Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB avseende del av fastigheten Rosenhill : i Vistaberg godkänns i enlighet med bilaga till kommun-styrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den januari 0. Sammanfattning Planuppdrag för Rosenhillsområdet gavs av kommunstyrelsen den december 0. Detaljplaneprogrammet möjliggör cirka 0 nya villatomter, cirka bostäder i grupp-bebyggda småhus/parhus i områdets västra del samt cirka 00 lägenheter i flerbostads-hus längs Rosenhillsvägen. Programmet visar också på möjlighet till uppförande av en förskola/skola inom fastigheten Rosenhill :. Kommunstyrelsen godkände samtidigt ett ramavtal med NCC AB för flerbostadsbebyggelsen samt ett ramavtal med Skapaskolan för förskola/skolan. I överensstämmelse med planuppdraget har nu även ett förslag till ramavtal upprättats mellan kommunen och Fastighet : Vistaberg AB. Exploatören avser att uppföra gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del, inom den egna fastigheten Rosenhill : samt inom del av kommunens fastighet Rosenhill :. Exploatören erbjuds förvärva mark av kommunen för kronor per småhus/parhus, exklusive gatukostnader, vilket totalt ger kommunen en uppskattad intäkt på, miljoner kronor. Kommunen förväntas också få in gatukostnadsersättningar utifrån kommande gatukostnadsutredning för Rosenhillsområdet. Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden Fastighet : Vistaberg AB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 0-- KS-0/0. () HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB avseende del av fastigheten Rosenhill : i Vistaberg godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den december 0. Sammanfattning Planuppdrag för Rosenhillsområdet gavs av kommunstyrelsen den december 0. Detaljplaneprogrammet möjliggör cirka 0 nya villatomter, cirka bostäder i gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del samt cirka 00 lägenheter i flerbostadshus längs Rosenhillsvägen. Programmet visar också på möjlighet till uppförande av en förskola/skola inom fastigheten Rosenhill :. Kommunstyrelsen godkände samtidigt ett ramavtal med NCC AB för flerbostadsbebyggelsen samt ett ramavtal med Skapaskolan för förskola/skolan. I överensstämmelse med planuppdraget har nu även ett förslag till ramavtal upprättats mellan kommunen och Fastighet : Vistaberg AB. Exploatören avser att uppföra gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del, inom den egna fastigheten Rosenhill : samt inom del av kommunens fastighet Rosenhill :. Exploatören erbjuds förvärva mark av kommunen för kronor per småhus/parhus, exklusive gatukostnader, vilket totalt ger kommunen en uppskattad intäkt på, miljoner kronor. Kommunen förväntas också få in gatukostnadsersättningar utifrån kommande gatukostnadsutredning för Rosenhillsområdet. Beskrivning av ärendet Rosenhill är beläget cirka km väster om Huddinge centrum. Fastigheterna inom planområdet är framförallt i privat ägo, men kommunen äger också mark. Planuppdrag för Rosenhill gavs av kommunstyrelsen den december 0. Uppdraget innefattade att upprätta detaljplan för Rosenhill i enlighet med godkänt detaljplaneprogram och med inriktningen att utöka antalet POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 0-- KS-0/0. () bostäder till cirka 0 nya villatomter och lägenheter i gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del samt med cirka 00 lägenheter i flerbostadshus längs en delvis ny dragning av Rosenhillsvägen. Programmet visar också på möjlighet till uppförande av en förskola/skola inom fastigheten Rosenhill :, men hanteras i en egen detaljplan. Syftet med planläggningen för Rosenhill är också att skapa förutsättningar för att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet samt en ny- och ombyggnad av huvudgata och det lokala gatunätet. Ett ramavtal mellan kommunen och NCC AB avseende flerbostadsbebyggelsen och ett ramavtal mellan kommunen och Skapaskolan avseende förskolan- /skolan godkändes av kommunstyrelsen samtidigt som planuppdraget gavs. I överensstämmelse med planuppdraget har nu även ett förslag till ramavtal upprättats mellan kommunen och Fastighet : Vistaberg AB (exploatören) för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen för Rosenhill avseende Rosenhill : och del av Rosenhill :, se bilaga. Exploatören äger fastigheten Rosenhill : och vill bebygga fastigheten med bostäder. För att kunna öka exploateringsgraden har exploatören vänt sig till kommunen om att få köpa delar av kommunens intilliggande fastighet Rosenhill :. Kommunen har erbjudit exploatören att förvärva marken till en köpeskilling om kronor per småhus, exklusive gatukostnader. Avtalet reglerar också att exploatören ska erlägga gatukostnadsersättning utifrån den kommande gatukostnadsutredningen för Rosenhill. Vidare regleras att exploatören ska miljöklassa projektet enligt någon på marknaden känt certifieringssystem och avseende den mark exploatören ska köpa av kommunen gäller riktlinjerna för upplåtelse och försäljning av kommunal mark som har beslutats av kommunfullmäktige. I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor. Ny- och ombyggnaden av gator i hela Rosenhillsområdet beräknas uppgå till miljoner kronor. Av dessa ska kommunen bekosta standardhöjningen till huvudgata längs vissa sträckor, vilken uppskattas till cirka miljoner kronor. Kostnad för anläggning av park tillkommer. Kommunen får en intäkt för försäljning av mark om sammanlagt cirka, miljoner kronor, varav cirka, miljoner kronor av exploatören Fastighet : Vistaberg AB. Totalt sett bedöms utbyggnaden i Rosenhill innebära ett negativt resultat för kommunen. Detaljplaneprogrammet och ramavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 0-- KS-0/0. () Fastighet : Vistaberg AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramavtalet med Fastighet : Vistaberg AB godkänns. Genomförandet av detaljplanen bedöms innebära ett ekonomiskt underskott för kommunen med anledning av de kostnader som uppskattas för utbyggnaden av allmänna anläggningar. Behovet att möjliggöra förtätning och förnyelse i Rosenhill är dock stort och området har sedan länge pekats ut som ett förtätningsområde. Det pågår ett arbete som har som mål att genomföra åtgärder så att planeringen av förskole- och skollokaler i kommunen ligger i fas med det utökade behovet till följd av den starka befolkningsutvecklingen. Inom ramen för fortsatt arbete med exploateringsprojektet Rosenhill ska avstämning göras mot detta arbete och tidplaner anpassas så att behov av platser i förskola och skola bedöms kunna tillgodoses när området byggs ut. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga : Förslag till ramavtal Bilaga : Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden Fastighet : Vistaberg AB

5 l () Ramavtal Rosenhill Följande avtal om exploatering för bostadsändamål inom Rosenhill 's detaljplaneområde, nedan kallat Området, inom kommundelen Fullersta i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och exploatören. Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Exploatören Fastighet l: Vistaberg AB Rantverkarvägen, Handen Org nr -0 Områdets preliminära avgränsning har markerats med röd kantlinje på bifogad karta, bilaga l. Kommunen och Exploatören benämns i gemensamt fortsättningsvis Parterna och individuellt Part. Marken markerad med grön skraffering i bilaga l, vilket utgör delar av fastigheten Huddinge Rosenhill l: benämns fortsättningsvis Överlåtelseområdet Överlåtelseområdet och Rosenhill l : kallas fortsättningsvis tillsammans för Exploateringsområdet.. Bakgrund Exploatören äger fastigheten Huddinge Rosenhill l :, grönmarkerad i bilaga l, och har för avsikt att uppföra bostäder i området. Exploatören ska erbjudas att köpa delar av den kommunala marken markerad med grön skraffering i bilaga l, vilket utgör delar av fastigheten Huddinge Rosenhill :. Överlåtelseområdet omfattar ca 00 m mark. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detalj plan för Området, samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detalj planen.. Giltighet Detta avtal är giltigt mellan parterna endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera part. Undanröj s kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal och har avtalet helt eller delvis verkställts genom åtgärder, vars tillåtlighet har varit beroende av avtalets giltighet, ska sådan verkställighet, om möjligt, rättas i erforderlig utsträckning. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra Parten med anledning av det inträffade.

6 () Detta avtal är inte bindande fö r de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska tas fram för Området.. Detaljplan Exploateringsområdet saknar gällande detaljplan men ingår i området med detaljplaneuppdrag för RosenhilL Parterna är överens om att inriktningen för kommande detaljplan ska pröva om Exploateringsområdet kan planläggas för gruppbebyggda småhus/flerbostadshus. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Området. Exploatören ersätter Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Exploateringsområdet Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljöoch samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader för Exploateringsområdet inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar inom Exploateringsområdet Då Exploatören bekostar Exploateringsområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal enligt ovan ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning inom Exploateringsområdet MARKÖVERLÅTELSER. Marköverlåtelser Exploatören skall i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva Kommunens mark med grön skraffering i bilaga l, vilket utgör delar av fastigheten Huddinge Rosenhill l :, benämnt överlåtelseområdet, och vilken i den nya detaljplanen är utlagd som kvartersmark. Köpeskillingen för överlåten kvartersmark skall beräknas efter kr/kedjehustomt exkl gatukostnader, enligt ny detaljplan kr/parhustomt exkl gatukostnader, enligt ny detaljplan, där parhustomt definieras som en fastighet avsett för två hushåll. Exploatören skallutan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom fastigheten Rosenhill l : som enligt den blivande detaljplanen utlägges som allmän plats. Köpeskillingen skall omräknas med konsumentprisindex (total index) från oktober 0 till köpeskillingens erläggande. Köpeskillingen skall dock lägst uppgå till det belopp som anges ovan.. Fastighetsbildning Kommunen ska ansöka om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av marköverlåtelser enligt kommande exploateringsavtal enligt och ny detaljplan så snart förutsättningar härför föreligger. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av Exploatören.

7 () Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras inom överlåtelseområdet eller vilka måste tillskapas for att tillgodose överlåtelseområdets behov. AVGIFTER. Bygglovavgift Exploatören skall i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Då Exploatören bekostar områdets detalj planeläggning utgår ej någon planavgift. Gatukostnader Exploatören skall erlägga gatukostnadsavgift enligt samma andelstal som kommande gatukostnadsrutredning för området. Exploatören har dock inget tak på gatukostnaden baserat på prisbasbelopp. Kommunen fakturerar 0% av Exploatörens beräknade gatukostnadsavgifter då gatuentreprenaden startar och entreprenadsumman och tidplanen är känd. Resterande belopp skall erläggas när den verkliga gatukostnaden är känd. Aktuella åtgärder och kostnader regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt.. Anslutningsavgifter Samtl iga avgifter for anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. avseende bebyggelse inom överlåtelseområde betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid forvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören skall bekosta eventuell fl yttning av ledningar till följd av bebyggelse inom Exploateringsområdet. ANLÄGGNINGAR. Allmänna anläggningar Inom Området planeras vägarna utföras och bekostas av kommunen. Visar den fortsatta planläggningen att Områdets vägar och andra anläggningar bättre tillgodoses på annat sätt och Exploatören bekostar de anläggningar, inkl. ledningar, inom Exploateringsområdet som erfordras for genomforandet av detaljplanen kan omförhandling av markpriset ske i kommande exploateringsavtal enligt. MILJÖ- OCH ENERGI O. Agenda Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda som skall vara vägledande fö r alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och

8 () föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda och skall beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Området. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen.. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Exploateringsområdet Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. För Exploateringsområdet kommer mer djupgående dagvattenutredningar visa hur dagvattnet ska hanteras, det är av stor vikt att dessa efterföljs och att stor vikt läggs på att minimera olägenheter för omkringliggande fastigheter och att den hydrologiska påverkan i Exploateringsområdet minimeras.. Arkeologi Länsstyrelsen har i sitt svar på programmet för Rosenhill pekat på möjligheten till stenåldersboplatser inom Området. Kommunen har ingen kännedom om någon arkeologisk viktig plats inom Överlåtelseområdet Vid upptäckt av arkeologiska områden innan markregleringen genomförts i enlighet med ska eventuella kostnadsfördelningar för en utgrävning förhandlas mellan parterna. Kommunen har rätt att undanta områden där arkeologiska fynd har gjorts inom överlåtelseområde från försäljning till Exploatören utan krav på ersättning.. Gestaltning Parterna är ense om att ambitionen är att Området ska få en hög kvalitet och att de illustrationer som tas fram under planarbetets gång skall vara vägledande för den slutgiltiga gestaltningen av Området skall få.. Miljöanpassat byggande Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller mman förnyelsebar energi välj as. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som fi nns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen

9 () Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till kommunen redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. För byggnation inom Överlåtelseområdet gäller dessutomfoljande: Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för tappvarmvatten och för spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Exploatören ska miljöklassa projektet enligt något certifieringssystem som finns på svenska marknaden. Exploatören svarar för samtliga kostnader för certifiering samt svarar för uppföljning och redovisning gentemot kommunen. Valt certifieringssystem ska redovisas för kommunen (mark- och exploateringsavdelningen) senast vid bygglovsansökan och godkännd certifiering redovisas enligt valt certifieringssystem vid i exploateringsavtalet överenskommen tidpunkt. GENOMFÖRANDE. Byggnadsskyldighet Kommunen anser det angeläget att bostäder uppförs i Exploateringsområdet Kommande exploateringsavtal enligt kommer att reglera byggnadsskyldighet och tidplan för Exploatören att uppföra planerad byggnation inom Överlåtelseområdet.. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. Inom och intill Överlåtelseområdet finns ett antal kraftiga träd. Stor vikt ska läggas på att behålla de träd som kan bevaras och främja trädens möjlighet att överleva. Kompaktering av rotsystemen ska om möjligt undvikas.. Omförhandling av ersättningar Omförhandling kan ske, om någon part så påtalar, av ersättningsnivåerna enligt i följande fall: den kommande detaljplanen inte tillåter radhus eller kedjehus och kommande detaljplan visar att annan bebyggelse är lämplig inom Området markförhållandena inom Området skiljer sig markant från det man kan förvänta sig vid en okulär besiktning och geologiska kunskaper om området Utgångspunkten för en omförhandling enligt denna paragraf skall vara ersättningsnivåerna i detta avtal.. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Området ska ett exploateringsavtal för exploateringsområdet tecknas mellan parterna. I exploateringsavtalet ska marköverlåtelser enligt och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Exploateringsavtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan det behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet har undertecknats av båda Parter och i övrigt uppfyllt eventuella villkor

10 () för dess giltighet upphör detta Avtal att gälla i sin helhet Kommande exploateringsavtal ska innehålla säkerhet och ett vitesbelopp för gatukostnader motsvarande exploatörens ekonomiska åtaganden mot kommunen. ALLMÄNNA AVTALSBEST ÄMMELSER 0. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om -Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast l -beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft -exploateringsavtal enligt inte tecknas senast l För det fall Avtalet upphör att gälla enligt denna ska ingen av Parterna ha någon rätt till ersättning från den andra Parten och vardera Part ska bära sina respektive nedlagda kostnader som är hänförliga till Avtalet.. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av kommunstyrelsen.. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun Exploatören För Fastighet l: Vistaberg AB Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Merdad Gholami

11 () Mattias Carlswärd Exploateringsingenjör KS-0 / 0. J t Bilaga l: Karbilaga Området och Överlåtelseområdet preliminära avgränsning samt Exploatörens fastighet Rosenhill l:

12 ~ HUOOINGE KOMMUN Bilaga Ramavtal mellan Huddinge Kommun & Fastighet : Vistaberg AB Koordinatsystem: PLAN Sweref 00 HÖJD RH000

13 Bilaga Ramavtal mellan Huddinge Kommun & Fastighet : Vistaberg AB Koordinatsystem: PLAN Sweref 00 HÖJD RH000 ga: S: ga: BUKETTAPELN 0 0 LAGERHÄGGEN 0 ga: S: ga: ga: Buddlejan ga: Buddlejan ga: ROBINIAN 0 ga: S: ga: ga: S: GLASBÄRET 0 0 ga: AVENBOKEN KORNELLEN ga: ga: ÄRTBUSKEN 0 FUNKIAN 0 : Ritbordet ga: : : 0 KLOCKBUSKEN GULVEDEN KÄLLBRINK : : 0 : : : : : : : : 0 : KÄLLBRINK : : : : DRAGSTIFTET RITBORDET 0 ga: : PASSAREN : ga: 0 KÄLLBRINK : ROSENHILL : 0 0 PARTERREN :0 0 ga: PARTERREN SOLUR ga: :0 VISTABERG : : : : : : : : : :0 :0 : : : : : : : :0 : : : : PARTERREN : : : : FONTÄNEN : ÄNGSSTUGAN ROSENGÅRDEN ga: ga: : : VÄSTERGÅRDEN ROSENHILL : :0 : : : : : :0 : :0 : : : : :0 : : :0 : : : : : :0 : ROSENHILL : : : : : : : LUNDEN : :0 : : LÖVÄNGEN GRANPARKEN : :0 : : : : DJURSTUGAN : : : ga: ga: : : ANNELUND ANNELUND FULLERSTA GÅRD : : 0 S: :: : : : ga: : LUSTHUSET S: 0 TOMTBER :0 : FULLERSTA GÅRD : : : : : GALAXEN : : 0 : PEGASUS Huddinge kommun. LUNA ORION CASTOR 0 ga: URANUS 0 NEBULOSAN FULLERSTA GÅRD 0 KRÄFTAN :0 ABBOR

14 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA December 0 KS-0/ () HANDLÄGGARE Mattias Carlswärd 0- Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB inom kommundelen Fullersta Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med fastighetsägarna undersökt förutsättningarna och lämpligheten för bebyggelse inom området genom att upprätta en ny detaljplan. Projektet är en del av detaljplan för Rosenhill och finns med i Projektplan 0-0. Inom hela detaljplaneprogrammet för Rosenhill möjliggör ca 0 nya villatomter och ca bostäder i gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del. Utöver dessa planeras i mitten av Rosenhillsområdet, längs Rosenhillsvägens delvis nya dragning, ca 00 lägenheter i flerbostadshus tillskapas. Behovet att möjliggöra förtätning och förnyelse i Rosenhill är stort och kostnaderna för upprustning av gator och VA visat på höga kostnader. Syftet med markaffären är att möjligöra en ökad exploatering och få fler bostäder och minskade kostnader för kommunen och befintliga fastighetsägare i området. Med anledning av föreslaget planuppdrag har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Fastighet : Vistaberg AB för exploatering i Rosenhillsområdets västra del. Inriktningen för området är gruppbebyggda småhus/parhus. Fastighet : Vistaberg AB ska bekosta framtagandet av detaljplanen för sin fastighet och erbjudas förvärva delar av kommunens fastighet Rosenhill :. Köpeskillingen blir kr småhus/parhus enhet exkl gatukostnader. Bakgrund Behovet av förändrade planbestämmelser i Rosenhill är stort och har funnits med i kommunens planering i flera år. Exploatören Fastighet : Vistaberg AB, har förvärvat en fastighet i området Rosenhill : med avsikten att där förtäta och uppföra bostäder. Fastighet : Vistaberg AB har visat intresse att köpa delar av POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

15 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS-0/ () kommunens intilliggande fastighet Rosenhill : för att få utökade möjligheter att öka exploateringsgraden i området. Området utgör en del av pågående detaljplanearbete för Rosenhill. Under framtagandet av programmet för Rosenhill har beräkningarna för kostnaderna för upprustning av gatan visat på höga kostnader. Syftet med markaffären är att möjligöra en ökad exploatering i området i enlighet med planuppdraget antaget av Kommunstyrelsen i december 0 och få fler bostäder och minskade kostnader för befintliga fastighetsägare i området. Planläggningen syftar till att, förutom att öka antalet bostäder i området, bygga ut det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet plus en ny- och ombyggnad av huvudgata samt det lokala gatunätet. Projektet finns med i Projektplan 0-0. Kommunstyrelsen gav planuppdrag för området i december 0. Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden för planområdet Detaljpplanområdet för hela Rosenhill omfattar ca, hektar och är beläget ca km väster om Huddinge centrum, och saknar i stort detaljplan. För området norr om Glömstavägen, mellan Glömsta och Fullersta, beslutade kommunstyrelsen (år 00) om ett planprogram. Programmet skulle utgöra ett underlag för ett flera detaljplaner och totalt inrymma cirka 00 bostäder. I planuppdraget för Rosenhill har området utpekats som ett förtätningsområde genom förtätning av befintliga tomter. I planprogrammet för Vistabergsområdet har områdets anknytning och förhållande till omgivningen redan utretts samt områdets förutsättningar för bebyggelse. För Exploatörens egna fastighet gäller områdesbestämmelser för delar av Glömsta, Vistaberg och Rosenhill, antagen Områdesbestämmelserna medger högst en huvudbyggnad med största byggnads- och bruttoarea på kvm plus kvm byggnadsarea för förråd/uthus. Totalt får högst 0 kvm byggnadsoch bruttoarea uppföras. För övriga detaljpplaner i Rosenhillsområdet har genomförandetiden gått ut för samtliga planer.

16 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS-0/ (). Programområde för Rosenhill Inriktning för ny detaljplan Planuppdraget för Rosenhill ger en inriktning mot ca 0 nya villatomter och ca bostäder i gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del och ca 00 lägenheter i flerbostadshus längs en delvis ny dragning av Rosenhillsvägen. Ett område som idag är bebyggt med en blandning av åretrunt- och fritidshus kommer att ges möjlighet till permanentbosättning och kopplas till det allmänna avloppsnätet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avser undersöka förutsättningarna och lämpligheten för bebyggelse inom området genom att upprätta en ny detaljplan enligt tidigare givet planuppdrag. Delar av Rosenhill : har brutits ut till en egen detaljplan och ett planarbete pågår för att pröva en planläggning av Förskola/skola på södra delen av fastigheten. Under planarbetet ska avstämningar göras mot det behov av platser i förskola och skola inom området som uppkommer, så att behovet bedöms kunna tillgodoses när området byggs ut i enlighet med givet planuppdrag.

17 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS-0/ () Inriktning för ramavtalsområdet Området av Rosenhill : viken ramavtalet med Fastighet : Vistaberg AB berör har i programmet för Rosenhill utlagts som bostäder gruppbebyggda småhus/flerbostadshus. Exploatörens tankar stämmer således väl med Programmet för området. I programmet redovisas området schematiskt och kommer avgränsas närmare i pågående detaljplanearbete. En ytterligare förfining av avtalsgränserna kommer att ske där anläggningstekniska och naturvärden kommer vara de stora frågorna för området i den kommande detaljplanen. Inriktningen för bebyggelsen är ca st bostäder i tvåvåningsgruppbebyggelse varav ca st kan placeras på mark exploatören köper av kommunen. Direktanvisning Rosenhill : ägs av kommunen och ligger i direkt anslutning till Fastighet : Vistaberg AB s fastighet Rosenhill :. För att effektivt kunna bebygga den norra delen av Rosenhill : med bostäder är en samordning mellan Rosenhill : och Rosenhill : fördelaktig. Samordningsvinsterna som tillskapas är höga då fastigheternas placering mot varandra och topografi i stora delar påverkar varandra. Genom att skapa ett större sammanhängande område kan exploateringsgraden för området höjas och fler bostäder tillskapas vilket i förlängningen genererar fler bostäder och lägre kostnader för enskilda fastighetsägare i den kommande gatukostnadsutredningen för området. Ramavtal Med anledning av givet planuppdrag har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Fastighet : Vistaberg AB i vilket bl. a regleras inriktning och kostnader för delar av den nya detaljplanen, kommande marköverlåtelser och exploateringsförutsättningar. Avtalsförslaget biläggs, bilaga. Enligt avtalsförslaget ska Fastighet : Vistaberg AB: Ersätta kommunen för dess samtliga kostnader för framtagandet av detaljplanen och därmed vara befriade från planavgift enligt kommunens taxa för bygglov. Erbjudas delar av kommunens mark Rosenhill :. Köpeskillingen för att förvärva kvartersmark är kr/kedjehustomt och kr/parhustomt exkl gatukostnader, enligt ny detaljplan, där parhustomt definieras som en fastighet avsett för två hushåll.

18 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS-0/ () I de fall markförhållandena skiljer sig markant från det man kan förvänta sig vid en okulär besiktning och geologiska kunskaper om området kan förhandling upptas om köpeskillingen. Gatukostnadsersättningen ska faktureras 0% vid gatuutbyggnadens start och resterande efter godkänd slutbesiktning. Ersättningsnivån ska bestämmas i den kommande gatukostnadsutredningen. Exploatörerna ska följa de riktlinjer för miljöanpassat byggande på kommunal mark som kommunfullmäktige antagit. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Exploatörerna har underhand godkänt avtalsförslagen och underskrivna avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Ekonomi Kommunen får intäkter för försäljning av mark till Exploatören, Fastighet : Vistaberg AB inom avtalsområdet. Intäkten beräknas till ca,miljoner kr. Inom hela Rosenhillsområdet finns ytterligare ett område vilket kommunen tecknat ett avtal med NCC AB, utöver det kan eventuellt någon villatomt tillskapas på kommunal mark. Totalt beräknas kostnaden för anläggandet av gatorna inom hela Rosenhillsområdet uppgå till kr. Totala intäkterna för markförsäljningarna i Rosenhill beräknas till ca, miljoner. Kommunen ska upprätta en gatukostnadsutredning och de tidiga prognoserna visar att kommunens del av utbyggnaden uppgår till ca kr. Inom området anläggs även en park med dagvatteninslag. Parken kommer utgöra en viktig del i Rosenhill, men är också ett resultat av en omläggning av det gamla avvattningsföretaget i Rosenhill. Totalt kommer genomförandet av detaljplanen för Rosenhill som helhet innebära ett negativt resultat för kommunen. Detta motiveras bland annat av ett ökat boende i relativt kollektivnära läge och en bättre vattenkvalité då vatten och avlopp byggs ut. Även att Rosenhillsvägen byggs ut till huvudgata vilket möjliggör bättre kollektivtrafik samt att en park för allmänheten anläggs invid Mossen i Rosenhill är viktiga motiv. Projektet bedöms innebära en ökad driftskostnad för kommunen, vilken redovisas närmare i samband med detaljplanens antagande.

19 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS-0/ () Tidsplan Under förutsättning att detaljplanen vinner lagakraft andra kartalet 0 kan utbyggnad av allmänna anläggningar inom Rosenhill starta till sommaren 0. Byggstart för bostäderna inom Rosenhill beräknas ske successivt med anpassning till tidsplanen för allmänna anläggningar. Förskola/Skola Ramavtalet för del av Rosenhill : utgör bara en liten del av hela Rosenhills detaljplaneområde. Delar av Rosenhill :, vilka tidigare ingick i programområdet, har brutits ut till en egen detaljplan och ett planarbete pågår för att pröva en planläggning av förskola/skola på södra delen av fastigheten. Det pågår ett arbete som har som mål att genomföra åtgärder så att planeringen av förskole- och skollokaler i kommunen ligger i fas med det utökade behovet till följd av den starka befolkningsutvecklingen. Under planarbetet ska avstämningar göras mot det behov av platser i förskola och skola inom hela planområdet som uppkommer, så att behovet bedöms kunna tillgodoses när området byggs ut i enlighet med givet planuppdrag. Förvaltningens synpunkter Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att upprättat förslag till Ramavtal rörande Rosenhill med Fastighet : Vistaberg AB godkänns. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Mattias Carlswärd Exploateringsingenjör Bilagor. Ramavtal för Rosenhill

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Rosenhill i Fullersta

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Rosenhill i Fullersta KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-03 Reviderat 2014-12-08 KS-2011/567.313 KS-2014/1482.214 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (3) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 16 december 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 7 Ramavtal

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (7) EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 84. Exploateringsavtal Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN RIKTLINJER Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN Sölvesborgs kommun, upprättad 2015-12-14, KF 153/2015 Vad är ett exploateringsavtal? Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL planeringsutskott Sammanträdesdatum Samarbetsavtal med Fastighets AB Balder avseende Bastuban 1.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL planeringsutskott Sammanträdesdatum Samarbetsavtal med Fastighets AB Balder avseende Bastuban 1. - - Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 10 PU 1117 Samarbetsavtal 52-2016 med Fastighets AB Balder avseende Bastuban 1 Beslut Planeringsutskottets förslag

Läs mer

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 9 APRIL 2014 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Germund Landqvist Datum 2014-02-25 Diarienummer KSN-2014-0067 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Exploateringsavtal i Falun

Exploateringsavtal i Falun falun.se/ Exploateringsavtal i Falun Så går det till EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN 1 2 EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN Inledning Exploateringsavtal i Falun Så går det till Inledning 3 Riktlinjer för exploateringsavtal

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1038.210 Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs

Läs mer

Planbesked för Diamanten 7, ByggR

Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-09-30 NBN-2016/3475.309 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-2008 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 maj 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 17 Avtal

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge. Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge. Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012 Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge Godkända av kommunfullmäktige den 13 februari 2012 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Utvecklingsavdelningen 11 oktober 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-05 Dnr KS-2013/992.214 Dnr KS-2013/993.214 Dnr KS-2013/994.214 Dnr KS-2013/995.214 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 0853531381

Läs mer

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-11-02 KS/2015:379 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Ett förslag till

Läs mer

Optionsavtal Källörstomten

Optionsavtal Källörstomten Optionsavtal Källörstomten Parter Kommunen: Bolaget: Östhammars kommun Goldcup 8949 AB (u.n.t. Orgnr: 212000-0290 Millimeter Projektutveckling AB) Adress: Box 66, 742 21 Östhammar Orgnr: 556937-6568 Adress:

Läs mer

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2.

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Höjdvägen 1(7) MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL Höjdvägen Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Parter: Österåkers kommun, MBA Mark & Invest i Täby AB, Österåkersvatten AB. Utkast 2016-05-10

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN DETTA ÄR ETT UTKAST TILL MARKANVISNINGSAVTAL. FÖRÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE DÅ DET FAKTISKA AVTALET TAS FRAM MELLAN KOMMUNEN OCH BOLAGET. 1 Parter Sollentuna kommun (org.nr. 212000-0134), nedan kallad

Läs mer

Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp

Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp För den andra etappen av småhusutbyggnaden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

1 Bakgrund och förutsättningar

1 Bakgrund och förutsättningar Mellan Täby kommun (org nr 212000-0118), nedan kallad Kommunen, och Retreal 1 Stockholm AB (org. Nr 556912-1469), nedan kallad Bolaget, har träffats följande inför detaljplaneläggning och genomförande

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-09-21 KS 2013/0480 50126 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag

Detaljplan Myrängen 1:24 i Stuvsta - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 17 DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-28 KS-2014/308.313 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan Myrängen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TIBBLEÄNGEN, (del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) Kungsängen Upplands-Bro kommun

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TIBBLEÄNGEN, (del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) Kungsängen Upplands-Bro kommun 2016-04-18 KS 15/0024 Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för TIBBLEÄNGEN Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt planförfarande ÄPBL 1987:10 Planområdet Genomförandebeskrivning Sida 3 av 5 Innehåll

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Inbjudan till markförsäljning Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om Kappetorpsvägen. Markområdets

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Härnevi Fastighets AB (org nr ), c/o TryggHem Bostads AB, Sturegatan 32, STOCKHOLM, nedan kallad Bolaget, har träffats följande

Härnevi Fastighets AB (org nr ), c/o TryggHem Bostads AB, Sturegatan 32, STOCKHOLM, nedan kallad Bolaget, har träffats följande Mellan Upplands-Bro kommun (org nr 212000-0100), 196 81 KUNGSÄNGEN, nedan kallad Kommunen och Härnevi Fastighets AB (org nr 556943-8517), c/o TryggHem Bostads AB, Sturegatan 32, 114 36 STOCKHOLM, nedan

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6)

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2010-02062 Ewa Wåhlin 2013-09-17 Tfn 08-508 28 233 1(6) Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 mfl i stadsdelarna Midsommarkransen,

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer