistaberg 1:2 Fastighetsägare AB Borätt Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Fastighetsutveckling AB c/o von Horn/Strömberg Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Kommunen

25 2 (7) Vistaberg 1:3 Vistaberg 1:13 Vistaberg 1:14 Vistaberg 3:348 Vistaberg 3:377 och 3:64 Rosenhill 1:1 Mästarträdet AB c/o Imola Förvaltning AB Karl-Olof Forssell och Carina Hazlewood Anette Pettersson, Hans Pettersson, Jan Pettersson och Stefan Pettersson Bengt Segerholm och Peter Törngren Huddinge kommun Huddinge kommun Fastighetsägarna inom programområdet har lämnat intresseanmälan för planläggning av bostäder i enlighet med det nya detaljplaneprogrammet. Då kommunen och fastighetsägarna till fastigheterna enligt ovan, har för avsikt att pröva området för bostäder, skola och mindre verksamheter, tecknas samtidigt med detta avtal även ett ramavtal mellan de övriga fastighetsägare/exploatörer och kommunen. Fastighetsägarna/Exploatörerna svarar var och en för sina respektive förpliktelser mot kommunen enligt respektive ramavtal och något solidariskt ansvar exploatörerna emellan råder inte gentemot kommunen. Syftet med detta ramavtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Vista Skogshöjd samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. Exploatören äger fastigheten Vistaberg 1:5 och har för avsikt att uppföra en blandning av friliggande hus, parhus och radhus. Kommunen äger fastigheterna Vistaberg 1:2, Rosenhill 1:1, Vistaberg 3:777 och Vistaberg 3:64 inom Planområdet. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Detaljplan För Exploateringsområdet finns idag ingen gällande detaljplan. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Planområdet kan planläggas för bostäder. Planområdet ska prövas för i huvudsak fristående hus, parhus/radhus och flerfamiljshus. Inom Planområdet ska det även planläggas för en skola (F-6) och en förskola (minst 5 avdelningar).

26 3 (7) Parterna är överens om att bevara värdefull vegetation och skapa nya områden med vegetation till förmån för dagavattenhantering, rekreation och lek inom Planområdet. Det är även viktigt att det fortsättningsvis finns naturliga och tydliga stråk genom Planområdet som leder till Källbrinksskogen. Gatorna inom området ska planeras och projekteras så att åverkan på befintlig vegetation och markarbeten med tillhörande schakt och sprängningsarbeten minimeras. Utformningen av Planområdet regleras närmare i kommande exploateringsavtal med tillhörande gestaltningsprogram se 15. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Planområdet. Exploatören ska tillsammans med övriga fastighetsägare inom Planområdet ersätta Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Planområdet. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal. En förutsättning för fortsatt planläggning är att Exploatören tecknar ett plankostnadsavtal med kommunstyrelsens förvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Exploatören ska utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Exploateringsområdet som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. 5. Fastighetsreglering mm Kommunenansöker om och bekostar erforderlig fastighetsreglering för genomförandet av marköverlåtelserna enligt 4 Marköverlåtelser ovan så snart förutsättningar för detta föreligger. Exploatören ska ansöka om och bekosta övriga förrättningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras för genomförandet av detaljplanen på kvartersmarken inom Exploateringsområdet. AVGIFTER 6. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Då Exploatören bekostar Planområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning i enlighet med 3 Detaljplan ovan. 7. Anslutningsavgifter

27 4 (7) Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Exploateringsområdet betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad av kvartersmarken inom Exploateringsområdet. ANLÄGGNINGAR 8. Allmänna anläggningar Fastighetsägarna inom Planområdet ska bekosta de allmänna anläggningar inom Planområdet, inkl. dagvattenanläggningar, och övergripande allmänna anläggningar i anslutning till Planområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Till allmänna anläggningar räknas anläggningar inom gatuområden, park- och grönytor som planläggs till allmänt ändamål. Åtgärder och kostnadsbedömningar enligt ovan och fördelning av dessa mellan exploatörerna inom Planområdet och Kommunen regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt 16 Exploateringsavtal. Inriktningen ska vara att kostnaderna fördelas efter erhållen byggrätt. MILJÖ- OCH ENERGI 9. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Exploateringsområdet. 10. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 11. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Exploateringsområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 12. Miljöanpassat byggande

28 5 (7) Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram i kombination med redovisning av energideklarationer tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. GENOMFÖRANDE 13. Samordning och samverkan Samordning kommer att erfordras för genomförandet av Detaljplanen. Bland annat kommer samordning att krävas mellan parterna avseende dels kommande mark- och byggnadsarbeten och om dels för gemensam marknadsföring av Planområdet. I exploateringsavtalet kommer samordningsansvar avseende utbyggnad av allmän mark och kvartersmark att regleras. Vid behov kommer förutsättningar för en etappvis utbyggnad och förutsättningarna för utbyggnadsordning avseende tider och skeden att regleras i exploateringsavtalet. Alla exploatörer och byggherrar inom Planområdet ska gemensamt ansvara för byggherremöten där bl.a. frågor om byggsamordning, arbetsmiljö, logistik, koordinering, sprängning, hantering av massor och markförstärkning kan behandlas. Representanter för kommunen ska vid behov beredas tillfälle att närvara. Exploatören ska tillsammans med kommunen, övriga fastighetsägare och exploatörer inom Planområdet för Vista Skogshöjd samverka kring en gemensam kommunikationsplan och organisation för information och dialog under hela projektet inkl. byggskyltar, information till allmänheten mm. 14. Vegetation Vid planering av Planområdet ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. Ambitionen är att försöka behålla befintlig vegetation där det går.

29 6 (7) 15. Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i förnyelsen/anläggandet av Vista Skogshöjd, avser parterna att upprätta ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för Kommunen och Exploatören gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av anläggningar inom Planområdet. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet och att ta fram erforderligt underlag. Betalning regleras genom det plankostnadsavtal som ska tecknas med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader enligt 3 Detaljplan ovan. 16. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Exploateringsområdet ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 4 Marköverlåtelser och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Exploateringsområdet är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 17. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 16 Exploateringsavtal inte tecknas senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 18. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen.

30 7 (7) 19. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun.. den För AB Borätt.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef.... Namnförtydligande.. Exploateringsingenjör.... Namnförtydligande KS 2015/ Diarienummer

31 PROGRAMKARTA VISTA SKOGSHÖJD 7 Bebyggt område 2:3 8 Befntliga hus 1: Naturmark Programområde VISTABERG BE Föreslagen natur GLÖMSTA MS 1:3 Förskola/skola 1:2 1:7 HILL ROSEN 3:80 Flerbostadshus Vistaberg Exploateringsområde 12 Gångstråk 1:3 1 Gatu- och parkstråk Stamnät för kollektivtrafk 5 Bilaga 1 1:5 3:75 Radhus/parhus 1:4 -Planområdets preliminära avgränsning markerad med rött -Exploateringsområdet markerat med grönt A E VISTABERG VI 1:5 3:62 1:6 3 SOL SOLR 1 6 S: :34 5 S:2 ke y bac Söderb 3: en äg av t Vis :47 1:14 16 Talldals vägen 17 2:49 1 2:50 I OSENHILL RO 2 3:63 REGNSKUREN REN 2:48 2:4 48 1:13 BENVEDEN VED 2:51 1::1 1:1 HI SEN 3 n ge ä av rg RO 3:377 3:63 LL Be n siaväge Horten 3: :13 ASTI 5 Ta Tag 4 lld elvä 2 4 als vä SPALJÉN ALJÉN ge gen REGNMÄTAREN NM 4 Åsvägen SOLREGNET S OL LRE 3 4 n : n 3 ge ä av 7 7 st Vi ägen Slättv 1 2 n tilbeväge 9 As 1 3:383 4 VATTENSPRIDAREN AT TT AREN n väge PERGOLAN Ytter 5 SLANGVINDAN 4 1 n Biväge KRYDDLANDET DET T 16 9 STENPARTIET ST RT 3 14 Programkarta med illustrationer Samråd HUDDINGE KOMMUN Program för Vista Skogshöjd Till planen hör: Planprogram Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Illustration Övrigt Beslutsdatum Instans Antagande Huddinge kommun KF/SBN Upprättad Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Laga kraft Johanna T Wadhstorp Planarkitekt SBN PL

32 1 (7) Ramavtal Fastigheterna Vistaberg 3:75 och Vistaberg 3:61, Vista Skogshöjd Följande avtal om exploatering för bostäder på fastigheten Vistaberg 3:75 och 3:61 inom projektet Vista Skogshöjd inom kommundelen Fullersta i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Vistaberg Förvaltning KB Mjöbäck Org nr: Nedan kallad Exploatören. Exploateringsområdet A och Exploateringsområdet B preliminära avgränsning är markerade med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Exploateringsområdena. Planområdets preliminära avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Planområdet. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Ett planprogram för Vistaberg godkändes i kommunstyrelsen 25 oktober Område 7 och 8 i planprogrammet, benämnt som Norra Skogskullarna och Vistahöjden, skulle enligt programmet bebyggas med totalt bostäder. Förutsättningarna för exploatering inom området har förändrats sedan 2004 och därför har ett nytt planprogram tagits fram för dessa två områden. Planprogrammet tas upp för godkännande i samband med att ramavtalen godkänns. Programområdet omfattar följande fastigheter och fastighetsägare: Fastighet Vistaberg 1:5 Vistaberg 3:75 Vistaberg 3:62 Vistaberg 3:61 Vistaberg 1:2 Fastighetsägare AB Borätt Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Fastighetsutveckling AB c/o von Horn/Strömberg Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Kommunen

33 2 (7) Vistaberg 1:3 Vistaberg 1:13 Vistaberg 1:14 Vistaberg 3:348 Vistaberg 3:377 och 3:64 Rosenhill 1:1 Mästarträdet AB c/o Imola Förvaltning AB Karl-Olof Forssell och Carina Hazlewood Anette Pettersson, Hans Pettersson, Jan Pettersson och Stefan Pettersson Bengt Segerholm och Peter Törngren Huddinge kommun Huddinge kommun Fastighetsägarna inom programområdet har lämnat intresseanmälan för planläggning av bostäder i enlighet med det nya detaljplaneprogrammet. Då kommunen och fastighetsägarna till fastigheterna enligt ovan, har för avsikt att pröva området för bostäder, skola och mindre verksamheter, tecknas samtidigt med detta avtal även ett ramavtal mellan de övriga fastighetsägare/exploatörer och kommunen. Fastighetsägarna/Exploatörerna svarar var och en för sina respektive förpliktelser mot kommunen enligt respektive ramavtal och något solidariskt ansvar exploatörerna emellan råder inte gentemot kommunen. Syftet med detta ramavtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Vista Skogshöjd samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. Exploatören äger fastigheterna Vistaberg 3:75 och 3:61 och har för avsikt att uppföra en blandning av friliggande hus, parhus, radhus och flerfamiljhus. Kommunen äger fastigheterna Vistaberg 1:2, Rosenhill 1:1, Vistaberg 3:777 och Vistaberg 3:64 inom Planområdet. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Detaljplan För Exploateringsområdena finns idag ingen gällande detaljplan. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Planområdet kan planläggas för bostäder. Planområdet ska prövas för i huvudsak fristående hus, parhus/radhus och flerfamiljshus. Inom Planområdet ska det även planläggas för en skola (F-6) och en förskola (minst 5 avdelningar).

34 3 (7) Parterna är överens om att bevara värdefull vegetation och skapa nya områden med vegetation till förmån för dagavattenhantering, rekreation och lek inom Planområdet. Det är även viktigt att det fortsättningsvis finns naturliga och tydliga stråk genom området som leder till Källbrinksskogen. Gatorna inom området ska planeras och projekteras så att åverkan på befintlig vegetation och markarbeten med tillhörande schakt och sprängningsarbeten minimeras. Utformningen av Planområdet regleras närmare i kommande exploateringsavtal med tillhörande gestaltningsprogram se 15. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Planområdet. Exploatören ska tillsammans med övriga fastighetsägare inom Planområdet ersätta Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Planområdet. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal. En förutsättning för fortsatt planläggning är att Exploatören tecknar ett plankostnadsavtal med kommunstyrelsens förvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Exploatören ska utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Exploateringsområdena som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. 5. Fastighetsreglering mm Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsreglering för genomförandet av marköverlåtelserna enligt 4 Marköverlåtelser ovan så snart förutsättningar för detta föreligger. Exploatören ska ansöka om och bekosta övriga förrättningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras för genomförandet av detaljplanen inom Exploateringsområdena. AVGIFTER 6. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Då Exploatören bekostar Planområdet s detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning i enlighet med 3 Detaljplan ovan. 7. Anslutningsavgifter

35 4 (7) Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Exploateringsområdena betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Exploateringsområdena. ANLÄGGNINGAR 8. Allmänna anläggningar Fastighetsägarna inom Planområdet ska bekosta de allmänna anläggningar inom Planområdet, inkl. dagvattenanläggningar, och övergripande allmänna anläggningar i anslutning till Planområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Till allmänna anläggningar räknas anläggningar inom gatuområden, park- och grönytor som planläggs till allmänt ändamål. Åtgärder och kostnadsbedömningar enligt ovan och fördelning av dessa mellan exploatörerna inom Planområdet och Kommunen regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt 16 Exploateringsavtal. Inriktningen ska vara att kostnaderna fördelas efter erhållen byggrätt. MILJÖ- OCH ENERGI 9. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Exploateringsområdena. 10. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 11. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Exploateringsområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 12. Miljöanpassat byggande

36 5 (7) Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram i kombination med redovisning av energideklarationer tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. GENOMFÖRANDE 13. Samordning och samverkan Samordning kommer att erfordras för genomförandet av Detaljplanen. Bland annat kommer samordning att krävas mellan parterna avseende dels kommande mark- och byggnadsarbeten och om dels för gemensam marknadsföring av Planområdet. I exploateringsavtalet kommer samordningsansvar avseende utbyggnad av allmän mark och kvartersmark att regleras. Vid behov kommer förutsättningar för en etappvis utbyggnad och förutsättningarna för utbyggnadsordning avseende tider och skeden att regleras i exploateringsavtalet. Alla exploatörer och byggherrar inom Planområdet ska gemensamt ansvara för byggherremöten där bl.a. frågor om byggsamordning, arbetsmiljö, logistik, koordinering, sprängning, hantering av massor och markförstärkning kan behandlas. Representanter för kommunen ska vid behov beredas tillfälle att närvara. Exploatören ska tillsammans med kommunen, övriga fastighetsägare och exploatörer inom Planområdet för Vista Skogshöjd samverka kring en gemensam kommunikationsplan och organisation för information och dialog under hela projektet inkl. byggskyltar, information till allmänheten mm. 14. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse inom Planområdet ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 15. Gestaltningsprogram

37 6 (7) För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i förnyelsen/anläggandet av Vista Skogshöjd, avser parterna att upprätta ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för parterna inom Planområdet gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av anläggningar. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet och att ta fram erforderligt underlag. Betalning regleras genom det plankostnadsavtal som ska tecknas med Kommunens kommunledningsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader enligt 3 Detaljplan ovan. 16. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Exploateringsområdena ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 4 Marköverlåtelser och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Exploateringsområdena är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 17. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 16 Exploateringsavtal inte tecknas senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 18. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen.

38 7 (7) 19. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun.. den För Vistaberg Förvaltning KB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef.... Namnförtydligande.. Exploateringsingenjör.... Namnförtydligande KS 2015/ Diarienummer

39 PROGRAMKARTA VISTA SKOGSHÖJD 7 Bebyggt område 2:3 8 Befntliga hus 1: Naturmark Programområde VISTABERG BE 10 Bilaga 1 -Planområdet och Exploateringsområde (A och B) (Vistaberg Fastighetsutveckling) 1:7 3:80 11 Föreslagen natur GLÖMSTA MS 1:3 Förskola/skola 1:2 HILL ROSEN Flerbostadshus 12 Radhus/parhus 1:4 Gångstråk 1:3 1 Gatu- och parkstråk Exploateringsområde A Stamnät för kollektivtrafk 5 Planområdets preliminära avgränsning markerad med rött 3:75 Exploateringsområdet markerat med grönt A E VISTABERG VI 1:5 3:62 1:6 3 SOL SOLR 1 6 S: :34 5 Exploateringsområde B S:2 ke y bac Söderb 3: en äg av t Vis :47 1:14 16 Talldals vägen 17 2:49 1 2:50 I OSENHILL RO 2 3:63 REGNSKUREN REN 2:48 2:4 48 1:13 BENVEDEN VED 2:51 1::1 1:1 HI SEN 3 n ge ä av rg RO 3:377 3:63 LL Be n siaväge Horten 3: :13 ASTI 5 Ta Tag 4 lld elvä 2 4 als vä SPALJÉN ALJÉN ge gen REGNMÄTAREN NM 4 Åsvägen SOLREGNET S OL LRE 3 4 n : n 3 ge ä av 7 7 st Vi ägen Slättv 1 2 n tilbeväge 9 As 1 3:383 4 VATTENSPRIDAREN AT TT AREN n väge PERGOLAN Ytter 5 SLANGVINDAN 4 1 n Biväge KRYDDLANDET DET T 16 9 STENPARTIET ST RT 3 14 Programkarta med illustrationer Samråd HUDDINGE KOMMUN Program för Vista Skogshöjd Till planen hör: Planprogram Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Illustration Övrigt Beslutsdatum Instans Antagande Huddinge kommun KF/SBN Upprättad Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Laga kraft Johanna T Wadhstorp Planarkitekt SBN PL

40 1 (8) Ramavtal fastigheterna Vistaberg 3:62 och Vistaberg 1:2, Vista Skogshöjd Följande avtal om exploatering för bostäder på fastigheterna Vistaberg 3:62 och Vistaberg 1:2 inom projektet Vista Skogshöjd inom kommundelen Fullersta i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Huddinge Fastighetsutveckling AB Villagatan 4, 3tr, ög Stockholm Nedan kallad Exploatören. Exploateringsområde A och Exploateringsområde B preliminära avgränsningar är markerade med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, tillsammans kallad Exploateringsområdena nedan. Planområdets preliminära avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Planområdet. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Ett planprogram för Vistaberg godkändes i kommunstyrelsen 25 oktober Område 7 och 8 i planprogrammet, benämnt som Norra Skogskullarna och Vistahöjden, skulle enligt programmet bebyggas med totalt bostäder. Förutsättningarna för exploatering inom området har förändrats sedan 2004 och därför har ett nytt planprogram tagits fram för dessa två områden. Planprogrammet tas upp för godkännande i samband med att ramavtalen godkänns. Programområdet omfattar följande fastigheter och fastighetsägare: Fastighet Vistaberg 1:5 Vistaberg 3:75 Vistaberg 3:62 Vistaberg 3:61 Vistaberg 1:2 Fastighetsägare AB Borätt Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Fastighetsutveckling AB c/o von Horn/Strömberg Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Kommunen

41 2 (8) Vistaberg 1:3 Vistaberg 1:13 Vistaberg 1:14 Vistaberg 3:348 Vistaberg 3:377 och 3:64 Rosenhill 1:1 Mästarträdet AB c/o Imola Förvaltning AB Karl-Olof Forssell och Carina Hazlewood Anette Pettersson, Hans Pettersson, Jan Pettersson och Stefan Pettersson Bengt Segerholm och Peter Törngren Huddinge kommun Huddinge kommun Fastighetsägarna inom programområdet har lämnat intresseanmälan för planläggning av bostäder i enlighet med det nya detaljplaneprogrammet. Då kommunen och fastighetsägarna till fastigheterna enligt ovan, har för avsikt att pröva Planområdet för bostäder, skola och mindre verksamheter, tecknas samtidigt med detta avtal även ramavtal mellan de övriga fastighetsägare/exploatörer och kommunen. Fastighetsägarna/Exploatörerna svarar var och en för sina respektive förpliktelser mot kommunen enligt respektive ramavtal och något solidariskt ansvar exploatörerna emellan råder inte gentemot kommunen. 2. Syfte Syftet med detta ramavtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Vista Skogshöjd samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. Kommunen äger fastigheterna Vistaberg 1:2, Rosenhill 1:1, Vistaberg 3:377 och Vistaberg 3:64 inom Planområdet. Exploatören äger fastigheten Vistaberg 3:62 och har för avsikt att i enlighet med planprogrammet uppföra bostäder i en blandning av friliggande hus, parhus, radhus och flerbostadshus. Kommunen har för avsikt att byta ca m 2 mark av del av fastigheten Vistaberg 1:2 som planläggs för bostäder mot ca m 2 av fastigheten Vistaberg 3:62 som planläggs för en skola/förskola. Kommunen vill bygga en skola på del av Vistaberg 3:62 för att fastigheten har bästa förutsättningar för goda kommunikationer till och från skolan/förskolan. Exploatören kommer även att erbjudas att köpa resterande del av Vistaberg 1:2 som utläggs som kvartersmark för bostäder. 3. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas.

42 3 (8) 4. Detaljplan För Exploateringsområdet finns idag ingen gällande detaljplan. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Planområdet kan planläggas för bostäder. Planområdet ska prövas för i huvudsak fristående hus, parhus/radhus och flerfamiljshus. Inom Planområdet ska det även planläggas för en skola (F-6) och en förskola (minst 5 avdelningar). Parterna är överens om att bevara värdefull vegetation och skapa nya områden med vegetation till förmån för dagvattenhantering, rekreation och lek inom Planområdet. Det är även viktigt att det fortsättningsvis finns naturliga och tydliga stråk genom området som leder till Källbrinksskogen. Gatorna inom området ska planeras och projekteras så att åverkan på befintlig vegetation och markarbeten med tillhörande schakt och sprängningsarbeten minimeras. Utformningen av Planområdet regleras närmare i kommande exploateringsavtal med tillhörande gestaltningsprogram se 15. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Planområdet. Exploatören ska tillsammans med övriga fastighetsägare inom Planområdet ersätta Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Planområdet. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal. En förutsättning för fortsatt planläggning är att Exploatören tecknar ett plankostnadsavtal med kommunstyrelsens förvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. MARKÖVERLÅTELSER Marköverlåtelser (Vistaberg 3:62 och Vistaberg 1:2) a. Kvartersmark Exploatören ska överlåta till Kommunen all mark inom Exploateringsområde A (se bilaga 1), som enligt den kommande detaljplanen utlägges som kvartersmark för förskola/skolan nedan kallad Överlåtelseområde A. Överlåtelseområde A är ca m 2 stort. Ersättning för överlåtelse av kvartersmark för förskola/skola kommer att utgå med 800 kr/m 2 kvartersmark. Exploatören ska i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva ca m 2 stort område av Kommunens fastighet Vistaberg 1:2 inom Exploateringsområde B (se bilaga 1), som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark för bostäder, nedan kallat Överlåtelseområde B. Köpeskillingen för Överlåtelseområde B, ska beräknas efter 800 kr/m 2 kvartersmark. Exploatören kommer även att erbjudas förvärva resterade mark inom fastighet Vistaberg 1:2 som utläggs som kvartersmark för bostäder enligt ny detaljplan. För kvartersmark som överskjuter m 2 utgår en ersättning baserad på kr/tomt för radhus, kr/tomt för kedjehus/parhus och kr/tomt för friliggande hus enligt byggrätt i ny detaljplan. Ersättningen för den överskjutande marken ska beräknas utifrån ett genomsnitt av byggrätten och tomttyper på hela fastigheten Köpeskillingen enligt denna punkt ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från till tidpunkt för köpeskillingens erläggande. Köpeskillingen ska dock lägst uppgå till nivån angiven ovan.

43 4 (8) b. Allmänplatsmark Exploatören ska utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Exploateringsområde A som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. 5. Fastighetsreglering mm Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsreglering för genomförandet av Överlåtelseområde A och för överlåtelse av allmän plats enligt 4 Marköverlåtelser ovan så snart förutsättningar för detta föreligger. Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildningsåtgärder (förrättningar, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras för genomförandet av detaljplanen inom Exploateringsområde A och Exploateringsområde B. AVGIFTER 6. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Då Exploatören bekostar Planområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning i enlighet med 3 Detaljplan ovan. 7. Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Exploateringsområdena betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Exploateringsområdena. ANLÄGGNINGAR 8. Allmänna anläggningar Exploatören ska medfinansiera de allmänna anläggningar inom Planområdet, inkl. dagvattenanläggningar, och övergripande allmänna anläggningar i anslutning till Planområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen inom Exploateringsområde A och Exploateringsområde B. Till allmänna anläggningar räknas anläggningar inom gatuområden, park- och grönytor som planläggs till allmänt ändamål. Åtgärder och kostnadsbedömningar enligt ovan och fördelning av dessa mellan exploatörerna inom Planområdet och Kommunen regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt 17 Exploateringsavtal. Inriktningen ska vara att kostnaderna fördelas efter erhållen byggrätt.

44 5 (8) MILJÖ- OCH ENERGI 9. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Exploateringsområdena. 10. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Exploateringsområdena under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 11. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Exploateringsområdena. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 12. Miljöanpassat byggande Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram i kombination med redovisning av energideklarationer tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. 13. Markföroreningar Exploatören ska under detaljplaneskedet ombesörja och bekosta de miljötekniska markundersökningar som erfordras för att fastställa behovet av eventuella saneringsåtgärder inom del av fastigheten Vistaberg 3:62, Överlåtelseområde A, som ska överlåtas till Kommunen. Innan exploateringsavtal tecknas ska förslag till erforderliga saneringsåtgärder och en handlingsplan tas fram som underlag till genomförandet av detaljplanen inom Överlåtelseområde A. Kommunen ska godkänna handlingsplanen. Exploatören ansvarar för och bekostar alla efterbehandlingsåtgärder som krävs för att Överlåtelseområde A ska kunna användas för det i detaljplanen angivna ändamålet.

45 6 (8) GENOMFÖRANDE 14. Samordning och samverkan Samordning kommer att erfordras för genomförandet av Detaljplanen. Bland annat kommer samordning att krävas mellan parterna avseende dels kommande mark- och byggnadsarbeten och om dels för gemensam marknadsföring av Planområdet. I exploateringsavtalet kommer samordningsansvar avseende utbyggnad av allmän mark och kvartersmark att regleras. Vid behov kommer förutsättningar för en etappvis utbyggnad och förutsättningarna för utbyggnadsordning avseende tider och skeden att regleras i exploateringsavtalet. Alla exploatörer och byggherrar inom Planområdet ska gemensamt ansvara för byggherremöten där bl.a. frågor om byggsamordning, arbetsmiljö, logistik, koordinering, sprängning, hantering av massor och markförstärkning kan behandlas. Representanter för kommunen ska vid behov beredas tillfälle att närvara. Exploatören ska tillsammans med kommunen, övriga fastighetsägare och exploatörer inom Planområdet för Vista Skogshöjd samverka kring en gemensam kommunikationsplan och organisation för information och dialog under hela projektet inkl. byggskyltar, information på hemsidan mm. 15. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 16. Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i förnyelsen/anläggandet av Vista Skogshöjd, avser parterna att upprätta ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för parterna inom Planområdet gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av anläggningar. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet och att ta fram erforderligt underlag. Betalning regleras genom det plankostnadsavtal som ska tecknas med Kommunens kommunledningsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader enligt 3 Detaljplan ovan. 17. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Exploateringsområdena ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 4 Marköverlåtelser och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Exploateringsområdena är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet.

46 7 (8) ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 18. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 17 Exploateringsavtal inte tecknas senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 19. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. 20. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.

47 8 (8) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun.. den För Huddinge Fastighetsutveckling AB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef.... Namnförtydligande.. Exploateringsingenjör.... Namnförtydligande KS-2015/ Diarienummer

48 Vistaberg Exploateringsområde GLÖMSTA MS Bebyggt område 2:3 8 Befntliga hus 1: Naturmark B, Programområde 1:2 VISTABERG BE PROGRAMKARTA VISTA SKOGSHÖJD Föreslagen natur 1:3 Förskola/skola 1:2 1:7 HILL ROSEN 3:80 Flerbostadshus 12 Radhus/parhus 1:4 Vistaberg Exploateringsmråde Gångstråk 1 Gatu- och parkstråk Stamnät för kollektivtrafk 5 A, Bilaga 1 3:62 3:75 1:3 -Planområdets preliminära avgränsning markerad med rött -Exploateringsområde A och B markerade med grönt A E VISTABERG VI 1:5 3:62 1:6 3 SOL SOLR 1 6 S: :34 5 S:2 ke y bac Söderb 3: en äg av t Vis :47 1:14 16 Talldals vägen 17 2:49 1 2:50 I OSENHILL RO 2 3:63 REGNSKUREN REN 2:48 2:4 48 1:13 BENVEDEN VED 2:51 1::1 1:1 HI SEN 3 n ge ä av rg RO 3:377 3:63 LL Be n siaväge Horten 3: :13 ASTI 5 Ta Tag 4 lld elvä 2 4 als vä SPALJÉN ALJÉN ge gen REGNMÄTAREN NM 4 Åsvägen SOLREGNET S OL LRE 3 4 n : n 3 ge ä av 7 7 st Vi ägen Slättv 1 2 n tilbeväge 9 As 1 3:383 4 VATTENSPRIDAREN AT TT AREN n väge PERGOLAN Ytter 5 SLANGVINDAN 4 1 n Biväge KRYDDLANDET DET T 16 9 STENPARTIET ST RT 3 14 Programkarta med illustrationer Samråd HUDDINGE KOMMUN Program för Vista Skogshöjd Till planen hör: Planprogram Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Illustration Övrigt Beslutsdatum Instans Antagande Huddinge kommun KF/SBN Upprättad Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Laga kraft Johanna T Wadhstorp Planarkitekt SBN PL

49 1 (7) Ramavtal Vista Skogshöjd/Vistaberg 1:3 Följande avtal om exploatering för bostäder på fastigheten Vistaberg 1:3 inom projektet Vista Skogshöjd inom kommundelen Fullersta i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Mästarträdet AB c/o Imola Förvaltning AB Frykdalsbacken Farsta Org nr Nedan kallad Exploatören. Exploateringsområdets preliminära avgränsning är markerad med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Exploateringsområdet. Planområdets preliminära avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Planområdet. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Ett planprogram för Vistaberg godkändes i kommunstyrelsen 25 oktober Område 7 och 8 i planprogrammet, benämnt som Norra Skogskullarna och Vistahöjden, skulle enligt programmet bebyggas med totalt bostäder. Förutsättningarna för exploatering inom området har förändrats sedan 2004 och därför har ett nytt planprogram tagits fram för dessa två områden. Planprogrammet tas upp för godkännande i samband med att ramavtalen godkänns. Programområdet omfattar följande fastigheter och fastighetsägare: Fastighet Vistaberg 1:5 Vistaberg 3:75 Vistaberg 3:62 Vistaberg 3:61 Fastighetsägare AB Borätt Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Fastighetsutveckling AB c/o von Horn/Strömberg Vistabergs Förvaltning KB

50 2 (7) Vistaberg 1:2 Vistaberg 1:3 Vistaberg 1:13 Vistaberg 1:14 Vistaberg 3:348 Vistaberg 3:377 och 3:64 Rosenhill 1:1 Huddinge kommun Mästarträdet AB c/o Imola Förvaltning AB Karl-Olof Forssell och Carina Hazlewood Anette Pettersson, Hans Pettersson, Jan Pettersson och Stefan Pettersson Bengt Segerholm och Peter Törngren Huddinge kommun Huddinge kommun Fastighetsägarna inom programområdet har lämnat intresseanmälan för planläggning av bostäder i enlighet med det nya detaljplaneprogrammet. Då kommunen och fastighetsägarna till fastigheterna enligt ovan, har för avsikt att pröva området för bostäder, skola och mindre verksamheter, tecknas samtidigt med detta avtal även ett ramavtal mellan de övriga fastighetsägare/exploatörer och kommunen. Fastighetsägarna/Exploatörerna svarar var och en för sina respektive förpliktelser mot kommunen enligt respektive ramavtal och något solidariskt ansvar exploatörerna emellan råder inte gentemot kommunen. Syftet med detta ramavtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Vista Skogshöjd samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. Exploatören äger fastigheten Vistaberg 1:3 och har för avsikt att uppföra en blandning av friliggande hus, parhus och radhus. Kommunen äger fastigheterna Vistaberg 1:2, Rosenhill 1:1, Vistaberg 3:777 och Vistaberg 3:64 inom Planområdet. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Detaljplan För Exploateringsområdet finns idag ingen gällande detaljplan. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Planområdet kan planläggas för bostäder. Planområdet ska prövas för i huvudsak fristående hus, parhus/radhus och flerfamiljshus. Inom Planområdet ska det även planläggas för en skola (F-6) och en förskola (minst 5 avdelningar).

51 3 (7) Parterna är överens om att bevara värdefull vegetation och skapa nya områden med vegetation till förmån för dagvattenhantering, rekreation och lek inom Planområdet. Det är även viktigt att det fortsättningsvis finns naturliga och tydliga stråk genom området som leder till Källbrinksskogen. Gatorna inom området ska planeras och projekteras så att åverkan på befintlig vegetation och markarbeten med tillhörande schakt och sprängningsarbeten minimeras. Utformningen av Planområdet regleras närmare i kommande exploateringsavtal med tillhörande gestaltningsprogram se 15. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Planområdet. Exploatören ska tillsammans med övriga fastighetsägare inom Planområdet ersätta Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Planområdet. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal. En förutsättning för fortsatt planläggning är att Exploatören tecknar ett plankostnadsavtal med kommunstyrelsens förvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Exploatören ska utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Exploateringsområdet som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. 5. Fastighetsreglering mm Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsreglering för genomförandet av marköverlåtelserna enligt 4 Marköverlåtelser ovan så snart förutsättningar för detta föreligger. Exploatören ska ansöka om och bekosta övriga förrättningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras för genomförandet av detaljplanen inom Exploateringsområdet. AVGIFTER 6. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Då Exploatören bekostar Planområdet s detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning i enlighet med 3 Detaljplan ovan. 7. Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Exploateringsområdet betalas av Exploatören.

52 4 (7) Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Exploateringsområdet. ANLÄGGNINGAR 8. Allmänna anläggningar Fastighetsägarna inom Planområdet ska bekosta de allmänna anläggningar inom Planområdet, inkl. dagvattenanläggningar, och övergripande allmänna anläggningar i anslutning till Planområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Till allmänna anläggningar räknas anläggningar inom gatuområden, park- och grönytor som planläggs till allmänt ändamål. Åtgärder och kostnadsbedömningar enligt ovan och fördelning av dessa mellan exploatörerna inom Planområdet och Kommunen regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt 16 Exploateringsavtal. Inriktningen ska vara att kostnaderna fördelas efter erhållen byggrätt. MILJÖ- OCH ENERGI 9. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Exploateringsområdet. 10. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 11. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Exploateringsområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 12. Miljöanpassat byggande Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas.

53 5 (7) Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram i kombination med redovisning av energideklarationer tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor GENOMFÖRANDE 13. Samordning och samverkan Samordning kommer att erfordras för genomförandet av Detaljplanen. Bland annat kommer samordning att krävas mellan parterna avseende dels kommande mark- och byggnadsarbeten och om dels för gemensam marknadsföring av Planområdet. I exploateringsavtalet kommer samordningsansvar avseende utbyggnad av allmän mark och kvartersmark att regleras. Vid behov kommer förutsättningar för en etappvis utbyggnad och förutsättningarna för utbyggnadsordning avseende tider och skeden att regleras i exploateringsavtalet. Alla exploatörer och byggherrar inom Planområdet ska gemensamt ansvara för byggherremöten där bl.a. frågor om byggsamordning, arbetsmiljö, logistik, koordinering, sprängning, hantering av massor och markförstärkning kan behandlas. Representanter för kommunen ska vid behov beredas tillfälle att närvara. Exploatören ska tillsammans med kommunen, övriga fastighetsägare och exploatörer inom Planområdet för Vista Skogshöjd samverka kring en gemensam kommunikationsplan och organisation för information och dialog under hela projektet inkl. byggskyltar, information till allmänheten mm. 14. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 15. Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i förnyelsen/anläggandet av Vista Skogshöjd, avser parterna att upprätta ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för Kommunen och Exploatören gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av anläggningar inom Planområdet. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet och att ta fram erforderligt underlag. Betalning regleras genom det plankostnadsavtal som ska tecknas med

54 6 (7) Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader enligt 3 Detaljplan ovan. 16. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Exploateringsområdet ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 4 Marköverlåtelser och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Exploateringsområdet är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 17. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 16 Exploateringsavtal inte tecknas senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 18. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. 19. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.

55 7 (7) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun.. den För Mästarträdet AB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef.... Namnförtydligande.. Exploateringsingenjör.... Namnförtydligande KS-2015/ Diarienummer

56 Vistaberg Exploateringsområde Bebyggt område 2:3 8 Befntliga hus 1: Naturmark 1:3 VISTABERG BE PROGRAMKARTA VISTA SKOGSHÖJD 7 Programområde Föreslagen natur GLÖMSTA MS 1:3 Förskola/skola 1:2 1:7 HILL ROSEN 3:80 Flerbostadshus 12 Radhus/parhus 1:4 Gångstråk 1:3 1 Gatu- och parkstråk Stamnät för kollektivtrafk 5 Bilaga 1 -Planområdets preliminära avgränsning markerad med rött -Exploateringsområdet markerat med grönt 3:75 A E VISTABERG VI 1:5 3:62 1:6 3 SOL SOLR 1 6 S: :34 5 S:2 ke y bac Söderb 3: en äg av t Vis :47 1:14 16 Talldals vägen 17 2:49 1 2:50 I OSENHILL RO 2 3:63 REGNSKUREN REN 2:48 2:4 48 1:13 BENVEDEN VED 2:51 1::1 1:1 HI SEN 3 n ge ä av rg RO 3:377 3:63 LL Be n siaväge Horten 3: :13 ASTI 5 Ta Tag 4 lld elvä 2 4 als vä SPALJÉN ALJÉN ge gen REGNMÄTAREN NM 4 Åsvägen SOLREGNET S OL LRE 3 4 n : n 3 ge ä av 7 7 st Vi ägen Slättv 1 2 n tilbeväge 9 As 1 3:383 4 VATTENSPRIDAREN AT TT AREN n väge PERGOLAN Ytter 5 SLANGVINDAN 4 1 n Biväge KRYDDLANDET DET T 16 9 STENPARTIET ST RT 3 14 Programkarta med illustrationer Samråd HUDDINGE KOMMUN Program för Vista Skogshöjd Till planen hör: Planprogram Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Illustration Övrigt Beslutsdatum Instans Antagande Huddinge kommun KF/SBN Upprättad Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Laga kraft Johanna T Wadhstorp Planarkitekt SBN PL

57 1 (8) Ramavtal Vista Skogshöjd/ Vistaberg 3:377 och 3:64 Följande avtal om exploatering för bostäder på fastigheterna Vistaberg 3:377 och Vistaberg 3:64 inom projektet Vista Skogshöjd inom kommundelen Fullersta i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Wallenstam AB Box Stockholm Org nr Nedan kallad Exploatören. Exploateringsområdets preliminära avgränsning är markerad med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Exploateringsområdet. Planområdets preliminära avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Planområdet. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Ett planprogram för Vistaberg godkändes i kommunstyrelsen 25 oktober Område 7 och 8 i planprogrammet, benämnt som Norra Skogskullarna och Vistahöjden, skulle enligt programmet bebyggas med totalt bostäder. Förutsättningarna för exploatering inom området har förändrats sedan 2004 och därför har ett nytt planprogram tagits fram för dessa två områden. Planprogrammet tas upp för godkännande i samband med att ramavtalen godkänns. Programområdet omfattar följande fastigheter och fastighetsägare: Fastighet Vistaberg 1:5 Vistaberg 3:75 Vistaberg 3:62 Vistaberg 3:61 Vistaberg 1:2 Fastighetsägare AB Borätt Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Fastighetsutveckling AB c/o von Horn/Strömberg Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Kommunen

58 2 (8) Vistaberg 1:3 Vistaberg 1:13 Vistaberg 1:14 Vistaberg 3:348 Vistaberg 3:377 och 3:64 Rosenhill 1:1 Mästarträdet AB c/o Imola Förvaltning AB Karl-Olof Forssell och Carina Hazlewood Anette Pettersson, Hans Pettersson, Jan Pettersson och Stefan Pettersson Bengt Segerholm och Peter Törngren Huddinge kommun Huddinge kommun Fastighetsägarna inom programområdet har lämnat intresseanmälan för planläggning av bostäder i enlighet med det nya planprogrammet. Då kommunen och fastighetsägarna till fastigheterna enligt ovan, har för avsikt att pröva området för bostäder, skola och mindre verksamheter, tecknas samtidigt med detta avtal även ett ramavtal mellan de övriga fastighetsägare/exploatörer och kommunen. Fastighetsägarna/Exploatörerna svarar var och en för sina respektive förpliktelser mot kommunen enligt respektive ramavtal och något solidariskt ansvar exploatörerna emellan råder inte gentemot kommunen. Syftet med detta ramavtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Vista Skogshöjd samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. Kommunen har för avsikt att sälja fastigheterna Vistaberg 3:377 och Vistaberg 3:64 till Exploatören. Exploatören vill uppföra flerfamiljhus med en våningshöjd mellan 4-5 våningar på fastigheterna. Kommunen äger även fastigheterna Vistaberg 1:2 och Rosenhill 1:1 inom Planområdet. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Detaljplan För Exploateringsområdet finns idag ingen gällande detaljplan. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Planområdet kan planläggas för bostäder. Planområdet ska prövas för i huvudsak fristående hus, parhus/radhus och flerfamiljshus. Inom Planområdet ska det planläggas för en skola (F-6) och en förskola (minst 5 avdelningar). Parterna är överens om att bevara värdefull vegetation och skapa nya områden med vegetation till förmån för dagvattenhantering, rekreation och lek inom Planområdet. Det är även viktigt

59 3 (8) att det fortsättningsvis finns naturliga och tydliga stråk genom Planområdet som leder till Källbrinksskogen. Gatorna inom området ska planeras och projekteras så att åverkan på befintlig vegetation och markarbeten med tillhörande schakt och sprängningsarbeten minimeras. Utformningen av Planområdet regleras närmare i kommande exploateringsavtal med tillhörande gestaltningsprogram se 15. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Planområdet. Exploatören ska tillsammans med övriga fastighetsägare inom Planområdet ersätta Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Planområdet. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med kommunstyrelsens förvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. 4. Markanvisningstävling Exploatören erhåller i samband med detta avtals godkännande en markanvisning för fastigheterna Vistaberg 3:64 och Vistaberg 3:377 inom Planområdet för Vista Skogshöjd. Detta innebär att Exploatören ensam får förhandla med Kommunen om en exploatering inom Exploateringsområdet. Förhandlingen ska ske med utgångspunkt från det anbudsförslag som Exploatören har lämnat in i markanvisningstävlingen, se bilaga 2. Anbudsförslaget föreslår en bebyggelse innehållande 144 lägenheter på totalt kvm ljus BTA. Bebyggelsen uppförs som 16 stadsvillor anpassade till terräng och befintlig vegetation med en våningshöjd mellan 4-5 våningar. Lägenheterna ska uppföras som hyresrätter. Inom kvartersmark skapas gemensamma mötesplatser genom park- och lekytor. Exploateringsområdets bilparkering löses i parkeringsdäck som integreras i landskapet med gröna väggar och tak. Bebyggelsen uppförs som trämoduler vilket skapar en mer ekologiskt hållbar bebyggelse samt minskar koldioxidutsläppen i genomförandeskedet. För att skapa nya mötesplatser i området ska bottenvåningen i huset närmast Talldalsvägen innehålla lokal för kommersiell service. Köpeskillingen för Överlåtelseområdet ska beräknas efter ett anbud på kr/m 2 ljus BTA bostäder. Nivån på köpeskillingen beaktar att Exploatören ska bygga lägenheter som ska upplåtas med hyresrätter. MARKÖVERLÅTELSER 5. Marköverlåtelser (Vistaberg 3:64 och Vistaberg 3:377) Exploatören ska i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva Kommunens mark inom Exploateringsområdet (se bilaga 1), som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark, nedan kallat Överlåtelseområdet. Köpeskillingen för Överlåtelseområdet utgår med kr/m 2 ljus BTA bostäder enligt ny detaljplan. Köpeskillingen ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från till tidpunkt för köpeskillingens erläggande. Köpeskillingen ska dock lägst uppgå till kr/m 2 ljus BTA bostäder.

60 4 (8) 6. Fastighetsreglering mm Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsreglering avseende åtgärden att allmän plats särskiljs från befintliga fastigheter enligt 5 Marköverlåtelser ovan så snart förutsättningar för detta föreligger. Exploatören ska ansöka om och bekosta övriga förrättningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar, sammanläggning mm) som kan erfordras för genomförandet av detaljplanen inom Exploateringsområdet. AVGIFTER 7. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Då Exploatören bekostar Planområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning i enlighet med 3 Detaljplan ovan. 8. Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Exploateringsområdet betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Exploateringsområdet. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Till allmänna anläggningar räknas anläggningar inom gatuområden, park- och grönytor som planläggs till allmänt ändamål. Exploatören köper del av fastigheterna Vistaberg 3:377 och 3:64 som planläggs som kvartersmark i Detaljplanen. Ersättning för allmänna anläggningar ingår ej i anbudet enligt 5 Marköverlåtelser ovan. De allmänna anläggningar inom Planområdet, inkl. dagvattenanläggningar, och övergripande allmänna anläggningar i anslutning till Planområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen, ska bekostas av fastighetsägarna inom Planområdet. Kommunen bekostar fastigheterna Vistaberg 3:377 och 3:64 s andel av gatukostnader som uppkommer som del av genomförande av Detaljplanen.

61 5 (8) MILJÖ- OCH ENERGI 10. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Exploateringsområdet. 11. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 12. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Exploateringsområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 13. Miljöanpassat byggande Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter och byggmaterialens miljöbelastning Exploatören ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Inbyggda material ska dokumenteras. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Exploatören ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Uppföljning och kvalitet Exploatören ska miljöklassa projektet enligt det certifieringssystem som parterna kommer överens om i kommande exploateringsavtal. Exploatören svarar för samtliga kostnader för certifiering samt svarar för uppföljning och redovisning gentemot Kommunen. GENOMFÖRANDE 14. Samordning och samverkan Samordning kommer att erfordras för genomförandet av Detaljplanen. Bland annat kommer samordning att krävas mellan parterna avseende dels kommande mark- och byggnadsarbeten och om dels för gemensam marknadsföring av Planområdet. I exploateringsavtalet kommer samordningsansvar avseende utbyggnad av allmän mark och kvartersmark att regleras. Vid behov kommer förutsättningar för en etappvis utbyggnad och

62 6 (8) förutsättningarna för utbyggnadsordning avseende tider och skeden att regleras i exploateringsavtalet. Alla exploatörer och byggherrar inom Planområdet ska gemensamt ansvara för byggherremöten där bl.a. frågor om byggsamordning, arbetsmiljö, logistik, koordinering, sprängning, hantering av massor och markförstärkning kan behandlas. Representanter för kommunen ska vid behov beredas tillfälle att närvara. Exploatören ska tillsammans med kommunen, övriga fastighetsägare och exploatörer inom Planområdet för Vista Skogshöjd samverka kring en gemensam kommunikationsplan och organisation för information och dialog under hela projektet inkl. byggskyltar, information till allmänheten mm. 15. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 16. Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i förnyelsen/anläggandet av Vista Skogshöjd, avser parterna att upprätta ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för Kommunen och Exploatören gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av anläggningar inom Planområdet. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet och att ta fram erforderligt underlag. Gestaltningsprogrammet utarbetas av Exploatören i samråd med Kommunen. Gestaltningsprogrammet ska godkännas av Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen) innan arbetena påbörjas. Betalning regleras genom det plankostnadsavtal som ska tecknas med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader enligt 3 Detaljplan ovan. Partena förbinder sig att följa gestaltningsprogrammet vid projektering, upphandling och utförande av anläggningar inom Planområdet. 17. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Planområdet ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 5 Marköverlåtelser och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Planområdet är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 18. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft

63 7 (8) - Exploateringsavtal enligt 17 Exploateringsavtal inte tecknas senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 19. Överlåtelse Detta avtal får överlåtas på av Exploatören helägt bolag inom samma koncern. Avtalet får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. 20. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.

64 8 (8) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun.. den För Wallenstam AB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef.... Namnförtydligande.. Exploateringsingenjör.... Namnförtydligande KS 2015/ Diarienummer

65 PROGRAMKARTA VISTA SKOGSHÖJD 7 Bebyggt område 2:3 8 Befntliga hus 1: Naturmark Programområde VISTABERG BE Föreslagen natur GLÖMSTA MS 1:3 Förskola/skola 1:2 1:7 HILL ROSEN 3:80 Flerbostadshus 12 Radhus/parhus 1:4 Gångstråk 1:3 1 Gatu- och parkstråk Stamnät för kollektivtrafk 5 Bilaga 1 -Planområdets preliminära avgränsning markerad med rött -Exploateringsområdet markerat med grönt 3:75 A E VISTABERG VI 1:5 3:62 1:6 3 SOL SOLR 1 6 S: :34 5 S:2 Vistaberg Exploateringsområde Talldals vägen :63 REGNSKUREN REN 2:47 1:14 2:49 2:50 I OSENHILL RO 2 2:48 2:4 48 1:13 BENVEDEN VED 2:51 1::1 1:1 HI SEN 3 n ge RO 3:377 3:63 ä av rg en äg av t Vis LL Be n siaväge Horten 3: :13 ASTI 5 Ta Tag 4 lld elvä 2 4 als vä SPALJÉN ALJÉN ge gen REGNMÄTAREN NM 4 Åsvägen :64 2 SOLREGNET S OL LRE 3:61 3: och ke y bac Söderb 3 4 n : n 3 ge ä av 7 7 st Vi ägen Slättv 1 2 n tilbeväge 9 As 1 3:383 4 VATTENSPRIDAREN AT TT AREN n väge PERGOLAN Ytter 5 SLANGVINDAN 4 1 n Biväge KRYDDLANDET DET T 16 9 STENPARTIET ST RT 3 14 Programkarta med illustrationer Samråd HUDDINGE KOMMUN Program för Vista Skogshöjd Till planen hör: Planprogram Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Illustration Övrigt Beslutsdatum Instans Antagande Huddinge kommun KF/SBN Upprättad Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Laga kraft Johanna T Wadhstorp Planarkitekt SBN PL

66 MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD VISTA BERGSÄNG Erik Giudice Architects

67 Genom vårt förslag Vista Bergsäng vill vi skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart område, en vital och färgstark del av Huddinges mångfacetterade stadsbild. Vårt förslag bevarar den kuperade terrängen och den befntliga vegetationens kvalitéer. Vi erbjuder ett attraktivt miljövänligt boende i närhet till naturen och skapar ett område med en unik karaktär i övergången mellan Vistaberg och Källbrinksskogen i norr. Förslaget är ett helhetskoncept som inbegriper husens och det ofentliga rummets innehåll, gestaltning, genomförande och långsiktiga förvaltning. MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

68 Stadsvillan Stadsvillanär ett unikt koncept framtaget av Wallenstam, som kombinerar villans och ferfamiljshusets fördelar. Genom konceptet ger vi fer möjligheten att bo nära naturen i en småskalig bebyggelse samtidigt som vi kan bygga tätare och därmed mer hållbart. Stadsvillorna är eleganta och tidlösa, med fexibla planlösningar och en stark yttre och inre identitet. Det är hus med dragningskraft, som erbjuder funktionella och ytefektiva bostäder. Genom husens nätta fotavtryck kan dessa på ett varsamt sätt passas in i den kuperade terrängen. Denna placering ger variation i orienteringen och vyer. Husens gestaltning ger en sammanhängande helhet där placering, volymernas olika skalor och materialitet skapar en varierad och spännande miljö. Byggnaderna är robusta, energisnåla och ljusa, vilket skapar optimala förutsättningar för ett hållbart boende. Arkitekturen uttrycker en enkelhet i konstruktion och teknik. Stadsvillan utgör därigenom i sig själv en pedagogisk konstruktion som bidrar till att exemplifera hållbar arkitektur. MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

69 Stadsbild Genom den föreslagna bebyggelsen skapas en naturlig övergång mellan Vistaberg och Källbrinksskogen. Stadsvillornas placering, volym och uttryck bidrar till att ge platsen identitet och orienterbarhet. Arkitekturen samspelar med de ofentliga rummen och bildar en dynamisk helhet med variation i form, skala och materialitet. Genom att förtydliga det ofentliga rummet som sekvenser av upplevelser förstärker vi konceptet och den rumsliga mångfalden. Ett tryggt bostadsområde är ett område med liv, öppna strukturer, transparenta miljöer, ljus och överblick. Aktiviteter ger trygghet, målpunkter bidrar till att koppla samman och skapa gemenskap. Trygga och tydliga gång-, cykel-och bilvägar kopplar på ett smidigt sätt samman området med intilliggande kvarter och naturområden. Vyer TALLDALSVÄGEN VISTAVÄGEN Park Park Naturmark SITUATIONSPLAN 1/1000 Park och Natur MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

70 Landskap Landskapet bevaras i möjligaste mån orört i de delar som i planprogrammet föreslagits som naturområden. I övrigt placeras byggnader, nya vägar och stigar varsamt för att bevara den naturliga terrängen och vegetationen. Utemiljön planeras för ett gott mikroklimat. Hänsyn tas till vind, sol, väderstreck och växtlighet. Växtlighet förekommer i fera olika dimensioner: träd och planteringar som ökar den biologiska mångfalden, skapar spännande miljöer och ger ett förbättrat mikroklimat med sköna platser att vistas på. Gröna väggar och odlingslotter är möjliga tillägg som ytterligare spänner bågen vad gäller hållbart byggande och fungerar som identitetsskapande element i projektet. I områdets centrala delar skapas parkytor med gemensamma platser för avkoppling, lek och sport, där sker en varsam utgallring av befntlig vegetation som kompletteras med bär och fruktträd vilket bidrar till den biologiska mångfalden. SITUATIONSPLAN Centrala delen 1/400 INSPIRATIONSBILDER MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

71 MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

72 Social hållbarhet Den sociala dimensionen av hållbart byggande sätter människors behov och välbefnnande i centrum. I vårt förslag har vi skapat förutsättningar för social hållbarhet genom en mångfald av lägenhetstyper och gemensamma platser som kan utnyttjas av olika brukargrupper. Äldre och yngre, barn och ungdomar kan vistas sida vid sida. Genom att tillhandahålla öppna mötesplatser med tillgänglig rekreation i närhet till naturen, är målsättningen att dessa ytor skall användas av alla och därigenom vara socialt inkluderande. Med en inbjudande miljö, som syftar till att förlänga vistelsen i det ofentliga rummet, förstärks platsens betydelse för invånarna. Känslan av komfort, solens värme, utsikten, upplevelsen av en trygg miljö samt en mänsklig skala på byggnaderna bidrar till att skapa gemenskap som stärker den sociala hållbarheten. Möten inom kvarteret Det ofentliga rummets gestaltning bidrar till att skapa variation och mångfald inom kvarteret och i dess omgivning. Lekplats, klätterstrukturer, utomhusgym, aktivitetsyta, grillplats och picknick bord är exempel på mötesplatser och aktiviteter riktade till alla åldrar och intressen som inkluderar och bidrar till den sociala hållbarheten. SITUATIONSPLAN Södra delen 1/400 MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

73 MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

74 Tillgänglighet Området servas genom en yttre slinga, tillgänglig med bil. I de centrala delarna är samtliga gångar enbart tillgängliga för gång och cykel. På så sätt skapas ett barnanpassat och tryggt område, där störning från biltrafk minimeras. Trots den kuperade terrängen är samtliga hus tillgängliga med gångar med en lutning på mindre än 5%. Parkering cykel och bil En väderskyddad cykelparkering disponeras i en mindre volym i närheten av husens entréer. Denna attraktiva placering ger goda förutsättningar för en prioritering av cykeln framför bilen. PARKERING 1/1000 Bil och parkering Bilparkering sker i ett parkeringsdäck som integreras i landskapet genom gröna väggar och tak. Denna parkering placeras i direkt anslutning till områdets entré vilket gör att biltrafken inom området minimeras. Handikapparkering placeras i direkt anslutning till husens entréer. Under projektets genomförande kommer även alternativa lösningar för parkering att föreslås såsom bilpool och eluttag för elhybrid bil. Wallenstam Drive en mobilitetslösning Wallenstam har tillsammans med Hertz/Sunfeet startat ett pilotprojekt där vi efter sommaren lanserade tjänsten Wallenstam Drive för våra bostads- och lokalhyresgäster i Göteborg. Tanken är att så småningom permanenta projektet och även inkludera våra hyresgäster i Stockholm. Vi har erfarenhet av att bygga och förvalta parkeringar och parkeringsgarage såväl över som under marknivå. I Wallenstam Drive får våra hyresgäster överblick över, och tillgång till, Hertz hyrbilar och Sunfeets poolbilar, samt Hertz Freerider (kostnadsfria enkelresor) och Hertz Roadmate (samåkningstjänst). Hyresgästerna får fritt medlemskap i Sunfeet och dessutom rabatt både på hyrtiden och den körda sträckan. Utöver det får de även 10 % rabatt på Hertz bästa tillgängliga priser. Antal p-platser Cykel : 255 p-platser Bil : 116 p-platser Gång och Cykel Från Wallenstams sida ser vi erbjudandet som ett ekonomiskt och miljömässigt alternativ till att äga en bil, utan att för den skull missa fördelarna. För oss som fastighetsägare är det viktigt att på olika sätt bidra till en enklare vardag för våra hyresgäster och till en hållbar stad för alla som bor och verkar i den. SEKTION PARKERING 1/200 MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

75 Bostäder Variation skapas genom att inom husen variera typologier och lägenhetsstorlekar. Med en mix av små lägenheter anpassade för yngre och äldre samt större lägenheter INDRAG anpassade för barnfamiljer, uppnås en social mångfald som Variation bidrar till i att indrag skapa vid entré levande samt en och indragen dynamisk / stadsdel. mindre volym på plan fyra kan ge de olika enheterna Att på Vista variation skogshöjd i uttryck. erbjuda hyresrätter med en stor variation i lägenhetsstorlekar skapar ett viktigt komplement MATERIALITET till den villa- och / INDELNING radhusbebyggelse FASAD som redan fnns i Materialbyte i fasad samt ev. över hörn. Även i den området. indragna entrén samt vid terrasser kan avvikande material användas för att variera uttrycket. Handel och lokaler MATERIALITET I KARM / SKÄRMAR Fönsterkarmar / skärmar kan ges olika kulör- och materialkaraktär I områdets sydöstra för att del diffrentiera kan enheterna. av stadsvillorna anpassas till att en mindre dagligvaruhandel samt ett café inrymms i MATERIAL gatuplan. Denna / KULÖRplacering mot Talldalvägen skapar en entré Kulör- och materialval kan variera för enheterna till området samtidigt som den bildar en mötesplats med för att ge dem individuella uttryck och en uteservering i ett soligt läge. platsspecifik karaktär. ZONER / FLEXIBILITET KONCENTRERAD VÅTKÄRNA Rationella lösningar och placering av kök och badrum möjliggör prefabricering av dessa. Badrum lika i samtliga lägenheter. Kök har samma koncept men en något flexibel disposition för de olika lägenheterna beroende av lägenhetstorlek. ZON FÖR FLEXIBEL ENTRÉ Möjlighet att förlägga entré från två sidor av enheten. Denna yta hålls fri från schakt och våtdelar. MILJÖRUM CYKELFÖRRÅD ENTRÉ KONCEPTTANKAR KRING AVSKÄRMNING MOT BULLER OCH SOLINSTRÅLNING Beroende av situation / avstegsfall finns en rad Ytor möjligheter att skapa skydd mot buller & solinstrålning som samtidigt kan utgöra en del av fasadkoncept STADSVILLAoch skapa arkitektoniska kvaliteter och BOA: variation i uttryck. 617 BTA: 774 BOSTÄDER: 9 KOMPLEMENTSBYGGNADER PÅ GÅRDAR Placering ANTAL VILLOR: av komplementsbyggnader 16 mellan husen skyddar ANTAL utemiljön BOSTÄDER: samt de enskilda 144 bostäderna mot buller TOTAL BOA : 9872 M2 LOA: 145 M2 INDRAG VID ENTRÉ Entréer TOTAL LJUS dras in BTA: för att skapa ytterligare M2 en möjlighet TOTAL BTA: till vädring mot tyst sida. M2 INRAMANDE ANTAL P-PLATSER SNEDSTÄLLDA BIL: 116 SKÄRMAR/GLAS RUNT ANTAL FÖNSTER P-PLATSER CYKEL: 255 Karmar / skärmar runt fönster och fönsterdörrar kan både vara ett arkitektoniskt uttryck samt fungera som buller- och solskydd. SKÄRMAR PÅ GÅRD / TAK Koncept för skärmar kan även appliceras i markplan som buller- och insynsskydd. HANTERING AV BULLER Konceptuellt har enheten en helt tyst sida. Bullerlösningar kan tillskapas i form av indragna entréer och exteriöra skärmar i markplan, i utkragande skärmar runt fönster och via skärmar på tak. Alternativen införlivas som en del av stadsvillornas fasadkoncept & formspråk. TYPPPLAN PLAN 1 1/200 STADSVILLAN KONCEPT _ Interiörer Hemtrevligt och ljust trapprum MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

76 SEKTION AA 1/600 SEKTION BB 1/600 MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

77 Fasader Genom att använda ett modulärt fasadsystem uppnås en stor variationsrikedom med bibehållen kostnadsefektivitet. I detta system använder vi tre olika exteriöra ytskikt: fbercement, aluminiumkasseter och puts, vilket ger variation i uttrycket och identiferar de olika husen. Vi har i förslaget valt tre kulörer: rött för fbercementen, lätt gyllenskimrande för aluminiumkasseterna och ljusgrått för putsen. Dessa tre färger skapar orienterbarhet, variation och ger en nyanserad och kontrasterad upplevelse då man rör sig genom området. Färgskalan kommer givetvis att kunna utvecklas i dialog med stadsbyggnadskontoret. Glaspartierna är trä-/aluminiumfönster med tre glas vilket bidrar till energiefektiviteten. FASAD FIBERCEMENTPLATTOR 1/100 MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

78 FASAD METALL 1/100 MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

79 FASAD PUTS 1/100 MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

80 Miljöanpassat byggande Stadsvillan är ett helhetskoncept för miljöanpassat byggande. Konceptet är framtaget för att bemöta högt ställda krav avseende energiefektivitet, inomhusmiljö samt val av material. Konstruktion träbbyggnadsteknik Stadsvillan använder träkonstruktion för bärande stomme, ytter- och innerväggar. Stomsystemen i limträ erbjuder många fördelar: - Lätt och starkt - I förhållande till sin egenvikt är limträ starkare än både stål och betong, vilket leder till låga kostnader för grundläggning och transport. - Behagliga miljöer - Trä ger ljus och behagliga inomhusmiljö. Dessutom fnns stora möjligheter att använda många synliga trädetaljer i estetiska designlösningar. - Fri planlösning - Träet ger fexibilitet avseende lägenheternas planlösningar, genom att utföra de inre bärande delarna delvis med limträbalkar i stället för väggar. - Miljön en vinnare - Inga andra byggmaterial kräver så lite energi vid framställningen som trä. Produkter av trä binder koldioxid under hela sin livslängd till skillnad mot stål och betong som ger väsentligt större utsläpp av växthusgaser. Limträprodukter har ett negativt värde för carbon footprints, vilket betyder att det genereras mindre utsläpp av koldioxid än vad som binds under livscykeln. Med andra ord är de klimatneutrala. - En del av kretsloppet - Växande skog lagrar koldioxid och genom att avverka och plantera nya träd skapas naturliga förutsättningar för att minska mängden koldioxidutsläpp. - Biobränsle - Restprodukterna från träindustrin tas tillvara för att producera miljövänligt biobränsle som kan ersätta fossila bränslen. Materialval För att säkerställa att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval använder vi oss av byggvarubedömningen. För att dokumentera inbyggda material använder vi oss av byggvarubedömningens projektplats. Energi Den energiefektiva Stadsvillan ansluts till en bergvärmeanläggning som värmer upp ett golvvärmesystem samt varmvatten. Denna lösning gör det möjligt att understiga ett energibehov på ca 55 kwh/m2, år (Atemp) med minst Miljöbyggnad Silver som certiferingsnivå. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi som täcker eget och hyresgästers behov. Medveten hyresgäst Stadsvillan utförs även med individuell mätning av vatten och el vilket ger de boende direkt återkoppling på sina vanor och därmed en ökad medvetenhet om hur egna val påverkar energiförbrukningen i hemmet. Även olika lösningar för att minimera vattenspill återfnns i stadsvillan, t ex ska kranar och toaletter vara snålspolande. Dagvattenhantering Dagvatten tas upp och fördröjs i dammar i de naturliga grönområdena. Vattensamlingarna är ett inslag som uppmanar till lek och bidrar även till att öka den biologiska mångfalden samt till att skapa ett bättre mikroklimat. Sophantering Funktionerna soprum/miljörum förläggs i komplementbyggnader på gårdsytan, i direkt anslutning till husens entréer, och lätt tillgängliga med sopbil. Dessa kan även fungera som bullerskyddande lösningar för bostäder i markplan samt för en tyst utemiljö. Tydlig information kring sortering och en inbjudande, trivsam miljö gör det lättare att göra rätt. Byggskedet Genom en varsam anpassning till terrängen minimeras miljöbelastning avseende transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Stadsvillans höga prefabriceringsgrad och lätta trästomme ger även färre transporter. Trästommen monteras snabbt och med minimal störning avseende miljö och buller. Vi försörjer våra byggen med grön el från våra egna vindkraftverk. Avfallsminimering och källsortering sker systematiskt enligt den av Wallentam framtagna miljöplan som samtliga entreprenörer skall följa. MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

81 Wallenstam ABs vision är att vara ledande stadsutvecklare samt marknadsledande fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. Afärsidén är att förvalta, bygga och utveckla fastigheter med långsiktig hållbarhet för människor och företag. Med erfarenhet, handlingskraft, tempo och ekonomisk stabilitet letar vi ständigt efter nya möjligheter att utveckla platser - hållbart och till sin fulla potential. Konkret arbete för ett hållbart boende Hållbart boende är en av Wallenstams huvudfrågor. Vi engagerar oss i den växande klimatproblematiken och det ökade behovet att säkerställa trygghet i vårt samhälle. Och vi gör det konkret; genom hållbar nybyggnation, i ett kundfokuserat kvalitets- och trygghetsprogram över hela fastighetsbeståndet och med en ofensiv vindkraftssatsning. Redan vid årsskiftet 2012/2013 blev Wallenstam genom dotterbolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi. Med 66 vindkraftverk och tre vattenkraftverk i drift som tillsammans har en installerad efekt på 139 MW täcker vi våra kunders och vårt eget energibehov. Byggnationen kommer att ingå i Wallenstams strukturerade hållbarhetsarbete med individuell energimätning, energiefektiva bygglösningar på all nybyggnation och val av uppvärmningssystem. I varje moment tittar vi på hur vi kan minimera vår egen och kundernas energikonsumtion och bidra till ett hållbart boende i trygga och trivsamma områden som människor väljer att bo i, arbeta i och besöka. Wallenstam är unikt i det perspektivet att vi både bygger energismart, alltid har individuell mätning samt producerar egen vindkraft. Yt- och energiefektiv nybyggnation År 2003 tog vi fram ett koncept för att utan beroende av statliga subventioner kunna bygga yt- och kostnadsefektiva, arkitektoniskt tilltalande hyresrätter till en rimlig hyra. När övriga branschen fokuserat på hyra per kvadratmeter, har vi anammat ett hyresgästperspektiv där vi riktar in oss på vad det kostar att bo per månad. Samtidigt kostnadsstyr vi byggnationen från dag ett. När vi bygger gör vi det kostnads- och energiefektivt utifrån ett hyresgästperspektiv. Boendekostnaden ska bli rimlig och fer människor ska kunna leva hållbart och bekvämt i smarta planlösningar. I vår byggnation är vi därför kostnadsmedvetna från dag ett och hela projekten igenom. Det säkerställer bra kvalité till hyresgästen i området. Långsiktig och hållbar byggnation Kungsholmsporten består av två tjugovåningstorn med tre utskjutande skänklar som är 7-8 våningar höga. Totalt 267 hyresrätter. Rygg mot rygg skapar huskropparna två E-formade Vi kvarter önskar på vara sin med sida om tidigt Essingeleden. i planeringsprocessen och bidra med vår erfarenhet av kundfokuserad och kostnadsefektiv nybyggnation och förvaltning. I utvecklingsarbetet koncentrerar vi oss inte bara på fastigheternas kvalité utan i lika hög grad den sociala miljön, atmosfären och tryggheten i närområdet, för hyresgästen och besökande. Vi driver ett djuplodande, kundfokuserat kvalitets- och trygghetsprogram med syfte att i befntliga bostäder fortlöpande inventera och åtgärda för ett lugnt och tryggt boende över hela fastighetsbeståndet. Vid nyproduktion är det en naturlig del i utvecklingsprocessen. Andra sociala satsningar Vi är övertygade om att en trygg närmiljö ger glada och nöjda hyresgäster. Det är en naturlig del för oss i vårt dagliga arbete att ständigt arbeta med dessa frågor. Inom vårt bestånd satsar vi även på läxhjälp i Göteborg, festivaler i alla våra regioner, samt fotbollskolor under sommarloven. Wallenstam stödjer fera hjälporganisationer som Stadsmissionen i Stockholm, Räddningsmissionen i Göteborg, Barn i nöd, Bris, Störningsjouren i Stockholm och Göteborg samt sponsrar bred ungdomsidrott. MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

82 Kundfokus i bostadsförvaltningen Vi bygger hus för egen förvaltning och än idag förvaltar vi vår första nyproduktion i Stockholm, Hammarby Sjöstad, Kv Forsen som byggstartades Som ett långsiktigt bostadsförvaltande fastighetsbolag beaktar vi alla driftsfrågorna redan i planeringen. Ute i fastigheterna arbetar våra utvalda entreprenörer vilka vi kallar Wallenstam Partner som inom förvaltning utför allt från fastighetsskötsel och måleri till trädgård och städ. Wallenstam Partner är ett koncept där vi handlar upp årspartner för alla behov i fastigheterna. Våra partners får utbildning i vårt koncept och i att representera Wallenstam i alla möten med våra kunder. Inom vår fastighetsavdelning fnns en gedigen erfarenhet av att förvalta nyproduktion. Här fnns våra medarbetare med särskild kunskap inom teknisk förvaltning, eftermarknad, drift, mark och utemiljö samt lokalvård och hyresadministration. Vi fnns tillgängliga på vårt kontor och i fastigheterna där vi ronderar, möter kunder och håller driftmöten. Inom uthyrningen har vi efektiva rutiner för visningar och infyttar. Vi har ett nära samarbete med Stockholm Bostadsförmedling och förmedlar även via vår egen hemsida. I Jonsered i Göteborg 59 energieffektiva lägenheter där det årliga beräknade energibehovet uppgår till 40 kwh/kvm. Energibehovet i fastigheterna är koldioxidneutralt tack vare energismart teknik och att övrigt värmebehov täcks av Wallenstams egen vind -och vattenproducerade el. Samtliga lägenheter har individuell mätning av både el och vatten. Varje hus har 14 till 15 lägenheter fördelat på fyra våningsplan. Vår Kundservice har generösa öppettider och där kan våra egna kunder och andra intressenter få svar på frågor, göra felanmälningar eller få hjälp med ärenden. Våra kunder bemöts via Kundservice på ett trevligt sätt, tas alltid på allvar och kan känna sig trygga med att åtgärder utförs. Som hyresgäst kan du få information om ditt boende via Mina Sidor, detta är en interaktiv webtjänst som fnns på vår hemsida. Alla kunder får även nyheter via vårt nyhetsbrev, Hemma Hos Oss. Boendeinfytande är ryggraden i vår förvaltning. Varje år gör Wallenstam NKI-undersökningar och lägger upp en underhållsplan utifrån resultatet, med hänsyn till hela kundgruppens faktiska behov. Vi jobbar hårt för att ständigt öka tillgängligheten och servicenivån för våra kunder. Vi har glädjande nog kunnat se att våra kunders uppfattning om vår servicenivå varit positiv. Vårt resultat har även lett till att vi i år fck äran att ta emot Aktiv Bo:s Kundkristallen för bästa ökning av serviceindex i branschen. 61 bostäder på Grev Turegatan i Stockholm. 98 lägenheter vid Henriksdalskajen i Hammarby Sjöstad, byggda med tydlig karaktär där mörkgrått, svart och vitt dominerar med inslag av röda accenter. I Nacka Strand/Jarlaberg vann vi en markanvisningstävling med vårt bidrag Följa Berg. Bostäderna, 122 hyresrätter, byggs med energieffektiv teknik. Det blir fem hus i 4-6 våningar. Husen klättrar utmed bergets stigning och formar sig kring en bostadsgård. I Nacka Strand/Jarlaberg vann vi en markanvisningstävling med vårt bidrag Följa Berg. Bostäderna, 122 hyresrätter, byggs med energieffektiv teknik. Det blir fem hus i 4-6 våningar. Husen klättrar utmed bergets stigning och formar sig kring en bostadsgård. Tuletornen i Sundbyberg med 180 lägenheter. Två bostadstorn i 16 våningar där exteriöra skulpturala veckningar skapar skuggspel och ljusdagrar som ger liv åt fasadernas ytor av betong, glas och aluminium. MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

83 WALLENSTAM AB (publ) Box Stockholm Besökadress: Birger Jarlsgatan 64 T +46 (0) F +46 (0) EG ARCHITECTS AB Maria Prästgårdsgatan Stockholm P +46 (0) Mail MARKANVISNINGSTÄVLING VISTA SKOGSHÖJD Erik Giudice Architects

84 1 (7) Ramavtal Vista Skogshöjd/ Vistaberg 3:348 Följande avtal om exploatering för bostäder på fastigheten Vistaberg 3:348 inom projektet Vista Skogshöjd inom kommundelen Fullersta i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören/Fastighetsägaren Peter Törngren Bengt Segerholm Nedan kallad Exploatören. Exploateringsområdets preliminära avgränsning är markerad med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Exploateringsområdet. Planområdets preliminära avgränsning har markerats med röd begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat Planområdet. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Ett planprogram för Vistaberg godkändes i kommunstyrelsen 25 oktober Område 7 och 8 i planprogrammet, benämnt som Norra Skogskullarna och Vistahöjden, skulle enligt programmet bebyggas med totalt bostäder. Förutsättningarna för exploatering inom området har förändrats sedan 2004 och därför har ett nytt planprogram tagits fram för dessa två områden. Planprogrammet tas upp för godkännande i samband med att ramavtalen godkänns. Programområdet omfattar följande fastigheter och fastighetsägare: Fastighet Vistaberg 1:5 Fastighetsägare AB Borätt

85 2 (7) Vistaberg 3:75 Vistaberg 3:62 Vistaberg 3:61 Vistaberg 1:2 Vistaberg 1:3 Vistaberg 1:13 Vistaberg 1:14 Vistaberg 3:348 Vistaberg 3:377 och 3:64 Rosenhill 1:1 Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Fastighetsutveckling AB c/o von Horn/Strömberg Vistabergs Förvaltning KB Huddinge Kommunen Mästarträdet AB c/o Imola Förvaltning AB Karl-Olof Forssell och Carina Hazlewood Anette Pettersson, Hans Pettersson, Jan Pettersson och Stefan Pettersson Bengt Segerholm och Peter Törngren Huddinge kommun Huddinge kommun Fastighetsägarna inom programområdet har lämnat intresseanmälan för planläggning av bostäder i enlighet med det nya detaljplaneprogrammet. Då kommunen och fastighetsägarna till fastigheterna enligt ovan, har för avsikt att pröva området för bostäder, skola och mindre verksamheter, tecknas samtidigt med detta avtal även ett ramavtal mellan de övriga fastighetsägare/exploatörer och kommunen. Fastighetsägarna/Exploatörerna svarar var och en för sina respektive förpliktelser mot kommunen enligt respektive ramavtal och något solidariskt ansvar exploatörerna emellan råder inte gentemot kommunen. Syftet med detta ramavtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Vista Skogshöjd samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. Exploatören äger fastigheten Vistaberg 3:348 och har för avsikt att uppföra flerbostadshus. Kommunen äger fastigheterna Vistaberg 1:2, Rosenhill 1:1, Vistaberg 3:777 och Vistaberg 3:64 inom Planområdet. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Detaljplan För Exploateringsområdet finns idag ingen gällande detaljplan. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Planområdet kan planläggas för bostäder.

86 3 (7) Planområdet ska prövas för i huvudsak fristående hus, parhus/radhus och flerfamiljshus. Inom Planområdet ska det även planläggas för en skola (F-6) och en förskola (minst 5 avdelningar). Parterna är överens om att bevara värdefull vegetation och skapa nya områden med vegetation till förmån för dagvattenhantering, rekreation och lek inom Planområdet. Det är även viktigt att det fortsättningsvis finns naturliga och tydliga stråk genom området som leder till Källbrinksskogen. Gatorna inom området ska planeras och projekteras så att åverkan på befintlig vegetation och markarbeten med tillhörande schakt och sprängningsarbeten minimeras. Utformningen av Planområdet regleras närmare i kommande exploateringsavtal med tillhörande gestaltningsprogram se 15. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Planområdet. Exploatören ska tillsammans med övriga fastighetsägare inom Planområdet ersätta Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Planområdet. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal. En förutsättning för fortsatt planläggning är att Exploatören tecknar ett plankostnadsavtal med kommunstyrelsens förvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Exploatören ska utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Exploateringsområdet som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. 5. Fastighetsreglering mm Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsreglering för genomförandet av marköverlåtelserna enligt 4 Marköverlåtelser ovan så snart förutsättningar för detta föreligger. Exploatören ska ansöka om och bekosta övriga förrättningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras för genomförandet av detaljplanen inom Exploateringsområdet. AVGIFTER 6. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Då Exploatören bekostar Planområdet s detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning i enlighet med 3 Detaljplan ovan. 7. Anslutningsavgifter

87 4 (7) Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Exploateringsområdet betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Exploateringsområdet. ANLÄGGNINGAR 8. Allmänna anläggningar Fastighetsägarna inom Planområdet ska bekosta de allmänna anläggningar inom Planområdet, inkl. dagvattenanläggningar, och övergripande allmänna anläggningar i anslutning till Planområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Till allmänna anläggningar räknas anläggningar inom gatuområden, park- och grönytor som planläggs till allmänt ändamål. Åtgärder och kostnadsbedömningar enligt ovan och fördelning av dessa mellan exploatörerna inom Planområdet och Kommunen regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt 16 Exploateringsavtal. Inriktningen ska vara att kostnaderna fördelas efter erhållen byggrätt. MILJÖ- OCH ENERGI 9. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Exploateringsområdet. 10. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 11. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Exploateringsområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 12. Miljöanpassat byggande

88 5 (7) Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram i kombination med redovisning av energideklarationer tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. GENOMFÖRANDE 13. Samordning och samverkan Samordning kommer att erfordras för genomförandet av Detaljplanen. Bland annat kommer samordning att krävas mellan parterna avseende dels kommande mark- och byggnadsarbeten och om dels för gemensam marknadsföring av Planområdet. I exploateringsavtalet kommer samordningsansvar avseende utbyggnad av allmän mark och kvartersmark att regleras. Vid behov kommer förutsättningar för en etappvis utbyggnad och förutsättningarna för utbyggnadsordning avseende tider och skeden att regleras i exploateringsavtalet. Alla exploatörer och byggherrar inom Planområdet ska gemensamt ansvara för byggherremöten där bl.a. frågor om byggsamordning, arbetsmiljö, logistik, koordinering, sprängning, hantering av massor och markförstärkning kan behandlas. Representanter för kommunen ska vid behov beredas tillfälle att närvara. Exploatören ska tillsammans med kommunen, övriga fastighetsägare och exploatörer inom Planområdet för Vista Skogshöjd samverka kring en gemensam kommunikationsplan och organisation för information och dialog under hela projektet inkl. byggskyltar, information till allmänheten mm. 14. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse inom Planområdet ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 15. Gestaltningsprogram

89 6 (7) För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i förnyelsen/anläggandet av Vista Skogshöjd, avser parterna att upprätta ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för Kommunen och Exploatören gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av anläggningar inom Planområdet. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet och att ta fram erforderligt underlag. Betalning regleras genom det plankostnadsavtal som ska tecknas med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader enligt 3 Detaljplan ovan. 16. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Exploateringsområdet ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 4 Marköverlåtelser och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Exploateringsområdet är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 17. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 16 Exploateringsavtal inte tecknas senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 18. Överlåtelse Fastighetsägarna avser överlåta fastigheten på ett fastighetsutvecklingsbolag som nu är under bildande innan antagande av detaljplanen. Kommande exploateringsavtal avses därför tecknas med fastighetsutvecklingsbolaget. Detta avtal får inte överlåtas utan skriftligt godkännande av Kommunen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska exploatören förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar exploatören enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av Exploateringsområdet.

90 7 (7) 19. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge den För Huddinge kommun För Vistaberg 3:348.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef.. Peter Törngren.. Exploateringsingenjör.. Bengt Segerholm KS-2015/ Diarienummer

91 PROGRAMKARTA VISTA SKOGSHÖJD 7 Bebyggt område 2:3 8 Befntliga hus 1: Naturmark Programområde VISTABERG BE Föreslagen natur GLÖMSTA MS 1:3 Förskola/skola 1:2 1:7 HILL ROSEN 3:80 Flerbostadshus 12 Radhus/parhus 1:4 Gångstråk 1:3 1 Gatu- och parkstråk Stamnät för kollektivtrafk Bilaga 1 5 -Planområdets preliminära avgränsning markerad med rött -Exploateringsområdet markerad med grönt 3:75 A E VISTABERG VI 1:5 3:62 1:6 3 SOL SOLR 1 6 S: :34 5 S:2 ke y bac Söderb 3: en äg av t Vis :47 1:14 16 Talldals vägen 17 2:49 1 2:50 I OSENHILL RO 2 REGNSKUREN REN n ge ä av rg 3:377 3:63 Be 3:64 1 elvä lld Ta Tag 2 vä als 1 ge gen REGNMÄTAREN NM 4 n :48 2:4 48 1:13 BENVEDEN VED 2:51 1::1 1:1 HI SEN RO LL : SPALJÉN ALJÉN 3 8 3: n ägen Slättv 1 2 n tilbeväge 9 As n väge 3 Ytter 4 1 n Biväge 4 PERGOLAN 4 3 ge ä av st Vi VATTENSPRIDAREN AT TT AREN :383 4 ASTI SLANGVINDAN n siaväge Horten Åsvägen 3 3:348 3:63 Vistaberg Exploateringsområde SOLREGNET S OL LRE KRYDDLANDET DET T 16 9 STENPARTIET ST RT 3 14 Programkarta med illustrationer Samråd HUDDINGE KOMMUN Program för Vista Skogshöjd Till planen hör: Planprogram Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Illustration Övrigt Beslutsdatum Instans Antagande Huddinge kommun KF/SBN Upprättad Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Laga kraft Johanna T Wadhstorp Planarkitekt SBN PL

92 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 13 maj Paragraf Diarienummer KS-2015/ Avtal om näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen inom partnerskapet Stockholm Business Alliance enligt bilaga i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2015, godkänns. Sammanfattning Ärendet avser nytecknande av Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen inom partnerskapet Stockholm Business Alliance för att främja tillväxt lokalt och regi-onalt för kommuner inom det geografiska området Stockholmsregionen. Avtalsperiod avser 1 januari december Under avtalsperioden drivs tre huvudsakliga områden; investerings-främjande, näringslivsservice och internationell marknadsföring. När det gäller investeringsfrämjande fokuseras på de branscher där Stockholmsregionen internationellt ligger i yttersta framkant; Life Science ICT och Cleantech samt därutöver Automation, Bygg, Besöksnäring, Logistik och Gruv och metall. Inom näringslivsservice ska servicemätningen (NKI=nöjd-kund-index) genomföras årligen. Kommuner ska beakta resultatet från servicemätningen och sätta upp realistiska mål och aktiviteter för att öka kundnöjdheten. Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia. För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun liksom tidigare med fyra kronor per invånare i kommunen per den 1 januari varje år. Förvaltningen förordar att Huddinge kommun fortsatt ingår i samarbetet inom Stockholm Business Alliance kring en gemensam marknadsföring av regionen samt arbetet för en förbättrad näringslivsservice och nya investeringar.

93 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Beslutet delges Stockholm Business Alliance

94 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) HANDLÄGGARE Persson Hellsten, Agneta Kommunstyrelsen Avtal om näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen inom partnerskapet Stockholm Business Alliance enligt bilaga i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2015, godkänns. Sammanfattning Ärendet avser nytecknande av Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen inom partnerskapet Stockholm Business Alliance för att främja tillväxt lokalt och regionalt för kommuner inom det geografiska området Stockholmsregionen. Avtalsperiod avser 1 januari december Under avtalsperioden drivs tre huvudsakliga områden; investeringsfrämjande, näringslivsservice och internationell marknadsföring. När det gäller investeringsfrämjande fokuseras på de branscher där Stockholmsregionen internationellt ligger i yttersta framkant; Life Science ICT och Cleantech samt därutöver Automation, Bygg, Besöksnäring, Logistik och Gruv och metall. Inom näringslivsservice ska servicemätningen (NKI=nöjd-kund-index) genomföras årligen. Kommuner ska beakta resultatet från servicemätningen och sätta upp realistiska mål och aktiviteter för att öka kundnöjdheten. Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia. För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun liksom tidigare med fyra kronor per invånare i kommunen per den 1 januari varje år. Förvaltningen förordar att Huddinge kommun fortsatt ingår i samarbetet inom Stockholm Business Alliance kring en gemensam marknadsföring av POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

95 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) regionen samt arbetet för en förbättrad näringslivsservice och nya investeringar. Beskrivning av ärendet Storstadsregioner har under de senaste 40 åren fått en växande betydelse i ekonomin. De utgör noder i globala nätverk för kunskapsproduktion, affärsutveckling och kontaktintensiva aktiviteter, samspel mellan företagsenheter i multinationella koncerner och beslut om import- och exportflöden. Samarbete inleddes 2005 med ett antal kommuner i Stockholmsregionen som ville arbeta tillsammans inom viktiga områden för ökad tillväxt i regionen såväl lokalt som regionalt. Avtal om närmare samarbete har tidigare tecknats mellan kommunerna såväl 2006 som Visionen är att Stockholmsregionen skall vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion. I dagsläget har samarbetet 52 partnerkommuner. Ärendet avser nytecknande av Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen inom partnerskapet Stockholm Business Alliance (SBA), vilket samordnas genom det av Stockholms kommun ägda Stockholm Business Region AB (SBR). Denna avtalsperiod avser 1 januari december Undertecknande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Stockholm Business Alliance samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det geografiska området Stockholmsregionen, genom att öka attraktionskraften för människor, företag och kapital. Under perioden drivs tre huvudsakliga områden: -Investeringsfrämjande -Näringslivsservice -Internationell marknadsföring Strategin för partnerskapet när det gäller investeringsfrämjande är att fokuserat satsa på de branscher där Stockholmsregionen internationellt ligger i yttersta framkant; Life Science, ICT och Cleantech samt därutöver Automation, Bygg, Besöksnäring, Logistik och Gruv och metall. Inom näringslivsservice ska servicemätningen (NKI=nöjd-kund-index) genomföras årligen, vilket är i linje med Sveriges Kommuner och Landstings ambitioner för mätningen Insikt. Kommuner ska beakta resultatet från servicemätningen och sätta upp realistiska mål och aktiviteter för att öka

96 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) kundnöjdheten. Följande fem myndighetsområden mäts: brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd. I fråga om internationell marknadsföring av Stockholmsregionen använder SBR det gemensamma varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia. Kommunen förbinder sig att alltid använda varumärket vid internationell marknadsföring. SBR mäter och redovisar därutöver kontinuerligt gjorda investeringar i regionen (antal, kvalité, bransch samt andra relevanta mättal). Till stöd för det arbete som bedrivs av SBR enligt avtal med partnerkommunerna finns en styrgrupp. Denna består av stadsdirektören i Stockholm (ordf) samt fyra kommunchefer från kommuner i Stockholms län (utses inom Kommunförbundet Stockholms Län) samt kommuncheferna i Eskilstuna, Gävle, Uppsala, Västerås och Örebro. För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun liksom tidigare med fyra kronor per invånare i kommunen per den 1 januari varje år. Under år 2019 ska en utvärdering av SBA-samarbetet under avtalsperioden göras av en utomstående konsult. Förvaltningens synpunkter Enligt en utvärdering från Ramböll har SBA skapat 2500 nya arbetstillfällen och därutöver räddat 5300 arbetstillfällen under samma period. Fokuseringen för alla kommuner att trimma myndighetsutövningen gentemot företagen (NKI) har också varit lyckosam och viktig för ett förbättrat näringslivsklimat i regionen. Vår synlighet utomlands har ökat genom det gemensamma varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. Vi är en mycket liten region befolkningsmässigt med 3,7 miljoner invånare men gör ändå avtryck med höga placeringar i utländska rankingar vad gäller innovation, nystartade företag (startups) och livskvalitet. Förvaltningen föreslår att Huddinge kommun fortsatt ingår i samarbetet inom Stockholm Business Alliance kring en gemensam marknadsföring av regionen samt arbetet för en förbättrad näringslivsservice och nya investeringar.

97 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) Vesna Jovic Kommundirektör Sune Eriksson Tf Samhällsbyggnadsdirektör Persson Hellsten, Agneta Näringslivsutvecklare Bilagor Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen Beslutet delges Stockholm Business Alliance

98 Stockholm Business Alliance Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen 1.Tillväxt genom ökad attraktionskraft Storstadsregioner har under de senaste 40 åren fått en växande betydelse i ekonomin. De utgör noder i globala nätverk för kunskapsproduktion, affärsutveckling och kontaktintensiva aktiviteter, samspel mellan företagsenheter i multinationella koncerner och beslut om importoch exportflöden. Storstadsregioners ställning är viktiga för länders förmåga att attrahera, utveckla och behålla ekonomisk aktivitet i synnerhet kunskapsintensiv verksamhet inom dess gränser. Huvudsyftet med samarbetet Stockholm Business Alliance är att fortsätta driva tillväxt. Undertecknande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Stockholm Business Alliance samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det geografiska området Stockholmsregionen, genom att öka attraktionskraften för människor, företag och kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande. Visionen är att Stockholmsregionen skall vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion. Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia. 2. Samordning genom Stockholm Business Region Som ett led i partnerskapet Stockholm Business Alliance samordnas arbetet genom det av Stockholms kommun ägda Stockholm Business Region AB (nedan kallat SBR). Uppdraget ska utföras i enlighet med detta avtal och den årliga verksamhetsplanen (VP). 3. Innehåll i samarbetet Under perioden drivs de tre huvudsakliga områdena: -Investeringsfrämjande -Näringslivsservice -Internationell marknadsföring Strategisk inriktning och aktiviteter för varje område bestäms för varje år i VP. Framtagandet av VP förutsätter ett gemensamt ansvarstagande där kommuner och SBR tillsammans arbetar fram ett förslag. Beslut tas av kommunstyrelseordföranden vid ett årligt möte under hösten.

99 Investeringsfrämjande Strategin för partnerskapet är att fokuserat satsa på de branscher där Stockholmsregionen internationellt ligger i yttersta framkant. Generellt går teknikinnehållet igenom i alla branscher vi arbetar med och här har vår region kommit långt. Inom Life Science (läkemedel-,bio och medicinteknik), ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och Cleantech (miljöteknik) är Stockholmsregionen mycket framgångsrik varför dessa särskilt lyfts fram i den internationella marknadsföringen. Regionen har därutöver särskilda förutsättningar inom andra områden som ska bevakas och lyftas fram. Dessa områden är Automation, Bygg, Besöksnäring, Logistik och Gruv och metall. För att partnerskapet ska bearbeta rätt områden görs en återkommande omvärldsanalys under avtalsperioden. I och med att vi följer utvecklingen kan detta medföra att det kan uppstå nya branscher och nya kombinationer att arbeta med. Av stor vikt för regionen är den internationella flygtillgängligheten via Arlanda. En del av det investeringsfrämjande arbetet innebär att följa upp och ägna uppmärksamhet åt behoven hos de utlandsägda företagen. Detta är en betydelsefull grupp då ca 70 % av återinvesteringarna i regionen sker i just utlandsägda bolag. SBR ger stöd och verktyg till det lokala arbetet i kommunerna. Näringslivsservice Servicemätningen ska genomföras årligen, vilket är i linje med Sveriges Kommuner och Landstings ambitioner för mätningen Insikt. Kommuner ska beakta resultatet från servicemätningen och sätta upp realistiska mål och aktiviteter för att öka kundnöjdheten. Följande fem myndighetsområden mäts: brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd. SBR har huvudansvaret för omvärldsbevakning och att sprida adekvata analyser och rapporter inom partnerskapet. Det åligger varje kommun att följa SBA-webben och delta på de konferenser och aktiviteter som arrangeras. Internationell marknadsföring SBR använder vid internationell marknadsföring av Stockholmsregionen det gemensamma varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia. Kommunen förbinder sig att alltid använda varumärket vid internationell marknadsföring. Partnerskapet ska under avtalsperioden även arbeta med att attrahera internationella talanger att flytta till regionen. 4. Styrgrupp Till stöd för det arbete som bedrivs av SBR enligt avtal med partnerkommunerna finns en

100 styrgrupp. Denna består av stadsdirektören i Stockholm (ordf) samt fyra kommunchefer från kommuner i Stockholms län (utses inom Kommunförbundet Stockholms Län) samt kommuncheferna i Eskilstuna, Gävle, Uppsala, Västerås och Örebro. Denna styrgrupp sammanträder minst fyra gånger per år. 5. Finansiering För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun med fyra kronor per invånare i kommunen, per den 1 januari varje år, med 2016 som första år. SBR skickar ut faktura där summan baseras på invånarantalet i kommunen per den 1 januari. Stockholms stad bidrar med 7,5 miljoner årligen. 6. Avtalsperiod Avtalsperioden är 1 januari december Om fler än två tredjedelar av kommunerna säger upp avtalet upphör avtalet automatiskt att gälla för samtliga kommuner med uppsägningstiden om ett år. Om partnerskapet ska förlängas efter 2020 förätter det att ett nytt avtal tecknas av kommunerna. Nya kommuner som ej tecknat avtal under 2015 kan ansluta senare under förutsättning av beslut på det årliga kommunstyrelseordförande mötet. 7. Utvärdering av partnerskapet SBR mäter kontinuerligt under året investeringar (antal, kvalité, bransch samt andra relevanta mättal) och NKI-arbetets olika parametrar såsom handlingsplaner, serviceseminarier och resultat. Under år 2019 ska en utvärdering av SBA-samarbetet under avtalsperioden göras av en utomstående konsult. 8. Tvist Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till allmän domstol på SBR:s hemort för avgörande enligt svensk rätt. Detta avtal upprättas i två exemplar, av vilka vardera parten har tagit sitt. Stockholm den / 2015 den / 2015 För Stockholm Business Region AB För kommun Karin Wanngård Finansborgarråd/Ordförande SBR Kommunstyrelsens ordförande

101 Olle Zetterberg Kommunchef Verkställande direktör SBR

102 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 13 maj Paragraf Diarienummer KS-2013/ Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Samhällsbyggnadsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 april Sammanfattning Emil Högberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning av myndighetsärenden, för att företagen ska kunna följa sina ärenden i kommunen på nätet och för att införa kommunala servicegarantier. Kommunens operativa arbete med företagsklimatet sker idag utifrån en handlingsplan som innefattar konkreta förvaltningsövergripande aktiviteter. Just nu pågår en uppdatering av Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat som kan inkludera delar av motionärens förslag enligt nedan. Sektionen för Kvalitet och projekt har nyligen utfört en utredning som påvisar behovet av en bredare lotsfunktion. Det bör närmare utredas hur en samordnad ärendehantering kan ske utifrån ett ännu tydligare företagsperspektiv (utökad lotsfunktion). I en utökad lotsfunktion förespråkas ett brett företagsperspektiv i syfte att försöka lösa företagets samlade ärendesituation där såväl formell myndighetshantering som företagets övriga frågeställningar behandlas. En förstudie gällande en Gemensam näringslivsportal för e-tjänster har presenterats i slutet av mars för Södertörnskommunernas ledningsgrupp. Ledningsgruppen såg positivt på ett gemensamt fortsatt arbete och beslutade att undersöka möjligheten till samarbete med SKL i frågan. I fråga om kommunala servicegarantier finns sedan tidigare framtagna s k kvalitetsdeklarationer för kommunens två största myndighetsområden, bygglov och miljötillsyn som utgör 87% av kommunens myndighetsutövning gentemot företagen. Det kan konstateras att åtgärder krävs för mer effektiv kommunikation med företagare, bl a avseende de uppsatta mål för handläggningstider m m som finns idag. Utifrån angivna aktiviteter i Handlingsplan för förbättrat företagsklimat, liksom föreslagen utredning om utökad företagslotsfunktion samt förbättrad service till

103 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG näringslivet i samband med den omorganisation som just genomförts, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen ska anses besvarad. Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP) och Emil Högberg (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Socialnämnden

104 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Martin Andaloussi Kommunstyrelsen Förbättrat företagsklimatet svar på motion av Emil Högberg (S) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 mars Sammanfattning Emil Högberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning av myndighetsärenden, för att företagen ska kunna följa sina ärenden i kommunen på nätet och för att införa kommunala servicegarantier. Kommunens operativa arbete med företagsklimatet sker idag sker utifrån en handlingsplan som innefattar konkreta aktiviteter som fastställs av kommunens ledningsgrupp. Just nu pågår en uppdatering av Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat, som kan inkludera stora delar av intentionen av motionärens förslag. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till de aktiviteter som finns i handlingsplanen och aktiviteten som berör utredningen om en utökad företagslotsfunktion ska kompletteras med att omfatta även utreda en mer samordnad myndighetsutövning. Beskrivning av ärendet Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning av myndighetsärenden, för att företagen ska kunna följa sina ärenden i kommunen på nätet och för att införa kommunala servicegarantier. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

105 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Motionären anser att alla delar av kommunens service till företagen i Huddinge utvecklas. De företag som behöver flera olika beslut i olika ärenden ska få en mer samordnad handläggning än idag och kunna följa sina ärenden på internet. Så kallade servicegarantier bör ges angående handläggningstider, återkoppling och dylikt. Remissinstansernas synpunkter Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2013 arbetat med ett förbättrat företagsklimat och detta arbete fortsätter under innevarande år. Inom ramen för detta arbete har många aktiviteter skett, bl.a. i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning. Frågor om samordning av olika myndighetsbeslut har förbättrats med nya tvärgrupper som behandlar företagsärenden. Samordningen av beslut ska så långt möjligt ske även om de fattas med stöd av olika lagstiftning. Det pågår ett arbete inom kommunstyrelsens förvaltning kring frågor om e- förvaltning och e-tjänster. Detta kommungemensamma arbete bör slutföras innan e-utveckling påbörjas lokalt inom förvaltningen. Garantier om service och handläggningstider finns i begränsad utsträckning, men flera avdelningar har kvalitetsdeklarationer och ambitiösa mål som uppnås för en stor andel av ärendena. Socialnämnden Nämnden ställer sig positiv till att de företag som behöver beslut i olika ärenden i kommunen får en mer samordnad handläggning. När det gäller serveringstillstånd som socialnämnden ansvarar för finns det redan i dag möjlighet att använda e-tjänst och följa ärendets gång på nätet. När det gäller servicegarantier som beskriver vad företag kan förvänta sig gällande handläggningstider har nämnden mål i verksamhetsplanen för hur lång handläggningstiden för serveringstillstånd maximalt får vara. Förvaltningens synpunkter Arbetet med förbättrat företagsklimatet är prioriterat i Huddinge kommun och det existerar tydliga uppdrag i Mål och Budget 2014 kopplade till detta. Det operativa arbetet med uppdraget sker utifrån en handlingsplan som innefattar konkreta aktiviteter som fastställs av kommunens ledningsgrupp. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med uppdraget i projektform.

106 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Just nu pågår en uppdatering av Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat, vilken är den första uppdateringen av en befintlig plan som utarbetades Ambitionen är att handlingsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt, för att hålla ett ständigt förbättringsarbete levande. Denna handlingsplan kommer att bli kommunövergripande och koncentrerar samtliga förvaltningars åtagande i arbetet. Revideringen ska fastslås av kommunens ledningsgrupp under våren. Samordnad myndighetsutövning Kommunstyrelsens förvaltning anser att förslaget om samordnad myndighetsutövning är bra och skapar mervärde för näringslivet. Redan idag finns en del tvärgrupper på miljö och samhällsförvaltningen som syftar till att skapa en helhetsbild för företagaren. Men det kan utredas vilka möjligheter det finns att gå ännu längre. I handlingsplanen för förbättrat företagsklimat, finns en aktivitet att utreda en utökad företagslotsfunktion och denna aktivitet utökas i och med motionen med att inkludera att utreda förutsättningar för en mer samordnad myndighetsutövning. Följa sina ärenden på internet Arbetet med implementeringen av kommunens e-strategi Huddinges väg in i e-samhället bör avvaktas innan separata lösningar för enskilda e-tjänster införs, vilket skulle vara nödvändigt om en företagare skulle kunna följa sina ärenden på internet. Det krävs ett helhetsgrepp på samtliga e-tjänster i Huddinge kommun för att i så hög utsträckning som möjligt undvika att bygga separata IT-plattformar på olika förvaltningar kan på verka funktionaliteten. Ifråga om serveringstillstånd existerar emellertid redan en e- tjänst. Uppdraget att bevaka att tjänster som är av stor betydelse för företag blir pilotprojekt när väl implementeringen sker, ligger idag på näringslivsenheten och är inskriven i handlingsplanen för förbättrat företagsklimat. Viktigt att påpeka att detta arbete kommer att kräva resurser, men likt en investering ger det avkasting i framtiden i kombination med verksamhetsutveckling. Tjänstegarantier Tjänstegarantier, servicegarantier eller kvalitetsdeklarationer är olika benämningar på samma sak, med syftet att tydliggöra en kommunal tjänst för en medborgare eller näringsidkare. I Huddinge kommun benämns denna typ av beskrivning som kvalitetsdeklaration. Kvalitetsdeklarationer finns för kommunens två största myndighetsområden, sett till antal ärenden, vilka är bygglov och miljötillsyn. Dessa två kvalitetsdeklarationer täcker 87 % av kommunens myndighetsutövning gentemot företag om man exkluderar brandtillsyn som ligger på en annan juridisk person i form av Södertörns

107 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Brandförsvarsförbund. De övriga myndighetsområdena är serveringstillstånd och markupplåtelse. Ifråga om serveringstillstånd fick detta myndighetsområde 74 i NKI (nöjdkund-index, där NKI <61 är lågt, godkänt, högt, >80 mycket högt) i Stockholm Business Alliance serviceundersökningen 2013 som är samma mätning som SKL:s jämförelse av företagsklimatet. Markupplåtelse har för få ärenden och svarande för att NKI ska redovisas separat. Inom ramen för handlingsplanen för förbättrat företagsklimat, har det fastslagits att det krävs mer effektiv kommunikation med företagare och det finns olika insatser för detta. Det kan dels handla om att kommunicera de positiva åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra företagsklimatet, vilket kvalitetsdeklarationerna är ett bra exempel på, dels kommunicera de mål för handläggningstider som faktiskt finns. Slutsats Utifrån de aktiviteter som existerar i Handlingsplan för förbättrat företagsklimat och då särskilt att utredningen om en utökad företagslotsfunktion kompletteras med att omfatta även en mer samordnad myndighetsutövning, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen ska anses besvarad. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Martin Andaloussi Näringslivsstrateg Bilagor Bilaga 1. Motion med förslag om att förbättrat företagsklimatet av Emil Högberg (S) Bilaga 2. Samhällsbyggnadsnämndens remissvar Bilaga 3. Socialnämndens remissvar Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden

108

109 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 17 mars Samhällsbyggnadsnämnden 27 mars Diarienummer SBN Remiss: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen. Överläggning i samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hansson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ann-Marie Högberg (S) och Marica Lindblad (MP) yrkar att nämnden tillstyrker motionen. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag och dels Ann-Marie Högbergs (S) och Marica Lindblads (MP) förslag om tillstyrkan till motionen. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Ann-Marie Högberg (S) och Marica Lindberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Emil Högberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning av myndighetsärenden, för att företagen ska kunna följa sina ärenden i kommunen på nätet och för att införa kommunala servicegarantier. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

110 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 17 mars Samhällsbyggnadsnämnden 27 mars Diarienummer SBN Sammanfattning forts. Förvaltningen har under 2013 arbetat med ett förbättrat företagsklimat och detta arbete fortsätter under innevarande år. Inom ramen för detta arbete har många aktiviteter skett, bl.a. i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning. Frågor om samordning av olika myndighetsbeslut har förbättrats med nya tvärgrupper som behandlar företagsärenden. Samordningen av beslut ska så långt möjligt ske även om de fattas med stöd av olika lagstiftning. Det pågår ett arbete inom kommunstyrelseförvaltningen kring frågor om e- förvaltning och e-tjänster. Detta kommungemensamma arbete bör slutföras innan e-utveckling påbörjas lokalt inom förvaltningen. Garantier om service och handläggningstider finns i begränsad utsträckning, men flera avdelningar har kvalitetsdeklarationer och ambitiösa mål som uppnås för en stor andel av ärendena. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen; Akten Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

111 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen. Sammanfattning Emil Högberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning av myndighetsärenden, för att företagen ska kunna följa sina ärenden i kommunen på nätet och för att införa kommunala servicegarantier. Förvaltningen har under 2013 arbetat med ett förbättrat företagsklimat och detta arbete fortsätter under innevarande år. Inom ramen för detta arbete har många aktiviteter skett, bl.a. i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning. Frågor om samordning av olika myndighetsbeslut har förbättrats med nya tvärgrupper som behandlar företagsärenden. Samordningen av beslut ska så långt möjligt ske även om de fattas med stöd av olika lagstiftning. Det pågår ett arbete inom kommunstyrelseförvaltningen kring frågor om e- förvaltning och e-tjänster. Detta kommungemensamma arbete bör slutföras innan e-utveckling påbörjas lokalt inom förvaltningen. Garantier om service och handläggningstider finns i begränsad utsträckning, men flera avdelningar har kvalitetsdeklarationer och ambitiösa mål som uppnås för en stor andel av ärendena. Beskrivning av ärendet Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning av myndighetsärenden, för att företagen ska kunna POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX (kundtjänst) E-POST OCH WEBB

112 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM SBN SIDA 2 (6) Error! No text of specified style in document. följa sina ärenden i kommunen på nätet och för att införa kommunala servicegarantier. Motionären anser att alla delar av kommunens service till företagen i Huddinge utvecklas. De företag som behöver flera olika beslut i olika ärenden ska få en mer samordnad handläggning än idag. Företagen ska kunna följa sina ärenden. Servicegarantier bör ges angående handläggningstider, återkoppling och dyl. Bakgrund Arbetet med ett förbättrat företagsklimat har en hög politisk prioritet. Både kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen har i Mål och Budget 2013 särskilda politiska uppdrag att förbättra företagsklimatet. Kommunstyrelsen ska strategiskt arbeta med näringslivsetableringar samt utveckla servicen till det lokala näringslivet. Samhällsbyggnadsnämnden genom utveckling av processer och bemötande bidra till ett positivt företagsklimat. Förbättrat företagsklimat ges stor politisk prioritering även i Mål och Budget Både kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ska genom ett professionellt bemötande och god service arbeta för ett bättre företagsklimat i Huddinge. Kunskaper samt efterföljande handlingsprogram från utbildningen Förenkla helt enkelt ska implementeras i det dagliga arbetet. Organisation och arbetssätt ska utformas efter företagens behov. Kommunstyrelsen ska vara ledande i att implementera detta förhållningssätt i hela organisationen. Samhällsbyggnadsnämndens arbete ska syfta till att utveckla samarbetet kring dessa frågor både internt mellan avdelningarna liksom med andra förvaltningar. Förvaltningens synpunkter Förbättrat företagsklimat och samordnad handläggning Under 2013 har förvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning arbetat med ett antal förbättringsområden inom förbättrat företagsklimat. Till exempel har inspirationsdagar och Samspelet genomförts för att öka förståelsen hos tjänstemän och politiker för varför företagsklimatet i en kommun är viktigt. Under hösten har företagsbesök gjorts av tjänstemän och politiker som resulterade i dels att företagarna inkom med förbättringsförslag på kommunens arbete och dels att tjänstemän och politiker fick ytterligare inblick i en del av kommunens företag. Dessa aktiviteter har skapat en gemensam grund att utgå från för att skapa ett förbättrat företagsklimat där samordnad handläggning är en viktig aspekt.

113 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM SBN SIDA 3 (6) Error! No text of specified style in document. Mer specifika åtgärder som har utförts under 2013 för att skapa en samordnad handläggning är implementering av rutinbeskrivning för företagsärenden, översyn av den grupp som handlägger etableringsförfrågningar, utsett handläggare på bygglovavdelningen som specifikt ska hantera företagsärenden och framtagande av en FAQ (Frequently Asked Questions) som ska vägleda servicecenter vid kontakt med företagare. Vidare har flera avdelningar arbetat med bemötandeutbildningar med syfte att bl.a. möta företagare på ett bra sätt års arbete kommer innebära att avdelningsspecifika rutiner ska följas upp i syfte att uppnå en effektiv hantering av företagsärenden. Utredning ska också genomföras som klargör ett eventuellt behov av en lokal företagslots på förvaltningen. Vidare kommer också så som under 2013 aktiviteter att genomföras så som företagsbesök och inspirationsdagar. Följa sitt ärende på nätet Huddinge har tagit fram strategin Huddinges väg in i e-samhället som bland annat pekar på ett antal insatsområden som kommunen bör fokusera på. En handlingsplan är ute på samråd och planen diskuterar insatser inom respektive område under Dessa ska leda kommunen framåt på ett mer strategiskt sätt än tidigare avseende e-förvaltning och e-tjänster. Att följa sitt ärende på nätet är mycket positivt. Målet är att öka tillgång och användarvänlighet utan att öka det interna arbetet. Förvaltningen är beroende av vad som händer på kommunstyrelsens förvaltning med de kommungemensamma delarna innan en e-utveckling startar lokalt på förvaltningen. Servicegarantier Garantier kan vara svårt att formulera eftersom många ärenden kan inrymma särskilda frågeställningar som måste utredas eller att en samordning av beslutstillfälle inte kan ske beroende på att olika organ/nämnder fattar besluten. Inom plan- och bygglagens område finns dock vissa tidsregler som kommunens har att följa. Bygglov ska lämnas inom tio veckor från det att kompletta handlingar lämnats in till samhällsbyggnadsnämnden. En person (juridisk eller enskild) får begära planbesked, dvs. hur kommunen ställer sig till bebyggelsefråga som kräver en ny detaljplan. Ett planbesked ska lämnas inom fyra månader och, om beskedet är positivt, ska kommunen bedöma när en detaljplan kan vara antagen. Utöver dessa krav finns mål för handläggningen av olika ärendegrupper som inte utgör garantier utan benämns kvalitetsdeklaration som förvaltningen

114 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM SBN SIDA 4 (6) Error! No text of specified style in document. strävar mot. När det gäller detaljplaner med s.k. enkelt planförfarande ska mer än hälften klaras inom sex månader. När det gäller bygglov anges följande i vår kvalitetsdeklaration. 1 3 veckor: Enkla ärenden såsom inglasade uterum som överensstämmer med detaljplan 4 6 veckor: Normala ärenden såsom ett småhus som överensstämmer med detaljplan 6 10 veckor: Mindre avvikelser dvs åtgärden överensstämmer ej med detaljplan; grannar behöver höras och beslutet tas oftast i nämnd. Förhandsbesked för nybyggnad på landsbygden; förfarandet är att likna vid ett mycket enkelt planförfarande. Markens lämplighet för föreslagen åtgärd skall utredas. Beslutet tas alltid i nämnd När det gäller lantmäteriärenden bör exempelvis ca 50% av alla fastighetsbildningsärenden vara avslutade inom fyra månader, gränsutvisning, resp. lägeskontroll av färdig byggnad ska vara utförd inom två veckor från beställning eller avrop. Husutstakning och kontrollmätning av gjutform bör klaras inom fem dagar. Lantmäteriavdelningen har även mål när det gäller leverans av nybyggnadskartor. Inom miljöområdet finns mera allmänt hållna mål som följs upp varje år i miljöbokslutet och miljöbarometern. Allmänt finns uppgifter i den årliga Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt om vilka plan- och exploateringsprojekt kommunen kommer att arbeta med under kommande treårsperiod. De tidplaner som återfinns i Projektplanen är ungefärliga och justeras ofta beroende på ärendenas komplexitet, synpunkter som lämnas och utredningsbehov som uppstår under planeringsprocessen etc. När det gäller drift av gator och parker finns en rad riktlinjer för hur olika brister ska åtgärdas. Det gäller t.ex. belysning, klottersanering m.m. Dessutom finns inom ramen för förvaltningens upphandling av vinterunderhåll vissa tidsramar kring insatser på olika gator och gång- och cykelbanor. Tekniska nämndhuset har öppet längre på torsdagar än normalt. Detta underlättar för alla som vill diskutera sitt ärende med en handläggare utanför ordinarie arbetstid. Särskilt på bygglovavdelningen är detta öppet hus mycket välbesökt.

115 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM SBN SIDA 5 (6) Error! No text of specified style in document. Förvaltningen har även ett servicecenter för frågor inom verksamhetsområdena. Som företagare ska man bara behöva ringa ett telefonnummer/samtal. Om du inte kan få svar i ditt ärende av servicecenter ser vi till att man får tala med rätt person. E-post till kundtjänsten besvaras inom två vardagar. Ibland krävs ett svar direkt från en handläggare eller annan specialist, då vidarebefordrar kundtjänsten omgående e-posten till berörd person eller avdelning. En kund kan snabbt och effektivt få ta del av arkiverade ritningar, detaljplaner och andra allmänna handlingar, då detta oftast sker direkt i samband med ditt telefonsamtal eller besök. Kommunens allmänna riktlinjer om hur snabbt registrering, utlämnande av handlingar m.m. ska ske samt besvarande av e-post följs så långt möjligt av förvaltningen. Slutsatser Det är en prioriterad fråga om ett bättre bemötande av och service till företagare som finns i eller vill flytta sin verksamhet till kommunen. Förvaltningen har under 2013 arbetat med ett förbättrat företagsklimat och detta arbete fortsätter under innevarande år. Inom ramen för detta arbete har många aktiviteter skett, bl.a. i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning. Frågor om samordning av olika myndighetsbeslut har förbättrats med nya tvärgrupper som behandlar företagsärenden. Samordningen av beslut ska så långt möjligt ske även om de fattas med stöd av olika lagstiftning. Det pågår ett arbete inom kommunstyrelseförvaltningen kring frågor om e- förvaltning och e-tjänster. Detta kommungemensamma arbete bör slutföras innan e-utveckling påbörjas lokalt inom förvaltningen. Garantier om service och handläggningstider finns i begränsad utsträckning, men flera avdelningar har ambitiösa mål som uppnås för en stor andel av ärendena eller anger kvalitetsdeklarationer. Helén Mårtensson förvaltningschef Åke Andersson projektledare Delges:

116 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM SBN SIDA 6 (6) Akten Kommunstyrelsen Error! No text of specified style in document.

117 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING PM SIDA 1 (5) DATUM 3 februari 2015 DIARIENUMMER ARBETSGRUPP Pia Forsberg, KSF Sara Andersson, MSB Handlingsplan för förbättrat företagsklimat 3.0 Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat 3.0 är den andra uppdateringen av den handlingsplan som utarbetades Ambitionen är att handlingsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt, för att hålla ett ständigt förbättringsarbete levande. Målbilden är klar, Huddinge ska placera sig i topp 50 i Svenskt näringslivs ranking och ha ett samlat NKI i SBA:s serviceundersökning på 75. Denna handlingsplan är kommunövergripande och koncentrerar samtliga förvaltningars åtagande i arbetet. För att lättare få en överblick av syftet med de olika aktiviteterna, har dessa delats in i åtta olika grupper. I denna kategorisering sammanfattas målen med de olika aktiviteterna. Detta kan också underlätta uppdateringen av handlingsplanen, genom att se vilket eller vilka områden som kan behöva prioriteras vidare och därmed arbeta fram nya åtgärder inom det aktuella området. Utbildningsinsatser Dessa åtgärder syftar till att skapa en förståelse i förvaltningarna angående näringslivets roll i välfärdsskapandet och den politiska prioritering som ligger i kommunfullmäktiges uppdrag gällande företagsklimatet. Här ingår även att sprida goda exempel från andra kommuner eller aktörer som medför att Huddinge kan bli effektivare och bättre gällande sin service till företagare. Åtgärd Ansvarig Tidpunkt Heldagsuppföljning med omvärdsanalys och uppföljning av förbättrat företagsklimat för alla medarbetare på alla förvaltningar. KSF Prel. okt 2015 Bemötandeutbildning Upphandling av utbildning. Genomföra utbildning för MSB och MSB Upphandling och strategi POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Näringsliv och samhällsutveckling Näringslivsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

118 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING PM SIDA 2 (5) DATUM DIARIENUMMER 3 februari 2015 Error! No text of specified style in document. näringsliv och samhällsutveckling. Ta fram strategi för hur utbildning ska ske a v nyanställda och hur utbildningen ska hållas levande. Samspelet Ta fram nya frågor och genomföra med MSB och samhällsutveckling. våren Genomförande utbildning hösten MSB Hösten 2015 Alternativt göra annan aktivitet motsvarande Samspelet. Två relevanta studiebesök. KSF Q1-Nacka kommun Q Planera och genomföra utbildning för förtroendevalda. KSF Q Näringslivsperspektiv i chefsutbildningen. KSF 2015 Kommunikation Att ändra attityder i näringslivet är omöjligt om kommunen inte kommunicerar vad man konkret gör i syfte att förbättra företagsklimatet. Likaså är det viktigt med intern kommunikation i syfte att sprida goda exempel, för att på så sätt skapa en lärande organisation. Åtgärd Ansvarig Tidpunkt Kommunikationsplan i syfte att förmedla våra insatser till näringslivet. Internt nyhetsbrev MSB inkludera förbättrat företagsklimat. Utveckla hemsidan för företagare. KSF 2015 MSB 2015 KSF Q Utredning om Södertörnsgemensam e- tjänstutveckling för näringslivet.

119 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING PM SIDA 3 (5) DATUM DIARIENUMMER 3 februari 2015 Error! No text of specified style in document. Kontakta alla nyinflyttade företag med ett välkomstbrev och viktig information. 4 ggr/år. KSF 2015 Styrning och organisation På detta område omfattas mer strategiska insatser som är kopplade till mål, styrning, uppföljning och eventuella organisationsförändringar. Åtgärder på detta område skapar förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt arbete med företagsklimatet. Åtgärd Ansvarig Tidpunkt Dokumenterat arbetssätt för att kunna urskilja och prioritera strategiska företagsärenden, se punkt etableringsprocessen. Varje avdelning på MSB ska kunna redovisa tydliga mål kopplade till företagsklimatet i verksamhetsplanen för nämnderna samt arbetsplanerna. Varje avdelning ska ha tre åtgärder gällande förbättrat företagsklimat i sina respektive handlingsplaner. MSB 2015 MSB 2015 Förbättrad service Förbättringsåtgärder som förkortar handläggningstider eller ökar tillgängligheten för näringslivet i den kommunala organisationen är stommen i arbetet med förbättrat företagsklimat. Om kommunen blir framgångsrik på detta område, då kommer detta många företagare till nytta. Åtgärd Ansvarig Tidpunkt Kvalitetssäkra etableringsprocessen uppdatera befintlig rutinbeskrivning samt inkludera privata utförare av kommunal service Avdelningsspecifika rutiner uppdateras efter beslut om vilka ärenden som ska behandlas i KSF Q MSB Q2 2015

120 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING PM SIDA 4 (5) DATUM DIARIENUMMER 3 februari 2015 Error! No text of specified style in document. projektplanegruppen respektive beredningsgruppen. Utbildning om företagsklimat av det nytt servicecenter (tex på APT). MSB 2015 Uppdatera Informera. MSB/KSF För respektive förvaltning. Våren 2015 Dialog med näringslivet Åtgärder som ökar kontakten mellan kommunen och näringslivet har två effekter som gynnar företagsklimatet. Dels får företagen aktuell information samt blir sedda av kommunen, dels får förvaltningarna en bättre förståelse för företagens vardag. Åtgärd Ansvarig Tidpunkt Diskussion i referensgrupper med exploatörer, företagare och kommunala chefer gällande förbättrat företagsklimat (april, 2/6). KSF 2015 Ca 50 djupintervjuer (v10 och 11) med företagare som har haft komplexa ärenden (kontakt med minst två avdelningar) i kommunen. Upphandlingsseminarium. KSF 20/ Företagsbesök. KSF 19/3 2015

121 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING PM SIDA 5 (5) DATUM DIARIENUMMER 3 februari 2015 Error! No text of specified style in document. Analys Vissa frågor kan behöva utredas vidare i syfte att kunna ta fram konkreta förslag och åtgärder. Åtgärd Ansvarig Tidpunkt Utreda förslag på företagslotsfunktion på MSB med process-kartläggning. Projektkontoret KSF Q Annat som påverkar Huddinge kommun har som näst största kommun i länet ett stort ansvar i länet för att bostadsbyggandet håller rätt takt (700 bostäder per år) samt att verksamhetslokaler hänger med i utvecklingen och att nya arbetstillfällen kan tillkomma. Kommundirektören har därmed fått ett tydligt och kraftfullt uppdrag från kommunstyrelsen att skyndsamt säkerställa takten i byggandet och formerna för den fysiska planeringen av kommunen. En viktig åtgärd som identifierats är en omorganisation som syftar till att skapa en mer sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. Frågan är politiskt prioriterad och politikerna vill ha en starkare styrning av samhällsbyggnadsprocessen. Åtgärd Ansvarig Tidpunkt Organisationsförändring med förtydligande för företagarna vem vänder man sig till och när? KSF 1/4 2015

122 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Socialnämnden 19 mars Paragraf Diarienummer SN-2013/ Förslag för att förbättra företagsklimatet svar på motion väckt av Emil Högberg (S) Socialnämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet. Sammanfattning Emil Högberg (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att fullmäktige ska besluta att berörda nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning för att företagen ska kunna följa sina ärenden på nätet och för att införa kommunala servicegarantier.förvaltningen ställer sig positiv till att de företag som behöver beslut i olika ärenden i kommunen får en mer samordnad handläggning. I förvaltningen finns redan i dag möjlighet att använda e-tjänst och följa ärendets gång på nätet. När det gäller servicegarantier som beskriver vad företag kan förvänta sig gällande handläggningstider har nämnden mål i verksamhetsplanen för hur lång handläggningstiden maximalt får vara. Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Shewen Nysmed (S). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning

123 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Christina Almqvist Socialnämnden Förslag för att förbättra företagsklimatet svar på motion väckt av Emil Högberg (S) Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet. Sammanfattning Emil Högberg (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att fullmäktige ska besluta att berörda nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning för att företagen ska kunna följa sina ärenden på nätet och för att införa kommunala servicegarantier. Förvaltningen ställer sig positiv till att de företag som behöver beslut i olika ärenden i kommunen får en mer samordnad handläggning. När det gäller serveringstillstånd som socialnämnden ansvarar för finns det redan i dag möjlighet att använda e-tjänst och följa ärendets gång på nätet. När det gäller servicegarantier som beskriver vad företag kan förvänta sig gällande handläggningstider har nämnden mål i verksamhetsplanen för hur lång handläggningstiden för serveringstillstånd maximalt får vara. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens förvaltning avseende en motion gällande förslag för att förbättra företagsklimatet i Huddinge kommun. Emil Högberg (S) har i motionen föreslagit att fullmäktige ska besluta att berörda nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa samordnad handläggning för att företagen ska kunna följa sina ärenden på nätet och för att införa kommunala servicegarantier. Bakgrunden till förslaget i motionen är att Sveriges kommuner och landsting (SKL) nyligen har genomfört en öppen jämförelse av kommunernas företagsklimat. Jämförelsen omfattar 189 kommuner och deras myndighetsutövning och service till företagare som haft kontakt med kommunen. I jämförelser med andra kommunen har Huddinge inget bra POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

124 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. resultat och är en av få större kommuner som går emot den nationella trenden och tappar i sitt sammanvägda betyg. I motionen föreslås därför att servicen utvecklas så att de företag som behöver flera olika beslut i olika ärenden i kommunen ska få en mer samordnad handläggning än i dag. Förslaget är vidare att företagen ska kunna följa sina olika kommunala ärenden på nätet. I förslaget ingår även att kommunen beslutar att införa servicegarantier som beskriver vad ett företag kan förvänta sig av kommunen när det gäller handläggningstider, återkoppling och liknande. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ställer sig positiv till att de företag som behöver beslut i olika ärenden i kommunen får en mer samordnad handläggning. När det gäller serveringstillstånd som socialnämnden ansvarar över är rankingen i SKL:s öppna jämförelser 36 av 189, vilket får ses som relativt gott även om förbättringsmöjligheter finns. För serveringstillstånd finns det redan i dag möjlighet att använda e-tjänst och följa ärendets gång på nätet. I förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram en struktur för hur arbetet med e-förvaltning ska ske, där till exempel framtagning av e-tjänster ingår. När det gäller servicegarantier som beskriver vad företag kan förvänta sig gällande handläggningstider har nämnden mål i verksamhetsplanen för hur lång handläggningstiden för serveringstillstånd maximalt får vara. Målen följs upp och mäts i delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. 2 (3) Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Christina Almqvist Utvecklingsledare Bilagor Motion med förslag för att förbättra företagsklimatet

125 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2013/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 3 (3)

126 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden april 2015 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 18 maj Sammanfattning För perioden januari-april visar kommunstyrelsen ett överskott på 3,0 mnkr. Differensen beror till största delen på vakanser samt lägre kostnader för konsulter, datakommunikation samt administrativa tjänster. Tillkommande kostnader i samband med årets omorganisation gör dock att förutsättningarna att klara årets budget är svårare än tidigare år. Ekonomin följs noga och prioriteringar kommer att göras för att klara budgeten. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget för året. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden Personalkostnaderna ligger 2,7 mnkr under budget främst beroende på ej tillsatta vakanser. Kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger 0,3 mnkr under budget. Varor och tjänster ligger 2,2 mnkr under budget främst beroende på lägre kostnader för datakommunikation och administrativa tjänster, kapitalkostnaderna ligger 3,4 mnkr över föregående års utfall och 1,4 mnkr högre än budget för perioden. Intäkterna ligger 0,9 mnkr under budget. Kommundirektören redovisar ett överskott på 0,3 mnkr jämfört med budget och utfallet ligger 0,4 mnkr lägre än föregående års period. Kommundirektören förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Kommunikationsavdelningen redovisar ett underskott på 0,7 mnkr jämfört med budgeten på 7,3 mnkr. Utfallet är 1,2 mnkr högre än föregående års utfall för motsvarande period. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr för helåret som beror på ökade personal- och lokalkostnader i och med omorganisationen. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

127 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett underskott på 1,2 mnkr. Underskottet beror på att utfallet avseende kapitaltjänstkostnader för allmän markreserv är 1,0 mnkr högre än budgeterat. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr för helåret. Underskottet är ett resultat av tillkommande kostnader i samband med flytt och anpassning av lokaler i och med omorganisationen då delar av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lyftes över till kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomiavdelningen redovisar ett resultat i enlighet med budgeten på 15,3 mnkr. Utfallet ligger 2,8 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr för helåret. Underskottet beror på kostnader som uppstått i samband med omorganisationen samt en mindre fördyrning av projektstyrningsverktyget. Personalavdelningen redovisar ett överskott på 1,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal pga vakanser och konsulter samt högre intäkter än budgeterat. Utfallet ligger 1,4 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr för helåret. Administrativa avdelningen redovisar sammantaget ett överskott på 3,0 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal, konsulter, datakommunikation och administrativa tjänster. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 2,4 mnkr för helåret. IT-sektionen redovisar ett överskott på 1,5 mnkr mot periodens budget. Överskottet beror på lägre personalkostnader som ett resultat av senarelagda rekryteringar samt minskade kostnader för datakommunikation. Lägre kapitaltjänstkostnader för senarelagda projekt samt ej budgeterade intäkter bidrar också till överskottet. IT-sektionen prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr för helåret. KS kansli redovisar ett underskott på 0,1 mnkr. Sektionen har lägre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader för personal och konsulter. En mindre omorganisation har gjorts och säkerhetsfrågorna hör numera till den nybildade trygghets- och säkerhetssektionen. Sektionen prognostiserar ett underskott på -0,1 mnkr för helåret beroende på minskade intäkter pga omorganisationen. Kvalitet och projekt redovisar ett överskott på 1,2 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på lägre kostnader för administrativa tjänster. Sektionen prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr för helåret.

128 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) Trygghets- och säkerhetssektionen redovisar ett resultat i enlighet med budget på 1,1 mnkr. Kommunens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor har centraliserats inom den nya sektionen och verksamhet har flyttats från kansliet, kvalitet och projekt samt social- och äldreomsorgsförvaltningen. Sektionen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Överförmyndarverksamheten har ett utfall på 1,9 mnkr för perioden som är detsamma som budgeten. För helåret prognostiserar verksamheten ett nollresultat. Brandförsvaret har ett utfall som är detsamma som budgeten på 20,5 mnkr för perioden. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas. Förvaltningens synpunkter Tillkommande kostnader i samband med årets omorganisation gör att förutsättningarna att klara årets budget är svårare än tidigare år. Ekonomin följs noga och prioriteringar kommer att göras för att klara budgeten. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget för året. Investeringsbudget Under årets första fyra månader har 43,8 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 392,7 mnkr förbrukats. Investeringarna förväntas redovisa ett överskott på 152,3 för helåret. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar inom samhällsbyggnadsprojekten. De största avvikelserna rör Vidjavägen då inget avtal har kunnat träffas, gång- och cykelbro Kungens kurva, Tangentvägen, Huddinge Resort, Högmora etapp 2, Förbifart Stockholm (Trafikverket försenat) och norra Länna industriområde. I och med omorganisationen lyftes investeringar avseende gata, park, lekplats mm samt samhällsbyggnadsprojekt över till kommunstyrelsens förvaltning. Dessa är inkluderade i ovanstående belopp. En mer detaljerad sammanställning av investeringarna redovisas i bilaga 2.

129 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (4) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Carina Askerud Controller Bilagor 1. Tabell April 2015 utfall-budget-prognos 2. Investeringar

130 Bilaga 1 Utfall Budget Avvikelse apr-15 apr-15 apr-15 Kommundirektör 2,5 2,9 0,3 Kommunikation 8,0 7,3-0,7 Samhällsbyggnad 44,8 43,6-1,2 Ekonomi 15,3 15,3 0,0 Personal 10,7 12,2 1,5 Administrativ (inkl Adm Dir) 46,4 49,4 3,0 IT 22,6 24,1 1,5 Kansli 18,5 18,4-0,1 Kvalitet o projekt 3,8 5,0 1,2 Trygghet o säkerhet 1,0 1,1 0,0 Överförmyndare 1,9 2,0 0,0 Brandförsvar 20,5 20,5 0,0 TOTAL 150,2 153,2 3,0

131 Bilaga 1 Budget Prognos helår DÅ1 helår 13,6 0,0 23,6-1,0 131,0-1,9 47,0-0,4 40,1 0,9 152,1 2,4 73,9 2,0 55,7-0,1 16,5 0,3 3,2 0,0 5,9 0,0 61,5 0,0 474,7 0,0

132 Investeringar April 2015 Bilaga 2 Budget Utfall Prognos Inkl. Gatu- & Trafik saldo per april helår överf. Projekt Trafiksäkerhet/Framkomlighet Trafiksäkerhetsåtgärder Åtgärder i 30-zonerna Huddingevägen trafiksäkerhet 4 4 Förstudie gemensam trafik- och vägdatabas Gång- och cykelvägar Lönnvägen Solfagravägen GC-bana GC-väg Storvretsvägen Häradsvägen upprustning GC-väg Röntgenv-Katrinebergsvägen Gamla Södertäljevägen Belysning GC-väg Balingingsnäs-Sundby GC-väg Tullinge villastad - Huddinge sjukhus Strategiska cykelåtgärder Strategi cykelåtgärder och parkering Cykelvägvisning Kollektivtrafik Kollektivtrafikåtgärder Tillgänglighet Tillgänglighetsåtgärder Buller Åtgärder enligt bulleråtgärdsprogram Parker och lekplatser Rådsparken lekplatsupprustning Långsjöparken, lekplats- och parkupprustning Tranparken, temalekplats och parkupprustning Sjöängsbadet, park Nytorps mosse skate etapp Solgård lekplatsupprustning Grönsläpp Skeppsmyreparken toalett Vårbyparken/Vårby strand Palissadparken fd Kurirparken lekplatsupprustning Ljusdesign Ljusgestaltningsförslag Rickardsviksparken 1 1 Infartsparkeringar Vägvisningsplan Åtgärder enligt önskelista och medborgarförslag Summa gata, park, lekplats mm , Budget Utfall Prognos

133 Bilaga 2 Ekosystem i balans per april helår Projekt Balingsholmsdalen Utredningar vattenåtgärder Tyresåprojektet Summa ekosystem i balans Budget Utfall Prognos IT mm per april helår Projekt Single sign on - webb SSO/federering/behörighetskontroll Byte externa brandväggar Byte av e-postsystem ITIL-stödjande mjukvaror/system PST-lagring och utbyggnad Disaster recovery/kontinuitetsplanering Byte backupsystem Övervakning Server/tjänster Utveckling serverhallarna Servrar, som faller för garanti Byte switchar Utbyggnad nät och övrig utrustning Byte manageswitchar pga ålder Byte interna brandväggar Byte lastbalansering Kontor/allmänt möbler, datorer Summa IT mm Samhällsbyggnadsprojekt Budget Utfall Prognos Investeringar enligt projektplan Inkl. saldo per april helår överf. Projekt Kommunalvägen, etapp Trimningsåtgärder i Kungens kurva (f d Ekgårdsvägen/Smistavägen) KKOM Tvärförbindelse Södertörn Vidjavägen Vårby Haga trygghetsskapande åtgärder 500 Gc-väg utmed Lissmavägen Gc-väg Katrinebergsv-Huddingev

134 Bilaga 2 Offentlig miljö Flemingsberg Förbifart Stockholm Spårväg syd Häradsvägen Summa investeringar

135 Bilaga 2 KOMMENTAR Prioritering enligt trafiknätsanalysen och hastighetsplanen Hastighetsdämpande åtgärder i 30-zonerna Gc mellan Jon Torpares väg och Häradsvägen, proj 2014 Mellan Segeltorp C och Stockholm (Fruängen), proj 2014 Rätta till brister och felaktigheter i bef. Cykelnät samt höja standarden Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken Tillgänglighetsanpassning av hållplatser, övergångsställen och enkelt avhjälpta hinder Enligt lekplatsprogram och parkprogram Enligt lekplatsprogrammet och förslaget till parkprogram, Segeltorp Enligt förslag till parkplan, Trångsund, proj Park, utegym, enligt förslag till parkprogram, Trångsund Enligt SBN-beslut Enligt parkprogram Projekt enligt det riktade uppdraget och planering för andra kommundelar Enligt lekplatsprogram och förslag till parkprogram, Sjödalen-Fullersta Genomföra vägvisningsplanen Åtgärda av anmälda brister och önskemål enligt gatuavdelningarnas prioriteringslista samt eventuella medborgarförslag

136 Bilaga 2 KOMMENTAR KOMMENTAR Politikerna tyckte inte att det var lämpligt att genomföra detta nu, därför inget genomförandebeslut Inget avtal med Stockholm om markupplåtelse finns Trygghetsskapande åtgärd i gångtunnel Sektion GT GT GT GT GT GT GT GT

137 Bilaga 2 Förskjutningar i tidplanen för Trafikverket påverkar takten för kommunens delar Endast pågående utredning hinner genomföras i år GT GT GT GT

138 Bilaga 2 Investeringar mnkr Budget Utfall Prognos Inkl. saldo per april helår överf Samhällsbyggnadsprojekt 300,0 34,5 150,0 Genomförandeprojekt 209,3 32,3 135,0 Planeringsprojekt 90,7 2,5 15,0 Övrigt 0,0-0,3 0,0 Gata, park, lekplats mm 67,2 5,6 67,1 Trafiksäkerhet/framkomlighet 6,0 0,4 6,3 Gång- och cykelvägar 23,2 2,8 25,6 Kollektivtrafik 1,5-0,1 2,6 Tillgänglighet 3,5-0,5 3,5 Buller 7,0 0,0 4,0 Parker och lekplatser 22,8 3,0 24,0 Vägvisningsplan 2,6 0,0 0,6 Åtg. enl. önskelista och medborgarförslag 0,5 0,0 0,5 Ekosystem i balans 6,7 0,1 2,5 Åtgärdsprogram för sjöar 6,7 0,1 2,5 IT mm 18,8 3,7 20,8 IT investeringar 18,0 3,1 20,0 Övrigt 0,8 0,6 0,8 Summa 392,7 43,8 240,4

139 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 30 april 2015 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 maj Sammanfattning Kommunens utfall per april 2015 är positivt med 103 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet är utfallet plus 53 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förskolenämnden och gymnasienämnden inte klarar årets budget och att åtgärder krävs inom alla utbildningsnämnderna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen beskriver att placeringar inom ungdomssektionen ökar och bedömer att socialnämnen inte klarar sin budget. Ekonomiskt bistånd fortsätter att ha en positiv utveckling. Ökat antal hemtjänsttimmar gör att även äldreomsorgsnämnden bedöms kunna få svårt att klara sin budget. Tillkommande kostnader för omorganisation innebär att kommunstyrelsen behöver prioritera under året för att klara sin budget. I övrigt bedöms nämnderna klara sina budgetar. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, SKL:s skatteprognos i april, besked om återbetalning av AFA-premier och aktuellt ränteläge är att balanskravet kommer att uppnås, men att årets budgeterade resultatmål på +30,6 mnkr inte klaras. Budget Utfall % Utfall 2015 apr-15 apr-14 Verksamhetens kostnader/intäkter , ,6 32,4% ,9 Exploateringsverksamhet 170,0 50,0 29,4% 33,3 Avskrivningar -114,7-33,1 28,8% -30,2 Verksamhetens nettokostnader , ,7 32,5% ,8 Skatteintäkter 4 343, ,8 33,2% 1 366,0 Generella statsbidrag / utjämning 797,6 264,5 33,2% 278,5 Skatt, statsbidrag, utjämning 5 141, ,2 33,2% 1 644,5 Finansiella intäkter 260,4 78,3 30,1% 109,6 Finansiella kostnader -199,5-57,6 28,9% -81,5 Resultat 200,6 103,3 132,8 Resultat, ekonomiskt mål 30,6 53,1 99,4 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

140 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 2 (11) Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen omfattar månatlig uppföljning (per januari-maj och juli-november) till kommunstyrelsen av det ekonomiska utfallet, totalt för kommunen och för respektive nämnd. Förvaltningarnas kommentarer till nämndens utfall och bedömning av helårsprognos ska vara av mer övergripande karaktär. Förvaltningens synpunkter Kommunens utfall per april 2015 är positivt med 103 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet ett plus med 53 mnkr. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är minus 7,6 mnkr jämfört med periodens budget. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer i sin aprilprognos att skatteunderlaget ökar ytterligare något mindre under 2014 och 2015 jämfört med tidigare prognoser. Helårsprognosen för skatteintäkter är ett minus med 18,5 mnkr jämfört med budget. Övriga delar i den kommunala utjämningen för 2015 fastställdes i januari och innebär ett minus med 4,2 mnkr. Sammantaget är helårsprognosen för skatt, utjämning och bidrag ett minus mot budget på 22,7 mnkr. Verksamhetens nettokostnader Budget Utfall Avvik Utfall +/ apr-15 apr-15 apr-15 apr-14 i % Kommunstyrelse -153,2-150,2 3,0-128,4 16,9% Förskolenämnd -255,4-251,6 3,8-240,3 4,7% Grundskolenämnd -491,1-483,5 7,5-454,4 6,4% Gymnasienämnd -163,1-159,5 3,6-157,3 1,4% Socialnämnd -299,4-298,9 0,5-287,8 3,9% Äldreomsorgsnämnd -211,6-207,7 3,9-192,8 7,7% Kultur- och fritidsnämnd -63,8-58,0 5,7-58,5-0,8% Natur- och byggnadsnämnden -44,8-58,9-14,2-43,7 35,0% Tillsynsnämnden -2,3-1,6 0,7-1,7-5,0% Revision -1,1-0,3 0,8-0,8-62,0% Summa nämnder , ,3 15, ,7 6,7% Reserverade medel -2,0 0,0 2,0 0,0 - Pensioner, kapitaltjänstintäkter 27,5 29,7 2,2 22,7 31,0% Avskrivningar -38,2-33,1 5,1-30,2 9,7% Exploateringsverksamhet 56,7 50,0-6,7 33,3 50,0% Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,1 - S:a verksamhetens nettokostnader , ,7 18, ,8 5,4%

141 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Nämndernas nettokostnader är totalt 105 mnkr (6,7 %) högre jämfört med per april Nämndernas totala budgetram för året är 279 mnkr (6 %) högre jämfört med utfallet i bokslut Nämndernas samlade utfall är plus 15 mnkr jämfört med periodens budget. Per april 2014 var nämndernas utfall plus 51 mnkr. En nämnd, natur- och byggnadsnämnden, redovisar minus. Övriga nämnder redovisar plusresultat eller resultat nära noll. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förskolenämnden och gymnasienämnden inte klarar årets budget och att åtgärder krävs inom alla utbildningsnämnderna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen beskriver att placeringar inom ungdomssektionen ökar och bedömer att socialnämnen inte klarar sin budget. Ekonomiskt bistånd fortsätter att ha en positiv utveckling. Ökat antal hemtjänsttimmar gör att även äldreomsorgsnämnden bedöms kunna få svårt att klara sin budget. Tillkommande kostnader för omorganisation innebär att kommunstyrelsen behöver prioritera under året för att klara sin budget. I övrigt bedöms nämnderna klara sina budgetar. AFA Försäkring har fattat beslut om att under 2015 återbetala 2004 års inbetalda premier. För Huddinge motsvarar återbetalningen cirka 28 mnkr. Kommunernas pensionsskuld beräknas med den så kallade RIPS-räntan. Kommittén som beslutar om nivån på RIPS-räntan sammanträdde i april och konstaterade att den så kallade indikatorn ser ut att bryta igenom nedre gränsen på toleransintervallet under maj. Men kommittén föreslår att räntan inte ändras då den bedöms vara på en rimlig nivå. En sänkt RIPS-ränta ger en ökad kostnad för kommunerna. Den senaste sänkningen 2013 som var på 0,75 procentenheter, innebar en kostnad för Huddinge med drygt 40 mnkr. De låga räntenivåerna påverkar också kommunens finansnetto. Lägre ränteintäkter vid vidareutlåning och placering av kommunens likviditetsöverskott gör att finansnettot bedöms att sammantaget inte nå budgeterad nivå. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, SKL:s skatteprognos i april, besked om återbetalning av AFA-premier och aktuellt ränteläge är att balanskravet kommer att uppnås, men att årets budgeterade resultatmål på +30,6 mnkr inte klaras. 3 (11)

142 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Nämndernas utfall med förvaltningarnas kommentarer (Siffrorna i tabellerna är avrundade) Kommunstyrelsen DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 4 (11) Kommunstyrelsens förvaltning anger att resultatet (+3 mnkr) i huvudsak är rättvisande för perioden. Tillkommande kostnader i samband med årets omorganisation gör att förutsättningarna att klara årets budget är svårare än tidigare år. Ekonomin följs noga och prioriteringar kommer att göras för att klara budgeten. Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att kommunstyrelsen klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2015). Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen redovisar att det finns barn i förskolekön och att förvaltningen arbetar för att matcha barn och förskola samt att det pågår nybyggnation av förskolor. Förvaltningen lyfter fram osäkerheter som antalet inskrivna barn, merkostnader vid införandet av

143 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. samordnad varudistribution samt semesterlöneskulden. Osäkerheten är störst för de mindre enheterna. Det har tillkommit kostnader som avser lokaler för en garantiförskola. Förskolan öppnades i mars och planerades för att ta emot cirka 30 barn. Som mest bedöms 20 barn finnas på förskolan och det beräknas därmed bli ett underskott på grund av detta. Förvaltningen bedömer att förskolenämnden får svårt att klara årets budget (-6 mnkr i delårsrapport 1/2015) och beskriver att man arbetar aktivt med planerade åtgärder. Grundskolenämnden 5 (11) Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+8 mnkr) är rättvisande för perioden. Det finns fortfarande några skolor som har underskott. De har planerade åtgärder och arbetar aktivt med att få budget i balans. Förvaltningen bedömer också att det kommer att bli merkostnader på grund av samordnad varudistribution. Utfallet av lönerörelsen, elevunderlaget till hösten samt semesterlöneskulden lyfts också fram som osäkra faktorer. Förvaltningen bedömer att grundskolenämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2015).

144 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 6 (11) Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) är rättvisande för perioden. Antalet elever i ungdomsgymnasiet är fler än budgeterat i början på året. Förvaltningen beräknar att det blir merkostnader på grund av samordnad varudistribution och att det finns osäkerheter gällande löneavtalen och semesterlöneskulden. Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet har aviserat att åtgärder för att minska kostnaderna måste till för att undvika underskott vid årets slut. Huddingegymnasiet bedöms trots detta inte klara ett nollresultat utan att ianspråkta tidigare års överskott. Gymnasieskolorna har problem med övertalighet eftersom elevunderlaget har minskat under några år. En hyresskuld till Huge efter ombyggnationen av Sågbäcksgymnasiet bedöms inte rymmas inom årets ram. Förvaltningen bedömer att gymnasienämnden inte klarar årets budget (-3,3 mnkr i delårsrapport 1/2015).

145 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 7 (11) Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (0 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att socialnämnden sammantaget inte klarar sin budget (-13,6 mnkr i delårsrapport 1/2015). Det beror framför allt på ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgens ungdomssektion till följd av ökat antal placeringar och större behov. Genomförandet av Huddingejobben ligger inte i fas och kostnaderna kommer att öka under året. Verksamheterna kommer tillsammas med ekonomifunktionen att följa resultatet noga och ta fram metoder för att tydligare kunna se vad som påverkar kostnaderna. Äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) är rättvisande för perioden. I delårsrapport 1/2015 bedöms prognosen till minus 3,2 mnkr. Det finns osäkerhetsfaktorer exempelvis inom hemtjänst där hemtjänsttimmarna ökat sedan sommaren 2014 och det är oklart när detta

146 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. kommer att plana ut. Förvaltningen beskriver att prognosen är osäker och att en djupare analys av hemtjänsten pågår för att säkerställa prognosen. Kultur- och fritidsnämnden 8 (11) Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+6 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2015). Natur- och byggnadsnämnden Natur- och byggnadsförvaltningen anger att resultatet (-14 mnkr) är rättvisande för perioden. Intäkterna är lägre i år men ligger i nivå med årets budget. Kostnaderna för vinterservice är avsevärt högre i år jämfört med samma period 2014 och jämfört med årets budget. Vinsterservice bedöms klara sin budget, alternativt görs omfördelning av budget inom nämnden senare under året. Förvaltningen bedömer att natur- och byggnadsnämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2015).

147 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Tillsynsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 9 (11) Natur- och byggnadsförvaltningen anger att resultatet (+0,7 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att tillsynsnämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2015). Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat per april är ett plus med 9 mnkr och avser reserverade medel, avskrivningar och pensioner. Helårsprognosen i delårsrapport 1/2015 är beräknad till plus 33 mnkr, inklusive återbetalning av AFA-premier. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamhetens resultat per april är ett minus med 7 mnkr. Utfallet är periodiserat utifrån helårsprognosen i delårsrapport 1/2015, ett minus med 20 mnkr. Finansnetto Utfallet för finansnettot är plus med 0,6 mnkr jämfört med periodens budget. De låga räntenivåerna påverkar kommunens finansnetto. Lägre ränteintäkter för vidareutlåning och placering av kommunens likviditetsöverskott gör att finansnettot i delårsrapport 1/2015 bedöms till minus 10 mnkr jämfört med budget. Personal Antalet årsarbetare 1 och anställda ökar Nämnderna har i april anställda som motsvarar årsarbetare. Jämfört med april föregående år har antalet 1 Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester. Anställda /Årsarbetare April 2015: 6 419/5 417 April 2014: 6 178/5 236

148 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. anställda ökat med över 200, bland annat med anledning av att nya verksamheter öppnat inom äldreomsorgen, grundskolan och förskolan. Personalstatistiken uppdateras innevarande månad vilket innebär att exempelvis sjukfrånvaro som rapporteras efter månadens löneutbetalning kommer med först efter nästa månadsuppdatering. Det betyder även att antal årsarbetare för perioden kan komma att förändras något. Sjukfrånvaron kvar på hög nivå 10 (11) De senaste mätningarna av total sjukfrånvaro (genomsnitt för de senaste 12 månaderna) visar att sjukfrånvaron till och med april 2015 är 7,8 procent (7,2 procent vid motsvarande period föregående år). Kvinnornas sjukfrånvaro är 8,5 procent och männens 5,0 procent. Det är sjukskrivningarna som varar mellan dagar som ökat mest jämfört med föregående år och framför allt syns detta i kvinnornas sjukfrånvaro. Den högsta sjukfrånvaron finns inom äldreomsorgen och inom förskolan, men även socialnämndens sjukfrånvaro ökar kraftigt. Den korta sjukfrånvaron, 0 till 14 dagar, är oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnors korta sjukfrånvaro är 2,7 procent medan männens är 2,2 procent. I de nationella mätningarna från Försäkringskassan syns en generell ökning av sjukfrånvaron sedan föregående år. Försäkringskassan beskriver att sjukpenningtalet fortsätter att öka i den takt vi har sett under en längre tid. Framför allt ökar antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och

149 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 maj 2015 KS-2015/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. dessa sjukskrivningar tenderar enligt Försäkringskassan att bli längre än genomsnittet. 11 (11) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bilagor Finansiell riskrapport april 2015 Ralph Strandqvist Budgetansvarig

150 FINANSIELL RISKRAPPORT INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar Skulder Reverser Söderenergi AB 368,5 Certifikat 100,0 Söderenergi egen likviditet 0,0 Lån Kommuninvest 250,0 Kommunens egen likviditet 18,5 Totalt Söderenergi AB 368,5 Totalt Söderenergi AB 368,5 Totalt Energi 368,5 Totalt Energi 368,5 Reverser Huge 7 310,0 Certifikat 500,0 0,0 Lån Kommuninvest 2 100,0 Lån andra kommuner 0,0 Obligationer 2 824,0 Banklån 300,0 Lån från pensionsportföljen 300,0 Kommunens egen likviditet 1 286,0 Totalt HUGE 7 310,0 Totalt HUGE 7 310,0 Reverser andra kommuner 50,0 Lån andra kommuner 0,0 Saldo i Nordea 657,0 Överskott likviditet 707,0 Totalt Huddinge kommun 707,0 Totalt Huddinge kommun 707,0 SUMMA TILLGÅNGAR 8 385,6 SUMMA SKULDER 8 385,6 Södertörns Energi AB lånar i egen balansräkning mnkr. Huddinge kommun går i borgen för halva beloppet, 625 mnkr. KOMMUNKONCERNENS RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Kapitalbindning Finansieringsrisk, extern finansiering (mäts idag exkl. Steab) Kap.bindtid %-andel av Tillåtet mnkr total skuld intervall < 1 år 2 100,0 35% max 40% 1 år 3 974,0 65% - Totalt 6 074,0 Genomsnittlig kap.bindningstid 3,9 år Kapitalbindning - förfalloprofil Mkr % Norm enl. finansinstruktion Tillåtet intervall Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? Ja - Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? 3 år 2-5 år Ja Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 1

151 Finansieringsrisk, extern finansiering allt engagemang (dvs inkl. Steab) som information Kap.bindtid %-andel av mnkr total skuld Genomsnittlig kap.bindningstid < 1 år 2 550,0 38% 3,7 år 1 år 4 149,0 62% Totalt 6 699,0 100% Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap Saldo i bank Checkräkningskredit Lånelöften Plac och övr back-up 0 Total bet.kapacitet LCR * Betalningskapacitet Låneförfall inom 1 år LCR-mått Inkl. Söderenergi % * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Räntebindning Ränterisk, extern finansiering (mäts idag exkl. Söderenergi och Steab) Räntebindning %-andel av Antal år 0-1 år mnkr total skuld 64% Norm enligt finansinstruktion 70% Inom tillåtet intervall? Ja Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,3 Räntebindning - förfalloprofil Tillåtet intervall 1,5-3,5 år Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? Ja Mkr år 1-3 år 3-5 år 5-10 år år Ränterisk, extern finansiering allt engagemang (dvs inkl. Söderenergi och Steab) som information Räntebindning %-andel av Antal år 0-1 år mnkr total skuld 61% Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,6 Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 2

152 Extern finansiering i förhållande till utlåningen till HUGE Månad Utlåning Varav extern Huge finansiering Räntekostnad Extern skuld 1,47% 1,48% 1,50% 1,57% 1,73% 2,02% 2,01% 1,98% 2,24% 2,22% 2,23% 2,32% HUGEs ränte-kostnad inkl. marg 1,72% 1,73% 1,74% 1,80% 1,84% 2,06% 2,16% 2,11% 2,34% 2,36% 2,36% 2,37% Vid en ränteförändring på 1% idag beräknas kommunkoncernens externa räntekostnad på ett år från idag förändras med ca 32,5 mnkr. Beräkningen sker utifrån oförändrad skuld samt att samtliga räntor som förändras gör det till 1 % högre/lägre ränta än den marknadsränta (Stibor 3M) som idag förväntas gälla vid förändringen. Den totala räntekostnaden på ett år om alla förfallna räntor ersatts med den förväntade marknadsräntan jämförs med vad kostnaden hade blivit om den räntan var 1% högre/lägre än den förväntade marknadsräntan. HUGE FASTIGHETERS RISK AVSEENDE UPPLÅNING (INKL. LÅN FRÅN HUDDINGE KOMMUN) Finansieringsrisk Genomsnittlig kap.bindningstid 3,4 Ränterisk Kapitalbindningstid Genomsnittlig Räntebindning Antal år mnkr räntebindningstid (år) Antal år mnkr 1 år 2 686,0 1 år 4 821,3 2,0 > 1 år 4 624,0 > 1 år 2 488, , ,0 MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT Portfölj Derivat Derivat via fasträntelån hos Kommuninvest Derivat Energi Totalt Marknadsvärde kr kr kr kr Ratingkrav enl finansinstr. Ja Ja Ja Ja PENSIONSPORTFÖLJEN - HUDDINGE KOMMUN Placeringstyp Åters. löptid Avkastning Belopp mnkr % av total placering Plac. Internbanken 2 år 0,3 år 1,87% ,3% Plac. Internbanken 4 år 2,3 år 2,57% ,3% Plac. Internbanken 6 år 3,9 år 2,98% ,3% Totalt 2,2 år 2,47% ,0% Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 3

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1038.210 Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (3) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 16 december 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 7 Ramavtal

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN DETTA ÄR ETT UTKAST TILL MARKANVISNINGSAVTAL. FÖRÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE DÅ DET FAKTISKA AVTALET TAS FRAM MELLAN KOMMUNEN OCH BOLAGET. 1 Parter Sollentuna kommun (org.nr. 212000-0134), nedan kallad

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN RIKTLINJER Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN Sölvesborgs kommun, upprättad 2015-12-14, KF 153/2015 Vad är ett exploateringsavtal? Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (7) EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 84. Exploateringsavtal Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Exploateringsavtal i Falun

Exploateringsavtal i Falun falun.se/ Exploateringsavtal i Falun Så går det till EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN 1 2 EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN Inledning Exploateringsavtal i Falun Så går det till Inledning 3 Riktlinjer för exploateringsavtal

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal KS-2016/945 Riktlinjer för exploateringsavtal Godkända av kommunfullmäktige den 13 juni 2016 HANDLÄGGARE Gustav Hector Kommunstyrelsens förvaltning Mark- och exploateringssektionen 08-535 366 00, gustav.hector@huddinge.se

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Markanvisning via anbud för bostäder i kvarteret Mjölner, Stuvsta

Markanvisning via anbud för bostäder i kvarteret Mjölner, Stuvsta MARKANVISNINGSPROGRAM Datum: Markanvisning via anbud för bostäder i kvarteret Mjölner, Stuvsta 2 (8) inbjuder exploatörer till markanvisning av kvarteret Mjölner. Kommunen vill hitta en köpare till fastigheten

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-11-02 KS/2015:379 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Ett förslag till

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL avseende fastigheten Freden Större 11 och del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Sundbyberg

EXPLOATERINGSAVTAL avseende fastigheten Freden Större 11 och del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Sundbyberg 1(7) Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallad Staden, och Wallenstam Freden Större 11 AB, org. nr 556811-4176, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande exploateringsavtal,

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun.

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun. Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallat Staden och Näckström Fastigheter AB, org. nr 556556-5248, nedan kallat Exploatören har träffats följande Markanvisningsavtal. Staden och Exploatören

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-09-21 KS 2013/0480 50126 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för område vid Hälsovägen i Flemingsberg

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för område vid Hälsovägen i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/367.313 KS-2014/1684.214 KS-2014/1685.214 KS-2014/1686.214

Läs mer

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 9 APRIL 2014 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Germund Landqvist Datum 2014-02-25 Diarienummer KSN-2014-0067 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Östra Frestaby i Fresta i Upplands Väsby kommun

Östra Frestaby i Fresta i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Östra Frestaby i Fresta i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Jakobsson 2015-12-02 KS 2014/0758 0480-450081 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge. Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge. Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012 Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Utvecklingsavdelningen 11 oktober 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Markanvisning för bostadsområde Svarta Hejan

Markanvisning för bostadsområde Svarta Hejan 1(5) Tekniska avdelningen Anette Persson Datum MARKANVISNING GENOM ANBUDSFÖRFARANDE Markanvisning för bostadsområde Svarta Hejan Sölvesborgs kommun bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

1 Bakgrund och förutsättningar

1 Bakgrund och förutsättningar Mellan Täby kommun (org nr 212000-0118), nedan kallad Kommunen, och Retreal 1 Stockholm AB (org. Nr 556912-1469), nedan kallad Bolaget, har träffats följande inför detaljplaneläggning och genomförande

Läs mer

Optionsavtal Källörstomten

Optionsavtal Källörstomten Optionsavtal Källörstomten Parter Kommunen: Bolaget: Östhammars kommun Goldcup 8949 AB (u.n.t. Orgnr: 212000-0290 Millimeter Projektutveckling AB) Adress: Box 66, 742 21 Östhammar Orgnr: 556937-6568 Adress:

Läs mer

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad 2017-02-13 2014-1156 Sid 1 av 6 Handläggare: Matilda Johansson Till Titel: Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Matilda.johansson2@norrtalje.se Godkännande av markanvisningsavtal

Läs mer

Planbesked för Diamanten 7, ByggR

Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-09-30 NBN-2016/3475.309 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-2008 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov

Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov DNR E2013-513-01611 Anna Savås 08-508 265 27 anna.savas@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov Exploateringskontorer bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-05 Dnr KS-2013/992.214 Dnr KS-2013/993.214 Dnr KS-2013/994.214 Dnr KS-2013/995.214 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 0853531381

Läs mer

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 17 DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-28 KS-2014/308.313 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan Myrängen

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning KS.2017.0178 Sida 1 (6) 2017-04-04 Gustav Svebring 0413-625 47 Gustav.Svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för markanvisning Ärendebeskrivning Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL planeringsutskott Sammanträdesdatum Samarbetsavtal med Fastighets AB Balder avseende Bastuban 1.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL planeringsutskott Sammanträdesdatum Samarbetsavtal med Fastighets AB Balder avseende Bastuban 1. - - Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 10 PU 1117 Samarbetsavtal 52-2016 med Fastighets AB Balder avseende Bastuban 1 Beslut Planeringsutskottets förslag

Läs mer