Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE KS- 2013/ (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 till Carina och Fredrik Fagerström, i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 31 oktober 2013, godkänns. Sammanfattning Bostadsfastigheten Björksättra 1:136 har efter budgivning genom extern mäklare genererat ett bud på 7,3 miljoner kronor från Carina och Fredrik Fagerström. Fastigheten, vilken ligger i Orlångens naturreservat, består av ett bostadshus med tillhörande maskinhall/verkstad och ett markområde på cirka 1 ha. Fastigheten har nyligen bildats genom avstyckning från fastigheten Björksättra 1:113 som kommunen av naturvårdsskäl köpte i början av år En förutsättning för köpet var att bostadsdelen kunde avskiljas och säljas separat, vilket nu efter vidtagna åtgärder kan genomföras. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats mellan kommunen och köparna. Köpeskillingen ligger i nivå med den marknadsvärdering som har gjorts inför försäljningen. Kommunen har sedan förvärvet av Björksättra 1:113 haft omkostnader för uppvärmning och sanering av byggnaden, iordningställande av tomtmarken, avstyckning samt omstängsling av markerna. Beskrivning av ärendet Fastigheten Björksättra 1:113 köptes i januari 2012 av Huddinge kommun av naturvårdsskäl för att natur- och vattenområdena skulle regleras över till Orlångens naturreservat. Den bostad på 135 m² med tillhörande maskinhall/ verkstad och markområde som låg inom fastigheten avsågs redan vid köpet avstyckas till en egen fastighet och försäljas på den externa bostadsmarknaden. Bostadsfastigheten Björksättra 1:136 på 9253 m² har nu bildats och en fastighetsmäklare har anlitats för försäljningen. Genom annonsering och efterföljande budgivning har de tilltänkta köparna Carina och Fredrik Fagerström lämnat högsta bud på 7,3 miljoner kronor. Mark- och exploateringsavdelningen lät göra en extern värdering av POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE KS-2013/ (4) bostadsdelen med tillhörande mark inför köpet av Björksättra 1:113. Tilltänkt strandtomt bedömdes då till ett värde på cirka 8 miljoner kronor. Fastigheten blev dock ingen strandtomt med anledning av planer på vandringsleder längs med sjön Orlången och värdet bedömdes då, i samråd med samma värderingsman, istället till cirka 7 miljoner kronor. Erbjuden köpeskilling ligger därmed lägre, men fortfarande i nivå, med ursprungsvärdet. Kommunen har sedan förvärvet av Björksättra 1:113 haft omkostnader för uppvärmning och sanering av byggnaden, iordningställande av tomtmarken, avstyckning samt för omstängsling av markerna. Kommunen har i försäljningen angivit fri prövningsrätt för att undvika eventuella verksamheter som kan påverka naturreservatet negativt. Ett köpekontrakt har upprättats av säljaren och redigerats av Mark- och exploateringsavdelningen. En förutsättning för försäljningen är att ny ägare får bygglov för ändrad användning av maskinhallen/verkstaden. Byggnaden har tidigare varit ekonomibyggnad till jordbruksfastigheten. Köparen ska lämna in bygglov senast 12 veckor från det att beslut om försäljning är taget. Björksättra 1:136, rödmarkerad fastighet invid sjön Orlången.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE KS-2013/ (4) För mer detaljerad beskrivning av försäljningen, se Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens, bilaga 1. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att överenskommen köpeskilling för Björksättra 1:136 är rimlig utifrån den marknadsvärdering som har utförts och utifrån de övriga omständigheterna i ärendet. I enlighet med syftet med köpet av fastigheten Björsättra 1:113 säljs nu bostad med tillhörande byggnader och det markområde som bildar en avgränsad tomt och som har avstyckats. Kommunen gör en affär som stämmer överens med tidigare uppskattat värde. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att köpekontraktet, och därmed försäljningen, godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE KS-2013/ (4) Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens daterat Bilaga 2: Köpekontrakt mellan Huddinge kommun och Carina och Fredrik Fagerström Beslutet delges Carina och Fredrik Fagerström Samhällsbyggnadsnämnden

5 Dnr KSMEX 1 (5) HANDLÄGGARE Mattias Carlswärd Köpekontrakt mellan Huddinge kommun och Carina och Fredrik Fagerström gällande fastigheten Björksättra 1:136 i Huddinge kommun Sammanfattning Fastigheten Björksättra 1:113 vilken ligger i Orlångens naturreservat köptes in till kommunen för att reglera över natur och vattenområdena till kommunen. Den kvarvarande bostaden med tillhörande maskinhall/verkstad, Björksättra 1:136, säljs nu vidare till Carina och Fredrik Fagerström, nedan kallad köparna. På fastigheten Björksättra 1:136 finns ett bostadshus på 135 m 2 (2 plan) och en maskinhall/verkstad på 480m 2 med möjlighet till djurhållning. När kommunen köpte in ursprungsfastigheten var dess areal totalt ca 17 ha. Kommunen säljer nu bostadshuset och maskinhall/verkstaden med tillhörande 1 ha mark. Det främsta skälet till kommunens förvärv var att säkerställa kulturmarkernas långsiktiga skötsel, skapa rådighet för framtida vattenvårdsåtgärder, inlemma vattenytan i sportfiskeområdet och om möjligt öka den allmänna tillgängligheten med bla en vandringsled från Sundby gård till Björksättra herrgård. Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen såg ingen fördel i att ha kvar boningshuset och maskinhall/verkstaden i kommunal ägo, därför planerades en avstyckning och vidareförsäljning av dessa redan vid inköpet. Bakgrund Fastigheten Björksättra 1:113 vilken ligger i Orlångens naturreservat köptes in till kommunen för att reglera över natur och vattenområdena till kommunens fastighetsinnehav Den kvarvarande bostadsfastigheten säljs nu vidare till Carina och Fredrik Fagerström. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 KSMEX 2 (5) På fastigheten fanns när kommunen köpte in den ett bostadshus och en maskinhall/verkstad med möjlighet till djurhållning. Fastighetens areal var på totalt ca 17 ha varav 3 ha skogsimpediment, 5 ha åker, 2 ha övrigt och 7 ha vatten (Orlången). Kommunen var i ett naturvårds- och frilufts perspektiv intresserad av att stora delar av den ursprungliga fastigheten skulle vara i kommunens ägo. Det främsta skälet var att säkerställa kulturmarkernas långsiktiga skötsel, skapa rådighet för framtida vattenvårdsåtgärder, inlämna vattenytan i sportfiskeområdet och om möjligt öka den allmänna tillgängligheten med bla en vandringsled från Sundby gård till Björksättra herrgård. Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen såg ingen fördel i att ha kvar boningshuset och maskinhall/verkstaden i kommunal ägo, därför planerades en avstyckning och vidareförsäljning av dessa redan vid inköpet. Denna försäljning har nu via en extern mäklare genererat ett bud på den kvarvarande bostadsfastigheten och maskinhallen/verkstaden på 7,3 miljoner kronor. Kommunen har i försäljningen angett fri prövningsrätt för att det är av stor vikt att köparen inte påverkar naturreservatet menligt med sin verksamhet. Vidare är det en förutsättning att den tilltänkte köparen erhåller bygglov för ändrad användning av maskinhallen/verkstaden. Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Fastigheten Björksättra 1:136 ligger i Orlångens naturreservat invid sjön Orlången och i anslutning till gamla Lännavägen, adressen är Ebbadalsvägen 9. Fastighetens areal är på totalt 9253 m 2. Bostadshuset om 135 m 2 i två plan är högt beläget med sjöutsikt över Orlången. På fastigheten finns en maskinhalle/verkstade på ca 480m 2. Byggnaden var en ekonomibyggnad till jordbruket på stamfastigheten och hade en djurhållningsdel, en verkstadsdel i två plan, och en maskinhall med en fri höjd på ca 5m. Möjlighet till inrättandet av dusch/tvätt finns i verkstadsdelen. En del arbete kvarstår i maskinhall/verkstaden för att få den färdigställd. Bostadshuset är delvis renoverat men en del renovering återstår om bostaden skall användas för permanent boende. Till fastigheten finns det servitut/inskrivna rättigheter för väg och brygga i kommunens fastighet Björksättra 1:2.

7 KSMEX 3 (5) Motiv för en kommunal försäljning Ekonomiska förutsättningar För att uppfylla de ekonomiska förutsättningar som angavs vid den ursprungliga fastighetsaffären ska den avstyckade fastigheten Björksättra 1:136 säljas. För att få ett marknadsmässig pris på fastigheten har annonsering och budgivning skett via en extern mäklare. Vid den externa värdering som gjordes av Forum Fastightsekonomi AB vid förvärvet av ursprungsfastigheten bedöms värdet vara kronor ±1 miljon för hela ursprungsfastigheten. I samma värdering, delvis med andra förutsättningar, värderades boningshuset och ekonomibyggnaden med tillhörande mark till ca 8 miljoner kr. Vid tidpunkten för den ursprungliga värderingen antogs att en strandfastighet skulle kunna bildas av boningshuset, detta har visat sig inte vara förenligt med planerna på vandringslederna i området varför den nu bildade fastigheten inte är en strandfastighet och värderas lägre. Mark och Exploateringsavdelningen har i samråd med den externa värderingsfirman värderat Björksättra 1:136 till ca 7 miljoner med rådande förutsättningar. Ursprungsfastigheten köpte kommunen in, efter förhandling med säljaren, för kr och bostadsdelen kan kommunen nu sälja vidare för kr. Erbjuden köpeskilling ligger således i nivå med tidigare bedömt marknadsvärde. Under den tid som kommunen har haft fastigheten i sin ägo har kommunen haft kostnader för uppvärmning och sanering av byggnaden, iordningställande av tomtmarken, avstyckning av fastigheten samt för att stängsla om markerna. Köparna Försäljningen har skett via mäklare och budgivning där de fyra högsta buden ligger inom intervallet 7,3 till 6,5 miljoner. Köparna av fastigheten är Carin och Fredrik Fagerström, de har gett det högsta budet för fastigheten, 7,3 miljoner kronor, via mäklarens budgivning. Köparna bor i Huddinge och deras plan är att få huset att se ut som det gjorde när det byggdes och ser en utmaning i att renovera och restaurera huset till ursprungligt skick. Ekonomibyggnaden vill köparna sätta fönster på för att få den att se mer ut som en ladugård och delvis använda den som vinterboning åt får. Tanken är att föda upp utrotningshotade Värmlandsfår (skogsfår) för ullproduktion. Garagedelen i ekonomibyggnaden vill de använda som uppställningsplats/garage till två miljöklassade TMA-bilar (varningsbilar som

8 KSMEX 4 (5) skyddar och visar vägen vid arbeten utmed vägarna) och en traktor (för snöröjning av fastigheten). Köpekontrakt Inför försäljningen har ett köpekontrakt upprättats av mäklaren. Kontraktet har redigerats utifrån kommunens synpunkter. Köpekontraktet reglerar handpenning, köpeskilling, tillträde, villkor mm. Eftersom fastigheten inte längre är ett jordbruk kan inte maskinhallen/verkstaden klassas som en ekonomibyggnad till jordbruket utan ett bygglov på maskinhallen/verkstaden måste erhållas. Köpekontraktet har pga av detta villkorats med att köparen får bygglov för den ändrade användningen av maskinhallen/verkstaden. Fastighetens är i behov av upprustning och kontraktet innehåller klausuler om bl.a. att fastigheten saknar godkänt VA och att vandringsleder ska anläggas i området. Köpet blir ej giltigt om inte kommunen fattar beslut om försäljningen före Köparna har rätt att häva köpet om inte bygglov ges för den ändrade användningen för maskinhallen/verkstaden. För att tidsbegränsa osäkerheten kring försäljningen är det en förutsättning att köparen inkommer med en komplett bygglovsansökan, enligt sökt förhandsbesked, inom 12 veckor från kommunstyrelsens beslut om en försäljning och att kommunen därefter beviljar bygglov. Köpeskillingen är kr. Tillträde till fastigheten ska ske senast 15 veckor efter att kompletta bygglovshandlingar inkommit till kommunen, eller annan tidpunkt, efter överenskommelse. Mark och exploateringsavdelningen anser att villkoren för försäljningen är rimliga. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef

9 KSMEX 5 (5) Mattias Carlswärd Mark- och exploateringsingenjör Bilagor Köpekontrakt

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län

Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-22 KS-2013/1287.530 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/458.821 Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)

Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-23 KS-2014/136.109 1 (2) HANDLÄGGARE Enquist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Samverkansavtal med Förpacknings-

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 maj 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 17 Avtal

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Fritidshus med högsta standard Burvik Golf, Uppland SÅLD Välordnad villa i vackra Burviks Golf & Fritidsområde, Enens väg 1. För permanent- eller fritidsboende. Hörntomt med högt läge och fin utsikt mot

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar 2011-11-22 SID 1/1 Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-28 Nytt ärende Ärende 23 Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms stads

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer