Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Upphandlingsstrategi för Norra Länna industriområde godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 december Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra upphandling av entreprenörer för genomförandet av Norra Länna industriområde inklusive att fatta tilldelningsbeslut. Sammanfattning Ändring av detaljplan för Norra Länna industriområde i syfte att skapa ytterligare industrimark inom kommunen pågår. En upprättad genomförandestrategi visar att det är ekonomiskt fördelaktigt att anpassa detaljplanens marknivåer på lokalgator samt verksamhetsmarken utifrån att optimera massöverskottet. Detta görs lämpligen genom att handla upp en totalentreprenör, som utifrån kommunens funktionskrav själv kan räkna på massbalanser och göra en optimal beredning för bästa totalekonomi för kommunen. Det innebär i sin tur att upphandling av en totalentreprenör måste ske innan detaljplanen kan färdigställas. Om kalkyler efter anbudsutvärdering ligger inom budgeterad nivå planeras byggstart till den tidpunkt då antagen detaljplan vunnit laga kraft vilket beräknas kunna ske under första kvartalet Den entreprenör som vinner upphandlingen förutsätts också förvärva del av mark där krossverksamhet ska ske under produktionsprocessen. I arbetet förutsätts att avtal skapas med alla ledningsägare som el, va och fjärrvärme. Kostnader för detta regleras genom gällande förläggningsavtal. Beskrivning av ärendet Planarbete pågår för att tillskapa ytterligare verksamhetsmark i Norra Länna industriområde med anledning av att det råder efterfrågan på mark för störande verksamheter i kommunen. Gällande detaljplan ska ändras med POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR KS-2014/ (3) syftet att justera gatu- och kvartersstrukturen samt medge en mer flexibel markanvändning i norra delen av industriområdet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingen har i samband med detaljplanearbetet upprättat en genomförandestrategi. Med anledning av områdets kuperade mark med mycket berg har bedömningen gjorts att det är mer fördelaktigt att sälja markberedda tomter som anpassats till marknivåer på lokalgator, och samtidigt optimera massöverskottet, istället för att först bygga ut gatorna och sedan låta varje exploatör anpassa tomterna utifrån gatunivåerna. Strategin innebär att kommunen handlar upp en totalentreprenör som utifrån kommunens funktionskrav själv kan räkna på massbalanser och göra en optimal beredning för bästa totalekonomi för kommunen. Entreprenören ska vara ansvarig för projekteringen och framtagande av erforderliga handlingar för entreprenadens genomförande samt ställa i ordning kvartersmarken och allmän platsmark inom området med ansvar för även utbyggnad av infrastruktur. Upphandling ska göras innan detaljplanen kan färdigställas. Kommunen ska ta fram underlag för upphandlingen, vilken beräknas vara klar i mars Utvärdering av entreprenörerna sker med utgångspunkt från det mest fördelaktiga budet för kommunen, där faktorer som bedöms förutom pris till exempel är hur genomförandet och tidplanen beskrivs samt uppvisande av referensobjekt. Den entreprenör som vinner upphandlingen förutsätts också förvärva del av mark där krossverksamhet ska ske under produktionsprocessen. I arbetet förutsätts att avtal skapas med ledningsägare till el, va och fjärrvärme. Kostnader för detta regleras genom gällande förläggningsavtal. Projektet bedöms ge kommunen ett ekonomiskt överskott. Kommunen får intäkter från försäljning av mark. Entreprenadkostnaden bedöms vara relativt låg utifrån den stora mängd bergskross som kommer att frigöras. Försäljningsprocessen för verksamhetmark planeras för de första etapperna kunna påbörjas under hösten Byggstart planeras till den tidpunkt då antagen detaljplan vunnit laga kraft vilket beräknas kunna ske första kvartalet Upphandlingsstrategin beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens, se bilaga. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att upphandlingsstrategin godkänns och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra upphandling av entreprenör för genomförande av Norra Länna industriområde.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR KS-2014/ (3) Förvaltningen vill betona vikten av att genomförandet planeras så att en första etapp av kvartersmarken kan tillträdas så tidigt som möjligt. Det finns ett förslag till ny politisk organisation för samhällsbyggnadsfrågor. Om beslut fattas enligt förslaget kommer samhällsbyggnadsnämndens uppdrag i detta ärende att föras över till kommunstyrelsen. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens daterat den 21 november 2014 Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden

4 KS-2014/ (6) HANDLÄGGARE Stefan Andersson Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark Sammanfattning Ändring av detaljplan för Norra Länna industriområde i syfte att skapa ytterligare industrimark inom kommunen pågår. En upprättad genomförandestrategi visar att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att anpassa detaljplanens marknivåer på lokalgator samt verksamhetsmarken utifrån att optimera massöverskottet. Detta görs lämpligen genom att handla upp en totalentreprenör, som utifrån kommunens funktionskrav själv kan räkna på massbalanser och göra en optimal beredning för bästa totalekonomi för kommunen. Det innebär i sin tur att upphandling av en totalentreprenör måste ske innan detaljplanen kan färdigställas. Om kalkyler efter anbudsutvärdering ligger inom budgeterad nivå planeras byggstart till den tidpunkt då antagen detaljplan vunnit laga kraft vilket beräknas kunna ske vintern Den entreprenör som vinner upphandlingen förutsätts också förvärva del av mark där krossverksamhet ska ske under produktionsprocessen. I arbetet förutsätts att avtal skapas med alla ledningsägare som el, va och fjärrvärme. Kostnader för detta regleras genom gällande förläggningsavtal. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 2 (6) Beskrivning av ärendet Bakgrund Inom Huddinge finns ett stort behov av mark för verksamheter. Ändring av detaljplanen för Norra Länna industriområde är ett pågående detaljplanearbete för att tillskapa ytterligare tillgänglig verksamhetsmark. Projektet finns med i Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Området bedöms i nuläget omfatta kvm. Syftet med detaljplanen är att justera gatu- och kvartersstruktur i gällande plan samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde. I zonen närmast Nynäsvägen föreslås industri och lager med 100 m skyddsavstånd, bilservice (ej drivmedel), handel med skrymmande varor samt kontor. I den inre delen av området föreslås industri och lager med 200 m skyddsavstånd, bilservice (ej drivmedel) samt handel med skrymmande varor. I området mot Nynäsvägen föreslås en högre exploateringsgrad och möjlighet till högre byggnadshöjd jämfört med området i övrigt. I samband med arbetet med detaljplanen har en genomförandestrategi upprättats. Området Norra Länna är kuperat med mycket berg. För att underlätta ett genomförande av hela detaljplanen kvartersmark såväl som gator har det bedömts vara bättre att sälja markberedda tomter än att bygga

6 3 (6) ut gator till vissa höjder och sedan låta de som köper tomterna anpassa dessa till gatorna. Genomförandestrategin visar att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att anpassa detaljplanens marknivåer på lokalgator samt verksamhetsmarken utifrån att optimera massöverskottet. Detta görs lämpligen genom att handla upp en totalentreprenör, som utifrån kommunens funktionskrav själv kan räkna på massbalanser och göra en optimal beredning för bästa totalekonomi för kommunen. Det innebär i sin tur att upphandling av en totalentreprenör måste ske innan detaljplanen kan färdigställas. Totalåtagande, upphandling av totalentreprenör Mot bakgrund av ovanstående bygger genomförandestrategin på att kommunen upphandlar en totalentreprenör med totalåtagande, som både iordningställer allmän platsmark samt verksamhetsmarken åt kommunen. En av fördelarna med detta tillvägagångssätt är att man slipper ha flera entreprenörer verksamma parallellt inom samma arbetsområde. På så sätt slipper man gränssnitt och samordning mellan olika entreprenader. Ansvaret ligger på en entreprenör. I totalentreprenaden ska även utbyggnad av nödvändig infrastruktur ske vilket bl.a. inkluderar fjärrvärme, el, dagvatten och VA. En samordning sker med ledningsägarna inför upphandling där genomförandeavtal och funktionskrav blir styrande för samordning. Handlingar och utredningar inför totalentreprenad Inför entreprenaden skapas förutsättningar för entreprenören att räkna på ett anbud och för att uppdraget skall vara beräkningsbart måste underlag skapas. De av kommunen beställda utredningar/rapporter som geotekniska undersökningar, förprojekteringar, trafikutredningar, bullerutredningar osv ska ses som riktlinjer/principer vid projektering. Ansvaret att ta fram erforderliga handlingar för entreprenadens genomförande ligger fullt ut på entreprenören och detta kommer särskilt beskrivas i förfrågningsunderlag.

7 4 (6) Område för exploatering, Norra Länna En dagvattenutredning är genomförd och visar att befintligt dagvatten nät i nuvarande område inte klarar att ta emot mer dagvatten. Systemet för dagvatten behöver byggas ut i samband med denna exploatering. I dagvattenutredningen förordas att stor del skall tas om hand på tomtmark och att dagvatten på vägar ska samlas upp i krossdiken och fördröjas. Diskussioner pågår med Stockholm Vatten som har ansvaret för att dimensionera och investera i systemen. Hur det nya området påverkar trafiksituationen bör utredas. Utifrån den utredningen bör ställning tas till om gator som ansluter till det nya området skall anpassas i denna entreprenad. Krav på entreprenör/utvärdering Utvärdering av entreprenören sker genom att det för kommunen mest fördelaktiga budet kommer att vinna upphandlingen och där pris endast utgör del av faktorerna i utvärderingen. Andra faktorer som kan komma ifråga är tiden för genomförandet, vald garantitid för entreprenaden samt hur genomförandet är beskrivet och muntligt redovisat. Vidare kommer entreprenören få redovisa tidigare referensprojekt där utvärderingsgruppen ges tillfälle att besöka referensprojekt för att bilda sig en uppfattning om projektets framgång beträffande kvalitet och utförande. I sammanställningen kommer ett totalpris för entreprenaden att anges, med specificering på de

8 5 (6) respektive delarna som ska utföras i entreprenaden. Entreprenören skall även i anbudet lämna en tidsplan för genomförandet och etappindelning. I och med att entreprenören är ansvarig för projektering och att av kommunen framtagna handlingar ska ses som arbetshandling och inte utgöra underlag för ändringsoch tilläggsarbeten minskas den ekonomiska risken i projektet. I anbudet skall höjder anges som blir styrande i projekteringsarbetet och också i arbetet med slutförandet av detaljplanen som kan drivas parallellt med projekteringsarbetet. Förvärv av verksamhetsmark som incitament I entreprenadupphandlingen sätts ett villkor på att entreprenören förvärvar en del av verksamhetsmarken. På denna yta ska förutom verksamhetsmark även krossverksamhet och mellanlagring av bergkross under byggtiden ske. Kommunen utför värdering av mark och sätter ett önskat kvadratmeterpris på marken som anges i anbudsunderlaget. Markens storlek skall ligga i storleksordningen kvm som efter entreprenadtid skall iordningsställas för verksamhet inom detaljplanen. Entreprenören blir en del av genomförandet och entreprenören får då ett incitament och blir lika beroende som kommunen att genomförandet blir lyckat för att kunna försälja eller bruka sitt eget markinnehav. Ekonomi Kommunen får intäkter från försäljning av mark i projektet. I entreprenaden kommer en stor mängd bergkross att frigöras och bedöms utgöra förutsättningar för en förhållandevis låg entreprenadkostnad. I kostnaden ingår alla arbeten för projektet. Kommunen bedöms göra en ekonomisk vinst på projektet. Tidplan Upprättande av förfrågningsunderlag (okt-dec 2014) Beslut om upphandling (dec-jan ) Upphandling av entreprenör (feb-mars 2015) Projektering som görs av entreprenör (mars-sep 2015) Färdigställande av detaljplan (mars-sep 2015) Uppstart med att planera för markförsäljning (sep 2015) Detaljplan i samhällsbyggnadsnämnden (okt 2015) Detaljplan i kommunstyrelsen (dec 2015) Detaljplan i kommunfullmäktige (feb 2016) Entreprenadarbetena startar avseende byggnation av området efter antagen detaljplan och tiden för överklagan gått ut

9 6 (6) Genomförande Med ovannämnda tidplan för upphandling av totalentreprenören kan kommunen påbörja att avtala med intressenter om försäljning av verksamhetsmark för de första etapperna under hösten 2015 och sätta som villkor för försäljningarna att detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandet av hela verksamhetsområdet kommer att ske i etapper och den första etappen för inflyttning beräknas till En mer noggrann tidplan skapas efter processen med upphandlingen. Annika Feychting Chef gatu- och trafikavdelningen Stefan Andersson Gatu- och trafikavdelningen

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-28 KS-2014/1269.220 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Genomförandeavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen 17 februari 2014 13

Kommunstyrelsen 17 februari 2014 13 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/247.214 Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

2014-02-07 Rev 2014-02-13

2014-02-07 Rev 2014-02-13 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-07 Rev 2014-02-13 KS-2014/247.214 1 (11) HANDLÄGGARE Wastesson, Gunilla 0853531381 Gunilla.Wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1 inom kommundelen Flemingsberg

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1 inom kommundelen Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/614.214 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Exploateringsavtal mellan Huddinge

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Överenskommelser mellan Huddinge kommun och Statoil Fuel & Retail Sverige AB respektive Trafikverket rörande del av fastigheten Kungens kurva 1:1

Överenskommelser mellan Huddinge kommun och Statoil Fuel & Retail Sverige AB respektive Trafikverket rörande del av fastigheten Kungens kurva 1:1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-11 KS-2012/334.222 1 (5) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelser

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-15 KFN-2014/229.319 1 (3) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Borje.Lasses@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Remiss - Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt

Läs mer

Genomförande av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm i Huddinge kommun inom kommundelen Kungens Kurva.

Genomförande av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm i Huddinge kommun inom kommundelen Kungens Kurva. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 14 maj 2013 Dnr: KS-2013/546.351 Dnr: KS-2013/547.348 Dnr: KS-2013/548.348 SIDA 1 (13) HANDLÄGGARE Signe Wernberg Signe.wernberg@huddinge.se

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERINGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 2 april 2014, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Statusrapport 2014 för projekt Effektiv samhällsbyggnadsprocess

Statusrapport 2014 för projekt Effektiv samhällsbyggnadsprocess KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING PM 2015-02-04 1(12) Handläggare Linda Hillner 08-535 313 84 linda.hillner@huddinge.se Statusrapport 2014 för projekt Effektiv samhällsbyggnadsprocess Sammanfattning Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 december 2013 8

Kommunstyrelsen 16 december 2013 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1507.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp

Läs mer

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 KS-2012/513.331 1 (4) HANDLÄGGARE Enquist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplaneförändring

Läs mer

Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län

Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-22 KS-2013/1287.530 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2014 11

Kommunstyrelsen 15 december 2014 11 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Köpe- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Wästbygg Projektutveckling

Läs mer

Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-03 KS-2012/394.250 1 (7) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Ekonomiskt helhetsgrepp

Läs mer

Remissvar Utvärdering av organisation för exploateringsverksamhet

Remissvar Utvärdering av organisation för exploateringsverksamhet HANDLÄGGARE Sune Eriksson 08-535 365 48 sune.eriksson@huddinge.se MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS 5 september 2014 Miljönämnden KS-2014/190.111 MN 2014-1571 1 (12) Remissvar Utvärdering av organisation för

Läs mer